Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

Publicacións do 2018

Disposicións de recente publicación:

Última actualización: 31 de decembro de 2018

 • LEI 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019. (DOG, 28/12/18).
 • LEI 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. (DOG, 28/12/18).
 • REAL DECRETO-LEI 24/2018, de 21 de decembro, polo que se aproban medidas urxentes en materia de retribucións no ámbito do sector público. (BOE, 27/12/18).
 • CURSOS DE FORMACIÓN para profesorado de Francés.
 • RESOLUCIÓN DEFINITIVA da convocatoria de plans de formación permanente do profesorado que se van a implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2018/2019.
 • RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2018, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se lles dá publicidade ás festas laborais de carácter local para o ano 2019, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 21/12/18).
 • RESOLUCIÓN 420/38318/2018, do 5 de decembro, da Secretaría Xeral Técnica, pola que se publica a Adenda correspondente á Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018, ao Convenio de Colaboración entre o Ministerio de Defensa, o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e as Comunidades Autónomas de Aragón, Castela-A Mancha, Castela-León, Galicia, Madrid e Rexión de Murcia, asinado o 24 de marzo de 2015, para impartir ensinanzas de Formación Profesional de Grado Superior nos Centros Docentes Militares de Formación de Suboficiales das Forzas Armadas. (BOE, 21/12/18).
 • ORDE do 7 de decembro de 2018 pola que se autoriza a Fundación Galicia Europa para conceder subvencións e se aproban as bases reguladoras para a concesión de bolsas de formación, dirixidas a persoas cun título universitario ou cun título de técnico superior de formación profesional, para realizar prácticas en asuntos relacionados coa Unión Europea.
 • PREMIOS E PROXECTOS de innovación na FP. Convocatoria 2019. (dog, 20/12/18).
 • DELF escolar en Galicia para o curso 2018/2019.
 • ORDE do 30 de novembro de 2018 pola que se autoriza a inclusión da Escola de Música de Vilatuxe no Rexistro de Escolas de Música e Danza da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 18/12/18).
 • ORDE do 4 de decembro de 2018 pola que se extingue a autorización do centro privado San Francisco Javier, de Santiago de Compostela, por cesamento de actividades docentes. (DOG, 18/12/18).
 • ORDE do 4 de decembro de 2018 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. (DOG, 14/12/18).
 • RESOLUCIÓN do 29 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se determina a composición da comisión avaliadora do concurso de traslados entre persoal funcionario docente. (DOG, 14/12/18).
 • RESOLUCIÓN do V Concurso do Traballo por Proxectos baixo a coordinación (ou coa participación) da biblioteca escolar, en centros públicos.
 • ORDE do 26 de novembro de 2018 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería. (DOG, 13/12/18).
 • RESOLUCIÓN do 29 de novembro de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se establece a efectos de cómputo de prazos, o calendario de días inhábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2019. (BOE, 11/12/18).
 • ORDE do 28 de novembro de 2018 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, dos centros privados San José de Cluny, de Santiago de Compostela (A Coruña), e San José de Cluny, de Vigo (Pontevedra). (DOG, 11/12/18).
 • ORDE do 29 de novembro de 2018 pola que se conceden os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2017/18, convocados mediante a Orde do 13 de xullo de 2018. (DOG, 11/12/18).
 • RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 15 de novembro de 2018 polo que se aproba o acordo acadado o 5 de novembro de 2018 entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e as organizacións patronais CECE-Galicia, Educación e Xestión (Escuelas Católicas), ACES-Galicia e as organizacións sindicais FSIE-Galicia, CC.OO.-Ensino, UGT-Galicia e USO sobre incremento salarial do persoal docente do ensino concertado en réxime de pagamento delegado. (DOG, 11/12/18).
 • EXTRACTO da Resolución de 16 de novembro de 2018, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan os Premios Nacionais eTwinning 2019, nos ensinos oficiais non universitarias. (BOE, 08/12/18).
 • EXTRACTO da Resolución de 26 de novembro de 2018, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan prazas de asistencia a eventos de formación dentro do marco da acción eTwinning para o ano 2019, que se celebrarán nos países participantes no programa e que están dirixidos a profesorado de centros públicos e privados que impartan docencia de ensinanzas oficiais non universitarias. (BOE, 07/12/18).
 • RESOLUCIÓN da convocatoria do proxecto Radio na biblio, para centros públicos integrados no Plan de mellora de bibliotecas escolares no curso 2018/2019.
 • LEI ORGÁNICA 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos digitales. (BOE, 06/12/18).
 • LEI ORGÁNICA 2/2018, de 5 de decembro, para a modificación da Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeneral para garantir o dereito de sufragio de todas as persoas con discapacidad. (BOE, 06/12/18)
 • EXTRACTO da Resolución de 21 de novembro de 2018, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan prazas para a realización de cursos de formación en rede para a formación permanente do profesorado que exerce en niveis anteriores ao universitario e do curso de formación sobre o desenvolvemento da función directiva. Ano 2019. (BOE, 04/12/18).
 • DECRETO 142/2018, do 18 de outubro, polo que se dispón a substitución dun membro do Consello Escolar de Galicia. (DOG, 03/12/18).
 • CONVOCATORIA do programa Bibliotecas Escolares Solidarias para o curso 2018/2019.
 • RESOLUCIÓN DEFINITIVA dos proxectos admitidos para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2018/2019.
 • INDICACIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre a conta de xestión do orzamento do centro do ano 2018.
 • RESOLUCIÓN do 26 de novembro de 2018, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo da especialidade deportiva de Kickboxing e Muaythai. (BOE, 29/11/18).
 • ORDE do 16 de novembro de 2018 pola que se modifica a autorización do centro privado Plurilingüe Landro-Viveiro, de Viveiro. (DOG, 29/11/18).
 • ORDE do 20 de novembro de 2018 pola que se publica a resolución pola que se resolven as bolsas para a mocidade do exterior establecidas na Orde do 6 de agosto de 2018. (DOG, 29/11/18).
 • RESOLUCIÓN do 19 de novembro de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no segundo cuadrimestre do ano 2018. (DOG, 28/11/18).
 • CORRECCIÓN DE ERROS da Resolución do 21 de novembro de 2018, da Subsecretaría, pola que se modifica a de 16 de novembro de 2018, pola que se convoca concurso para a provisión de postos de asesores técnicos no exterior. (BOE, 27/11/18).
