Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

Publicacións do 2021

Disposicións de recente publicación

(Nota: toda a información emitida como consecuencia da pandemia do coronavirus pódese ver no Capítulo 27 desta web)

Última actualización: 31 de decembro de 2021
 • INSTRUCIÓNS para a xestión das reclamacións ao baremo provisionjal. Curso 2023/2024.2023-6_InstruciónsReclamacións_Centros
 • LEI 17/2021, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022. (DOG, 31/12/2021).
 • LEI 18/2021, do 27 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. (DOG, 31/12/2021).
 • ORDE do 30 de novembro de 2021 pola que se anuncia a convocatoria de axudas para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2021/22, (DOG, 29/12/2021).
 • ORDE do 30 de novembro de 2021 pola que se anuncia a convocatoria de subvencións para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2021/22, (DOG, 29/12/2021).
 • INSTRUCIÓNS para a configuración da oferta de prazas e para a asignación de permanencias. Curso 2022/2023.
 • INSTRUCIÓNS para a reserva de apraza en centro de adscrición. Curso 2022/2023.
 • ANEXOS para a reserva de praza, cambio dun centro a outro a que se estea adscrito. (Tanto en formato PDF como en XML).
 • RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, pola que se conceden as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2020/21, (DOG, 23/12/2021).
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre a conta de xestión do orzamento do centro do ano 2021.
 • ORDE do 3 de decembro de 2021 pola que se extingue a autorización do centro privado Esica, de Vigo, por cesamento de actividades docentes. (DOG, 16/12/2021).
 • RESOLUCIÓN do 3 de decembro de 2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, pola que se dá publicidade ao Manual de nova arquitectura pedagóxica e ao Manual de identidade corporativa para os centros docentes públicos da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 15/12/2021).
 • RESOLUCIÓN do 2 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se determina a composición da comisión avaliadora do concurso de traslados entre persoal funcionario docente. (DOG, 14/12/2021).
 • LEI 15/2021, do 3 de decembro, pola que se modifica a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. (DOG, 13/12/2021).
 • PUBLICACIÓN da relación de unidades de educación infantil, educación primaria e educación especial habilitadas en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021/2022.
 • ORDE do 25 de novembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan os premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos de ensinanzas artísticas superiores no curso 2020/21 en centros públicos de Galicia, (DOG, 09/12/2021).
 • CORRECCIÓN DE ERROS da Orde EFP/721/2021, do 2 de xullo, pola que se modifica a Orde ECD/1767/2012, do 3 de agosto, pola que se regula a expedición do título de Bacharel correspondente aos ensinos regulados pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, para o alumnado rexistrado nos programas de seccións internacionais españolas e « Bachibac» en liceos franceses. (BOE, 07/12/2021).
 • ORDE do 26 de novembro de 2021 pola que se modifica a autorización do centro privado Estudios Superiores en Administración y Finanzas, de Oleiros (A Coruña). (DOG, 07/12/2021).
 • EXTRACTO da Resolución de de o 1 de decembro de 2021 da Secretaría de Estado de Educación, pola que se convocan prazas para auxiliares de conversación españois no estranxeiro para o curso académico 2022-2023. (BOE, 03/12/2021).
 • ORDE do 23 de novembro de 2021 pola que se modifican a Orde do 22 de xullo de 2021, de modificación das unidades e dos postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial, e a Orde do 26 de xullo de 2021 pola que se desenvolve o Decreto 107/2021, do 1 de xullo, polo que se transforman institutos de educación secundaria en centros integrados de formación profesional e se trasladan ensinanzas. (DOG, 01/12/2021).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 12 de novembro de 2021 pola que se publica a concesión dos premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos de ensinanzas artísticas superiores no curso 2019/20 en centros públicos de Galicia, convocados pola Orde do 11 de maio de 2021, (DOG, 29/11/2021).
 • EXTRACTO da Resolución do 25 de novembro de 2021, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se convocan prazas para profesorado visitante español no exterior para o curso académico 2022-2023. (BOE, 27/11/2021).
 • RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2021, da Subsecretaría, pola que se convoca concurso para a provisión de postos de asesores técnicos e asesoras técnicas no exterior. (BOE, 26/11/2021).
 • DELF Escolar en Galicia para o curso 2021/2022.
 • ORDE do 15 de novembro de 2021 pola que se publica a concesión dos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2020/21, convocados pola Orde do 16 de xuño de 2021. (DOG, 23/11/2021).
 • RESOLUCIÓN do 12 de novembro de 2021 pola que se publica a concesión dos premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos de ensinanzas artísticas superiores no curso 2019/20 en centros públicos de Galicia, convocados pola Orde do 11 de maio de 2021. (DOG, 23/11/2021).
 • ORDE do 11 de novembro de 2021 pola que se modifica a autorización do centro privado estranxeiro Semente Compostela, de Santiago de Compostela. (DOG, 23/11/2021).
 • ORDE do 11 de novembro de 2021 pola que se modifica a autorización do centro privado estranxeiro Montessori Compostela, de Santiago de Compostela. (DOG, 23/11/2021).
 • RESOLUCIÓN do 10 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dá publicidade das festas laborais de carácter local para o ano 2022, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 22/11/2021).
 • ORDE do 9 de novembro de 2021 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 26 de xullo de 2021 pola que se convocan axudas dirixidas a escolas de música privadas dependentes de institucións sen ánimo de lucro. (DOG, 19/11/2021).
 • REAL DECRETO 984/2021, do 16 de novembro, polo que se regulan a avaliación e a promoción na Educación Primaria, así como a avaliación, a promoción e a titulación na Educación Secundaria Obrigatoria, o Bacharelato e a Formación Profesional. (BOE, 17/11/2021).
 • CONVOCATORIA do programa BIBLIOTECAS ESCOLARES SOLIDARIAS para o curso 2021-2022
 • RESOLUCIÓN do 4 de novembro de 2021 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 22 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e convócanse axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinos artísticos superiores en centros públicos de Galicia no curso 2020/21, (DOG, 16/11/2021).
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre a Orde do 28 de outubro de 2021 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2021/22.
 • ORDE do 5 de novembro de 2021 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería, (DOG, 15/11/2021).
 • ORDE do 4 de novembro de 2021 pola que se resolve o concurso Eduemprende Idea 2021, dirixido ao alumnado dos ensinos de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sustentadas con fondos públicos, convocado pola Orde do 7 de abril de 2021, (DOG, 15/11/2021).
 • ORDE do 28 de outubro de 2021 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería, así como en centros privados concertados, no curso 2021/22, (DOG, 12/11/2021).
 • RESOLUCIÓN do 26 de outubro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se concede a xestión de probas de nivel lingüístico para o alumnado dos centros públicos dependentes desta consellería non pertencentes á Rede de Centros Plurilingües. (DOG, 12/11/2021).
 • ORDE do 28 de outubro de 2021 pola que se autoriza a apertura e o funcionamento do CPR Fundación Laboral da Construción, de Santiago de Compostela. (DOG, 11/11/2021).
 • ORDE do 5 de novembro de 2021 de concesión directa de subvencións a centros docentes privados concertados para afrontar gastos de organización e funcionamento no curso 2021/22 derivados da COVID-19. (DOG, 11/11/2021).
 • CONVOCATORIA para participar no programa eduEmprende Actúa 2021-2022.
 • CONCURSO DE TRASLADOS entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e PES, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de FP, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores…
 • CIRCULAR 7/2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se regulan as probas de certificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial polo réxime libre para o curso 2021/22.
 • ORDE EFP/1207/2021, do 2 de novembro, pola que se actualizan, de acordo co Real Decreto 817/2014, do 26 de setembro, determinadas cualificacións profesionais das familias profesionais Actividades físicas e deportivas, Agraria e Artes e Artesanías, recollidas no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, establecidas por determinados reais decretos. (BOE, 08/11/2021).
