Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

Publicacións do 2019

 

Disposicións de recente publicación

Última actualización: 31 de decembro de 2019
 • DECRETO 164/2019, do 12 de decembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 31/12/19).
 • LEI 6/2019, do 23 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020. (DOG, 27/12/19).
 • LEI 7/2019, do 23 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. (DOG, 27/12/19).
 • EXTRACTO da Resolución do 11 de decembro de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional pola que se convocan axudas destinadas a alumnos de sexto curso de Educación Primaria e segundo curso de Educación Secundaria Obrigatoria para o desenvolvemento dun programa de inmersión lingüística en lingua inglesa en España durante a primavera de 2020. (BOE, 26/12/19).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 14 de novembro de 2019, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade ás festas laborais de carácter local para o ano 2020, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 19/12/19).
 • ORDE do 10 de decembro de 2019 pola que se modifica a Orde do 31 de xullo de 2019 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de ingreso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 21 de febreiro de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 8 de marzo). (DOG, 19/12/19).
 • RESOLUCIÓN do 5 de decembro de 2019, da Subsecretaría, pola que se publica o Convenio entre o Ministerio de Defensa, o Ministerio de Educación e Formación Profesional e a Comunidade de Galicia, para impartir ensinanzas de formación profesional nos centros docentes militares de formación. (BOE, 14/12/19).
 • EXTRACTO da Resolución do 4 de decembro de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan axudas para participar no programa nacional “Recuperación e Utilización Educativa de Pobos Abandonados” durante a primavera do período lectivo de 2020. (BOE, 12/12/19).
 • EXTRACTO da Resolución do 4 de decembro de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan axudas para participar no programa nacional “Centros de Educación Ambiental” durante 2020. (BOE, 12/12/19).
 • ORDE do 29 de novembro de 2019 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais (código de procedemento ED517B). (DOG, 12/12/19).
 • CORRECCIÓN DE ERROS da Resolución do 27 de novembro de 2019, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se establece a efectos de cómputo de prazos, o calendario de días inhábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2020. (BOE, 11/12/19).
 • ORDE do 20 de novembro de 2019 pola que se dá publicidade ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidades e substitucións dos corpos de mestres, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de formación profesional e de profesores de escolas oficiais de idiomas que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros docentes desta consellería. (DOG, 11/12/19).
 • ORDE do 2 de decembro de 2019 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 23 de xullo de 2019 pola que se convocan axudas dirixidas a escolas de música privadas dependentes de institucións sen ánimo de lucro. (DOG, 11/12/19).
 • ORDE do 25 de novembro de 2019 pola que se publica a resolución pola que se resolven as bolsas para a mocidade do exterior establecidas na Orde do 9 de abril de 2019. (DOG, 09/12/19).
 • EXTRACTO da resolución da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional pola que se convocan os premios Nacionais das Olimpíadas de matemáticas, física, química, bioloxía, xeoloxía e economía correspondentes ao ano 2020. (BOE, 05/12/19).
 • ORDE do 26 de novembro de 2019 pola que se conceden os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2018/19, convocados pola Orde do 26 de xuño de 2019. (DOG, 05/12/19).
 • ORDE do 28 de novembro de 2019 pola que se ditan normas que determinan os servizos mínimos durante a folga no ámbito do ensino público convocada para o día 12 de decembro de 2019. (DOG, 04/12/19).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 13 de novembro de 2019 pola que se convoca concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos. (DOG, 03/12/19).
 • RESOLUCIÓN do 14 de novembro de 2019, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade ás festas laborais de carácter local para o ano 2020, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 28/11/19).
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre a conta de xestión do orzamento do centro do ano 2019.
 • ORDE do 14 de novembro de 2019 pola que se resolve o concurso Eduemprende Idea 2019 dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia, sostidas con fondos públicos, convocado pola Orde do 21 de febreiro de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 11 de marzo). (DOG, 27/11/19).
 • RESOLUCIÓN do 19 de novembro de 2019, da Subsecretaría, pola que se convoca concurso para a provisión de postos de asesores técnicos no exterior. (BOE, 23/11/19).
 • EXTRACTO da Resolución do 18 de novembro de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan prazas para auxiliares de conversación españois no estranxeiro para o curso académico 2020-2021. (BOE, 22/11/19).
 • ORDE do 14 de novembro de 2019 pola que se renova a composición do Consello para a Convivencia Escolar da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 22/11/19).
 • ORDE do 8 de novembro de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado plurilingüe Nuestra Señora del Rosario, de Arzúa. (DOG, 22/11/19).
 • RESOLUCIÓN do 12 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se determina a composición da Comisión Avaliadora do concurso de traslados entre persoal funcionario docente. (DOG, 22/11/19).
 • ORDE do 13 de novembro de 2019 pola que se convoca concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos. (DOG, 21/11/19).
 • RESOLUCIÓN do 4 de outubro de 2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos no segundo cuadrimestre do ano 2019. (DOG, 21/11/19).
 • ORDE do 4 de novembro de 2019 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2018/19, convocados pola Orde do 20 de maio de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 29 de maio). (DOG, 13/11/19).
 • ORDE do 30 de outubro de 2019 pola que se modifica a Orde do 31 de xullo de 2018 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 14 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 21 de marzo). (DOG, 13/11/19).
 • DELF escolar en Galicia para o curso 2019/2020.
 • ORDE do 28 de outubro de 2019 pola que se autoriza a posta en marcha, con carácter experimental, dunha sección bilingüe de lingua alemá no Conservatorio Superior de Música da Coruña. (DOG, 08/11/19).
 • ORDE do 25 de outubro de 2019 pola que autoriza a apertura e funcionamento do CPR Premir, de Pontevedra. (DOG, 07/11/19).
 • ORDE do 25 de outubro de 2019 pola que se autoriza a apertura e funcionamento temporal do centro privado estranxeiro Semente Trasancos, de Neda. (DOG, 07/11/19).
 • CONVOCATORIA do programa Bibliotecas Escolares Solidarias para o curso 2019/2020.
 • CIRCULAR 8/2019 pola que se ditan instrucións para a elaboración e administración das probas de certificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial para o curso 2019-2020.
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 20 de febreiro de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado estranxeiro O Castro International School, de Mos. (DOG, 28/10/19).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 25 de setembro de 2019 pola que se autoriza o cambio de domicilio por traslado de instalacións do centro autorizado de ensinanzas deportivas Safe Formación, de Ourense. (DOG, 28/10/19).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 15 de xullo de 2019 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. (DOG, 25/10/19).
 • ORDE do 15 de outubro de 2019 pola que se fai pública a resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual, convocadas pola Orde do 6 de maio de 2019. (DOG, 25/10/19).
 • RESOLUCIÓN do 11 de outubro de 2019 pola que se modifica a Resolución do 4 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música, convocado pola Orde do 20 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 16 de abril). (DOG, 24/10/19).
 • ORDE do 7 de outubro de 2019 pola que se autorizan novos centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia, para o curso 2019/20. (DOG, 23/10/19).
 • RESOLUCIÓN do 7 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se autorizan centros educativos para impartir o programa plurilingüe no segundo ciclo da educación infantil (Plurinfantil), para o curso 2019/20. (DOG, 23/10/19).
 • RESOLUCIÓN do 7 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se autorizan centros educativos para impartir o bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach) para o curso 2019/20. (DOG, 23/10/19).
 • RESOLUCIÓN do 10 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a autorización de novas seccións bilingües para o curso 2019/20 en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario reguladas pola Orde do 12 de maio de 2011. (DOG, 23/10/19).
 • INSTRUCIÓNS para participar no concurso de traslados dos corpos de catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores de Educación para o 2020.
 • ORDE do 10 de outubro de 2019 pola que se resolve a adxudicación de axudas para a realización das actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2019, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 22/10/19).
 • RESOLUCIÓN do 2 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se designan os membros e se fai pública a composición do xurado de selección que analizará e valorará as solicitudes das persoas aspirantes aos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2018/19. (DOG, 22/10/19).
 • ORDE do 8 de outubro de 2019 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación. (DOG, 21/10/19).