 • ORDE do 15 de novembro de 2018 pola que se modifica a autorización do centro de educación especial privado Amicos, de Ribeira (A Coruña). (DOG, 27/11/18).
 • ORDE do 19 de novembro de 2018 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 7 de xuño de axudas dirixidas a escolas de música públicas e escolas de música privadas dependentes de institucións sen ánimo de lucro. (DOG, 27/11/18).
 • RESOLUCIÓN do 21 de novembro de 2018 pola que se dá publicidade á encomenda de xestión á Fundación Semana Verde de Galicia para o desenvolvemento do V Campionato de Formación Profesional, Galiciaskills 2018. (DOG, 27/11/18).
 • RESOLUCIÓN DEFINITIVA de centros admitidos no programa “Espazos Maker” para centros docentes públicos durante o curso 2018/2019.
 • RESOLUCIÓN DEFINITIVA de centros admitidos no programa “Club de Ciencia” durante o curso 2018/2019
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 4 de setembro de 2018 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE), para o ano 2018. (DOG, 26/11/18).
 • RESOLUCIÓN do 21 de novembro de 2018, da Subsecretaría, pola que se modifica a de 16 de novembro de 2018, pola que se convoca concurso para a provisión de postos de asesores técnicos no exterior. (BOE, 23/11/18).
 • RESOLUCIÓN do 16 de novembro de 2018, da Subsecretaría, pola que se convoca concurso para a provisión de postos de asesores técnicos no exterior. (BOE, 21/11/18).
 • RESOLUCIÓN do 16 de novembro de 2018, da Subsecretaría, pola que se convoca concurso para a provisión de postos de persoal docente no exterior. (BOE, 21/11/18).
 • ORDE do 14 de novembro de 2018 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CP Santo Anxo, do concello de Rábade. (DOG, 21/11/18).
 • EXTRACTO da Resolución do 12 de novembro de 2018, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan prazas para profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América, Canadá e Reino Unido para o curso académico 2019-2020. (BOE, 19/11/18).
 • RESOLUCIÓN do 7 de noviembre de 2018, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo da especialidade deportiva de Hockey sobre xeo. (BOE, 16/11/18).
 • RESOLUCIÓN do 7 de novembro de 2018, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo da especialidade deportiva de Patinaxe artístico sobre xeo. (BOE, 16/11/18).
 • DECRETO 138/2018, do 8 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. (DOG, 16/11/18).
 • ORDE do 30 de outubro de 2018 pola que se autoriza a inclusión da Escola de Música Municipal de Negreira no Rexistro de Escolas de Música e Danza da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 14/11/18).
 • RESOLUCIÓN do 8 de novembro de 2018 pola que se regulan, para o curso 2018/2019, os contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria.
 • ORDE do 22 de outubro de 2018 pola que se convoca concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos. (DOG, 07/11/18).
 • ORDE do 26 de outubro de 2018 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2017/18, convocados pola Orde do 26 de abril de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 11 de maio). (DOG, 07/11/18).
 • ORDE EFP/1160/2018, de 24 de outubro, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, da Comunidade Autónoma de Galicia, se nomean funcionarios de carreira aos seleccionados nos procedementos selectivos convocados por Orde de 7 de abril de 2017. (BOE, 06/11/18).
 • RESOLUCIÓN do 16 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, pola que se publican as convocatorias de concurso de traslados de ámbito estatal correspondentes a corpos de funcionarios docentes. (BOE, 06/11/18)
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 15 de outubro de 2018 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación. (DOG, 06/11/18).
 • RESOLUCIÓN definitiva de centros docentes admitidos para participar no programa “Introdución á robótica educativa en primaria” durante o curso 2018/2019.
 • CONVOCATORIA para a participación no programa de innovación educativa «OBSERVA_ACCIÓN» durante 2018/2019, que se levará a cabo en Galicia, en colaboración con outras Comunidades Autónomas do Estado Español e con outras institucións a nivel internacional.
 • RESOLUCIÓN PROVISIONAL de centros admitidos no programa “Espazos Maker” para centros docentes públicos durante o curso 2018/2019.
 • ORDE do 15 de outubro de 2018 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación. (DOG, 31/10/18).
 • RESOLUCIÓN do 15 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca o curso de formación sobre o desenvolvemento da función directiva no ano 2018 que acredite para o acceso a postos de dirección en centros docentes sostidos con fondos públicos que impartan as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, de educación.(DOG, 29/10/18).
 • CONVOCATORIA DO CURSO DE FORMACIÓN sobre o desenvolvemento da función directiva no ano 2018 que acredite para o acceso a postos de dirección en centros docentes.
 • EXTRACTO da Resolución de 16 de outubro de 2018, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para a realización de actividades por parte de confederacións, federacións e asociacións de alumnos para 2018. (BOE, 27/10/18).
 • ORDE do 11 de outubro de 2018 pola que se fai pública a resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo, convocadas pola Orde do 24 de abril de 2018. (DOG, 26/10/18).
 • RESOLUCIÓN do 11 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve definitivamente a relación de centros docentes autorizados para a implantación do bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMbach), de xeito experimental para o curso 2018/19. (DOG, 25/10/18).
 • RESOLUCIÓN conxunta do 17 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se modifica a Resolución do 4 de febreiro de 1998, da Dirección Xeral de Centros e Inspección Educativa, pola que se establece o procedemento de elección, constitución, renovación e substitución dos membros das xuntas provinciais de directores de centros de ensino non universitario. (DOG, 24/10/18).
 • DECRETO 134/2018, do 10 de outubro, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2019. (DOG, 24/10/18).
 • ORDE do 9 de outubro de 2018 pola que se modifica a Orde do 14 de xuño de 2018 pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades. (DOG, 23/10/18).
 • RESOLUCIÓN do 10 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, de prórroga da sección bilingüe de lingua inglesa no Conservatorio Superior de Música de Vigo. (DOG, 23/10/18).
 • ORDE do 5 de outubro de 2018 pola que se autorizan novos centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2018/19. (DOG, 22/10/18).
 • RESOLUCIÓN do 5 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se autorizan centros educativos para impartir o programa plurilingüe no segundo ciclo da educación infantil (Plurinfantil), para o curso 2018/19. (DOG, 22/10/18).
 • RESOLUCIÓN do 5 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se autorizan centros educativos para impartir o bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2018/19. (DOG, 22/10/18).
 • RESOLUCIÓN do 5 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a autorización de novas seccións bilingües no curso 2018/19 en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario reguladas pola Orde do 12 de maio de 2011.