 • ORDE EFP/1208/2021, do 2 de novembro, pola que se actualizan, de acordo co Real Decreto 817/2014, do 26 de setembro, determinadas cualificacións profesionais das familias profesionais Agraria, Artes e Artesanías, Electricidade e Electrónica, Hostalería e Turismo, Informática e Comunicacións, e Téxtil, Confección e Pel, recollidas no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, establecidas por determinados reais decretos. (BOE, 08/11/2021).
 • Orde EFP/1209/2021, do 2 de novembro, pola que se actualizan, de acordo co Real Decreto 817/2014, do 26 de setembro, determinadas cualificacións profesionais das familias profesionais Actividades físicas e deportivas, Agraria, Artes e Artesanías, Servizos socioculturais e á comunidade, recollidas no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, establecidas por determinados reais decretos. (BOE, 08/11/2021).
 • ORDE EFP/1210/2021, do 2 de novembro, pola que se establece a equivalencia, para os efectos de acceso a ensinos de formación profesional, de determinados estudos e títulos anteriores ao actual sistema educativo. (BOE, 08/11/2021).
 • ORDE do 28 de outubro de 2021 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2020/21, convocados pola Orde do 25 de maio de 2021, (DOG, 08/11/2021).
 • ORDE do 26 de outubro de 2021 pola que se modifica a autorización do centro privado Marcote, de Vigo. (DOG, 08/11/2021).
 • ORDE do 26 de outubro de 2021 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado Plurilingüe Liceo A Paz, da Coruña, (DOG, 08/11/2021).
 • REAL DECRETO 900/2021, do 19 de outubro, polo que se establece o título de Técnico Deportivo en Balonmán e se fíxan o seu currículo básico e os requisitos de acceso. (BOE, 06/11/2021).
 • REAL DECRETO 901/2021, do 19 de outubro, polo que se establece o título de Técnico Deportivo Superior en Balonmán e se fíxan o seu currículo básico e os requisitos de acceso. (BOE, 06/11/2021).
 • ORDE do 22 de outubro de 2021 pola que se engade un anexo V á Orde do 18 de outubro de 2010 pola que se establecen os centros e postos cualificados de especial dificultade na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 02/11/2021).
 • RESOLUCIÓN do 15 de outubro de 2021, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se fixan as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2, 3 e 4, no ano 2021, que foron convocadas mediante a Resolución do 26 de agosto de 2021, (DOG, 27/10/2021).
 • ORDE do 8 de setembro de 2021 pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia en que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 26/10/2021).
 • RESOLUCIÓN do 21 de outubro de 2021, (DOG, 21/10/2021). De especial interes o punto sexto: Sexto. Mantense a eficacia do Protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021/22.
 • RESOLUCIÓN do 14 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Traballo, pola que se publica a relación de festas laborais para o ano 2022. (BOE, 21/10/2021).
 • RESOLUCIÓN pola que se fai pública a relación das Unidades que integran a Rede Galega de Acompañamento e Orientación persoal e familiar e a relación de responsables.
 • ORDE do 8 de setembro de 2021, pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica …
 • ORDE do 7 de outubro de 2021 pola que se fai pública a resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual, convocadas pola Orde do 25 de maio de 2021. (DOG, 19/10/2021).
 • RESOLUCIÓN do 6 de outubro de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se convoca o Programa Xogade (Xogos galegos deportivos en idade escolar), curso 2021/22. (DOG, 14/10/2021).
 • Convocatoria do proxecto BIBLIOTECA CREATIVA 2021/2022.
 • EXTRACTO da Resolución do 05 de outubro de 2021, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se convocan axudas destinadas a promover agrupacións de centros educativos para a realización e posta en práctica de proxectos comúns que favorezan a educación inclusiva. Convocatoria 2021. (BOE, 11/10/2021).
 • RESOLUCIÓN do 7 de outubro de 2021, pola que se regula a xestión de probas de nivel lingüístico para o alumnado dos centros públicos, pertencentes á Rede de Centros Plurilingües.
 • ORDE do 30 de setembro de 2021 pola que se fai pública a relación do persoal docente que obtivo destino definitivo no proceso de adscrición regulado na Orde do 26 de xullo de 2021 pola que se desenvolve o Decreto 107/2021, do 1 de xullo, polo que se transforman institutos de ensino secundario en centros integrados de formación profesional e se trasladan ensinanzas. (DOG, 08/10/2021).
 • ORDE do 28 de setembro de 2021 pola que se modifica a autorización do centro privado estranxeiro Trisquel Compostela International School, de Santiago de Compostela. (DOG, 07/10/2021).
 • ORDE do 28 de setembro de 2021 pola que se modifica a autorización do centro privado estranxeiro Eleven School, de Vigo (Pontevedra). (DOG, 07/10/2021).
 • ORDE do 28 de setembro de 2021 de delegación de competencias relativas ás contratacións das cafetarías escolares que se inicien no ano 2021, en cada unha das persoas titulares das xefaturas territoriais desta consellería. (DOG, 06/10/2021).
 • RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se crea a Rede galega de dinamización da relación con empresas na FP e se ditan instrucións para o seu funcionamento. (DOG, 06/10/2021).
 • RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do período de formación en empresas nas ensinanzas de formación profesional, ensinanzas artísticas e ensinanzas deportivas, na situación excepcional actual de pandemia derivada da COVID-19. (DOG, 06/10/2021).
 • Nova versión do “Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022” de data 01/10/2021.
 • ORDE do 24 de setembro de 2021 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CRA de Coristanco-Santa Comba. (DOG, 05/10/2021).
 • ORDE do 24 de setembro de 2021 pola que se modifica a autorización do CPR Big Formación de San Cibrao das Viñas (Ourense). (DOG, 05/10/2021).
 • ORDE do 22 de setembro de 2021 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado A Camelia, de Vigo. (DOG, 04/10/2021).
 • ORDE do 22 de setembro de 2021 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado San Marcos, de Ourense. (DOG, 04/10/2021).
 • ORDE do 22 de setembro de 2021 pola que se autoriza a inclusión da Escola de Música Staccato, de Cangas, no Rexistro de Escolas de Música e Danza da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 04/10/2021).
 • ORDE do 21 de setembro de 2021 pola que se autorizan novos centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021/22. (DOG, 01/10/2021).
 • RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se autorizan centros educativos para impartir o bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2021/22. (DOG, 01/10/2021).
 • RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se autorizan centros educativos para impartir o programa plurilingüe no segundo ciclo da educación infantil (plurinfantil), para o curso 2021/22. (DOG, 01/10/2021).
 • RESOLUCIÓN do 17 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se fai pública a autorización de novas seccións bilingües no curso 2021/22 en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario reguladas pola Orde do 12 de maio de 2011.
 • RESOLUCIÓN do 22 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico en formación profesional, na Comunidade Autónoma de Galicia, para o curso 2021/22. (DOG, 01/10/2021).
 • RESOLUCIÓN do 20 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos. (DOG, 29/09/2021).
 • RESOLUCIÓN do 22 de setembro de 2021, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se ditan instrucións relativas ao programa de dobre titulación Bacharel- Baccalauréat correspondentes ao curso 2021-202. (BOE, 27/09/2021).
 • ORDE do 15 de setembro de 2021 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2020/21, convocados pola Orde do 9 de abril de 2021, (DOG, 27/09/2021).
 • RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se establece o Plan xeral da Inspección Educativa do curso 2021/22. (DOG, 27/09/2021).
 • RESOLUCIÓN do 8 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se adxudican definitivamente os destinos provisionais para o próximo curso académico 2021/22. (DOG, 27/09/2021).
