Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

Publicacións do 2019

 

Disposicións de recente publicación

Última actualización: 24 de abril de 2019
 • CIRCULAR Nº 2/2019 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se desenvolve a Orde do 22 de abril de 2010, pola que se establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do Bacharelato establecido na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, para o curso 2018/2019.
 • ORDE do 4 de abril de 2019 pola que se convocan axudas para a realización das actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2019, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG. 24/04/19).
 • EXTRACTO da Orde do 4 de abril de 2019 pola que se aproban as bases e se convocan axudas para a realización de actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2019, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos. (DOG. 24/04/19).
 • ORDE do 2 de abril de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado Divino Maestro, da Pobra do Caramiñal (A Coruña). (DOG, 22/04/19).
 • ORDE do 3 de abril de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado Aula Nosa, da Coruña. (DOG, 22/04/19).
 • INSTRUCCIÓNS interpretativas aplicables ao persoal docente dependente da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional como complemento ás instrucións ditadas por esta Subdirección Xeral de Recursos Humanos o 29 de marzo de 2019.
 • INSTRUCIÓNS do 29 de marzo de 2019 da Subdirección Xeral de Recursos Humanos (sobre nova regulación dos permisos por nacemento, lactación e do outro proxenitor).
 • COMISIÓNS de servizos por motivos de saúde (2019).
 • ORDE do 2 de abril de 2019 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2019/20. (DOG, 16/04/19).
 • RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2019/20. (DOG, 16/04/19).
 • ORDE do 8 de abril de 2019 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2019. (DOG, 15/04/19).
 • PROBAS DE ACCESO a ciclos formativos de grao superior. Exames e respostas da convocatoria 2019.
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 14 de marzo de 2019 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 12/04/19).
 • ORDE do 28 de marzo de 2019 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2018/19. (DOG, 11/04/19).
 • EXTRACTO da Orde do 28 de marzo de 2019 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2018/19. (DOG, 11/04/19).
 • RESOLUCIÓN do 28 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach) para o curso 2019/20. (DOG, 10/04/19).
 • RESOLUCIÓN do 28 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2019/20. (DOG, 10/04/19).
 • RESOLUCIÓN do 28 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o Programa plurilingüe no segundo ciclo da educación infantil (Plurinfantil) para o curso 2019/20. (DOG, 10/04/19).
 • CONVOCATORIA da proba externa do programa de dobre titulación de Bacharelato e de Baccalauréat BachiBac
 • INSTRUCIÓNS para tramitar as solicitudes presentadas fóra de prazo, e para indicar que non hai solicitudes no centro. Curso 2019/2020.
 • EXTRACTO da Resolución do 28 de marzo de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan prazas para a realización de cursos de verán para a formación permanente do profesorado que exerce en niveis anteriores ao universitario, en convenio coa Universidade Internacional Menéndez Pelayo. (BOE, 08/04/19).
 • ORDE do 26 de marzo de 2019 pola que se establecen as datas de elección dos membros das xuntas provinciais e da Xunta Autonómica de Directores e Directoras de Centros de Ensino non Universitario. (DOG, 04/04/19).
 • CONVOCATORIA do I Concurso de Podcasts – Radio na biblio.
 • RESOLUCIÓN do 21 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomean os asesores e as asesoras que actuarán no proceso de acreditación de competencias convocado pola Orde do 4 de decembro de 2018. (DOG, 02/04/19).
 • ORDE do 14 de marzo de 2019 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 01/04/19).
 • INSTRUCIÓNS para realizar o baremo e asignar as prazas, curso 2019/2020.
 • ORDE do 12 de marzo de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado Concepción Arenal, de Ourense. (DOG, 28/03/19).
 • ORDE do 13 de marzo de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado plurilingüe La Encarnación, de Caldas de Reis (Pontevedra). (DOG, 28/03/19).
 • EXTRACTO da Resolución do 21 de marzo de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan bolsas para participar no programa nacional “Recuperación e Utilización Educativa de Pobos Abandonados” durante o período lectivo de 2019. (BOE, 27/03/19).
