Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

Publicacións do 2020

Disposicións de recente publicación

(Nota: toda a información emitida como consecuencia da pandemia do coronavirus pódese ver, por orde cronolóxico de publicación, no capítulo 27 desta web)

Última actualización: 31 de decembro de 2020
 • LEI ORGÁNICA 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. (BOE, 30/12/2020).
 • REAL DECRETO 1085/2020, do 9 de decembro, polo que se establecen validacións de módulos profesionais dos títulos de Formación Profesional do sistema educativo español e as medidas para a súa aplicación, e se modifica o Real Decreto 1147/2011, do 29 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo. (BOE, 30/12/2020).
 • RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, de prórroga do proxecto experimental para a incorporación de alumnado con necesidades educativas especiais ás ensinanzas elementais de música no Conservatorio Profesional de Música da Coruña. (DOG, 24/12/2020).
 • REAL DECRETO 1038/2020, do 24 de novembro, polo que se establecen determinadas cualificaciones profesionais da familia profesional Edificación e Obra Civil, que se inclúen no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, e se modifican determinados reais decretos de cualificacións profesionais de varias familias profesionais. (BOE, 24/12/2020).
 • REAL DECRETO 1039/2020, do 24 de novembro, polo que se establecen determinadas cualificacións profesionais da familia profesional Electricidade e Electrónica, que se inclúen no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, e se modifican determinados reais decretos de cualificacións profesionais de varias familias profesionais. (BOE, 24/12/2020).
 • ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (código de procedemento ED550A e ED550B). (DOG, 22/12/2020).
 • INSTRUCIÓNS relativas ao uso dos Servizos Educativos Dixitais Corporativos no marco da emerxencia sanitaria derivada da pandemia por Covid-19.
 • ORDE do 2 de decembro de 2020 pola que se conceden os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2019/20, convocados pola Orde do 27 de agosto de 2020 (Diario Oficial de Galicia do 8 de setembro). (DOG, 18/12/2020).
 • ORDE do 4 de decembro de 2020 pola que se modifica a autorización do CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha, da Coruña. (DOG, 18/12/2020).
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre a conta de xestión do orzamento do centro do ano 2020.
 • EXTRACTO da Resolución do 14 de decembro de 2020, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se convocan prazas para profesorado visitante español no exterior para o curso académico 2021-2022. (BOE, 18/12/2020).
 • RESOLUCIÓN do 9 de decembro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas nos premios extraordinarios das ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2019/20 (código de procedemento ED311F). (DOG, 17/12/2020).
 • DECRETO 217/2020, do 3 de decembro, polo que se dispón a substitución dun membro do Consello Escolar de Galicia. (DOG, 17/12/2020).
 • RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2020, da Subsecretaría, pola que se publica a Addenda ao Convenio entre o Ministerio de Defensa, o Ministerio de Educación e Formación Profesional e a Comunidade de Galicia, para impartir ensinanzas de formación profesional nos Centros Docentes Militares de Formación. (BOE, 17/12/2020).
 • RESOLUCIÓN do 3 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dá publicidade das festas laborais de carácter local para o ano 2021 correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 14/12/82020).
 • ORDE do 25 de novembro de 2020 pola que se convoca concurso de traslados entre profesorado de Relixión que presta servizos nos centros educativos dependentes desta consellería. (DOG, 14/12/2020).
 • ORDE do 23 de novembro de 2020 pola que se modifica a autorización do centro privado estranxeiro (Cprex) Semente Compostela, de Santiago de Compostela. (DOG, 11/12/2020).
 • EXTRACTO da Resolución do 1 de decembro de 2020, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se convocan prazas para auxiliares de conversación españois no estranxeiro para o curso académico 2021-2022. (BOE, 09/12/2020).
 • RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para a atención educativa ao alumnado vulnerable ou alumnado con conviventes vulnerables durante o curso 2020/21 como consecuencia da pandemia da COVID-19. (DOG, 03/12/2020).
 • DECRETO 198/2020, do 20 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade. (DOG, 01/12/2020).
 • ORDE do 13 de novembro de 2020 pola que se convoca concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos. (DOG, 01/12/2020).
 • ORDE do 13 de novembro de 2020 pola que se convoca concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres, para cubrir prazas de xefatura de departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería. (DOG, 01/12/2020)
 • ORDE do 13 de novembro de 2020 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CEIP Plurilingüe de Castrelo do Val, do concello de Castrelo do Val. (DOG, 01/12/2020).
 • ORDE do 19 de novembro de 2020 pola que se autoriza a apertura e funcionamento do centro de ensinanzas deportivas Drocer, de Lugo. (DOG, 30/11/2020).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/21 (código de procedemento ED330E). (DOG, 24/11/2020).
 • ORDE do 13 de novembro de 2020 pola que se modifica a autorización do centro privado plurilingüe Lar, de Mos. (DOG, 24/11/2020).
 • ORDE do 13 de novembro de 2020 pola que se modifica a autorización do centro privado estranxeiro Semente Trasancos, de Neda. (DOG, 24/11/2020).
 • RESOLUCIÓN do 13 de novembro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do período de formación en empresas nas ensinanzas de formación profesional, ensinanzas artísticas e ensinanzas deportivas, na situación excepcional actual de pandemia derivada da COVID-19. (DOG, 24/11/2020).
 • RESOLUCIÓN do 12 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se determina a composición da Comisión Avaliadora do concurso de traslados entre persoal funcionario docente. (DOG, 23/11/2020).
 • ORDE do 13 de novembro de 2020 pola que se crean as comisións provinciais de seguimento ante as posibles situacións de absentismo con orixe na COVID-19. (DOG, 20/11/2020).
 • INSTRUCIÓNS para o desenvolvemento do período de formación en empresas nas ensinanzas de formación profesional, ensinanzas artísticas e ensinanzas deportivas, na situación excepcional actual de pandemia derivada da COVID-19.
 • REAIS DECRETOS polos que se establecen e/ou actualizan determinadas cualificacións profesionais de determinadas familias profesionais. (BOE, 19/11/2020).
 • INSTRUCIÓNS para o desenvolvemento do Real decreto lei 31/2020, do 29 de setembro, polo que se adoptan medidas urxentes no ámbito da educación non universitaria.
 • ORDE do 13 de novembro de 2020 de concesión directa de subvencións a centros docentes privados concertados para afrontar gastos de organización e funcionamento no curso 2020/21 derivados da COVID-19. (DOG, 18/11/2020).
 • BIBLIOTECAS ESCOLARES SOLIDARIAS. Convocatoria do programa  para o curso 2020-2021.
 • Creación do Grupo Técnico Covid19 no ámbito da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 26 de xuño de 2020 pola que se autoriza o centro privado plurilingüe Liceo La Paz, da Coruña, para impartir ensinanzas de formación profesional na modalidade semipresencial e/ou a distancia. (DOG, 17/11/2020).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 24 de agosto de 2020 pola que se resolve a convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2020/21. (DOG, 17/11/2020).
 • ORDE do 6 de novembro de 2020 pola que se modifica a autorización do centro privado Juniors, de Santiago de Compostela. (DOG, 16/11/2020).
 • ORDE do 6 de novembro de 2020 pola que se modifica a autorización do centro privado estranxeiro (Cprex) Trisquel Compostela International School, de Teo. (DOG, 16/11/2020).
 • ORDE do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/21 (código de procedemento ED330E). (DOG, 13/11/2020).
 • ORDE do 4 de novembro de 2020 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2019/20, convocados pola Orde do 13 de xullo de 2020 (Diario Oficial de Galicia do 24 de xullo). (DOG, 12/11/2020).