 • RESOLUCIÓN do 8 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a relación de centros autorizados para impartir ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP), así como os ciclos formativos autorizados, no curso 2018/19. (DOG, 22/10/18).
 • EXTRACTO da Resolución 8 de outubro de 2018 da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convoca o Concurso Nacional “Unha Constitución para todos” correspondente ao ano 2018. (BOE, 19/10/18).
 • ORDE do 8 de outubro de 2018 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CEIP da Igrexa, do concello das Somozas. (DOG, 18/10/18).
 • RESOLUCIÓN do 28 de setembro de 2018, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se dictan instrucións relativas ao programa de dobre titulación Bachiller-Baccalauréat correspondentes ao curso 2018-2019. (BOE, 15/10/18).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 4 de setembro de 2018 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de Música e Artes Escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música, convocado pola Orde do 20 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 16 de abril). (DOG, 11/10/18).
 • CONVOCATORIA para participar no programa Lanzadeiras 2018/2019.
 • RESOLUCIÓN do 25 de setembro de 2018, conxunta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos. (DOG, 08/10/18).
 • ORDE do 12 de setembro de 2018 pola que se modifica a autorización temporal do centro privado estranxeiro Eleven School, de Vigo.(DOG, 05/10/18).
 • ORDE do 19 de setembro de 2018 pola que se autoriza a apertura e funcionamento temporal do centro privado estranxeiro Semente Compostela, de Santiago de Compostela. (DOG, 05/10/18).
 • ORDE EFP/1017/2018, do 20 de setembro, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, da Comunidade Autónoma de Galicia, se nomean funcionarios de carreira do Corpo de Mestres aos seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orde do 7 de abril de 2017. (BOE, 04/10/18).
 • ORDE do 21 de setembro de 2018 pola que se modifica a autorización para impartir as ensinanzas básicas iniciais e as ensinanzas de educación secundaria para persoas adultas. (DOG, 04/10/18).
 • ORDE do 21 de setembro de 2018 pola que se modifica a oferta de ensinanzas básicas iniciais e ensinanzas de educación secundaria para persoas adultas. (DOG, 04/10/18).
 • ORDE do 26 de setembro de 2018 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2017/18 convocados pola Orde do 27 de febreiro de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 15 de marzo). (DOG, 04/10/18).
 • PROCEDEMENTO para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de xaponés (592013).
 • PROCEDEMENTO para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo do profesores de ensino secundario, especialidade de navegación e instalacións mariñas (590109)​
 • INSTRUCIÓNS para ocupar polo réxime de persoas adultas as prazas que resultaron vacantes do réxime ordinario. Admisión curso 2018-2019.
 • ORDE EFP/1015/2018, de 1 de outubro, pola que se establecen as normas procedimentales aplicables aos concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante o curso 2018/2019, para persoal funcionario dos Corpos docentes contemplados na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, modificada pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para mellóraa da calidade educativa. (BOE, 03/10/18).
 • ORDE do 17 de setembro de 2018 pola que se fai pública a oferta educativa das escolas oficiais de idiomas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar 2018/19. (DOG, 03/10/18).
 • ORDE do 18 de setembro de 2018 pola que se nomean funcionarios ou funcionarias en prácticas as persoas que superaron o procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música, convocado pola Orde do 20 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 16 de abril). (DOG, 03/10/18).
 • INFORMACIÓN sobre matrícula administrativa para os efectos de validación e traslado de cualificacións no réxime para as persoas adultas. Curso 2018-2019.
 • ORDE do 14 de setembro de 2018 pola que se nomean funcionarios ou funcionarias en prácticas as persoas opositoras que superaron os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 14 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 21 de marzo). (DOG, 02/10/18).
 • RESOLUCIÓN do 11 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se procede á adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o curso académico 2018/19 entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores de Educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo. (DOG, 02/10/18).
 • RESOLUCIÓN do 20 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica o anuncio da convocatoria dun procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas. (DOG, 02/10/18).
 • RESOLUCIÓN do 19 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 13 de setembro de 2018 polo que se aproba o acordo acadado o 18 de xullo de 2018 entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as organizacións sindicais CC.OO. e FeSP-UGT sobre as retribucións do persoal docente dependente desta consellería que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica de educación e do que exerce a función inspectora. (DOG, 01/10/18).
 • RESOLUCIÓN do 26 de setembro de 2018 pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería durante o curso escolar 2018/2019.
 • RESOLUCIÓN do 13 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se designan os membros e se fai pública a composición do xurado de selección que analizará e valorará as solicitudes das persoas aspirantes aos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza, e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2017/2018. (DOG, 28/09/18).
 • DECRETO 88/2018, do 26 de setembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia. (DOG, 27/09/18).
 • ORDE do 10 de setembro de 2018 pola que se autoriza a educación secundaria para persoas adultas, na modalidade a distancia semipresencial, na Escola Familiar Agraria Fonteboa de Coristanco. (DOG, 27/09/18).
 • PLAN DIRECTOR para a convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos e nos seus contornos para o curso 2018/2019
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 16 de xullo de 2018 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. (DOG, 21/09/18).
 • ORDE do 4 de setembro de 2018 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE), para o ano 2018. (DOG, 20/09/18).
 • ORDE do 10 de setembro de 2018 pola que se resolve a convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería, para o curso 2018/19. (DOG, 20/09/18).
 • ORDE do 10 de setembro de 2018 pola que se regulan os permisos ao funcionariado dos corpos regulados na Lei orgánica 2/2016, do 3 de maio, de educación, en relación coas eleccións sindicais ás xuntas de persoal docente non universitario do ámbito de xestión desta consellería. (DOG, 19/09/18).
 • CAMPAÑA de Vixilancia da Saúde do Persoal de Centros Docentes 2018/2019.
 • RESOLUCIÓN do 6 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e facer pública a composición da comisión de selección que valorará os méritos dos candidatos e das candidatas aos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2017/18. (DOG, 19/09/18).
 • RESOLUCIÓN do 7 de setembro de 2018, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2 e 4, no ano 2018 (ED114A). (DOG, 14/09/18).
 • ORDE do 5 de setembro de 2018 pola que se actualizan con efectos do 1 de xullo de 2018 a contía das retribucións do persoal ao servizo da Administración autonómica. (DOG, 13/09/18).