 • ORDE do 9 de outubro de 2019 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería. (DOG, 21/10/19).
 • RESOLUCIÓN do 9 de outubro de 2019, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se fixan as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2 e 4, no ano 2019, que foron convocadas mediante a Resolución do 2 de setembro de 2019 (código de procedemento PL500C). (DOG, 21/10/19).
 • EXTRACTO da Resolución 10 de outubro de 2019 da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convoca o Concurso Nacional “Unha Constitución para todos” correspondente ao ano 2019. (BOE, 16/10/19).
 • RESOLUCIÓN do 30 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca o curso de actualización para o desenvolvemento da función directiva. (DOG, 15/10/19).
 • RESOLUCIÓN do 3 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Traballo, pola que se publica a relación de festas laborais para o ano 2020. (BOE, 11/10/19).
 • RESOLUCIÓN do 7 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan os contratos-programa e se establecen as bases para a convocatoria e selección de plans dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para o curso 2019/20.
 • ORDE do 2 de outubro de 2019 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE), para o ano 2019. (DOG, 10/10/19).
 • RESOLUCIÓN do 30 de setembro de 2019, conxunta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para celebrar as eleccións de constitución do consello escolar en centros escolares de nova creación e outros sostidos con fondos públicos. (DOG, 10/10/19).
 • RESOLUCIÓN do 30 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se modifica a Resolución do 3 de maio de 2019 pola que se fai pública a relación de persoas beneficiarias de reintegros individuais de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario durante o ano 2018. (DOG, 10/10/19).
 • ORDE do 25 de setembro de 2019 pola que se extingue a autorización do centro autorizado de Artes Plásticas e Deseño Felicidad Duce, de Allariz, por cesamento das súas actividades docentes. (DOG, 10/10/19).
 • ORDE do 25 de setembro de 2019 pola que se autoriza o cambio de domicilio por traslado de instalacións do centro autorizado de ensinanzas deportivas Safe Formación, de Ourense. (DOG, 10/10/19).
 • PROTOCOLO para a atención educativa ao alumnado con altas capacidades intelectuais.
 • RESOLUCIÓN do 26 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve definitivamente a relación de centros docentes autorizados para a implantación do bacharelato de excelencia en ciencias e tecnoloxía (STEMbach) para o curso 2019/20. (DOG, 08/10/2019).
 • RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre habilitación de unidades de educación infantil, educación primaria e educación especial en centros públicos da provincia da Coruña para o curso 2019/2020.
 • RESOLUCIÓN do 10 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se procede á adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o curso académico 2019/20 entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores de Educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo. (DOG, 04/10/19).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 27 de agosto de 2019 pola que se autoriza a apertura e funcionamento temporal do centro privado estranxeiro Pangea Active School, de Arteixo (A Coruña). (DOG, 04/10/19).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 17 de setembro de 2019 pola que se convocan os premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza, e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2018/19. (DOG, 03/10/19).
 • RESOLUCIÓN do 23 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca o curso de formación sobre o desenvolvemento da función directiva no ano 2019 que acredite para o acceso a postos de dirección en centros docentes sostidos con fondos públicos que impartan as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, de educación. (DOG, 02/10/19).
 • ORDE do 17 de setembro de 2018 pola que se convocan os premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza, e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2018/19. (DOG, 02/10/19).
 • ORDE do 19 de setembro de 2019 pola que se extingue, de oficio, a autorización do centro privado Rizo Belle 2, de Pontevedra, por cesamento de actividades docentes. (DOG, 02/10/19).
 • ORDE do 17 de setembro de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado estranxeiro Semente Compostela, de Santiago de Compostela. (DOG, 02/10/19).
 • INICIO DO PROCESO de acreditación dixital dos equipos directivos dos centro
 • ORDE do 17 de setembro de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado Big Formación, de San Cibrao das Viñas. (DOG, 01/10/19).
 • ORDE do 17 de setembro de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado Tomás Barros, da Coruña.(DOG, 01/10/19).
 • ORDE do 17 de setembro de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado plurilingüe María Inmaculada, de Verín (Ourense).(DOG, 01/10/19).
 • ORDE do 18 de setembro de 2019 pola que se nomean funcionarios ou funcionarias en prácticas as persoas opositoras que superaron os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de profesores de escolas oficiais de idiomas, de profesores de música e artes escénicas e de profesores técnicos de formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia convocados pola Orde do 21 de febreiro de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 8 de marzo). (DOG, 30/09/19).
 • ORDE do 18 de setembro de 2019 pola que se modifica a Orde do 30 de xuño de 2017 de creación do Comité de Seguridade da Información. (DOG, 30/09/19).
 • ORDE do 12 de setembro de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras das axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2019/20 (código de procedemento ED301I). (DOG, 26/09/19).
 • ORDE do 24 de setembro de 2019 pola que se engade unha disposición adicional a Orde do 7 de xuño de 2018 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores de Educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, e do corpo de mestres, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou conselleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo (código de procedemento ED002B). (DOG, 25/09/19).
 • INSTRUCIÓNS para a solicitude dos recoñecementos médicos do persoal docente e non docente destinado en centros docentes públicos non universitarios, dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional-VS 2019/2020.
 • ORDE do 10 de setembro de 2019 pola que se resolve a convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería, para o curso 2019/20. (DOG, 24/09/19).
 • EXTRACTO da Resolución da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional pola que se convocan bolsas para participar no programa nacional de Roteiros Científicos, Artísticas e Literarias con inmersión lingüística en inglés durante o outono de 2019. (BOE, 19/09/19).
 • RESOLUCIÓN do 9 de setembro de 2019 pola que se conceden as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2018/19. (DOG, 19/09/19)
 • CORRECCIÓN DE ERROS da Orde EFP/907/2019, do 5 de agosto, pola que, a proposta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Comunidade Autónoma de Galicia, se nomean funcionarios de carreira do Corpo de Mestres, aos seleccionados nos procedementos selectivos convocados por Orde do 14 de marzo de 2018. (BOE, 18/09/19).
 • CORRECCIÓN DE ERROS da Orde EFP/908/2019, do 5 de agosto, pola que, a proposta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Comunidade Autónoma de Galicia, se nomean funcionarios de carreira dos Corpos de Profesores de Ensino Secundario, Profesores de Escolas de Idiomas e Profesores Técnicos de Formación Profesional, aos seleccionados nos procedementos selectivos convocados por Orde do 14 de marzo de 2018. (BOE, 18/09/19).
 • RESOLUCIÓN do 2 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao curso de especialización en Formación Pedagóxica e Didáctica do profesorado técnico en formación profesional, na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2019/20. (DOG, 17/09/19).
 • RESOLUCIÓN do 5 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a relación de centros autorizados para impartir ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP), así como os ciclos formativos autorizados, no curso 2019/20. (DOG, 17/09/19).
 • PLAN DIRECTOR para a convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos e nos seus contornos para o curso 2019/2020.
 • INSTRUCIÓN do 6 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, para a elaboración de plans de igualdade no curso 2019/2020, nos centros docentes sostidos con fondos públicos de niveis non universitarios da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.
 • Instrución_plan_igualdade
 • RESOLUCIÓN do 30 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas, na Comunidade Autónoma de Galicia, para o curso 2019/20. (DOG, 11/09/19).
 • RESOLUCIÓN do 2 de setembro de 2019, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2 e 4, no ano 2019 (código de procedemento administrativo PL500C). (DOG, 10/09/19).
 • CIRCULAR 7/2019 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa sobre a organización dos niveis básico A2, intermedio B1 e intermedio B2 das ensinanzas de inglés de réxime especial na modalidade de educación a distancia, mediante o programa That’s English! para o curso 2019-2020.
 • ORDE do 27 de agosto de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado Waldorf Meniñeiros, de Friol (Lugo). (DOG, 06/09/19).
 • ORDE do 27 de agosto de 2019 pola que se autoriza a apertura e funcionamento temporal do centro privado estranxeiro Pangea Active School, de Arteixo (A Coruña). (DOG, 06/09/19).
 • CONVOCATORIA de Clubs de Lectura para o curso 2019/2020.