 • RESOLUCIÓN do 3 de novembro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se designan os membros e se fai pública a composición do xurado de selección que analizará e valorará as solicitudes das persoas aspirantes aos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2019/20. (DOG, 12/11/2020).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 19 de outubro de 2020 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación. (DOG, 12/11/2020).
 • ORDE do 30 de outubro de 2020 pola que se nomean funcionarias en prácticas as persoas opositoras que superaron os procedementos selectivos de ingreso e acceso a corpos docentes convocados na Comunidade Autónoma de Galicia pola Orde do 21 de febreiro de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 8 de marzo). (DOG, 11/11/2020).
 • ORDE do 2 de novembro de 2020 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2018/19 convocados pola Orde do 12 de marzo de 2020 (Diario Oficial de Galicia do 8 de xullo). (DOG, 10/11/20/20).
 • ORDE do 2 de novembro de 2020 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2019/20 convocados pola Orde do 8 de xullo de 2020 (Diario Oficial de Galicia do 22 de xullo). (DOG, 10/11/20/20).
 • RESOLUCIÓN pola que se regula a convocatoria dos programas Eduemprende 2020-2021.
 • RESOLUCIÓN do 27 de outubro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convoca o curso de actualización para o desenvolvemento da función directiva. (DOG, 06/11/2020).
 • PROCEDEMENTO DE XESTIÓN de equipamento para alumnado en situación de fenda dixital. Plan de ensino virtual ante a Covid-19.
 • RECOMENDACIÓNS sobre a ventilación en centros educativos no contexto da Covid-19.
 • ACTUALIZACIÓN DO PROTOCOLO de adaptación ao contexto da covid-19 e protocolo de prevención da transmisión da Covid-19 nas actividades extraescolares nos centros de ensino non universitario
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 3 de agosto de 2020 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. (DOG, 05/11/2020).
 • CONTINXENCIA ANTE PECHES. Resolución conxunta, do 2 de novembro de 2020, de Plan de Continxencia ante peches.
 • RESOLUCIÓN da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional sobre horarios e ensino virtual ante a Covid-19.
 • ORDE do 22 de outubro de 2020 pola que se aproban as bases reguladoras das axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2020/21, (DOG, 02/11/2020).
 • ORDE do 19 de outubro de 2020 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación. (DOG, 30/10/2020).
 • ORDE do 19 de outubro de 2020 pola que se convocan os premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2019/20. (DOG, 30/10/2020).
 • RESOLUCIÓN do 22 de outubro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se adía a celebración de eleccións para a renovación dos membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos. (DOG, 28/10/2020).
 • RESOLUCIÓN do 23 de outubro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se ditan instrucións para permitir a saída do recinto escolar do alumnado maior de 16 anos nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2020-2021.
 • DECRETO 173/2020, do 15 de outubro, polo que se dispón o cesamento e o nomeamento de membros do Consello Escolar de Galicia. (DOG, 23/10/2020).
 • PUBLICACIÓN da Resolución do 22 de outubro de 2020, pola que se adía a celebración de eleccións para a renovación dos membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos.
 • RESOLUCIÓN do 13 de outubro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convoca o curso de formación sobre o desenvolvemento da función directiva no ano 2020 que acredite para o acceso a postos de dirección en centros docentes sostidos con fondos públicos que impartan as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, de educación. (DOG, 22/10/2020).
 • RESOLUCIÓN do 13 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se habilita o procedemento para a presentación de solicitudes de inclusión nas listas de interinidades e substitucións dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros dependentes desta consellería (código de procedemento ED003A). (DOG, 21/10/2020).
 • CIRCULAR EOE de A Coruña sobre os criterios prioritarios de intervención para o curso escolar 2020-2021.
 • ORDE do 9 de outubro de 2020 pola que se fai pública a resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual, convocadas pola Orde do 2 de xuño de 2020. (DOG, 20/10/2020).
 • A XUNTA convoca os Plans de formación de profesorado de FP en centros educativos.
 • RESOLUCIÓN do 8 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade do acordo entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e as organizacións sindicais ANPE, CC.OO., CSI.F e FETE-UGT polo que se engade unha nova disposición transitoria ao texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995, polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente desta consellería, que imparte ensinanzas distintas das universitarias (publicado pola Resolución do 28 de xuño de 2017, Diario Oficial de Galicia número 131, do 11 de xullo). (DOG, 16/10/2020).
 • ORDE EFP/965/2020, do 12 de outubro, pola que se actualizan, de acordo co Real Decreto 817/2014, do 26 de setembro, determinadas cualificacións profesionais da Familia Profesional Imaxe e Son, recollidas no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, establecidas polo Real Decreto 1957/2009, do 18 de decembro. (BOE, 16/10/2020).
 • ORDE EFP/966/2020, do 12 de outubro, pola que se actualizan, de acordo co Real Decreto 817/2014, do 26 de setembro, determinadas cualificacións profesionais da Familia Profesional Madeira, Moble e Cortiza, recollidas no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, establecidas polo Real Decreto 1958/2009, do 18 de decembro. (BOE, 16/10/2020).
 • ORDE EFP/953/2020, do 12 de outubro, pola que se actualizan, de acordo co Real Decreto 817/2014, do 26 de setembro, determinadas cualificacións profesionais da Familia Profesional Marítimo-Pesqueira, recollidas no Catálogo Nacional de Cualificacioóns Profesionais e establecidas por Real Decreto, e modifícanse parcialmente determinadas cualificacións profesionais da mesma familia profesional. (BOE, 15/10/2020).
 • ORDE EFP/954/2020, do 12 de outubro, pola que se actualizan, de acordo co Real Decreto 817/2014, do 26 de setembro, determinadas cualificacións profesionais da Familia Profesional Química, recollidas no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, establecidas por reais decretos de cualificacións profesionais. (BOE, 15/10/2020).
 • PROXECTOS de formación para o profesorado de FP para o curso 2020-2021
 • ORDE EFP/942/2020, do 5 de outubro, pola que se establecen as normas procedementais aplicables aos concursos de traslados de ámbito estatal, convocados durante o curso 2020/2021, para persoal funcionario dos Corpos docentes contemplados na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. (BOE, 09/10/2020).
 • ORDE do 2 de outubro de 2020 pola que se conceden axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2020. (DOG, 09/10/2020).
 • RESOLUCIÓN do 30 de setembro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos. (DOG, 08/10/2020).
 • RESOLUCIÓN do 30 de setembro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se procede a designar os membros e facer pública a composición da comisión de selección que valorará os méritos das persoas candidatas aos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2019/20. (DOG, 08/10/2020).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 10 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se procede á adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o curso académico 2020/21 entre o persoal docente… (DOG, 08/10/2020).
 • REAL DECRETO 838/2020, do 15 de setembro, polo que se establece o título de Técnico en Procesado e transformación da madeira e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 06/10/2020).
 • RESOLUCIÓN do 10 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se realiza a adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o curso académico 2020/21 entre o persoal docente. (DOG, 02/10/2020).
 • INSTRUCIÓNS do programa de conversa 2020-2021.
 • REAL DECRETO-LEI 31/2020, do 29 de setembro, polo que se adoptan medidas urxentes no ámbito da educación non universitaria. (BOE, 30/09/2020).
 • ORDE do 21 de setembro de 2020 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do IES Ricardo Carballo Calero, do concello de Ferrol. (DOG, 30/09/2020).
 • DECRETO 166/2020, do 10 de setembro, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2021. (DOG, 30/09/2020).
 • PUBLICACIÓN da modificación da Resolución da convocatoria da Iniciativa Arco 2020/21.