 • EXTRACTO da Resolución do 21 de marzo de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan bolsas para participar no programa nacional “Centros de Educación Ambiental” durante 2019. (BOE, 27/03/19).
 • CORRECCIÓN DE ERROS do Extracto da Resolución do 25 de febreiro de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan bolsas para a participación nun programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, para o ano 2019. (BOE, 26/03/19).
 • CIRCULAR 1/2019 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se regulan para o curso 2018-2019 as probas de certificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial reguladas polo Decreto 81/2018, do 19 de xullo.
 • RESOLUCIÓN do 20 de marzo de 2019, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2019 (código de procedemento PL500C). (DOG, 25/03/19).
 • RESOLUCIÓN do 13 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se designan os membros e se fai pública a composición do xurado de selección que seleccionará, analizará e valorará as solicitudes das persoas aspirantes aos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2017/18. (DOG, 25/03/19).
 • REAL DECRETO 92/2019, do 1 de marzo, polo que se crea a especialidade de Asturianada nas ensinanzas profesionais de Música e se establecen os aspectos básicos do currículo desta especialidade. (BOE, 22/03/19).
 • REAL DECRETO 93/2019, 1 de marzo, polo que se establece o Curso de especialización en cultivos celulares e se fixan os aspectos básicos do currículo, e se modifica o Real Decreto 74/2018, do 19 de febreiro, polo que se establece o título de Técnico en montaxe de estruturas e instalación de sistemas aeronáuticos e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 22/03/19).
 • REAL DECRETO 94/2019, do 1 de marzo, polo que se establece o Curso de especialización en audiodescripción e subtitulación e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 22/03/19).
 • REAL DECRETO 97/2019, do 1 de marzo, polo que se establecen dúas cualificacións profesionais da familia profesional Téxtil, Confección e Pel, que se inclúen no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, e modifícanse determinados reais decretos de cualificacións profesionais. (BOE, 20/03/19).
 • REAL DECRETO 98/2019, do 1 de marzo, polo que se establecen tres cualificacións profesionais da familia profesional Fabricación Mecánica, que se inclúen no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, e modifícase o Real Decreto 295/2004, do 20 de febreiro. (BOE, 20/03/19).
 • REAL DECRETO 99/2019, do 1 de marzo, polo que se actualiza unha cualificación profesional da familia profesional Imaxe e Son, recollida no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, establecida polo Real Decreto 1957/2009, do 18 de decembro. (BOE, 20/03/19).
 • REAL DECRETO 100/2019, do 1 de marzo, polo que se establecen dúas cualificacións  profesionais da familia profesional Hostalería e Turismo, que se inclúen no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, e modifícase o Real Decreto 1700/2007, do 14 de decembro. (BOE, 20/03/19).
 • ORDE do 5 de marzo de 2019 pola que se extingue, de oficio, a autorización do centro privado Nuevas Líneas, de Ferrol, por cesamento de actividades docentes. (DOG, 18/03/19).
 • RESOLUCIÓN do 1 de marzo de 2019 pola que se habilitan asesores e/ou avaliadores no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia ou familias profesionais do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. (DOG, 13/03/19).
 • RESOLUCIÓN do 5 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a composición das comisións de avaliación que actuarán no proceso de acreditación de competencias convocado pola Orde do 4 de decembro de 2018. (DOG, 13/03/19).
 • ORDE do 12 de febreiro de 2019 pola que se establece o procedemento de expedición de certificados de profesionalidade e acreditacións parciais acumulables. (DOG, 12/03/19).
 • ORDE do 18 de febreiro de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado estranxeiro Coruña British School, da Coruña. (DOG, 12/03/19).
 • ORDE do 20 de febreiro de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado estranxeiro O Castro International School, de Mos. (DOG, 12/03/19).
 • ORDE do 28 de febreiro de 2019 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CEIP de Culleredo, do concello de Culleredo. (DOG, 12/03/19).
 • ORDE do 28 de febreiro de 2019 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CMUS Profesional de Ribeira, do concello de Ribeira. (DOG, 12/03/19).
 • RESOLUCIÓN do 28 de febreiro de 2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no terceiro cuadrimestre do ano 2018. (DOG, 12/03/19).