 • ORDE do 30 de agosto de 2019 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2018/19 convocados pola Orde do 28 de marzo de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 11 de abril). (DOG, 05/09/19).
 • CONVOCATORIA do proxecto Radio na biblio, para centros públicos integrados no Plan de mellora de bibliotecas escolares no curso 2019/2020.
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos en relación coa organización e funcionamento das bibliotecas escolares. Curso 2019/2020.
 • ORDE EFP/907/2019, do 5 de agosto, pola que, a proposta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Comunidade Autónoma de Galicia, se nomean funcionarios de carreira do Corpo de Mestres, aos seleccionados nos procedementos selectivos convocados por Orde do 14 de marzo de 2018. (BOE, 03/09/19).
 • ORDE EFP/908/2019, do 5 de agosto, pola que, a proposta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Comunidade Autónoma de Galicia, se nomean funcionarios de carreira dos Corpos de Profesores de Ensino Secundario, Profesores de Escolas de Idiomas e Profesores Técnicos de Formación Profesional, aos seleccionados nos procedementos selectivos convocados por Orde do 14 de marzo de 2018. (BOE, 03/09/19).
 • ORDE do 7 de agosto de 2019 pola que se convocan axudas para centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia no ámbito das bibliotecas escolares e o fomento da lectura para o curso 2019/20 (código de procedemento ED516B). (DOG, 02/09/19).
 • EXTRACTO da Orde do 7 de agosto de 2019 pola que se convocan axudas para centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia no ámbito das bibliotecas escolares e o fomento da lectura para o curso 2019/20 (código de procedemento ED516B). (DOG, 02/09/19).
 • PROGRAMA de mobilidades de FP dual para o curso 2019/2020.
 • RESOLUCIÓN do 1 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2019/20 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concellaría, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino ou substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo. (DOG, 28/08/19).
 • ORDE do 9 de agosto de 2019 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 27/08/19).
 • ORDE do 2 de agosto de 2019 pola que se nomean funcionarios ou funcionarias en prácticas as persoas opositoras que superaron o procedemento selectivo de ingreso ao corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 21 de febreiro de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 8 de marzo). (DOG, 26/08/19).
 • ORDE do 29 de xullo de 2019 pola que se resolve a adxudicación das axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2019, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 26/08/19).
 • ORDE do 6 de agosto de 2019 pola que se modifican os concertos educativos cos centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial e de formación profesional. (DOG, 23/08/19).
 • ORDE do 31 de xullo de 2019 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de ingreso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 21 de febreiro de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 8 de marzo). (DOG, 23/08/19).
 • RESOLUCIÓN do 2 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia. (DOG, 20/08/19).
 • RESOLUCIÓN do 29 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, de prórroga de seccións bilingües en determinados centros de ensinanzas artísticas de réxime especial na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 19/08/19).
 • ORDE do 24 de xullo de 2019 pola que se autoriza a apertura e funcionamento do centro autorizado Druida, da Coruña, para impartir as ensinanzas profesionais de danza. (DOG, 19/08/19).
 • ORDE do 26 de xullo de 2019 pola que se autoriza a inclusión da Escola de Música Municipal de Begonte (Lugo) no Rexistro de Escolas de Música e Danza da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 19/08/19).
 • ORDE do 26 de xullo de 2019 pola que se autoriza a inclusión da Escola de Música Municipal de Outeiro de Rei (Lugo) no Rexistro de Escolas de Música e Danza da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 19/08/19).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 26 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2019/20. (DOG, 14/08/19).
 • RESOLUCIÓN do 1 de agosto de 2019 pola que se modifica o anexo I da Resolución do 18 de xuño de 2019 pola que se regula o procedemento para a concesión das axudas para a subministración de froitas frescas, castañas e leite líquido de consumo ao alumnado de centros escolares e se convocan para o curso escolar 2019/20. (DOG, 12/08/19).
 • RESOLUCIÓN do 1 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade do Acordo entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as organizacións sindicais ANPE, CC.OO., CSI.F e FETE-UGT polo que se modifica o punto vixésimo primeiro, se engade un novo punto vixésimo segundo e se engade un punto 5 á disposición adicional primeira do texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia que imparte ensinanzas distintas das universitarias (publicado pola Resolución do 28 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, Diario Oficial de Galicia número 131, do 11 de xullo). (DOG, 12/08/19).
 • RESOLUCIÓN do 26 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2019/20. (DOG, 09/08/19).
 • ORDE do 24 de xullo de 2019 pola que se modifica a autorización temporal do centro privado estranxeiro Eleven School, de Vigo. (DOG, 09/08/19).
 • ORDE do 30 de xullo de 2019 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do Centro Privado López y Vicuña, da Coruña. (DOG, 09/08/19).
 • ORDE do 30 de xullo de 2019 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do Centro Privado Plurilingüe San Narciso, de Marín. (DOG, 09/08/19).
 • ORDE PCI/873/2019, do 2 de agosto, pola que se actualizan cualificaciones profesionais da familia profesional Artes Gráficas, recollidas no Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionais, establecidas polo Real Decreto 1955/2009, do 18 de decembro. (BOE, 09/08/19).
 • ORDE EFP/867/2019, do 29 de xullo, pola que, a proposta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Comunidade Autónoma de Galicia, se nomean funcionarios de carreira do Corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas, nas especialidades vinculadas aos ensinos superiores de música, aos seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orde do 20 de marzo de 2018. (BOE, 08/08/19).
 • ORDE do 30 de xullo de 2019 pola que se autoriza a apertura e o funcionamento do centro de ensinanzas artísticas superiores de música Galival Music, en Valga.(DOG, 08/08/19).
 • EXTRACTO da Resolución do 23 de xullo de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional pola que se convocan axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2019-2020. (BOE, 27/07/19).
 • ORDE do 23 de xullo de 2019 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do IES número 1 do concello de Ordes. (DOG, 07/08/19).
 • ORDE do 26 de xullo de 2019 pola que se resolve o concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería. (DOG, 06/08/19).
 • RESOLUCIÓN do 24 de xullo de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións relativas ao programa de dobre titulación Bacharel- Baccalauréat correspondentes ao curso 2019-2020. (BOE, 05/08/19).
 • ORDE do 19 de xullo de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado Chíos Formación, da Coruña. (DOG, 05/08/19).
 • ORDE do 23 de xullo de 2019 pola que se convocan axudas dirixidas a escolas de música privadas dependentes de institucións sen ánimo de lucro (código de procedemento ED314D). (DOG, 05/08/19).
 • INSTRUCIÓNS para a toma de posesion do persoal docente adxudicado no concurso de adxudicacion provisional (mestres).
 • RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se designan os membros e se fai pública a composición da comisión de selección que valorará os méritos das persoas candidatas aos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2018/19. (DOG, 01/08/19).
 • ORDE do 15 de xullo de 2019 pola que se regula a acreditación dixital do persoal funcionario de carreira que preste servizos nos centros docentes dependentes desta consellería no sistema educativo público galego. (DOG, 31/07/19).
 • EXTRACTO da Resolución do 29 de xullo de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan bolsas de carácter xeral para o curso académico 2019-2020, para estudantes que cursen estudos postobligatorios. (BOE, 31/07/19).
 • ORDE do 15 de xullo de 2019 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. (DOG, 29/07/19).
 • ORDE do 11 de xullo de 2019 pola que se conceden axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2019. (DOG, 23/07/19).
 • RESOLUCIÓN do 11 de xullo de 2019 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 23 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2018/19. (DOG, 22/07/19).
 • ORDE do 24 de xuño de 2019 pola que se autoriza a inclusión da Escola de Música do Concello de Coles no Rexistro de Escolas de Música e Danza da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 22/07/19).
 • ORDE do 24 de xuño de 2019 pola que se extingue a autorización do CEMU Harmonía, de Lugo. (DOG, 22/07/19).
 • RESOLUCIÓN do 26 de xuño de 2019, da Subsecretaría, pola que se prorroga a permanencia do persoal docente nas escolas europeas. (BOE, 18/07/19).