 • ORDE do 17 de setembro de 2020 pola que se autoriza o cambio de domicilio por traslado de instalacións e as ensinanzas profesionais de música no conservatorio de Verín. (DOG, 28/09/2020).
 • ORDE do 17 de setembro de 2020 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado Plurilingüe San José da Guarda. (DOG, 28/09/2020).
 • CONVOCATORIA do programa Radio na biblio para o curso 2020/21.
 • RESOLUCIÓN do 21 de setembro de 2020, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se ditan instrucións relativas ao programa de dobre titulación Bacharel- Baccalauréat correspondentes ao curso 2020-2021. (BOE, 24/09/2020).
 • RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2020 pola que se conceden as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2019/20. (DOG, 24/09/2020).
 • ACTUALIZACION DO PROTOCOLO de centros e novos protocolos específicos ante a Covid 19.
 • CAMPAÑA de Vixilancia da Saúde do Persoal de Centros Docentes 2020/2021.
 • ORDE do 17 de setembro de 2020 pola que se ditan normas que determinan os servizos mínimos durante a folga no ámbito do ensino convocada para o día 23 de setembro de 2020. (DOG, 22/09/2020).
 • ORDE do 18 de setembro de 2020 pola que se crea o Comité Educativo de Persoas Expertas para afrontar a emerxencia sanitaria derivada da pandemia. (DOG, 21/09/2020).
 • DECRETO 130/2020, do 17 de setembro, polo que se fixa a estrutura orgánica das vicepresidencias e das consellerías da Xunta de Galicia. (DOG, 18/09/2020).
 • ORDE do 16 de setembro de 2020 pola que se ditan instrucións sobre o comezo do curso académico 2020/21 e pola que se modifica a Orde do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 17/09/2020).
 • EXTRACTO da Resolución do 9 de setembro de 2020 da Secretaría de Estado de Educación, pola que se convoca o Concurso Nacional “Unha Constitución para todos” correspondente ao ano 2020. (BOE, 15/09/2020).
 • EXTRACTO da Resolución do 24 de agosto de 2020 da Secretaría de Estado de Educación, pola que se convocan subvencións a empresas circenses para a atención educativa á poboación itinerante en idade de escolarización obrigatoria para o curso escolar 2020-2021. (boe, 15/09/2020).
 • RESOLUCIÓN do 28 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico en formación profesional, na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2020/21. (DOG, 15/09/2020).
 • RESOLUCIÓN do 28 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en profesorado de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, formación profesional e ensinanzas de idiomas na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2020/21. (DOG, 11/09/2020).
 • ORDE do 8 de setembro de 2020 pola que se ditan normas que determinan os servizos mínimos durante a folga no ámbito do ensino convocada para os días 10 e 16 de setembro de 2020. (DOG, 09/09/2020).
 • ORDE do 31 de agosto de 2020 pola que se modifica a autorización do centro privado EFAG A Cancela das Neves. (DOG, 09/09/2020).
 • ORDE do 31 de agosto de 2020 pola que se modifica a autorización do centro privado plurilingüe Padre Míguez de Vigo. (DOG, 09/09/2020).
 • ORDE do 31 de agosto de 2020 pola que se modifica a autorización do centro privado plurilingüe Virgen Milagrosa de Bueu. (DOG, 09/09/2020).
 • ORDE do 27 de agosto de 2020 pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2019/20. (DOG, 08/09/2020).
 • MODELOS actualizados de cartelería para centros educativos.
 • MODELO de declaración responsable das familias para protocolo Covid-19.
 • GUÍA RESUMO das Instrucións polas que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública.
 • RESOLUCIÓN do 26 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a relación de persoas beneficiarias de reintegros individuais de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario durante o ano 2019. (DOG, 03/09/2020).
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos en relación coa organización e funcionamento das bibliotecas escolares. Curso 2020/2021.
 • CORRECCIÓN DE ERROS do Real Decreto 701/2019, do 29 de novembro, polo que se establecen os títulos de Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña e Técnico Deportivo Superior en Escalada e se fixan os seus currículos básicos e os requisitos de acceso. (BOE, 02/09/2020).
 • CORRECCIÓN DE ERROS do Real Decreto 702/2019, do 29 de novembro, polo que se establecen os títulos de Técnico Deportivo en Barrancos, Técnico Deportivo en Escalada e Técnico Deportivo en Media Montaña e se fixan os seus currículos básicos e os requisitos de acceso. (BOE, 02/09/2020).
 • ORDE do 11 de agosto de 2020 pola que se convocan axudas para centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia no ámbito das bibliotecas escolares e o fomento da lectura para o curso 2020/21. DOG, 01/09/2020).
 • ORDE do 24 de agosto de 2020 pola que se resolve a convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2020/21. DOG, 01/09/2020).
 • INSTRUCIÓNS polas que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública aprobadas polo Consejo Interterritorial do Sistema Nacional de Salud Pública (D.O.G nº 174 bis do 28-08-2020) e a actualización das recomendacións sanitarias do Comité Clínico ao protocolo do 22 de xullo de adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021.
 • CIRCULAR 6/2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa sobre a organización dos niveis básico A2, intermedio B1, intermedio B2 e avanzado C1 das ensinanzas de inglés de réxime especial na modalidade de educación a distancia, mediante o programa That’s English! para o curso 2020-2021.
 • RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2020/21 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concellaría, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino ou substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo. (DOG, 28/08/2020).
 • INSTRUCIÓNS para a toma de posesión do persoal docente adxudicado no concurso de adxudicación de destinos provisionais (Primaria).
 • REAL DECRETO 686/2020, do 21 de xullo, polo que se establece unha cualificación profesional da familia profesional Seguridade e Medio Ambiente, que se inclúe no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, e se modifican determinados reais decretos de cualificacións profesionais. (BOE, 26/08/2020).
 • EXTRACTO da Resolución do 18 de agosto de 2020, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se convocan axudas para cursos de formación dirixidos a profesorado estranxeiro de español que exerce no exterior 2020. (BOE, 26/08/2020).
 • CORRECCIÓN DE ERTROS do Extracto da Resolución do 31 de xullo de 2020, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se convocan axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2020-2021, para estudantes que cursen estudos postobligatorios. (BOE, 24/08/2020).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 4 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia. (DOG, 21/08/2020).
 • RESOLUCIÓN do 11 de agosto de 2020 pola que se publica a concesión dos premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos de ensinanzas artísticas superiores no ano 2019 en centros públicos de Galicia, convocados pola Orde do 23 de decembro de 2019. (DOG, 20/08/2020).
 • RESOLUCIÓN do 12 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, con carácter experimental, dos cursos de especialización de formación profesional no ano académico 2020/21 no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 20/08/2020).
 • ORDE do 13 de agosto de 2020 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 19/08/2020).
 • RESOLUCIÓN do 4 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2020/21. (DOG, 17/08/2020).
 • RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2020, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 21 de xullo de 2020, polo que se formalizan os criterios de distribución ás Comunidades Autónomas, aprobados pola Conferencia Sectorial de Educación, así como a distribución resultante do crédito destinado no ano 2020 ao Programa de cooperación territorial para a orientación, avance e enriquecemento educativo na situación de emerxencia educativa do curso 2020-21 provocada pola pandemia do COVID-19: #PROA+ (20-21). (BOE, 13/08/2020).
 • ORDE do 3 de agosto de 2020 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. (DOG, 12/08/2020).
 • RESOLUCIÓN do 4 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia. (DOG, 12/08/2020).