 • ORDE do 30 de agosto de 2018 pola que se convoca e se establece o procedemento de adxudicación de prazas do servizo de educación infantil para nenos e nenas de 0 a 3 anos en escolas infantís 0-3 de titularidade privada para o curso 2018/19. (DOG, 13/09/18).
 • RESOLUCIÓN do 3 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do practicum correspondente ao curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico en formación profesional, na Comunidade Autónoma de Galicia, para o curso 2018/19. (DOG, 12/09/18).
 • RESOLUCIÓN do 31 de agosto de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas, na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2018/19. (DOG, 11/09/18).
 • EXTRACTO da Resolución de 28 de agosto de 2018 da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convoca o Concurso Nacional de Boas Prácticas en centros docentes educativos que impartan ensinos non universitarios do sistema educativo español correspondente ao ano 2018. (BOE, 08/09/18).
 • ORDE do 4 de setembro de 2018 pola que se engade unha disposición transitoria a Orde do 7 de xuño de 2018, pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional entre o persoal docente pertencente ao corpo de inspectores de Educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, e do corpo de mestres, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo (ED002B). (DOG, 07/09/18).
 • ORDE do 27 de agosto de 2018 pola que se convocan os premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2017/18. (DOG, 06/09/18).
 • EXTRACTO da Orde do 27 de agosto de 2018 pola que se convocan os premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2017/18. (DOG, 06/09/18).
 • ORDE do 20 de agosto de 2018 pola que se convocan axudas para centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia no ámbito das bibliotecas escolares e o fomento da lectura para o curso 2018/19. (DOG, 05/08/18).
 • EXTRACTO da Orde do 20 de agosto de 2018 pola que se convocan axudas para centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia no ámbito das bibliotecas escolares e o fomento da lectura para o curso 2018/19. (DOG, 05/08/18).
 • ORDE do 22 de agosto de 2018 pola que se prorroga a autorización temporal do centro privado estranxeiro Montessori Compostela, de Santiago de Compostela. (DOG, 04/08/18).
 • ORDE do 8 de agosto de 2018 pola que se modifica a autorización do centro privado Liceo La Paz, da Coruña. (DOG, 03/09/18).
 • ORDE do 7 de agosto de 2018 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado Hijas de Jesús da Coruña. (DOG, 31/08/18).
 • ORDE do 7 de agosto de 2018 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado Miralba de Vigo (Pontevedra). (DOG, 31/08/18).
 • ORDE do 7 de agosto de 2018 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado María Assumpta de Noia (A Coruña). (DOG, 31/08/18).
 • ORDE do 7 de agosto de 2018 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta. (DOG, 30/08/18).
 • ORDE do 2 de agosto de 2018 pola que se nomean funcionarios ou funcionarias en prácticas as persoas opositoras que superaron o procedemento selectivo de ingreso ao corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 14 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 21 de marzo). (DOG, 24/08/18).
 • ORDE do 31 de xullo de 2018 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 14 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 21 de marzo). (DOG, 23/08/18).
 • ORDE do 6 de agosto de 2018 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado San Francisco de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). (DOG, 23/08/18).
 • ORDE do 6 de agosto de 2018 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado Sagrado Corazón da Coruña. (DOG, 23/08/18).
 • ORDE do 6 de agosto de 2018 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado Sagrado Corazón do Carballiño (Ourense). (DOG, 23/08/18).
 • RESOLUCIÓN do 3 de agosto de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2018/19 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concellaría, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino ou substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso ao servizo activo. (DOG, 20/08/18).
 • EXTRACTO da Resolución da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2018-2019. (BOE, 14/08/18).
 • ORDE do 1 de agosto de 2018 pola que se autorizan ensinanzas de bacharelato para persoas adultas, pola modalidade de Artes, no réxime de educación a distancia telemática, no IES San Clemente de Santiago de Compostela. (DOG, 14/08/18).
 • RESOLUCIÓN do 2 de agosto de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia. (DOG, 14/08/18).
 • DECRETO 80/2018, do 21 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Promoción de Igualdade de Xénero. (DOG, 13/08/18). Corrección de erros, (DOG, 14/08/18).
 • DECRETO 81/2018, do 19 de xullo, polo que se establece o currículo dos niveis básico A1, básico A2, intermedio B1, intermedio B2, avanzado C1 e avanzado C2 das ensinanzas de idiomas de réxime especial na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 13/08/18).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Decreto 56/2018, do 9 de maio, de reorganización de centros docentes públicos en determinadas localidades. (DOG, 13/08/18).
 • ORDE do 20 de xullo de 2018 pola que se modifican os concertos educativos con centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial e de formación profesional. (DOG, 13/08/18).
 • ORDE do 27 de xullo de 2018 pola que se autoriza o cambio de domicilio por traslado de instalacións ao centro autorizado de artes plásticas e deseño Aula D, de Vigo. (DOG, 13/08/18).
 • ORDE do 17 de xullo de 2018 pola que se autoriza, na modalidade a distancia, as ensinanzas de técnico deportivo e técnico deportivo superior en Baloncesto, no centro Manuel Peleteiro, de Santiago de Compostela (A Coruña). (DOG, 10/08/18).
 • ORDE do 17 de xullo de 2018 pola que se autoriza a apertura e funcionamento temporal do centro privado estranxeiro Gándara International School, de Gondomar (Pontevedra). (DOG, 10/08/18).
 • ORDE do 18 de xullo de 2018 pola que se modifica a autorización do centro privado de educación especial Aspaber de Carballo (A Coruña). (DOG, 10/08/18).
 • ORDE do 26 de xullo de 2018 pola que se autoriza a inclusión da Escola de Música Municipal de Monterroso no Rexistro de Escolas de Música e Danza da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 10/08/18).
 • ORDE do 27 de xullo de 2018 pola que se extingue, de oficio, a autorización do centro privado Cofisad, da Coruña, por cesamento de actividades docentes. (DOG, 10/08/18).
 • ORDE do 23 de xullo de 2018 pola que se trasladan ensinanzas de formación profesional. (DOG, 09/08/18).
 • ORDE do 24 de xullo de 2018 pola que se modifica a autorización do Centro de Estudios Marcote, de Vigo. (DOG, 09/08/18).
 • ORDE do 27 de xullo de 2018 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do colexio de educación infantil e primaria Santo Paio de Abaixo do concello de Redondela. (DOG, 09/08/18).
