Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

Publicacións do 2021

Disposicións de recente publicación

(Nota: toda a información emitida como consecuencia da pandemia do coronavirus pódese ver no capítulo 27 desta web)

Última actualización: 9 de abril de 2021
 • AMPLIACIÓN da convocatoria do programa Bibliotecas Escolares Solidarias para o curso 2020/2021.
 • ORDE do 26 de marzo de 2021 pola que se modifica a autorización do centro privado Plurilingüe Andaina, de Culleredo. (DOG, 08/04/2021).
 • CIRCULAR 2/2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se precisan aspectos da Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, para o curso 2020-2021 e modelos oritentativos.
 • EXTRACTO da Resolución do 29 de marzo de 2021, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se convocan axudas para a adquisición de material didáctico de apoio para a promoción da lingua e cultura españolas nos centros educativos que albergan seccións bilingües de español de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Romanía e Rusia para o curso 2021-2022. (BOE, 06/04/2021).
 • CONVOCATORIA de estadías formativas en empresas para o ano 2021 destinadas ao profesorado de FP
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Decreto 217/2020, do 3 de decembro, polo que se dispón a substitución dun membro do Consello Escolar de Galicia. (DOG, 06/04/2021).
 • RESOLUCIÓN do 22 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2021/22. (DOG, 05/04/2021).
 • RESOLUCIÓN do 23 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sustentados con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2021/22. (DOG, 05/04/2021). (DOG, 05/04/2021).
 • RESOLUCIÓN do 22 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se regula o bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach) para o curso 2021/22. (DOG, 05/04/2021).
 • RESOLUCIÓN do 22 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se regula o Programa plurilingüe no segundo ciclo da educación infantil (Plurinfantil) para o curso 2021/22. (DOG, 05/04/2021).
 • RESOLUCIÓN do 23 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se fai pública a convocatoria para a autorización dos centros públicos integrados, institutos de educación secundaria e centros integrados de formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado Cuale para o curso 2021/22. (DOG, 05/04/2021).
 • RESOLUCIÓN do 24 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convoca a proba externa do programa de dobre titulación de Bacharelato e de Baccalauréat para o curso académico 2020/2021 e se ditan instrucións para o seu desenvolvemento.
 • INSTRUCIÓNS para tramitar as solicitudes presentadas fóra de prazo ou ausencia de solicitudes. Curso 2021/2022
 • ORDE do 12 de marzo de 2021 pola que se autoriza a apertura e o funcionamento do centro privado de educación especial Amencer-Aspace de Vigo. (DOG, 26/03/2021).
 • REAL DECRETO 174/2021, do 23 de marzo, polo que se establece o título de Técnico Superior en Formación para a mobilidade segura e sostible e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 24/03/2120).
 • RESOLUCIÓN do 9 de marzo de 2021, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se convocan prazas para centros educativos de Educación Infantil e Primaria, Ensino Secundario, Formación Profesional ou de Ensinanza de Réxime Especial que desexen acoller a un docente estranxeiro/a para o curso 2021/2022. (BOE, 23/03/2021).
 • ORDE do 10 de marzo de 2021 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do IES Calvo Sotelo do concello da Coruña. (DOG, 23/03/2021).
 • RESOLUCIÓN do 8 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2021, (DOG, 17/03/2021).
 • RESOLUCIÓN do 3 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no terceiro cuadrimestre do ano 2020. (DOG, 17/03/2021).
 • RESOLUCIÓN do 2 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2021/22. (DOG, 16/03/2021).
 • ORDE do 2 de marzo de 2021 pola que se modifica a autorización do centro privado Santa Apolonia de Santiago de Compostela (A Coruña). (DOG, 16/03/2021).
 • ORDE do 5 de marzo de 2021 pola que se modifica a Orde do 24 de febreiro de 2020 pola que se convocan procedementos selectivos de acceso ao corpo de inspectores de educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, e de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG, 16/03/2021).
 • ORDE do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato. (DOG, 11/03/2021).
 • REAL DECRETO 143/2021, do 9 de marzo, polo que se modifica o Real Decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral. (BOE, 10/03/2021).
 • CIRCULAR 1/2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se regulan para o curso 2020-2021 as probas de certificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial reguladas polo Decreto 81/2018, do 19 de xullo.