 • ORDE do 21 de setembro de 2021 pola que se nomean persoal funcionario en prácticas as persoas opositoras que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 24 de febreiro de 2020, modificada pola Orde do 15 de xaneiro de 2021 e pola Orde do 21 de febreiro de 2019. (DOG, 24/09/2021).
 • CAMPAÑA de vixilancia da saúde 2021/2022 para persoal docente e non docente de centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 13 de agosto de 2021 pola que se resolve a convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería, para o curso 2021/22. (DOG, 22/09/2021).
 • EXTRACTO da Resolución de 15 de setembro de 2021, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se convoca o Concurso Nacional “Unha Constitución para todos”, correspondente ao ano 2021. (BOE, 21/09/2021).
 • DECRETO 123/2021, do 2 de setembro, polo que se regula o Marco galego de competencias dixitais e a certificación galega en competencias dixitais. (DOG, 20/09/2021).
 • RESOLUCIÓN do 8 de setembro de 2021 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de réxime especial no curso académico 2021/22.
 • PLAN DIRECTOR para a convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos e nos seus contornos para o curso 2021/2022.
 • ADDENDA Nº 2 á Instrución conxunta de transporte escolar para o curso 2021/2022.
 • RESOLUCIÓN do 6 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se designan os membros e se fai pública a composición do xurado de selección que analizará e valorará as solicitudes das persoas aspirantes aos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza, e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2020/21. (DOG, 15/09/2021).
 • RESOLUCIÓN do 6 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no segundo cuadrimestre do ano 2021. (DOG, 15/09/2021).
 • RESOLUCIÓN do 10 de setembro de 2021 pola que se ditan instrucións para a adopción de medidas organizativas nos centros educativos como consecuencia da pandemia da COVID-19.
 • ORDE do 2 de setembro de 2021 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a realización de probas de nivel lingüístico para o alumnado que non curse os estudos dentro do programa da Rede de Centros Plurilingües no curso 2021/22, (DOG, 14/09/2021).
 • RESOLUCIÓN do 6 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se designan os membros e se fai pública a composición da Comisión de Selección que valorará os méritos das persoas candidatas aos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2020/21. (DOG, 14/09/2021).
 • RESOLUCIÓN do 26 de agosto de 2021, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2, 3 e 4, no ano 2021, (DOG, 13/09/2021).
 • INSTRUCIÓN CONXUNTA 1/2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e da Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, do 25 de xuño, sobre a xestión do servizo de transporte de escolares no curso escolar 2021-2022.
 • ADDENDA á Instrución conxunta 1/2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e da Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, do 2 de xullo, sobre a xestión do servizo de transporte de escolares no curso escolar 2021-2022.
 • RESOLUCIÓN do 3 de setembro de 2021, da Secretaría xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o deseño, elaboración e implementación do Plan Dixital nos centros docentes sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021-2022.
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos en relación coa organización e funcionamento das bibliotecas escolares. Curso 2021/2022.
 • RESOLUCIÓN do 31 de agosto de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas, na Comunidade Autónoma de Galicia, para o curso 2021/22. (DOG, 09/09/2021).
 • RESOLUCIÓN do 1 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se fai pública a relación de centros autorizados para impartir ciclos formativos plurilingües, así como os ciclos formativos autorizados, no curso 2021/22. (DOG, 08/09/2021).
 • ORDE do 2 de setembro de 2021 pola que se nomea persoal funcionario en prácticas as persoas opositoras que superaron o procedemento selectivo de ingreso ao corpo de inspectores de educación da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 24 de febreiro de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 50, do 13 de marzo). (DOG, 08/09/2021).
 • RESOLUCIÓN do 30 de agosto de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o curso académico 2021/22 entre o persoal docente pertencente ao corpo de inspectores de educación. (DOG, 07/09/2021).
 • ORDE do 17 de agosto de 2021 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2019/20, convocados pola Orde do 18 de marzo de 2021 (DOG, 03/09/2021).
 • RESOLUCIÓN do 1 de setembro de 2021, das Consellerías de Cultura, Educación e Universidade e de Sanidade pola que se aproba o “Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022”.
 • PROTOCOLO de adaptación ao contexto da Covid-19, curso 2021-22.
 • ORDE do 30 de agosto de 2021 pola que se nomean persoal funcionario en prácticas as persoas opositoras que superaron o procedemento selectivo de ingreso ao corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 24 de febreiro de 2020. (DOG, 01/09/2021).
 • RESOLUCIÓN do 30 de xullo de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se nomea e se fai pública a composición dos tribunais encargados da selección das persoas aspirantes no procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas, convocados pola Orde do 4 de xuño de 2020. (DOG, 01/09/2021).
 • ORDE do 30 de xullo de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras das axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para atender o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2021/22. (DOG, 01/09/2021).
 • ORDE do 30 de xullo de 2021 pola que se convocan axudas para centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia no ámbito das bibliotecas escolares e o fomento da lectura para o curso 2021/22. (DOG, 01/09/2021).
 • RESOLUCIÓN do 24 de agosto de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se resolve definitivamente a relación de centros docentes autorizados para a implantación do bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMbach), para o curso 2021/22. (DOG, 01/09/2021).
 • CIRCULAR 5/2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional sobre a organización dos niveis básico A2, Intermedio B1, intermedio B2 e avanzado C1 das ensinanzas de Inglés de réxime especial na modalidade de educación a Distancia, mediante o programa that’s english! Para do curso 2021/22.
 • ORDE do 13 de agosto de 2021 pola que se resolve a convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería, para o curso 2021/22. (DOG, 31/08/2021).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Decreto 107/2021, do 1 de xullo, polo que se transforman institutos de educación secundaria en centros integrados de formación profesional e se trasladan ensinanzas. (DOG, 30/09/2021).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 4 de agosto de 2021 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso aos corpos de profesorado. (DOG, 26/08/2021).
 • ORDE do 13 de xullo de 2021 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2020/21 (código de procedemento ED601A). (DOG, 26/08/2021).
 • APERTURA PRAZO extraordinario de presentación de solicitudes de comisións de servizo por razóns de saúde para situacións de causas sobrevidas (ED010B).
 • RESOLUCIÓN do 3 de agosto de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2021/22 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concellaría, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino ou substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso ao servizo activo. (DOG, 25/08/2021).
 • ORDE do 4 de agosto de 2021 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso aos corpos de profesorado. (DOG, 23/08/2021).
 • ORDE do 6 de agosto de 2021 pola que se modifican os concertos educativos cos centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial e de formación profesional. (DOG, 20/08/2021).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 22 de xullo de 2021 pola que se desenvolven determinados aspectos da ordenación académica nas modalidades deportivas de ensinanzas de réxime especial implantadas na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 19/08/2021).
 • ORDE do 3 de agosto de 2021 pola que se modifica a autorización, por cambio da súa denominación específica, do centro privado Salvador Moreno, de Pontevedra. (DOG, 19/08/2021).
 • RESOLUCIÓN do 6 de agosto de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, de prórroga de seccións bilingües en determinados centros de ensinanzas artísticas de réxime especial na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 18/08/2021).
 • RESOLUCIÓN Do 11 de agosto de 2021 de centros beneficiarios das axudas a centros públicos de ensino non universitario para participar no programa Galimiens de intercambio en liña de alumnado convocadas pola resolución do 23 de xuño de 2021 da secretaría xeral de educación e formación profesional.
 • RESOLUCIÓN do 2 de agosto de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia. (DOG, 13/08/2021).
 • ORDE do 30 de xullo de 2021 pola que se modifica a autorización do CPR plurilingüe Liceo La Paz, da Coruña. (DOG, 11/08/2021).
 • ORDE EFP/867/2021, do 3 de agosto, pola que, a proposta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Comunidade Autónoma de Galicia, se nomean funcionarios de carreira dos Corpos de Profesores de Ensino Secundario, Profesores Técnicos de Formación Profesional e Mestres a determinados aspirantes seleccionados nos procedementos selectivos convocados por Orde do 21 de febreiro de 2019. (BOE, 10/08/2021).