 • ORDE do 22 de xullo de 2020 pola que se desenvolve a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional, e se establece o procedemento de habilitación. (DOG, 12/08/2020).
 • REAL DECRETO 728/2020, do 4 de agosto, polo que se actualizan dúas cualificacións profesionais da familia profesional Madeira, Moble e Cortiza, recollidas no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, establecidas polo Real Decreto 1228/2006, do 27 de outubro, e polo Real Decreto 1958/2009, do 18 de decembro, e se modifica parcialmente unha cualificación profesional da mesma familia profesional, mediante a substitución dunha unidade de competencia transversal e o seu módulo formativo asociado. (BOE, 11/08/2020).
 • REAL DECRETO 729/2020, do 4 de agosto, polo que se establecen determinadas cualificacións profesionais da familia profesional Téxtil, Confección e Pel, que se inclúen no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, e se modifican determinados reais decretos de cualificacións profesionais. (BOE, 11/08/2020).
 • EXTRACTO da Resolución do 31 de xullo de 2020 da Secretaría de Estado de Educación, pola que se convocan axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2020-2021, para estudantes que cursen estudos postobligatorios. (BOE, 10/08/2020).
 • EXTRACTO da Resolución do 31 de xullo de 2020 da Secretaría de Estado de Educación, pola que se convocan bolsas de carácter xeral para o curso académico 2020-2021, para estudantes que cursen estudos postobligatorios. (BOE, 10/08/2020).
 • ORDE do 23 de xullo de 2020 pola que se modifican os concertos educativos cos centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial e de formación profesional. (DOG, 10/08/2020).
 • RESOLUCIÓN do 30 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se designan os membros e se fai pública a composición do tribunal que elaborará, supervisará e avaliará a proba para a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2019/20, e se ditan instrucións para a realización da proba. (DOG, 10/08/2020).
 • RESOLUCIÓN do 30 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se designan os membros e se fai pública a composición do tribunal que elaborará, supervisará e avaliará a proba para a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2019/20, e se ditan instrucións para a realización da proba correspondente. (DOG, 10/08/2020).
 • ORDE do 30 de xullo de 2020 pola que se modifica a Orde do 24 de febreiro de 2020 pola que se convocan procedementos selectivos de acceso ao corpo de inspectores de educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, e de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 07/08/2020).
 • ORDE do 23 de xullo de 2020 pola que se fai pública a relación de persoal docente que se adscribe ao Instituto de Educación Secundaria Rego da Trabe de Culleredo, como consecuencia do traslado das ensinanzas de educación secundaria para persoas adultas e bacharelato do IES Universidade Laboral ao IES Rego da Trabe, ambos do concello de Culleredo. (DOG, 03/08/2020).
 • ORDE do 15 de xullo de 2020 pola que se modifica a autorización do centro privado estranxeiro Montessori Compostela, de Santiago de Compostela. (DOG, 03/08/2020).
 • INSTRUCIÓNS do 31 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento das ensinanzas de réxime especial para o curso 2020-2021.
 • RESOLUCIÓN do 30 de xullo de 2020 para a posta en marcha de accións de Apoio, Reforzo de Competencias e Orientación (ARCO) dirixidas a centros públicos de educación primaria e secundaria, durante o curso 2020/21.
 • RESOLUCIÓN do 30 de xullo de 2020 pola que se regulan os contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria para o curso 2020/21.
 • MEDIDAS EDUCATIVAS que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas da EI, EP, ESO e bacharelato.
 • INSTRUCIÓNS para o desenvolvemento dos ciclos formativos no curso 2020-2021.
 • RESOLUCIÓN do 22 de xullo de 2020, da Subsecretaría, pola que se prorroga a permanencia en centros docentes no exterior a funcionarios docentes. (BOE, 31/07/2020).
 • ORDE EFP/729/2020, do 23 de xullo, pola que, a proposta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Comunidade Autónoma de Galicia, se nomean funcionarios de carreira do Corpo de Profesores de Ensino Secundario, aos seleccionados nos procedementos selectivos convocados por Orde do 14 de marzo de 2018. (BOE, 30/07/2020).
 • ORDE EFP/716/2020, do 22 de xullo, pola que, a proposta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Comunidade Autónoma de Galicia, se nomean funcionarios de carreira dos Corpos de Profesores de Ensino Secundario, Profesores de Escolas de Idiomas, Profesores de Música e Artes Escénicas, Profesores Técnicos de Formación Profesional e de Mestres, aos seleccionados nos procedementos selectivos, convocados por Orde do 21 de febreiro de 2019. (BOE, 29/07/2020).
 • ORDE do 14 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2019/20. (DOG, 29/07/2020).
 • RESOLUCIÓN do 17 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se designan os membros e se fai pública a composición do xurado que seleccionará, analizará e valorará as solicitudes das persoas aspirantes aos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2018/19. (27/07/2020).
 • INSTRUCIÓNS da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e
  Formación Profesional para a implantación da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos
  do sector público no ámbito dos centros docentes dependentes da Consellería. (Inclúense os modelos normalizados de documentos para os procedementos de contratación).
 • ORDE do 13 de xullo de 2020 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2019/20. (DOG, 24/07/2020).
 • RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, de prórroga de seccións bilingües en determinados centros de ensinanzas artísticas de réxime especial na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 24/07/2020).
 • PROTOCOLO de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de Ensino non Universitario de Galicia para o curso 2020-2021.
 • ORDE do 8 de xullo de 2020 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2019/20. (DOG, 22/07/2020).
 • PLAN ANUAL de Formación do Profesorado, curso 2020-2021.
 • ORDE do 6 de xullo de 2020 pola que se modifica a autorización da Escola Familiar Agraria Fonteboa, de Coristanco. (DOG, 21/07/2020).
 • REAL DECRETO 614/2020, do 30 de xuño, polo que se establece unha cualificación profesional da familia profesional Comercio e Marketing, que se inclúe no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais. (BOE, 20/07/2020).
 • REAL DECRETO 615/2020, do 30 de xuño, polo que se actualiza unha cualificación profesional da familia profesional Imaxe Persoal, establecida polo Real Decreto 1087/2005, do 16 de setembro, e se modifican parcialmente determinadas cualificacións profesionais da mesma familia profesional. (BOE, 20/07/2020).
 • REAL DECRETO 616/2020, do 30 de xuño, polo que se actualiza unha cualificación profesional da familia profesional Informática e Comunicacións, establecida polo Real Decreto 1087/2005, do 16 de setembro, e se modifican parcialmente determinadas cualificacións profesionais da mesma familia profesional. (BOE, 20/07/2020).
 • ORDE do 26 de xuño de 2020 pola que se autoriza ao centro privado Plurilingüe Liceo La Paz, da Coruña, para impartir ensinanzas de formación profesional na modalidade semipresencial e/ou a distancia. (DOG, 16/07/2020).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 4 de xuño de 2020 pola que se convoca procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas. (DOG, 15/07/2020).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 22 de xuño de 2020 pola que se declaran aptas na fase de prácticas as persoas opositoras que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 21 de febreiro de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 8 de marzo). (DOG, 10/07/2020).
 • ORDE do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 09/07/2020).
 • ORDE do 12 de marzo de 2020 pola que se convocan os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2018/19. (DOG, 08/07/2020).
 • REAL DECRETO 567/2020, do 16 de xuño, polo que se establecen determinadas cualificacións profesionais da familia profesional Actividades Físicas e Deportivas, que se inclúen no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, e se modifica o Real Decreto 1087/2005, do 16 de setembro. (BOE, 07/07/2020).