 • EXTRACTO da Resolución do 3 de marzo de 2021, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se convocan 117 prazas de estancias profesionais en varios países europeos para profesorado pertencente a distintos corpos, curso 2021/2022. (BOE, 09/03/2021).
 • RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade do acordo entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e as organizacións sindicais ANPE, CC.OO., CSIF e FETE-UGT polo que se engade unha nova disposición transitoria ao texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia que imparte ensinanzas distintas das universitarias (publicado pola Resolución do 28 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, Diario Oficial de Galicia número 131, do 11 de xullo). (DOG, 09/03/2021).
 • DECRETO 38/2021, do 4 de marzo, polo que se ditan normas para garantir os servizos esenciais durante a folga convocada para o día 8 de marzo de 2021. (DOG, 05/03/2021).
 • RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se fai pública a listaxe de puntuacións provisionais das persoas candidatas aos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2019/20, convocados pola Orde do 19 de outubro de 2020 (Diario Oficial de Galicia do 30 de outubro). (DOG, 05/03/2021).
 • RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional para o ano 2021. (DOG, 05/03/2021).
 • PERMISO DO PERSOAL DOCENTE en relación coa posibilidade de efectos adversos provocados pola vacinación fronte á covid-19. Modelo de declaración responsable.
 • RESULTADO DO SORTEO público anual das letras de prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión de alumnado para o curso 2021/2022.
 • INSTRUCIÓNS para o rexistro de solicitudas de admisión. Curso 2021/2022.
 • ORDE do 5 de febreiro de 2021 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2020/21. (DOG, 24/02/2021).
 • RESOLUCIÓN do 10 de febreiro de 2021, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para realizar, dentro do curso 2020/21, a avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) no curso 2021/22. (DOG, 24/02/2021).
 • RESOLUCIÓN do 15 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización, (DOG, 24/02/2021). 
 • CORRECCIÓN DE ERROS da Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. (BOE, 23/02/2021).
 • RESOLUCIÓN do 18 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do ensino virtual garantindo a atención á diversidade e se establece un Plan específico de actuación.
 • PLAN DE BENESTAR EMOCIONAL. Proposta de intervención
 • ORDE do 11 de febreiro de 2021 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2021, (DOG, 19/02/2021).
 • ORDE do 9 de febreiro de 2021 de delegación de competencias nos órganos superiores e de dirección e nas xefaturas territoriais desta consellería. (DOG, 16/02/2021).
 • ORDE do 5 de febreiro de 2021 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado plurilingüe Divino Maestro de Vigo. (DOG, 16/02/2021).
 • ORDE do 5 de febreiro de 2021 pola que se modifica a autorización do centro privado plurilingüe Divino Maestro de Ourense. (DOG, 16/02/2021).
 • ORDE do 5 de febreiro de 2021 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado plurilingüe Divino Maestro de Santiago de Compostela. (DOG, 16/02/2021).
 • ORDE do 5 de febreiro de 2021 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado plurilingüe Divino Maestro de Lugo. (DOG, 16/02/2021).
 • ORDE do 8 de febreiro de 2021 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2021. (DOG, 15/02/2021).
 • RESOLUCIÓN do 3 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización, (DOG, 12/02/2021).
 • RESOLUCIÓN do 8 de xaneiro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a financiar actividades de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero, financiadas en desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, para as asociacións de nais e pais do alumnado de centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021, (DOG, 11/02/2021).
 • OPOSICIÓNS 2020: Aclaracións sobre as programacións e outros aspectos en relación á Covid-19.
 • RESOLUCIÓN do 5 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral Técnica pola que se ditan instrucións para a habilitación de espazos provisionais nos centros de ensino con cafetería afectada polo peche do seu interior ao consumo por parte do alumnado.
 • CIRCULAR sobre as probas do DELF escolar de Galicia, curso 2020/2021.
  ORDE do 21 de xaneiro de 2021 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2021, (DOG, 09/02/2021).
 • ORDE do 26 de xaneiro de 2021 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado Plurilingüe Sagrado Corazón, de Lalín. (DOG, 09/02/2021).