 • RESOLUCIÓN do 28 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e facer pública a composición do tribunal que elaborará, supervisará e avaliará a proba para a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2018/19, e se ditan instrucións para a realización da proba. (DOG, 17/07/19).
 • ORDE do 28 de xuño de 2019 pola que se convocan probas libres de títulos extinguidos dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo. (DOG, 15/07/19).
 • REAL DECRETO 430/2019, do 12 de xullo, polo que se establecen os limiares de renda e patrimonio familiar e as contías das bolsas e axudas ao estudo para o curso 2019-2020. (BOE, 13/07/19).
 • ORDE PCI/756/2019, do 9 de xullo, pola que se actualizan, de acordo co Real Decreto 817/2014, do 26 de setembro, determinadas cualificacións profesionais da Familia Profesional Química, recollidas no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, establecidas polo Real Decreto 295/2004, do 20 de febreiro; o Real Decreto 1087/2005, do 16 de setembro; o Real Decreto 1228/2006, do 27 de outubro; o Real Decreto 730/2007, do 8 de xuño; o Real Decreto 143/2011, do 4 de febreiro, e o Real Decreto 1788/2011, do 16 de decembro. (BOE, 13/07/19).
 • ORDE do 25 de xuño de 2019 pola que se modifica a autorización do centro autorizado de artes plásticas e deseño Atlántico, de Vigo. (DOG, 15/07/19).
 • ORDE do 25 de xuño de 2019 pola que autoriza a apertura e funcionamento do centro privado San Eloy, de Vigo (Pontevedra), para impartir o ciclo formativo de grao medio Xoiaría. (DOG, 15/07/19).
 • ORDE do 27 de xuño de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado Estudios Superiores en Administración e Finanzas, de Oleiros (A Coruña). (DOG, 15/07/19).
 • DECRETO 81/2019, do 27 de xuño, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2020. (DOG, 12/07/19).
 • ORDE do 4 de xullo de 2019 pola que se modifica a Orde do 17 de xuño de 2017 pola que se regulan os intercambios provisionais de prazas do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, en centros dependentes desta consellería (código de procedemento ED002A) (Diario Oficial de Galicia número 124, do 30 de xuño). (DOG, 11/07/2019).
 • ORDE do 26 de xuño de 2019 pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzó e á superación persoal correspondentes ao curso 2018/19 (código de procedemento ED311E). (DOG, 10/07/19).
 • ORDE do 1 de xullo de 2019 pola que se modifica a Orde do 31 de xullo de 2018 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 14 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 21 de marzo). (DOG, 10/07/19).
 • ORDE EFP/749/2019, do 5 de xullo, pola que se corrixen erros na Orde EFP/706/2019, do 24 de xuño, pola que se fixan os prezos públicos pola prestación do servizo de ensino nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2019/2020. (BOE, 09/07/19).
 • ORDE do 1 de xullo de 2019 pola que se actualiza con efectos do 1 de xullo de 2019 a contía das retribucións do persoal ao servizo da Administración autonómica. (DOG, 05/07/19).
 • ORDE do 25 de xuño de 2019 pola que se declaran aptas na fase de prácticas as persoas opositoras que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 14 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 21 de marzo de 2018). (DOG, 05/07/19).
 • ORDE do 25 de xuño de 2019 pola que se convocan prazas de residencia para persoas colaboradoras bolseiras nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso académico 2019/20 (código de procedemento ED308A). (DOG, 05/07/19).
 • RESOLUCIÓN do 18 de xuño de 2019 pola que se regula o procedemento para a concesión das axudas para a subministración de froitas frescas, castañas e leite líquido de consumo ao alumnado de centros escolares e se convocan para o curso escolar 2019/20 (códigos de procedemento MR265B e MR265C). (DOG, 03/07/19).
 • INSTRUCIÓNS para a toma de posesión do profesorado que obtivo destino definitivo nos concursos de traslados convocados polas ordes do 15 de outubro de 2018 e 26 de novembro de 2018.
 • ORDE do 24 de xuño de 2019 pola que se resolve o concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos. (DOG, 03/07/19).
 • ORDE do 20 de xuño de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado estranxeiro Coruña British School da Coruña. (DOG, 03/07/19).
 • RESOLUCIÓN do 20 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se modifica a Resolución do 5 de marzo de 2019 pola que se fai pública a composición das comisións de avaliación que actuarán no proceso de acreditación de competencias convocado pola Resolución do 4 de decembro de 2018. DOG, 03/07/19).
 • ORDE do 13 de xuño de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado Daniel Castelao, de Vigo. (DOG, 01/07/19).
 • ORDE do 17 de xuño de 2019 pola que se autoriza unha prórroga da autorización temporal do centro privado estranxeiro Gándara International School, de Gondomar. (DOG, 01/07/19).
 • ORDE do 19 de xuño de 2019 pola que se modifica a Orde do 4 de decembro de 2018 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. (DOG, 01/07/19).
 • ORDE do 20 de xuño de 2019 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2017/18, convocados pola Orde do 15 de febreiro de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 4 de marzo). (DOG, 01/07/19).
 • ORDE EFP/706/2019, do 24 de xuño, pola que se fixan os prezos públicos pola prestación do servizo de ensino nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2019/2020. (BOE,28/06/19).
 • ORDE EFP/707/2019, do 24 de xuño, pola que se fixan as cotas por servizos, ensinos e actividades de carácter complementario nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2019/2020. (BOE,28/06/19).
 • ORDE EFP/196/2019, do 26 de febreiro, pola que se regulan as probas da avaliación final de Educación Secundaria Obrigatoria, para o curso 2018/2019. (BOE, 28/06/19).
 • ORDE do 20 de xuño de 2019 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2019/20 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 28/06/19).
 • Circular 5/2019 da DXEFPIE para a organización e posta en funcionamento das ensinanzas de bacharelato para persoas adultas, no curso 2019/20.
 • ORDE do 13 de xuño de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado plurilingüe Sagrado Corazón, de Lalín. (DOG, 28/06/19).
 • ORDE do 13 de xuño de 2019 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2019 (código de procedemento ED303A). (DOG, 26/06/19).
 • EXTRACTO da Orde do 13 de xuño de 2019 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2019 (código de procedemento ED303A). (DOG, 26/06/19).
 • RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca o concurso de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2019/20 entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores de Educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño e do corpo de mestres, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo (código de procedemento ED002B).(DOG, 26/06/19).
 • RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que desenvolve a Orde do 7 de xuño de 2018 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores de Educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, e do corpo de mestres, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo (ED002B).(DOG, 26/06/19).
 • PLAN ANUAL de Formación do Profesorado para o curso 2019/2020.
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 14 de xuño de 2019 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2019/20. (DOG, 25/06/19).
 • ORDE do 13 de xuño de 2019 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2019/20. (DOG, 21/06/19).
 • ORDE do 14 de xuño de 2019 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2019/20. (DOG, 21/06/19).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 12 de abril de 2019 pola que se establece o procedemento de recoñecemento e validación previsto no Decreto 70/2017, do 13 de xullo, polo que se regula a formación en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero do persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, e se regula o Rexistro de persoal docente acreditado para impartir a formación en materia de igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero (códigos de procedemento SI500A e SI500B). (DOG, 21/06/19).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2019/20, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 20/06/19).
 • RESOLUCIÓN do 11 de xuño de 2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, pola que se lles dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos no primeiro cuadrimestre do ano 2019.(DOG, 20/06/19).
 • CORRECCIÓN DE ERROS das Instruccións 2/2019 e 3/2019 que rexerán os comedores escolares no vindeiro curso 2019/2020.
 • RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica o anuncio da convocatoria de concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir prazas de persoal asesor; da convocatoria do concurso de méritos para cubrir postos de dirección dos centros de formación e recursos e de asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos; da convocatoria do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e da convocatoria do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente. (DOG, 18/06/19).
 • ORDE do 5 de xuño de 2019 pola que se autorizan as ensinanzas de bacharelato na modalidade de Artes no IES O Ribeiro de Ribadavia. (DOG, 17/06/19).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 21 de febreiro de 2019 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de ingreso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A). (DOG, 14/06/19).