 • RESOLUCIÓN do 30 de xullo de 2021, da Subsecretaría, pola que se prorroga a permanencia en centros docentes no exterior a funcionarios docentes. (BOE, 09/08/2021).
 • RESOLUCIÓN do 30 de xullo de 2021, da Subsecretaría, pola que se prorroga a permanencia en postos de asesores técnicos no exterior a funcionarios docentes. (BOE, 09/08/2021).
 • ORDE do 26 de xullo de 2021 pola que se convocan axudas dirixidas a escolas de música privadas dependentes de institucións sen ánimo de lucro (DOG, 09/08/2021).
 • ORDE do 22 de xullo de 2021 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. (DOG, 06/08/2021).
 • ORDE do 22 de xullo de 2021 pola que se autoriza a apertura e o funcionamento do CPR Fundación Laboral de la Construcción, de Lugo. (DOG, 06/08/2021).
 • ORDE do 26 de xullo de 2021 pola que se autoriza a apertura e o funcionamento do centro de ensinanzas deportivas (CAD) Atletismo Galego, de Oleiros. (DOG, 06/08/2021).
 • ORDE do 22 de xullo de 2021 pola que se modifica a autorización do CPR Plurilingüe Padre Míguez, de Vigo. (DOG, 05/08/2021).
 • DECRETO 115/2021, do 8 de xullo de 2021, polo que se dispón a substitución dun membro do Consello Escolar de Galicia. (DOG, 04/08/2021).
 • ORDE do 22 de xullo de 2021 pola que se autoriza a baixa no Rexistro de Escolas de Música e Danza da Comunidade Autónoma de Galicia da Escola de Danza Privada Rond de Jambe, de Ferrol (A Coruña). (DOG, 03/08/2021).
 • ORDE do 22 de xullo de 2021 pola que se extingue, de oficio, a autorización do centro privado Nebrija-Pardo Bazán, das Pontes de García Rodríguez, por cesamento de actividades docentes. (DOG, 03/08/2021).
 • ORDE do 22 de xullo de 2021 pola que se extingue, de oficio, a autorización do centro privado de educación especial de Régoa, de Cedeira, por cesamento de actividades docentes. (DOG, 03/08/2021).
 • DECRETO 112/2021, do 22 de xullo, polo que se aproba o uso dos elementos básicos da identidade corporativa da Xunta de Galicia. (DOG, 02/08/21).
 • EXTRACTO da Resolución do 28 de xullo de 2021, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se convocan axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2021-2022. (BOE, 02/08/2021).
 • ORDE do 15 de xullo de 2021 pola que se extingue a autorización do centro privado Fundación Laboral de la Construcción, de Teo, por cesamento de actividades docentes. (DOG, 02/08/2021).
 • ORDE do 26 de xullo de 2021 pola que se desenvolve o Decreto 107/2021, do 1 de xullo, polo que se transforman institutos de educación secundaria en centros integrados de formación profesional e se trasladan ensinanzas. (DOG, 02/08/2021).
 • ORDE do 22 de xullo de 2021 pola que se desenvolven determinados aspectos da ordenación académica nas modalidades deportivas de ensinanzas de réxime especial implantadas na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 30/07/2021).
 • INSTRUCIÓNS pola que se convocan, con carácter extraordinario, probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior de Artes plásticas e deseño nas especialidades con prazas vacantes para o curso 2021-22.
 • RESOLUCIÓN do 26 de xullo de 2021, da Subsecretaría, pola que se prorroga a permanencia nas Escolas Europeas aos profesores seleccionados por concursos de méritos. (BOE, 30/07/2021).
 • CORRECCIÓN DE ERROS do anuncio do Extracto da Resolución do 28 de xuño de 2021 da Secretaría de Estado de Educación, pola que se convoca o Concurso Nacional de Boas Prácticas en centros docentes educativos que impartan ensinos non universitarios do sistema educativo español correspondente ao ano 2021. (BOE, 20/07/2021).
 • CIRCULAR 4/2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións sobre a organización e o funcionamento dos centros EPA e dos institutos de educación secundaria que impartan ensinanzas básicas de educación para persoas adultas polas modalidades presencial e a distancia no curso 2021/2022.
 • ORDE do 2 de xullo de 2021 pola que se conceden axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2021. (DOG, 16/07/2021).
 • CIRCULAR 3/2021, para a organización e posta en funcionamento das ensinanzas de bacharelato para persoas adultas, nas modalidades presencial e a distancia, nos IES e centros EPA autorizados para impartilas, curso 2021-2022.
 • ORDE do 8 de xullo de 2021 pola que se declaran aptas na fase de prácticas as persoas opositoras que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 21 de febreiro de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 8 de marzo) e pola Orde do 14 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 21 de marzo) que as realizaron neste curso académico 2020/21. (DOG, 15/07/2021).
 • RESOLUCIÓN do 5 de xullo de 2021 pola que se regula o procedemento para a concesión das axudas para a subministración de froitas frescas, castañas e leite líquido de consumo ao alumnado de centros escolares, e se convocan para o curso escolar 2021/22 (códigos de procedemento MR265B e MR265C). (DOG, 15/07/2021).
 • EXTRACTO da Resolución do 8 de xullo de 2021, da Secretaría Xeral de Formación Profesional pola que se convocan os Premios Nacionais de Formación Profesional de Grao Superior correspondentes aos anos 2017, 2018 e 2019. (BOE, 15/07/2021).
 • DECRETO 107/2021, do 1 de xullo, polo que se transforman institutos de educación secundaria en centros integrados de formación profesional e se trasladan ensinanzas. (DOG, 14/07/2120).
 • ORDE do 2 de xullo de 2021 pola que se modifica a autorización do CPR Seminario Diocesano Sagrado Corazón de Lugo. (DOG, 14/07/2120).
 • ORDE do 2 de xullo de 2021 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do CEMU Profesional Eirís da Coruña. (DOG, 14/07/2120).
 • PROTOCOLO de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022. (Versión 06/07/2021).
 • ORDE do 8 de xullo de 2021 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes na etapa de bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta. (DOG, 12/07/2021).
 • ORDE EFP/721/2021, do 2 de xullo, pola que se modifica a Orde ECD/1767/2012, do 3 de agosto, pola que se regula a expedición do título de Bacharel correspondente aos ensinos regulados pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, para o alumnado rexistrado nos programas de seccións internacionais españolas e “Bachibac” en liceos franceses. (BOE, 09/07/2021).
 • DECRETO 97/2021, do 10 de xuño, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2022. (DOG, 07/07/2021).
 • RESOLUCIÓN do 29 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se designan os membros e se fai pública a composición do tribunal que elaborará, supervisará e avaliará a proba para a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2020/21, e se ditan instrucións para a realización da proba correspondente. (DOG, 07/07/2021).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 16 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca o concurso de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2021/22… (DOG, 07/07/2021).
 • ACLARACIÓN ÁS INTRUCIÓNS 2/2021 e 3/2021 sobre o funcionamento dos comedores de xestión directa e indirecta.
 • INSTRUCIÓN CONXUNTA 1/2021, da secretaría xeral técnica da Consellería de cultura, educación e universidade e da Dirección xeral de mobilidade da consellería de Infraestruturas e mobilidade, do 25 de xuño, sobre a xestión
  do servizo de transporte de escolares no curso escolar 2021-2022.
 • RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos cursos de especialización de formación profesional no ano académico 2021/22 no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 05/07/2021).
 • RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para a preinscrición, admisión, matrícula e organización académica nas escolas oficiais de idiomas de Galicia no curso 2021/22. (DOG, 02/07/2021).