 • ORDE do 6 de agosto de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan cen bolsas para a mocidade do exterior, co fin de cursar estudos de formación profesional de grao superior que se inicien no curso académico 2018/19 nun centro con ensinanzas sostidas con fondos públicos de Galicia (ED333A). (DOG, 09/08/18).
 • EXTRACTO da Orde do 6 de agosto de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan cen bolsas para a mocidade do exterior, co fin de cursar estudos de formación profesional de grao superior que se inicien no curso académico 2018/19 nun centro con ensinanzas sostidas con fondos públicos de Galicia (ED333A). (DOG, 09/08/18).
 • ORDE do 23 de xullo de 2018 pola que se modifica a autorización do centro privado Daniel Castelao, de Vigo. (DOG, 08/08/18).
 • RESOLUCIÓN do 3 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o apoio á creación e ao funcionamento das escolas de nais e pais reguladas pola Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. (DOG, 07/08/18).
 • RESOLUCIÓN do 24 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2018/19. (DOG, 07/08/18).
 • ORDE do 28 de xuño de 2018 pola que se modifica a autorización do centro privado Santa Apolonia de Santiago de Compostela. (DOG, 03/08/18).
 • ORDE do 29 de xuño de 2018 pola que se modifica a autorización do centro privado Los Sauces, de Pontevedra. (DOG, 03/08/18).
 • ORDE do 2 de xullo de 2018 pola que se modifica a autorización do centro privado plurilingüe Vigo, de Redondela. (DOG, 03/08/18).
 • ORDE do 9 de xullo de 2018 pola que se modifica a autorización do centro privado de educación especial Santísimo Cristo del Amor, do Porriño. (DOG, 03/08/18).
 • REAL DECRETO 951/2018, do 27 de xullo, polo que se establecen os valores mínimos de renda e patrimonio familiar e as cuantías das bolsas e axudas ao estudo para o curso 2018-2019, e se modifica o Real Decreto 1721/2007, do 21 de decembro, polo que se establece o réxime das bolsas e axudas ao estudo personalizadas. (BOE, 01/08/18).
 • ORDE do 4 de xullo de 2018 pola que se resolve a adxudicación das axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2018, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 01/08/18).
 • RESOLUCIÓN do 17 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se procede á adxudicación definitiva do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización ao alumnado de atención preferente. (DOG, 01/08/18).
 • ORDE do 13 de xullo de 2018 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2018 (código de procedemento ED303A). (DOG, 30/07/18).
 • EXTRACTO da Orde do 13 de xullo de 2018 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2018 (código de procedemento ED303A). (DOG, 30/07/18).
 • ORDE do 16 de xullo de 2018 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. (DOG, 30/07/18).
 • ORDE do 13 de xullo de 2018 pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2017/18. (DOG, 27/07/18).
 • EXTRACTO da Orde do 13 de xullo de 2018 pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2017/18. (DOG, 27/07/18).
 • RESOLUCIÓN do 16 de xullo de 2018 pola que se conceden as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2017/18. (DOG, 27/07/18).
 • RESOLUCIÓN do 9 de xullo de 2018 pola que se regula o procedemento para a concesión das axudas para a subministración de froitas frescas, castañas e leite líquido de consumo ao alumnado de centros escolares e se convocan para o curso escolar 2018/19, e a convocatoria da declaración de participación para o curso escolar 2019/20. (DOG, 18/07/18).
 • EXTRACTO da Resolución do 9 de xullo de 2018 pola que se regula o procedemento para a concesión das axudas para a subministración de froitas frescas, castañas e leite líquido de consumo ao alumnado de centros escolares e se convocan para o curso escolar 2018/19, e a convocatoria da declaración de participación para o curso escolar 2019/20. (DOG, 18/07/18).
 • ORDE do 9 de xullo de 2018 reguladora do procedemento de homologación e/ou validación de títulos e estudos estranxeiros de ensinanzas non universitarias. (DOG, 24/07/18).
 • LISTAXES DEFINITIVAS de solicitudes admitidas e excluídas no programa PIALE 2018.
 • ORDE do 9 de xullo de 2018 pola que se convocan prazas de residencia para persoas colaboradoras bolseiras nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso académico 2018/19. (DOG, 23/07/18).
 • ACORDO do 18 de xullo de 2018 sobre as retribucións do persoal docente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que imparte as ensinanzas reguladas na Lai Orgánica de Educación e do que exerce a función inspectora.
 • RESOLUCIÓN do 10 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a relación de persoas beneficiarias de reintegros individuais de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario durante o ano 2017. (DOG, 20/07/18).
 • RESOLUCIÓN do 11 de xullo de 2018 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 8 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2017/18. (DOG, 19/07/18).
 • ORDE do 6 de xullo de 2018 pola que se resolve o concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería. (DOG, 19/07/18).
 • RESOLUCIÓN do 10 de xullo de 2018, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se resolve o concurso público de méritos entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir a dirección do Centro Residencial Docente de Vigo. (DOG, 19/07/18).
 • CIRCULAR 4/2018 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, para a organización e posta en funcionamento das ensinanzas de bacharelato para persoas adultas, nas modalidades presencial e a distancia, nos IES e centros EPA autorizados para impartilas, no curso 2018/19.
 • CIRCULAR 5/2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa, pola que se ditan Instrucións sobre a organización e o funcionamento dos centros EPA e dos institutos de educación secundaria que impartan ensinanzas básicas de educación para persoas adultas polas modalidades presencial e a distancia no curso 2018/2019.
 • ORDE do 25 de xuño de 2018 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 12/07/18).
 • MODIFICACIÓN aclaratoria da Instrución 3/2018 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 4 de xuño, sobre a xestión do servizo de transporte escolar no curso escolar 2018-2019.
 • INSTRUCIÓNS sobre o número de postos escolares de 1º curso do réxime ordinario reservados para persoas que repiten a ciclos de grao medio e de grao superior de Formación Profesional 2018-2019.
 • ORDE do 21 de xuño de 2018 pola que se declaran aptos na fase de prácticas os opositores que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 7 de abril de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 17 de abril). (DOG, 03/07/18).
 • ORDE do 12 de xuño de 2018 pola que se autoriza a inclusión da Escola de Música da Limia no Rexistro de Escolas de Música e Danza da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 03/07/18).
 • ORDE do 15 de xuño de 2018 pola que se modifica a autorización do centro privado María Assumpta, de Noia. (DOG, 03/07/18).