 • CIRCULAR 3/2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
  Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a preinscrición, admisión,
  matrícula e organización académica nas escolas oficiais de idiomas de Galicia no
  curso 2020-2021.
 • ORDE do 23 de xuño de 2020 pola que se establece o procedemento de recoñecemento de especialidades do persoal funcionario de carreira do corpo de mestres, (DOG, 03/07/2020).
 • RESOLUCIÓN do 30 de xuño de 2020, da Subsecretaría, pola que se publica a Resolución do 25 de xuño de 2020, conxunta da Secretaría de Estado de Educación e a Secretaría Xeral de Universidades, pola que, como consecuencia da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, se establecen novas adaptacións da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade ás necesidades e situación dos centros españois situados no exterior do territorio nacional, os programas educativos no exterior, os programas internacionais, o alumnado procedente de sistemas educativos estranxeiros e os ensinos a distancia, no curso 2019-2020. (BOE, 02/07/2020).
 • RESOLUCIÓN do 18 de xuño de 2020 pola que se regula o procedemento de concesión das axudas para a subministración de froitas frescas, castañas e leite líquido de consumo ao alumnado de centros escolares e se convocan para o curso escolar 2020/21. (DOG, 02/07/2020).
 • ORDE EFP/590/2020, do 26 de xuño, pola que se fixan as cotas por servizos, ensinos e actividades de carácter complementario nos centros docentes de titularidade do Estado español en Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2020/2021. (BOE, 01/07/2020).
 • ORDE EFP/591/2020, do 26 de xuño, pola que se fixan os prezos públicos pola prestación do servizo de ensino nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2020/2021. (BOE, 01/07/2020).
 • ORDE do 22 de xuño de 2020 pola que se declaran aptas na fase de prácticas as persoas opositoras que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 21 de febreiro de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 8 de marzo). (DOG, 01/07/2020).
 • RESOLUCIÓN do 15 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se designan os membros e se fai pública a composición do tribunal que cualificará as probas de acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para as persoas aspirantes que non cumpran o requisito de titulación de bacharelato. (DOG, 29/06/2020).
 • RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca o concurso de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2020/21 entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño e do corpo de mestres, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo. (DOG, 29/06/2020).
 • ORDE EFP/561/2020, do 20 de xuño, pola que se publican Acordos da Conferencia Sectorial de Educación, para o inicio e o desenvolvemento do curso 2020-2021. (BOE, 24/06/2020).
 • ORDE do 17 de xuño de 2020 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2020/21. (DOG, 25/06/2020).
 • ORDE do 18 de xuño de 2020 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2020/21. (DOG, 25/06/2020).
 • ORDE do 12 de xuño de 2020 pola que se deixa sen efecto a Orde do 2 de marzo de 2020 pola que se convocan axudas para realizar actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2020, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva (Diario Oficial de Galicia número 50, do 13 de marzo), como consecuencia da situación provocada polo COVID-19. (DOG, 23/06/2020).
 • ORDE do 12 de xuño de 2020 pola que se dá publicidade da relación de postos de traballo do profesorado de relixión. (DOG, 23/06/2020).
 • RESOLUCIÓN do 15 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2020/21. (DOG, 23/06/2020).
 • REAL DECRETO 522/2020, do 19 de maio, polo que se establece unha cualificación profesional da familia profesional Química, que se inclúe no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, e se modifica o Real Decreto 295/2004, do 20 de febreiro, e o Real Decreto 1087/2005, do 16 de setembro. (BOE, 22/06/2020).
 • ORDE do 4 de xuño de 2020 pola que se convoca procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas. (DOG, 22/06/2020).
 • ORDE do 11 de xuño de 2020 pola que se convoca un concurso público de méritos para cubrir unha praza de profesor/a de lingua e literatura galegas no Colexio Vicente Cañada Blanch de Londres (Reino Unido). (DOG, 22/06/2020).
 • ORDE do 5 de xuño de 2020 pola que se convocan prazas de residencia para persoas colaboradoras bolseiras nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso académico 2020/21. (DOG, 22/06/2020).
 • ORDE do 5 de xuño de 2020 pola que se modifica a autorización do centro privado plurilingüe San Miguel 2 de Vigo. (DOG, 22/06/2020).
 • ORDE do 8 de xuño de 2020 pola que se modifica a autorización do centro privado plurilingüe San Fernando de Vigo. (DOG, 22/06/2020).
 • PLANIFICACIÓN doTransporte Escolar na provincia da Coruña, xunto co modelo de solicitude de modificación de itinerario, curso 2020/2021.
 • RESOLUCIÓN do 9 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado nas ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2020/21. (DOG, 19/06/2020).
 • INSTRUCIÓNS 1/2020  da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional do 8 de xuño, sobre a xestión do servizo de transporte escolar no curso escolar 2020-2021.
 • INSTRUCIÓN 2/2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional do 16 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar 2020-2021.
 • INSTRUCIÓN 3/2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional do 16 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar 2020-2021.
 • RESOLUCIÓN do 9 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no terceiro cuadrimestre do ano 2019. (DOG, 18/06/2020).
 • RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2020/21. (DOG, 17/06/2020).
 • RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Música para o curso 2020/21. (DOG, 17/06/2020).
 • RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2020/21. (DOG, 17/06/2020).
 • RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2020/21. (DOG, 17/06/2020).
 • RESPOLUCIÓN do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral de Formación Profesional, pola que se convocan prazas para a realización de cursos en liña para a formación do profesorado que imparte ensinos de Formación Profesional. (BOE, 16/06/2020).
 • ORDE do 3 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2019/20. (DOG, 16/06/2020).
 • ORDE do 4 de xuño de 2020 pola que se modifica a autorización do centro privado Salesianos A Mercé, de Cambados. (DOG, 12/06/2020).
 • ORDE do 4 de xuño de 2020 pola que se autoriza a posta en funcionamento do colexio de educación infantil e primaria Novo Mesoiro, no concello da Coruña. (DOG, 12/06/2020).
 • ORDE do 2 de xuño de 2020 pola que se deixan sen efecto as bases e as convocatorias das axudas para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública e privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2019/20, como consecuencia do peche dos centros educativos por causa do COVID-19. (DOG, 11/06/2020).
 • ORDE do 27 de maio de 2020 pola que se autoriza unha prórroga da autorización temporal do centro privado estranxeiro Pangea Active School, de Arteixo (A Coruña). (DOG, 11/06/2020).
 • ORDE do 28 de maio de 2020 pola que se modifica a autorización do centro privado Divino Maestro, de Vigo. (DOG, 11/06/2020).
 • ORDE do 28 de maio de 2020 pola que se modifica a autorización do centro privado plurilingüe Bayón, de Ribeira. (DOG, 11/06/2020).
 • ORDE do 29 de maio de 2020 pola que se modifica a autorización do centro privado Esica, de Vigo. (DOG, 11/06/2020).
 • ORDE do 2 de xuño de 2020 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual. (DOG, 10/06/2020).
 • ORDE do 4 de xuño de 2020 pola que se modifica a Orde do 3 de maio de 2019 pola que se regula a participación no Fondo Solidario de Libros de Texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2019/20. (DOG, 10/06/2020).
 • RESOLUCIÓN do 3 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para a autorización dos centros públicos integrados, institutos de educación secundaria e centros integrados de formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado (Cuale) para o curso 2020/21. (DOG, 10/06/2020).
 • ORDE do 5 de maio de 2020 pola que se anula a Orde do 10 de febreiro de 2020 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2020, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 09/06/2020).
 • ORDE do 29 de maio de 2020 pola que se convocan prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2020/21. (DOG, 09/06/2020).