 • CAMPAÑA de Vixilancia da Saúde do Persoal de Centros Docentes 2019/2020.
 • DECRETO 61/2019, do 23 de maio, polo que se regulan a composición e as funcións da Comisión Interdepartamental en Materia de Educación e Saúde. (DOG, 11/06/19).
 • ORDE do 24 de maio de 2019 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado Santa Teresa de Jesús, de Ourense. (DOG, 11/06/19).
 • ORDE do 24 de maio de 2019 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado María Inmaculada, de Vigo. (DOG, 11/06/19).
 • RESOLUCIÓN do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2019/20, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 11/06/19).
 • INSTRUCIÓN 2/2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, do 6 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar 2019-2020.
 • INSTRUCIÓN 3/2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional do 7 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar 2019-2020.
 • INSTRUCIÓN 4/2019 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional sobre a xestión do servizo de transporte escolar no curso escolar 2019-2020.
 • SOLICITUDE DE BOTIQUINS para os centros docentes públicos non  Universitarios.dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.
 • ORDE do 28 de maio de 2019 pola que se convocan prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2019/20. (DOG, 10/06/19).
 • RESOLUCIÓN do 27 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2019/20. (DOG, 07/06/19).
 • RESOLUCIÓN do 28 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se nomea e se fai pública a composición dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de ingreso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 21 de febreiro de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 8 de marzo). (DOG, 05/06/19). Corrección de erros, (DOG, 07/06/19).
 • ORDE do 20 de maio de 2019 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2018/19. (DOG, 29/05/19).
 • EXTRACTO da Orde do 20 de maio de 2019 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2018/19. (DOG, 29/05/19). (DOG, 29/05/19).
 • RESOLUCIÓN do 22 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o bacharelato de excelencia en ciencia e tecnoloxía (STEMbach) para o curso 2019/20. (DOG, 29/05/19).
 • RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a financiar actividades de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero, financiadas en desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, para as asociacións de nais e pais do alumnado de centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento SI449B). (DOG, 29/05/19).
 • AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADA de terceiro curso de educación primaria.
  Instrucións para o cuestionario do alumnado e das familias. Curso 2018/19.
 • ORDE do 11 de maio de 2019 pola que se autoriza unha unidade de educación especial no centro privado Padres Somascos, da Guarda (Pontevedra). (DOG, 28/05/19).
 • RESOLUCIÓN do 14 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se designan os membros e se fai pública a composición do tribunal que cualificará as probas de acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para as persoas aspirantes que non cumpran o requisito de titulación de bacharelato. (DOG, 28/05/19).
 • PLANIFICACIÓN Transporte Escolar, curso 2019/2020. Servicios Educativos Complementarios. A Coruña.
  SERVIZOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS
 • RESOLUCIÓN do 13 de maio de 2019 pola que se nomean os membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e se publican os parámetros de ponderación de materias troncais de modalidade e materias de opción da proba de avaliación de bacharelato para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia para o curso 2019/20. (DOG, 27/05/19).
 • RESOLUCIÓN do 1( maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e facer pública a composición do tribunal que deberá elaborar, supervisar e avaliar a proba para a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2018/19, e se ditan instrucións para a realización da proba correspondente. (DOG, 24/05/19).
 • RESOLUCIÓN do 13 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se publica o anuncio da resolución pola que se regulan os ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP) para o curso 2019/20. (DOG, 24/05/19).
 • RESOLUCIÓN do 15 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpo de mestres, convocado pola Orde do 15 de outubro de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 208, do 31 de outubro). (DOG, 23/05/19).
 • ORDE do 8 de maio de 2019 pola que se regulan a convocatoria e a selección de centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería para participaren en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, English Week, dirixidas ao alumnado de sexto curso de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria. (DOG, 23/05/19).
 • EXTRACTO da Orde do 8 de maio de 2019 pola que se regulan a convocatoria e a selección de centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería para participaren en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, English Week, dirixidas ao alumnado de sexto curso de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria. (DOG, 23/05/19).
 • RESOLUCIÓN do 6 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2019/20. (DOG, 23/05/19).
 • INSTRUCIÓNS fondolibros, axudas libros e axudas material escolar. Curso 2019-2020.
 • AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADA de terceiro curso de educación primaria
  Instrucións para a aplicación da proba. Curso 2018/19.
 • ORDE do 6 de maio de 2019 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual (código de procedemento ED202A). (DOG, 21/05/19).
 • EXTRACTO da Orde do 6 de maio de 2019 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual (código de procedemento ED202A). (DOG, 21/05/19).
 • RESOLUCIÓN do 7 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula a incorporación e impartición do programa de dobre titulación de bacharelato e Baccalauréat -Bachibac- nos centros educativos sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2019/20. (DOG, 21/05/19).
 • RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan prazas para centros educativos de Educación Infantil e Primaria, Ensino Secundario, Formación Profesional ou de Ensinos de Réxime Especial que desexen acoller a un docente estranxeiro para o curso 2019/2020. (BOE, 20/05/19).
 • ORDE do 3 de maio de 2019 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2019/20 (código de procedemento ED330B). (DOG, 20/05/19).
 • EXTRACTO da Orde do 3 de maio de 2019 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2019/20 (código de procedemento ED330B). (DOG, 20/05/19).
 • ORDE do 7 de maio de 2019 pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE), para o ano 2019 (código de procedemento ED305F). (DOG, 20/05/19).
 • REAL DECRETO 300/2019, do 26 de abril, polo que se crea a especialidade de Timple nas ensinanzas profesionais de música e se establecen os aspectos básicos do currículo desta especialidade, e se modifica o Real Decreto 1577/2006, do 22 de decembro, polo que se fixan os aspectos básicos do currículo das ensinanzas profesionais de música reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. (BOE, 17/05/19).
 • RESOLUCIÓN do 6 de maio de 2019, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se fixan as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2019, que foron convocadas mediante a Resolución do 20 de marzo de 2019 (código de procedemento PL500C). (DOG, 15/05/19).
 • RESOLUCIÓN do 3 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a relación de persoas beneficiarias de reintegros individuais de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario durante o ano 2018. (DOG, 14/05/19).
 • RESOLUCIÓN do 7 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño e inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación, convocado pola Orde do 15 de outubro de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 208, do 31 de outubro). (DOG, 14/05/19).
 • ORDE do 29 de abril de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado estranxeiro Trisquel Compostela International School, de Teo. (DOG, 14/05/19).
 • ORDE do 30 de abril de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado Lar, de Mos. (DOG, 14/05/19).
 • ORDE do 2 de maio de 2019 pola que se autorizan as ensinanzas de bacharelato na modalidade de Artes no IES Monte da Vila do Grove. (DOG, 14/05/19).
 • RESOLUCIÓN do 29 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan as instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Música para o curso 2019/20. (DOG, 13/05/19).
 • RESOLUCIÓN do 29 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan as instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2019/20. (DOG, 13/05/19).
 • RESOLUCIÓN do 29 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2019/20. (DOG, 13/05/19).
 • RESOLUCIÓN do 29 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2019/20. (DOG, 13/05/19).
 • REAL DECRETO 283/2019, do 22 de abril, polo que se establece o título de Técnico Superior en Química e Saúde Ambiental e  se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 10/05/19).
 • ORDE do 23 de abril de 2019 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2018/19. (DOG, 10/05/19).
 • EXTRACTO da Orde do 23 de abril de 2019 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2018/19. (DOG, 10/05/19).
 • ORDE do 23 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2018/19. (DOG, 09/05/19).
 • EXTRACTO da Orde do 23 de abril de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2018/19. (DOG, 09/05/19).
 • RESOLUCIÓN do 29 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación, convocado pola Orde do 26 de novembro de 2018. (DOG, 09/05/19).
 • ORDE do 11 de abril de 2019 pola que se autoriza a apertura e o funcionamento do centro privado Big Formación de San Cibrao das Viñas para impartir o ciclo formativo de grao medio Emerxencias Sanitarias. (DOG, 08/05/19).