 • ORDE do 21 de febreiro de 2019 pola que se convoca o concurso Eduemprende Idea 2019, dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos. (DOG, 11/03/19).
 • EXTRACTO da Orde do 21 de febreiro de 2019 pola que se convoca o concurso Eduemprende Idea 2019, dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos. (DOG, 11/03/19).
 • LEI 4/2019, do 7 de marzo, de mellora das condicións para o desempeño da docencia e o ensino no ámbito da educación non universitaria. (BOE, 08/03819).
 • ORDE do 21 de febreiro de 2019 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de ingreso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A). (DOG, 08/03/19).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 15 de febreiro de 2019 pola que se convocan os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2017/18. (DOG, 08/03/19).
 • ORDE do 26 de febreiro de 2019 pola que se regula a composición e o funcionamento das xuntas provinciais e da Xunta Autonómica de Directores e Directoras de Centros de Ensino non Universitario. (DOG, 07/03/19).
 • EXTRACTO da Resolución do 25 de febreiro de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan bolsas para a participación nun programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, para o ano 2019. (BOE, 06/03/19).
 • ORDE do 26 de febreiro de 2019 pola que se amplía unha praza no concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos convocado pola Orde do 22 de outubro de 2018. (DOG, 06/03/19).
 • ORDE do 15 de febreiro de 2019 pola que se convocan axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2019. (DOG, 05/03/19).
 • EXTRACTO da Orde do 15 de febreiro de 2019 pola que se convocan axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2019. (DOG, 05/03/19).
 • ORDE do 18 de febreiro de 2019 pola que se autorizan novas especialidades das ensinanzas profesionais de música moderna no centro Presto Vivace, da Coruña. (DOG, 05/03/19).
 • RESOLUCIÓN do 25 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación (código de procedemento TR306A). (DOG, 04/03/19).
 • ORDE do 15 de febreiro de 2019 pola que se convocan os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2017/18. (DOG, 04/03/19).
 • EXTRACTO da Orde do 15 de febreiro de 2019 pola que se convocan os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2017/18. (DOG, 04/03/19).
 • INSTRUCIÓNS para o rexistro de solicitudes de admisión. Curso 2019/2020.
 • RESOLUCIÓN DO RESULTADO do sorteo anual das letras de admisión. Curso 2019/2020.
 • INSTRUCIÓN CONXUNTA do 5 de febreiro do 2019 da Secretaría Xeral Técnica e
  da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre condicións de uso do uniforme escolar.
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Lei 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019. (DOG, 01/03/19).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. (DOG, 01/03/19).
 • ORDE EFP/196/2019, do 26 de febreiro, pola que se regulan as probas da avaliación final de Educación Secundaria Obrigatoria, para o curso 2018/2019. (BOE, 28/02/19).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 4 de febreiro de 2019, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4 (código de procedemento PL600A). (DOG, 28/02/19).
 • ORDE do 12 de febreiro de 2019 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 26/02/19).
 • EXTRACTO da Orde do 12 de febreiro de 2019 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 26/02/19).
 • ORDE do 13 de febreiro de 2019 pola que se autorizan as ensinanzas de bacharelato na modalidade de Artes no IES Val do Tea de Ponteareas. (DOG, 25/02/19).
 • RESOLUCIÓN do 22 de febreiro de 2019, da Subsecretaría, pola que se publica a Resolución do 7 febreiro de 2019, conxunta da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional e a Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desenvovemento e Innovación, pola que se establecen as adaptacións da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade ás necesidades e situación dos centros españois situados no exterior do territorio nacional, os programas educativos no exterior, os programas internacionais, os alumnos procedentes de sistemas educativos estranxeiros e as ensinanzas a distancia, para o curso 2018-2019. (BOE, 23/02/19).
 • RESOLUCIÓN do 13 de febreiro de 2019 da Secretaría Xeral Técnica, pola que se publica o Adenda ao Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma de Galicia, que articula o financiamento do Ministerio e cofinanciado polo Fondo Plan Social Europeo para a implantación da Formación Profesional Básica e a anticipación das eleccións e novos itinerarios nos cursos 3º e 4º de Educación Secundaria Obrigatoria, introducida pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. (BOE, 22/02/19).