 • ORDE do 16 de xuño de 2021 pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2020/21. (DOG, 01/07/2021).
 • RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convoca o curso de formación para o desenvolvemento da función directiva, no ano 2021, que acredite para o acceso a postos de dirección en centros docentes sostidos con fondos públicos que impartan as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, de educación. (DOG, 01/07/2021).
 • RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021/22. (DOG, 30/06/2021).
 • RESOLUCIÓN do 18 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2021/22. (DOG, 30/06/2021).
 • INSTRUCIÓNS da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional para a aplicación do calendario do curso 2021/22 nos conservatorios elementais e profesionais de música e danza e conservatorios superiores de música.
 • RESOLUCIÓN do 22 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia, anunciada pola Orde do 25 de maio de 2021. (DOG, 30/06/2021).
 • INSTRUCIÓN 2/2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, do 1 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar 2021-2022.
 • INSTRUCIÓN 3/2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, do 1 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar 2021-2022.
 • CIRCULAR de planificación para o curso 2021/2022 sobre a xestión do transporte escolar, complementaria das Instruccións anuais da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.
 • ANEXO I. Solicitude de modificación de itinerario de transporte escolar. Curso 2021-2022.
 • INSTRUCIÓNS para a tramitación do procedemento de solicitude de modificacións de itinerarios “Solicitude de Modificación de Itinerario (Anexo I)”.
 • RESOLUCIÓN do 18 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica o anuncio da convocatoria de concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos centros de formación e recursos e asesorías do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos. (DOG, 29/06/2021).
 • RESOLUCIÓN do 16 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca o concurso de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2021/22 entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores de educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño e do corpo de mestres, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, o persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, o persoal interino e substituto e o persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo (DOG, 28/06/2021).
 • ORDE do 17 de xuño de 2021 pola que se actualiza a oferta de formación profesional dual e de cursos de especialización en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2021/22. (DOG, 25/06/2021).
 • RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se crea, con carácter experimental, a Rede de Acompañamento e Orientación persoal e familiar de Galicia no marco do Plan Recupera, se seleccionan os centros educativos que a conformarán e se ditan instrucións para nomear as persoas responsables destas unidades.
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 24 de maio de 2021 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2021/22, no texto publicado no Diario Oficial de Galicia número 119, do 24 de xuño de 2021. (DOG, 25/06/2021).
 • ORDE do 24 de maio de 2021 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2021/22. (DOG, 24/06/2021).
 • CORRECCIÓN DE ERROS do Real Decreto 1085/2020, do 9 de decembro, polo que se establecen validacións de módulos profesionais dos títulos de Formación Profesional do sistema educativo español e as medidas para a súa aplicación, e se modifica o Real Decreto 1147/2011, do 29 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo. (BOE, 23/06/2021).
 • INSTRUCIÓNS para a toma de posesión do profesorado que obtivo destino definitivo nos concursos de traslados convocados polas ordes de 19 de outubro de 2020 e do 13 de novembro de 2020.
 • ADXUDICACIÓN DO FINANCIAMENTO dos proxectos de fomento do uso do galego dos equipos de dinamización da lingua galega dos centros de titularidade privada de Galicia, curso escolar 2020/21 (Lugo e Ourense), (DOG, 22/06/2021).
 • INSTRUCIÓNS para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2021/2022.
 • INSTRUCIÓNS para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021/2022.
 • CONVOCADA A SELECCIÓN de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes de esta consellería no curso 2021/2022.
 • PLAN ANUAL de formación do profesorado para o curso 2021-22.
 • RESOLUCIÓN do 1 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se fai pública a concesión dos premios do certame Cooperativismo no ensino 2021, dirixido ao alumnado dos centros educativos de Galicia. (DOG, 16/06/2021).
 • ORDE do 31 de maio de 2021 pola que se convocan prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2021/22, (DOG, 16/06/2021).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Modificación da resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polas que se anuncian as datas, horas e lugares en que se realizará a primeira proba. (DOG, 15/06/2021).
 • ORDE do 31 de maio de 2021 pola que se convocan prazas de residencia para persoas colaboradoras bolseiras nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso académico 2021/22, (DOG, 15/06/2021).
 • ORDE do 2 de xuño de 2021 pola que se regulan o contido, uso e acceso ao expediente do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, (DOG, 15/06/2021).
 • ORDE do 4 de xuño de 2021 pola que se regula, no ámbito do sistema educativo da Comunidade Autónoma de Galicia, o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral para unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. (DOG, 15/06/2021).
 • RESOLUCIÓN do 31 de maio de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se regula a incorporación e impartición do programa de dobre titulación de bacharelato e baccalauréat -Bachibac- nos centros educativos sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021/22. (DOG, 11/06/2021).
 • ORDE EFP/586/2021, do 31 de maio, pola que se fixan os prezos públicos pola prestación do servizo de ensino nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2021/22. (BOE, 10/06/2021).
 • ORDE EFP/587/2021, do 31 de maio, pola que se fixan as cotas por servizos, ensinos e actividades de carácter complementario nos centros docentes de titularidade do Estado español en Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2021/22. (DOG, 10/06/2021).
 • ADXUDICACIÓN DO FINANCIAMENTO dos proxectos de fomento do uso do galego dos equipos de dinamización da lingua galega dos centros de titularidade privada de Galicia, curso escolar 2020/21. (DOG, 10/06/2021).
 • LEI ORGÁNICA 8/2021, do 4 de xuño, de protección integral á infancia e a adolescencia fronte á violencia. (BOE, 05/06/2021)
 • RESOLUCIÓN do 31 de maio de 2021, da Secretaría Xeral de Formación Profesional, pola que se convocan axudas destinadas á realización de proxectos de innovación e investigación aplicadas e transferencia do coñecemento na Formación Profesional. (BOE, 08/06/2021).
 • ORDE do 19 de maio de 2021 pola que se convocan os premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza, e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2020/21, (DOG, 07/06/2021).
 • ORDE do 24 de maio de 2021 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2021/22. (DOG, 07/06/2021).
 • ORDE do 24 de maio de 2021 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2021/22. (DOG, 07/06/2021).
 • ORDE do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/22 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 04/06/2120).
 • ORDE do 25 de maio de 2021 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2020/21. (DOG, 04/06/2120).
 • RESOLUCIÓN do 26 de maio de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se publica o anuncio da resolución pola que se regulan os ciclos formativos plurilingües para o curso 2021/22. (DOG, 04/06/2120).
 • RESOLUCIÓN do 27 de maio de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se regula a xestión de probas de nivel lingüístico para o alumnado dos centros públicos dependentes desta consellería non pertencentes á Rede de Centros Plurilingües. (DOG, 04/06/2120).
 • RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se nomea e se fai pública a composición dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, e de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 24 de febreiro de 2020 (Diario Oficial de Galicia do 13 de marzo). (DOG, 04/06/2120).
 • ORDE do 25 de maio de 2021 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia. (DOG, 02/06/2021).
 • DECRETO 84/2021, do 12 de maio, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021. (DOG, 02/06/2021).
 • ORDE do 25 de maio de 2021 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual. (DOG, 02/06/2021).
 • RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2021, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se conceden as axudas aos proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2020/21, (DOG, 02/06/2021).
 • RESOLUCIÓN do 24 de maio de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se designan os membros e se fai pública a composición do tribunal que elaborará, supervisará e avaliará a proba para a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2020/21, e se ditan instrucións para a realización da proba correspondente. (DOG, 02/06/2021).
 • PUBLICACIÓN do protocolo de adaptación á nova situación orixinada pola Covid-19 para a celebración dos procesos selectivos de educación.
 • RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2021 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 01/06/2021).
 • REAL DECRETO 280/2021, do 20 de abril, polo que se establece o Curso de especialización en Fabricación aditiva e se fixan os aspectos básicos do currículo, (BOE 29/05/2021).