 • ORDE do 11 de abril de 2019 pola que se autorizan, na modalidade a distancia, ensinanzas deportivas no centro Jesús Morlán Fariña, de Verducido (Pontevedra). (DOG, 08/05/19).
 • ORDE do 12 de abril de 2019 pola que se establece o procedemento de recoñecemento e validación previsto no Decreto 70/2017, do 13 de xullo, polo que se regula a formación en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero do persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, e se regula o Rexistro de persoal docente acreditado para impartir a formación en materia de igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero (códigos de procedemento SI500A e SI500B). (DOG, 07/05/19).
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para a aplicación e a corrección das probas de avaliación individualizada de terceiro curso  de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia no curo escolar 2018/19.
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 4 de febreiro de 2019 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2019, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 06/05/19).
 • RESOLUCIÓN do 22 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para a autorización dos centros públicos integrados, institutos de educación secundaria e centros integrados de formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2019/20. (DOG, 06/05/19).
 • EXTRACTO da Resolución do 2 de abril de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan 108 prazas de estancias profesionais en varios paises europeos para profesorado pertencente a distintos corpos. Curso 2019/2020. (BOE, 04/05/19).
 • RESOLUCIÓN do 12 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2018/19. (DOG, 03/05/19).
 • RESOLUCIÓN do 15 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso escolar 2018/19. (DOG, 03/05/19).
 • RESOLUCIÓN do 16 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación secundaria obrigatoria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso escolar 2018/19. (DOG, 03/05/19).
 • CONVÓCASE a selección de centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria para incorporarse ao programa “Educación Responsable: programa para o desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade”, no curso 2019/2020.
 • RESOLUCIÓN do 12 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2019/20. (DOG, 30/04/19).
 • ORDE do 15 de abril de 2019 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e por petición da persoa interesada, do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que imparte docencia en centros dependentes desta consellería, en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral (código de procedemento ED010A). (DOG, 30/04/19).
 • ORDE PCI/477/2019, do 12 de abril, pola que se actualizan cualificacións profesionais da familia profesional imaxe e son, recollidas no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, establecidas polo Real Decreto 1957/2009, do 18 de decembro, polo que se complementa o Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, mediante o establecemento de nove cualificacións profesionais da familia profesional imaxe e son. (BOE, 27/04/19).
 • ORDE PCI/478/2019, do 12 de abril, pola que se actualizan cualificacións profesionais da familia profesional agraria, recollidas no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, establecidas polo Real Decreto 108/2008, do 1 de febreiro, polo que se complementa o Catálogo nacional de cualificacións profesionais, mediante o establecemento de oito cualificacións profesionais da familia profesional agraria. (BOE, 27/04/19).
 • ORDE PCI/479/2019, do 12 de abril, pola que se actualizan cualificacións profesionais da familia profesional informática e comunicacións, recollidas no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, establecidas polo Real Decreto 295/2004, do 20 de febreiro, o Real Decreto 1087/2005, do 16 de setembro, e o Real Decreto 1201/2007, do 14 de setembro. (BOE, 27/04/19).
 • EXTRACTO da Resolución de 14 de abril de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan bolsas para participar no programa nacional “Recuperación e Utilización Educativa de Pobos Abandonados” durante as quendas de verán de 2019. (BOE, 26/04/19).
 • EXTRACTO da Resolución de 14 de abril de 2019, a Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional pola que se convocan bolsas para participar nun Programa de Inmersión Lingüística en inglés en colonias de vacacións, organizado polo Ministerio de Educación e Formación Profesional para o verán de 2019. (BOE, 26/04/19).
 • ORDE do 9 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan cen bolsas para a mocidade do exterior, co fin de cursar estudos de formación profesional de grao superior que se inicien no curso académico 2019/20 nun centro de Galicia con ensinanzas sostidas con fondos públicos (código de procedemento ED333A). (DOG, 26/04/19).
 • EXTRACTO da Orde do 9 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan cen bolsas para a mocidade do exterior, co fin de cursar estudos de formación profesional de grao superior que se inicien no curso académico 2019/20 nun centro de Galicia con ensinanzas sostidas con fondos públicos (código de procedemento ED333A). (DOG, 26/04/19).
 • ORDE do 22 de abril de 2019 pola que se incrementa o importe das axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2019. (DOG, 26/04/19).
 • CIRCULAR Nº 2/2019 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se desenvolve a Orde do 22 de abril de 2010, pola que se establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do Bacharelato establecido na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, para o curso 2018/2019.
 • ORDE do 4 de abril de 2019 pola que se convocan axudas para a realización das actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2019, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG. 24/04/19).
 • EXTRACTO da Orde do 4 de abril de 2019 pola que se aproban as bases e se convocan axudas para a realización de actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2019, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos. (DOG. 24/04/19).
 • ORDE do 2 de abril de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado Divino Maestro, da Pobra do Caramiñal (A Coruña). (DOG, 22/04/19).
 • ORDE do 3 de abril de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado Aula Nosa, da Coruña. (DOG, 22/04/19).
 • INSTRUCCIÓNS interpretativas aplicables ao persoal docente dependente da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional como complemento ás instrucións ditadas por esta Subdirección Xeral de Recursos Humanos o 29 de marzo de 2019.
 • INSTRUCIÓNS do 29 de marzo de 2019 da Subdirección Xeral de Recursos Humanos (sobre nova regulación dos permisos por nacemento, lactación e do outro proxenitor).
 • COMISIÓNS de servizos por motivos de saúde (2019).
 • ORDE do 2 de abril de 2019 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2019/20. (DOG, 16/04/19).
 • RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2019/20. (DOG, 16/04/19).
 • ORDE do 8 de abril de 2019 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2019. (DOG, 15/04/19).
 • PROBAS DE ACCESO a ciclos formativos de grao superior. Exames e respostas da convocatoria 2019.
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 14 de marzo de 2019 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 12/04/19).
 • ORDE do 28 de marzo de 2019 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2018/19. (DOG, 11/04/19).
 • EXTRACTO da Orde do 28 de marzo de 2019 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2018/19. (DOG, 11/04/19).
 • RESOLUCIÓN do 28 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach) para o curso 2019/20. (DOG, 10/04/19).
 • RESOLUCIÓN do 28 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2019/20. (DOG, 10/04/19).
 • RESOLUCIÓN do 28 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o Programa plurilingüe no segundo ciclo da educación infantil (Plurinfantil) para o curso 2019/20. (DOG, 10/04/19).
 • CONVOCATORIA da proba externa do programa de dobre titulación de Bacharelato e de Baccalauréat BachiBac
 • INSTRUCIÓNS para tramitar as solicitudes presentadas fóra de prazo, e para indicar que non hai solicitudes no centro. Curso 2019/2020.
 • EXTRACTO da Resolución do 28 de marzo de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan prazas para a realización de cursos de verán para a formación permanente do profesorado que exerce en niveis anteriores ao universitario, en convenio coa Universidade Internacional Menéndez Pelayo. (BOE, 08/04/19).
 • ORDE do 26 de marzo de 2019 pola que se establecen as datas de elección dos membros das xuntas provinciais e da Xunta Autonómica de Directores e Directoras de Centros de Ensino non Universitario. (DOG, 04/04/19).
 • CONVOCATORIA do I Concurso de Podcasts – Radio na biblio.
 • RESOLUCIÓN do 21 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomean os asesores e as asesoras que actuarán no proceso de acreditación de competencias convocado pola Orde do 4 de decembro de 2018. (DOG, 02/04/19).
 • ORDE do 14 de marzo de 2019 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 01/04/19).
 • INSTRUCIÓNS para realizar o baremo e asignar as prazas, curso 2019/2020.
 • ORDE do 12 de marzo de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado Concepción Arenal, de Ourense. (DOG, 28/03/19).
 • ORDE do 13 de marzo de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado plurilingüe La Encarnación, de Caldas de Reis (Pontevedra). (DOG, 28/03/19).
 • EXTRACTO da Resolución do 21 de marzo de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan bolsas para participar no programa nacional “Recuperación e Utilización Educativa de Pobos Abandonados” durante o período lectivo de 2019. (BOE, 27/03/19).
