Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

Publicacións do 2019

 

Disposicións de recente publicación

Última actualización: 18 de xaneiro de 2019
 • REAL DECRETO 1444/2018, do 14 de decembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en mantemento aeromecánico de avións con motor de pistón e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 18/01/19).
 • REAL DECRETO 1445/2018, de 14 de decembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en mantemento aeromecánico de avións con motor de turbina  e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 18/01/19).
 • REAL DECRETO 1446/2018, de 14 de decembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en mantemento aeromecánico de helicópteros con motor de pistón e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 18/01/19).
 • REAL DECRETO 1447/2018, de 14 de decembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en mantemento aeromecánico de helicópteros con motor de turbina e se fixan  os aspectos básicos do currículo. (BOE, 18/01/19).
 • REAL DECRETO 1448/2018, de 14 de decembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en mantemento de sistemas electrónicos e aviónicos en aeronaves e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 18/01/19).
 • ORDE do 14 de xaneiro de 2019 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2019. (DOG, 18/01/19).
 • ORDE PCI/12/2019, do 14 de xaneiro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade, e as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificacións obtidas no curso 2018-2019. (BOE, 15/01/19).
 • REAL DECRETO 1/2019, do 11 de xaneiro, polo que se establecen os principios básicos comúns de avaliación aplicables ás probas de certificación oficial dos niveis Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, e Avanzado C2 das ensinanzas de idiomas de réxime especial. (BOE, 12/01/19).
 • CONVOCATORIA para a realización de proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística para os centros docentes de titularidade da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional durante o curso académico 2018/2019.
 • PROXECTOS DE FORMACIÓN para o profesorado de FP para o curso 2018/2019.
 • RESOLUCIÓN do 17 de decembro de 2018, da Secretaría Xeral Técnica, da Consellería de Educación, Universidade e Formación profesional, pola que se publica a convocatoria de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia. (BOE, 10/01/19).
 • ORDE do 26 de decembro de 2018 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2018/19. (DOG, 09/01/19).
 • ORDE do 26 de decembro de 2018 pola que se resolve a convocatoria de axudas para centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia no ámbito das bibliotecas escolares e o fomento da lectura para o curso 2018/19. (DOG, 09/01/19).
 • RESOLUCIÓN do 20 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca o Curso de actualización para o desenvolvemento da función directiva. (DOG, 08/01/19).
 • TEXTO da Resolución do 20 de decembro de 2018. Curso de actualización para o desenvolvemento da función directiva. (Web da Consellería)
 • RESOLUCIÓN DEFINITIVA da convocatoria de Clubs de Lectura para o curso 2018/2019.
 • RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 27 de decembro de 2018 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. (DOG, 04/01/19).