 • RESOLUCIÓN do 19 de maio de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se resolve definitivamente a relación de centros docentes admitidos para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2021/22. (DOG, 28/05/2021).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 10 de maio de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpo de mestres, convocado pola Orde do 19 de outubro de 2020, (DOG, 27/05/2021).
 • ORDE do 10 de maio de 2021 pola que se autoriza unha prórroga da autorización temporal do centro privado estranxeiro Pangea Active School, de Arteixo. (DOG, 27/05/2021).
 • ORDE do 14 de maio de 2021 pola que se modifica a autorización da Escola Familiar Agraria Fonteboa, de Coristanco. (DOG, 27/05/2021).
 • ORDE do 11 de maio de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria dos premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos de ensinanzas artísticas superiores no curso 2019/20 en centros públicos de Galicia (DOG, 26/05/2021).
 • RESOLUCIÓN do 14 de maio de 2021 pola que se nomean os membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e se publican os parámetros de ponderación de materias troncais de modalidade e materias de opción da proba de avaliación de bacharelato para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia para o curso 2021/22, (DOG, 26/05/2021)
 • CORRECCIÓN DE ERROS do Real Decreto 482/2020, do 7 de abril, polo que se establece o Curso de especialización en panadería e bolería artesanais e se fixan os aspectos básicos do currículo, e se modifica o Real Decreto 651/2017, do 23 de xuño, polo que se establece o Título de Técnico Superior en Acondicionamento Físico e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 25/05/2021).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 4 de maio de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2021/22. (DOG, 25/05/2021).
 • RESOLUCIÓN do 12 de maio de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se regula o bacharelato de excelencia en Ciencia e Tecnoloxía (STEMbach), para o curso 2021/22. (DOG, 24/05/2021).
 • RESOLUCIÓN do 12 de maio de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se designan os membros e se fai pública a composición do tribunal que cualificará as probas de acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para as persoas aspirantes que non cumpran o requisito de titulación de bacharelato. (DOG, 24/05/2021).
 • ORDE do 5 de maio de 2021 pola que se modifica a autorización do centro privado estranxeiro O Castro International School, de Mos (Pontevedra). (DOG, 24/05/2021).
 • CORRECCIÓN DE ERROS do Real Decreto 281/2021, do 20 de abril, polo que se establece o Curso de especialización en Mantemento de vehículos híbridos e eléctricos e fíxanse os aspectos básicos do currículo. (BOE, 21/05/2021)
 • RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpo de mestres, convocado pola Orde do 19 de outubro de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 219, do 30 de outubro). (DOG, 21/05/2021).
 • RESOLUCIÓN do 7 de maio de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a data do sorteo e a composición dos tribunais cualificadores do procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas. (DOG, 21/05/2021).
 • APERTURA do prazo de solicitude de comisión de servizo en atención a situacións persoais especiais por motivos de saúde para o curso académico 2021-22.
 • APERTURA do prazo de solicitude de comisión de servizo en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral para o curso académico 2021-22.
 • ORDE do 5 de maio de 2021 pola que se modifica a autorización da Escola Familiar Agraria Piñeiral, de Arzúa (A Coruña). (DOG, 21/05/2121).
 • ORDE do 6 de maio de 2021 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2021/22, (DOG, 20/05/2021).
 • RESOLUCIÓN do 28 de abril de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2021/22. (DOG, 19/05/2021).
 • EXTRACTO da Resolución do 16 de abril de 2021, da Secretaría de Estado de Educación pola que se convocan axudas destinadas a alumnado de sexto curso de Educación Primaria e segundo curso de Educación Secundaria Obrigatoria para o desenvolvemento dun programa de inmersión lingüística en lingua inglesa en España durante o curso 2021/2022. (BOE, 18/05/2021).
 • RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Música para o curso 2021/22. (DOG, 18/05/2021).
 • RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2021/22. (DOG, 18/05/2021).
 • RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2021/22. (DOG, 18/05/2021).
 • RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2021/22. (DOG, 18/05/2021).
 • RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2021, da Mutualidad Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se convoca a concesión de axudas de protección sociosanitaria durante o ano 2021. (BOE, 17/05/2021).
 • RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño e inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación, convocado pola Orde do 19 de outubro de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 219, do 30 de outubro). (DOG, 14/05/2021).
 • RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2021/22. (DOG, 14/05/2021).
 • REAL DECRETO 279/2021, do 20 de abril, polo que se establece o Curso de especialización en Intelixencia Artificial e Big Data e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 10/05/2021).
 • REAL DECRETO 281/2021, do 20 de abril, polo que se establece o Curso de especialización en Mantemento de vehículos híbridos e eléctricos e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 10/05/2021).
 • REAL DECRETO 261/2021, do 13 de abril, polo que se establece o Curso de especialización en Desenvolvemento de videoxogos e realidade virtual e se fixan os aspectos básicos do currículo, modifícanse diversos reais decretos polos que se establecen cursos de especialización e os aspectos básicos do currículo e corríxense erros do Real Decreto 283/2019, do 22 de abril e do Real Decreto 402/2020, do 25 de febreiro, polos que establecen os títulos e os aspectos básicos do currículo. (BOE, 07/05/2021).
 • REAL DECRETO 262/2021, do 13 de abril, polo que se establece o Curso de especialización en Implementación de redes 5 G e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 07/05/2021).
 • REAL DECRETO 263/2021, do 13 de abril, polo que se establece o Curso de especialización en Modelado da información da construción ( BIM) e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 07/05/2021).
 • ORDE do 22 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2020/21. (DOG, 06/05/2021).
 • ORDE do 21 de abril de 2021 pola que se modifica a autorización do centro privado Aloya, de Vigo. (DOG, 05/05/2021).
 • ORDE do 19 de abril de 2021 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Universidade para o curso 2021/22 (código de procedemento ED516A). (DOG, 04/05/2021).
 • RESOLUCIÓN do 23 de abril de 2021, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se fixan as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2021, que foron convocadas mediante a Resolución do 8 de marzo de 2021. (DOG, 04/05/2021).
 • RESOLUCIÓN do 21 de abril de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se designan os membros e se fai pública a composición do xurado que seleccionará, analizará e valorará as solicitudes das persoas aspirantes aos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2019/20. (DOG, 03/05/2021).
 • ORDE do 21 de abril de 2021 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 30/04/2021).
 • RESULTADO DO SORTEO dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos do concurso-oposición para o ingreso e acceso a corpos docentes.
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 14 de abril de 2021 pola que se publica a adxudicación dos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2019/20, convocados pola Orde do 19 de outubro de 2020 (Diario Oficial de Galicia do 30 de outubro) (código de procedemento ED311F). DOG, 29/04/2021).
 • ORDE do 15 de abril de 2021 pola que se modifica a autorización do centro privado plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús, de Ribeira. (DOG, 28/04/2021).
 • ORDE do 15 de abril de 2021 pola que se modifica a autorización do centro privado Fesán, de Santiago de Compostela (A Coruña). (DOG, 28/04/2021).
 • ORDE do 16 de abril de 2021 pola que se modifica a autorización do centro privado de educación especial Aspaber, de Carballo (A Coruña). (DOG, 28/04/2021).
 • ORDE do 16 de abril de 2021 pola que se autoriza a apertura e funcionamento do CPR A Mariña, de Burela (Lugo). (DOG, 28/04/2021).
 • RESOLUCIÓN do 14 de abril de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se publica a adxudicación dos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2019/20, convocados pola Orde do 19 de outubro de 2020 (Diario Oficial de Galicia do 30 de outubro) (código de procedemento ED311F). (DOG, 27/04/2021).