 • ORDE do 29 de xaneiro de 2019 pola que prorroga a autorización do centro privado estranxeiro British Royal School, de Culleredo, e se amplían ensinanzas. (DOG, 22/02/19).
 • ORDE do 5 de febreiro de 2019 pola que se autoriza o centro privado plurilingüe Las Acacias-Montecastelo, de Vigo, como resultado da fusión dos centros privados Las Acacias e Montecastelo da mesma localidade. (DOG, 22/02/19).
 • ORDE do 5 de febreiro de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado Eduardo Pondal, de Cangas (Pontevedra). (DOG, 22/02/19).
 • ORDE do 6 de febreiro de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado plurilingüe Miralba de Vigo.
 • ORDE do 7 de febreiro de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado María Auxiliadora, de Lugo.
 • ORDE do 8 de febreiro de 2019 pola que se autoriza a apertura e funcionamento do centro Estudio, de Santiago de Compostela, para impartir as ensinanzas profesionais de música moderna. (DOG, 22/02/19).
 • INSTRUCCIÓNS da Xefatura Territorial da Coruña sobre o proceso de admisión do alumnado para os centros sostidos con fondos públicos, curso 2019-2020. Instrucións_Admisión_Coruña_2019_2020
 • VACANTES PROVISIONAIS para o concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2019.
 • DECRETO 12/2019, do 7 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019. (DOG, 21/02/19).
 • RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2019, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2018/19, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2019/20. (DOG, 21/02/19).
 • ORDE do 4 de febreiro de 2019 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2019, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 20/02/19).
 • EXTRACTO da Orde do 4 de febreiro de 2019 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2019, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 20/02/19).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 13 de decembro de 2018, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se lles dá publicidade ás festas laborais de carácter local para o ano 2019, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 20/02/19).
 • RESOLUCIÓN do 4 de febreiro de 2019, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4 (código de procedemento PL600A). (DOG, 19/02/19)
 • CONVOCATORIA e selección de centros públicos de ensino non universitario para participar no programa EduExchanges para o curso 2018/2019.
 • INSTRUCIÓNS de admisión de alumnado sobre solicitudes de reserva presentadas en Sede Electrónica. Curso 2019-2020.
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre o proceso de admisión de alumnado en centros sostidos con fondos públicos para o curso académico 2019-2020.
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 13 de decembro de 2018, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se lles dá publicidade ás festas laborais de carácter local para o ano 2019, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 15/02/19).
 • ANUNCIO DO SORTEO PÚBLICO ANUAL das letras de prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión do alumnado para o curso 2019/2020.
 • CENTROS ADMITIDOS E EXCLUÍDOS da convocatoria de premios a curtas de animación en galego elaboradas no marco do programa Nós tamén creamos! para o curso académico 2018/2019.
 • ORDE EFP/1479/2018, do 28 de decembro, pola que se modifica a Orde do Ministerio de Educación e Ciencia de 1 de outubro de 1987 pola que se crean Agrupacións de Lingua e Cultura Españolas. (BOE, 04/02/19).
 • RESOLUCIÓN DEFINITIVA dos centros seleccionados e non seleccionados con contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria para o curso 2018/2019.
 • ORDE do 23 de xaneiro de 2019 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2019. (DOG, 04/02/19).
 • RESOLUCIÓN do 15 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional, para o ano 2019. (DOG, 04/02/19).
 • INICIO do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2019/2020.
 • RESOLUCIÓN do 31 de decembro de 2018 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2017/18, convocados pola Orde do 27 de agosto de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 6 de setembro). (DOG, 01/02/19).
 • DECRETO 176/2018, do 25 de outubro, polo que se establece o currículo dos ciclos de grao superior correspondentes ao título de técnico deportivo superior en Piragüismo de Augas Bravas e ao título de técnico deportivo superior en Piragüismo de Augas Tranquilas. (DOG, 31/01/19).