 • RESOLUCIÓN do 26 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o bacharelato de excelencia en Ciencia e Tecnoloxía (STEMbach) para o curso 2020/21. (DOG, 08/06/2020).
 • ORDE do 27 de maio de 2020 pola que se prorroga o nomeamento da dirección de centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 05/06/2020).
 • RESOLUCIÓN do 3 de xuño de 2020 pola que se modifican as datas e os prazos establecidos na Resolución do 20 de xaneiro pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos.
 • RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2020 pola que se modifican as datas e os prazos para o desenvolvemento das probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria.
 • RECLAMACIÓNS das cualificacións de 2º de bacharelato. Curso 2019/2020.
 • CONVOCATORIA de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2020 destinadas ao funcionariado docente non universitario. Novo calendario.
 • CONCURSO Eduemprende Idea 2020.
 • ORDE do 25 de maio de 2020 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2020/21 (código de procedemento ED516A). (DOG, 03/06/2020).
 • RESOLUCIÓN do 11 de maio de 2020 pola que se nomean os membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e se publican os parámetros de ponderación de materias troncais de modalidade e materias de opción da proba de avaliación de bacharelato para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia para o curso 2020/21. (DOG, 03/06/2020).
 • RESOLUCIÓN sobre a reanudación do prazo de solicitude de habilitación para impartir docencia nos centros privados.
 • ORDE do 20 de maio de 2020 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CEIP Príncipe Felipe do concello de Pontevedra. (DOG, 01/06/2020).
 • INSTRUCIÓNS do 28 de maio de 2020 pola que se amplían e concretan determinados aspectos das Instrucións do 27 de abril de 2020 para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20.
 • RESOLUCIÓN do 19 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomean os asesores e as asesoras que actuarán no proceso de acreditación de competencias convocado pola Orde do 29 de novembro de 2019. (DOG, 27/05/2020).
 • NOVAS DATAS para o desenvolvemento do proceso de acreditación de competencias. Convocatoria 2020.
 • MODELOS de solicitude e informes instrucións 22-05-2020
 • MODELOS cartelería COVID-19
 • ORDE do 11 de marzo de 2020 pola que se convocan axudas para financiar as actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado, e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial, para o ano 2020 (código de procedemento ED507A). (DOG, 25/05/2020).
 • EXTRACTO da Orde do 11 de marzo de 2020 pola que se convocan axudas para financiar as actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado, e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial, para o ano 2020 (código de procedemento ED507A). (DOG, 25/05/2020).
 • RESOLUCIÓN, do 22-05- 2020, da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional pola que se reinicia a actividade lectiva presencial no curso 2019-2020, se determinan as instruccións para o que resta do presente curso e se adoptan medidas de prevención e hixiene para a reapertura parcial nos centros de ensino non universitario dependentes da consellería.
 • INSTRUCIÓNS pola que se adoptan medidas para a finalización do curso 2019/2020 nas Escolas Oficiais de Idiomas de Galicia.
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sustentados con fondos públicos, para o curso escolar 2020/21 (código de procedemento ED330B). (DOG, 22/05/2020).
 • ORDE do 14 de maio de 2020 pola que se abre o prazo para que o persoal docente solicite comisión de servizos por motivos de saúde, en atención á situación de conciliación da vida familiar e laboral, e o persoal docente interino e substituto solicite non participar na convocatoria de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2020/21. (DOG, 20/05/2020).
 • ORDE do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21 (código de procedemento ED330B). (DOG, 19/05/2020).
 • RESOLUCIÓN do 15 de maio de 2020 pola que se reabre o prazo de presentación de solicitudes para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2020/21.
 • REAL DECRETO 478/2020, do 7 de abril, polo que se establece o Curso de especialización en ciberseguridade en contornas das tecnoloxías de operación e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 13/05/2020).
 • REAL DECRETO 479/2020, do 7 de abril, polo que se establece o Curso de especialización en ciberseguridade en contornas das tecnoloxías da información e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 13/05/2020).
 • REAL DECRETO 480/2020, do 7 de abril, polo que se establece o Curso de especialización en dixitalización do mantemento industrial e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 13/05/2020).
 • REAL DECRETO 481/2020, do 7 de abril, polo que se establece o Curso de especialización en fabricación intelixente e se fixan os aspectos básicos do currículo, e se modifican o Real Decreto 93/2019, do 1 de marzo, e o Real Decreto 94/2019, do 1 de marzo, polos que se establecen dous cursos de especialización e os aspectos básicos do currículo. (BOE, 13/05/2020).
 • REAL DECRETO 482/2020, do 7 de abril, polo que se establece o Curso de especialización en panadería e bolería artesanais e se fixan os aspectos básicos do currículo, e se modifica o Real Decreto 651/2017, do 23 de xuño, polo que se establece o Título de Técnico Superior en Acondicionamento Físico e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 13/05/2020).
 • INSTRUCIÓNS pola que aclaran extremos do acordo do Consello da Xunta polo que se aproba o protocolo de reincorporación dos empregados públicos ao traballo presencial e as medidas de prevención fronte ao COVID-19 no ámbito dos centros educativos.
 • NOTA INFORMATIVA sobre o prazo de presentación de solicitudes para as comisións de servizos para conciliación da vida familiar e laboral e as comisións de servizo por razóns de saúde.
 • RESOLUCIÓN do 20 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación, convocado pola Orde do 8 de outubro de 2019 (Diario Oficial de Galicia número 200, do 21 de outubro). (DOG, 08/05/2020).
 • RECOMENDACIÓNS SANITARIAS a establecer nos centros educativos durante as xornadas presenciais e nos procedementos de atención ao publico.
 • EXTRACTO da Resolución da Secretaría de Estado de Educación, pola que se convocan prazas de profesores en seccións bilingües de español en centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Romanía e Rusia para o curso 2020-2021. (BOE, 07/05/2020).
 • RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade a diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 5 de maio de 2020. (DOG, 06/05/2020).
 • RESOLUCIÓN do 28 de abril de 2020, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se modifica a Resolución do 26 de febreiro de 2020 pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2019/20, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2020/21. (DOG, 06/05/2020).
 • RESOLUCIÓN do 30 de abril de 2020, da Secretaría de Estado de Educación, para a adaptación da Resolución do 24 de xullo de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións relativas ao programa de dobre titulación Bacharel- Baccalauréat correspondentes ao curso 2019-2020, ante a situación de crise ocasionada polo COVID-19. (BOE, 05/05/2020).
 • DECRETO 66/2020, do 12 de marzo, polo que se dispón o cesamento e o nomeamento de membros do Consello Escolar de Galicia. (DOG, 04/05/2020).
 • DECRETO 67/2020, do 12 de marzo, de creación do colexio de educación infantil e primaria Novo Mesoiro, no concello da Coruña. (DOG, 04/05/2020).
 • REAL DECRETO 498/2020, do 28 de abril, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Educación e Formación Profesional. (BOE, 01/05/2020).
 • INSTRUCIÓNS do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
 • RESOLUCIÓN pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo e nas ensinanzas de réxime especial.
 • ORDE EFP/365/2020, do 22 de abril, pola que se establecen o marco e as directrices de actuación para o terceiro trimestre do curso 2019-2020 e o inicio do curso 2020-2021, ante a situación de crise ocasionada polo COVID-19. (BOE, 24/04/2020).
 • ORDE PCM/362/2020, do 22 de abril, pola que se modifica a Orde PCM/139/2020, do 17 de febreiro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade, e as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificacións obtidas no curso 2019-2020. (BOE, 23/04/2020).