 • ORDE do 18 de xuño de 2018 pola que se modifica a autorización do Centro Privado Plurilingüe San Miguel 2, de Vigo. (DOG, 03/07/18).
 • ORDE do 19 de xuño de 2018 pola que se modifica a autorización do centro privado estranxeiro Trisquel Compostela International School, de Teo. (DOG, 03/07/18).
 • RESOLUCIÓN do 13 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia, anunciada pola Orde do 26 de abril de 2018. (DOG, 26/06/18).
 • RESOLUCIÓN do 18 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca o concurso de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2018/19 entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores de Educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, e do corpo de mestres, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo (código de procedemento ED002B). (DOG, 26/06/18).
 • ACORDO do 15 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, polo que se publican as resolucións das xefaturas territoriais de Lugo e de Ourense polas que se adxudica o financiamento dos proxectos de fomento do uso do galego dos equipos de dinamización da lingua galega dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2017/18, ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2017 (Diario Oficial de Galicia número 226, do 28 de novembro). (DOG, 26/06/18).
 • ORDE do 14 de xuño de 2018 pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades. (DOG, 22/06/18).
 • ORDE do 15 de xuño de 2018 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2018/19. (DOG, 22/06/18).
 • ORDE do 15 de xuño de 2018 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2018/19. (DOG, 22/06/18).
 • RESOLUCIÓN do 11 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, de prórroga do proxecto experimental para a incorporación de alumnado con necesidades educativas especiais ás ensinanzas elementais de música no Conservatorio Profesional de Música da Coruña. (DOG, 21/06/18).
 • ORDE do 6 de xuño de 2018 pola que se aproban as bases reguladoras das axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2018/19. (DOG, 20/06/18).
 • EXTRACTO da Orde do 6 de xuño de 2018 pola que se aproban as bases reguladoras das axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2018/19. (DOG, 20/06/18).
 • RESOLUCIÓN do 12 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMbach), de xeito experimental para o curso 2018/19. (DOG, 20/06/18).
 • ORDE do 8 de xuño de 2018 pola que se autoriza a posta en funcionamento do colexio de educación infantil e primaria de Culleredo. (DOG, 19/06/18).
 • ORDE do 8 de xuño de 2018 pola que se autoriza a posta en funcionamento do instituto de educación secundaria de Soutomaior. (DOG, 19/06/18).
 • RESOLUCIÓN do 7 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, de prórroga de seccións bilingües en determinados centros de ensinanzas artísticas de réxime especial na Comunidade Autónoma de Galicia.  (DOG, 19/06/18).
 • ACORDO do 6 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, polo que se publican as resolucións das xefaturas territoriais da Coruña e de Pontevedra polas que se adxudica o financiamento dos proxectos de fomento do uso do galego dos equipos de dinamización da lingua galega dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2017/18, ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2017 (Diario Oficial de Galicia número 226, do 28 de novembro). (DOG, 18/06/18).
 • RESOLUCIÓN do 5 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no primeiro cuadrimestre do ano 2018. (DOG, 18/06/18).
 • RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2018/19. (DOG, 18/06/18).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 14 de marzo de 2018 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres, e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A). (DOG, 15/06/18).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 31 de maio de 2018 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2016/17, convocados pola Orde do 6 de febreiro de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 33, do 15 de febreiro). (DOG, 15/06/18).
 • ORDE do 31 de maio de 2018 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CEIP de Cervo número 1, do concello de Cervo. (DOG, 15/06/18).
 • ORDE do 31 de maio de 2018 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CPI de Panxón, do concello de Nigrán. (DOG, 15/06/18).
 • ORDE do 7 de xuño de 2018 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores de Educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, e do corpo de mestres, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo (ED002B). (DOG, 14/06/18).
 • RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica o anuncio da convocatoria de concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir prazas de persoal asesor. (DOG, 13/06/18).
 • RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica o anuncio da convocatoria de concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos centros de formación e recursos e asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos. (DOG, 13/06/18).
 • ORDE do 23 de maio de 2018 pola que se aproban as bases e se convocan axudas para a realización de actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2018, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos. (DOG, 12/06/18).
 • EXTRACTO da Orde do 23 de maio de 2018 pola que se aproban as bases e se convocan axudas para a realización de actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2018, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos. (DOG, 12/06/18).
 • ORDE do 31 de maio de 2018 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2016/17, convocados pola Orde do 7 de febreiro de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 33, do 15 de febreiro). (DOG, 11/06/18).
 • ORDE do 28 de maio de 2018 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2018/19 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 08/06/18).
 • RESOLUCIÓN do 30 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se modifica a Resolución do 12 de marzo de 2018 pola que se fai pública a composición das comisións de avaliación que actuarán no proceso de acreditación de competencias convocado pola Resolución do 29 de decembro de 2017. (DOG, 08/06/18).
 • ORDE do 24 de maio de 2018 pola que se convocan prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2018/19. (DOG, 08/06/18).  (DOG, 08/06/18).
 • EXTRACTO da Orde do 24 de maio de 2018 pola que se convocan prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2018/19. (DOG, 08/06/18).
 • ORDE do 18 de maio de 2018 pola que se regulan a convocatoria e a selección de centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos, dependentes desta consellería, para participar en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, English Week, dirixidas ao alumnado de sexto curso de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria. (DOG, 07/06/18).
 • EXTRACTO da Orde do 18 de maio de 2018 pola que se regulan a convocatoria e a selección de centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos, dependentes desta consellería, para participar en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, English Week, dirixidas ao alumnado de sexto curso de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria. (DOG, 07/06/18).
 • ORDE do 30 de maio de 2018 pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE) para o ano 2018 (código de procedemento ED305F). (DOG, 07/06/18).
 • RESOLUCIÓN do 28 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se nomea e se fai pública a composición dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres, e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 14 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 21 de marzo). (DOG, 07/06/18).
 • RESOLUCIÓN do 24 de maio de 2018, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se resolve o concurso público de méritos entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir a dirección do centro residencial docente de Ourense. (DOG, 06/06/18).
 • ORDE do 22 de maio de 2018 pola que se modifica a autorización do centro privado Tomás Barros, do concello da Coruña. (DOG, 06/06/18).
 • INSTRUCIÓN 3/2018 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 4 de xuño, sobre a xestión do servizo de transporte escolar no curso escolar 2018-2019.
 • INSTRUCIÓN 2/2018, da Secretaría  Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 4 de xuño, sobre o funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar 2018-2019.