 • ORDE do 20 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras do certame Cooperativismo no ensino, dirixido ao alumnado dos centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019. (DOG, 31/01/19).
 • EXTRACTO da Orde do 20 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras do certame Cooperativismo no ensino, dirixido ao alumnado dos centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019. (DOG, 31/01/19).
 • RESOLUCIÓN do 10 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización. (DOG, 30/01/19).
 • ORDE do 21 de xaneiro de 2019, pola que se publica a convocatoria do procedemento de recoñecemento de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral na Comunidade Autónoma de Galicia. (BOE, 30/01/19).
 • ORDE do 8 de xaneiro de 2019 pola que se convocan probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2019. (DOG, 25/01/19).
 • RESOLUCIÓN do 15 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización. (DOG, 24/01/19).
 • ORDE do 27 de decembro de 2018 pola que se anuncia a convocatoria de axudas para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2018/19 (código de procedemento PL500A). (DOG, 24/01/19).
 • ORDE do 27 de decembro de 2018 pola que se anuncia a convocatoria de subvencións para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2018/19 (código de procedemento PL500B). (DOG, 24/01/19).
 • INSTRUCIÓNS para a configuración da oferta de prazas e para a reserva de praza en centro de adscrición. Curso 2019-2020.
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 13 de decembro de 2018, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se lles dá publicidade ás festas laborais de carácter local para o ano 2019, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 23/01/19).
 • ORDE do 31 de decembro de 2018 pola que se fai pública a resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo, convocadas pola Orde do 24 de abril de 2018. (DOG, 22/01/19).
 • REAL DECRETO 1444/2018, do 14 de decembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en mantemento aeromecánico de avións con motor de pistón e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 18/01/19).
 • REAL DECRETO 1445/2018, de 14 de decembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en mantemento aeromecánico de avións con motor de turbina  e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 18/01/19).
 • REAL DECRETO 1446/2018, de 14 de decembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en mantemento aeromecánico de helicópteros con motor de pistón e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 18/01/19).
 • REAL DECRETO 1447/2018, de 14 de decembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en mantemento aeromecánico de helicópteros con motor de turbina e se fixan  os aspectos básicos do currículo. (BOE, 18/01/19).
 • REAL DECRETO 1448/2018, de 14 de decembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en mantemento de sistemas electrónicos e aviónicos en aeronaves e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 18/01/19).
 • ORDE do 14 de xaneiro de 2019 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2019. (DOG, 18/01/19).
 • ORDE PCI/12/2019, do 14 de xaneiro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade, e as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificacións obtidas no curso 2018-2019. (BOE, 15/01/19).
 • REAL DECRETO 1/2019, do 11 de xaneiro, polo que se establecen os principios básicos comúns de avaliación aplicables ás probas de certificación oficial dos niveis Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, e Avanzado C2 das ensinanzas de idiomas de réxime especial. (BOE, 12/01/19).
 • CONVOCATORIA para a realización de proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística para os centros docentes de titularidade da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional durante o curso académico 2018/2019.
 • PROXECTOS DE FORMACIÓN para o profesorado de FP para o curso 2018/2019.
 • RESOLUCIÓN do 17 de decembro de 2018, da Secretaría Xeral Técnica, da Consellería de Educación, Universidade e Formación profesional, pola que se publica a convocatoria de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia. (BOE, 10/01/19).
 • ORDE do 26 de decembro de 2018 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2018/19. (DOG, 09/01/19).
 • ORDE do 26 de decembro de 2018 pola que se resolve a convocatoria de axudas para centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia no ámbito das bibliotecas escolares e o fomento da lectura para o curso 2018/19. (DOG, 09/01/19).
 • RESOLUCIÓN do 20 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca o Curso de actualización para o desenvolvemento da función directiva. (DOG, 08/01/19).
 • TEXTO da Resolución do 20 de decembro de 2018. Curso de actualización para o desenvolvemento da función directiva. (Web da Consellería)
 • RESOLUCIÓN DEFINITIVA da convocatoria de Clubs de Lectura para o curso 2018/2019.
 • RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 27 de decembro de 2018 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. (DOG, 04/01/19).