 • EXTRACTO da Resolución do 21 de marzo de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan bolsas para participar no programa nacional “Centros de Educación Ambiental” durante 2019. (BOE, 27/03/19).
 • CORRECCIÓN DE ERROS do Extracto da Resolución do 25 de febreiro de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan bolsas para a participación nun programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, para o ano 2019. (BOE, 26/03/19).
 • CIRCULAR 1/2019 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se regulan para o curso 2018-2019 as probas de certificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial reguladas polo Decreto 81/2018, do 19 de xullo.
 • RESOLUCIÓN do 20 de marzo de 2019, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2019 (código de procedemento PL500C). (DOG, 25/03/19).
 • RESOLUCIÓN do 13 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se designan os membros e se fai pública a composición do xurado de selección que seleccionará, analizará e valorará as solicitudes das persoas aspirantes aos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2017/18. (DOG, 25/03/19).
 • REAL DECRETO 92/2019, do 1 de marzo, polo que se crea a especialidade de Asturianada nas ensinanzas profesionais de Música e se establecen os aspectos básicos do currículo desta especialidade. (BOE, 22/03/19).
 • REAL DECRETO 93/2019, 1 de marzo, polo que se establece o Curso de especialización en cultivos celulares e se fixan os aspectos básicos do currículo, e se modifica o Real Decreto 74/2018, do 19 de febreiro, polo que se establece o título de Técnico en montaxe de estruturas e instalación de sistemas aeronáuticos e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 22/03/19).
 • REAL DECRETO 94/2019, do 1 de marzo, polo que se establece o Curso de especialización en audiodescripción e subtitulación e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 22/03/19).
 • REAL DECRETO 97/2019, do 1 de marzo, polo que se establecen dúas cualificacións profesionais da familia profesional Téxtil, Confección e Pel, que se inclúen no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, e modifícanse determinados reais decretos de cualificacións profesionais. (BOE, 20/03/19).
 • REAL DECRETO 98/2019, do 1 de marzo, polo que se establecen tres cualificacións profesionais da familia profesional Fabricación Mecánica, que se inclúen no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, e modifícase o Real Decreto 295/2004, do 20 de febreiro. (BOE, 20/03/19).
 • REAL DECRETO 99/2019, do 1 de marzo, polo que se actualiza unha cualificación profesional da familia profesional Imaxe e Son, recollida no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, establecida polo Real Decreto 1957/2009, do 18 de decembro. (BOE, 20/03/19).
 • REAL DECRETO 100/2019, do 1 de marzo, polo que se establecen dúas cualificacións  profesionais da familia profesional Hostalería e Turismo, que se inclúen no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, e modifícase o Real Decreto 1700/2007, do 14 de decembro. (BOE, 20/03/19).
 • ORDE do 5 de marzo de 2019 pola que se extingue, de oficio, a autorización do centro privado Nuevas Líneas, de Ferrol, por cesamento de actividades docentes. (DOG, 18/03/19).
 • RESOLUCIÓN do 1 de marzo de 2019 pola que se habilitan asesores e/ou avaliadores no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia ou familias profesionais do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. (DOG, 13/03/19).
 • RESOLUCIÓN do 5 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a composición das comisións de avaliación que actuarán no proceso de acreditación de competencias convocado pola Orde do 4 de decembro de 2018. (DOG, 13/03/19).
 • ORDE do 12 de febreiro de 2019 pola que se establece o procedemento de expedición de certificados de profesionalidade e acreditacións parciais acumulables. (DOG, 12/03/19).
 • ORDE do 18 de febreiro de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado estranxeiro Coruña British School, da Coruña. (DOG, 12/03/19).
 • ORDE do 20 de febreiro de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado estranxeiro O Castro International School, de Mos. (DOG, 12/03/19).
 • ORDE do 28 de febreiro de 2019 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CEIP de Culleredo, do concello de Culleredo. (DOG, 12/03/19).
 • ORDE do 28 de febreiro de 2019 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CMUS Profesional de Ribeira, do concello de Ribeira. (DOG, 12/03/19).
 • RESOLUCIÓN do 28 de febreiro de 2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no terceiro cuadrimestre do ano 2018. (DOG, 12/03/19).
 • ORDE do 21 de febreiro de 2019 pola que se convoca o concurso Eduemprende Idea 2019, dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos. (DOG, 11/03/19).
 • EXTRACTO da Orde do 21 de febreiro de 2019 pola que se convoca o concurso Eduemprende Idea 2019, dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos. (DOG, 11/03/19).
 • LEI 4/2019, do 7 de marzo, de mellora das condicións para o desempeño da docencia e o ensino no ámbito da educación non universitaria. (BOE, 08/03819).
 • ORDE do 21 de febreiro de 2019 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de ingreso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A). (DOG, 08/03/19).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 15 de febreiro de 2019 pola que se convocan os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2017/18. (DOG, 08/03/19).
 • ORDE do 26 de febreiro de 2019 pola que se regula a composición e o funcionamento das xuntas provinciais e da Xunta Autonómica de Directores e Directoras de Centros de Ensino non Universitario. (DOG, 07/03/19).
 • EXTRACTO da Resolución do 25 de febreiro de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan bolsas para a participación nun programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, para o ano 2019. (BOE, 06/03/19).
 • ORDE do 26 de febreiro de 2019 pola que se amplía unha praza no concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos convocado pola Orde do 22 de outubro de 2018. (DOG, 06/03/19).
 • ORDE do 15 de febreiro de 2019 pola que se convocan axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2019. (DOG, 05/03/19).
 • EXTRACTO da Orde do 15 de febreiro de 2019 pola que se convocan axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2019. (DOG, 05/03/19).
 • ORDE do 18 de febreiro de 2019 pola que se autorizan novas especialidades das ensinanzas profesionais de música moderna no centro Presto Vivace, da Coruña. (DOG, 05/03/19).
 • RESOLUCIÓN do 25 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación (código de procedemento TR306A). (DOG, 04/03/19).
 • ORDE do 15 de febreiro de 2019 pola que se convocan os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2017/18. (DOG, 04/03/19).
 • EXTRACTO da Orde do 15 de febreiro de 2019 pola que se convocan os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2017/18. (DOG, 04/03/19).
 • INSTRUCIÓNS para o rexistro de solicitudes de admisión. Curso 2019/2020.
 • RESOLUCIÓN DO RESULTADO do sorteo anual das letras de admisión. Curso 2019/2020.
 • INSTRUCIÓN CONXUNTA do 5 de febreiro do 2019 da Secretaría Xeral Técnica e
  da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre condicións de uso do uniforme escolar.
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Lei 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019. (DOG, 01/03/19).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. (DOG, 01/03/19).
 • ORDE EFP/196/2019, do 26 de febreiro, pola que se regulan as probas da avaliación final de Educación Secundaria Obrigatoria, para o curso 2018/2019. (BOE, 28/02/19).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 4 de febreiro de 2019, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4 (código de procedemento PL600A). (DOG, 28/02/19).
 • ORDE do 12 de febreiro de 2019 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 26/02/19).
 • EXTRACTO da Orde do 12 de febreiro de 2019 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 26/02/19).
 • ORDE do 13 de febreiro de 2019 pola que se autorizan as ensinanzas de bacharelato na modalidade de Artes no IES Val do Tea de Ponteareas. (DOG, 25/02/19).
 • RESOLUCIÓN do 22 de febreiro de 2019, da Subsecretaría, pola que se publica a Resolución do 7 febreiro de 2019, conxunta da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional e a Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desenvovemento e Innovación, pola que se establecen as adaptacións da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade ás necesidades e situación dos centros españois situados no exterior do territorio nacional, os programas educativos no exterior, os programas internacionais, os alumnos procedentes de sistemas educativos estranxeiros e as ensinanzas a distancia, para o curso 2018-2019. (BOE, 23/02/19).
 • RESOLUCIÓN do 13 de febreiro de 2019 da Secretaría Xeral Técnica, pola que se publica o Adenda ao Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma de Galicia, que articula o financiamento do Ministerio e cofinanciado polo Fondo Plan Social Europeo para a implantación da Formación Profesional Básica e a anticipación das eleccións e novos itinerarios nos cursos 3º e 4º de Educación Secundaria Obrigatoria, introducida pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. (BOE, 22/02/19).