 • RESOLUCIÓN do 5 de abril de 2021, conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e do Instituto Galego do Consumo e da Competencia, pola que se convocan os premios de innovación educativa aos proxectos sobre consumo responsable Galicons-net (código de procedemento IN116A). (DOG, 26/04/2021).
  RESOLUCIÓN do 5 de abril de 2021, conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e do Instituto Galego do Consumo e da Competencia, pola que se convoca a fase autonómica do concurso sobre consumo responsable e calidade de vida Consumópolis-16: coida o teu planeta cun consumo + responsable, atréveste? (código de procedemento IN114A). (DOG, 26/04/2021).
 • RESOLUCIÓN do 20 de abril de 2021, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se modifica a do 21 de setembro de 2020, pola que se ditan instrucións relativas ao programa de dobre titulación Bacharel- Baccalauréat correspondentes ao curso 2020-2021. (BOE, 23/04/2021).
 • RESOLUCIÓN do 21 de abril de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se modifica a Resolución do 15 de febreiro de 2021 pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización (código de procedemento ED534A).
 • ORDE do 9 de abril de 2021 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2020/21 (código de procedemento ED311A). (DOG, 22/04/2021).
 • ORDE do 15 de abril de 2021 pola que se autoriza o cambio de denominación específica da EEI de Sarria, do concello de Sarria. (DOG, 22/04/2021).
 • RESOLUCIÓN do 12 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres, para cubrir prazas de xefatura de departamento de Orientación, convocado pola Orde do 13 de novembro de 2020. (DOG, 22/04/2021).
 • RESOLUCIÓN do 13 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos. (DOG, 22/04/2021).
 • PROBAS DE ACCESO a ciclos de grao superior. Exames e respostas da convocatoria 2021.
 • ORDE do 7 de abril de 2021 pola que se convoca o concurso Eduemprende Idea 2021 dirixido, ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sustentadas con fondos públicos (código de procedemento ED523A). (DOG, 16/04/2021).
 • RESOLUCIÓN do 10 de abril de 2021, da Subsecretaría, pola que se publica a Resolución do 7 de abril de 2021, conxunta da Secretaría de Estado de Educación e da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se establecen as adaptacións da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade ás necesidades e situación dos centros españois situados no exterior do territorio nacional, os programas educativos no exterior, os programas internacionais, o alumnado procedente de sistemas educativos estranxeiros e os ensinos a distancia, no curso 2020-2021. (BOE, 15/04/2021).
 • REAL DECRETO 175/2021, do 23 de marzo, polo que se establece o curso de especialización en Sistemas de sinalización e telecomunicacións ferroviarias e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 15/04/2021).
 • REAL DECRETO 176/2021, do 23 de marzo, polo que se establece o curso de especialización en Mantemento avanzado de sistemas de material rodante ferroviario e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 15/04/2021).
 • PUBLICACIÓN da Resolución e adxudicación definitiva do concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación
 • ORDE do 18 de marzo de 2021 pola que se convocan os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2019/20 (código de procedemento ED311B). (DOG, 12/04/2021).
 • ORDE do 16 de marzo de 2021 pola que se convocan axudas para financiar as actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2021 (código de procedemento ED507A). (DOG, 12/04/2021).
 • EXTRACTO da Resolución do 5 de abril de 2021, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se convocan prazas de profesores en seccións bilingües de español en centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Romanía e Rusia para o curso 2021-2022. (BOE, 10/04/2021).
 • AMPLIACIÓN da convocatoria do programa Bibliotecas Escolares Solidarias para o curso 2020/2021.
 • ORDE do 26 de marzo de 2021 pola que se modifica a autorización do centro privado Plurilingüe Andaina, de Culleredo. (DOG, 08/04/2021).
 • CIRCULAR 2/2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se precisan aspectos da Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, para o curso 2020-2021 e modelos oritentativos.
 • EXTRACTO da Resolución do 29 de marzo de 2021, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se convocan axudas para a adquisición de material didáctico de apoio para a promoción da lingua e cultura españolas nos centros educativos que albergan seccións bilingües de español de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Romanía e Rusia para o curso 2021-2022. (BOE, 06/04/2021).
 • CONVOCATORIA de estadías formativas en empresas para o ano 2021 destinadas ao profesorado de FP
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Decreto 217/2020, do 3 de decembro, polo que se dispón a substitución dun membro do Consello Escolar de Galicia. (DOG, 06/04/2021).
 • RESOLUCIÓN do 22 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2021/22. (DOG, 05/04/2021).
 • RESOLUCIÓN do 23 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sustentados con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2021/22. (DOG, 05/04/2021). (DOG, 05/04/2021).
 • RESOLUCIÓN do 22 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se regula o bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach) para o curso 2021/22. (DOG, 05/04/2021).
 • RESOLUCIÓN do 22 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se regula o Programa plurilingüe no segundo ciclo da educación infantil (Plurinfantil) para o curso 2021/22. (DOG, 05/04/2021).
 • RESOLUCIÓN do 23 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se fai pública a convocatoria para a autorización dos centros públicos integrados, institutos de educación secundaria e centros integrados de formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado Cuale para o curso 2021/22. (DOG, 05/04/2021).
 • RESOLUCIÓN do 24 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convoca a proba externa do programa de dobre titulación de Bacharelato e de Baccalauréat para o curso académico 2020/2021 e se ditan instrucións para o seu desenvolvemento.
 • INSTRUCIÓNS para tramitar as solicitudes presentadas fóra de prazo ou ausencia de solicitudes. Curso 2021/2022
 • ORDE do 12 de marzo de 2021 pola que se autoriza a apertura e o funcionamento do centro privado de educación especial Amencer-Aspace de Vigo. (DOG, 26/03/2021).
 • REAL DECRETO 174/2021, do 23 de marzo, polo que se establece o título de Técnico Superior en Formación para a mobilidade segura e sostible e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 24/03/2120).
 • RESOLUCIÓN do 9 de marzo de 2021, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se convocan prazas para centros educativos de Educación Infantil e Primaria, Ensino Secundario, Formación Profesional ou de Ensinanza de Réxime Especial que desexen acoller a un docente estranxeiro/a para o curso 2021/2022. (BOE, 23/03/2021).
 • ORDE do 10 de marzo de 2021 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do IES Calvo Sotelo do concello da Coruña. (DOG, 23/03/2021).
 • RESOLUCIÓN do 8 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2021, (DOG, 17/03/2021).
 • RESOLUCIÓN do 3 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no terceiro cuadrimestre do ano 2020. (DOG, 17/03/2021).
 • RESOLUCIÓN do 2 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2021/22. (DOG, 16/03/2021).
 • ORDE do 2 de marzo de 2021 pola que se modifica a autorización do centro privado Santa Apolonia de Santiago de Compostela (A Coruña). (DOG, 16/03/2021).
 • ORDE do 5 de marzo de 2021 pola que se modifica a Orde do 24 de febreiro de 2020 pola que se convocan procedementos selectivos de acceso ao corpo de inspectores de educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, e de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG, 16/03/2021).
 • ORDE do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato. (DOG, 11/03/2021).
 • REAL DECRETO 143/2021, do 9 de marzo, polo que se modifica o Real Decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral. (BOE, 10/03/2021).
 • CIRCULAR 1/2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se regulan para o curso 2020-2021 as probas de certificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial reguladas polo Decreto 81/2018, do 19 de xullo.
 • EXTRACTO da Resolución do 3 de marzo de 2021, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se convocan 117 prazas de estancias profesionais en varios países europeos para profesorado pertencente a distintos corpos, curso 2021/2022. (BOE, 09/03/2021).
 • RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade do acordo entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e as organizacións sindicais ANPE, CC.OO., CSIF e FETE-UGT polo que se engade unha nova disposición transitoria ao texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia que imparte ensinanzas distintas das universitarias (publicado pola Resolución do 28 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, Diario Oficial de Galicia número 131, do 11 de xullo). (DOG, 09/03/2021).