 • ORDE do 31 de decembro de 2020 pola que se fai pública a resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou formación profesional dual, convocadas pola Orde do 2 de xuño de 2020. (DOG, 08/02/2021).
 • ORDE do 26 de xaneiro de 2021 pola que se extingue a autorización do centro privado López y Vicuña, da Coruña, por cesamento de actividades docentes. (DOG, 08/02/2021).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 5 de xaneiro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se fai pública a listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas nos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2019/20. (DOG, 08/02/2021).
 • DECRETO 19/2021, do 14 de xaneiro, polo que se dispón a substitución dun membro do Consello Escolar de Galicia. (DOG, 08/02/2021).
 • RESOLUCIÓN do 18 de xaneiro de 2021, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4, (DOG. 03/02/2021).
  ORDE do 30 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras do certame Cooperativismo no ensino, dirixido ao alumnado dos centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021, (DOG, 01/02/2021).
 • ORDE EFP/63/2021, do 21 de xaneiro, pola que se actualizan, de acordo co Real Decreto 817/2014, do 26 de setembro, determinadas cualificacións profesionais das familias profesionais Agraria, Comercio e Marketing, Imaxe e Son, Marítimo-Pesqueira, Sanidade, Seguridade e Medio Ambiente, Servizos Socioculturais e á Comunidade e Transporte e Mantemento de Vehículos, recollidas no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, establecidas por determinados reais decretos. (BOE, 29/01/2021).
 • REAL DECRETO 46/2021, do 26 de xaneiro, sobre revalorización das pensións do sistema da Seguridade Social, das pensións de Clases Pasivas e doutras prestacións sociais públicas para o exercicio 2021. (BOE. 27/01/2021).
 • ORDE do 26 de xaneiro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 26/01/2021).
 • ORDE do 15 de xaneiro de 2021 pola que se modifica a Orde do 24 de febreiro de 2020 pola que se convocan procedementos selectivos… (DOG, 25/01/2021).
 • CORRECCIÓN DE ERROS do Real Decreto 1085/2020, do 9 de decembro, polo que se establecen convalidaciones de módulos profesionais dos títulos de Formación Profesional do sistema educativo español e as medidas para a súa aplicación, e modifícase o Real Decreto 1147/2011, do 29 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo. (BOE, 23/01/2021).
 • RESOLUCIÓN do 5 de xaneiro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se fai pública a listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas nos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2019/20, (DOG, 18/01/2021).
 • DECRETO 4/2021, do 14 de xaneiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario do corpo de profesores técnicos de formación profesional. (DOG, 15/01/2021).
 • ORDE do 23 de decembro de 2020 pola que se anuncia a convocatoria de axudas para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2020/21. (DOG, 15/01/2021).
 • ORDE do 23 de decembro de 2020 pola que se anuncia a convocatoria de subvencións para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2020/21. (DOG, 15/01/2021).
 • ORDE do 15 de decembro de 2020 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras, ((DOG, 14/01/2021).
 • ORDE PCM/2/2021, do 11 de xaneiro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade, e as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificacións obtidas, no curso 2020-2021. (BOE, 13/01/2021).
 • RESOLUCIÓN do 18 de decembro de 2020 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 14 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2019/20. (DOG, 12/01/2021).
 • ORDE do 23 de decembro de 2020 pola que se resolve a convocatoria de axudas para centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia no ámbito das bibliotecas escolares e o fomento da lectura para o curso 2020/21. (DOG, 11/01/2021).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 4 de decembro de 2020 pola que se modifica a autorización do CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha, da Coruña. (DOG, 07/01/2021).
 • EXTRACTO da Resolución do 18 de decembro de 2020, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se convocan prazas para auxiliares de conversación estranxeiros para o curso académico 2021-2022. (BOE, 05/01/2021).
 • INSTRUCIÓNS para a configuración da oferta de prazas e para a reserva de praza en centro de adscrición. Curso 2021/2022.
 • INSTRUCIÓNS para a configuración da oferta de prazas e para a asignación de permanencias en centros  con unidades mixtas (Educación Infantil, Educación Primaria).
 • LEI ORGÁNICA 2/2006, de 3 de maio, de Educación, (BOE, 04/05/2006). Modificada pola Lei Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, (BOE, 30/12/2020). Texto consolidado a 30 de decembro de 2020.