 • INSTRUCIÓN 1/2018 , da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 4 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar 2018-2019.
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 20 de marzo de 2018 pola que se convoca procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música. (DOG, 05/06/18).
 • EXTRACTO da Resolución de 28 de maio de 2018, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para a realización de cursos de verán para a formación permanente do profesorado que exerce en niveis anteriores ao universitario, en convenio coa Universidade Internacional Menéndez Pelayo. (BOE, 02/06/18).
 • DECRETO 56/2018, do 9 de maio, de reorganización de centros docentes públicos en determinadas localidades. (DOG, 01/06/18).
 • INSTRUCIÓNS para o cuestionario do alumnado e das familias no proceso da avaliación final de educación primaria. Curso 2017/18.
 • CENTROS SELECCIONADOS na acción Voluntariado de lectura-A (primaria) e concesión dos selos “Biblioteca Escolar Solidaria” para o curso 2017/2018
 • RESOLUCIÓN do 16 de maio de 2018, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se conceden as axudas aos proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2017/18 (código de procedemento ED101C). (DOG, 29/05/18).
 • RESOLUCIÓN do 14 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se designan os membros, se fai pública a composición do tribunal que elaborará, supervisará e avaliará as probas para a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2017/18, e se ditan instrucións para a realización das probas correspondentes. (DOG, 28/05/18).
 • RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula a incorporación e impartición do programa de dobre titulación de Bacharelato e Baccalauréat -Bachibac- nos centros educativos sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2018/19. (DOG, 28/05/18).
 • INSTRUCIÓNS para o cuestionario do alumnado e das familias no proceso de avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria, curso 2017-2018.
 • CONVOCADAS AS LICENZAS POR FORMACIÓN para o curso 2018/2019 destinadas ao funcionariado docente non universitario.
 • ANEXOS I e II do procedemento ED330B relativos ao fondo solidario de libros de texto, axudas para libros e axudas para material escolar para o curso 2018/2019.
 • INSTRUCIÓNS para a aplicación da proba de avaliación final de educación primaria, curso 2017-2018.
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 27 de novembro de 2017, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se lles dá publicidade ás festas laborais de carácter local para o ano 2018, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 23/05/18).
 • RESOLUCIÓN do 18 de maio 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal encargado da selección das persoas aspirantes no procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música, convocado pola Orde do 20 de maio de 2018 (Diario Oficial de Galicia, do 16 de abril). (DOG, 23/05/18).
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre a Orde do 9 de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2018/2019.
 • RESOLUCIÓN do 7 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado nas ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2018/19. (DOG, 22/05/18).
 • RESOLUCIÓN do 11 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2018/19, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 22/05/18).
 • ORDE do 4 de maio de 2018 pola que se conceden axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2018. (DOG, 22/05/18).
 • ORDE do 9 de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2018/19. (DOG, 21/05/18).
 • EXTRACTO da Orde do 9 de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2018/19. (DOG, 21/05/18).
 • RESOLUCIÓN do 7 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2018/19. (DOG, 21/05/18).
 • PROBAS de acceso a ciclos formativos de grao medio. Listaxes definitivas de solicitudes e exencións. Sedes e instrucións para a súa realización. Convocatoria 2018.
 • ORDE do 24 de abril de 2018 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo. (DOG, 14/05/18).
 • EXTRACTO da Orde do 24 de abril de 2018 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo. (DOG, 14/05/18).
 • ORDE ECD/482/2018, de 4 de maio, pola que se regulan os Premios Nacionais de Bacharelato. (BOE, 11/05/18).
 • ORDE do 26 de abril de 2018 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2017/18. (DOG, 11/05/18).
 • EXTRACTO da Orde do 26 de abril de 2018 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2017/18. (DOG, 11/05/18).
 • ORDE do 23 de abril de 2018 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2018/19. (DOG, 08/05/18).
 • RESOLUCIÓN do 2 de maio de 2018, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se modifica a Resolución do 6 de marzo de 2018 pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2018 (ED114A). (DOG, 08/05/18).
 • ORDE do 26 de abril de 2018 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia. (DOG, 08/05/18).
 • ORDE do 16 de abril de 2018 pola que se autorizan as ensinanzas profesionais de música no centro autorizado de música Eirís, do concello da Coruña. (DOG, 08/05/18).
 • ORDE do 13 de abril de 2018 pola que se modifica a autorización do centro privado Paso a Paso Formación, de Lugo. (DOG, 08/05/18).
 • ORDE do 17 de abril de 2018 pola que se modifica a autorización do centro privado Castelao, do concello da Coruña. (DOG, 08/05/18).
 • ORDE do 17 de abril de 2018 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CEIP Antonio Pedrosa Latas, do concello de Viveiro. (DOG, 08/05/18).
 • ORDE do 17 de abril de 2018 pola que se autoriza o cambio de denominación da Escola Oficial de Idiomas de Viveiro. (DOG, 08/05/18).
 • RESOLUCIÓN do 19 de abril de 2018 pola que se nomean os membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e se publican os parámetros de ponderación das materias troncais de modalidade e das materias de opción da proba de avaliación do bacharelato para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia para o curso 2018/19. (DOG, 08/05/18).
 • ORDE do 30 de abril de 2018 pola que se modifica a Orde do 25 de xaneiro de 2012 de delegación de competencias nos órganos superiores, directivos e periféricos desta consellería. (DOG, 07/05/18).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 20 de marzo de 2018 pola que se convoca procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música. (DOG, 07/05/18).
 • EXTRACTO da Resolución do 27 de abril, da Secretaría de Estado de Cultura, pola que se convocan as “Bolsas do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte/Fulbright” para a ampliación dos estudos artísticos, nos Estados Unidos de América (curso 2018-2019). (BOE, 07/05/18).
 • RESOLUCIÓN do 24 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2018/19. (DOG, 04/05/18).
 • RESOLUCIÓN do 24 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2018/19. (DOG, 04/05/18).
 • RESOLUCIÓN do 24 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2018/19. (DOG, 04/05/18).
 • RESOLUCIÓN do 24 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado aos conservatorios superiores de Música para o curso 2018/19. (DOG, 04/05/18).
 • RESOLUCIÓN do 24 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para os/as aspirantes que non cumpran o requisito de titulación. (DOG, 04/05/18).