 • ORDE do 29 de xaneiro de 2019 pola que prorroga a autorización do centro privado estranxeiro British Royal School, de Culleredo, e se amplían ensinanzas. (DOG, 22/02/19).
 • ORDE do 5 de febreiro de 2019 pola que se autoriza o centro privado plurilingüe Las Acacias-Montecastelo, de Vigo, como resultado da fusión dos centros privados Las Acacias e Montecastelo da mesma localidade. (DOG, 22/02/19).
 • ORDE do 5 de febreiro de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado Eduardo Pondal, de Cangas (Pontevedra). (DOG, 22/02/19).
 • ORDE do 6 de febreiro de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado plurilingüe Miralba de Vigo.
 • ORDE do 7 de febreiro de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado María Auxiliadora, de Lugo.
 • ORDE do 8 de febreiro de 2019 pola que se autoriza a apertura e funcionamento do centro Estudio, de Santiago de Compostela, para impartir as ensinanzas profesionais de música moderna. (DOG, 22/02/19).
 • INSTRUCCIÓNS da Xefatura Territorial da Coruña sobre o proceso de admisión do alumnado para os centros sostidos con fondos públicos, curso 2019-2020. Instrucións_Admisión_Coruña_2019_2020
 • VACANTES PROVISIONAIS para o concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2019.
 • DECRETO 12/2019, do 7 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019. (DOG, 21/02/19).
 • RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2019, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2018/19, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2019/20. (DOG, 21/02/19).
 • ORDE do 4 de febreiro de 2019 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2019, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 20/02/19).
 • EXTRACTO da Orde do 4 de febreiro de 2019 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2019, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 20/02/19).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 13 de decembro de 2018, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se lles dá publicidade ás festas laborais de carácter local para o ano 2019, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 20/02/19).
 • RESOLUCIÓN do 4 de febreiro de 2019, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4 (código de procedemento PL600A). (DOG, 19/02/19)
 • CONVOCATORIA e selección de centros públicos de ensino non universitario para participar no programa EduExchanges para o curso 2018/2019.
 • INSTRUCIÓNS de admisión de alumnado sobre solicitudes de reserva presentadas en Sede Electrónica. Curso 2019-2020.
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre o proceso de admisión de alumnado en centros sostidos con fondos públicos para o curso académico 2019-2020.
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 13 de decembro de 2018, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se lles dá publicidade ás festas laborais de carácter local para o ano 2019, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 15/02/19).
 • ANUNCIO DO SORTEO PÚBLICO ANUAL das letras de prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión do alumnado para o curso 2019/2020.
 • CENTROS ADMITIDOS E EXCLUÍDOS da convocatoria de premios a curtas de animación en galego elaboradas no marco do programa Nós tamén creamos! para o curso académico 2018/2019.
 • ORDE EFP/1479/2018, do 28 de decembro, pola que se modifica a Orde do Ministerio de Educación e Ciencia de 1 de outubro de 1987 pola que se crean Agrupacións de Lingua e Cultura Españolas. (BOE, 04/02/19).
 • RESOLUCIÓN DEFINITIVA dos centros seleccionados e non seleccionados con contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria para o curso 2018/2019.
 • ORDE do 23 de xaneiro de 2019 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2019. (DOG, 04/02/19).
 • RESOLUCIÓN do 15 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional, para o ano 2019. (DOG, 04/02/19).
 • INICIO do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2019/2020.
 • RESOLUCIÓN do 31 de decembro de 2018 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2017/18, convocados pola Orde do 27 de agosto de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 6 de setembro). (DOG, 01/02/19).
 • DECRETO 176/2018, do 25 de outubro, polo que se establece o currículo dos ciclos de grao superior correspondentes ao título de técnico deportivo superior en Piragüismo de Augas Bravas e ao título de técnico deportivo superior en Piragüismo de Augas Tranquilas. (DOG, 31/01/19).
 • ORDE do 20 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras do certame Cooperativismo no ensino, dirixido ao alumnado dos centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019. (DOG, 31/01/19).
 • EXTRACTO da Orde do 20 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras do certame Cooperativismo no ensino, dirixido ao alumnado dos centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019. (DOG, 31/01/19).
 • RESOLUCIÓN do 10 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización. (DOG, 30/01/19).
 • ORDE do 21 de xaneiro de 2019, pola que se publica a convocatoria do procedemento de recoñecemento de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral na Comunidade Autónoma de Galicia. (BOE, 30/01/19).
 • ORDE do 8 de xaneiro de 2019 pola que se convocan probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2019. (DOG, 25/01/19).
 • RESOLUCIÓN do 15 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización. (DOG, 24/01/19).
 • ORDE do 27 de decembro de 2018 pola que se anuncia a convocatoria de axudas para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2018/19 (código de procedemento PL500A). (DOG, 24/01/19).
 • ORDE do 27 de decembro de 2018 pola que se anuncia a convocatoria de subvencións para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2018/19 (código de procedemento PL500B). (DOG, 24/01/19).
 • INSTRUCIÓNS para a configuración da oferta de prazas e para a reserva de praza en centro de adscrición. Curso 2019-2020.
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 13 de decembro de 2018, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se lles dá publicidade ás festas laborais de carácter local para o ano 2019, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 23/01/19).
 • ORDE do 31 de decembro de 2018 pola que se fai pública a resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo, convocadas pola Orde do 24 de abril de 2018. (DOG, 22/01/19).
 • REAL DECRETO 1444/2018, do 14 de decembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en mantemento aeromecánico de avións con motor de pistón e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 18/01/19).
 • REAL DECRETO 1445/2018, de 14 de decembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en mantemento aeromecánico de avións con motor de turbina  e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 18/01/19).
 • REAL DECRETO 1446/2018, de 14 de decembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en mantemento aeromecánico de helicópteros con motor de pistón e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 18/01/19).
 • REAL DECRETO 1447/2018, de 14 de decembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en mantemento aeromecánico de helicópteros con motor de turbina e se fixan  os aspectos básicos do currículo. (BOE, 18/01/19).
 • REAL DECRETO 1448/2018, de 14 de decembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en mantemento de sistemas electrónicos e aviónicos en aeronaves e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 18/01/19).
 • ORDE do 14 de xaneiro de 2019 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2019. (DOG, 18/01/19).
 • ORDE PCI/12/2019, do 14 de xaneiro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade, e as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificacións obtidas no curso 2018-2019. (BOE, 15/01/19).
 • REAL DECRETO 1/2019, do 11 de xaneiro, polo que se establecen os principios básicos comúns de avaliación aplicables ás probas de certificación oficial dos niveis Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, e Avanzado C2 das ensinanzas de idiomas de réxime especial. (BOE, 12/01/19).
 • CONVOCATORIA para a realización de proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística para os centros docentes de titularidade da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional durante o curso académico 2018/2019.
 • PROXECTOS DE FORMACIÓN para o profesorado de FP para o curso 2018/2019.
 • RESOLUCIÓN do 17 de decembro de 2018, da Secretaría Xeral Técnica, da Consellería de Educación, Universidade e Formación profesional, pola que se publica a convocatoria de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia. (BOE, 10/01/19).
 • ORDE do 26 de decembro de 2018 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2018/19. (DOG, 09/01/19).
 • ORDE do 26 de decembro de 2018 pola que se resolve a convocatoria de axudas para centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia no ámbito das bibliotecas escolares e o fomento da lectura para o curso 2018/19. (DOG, 09/01/19).
 • RESOLUCIÓN do 20 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca o Curso de actualización para o desenvolvemento da función directiva. (DOG, 08/01/19).
 • TEXTO da Resolución do 20 de decembro de 2018. Curso de actualización para o desenvolvemento da función directiva. (Web da Consellería)
 • RESOLUCIÓN DEFINITIVA da convocatoria de Clubs de Lectura para o curso 2018/2019.
 • RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 27 de decembro de 2018 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. (DOG, 04/01/19).