 • ORDE EFP/361/2020, do 21 de abril, pola que se adoptan medidas excepcionais en materia de flexibilización das ensinanzas de Formación Profesional do Sistema Educativo e das ensinanzas de Réxime Especial, (BOE, 23/04/2020).
 • ORIENTACIÓNS PROVISIONAIS do 17 de abril para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019/2020 (Á espera da publicación da normativa estatal correspondente).
 • RESOLUCIÓN do 9 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a composición das comisións de avaliación que actuarán no proceso de acreditación de competencias convocado mediante a Orde do 29 de novembro de 2019. (DOG, 15/04/2020).
 • COMUNICADO do 13 de abril de 2020, dirixido ás direccións dos centros educativos de ensino non universitario sobre as medidas a adoptar en relación co inicio do terceiro trimestre.
 • INFORMACIÓN do Ministerio de Educación e Formación Profesional en relación cos procedementos de homologación e convalidación de títulos e estudos estranxeiros de educación non universitaria.
 • ORDE do 27 de marzo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas de carácter directo ás familias do alumnado beneficiario de bolsas de comedor escolar nos centros públicos non universitarios xestionados por esta consellería durante a situación de suspensión do servizo de comedor como consecuencia do COVID-19, co levantamento dos prazos de suspensión do procedemento (código de procedemento ED601B).
 • VIXILANCIA DA SAÚDE Persoal Centros Curso 2019/2020. (DOG, 30/03/2020).
 • EDUCACIÓN PUBLICA UNHA GUÍA para a aprendizaxe a distancia durante a suspensión das clases polo COVID-19.
 • RESOLUCIÓN do 21 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), do 21 de marzo de 2020. DOG, 22/03/2020). De interese o punto 5º relativo á presenza dos equipos directivos nos centros educativos.
 • RESOLUCIÓN do 13 de marzo de 2020, da Subsecretaría, pola que se publica a Resolución do 10 de marzo de 2020, conxunta da Secretaría de Estado de Educación e a Secretaría Xeral de Universidades, pola que se establecen as adaptacións da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade ás necesidades e situación dos centros españois situados no exterior do territorio nacional, os programas educativos no exterior, os programas internacionais, o alumnado procedente de sistemas educativos estranxeiros e os ensinos a distancia, no curso 2019-2020. (BOE, 21/03/2020).
 • ORDE EFP/255/2020, do 11 de marzo, pola que se regulan as probas da avaliación final de Educación Secundaria Obrigatoria, para o curso 2019/2020, e modifícase a Orde ECD/65/2018, do 29 de xaneiro, pola que se regulan as probas da avaliación final de Educación Secundaria Obrigatoria, para o curso 2017/2018. (BOE, 19/03/2020).
 • RESOLUCIÓN DEFINITIVA do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores de Educación para o 2020.
 • RESOLUCIÓN do 11 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos. (DOG, 18/03/2020).
 • RESOLUCIÓN do 9 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai publica a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura de departamento de orientación, convocado pola Orde do 8 de outubro de 2019. (DOG, 18/03/2020).
 • RESOLUCIÓN do 3 de marzo de 2020 pola que se habilitan persoas asesoras e/ou avaliadoras no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia ou familias profesionais do Catálogo nacional de cualificacións pofesionais. (DOG, 17/03/2020).
 • RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), mediante o que se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19. (DOG, 15/03/2020).
 • COMUNICACIÓN ACLARATORIA das instrucións en materia de presenza de persoal nos centros de ensino non universitario.
 • INSTRUCIÓNS do 13 de marzo de 2020, provisionais dirixidas ás direccións dos centros educativos de ensino non universitario sobre a concreción das medidas a adoptar en relación coa pandemia covid-19 para os vindeiros 14 días naturais contados dende o 16 de marzo de 2020.
 • MEDIDAS A ADOPTAR en todos os centros de ensino en relación coa pandemia covid- 19 para os vindeiros 14 días naturais contados dende o día 16 de marzo de 2020.
 • RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza pola que se lle da publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de marzo de 2020, polo que se aproba o Protocolo de actuación para o persoal empregado público da Administración da Xunta de Galicia en relación co coronavirus COVID-19. (DOG, nº 49-Bis do 12/03/2020).
 • RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería
  de Sanidade, pola que se lle dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de
  Galicia, do 12 de marzo de 2020, polo que se adoptan as medidas preventivas en
  materia de saúde pública na Comunidade Autónoma de Galicia, como consecuencia
  da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19.( DOG, nº 49-Bis do 12/03/2020).
 • ORDE do 2 de marzo de 2020 pola que se convocan axudas para realizar actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2020, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento ED504G). (DOG, 13/03/2020).
 • ORDE do 24 de febreiro de 2020 pola que se convocan procedementos selectivos de acceso ao corpo de inspectores de educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficias de idiomas e ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, e de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A). (DOG, 13/03/2020).
 • RESOLUCIÓN do 6 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2020 (código de procedemento PL500C). (DOG, 12/03/2020).
 • RESOLUCIÓN definitiva do concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos.
 • ADXUDICACIÓN DEFINITIVA do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura de Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial.
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 19 de febreiro de 2020 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2018/19, convocados pola Orde do 17 de setembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 2 de outubro). (DOG, 11/03/2020).
 • ORDE do 28 de febreiro de 2020 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e por petición da persoa interesada, do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación en centros dependentes desta consellería en atención a situacións persoais especiais por motivos de saúde (código de procedemento ED010B). (DOG, 09/03/2020).
 • RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2020, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2019/20, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2020/21. (DOG, 09/03/2020).
 • ORDE do 26 de febreiro de 2020 pola que se autorizan os módulos do bloque común, na modalidade semipresencial e a distancia, no centro autorizado de ensinanzas deportivas Montecastelo, de Vigo. (DOG, 09/03/2020).
 • ORDE do 26 de febreiro de 2020 pola que se extingue a autorización da rede de centros de ensinanzas deportivas COEN Centros de Formación, por cesamento de actividades docentes. (DOG, 09/03/2020).
 • CONVOCATORIA de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2020.
 • RESOLUCIÓN do 19 de febreiro de 2020 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2018/19, convocados pola Orde do 17 de setembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 2 de outubro). (DOG, 02/03/2020).
 • RESOLUCIÓN do 14 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional, para o ano 2020. (DOG, 28/02/2020).
 • REAL DECRETO 402/2020, do 25 de febreiro, polo que se establece o título de Técnico en Guía no medio natural e de tempo libre e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 27/02/2020).
 • DECRETO 25/2020, do 13 de febreiro, polo que se regula a ampliación dos prazos de presentación de solicitudes, recursos administrativos, escritos, comunicacións e documentos no caso de determinadas incidencias técnicas que imposibiliten o funcionamento ordinario da sede electrónica da Xunta de Galicia. (DOG, 27/02/2020).
 • ORDE do 13 de febreiro de 2020 pola que se modifica a autorización, por cambio da súa denominación específica, do centro privado plurilingüe San Pelayo, de Santiago de Compostela. (DOG, 27/02/2020).
 • ORDE do 17 de febreiro de 2020 pola que se autoriza a implantación das ensinanzas de bacharelato, nas modalidades de Artes e de Ciencias, no IES Valadares de Vigo. (DOG, 27/02/2020).
 • ORDE do 10 de febreiro de 2020 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2020, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento ED504B). (DOG, 26/02/2020).
 • ORDE do 17 de febreiro de 2020 pola que se trasladan as ensinanzas de educación secundaria para persoas adultas e bacharelato do IES Universidade Laboral ao IES Rego da Trabe, ambos do concello de Culleredo. (DOG, 24/02/2020).