 • DECRETO 38/2021, do 4 de marzo, polo que se ditan normas para garantir os servizos esenciais durante a folga convocada para o día 8 de marzo de 2021. (DOG, 05/03/2021).
 • RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se fai pública a listaxe de puntuacións provisionais das persoas candidatas aos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2019/20, convocados pola Orde do 19 de outubro de 2020 (Diario Oficial de Galicia do 30 de outubro). (DOG, 05/03/2021).
 • RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional para o ano 2021. (DOG, 05/03/2021).
 • PERMISO DO PERSOAL DOCENTE en relación coa posibilidade de efectos adversos provocados pola vacinación fronte á covid-19. Modelo de declaración responsable.
 • RESULTADO DO SORTEO público anual das letras de prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión de alumnado para o curso 2021/2022.
 • INSTRUCIÓNS para o rexistro de solicitudas de admisión. Curso 2021/2022.
 • ORDE do 5 de febreiro de 2021 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2020/21. (DOG, 24/02/2021).
 • RESOLUCIÓN do 10 de febreiro de 2021, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para realizar, dentro do curso 2020/21, a avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) no curso 2021/22. (DOG, 24/02/2021).
 • RESOLUCIÓN do 15 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización, (DOG, 24/02/2021). 
 • CORRECCIÓN DE ERROS da Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. (BOE, 23/02/2021).
 • RESOLUCIÓN do 18 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do ensino virtual garantindo a atención á diversidade e se establece un Plan específico de actuación.
 • PLAN DE BENESTAR EMOCIONAL. Proposta de intervención
 • ORDE do 11 de febreiro de 2021 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2021, (DOG, 19/02/2021).
 • ORDE do 9 de febreiro de 2021 de delegación de competencias nos órganos superiores e de dirección e nas xefaturas territoriais desta consellería. (DOG, 16/02/2021).
 • ORDE do 5 de febreiro de 2021 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado plurilingüe Divino Maestro de Vigo. (DOG, 16/02/2021).
 • ORDE do 5 de febreiro de 2021 pola que se modifica a autorización do centro privado plurilingüe Divino Maestro de Ourense. (DOG, 16/02/2021).
 • ORDE do 5 de febreiro de 2021 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado plurilingüe Divino Maestro de Santiago de Compostela. (DOG, 16/02/2021).
 • ORDE do 5 de febreiro de 2021 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado plurilingüe Divino Maestro de Lugo. (DOG, 16/02/2021).
 • ORDE do 8 de febreiro de 2021 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2021. (DOG, 15/02/2021).
 • RESOLUCIÓN do 3 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización, (DOG, 12/02/2021).
 • RESOLUCIÓN do 8 de xaneiro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a financiar actividades de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero, financiadas en desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, para as asociacións de nais e pais do alumnado de centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021, (DOG, 11/02/2021).
 • OPOSICIÓNS 2020: Aclaracións sobre as programacións e outros aspectos en relación á Covid-19.
 • RESOLUCIÓN do 5 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral Técnica pola que se ditan instrucións para a habilitación de espazos provisionais nos centros de ensino con cafetería afectada polo peche do seu interior ao consumo por parte do alumnado.
 • CIRCULAR sobre as probas do DELF escolar de Galicia, curso 2020/2021.
  ORDE do 21 de xaneiro de 2021 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2021, (DOG, 09/02/2021).
 • ORDE do 26 de xaneiro de 2021 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado Plurilingüe Sagrado Corazón, de Lalín. (DOG, 09/02/2021).
 • ORDE do 31 de decembro de 2020 pola que se fai pública a resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou formación profesional dual, convocadas pola Orde do 2 de xuño de 2020. (DOG, 08/02/2021).
 • ORDE do 26 de xaneiro de 2021 pola que se extingue a autorización do centro privado López y Vicuña, da Coruña, por cesamento de actividades docentes. (DOG, 08/02/2021).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 5 de xaneiro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se fai pública a listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas nos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2019/20. (DOG, 08/02/2021).
 • DECRETO 19/2021, do 14 de xaneiro, polo que se dispón a substitución dun membro do Consello Escolar de Galicia. (DOG, 08/02/2021).
 • RESOLUCIÓN do 18 de xaneiro de 2021, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4, (DOG. 03/02/2021).
  ORDE do 30 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras do certame Cooperativismo no ensino, dirixido ao alumnado dos centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021, (DOG, 01/02/2021).
 • ORDE EFP/63/2021, do 21 de xaneiro, pola que se actualizan, de acordo co Real Decreto 817/2014, do 26 de setembro, determinadas cualificacións profesionais das familias profesionais Agraria, Comercio e Marketing, Imaxe e Son, Marítimo-Pesqueira, Sanidade, Seguridade e Medio Ambiente, Servizos Socioculturais e á Comunidade e Transporte e Mantemento de Vehículos, recollidas no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, establecidas por determinados reais decretos. (BOE, 29/01/2021).
 • REAL DECRETO 46/2021, do 26 de xaneiro, sobre revalorización das pensións do sistema da Seguridade Social, das pensións de Clases Pasivas e doutras prestacións sociais públicas para o exercicio 2021. (BOE. 27/01/2021).
 • ORDE do 26 de xaneiro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 26/01/2021).
 • ORDE do 15 de xaneiro de 2021 pola que se modifica a Orde do 24 de febreiro de 2020 pola que se convocan procedementos selectivos… (DOG, 25/01/2021).
 • CORRECCIÓN DE ERROS do Real Decreto 1085/2020, do 9 de decembro, polo que se establecen convalidaciones de módulos profesionais dos títulos de Formación Profesional do sistema educativo español e as medidas para a súa aplicación, e modifícase o Real Decreto 1147/2011, do 29 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo. (BOE, 23/01/2021).
 • RESOLUCIÓN do 5 de xaneiro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se fai pública a listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas nos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2019/20, (DOG, 18/01/2021).
 • DECRETO 4/2021, do 14 de xaneiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario do corpo de profesores técnicos de formación profesional. (DOG, 15/01/2021).
 • ORDE do 23 de decembro de 2020 pola que se anuncia a convocatoria de axudas para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2020/21. (DOG, 15/01/2021).
 • ORDE do 23 de decembro de 2020 pola que se anuncia a convocatoria de subvencións para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2020/21. (DOG, 15/01/2021).
 • ORDE do 15 de decembro de 2020 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras, ((DOG, 14/01/2021).
 • ORDE PCM/2/2021, do 11 de xaneiro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade, e as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificacións obtidas, no curso 2020-2021. (BOE, 13/01/2021).
 • RESOLUCIÓN do 18 de decembro de 2020 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 14 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2019/20. (DOG, 12/01/2021).
 • ORDE do 23 de decembro de 2020 pola que se resolve a convocatoria de axudas para centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia no ámbito das bibliotecas escolares e o fomento da lectura para o curso 2020/21. (DOG, 11/01/2021).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 4 de decembro de 2020 pola que se modifica a autorización do CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha, da Coruña. (DOG, 07/01/2021).
 • EXTRACTO da Resolución do 18 de decembro de 2020, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se convocan prazas para auxiliares de conversación estranxeiros para o curso académico 2021-2022. (BOE, 05/01/2021).
 • INSTRUCIÓNS para a configuración da oferta de prazas e para a reserva de praza en centro de adscrición. Curso 2021/2022.
 • INSTRUCIÓNS para a configuración da oferta de prazas e para a asignación de permanencias en centros  con unidades mixtas (Educación Infantil, Educación Primaria).
 • LEI ORGÁNICA 2/2006, de 3 de maio, de Educación, (BOE, 04/05/2006). Modificada pola Lei Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, (BOE, 30/12/2020). Texto consolidado a 30 de decembro de 2020.