 • ORDE PCM/139/2020, do 17 de febreiro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade, e as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificacións obtidas no curso 2019-2020. (BOE, 19/02/2020).
 • ORDE do 8 de febreiro de 2020 pola que se modifica a autorización do centro privado plurilingüe Abrente, de Sanxenxo. (DOG, 20/02/2020).
 • RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2020/21. (DOG, 20/02/2020).
 • ORDE do 14 de xaneiro de 2020 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras (código de procedemento ED504E). (DOG, 19/02/2020).
 • CIRCULAR 1/2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan para o curso 2019-2020 as probas de certificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial reguladas polo Decreto 81/2018, do 19 de xullo.
 • ORDE do 1 de febreiro de 2020 pola que se modifica a autorización do centro privado Afundación, da Coruña. (DOG, 17/02/2020).
 • ORDE do 5 de febreiro de 2020 pola que se autoriza o cambio de sede do CRA A Picaraña, do concello de Ponteareas. (DOG, 17/02/2020).
 • RESOLUCIÓN do 30 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve a convocatoria e selección de centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería para participar en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, English Week, dirixidas ao alumnado de sexto curso de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria. (DOG, 13/02/2020).
 • ORDE do 31 de decembro de 2019 pola que se fai pública a resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual, convocadas pola Orde do 6 de maio de 2019. (DOG, 12/02/2020).
 • ORDE do 20 de xaneiro de 2020 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2020 (código de procedemento ED527A). (DOG, 12/02/2020).
 • ORDE do 29 de xaneiro de 2020 pola que se actualizan con efectos do 1 de xaneiro de 2020 a contía das retribucións do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2020. (DOG, 11/02/2020).
 • ORDE do 17 de xaneiro de 2020 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado San Jorge, de Santiago de Compostela. (DOG, 11/02/2020).
 • ORDE do 23 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria dos premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos de ensinanzas artísticas superiores no ano 2019 en centros públicos de Galicia (código de procedemento ED311G). (DOG, 07/02/2020).
 • ORDE do 20 de xaneiro de 2020 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2020 (códigos de procedemento ED312C e ED312D). (DOG, 07/02/2020).
 • RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización. (DOG, 05/02/2020).
 • RESOLUCIÓN do 24 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización (código de procedemento ED540A). (DOG, 05/02/2020).
 • INICIO DO PROCEDEMENTO de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos. Curso 2020/2021.
 • RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2020, conxunta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e do Instituto Galego do Consumo e da Competencia, pola que se convocan os premios de innovación educativa aos proxectos sobre consumo responsable Galicons-net (código de procedemento IN116A). (DOG, 04/02/2020).
 • RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2020, conxunta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e do Instituto Galego do Consumo e da Competencia, pola que se convoca a fase autonómica do concurso sobre consumo responsable e calidade de vida Consumópolis-15 Os teus actos de consumo poden cambiar o mundo, como o farías ti? (código de procedemento IN114A). (DOG, 04/02/2020).
 • PROTOCOLO para a intervención psicoeducativa da dislexia e/ou outras dificultades específicas da aprendizaxe.
 • ORDE do 27 de decembro de 2019 pola que se anuncia a convocatoria de axudas para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2019/20 (código de procedemento PL500A). (DOG, 30/01/2020).
 • ORDE do 27 de decembro de 2019 pola que se anuncia a convocatoria de subvencións para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2019/20 (código de procedemento PL500B).(DOG, 30/01/2020).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 17 de xaneiro de 2020, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4 (código de procedemento PL600A). (DOG, 30/01/2020).
 • RESOLUCIÓN do 17 de xaneiro de 2020, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4 (código de procedemento PL600A). (DOG, 29/01/2020).
 • ORDE do 15 de xaneiro de 2020 pola que se establece o procedemento para a expedición da certificación da formación de nivel básico en Prevención de Riscos Laborais para o alumnado dos ciclos formativos de formación profesional inicial da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 27/01/2020).
 • ORDE EFP/55/2020, do 15 de xaneiro, pola que, a proposta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Comunidade Autónoma de Galicia, se nomean funcionarios de carreira do Corpo de Profesores de Ensino Secundario, a determinados aspirantes seleccionados nos procedementos selectivos convocados por Orde do 7 de abril de 2017. (BOE, 25/01/2020).
 • ORDE do 14 de xaneiro de 2020 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2020. (DOG, 23/01/2020).
 • INSTRUCIÓNS para a configuración da oferta de prazas e para a reserva de praza en centro de adscrición. Curso 2020-2021.
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Lei 6/2019, do 23 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020. (DOG, 21/01/2020).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Lei 7/2019, do 23 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. (DOG, 21/01/2020).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 20 de novembro de 2019 pola que se dá publicidade ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidades e substitucións dos corpos de mestres, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de formación profesional e de profesores de escolas oficiais de idiomas que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros docentes desta consellería. (DOG, 21/01/2020).
 • CONVOCATORIA para a realización de proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística durante o curso 2019/2020.
 • ORDE do 17 de decembro de 2019 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado Sagrado Corazón de Jesús, Os Praceres, Pontevedra. (DOG, 16/01/2020).
 • ORDE do 12 de decembro de 2019, pola que se autoriza o cambio de domicilio por traslado de instalacións do centro autorizado de ensinanzas deportivas Cented, do Pereiro de Aguiar  (Ourense). (DOG, 15/01/2020).
 • ORDE do 13 de decembro de 2019 pola que se extingue, de oficio, a autorización do centro privado Venus Salón, de Lugo, por cesamento de actividades docentes. (DOG, 15/01/2020).
 • ORDE do 13 de decembro de 2019 pola que se extingue, de oficio, a autorización do centro privado Addes, de Vigo, por cesamento de actividades docentes. (DOG, 15/01/2020).
 • ORDE do 13 de decembro de 2019 pola que se extingue, de oficio, a autorización do centro privado Formega, de Ferrol, por cesamento de actividades docentes. (DOG, 15/01/2020).
 • ORDE do 23 de decembro de 2019 pola que se resolve a convocatoria de axudas para centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia no ámbito das bibliotecas escolares e o fomento da lectura para o curso 2019/20. (DOG, 13/01/2020).
 • ORDE do 17 de decembro de 2019 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2019/20. (DOG, 10/01/2020).
 • REAL DECRETO 699/2019, do 29 de novembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en Termalismo e benestar e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 10/01/2020).
 • REAL DECRETO 701/2019, do 29 de novembro, polo que se establecen os títulos de Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña e Técnico Deportivo Superior en Escalada e se fixan os seus currículos básicos e os requisitos de acceso.(BOE, 10/01/2020).
 • REAL DECRETO 702/2019, do 29 de novembro, polo que se establecen os títulos de Técnico Deportivo en Barrancos, Técnico Deportivo en Escalada e Técnico Deportivo en Media Montaña e se fixan os seus currículos básicos e os requisitos de acceso.(BOE, 10/01/2020).
 • REAL DECRETO 700/2019, do 29 de novembro, polo que se modifica o Real Decreto 1850/2009, do 4 de decembro, sobre expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes aos ensinos establecidos pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, para fixar o formato, o contido e o soporte documental do Suplemento Europeo ao Título das Ensinanzas Artísticas.(BOE, 10/01/2020).
 • ORDE do 3 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do certame Cooperativismo no ensino, dirixido ao alumnado dos centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR802O). (DOG, 09/01/2020).
 • RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2019, da Secretaría Xeral Técnica, da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, pola que se publica a convocatoria de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia. (BOE, 02/01/2020)