 • ORDE do 26 de abril de 2018 pola que se modifica a Orde de 4 de abril de 2018 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización de alumnado de atención preferente. (DOG, 03/05/18).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 14 de marzo de 2018 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres, e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A). (DOG, 03/05/18).
 • CIRCULAR nº 2/2018 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se desenvolve a Orde do 22 de abril de 2010, pola que se establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do bacharelato establecido na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para o curso 2017/2018.
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para a aplicación e a corrección das probas de avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia no curso escolar 2017/18.
 • INSTRUCIÓN da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para a aplicación e a corrección das probas de avaliación final de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia no curso escolar 2017/18.
 • ORDE do 20 de abril de 2018 pola que se modifica a Orde do 30 de abril de 2007 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e por petición da interesada ou interesado, dos funcionarios dos corpos docentes en centros dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, en atención a situacións persoais especiais por motivos de saúde (Diario Oficial de Galicia número 48, do 8 de marzo; corrección de erros do 11 de maio). (DOG, 30/04/18).
 • RESOLUCIÓN do 18 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se designan os membros e se fai pública a composición do tribunal que deberá elaborar, supervisar e avaliar as probas para a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2017/18, e se ditan instrucións para a realización das probas correspondentes. (DOG, 30/04/18).
 • ORDE do 12 de abril de 2018 pola que se modifica a autorización do centro privado Premir de Santiago de Compostela. (DOG, 27/04/18).
 • RESOLUCIÓN do 10 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2017/18. (DOG, 26/04/18).
 • RESOLUCIÓN do 11 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso escolar 2017/18. (DOG, 26/04/18).
 • RESOLUCIÓN do 12 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación secundaria obrigatoria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso escolar 2017/18. (DOG, 26/04/18).
 • ORDE do 5 de abril de 2018 pola que se convoca concurso público de méritos entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir a dirección do centro residencial docente de Vigo. (DOG, 26/04/18).
 • ORDE do 10 de abril de 2018 pola que se modifica a autorización do centro privado de educación especial Santísimo Cristo del Amor do Porriño. (DOG, 26/04/18).
 • ORDE do 19 de abril de 2018 pola que se regulan aspectos relativos á organización das materias do bacharelato establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, para os centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 25/04/18).
 • ORDE do 4 de abril de 2018 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización ao alumnado de atención preferente. (DOG, 20/04/18).
 • CONVÓCASE un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de matemáticas (590006)
 • RESOLUCIÓN definitiva do Concurso ComunicaTedu para centros públicos de ensino non universitario 2017/2018.
 • ORDE do 2 de abril de 2018 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2017/18. (DOG, 19/04/18).
 • EXTRACTO da Orde do 2 de abril de 2018 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2017/18. (DOG, 19/04/18).
 • PROTOCOLO para a atención educativa do alumnado coa síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual.
 • RESOLUCIÓN do 6 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación, convocado pola Orde do 24 de outubro de 2017 (Diario Oficial de Galicia número 210, do 6 de novembro). (DOG, 18/04/18).
 • RESOLUCIÓN do 5 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2018/19. (DOG, 17/04/18).
 • RESOLUCIÓN do 5 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para a autorización dos centros públicos integrados, institutos de educación secundaria e centros integrados de formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado -CUALE- para o curso 2018/19. (DOG, 17/04/18).
 • RESOLUCIÓN DEFINITIVA de centros seleccionados da convocatoria para a participación no “Congreso escolar Aliméntate ben 2018”.
 • COMISIÓNS DE SERVIZOS por motivos de saúde (2018).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 21 de marzo de 2018 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 17/04/18).
 • RESOLUCIÓN do 27 de marzo de 2018, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2017/18, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) para o curso 2018/19. (DOG, 16/04/18).
 • RESOLUCIÓN do 9 de abril de 2018, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades pola que se corrixen erros na de 23 de marzo de 2018, pola que se establecen as instrucións para o cálculo da cualificación final que debe figurar nas credenciales de convalidación por 1º de Bacharelato e de homologación de títulos estranxeiros ao título de Graduado ou Graduada en Educación Secundaria Obrigatoria e ao de Bachiller español. (BOE, 16/04/18).
 • PROBAS DE ACCESO a ciclos formativos de grao medio. Listaxes provisionais de inscrición e exencións. Convocatoria 2018.
 • ORDE do 20 de marzo de 2018 pola que se convoca procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música. (DOG, 16/04/18).
 • CONVÓCASE a selección de centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria para incorporarse ao programa “Educación Responsable: programa para o desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade”, no curso 2018/2019.
 • ORDE do 2 de abril de 2018 pola que se modifica a autorización do centro privado plurilingüe Nuestra Señora del Carmen, de Betanzos. (DOG, 1304/18).
 • ORDE do 20 de marzo de 2018 pola que se regula a educación básica para as persoas adultas e se establece o seu currículo na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 12/04/18).
 • EXTRACTO da Resolución de 2 de abril de 2018, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan bolsas para participar no programa campus de profundización científica para estudantes de educación secundaria obligatoria en Soria. (BOE, 12/04/18).
 • ORDE do 3 de abril de 2018 pola que se modifica a Orde do 23 de febreiro de 2018 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e por petición da persoa interesada, do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que imparte docencia en centros dependentes desta consellería, en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral (código de procedemento ED010A) (Diario Oficial de Galicia número 48, do 8 de marzo). (DOG, 10/04/18).
 • RESOLUCIÓN do 2 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación, convocado pola Orde do 3 de novembro de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 14 de novembro). (DOG, 10/04/18).
 • ORDE do 21 de marzo de 2018 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 09/04/18).
 • REAL DECRETO 189/2018, do 6 de abril, polo que se establece o título de Técnico en comercialización de produtos alimentarios e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 07/04/18).
 • EXTRACTO da Resolución de 22 de febreiro de 2018 da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades pola que se convocan axudas para participar nun Programa de Inmersión Lingüística en colonias de vacacións, organizado polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte para o verán de 2018. (BOE, 07/04/18).
 • RESOLUCIÓN da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, do 26 de marzo de 2018, pola que se determina a forma de publicar a concesión das axudas para o alumnado con necesidades específica de apoio educativo para o curso 2017-2018.
 • RESOLUCIÓN do 19 de marzo de 2018 pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras do concurso Eduemprende Idea 2018, dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos, e se convoca en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 04/04/18).
 • EXTRACTO da Resolución do 19 de marzo de 2018 pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras do concurso Eduemprende Idea 2018, dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos, e se convoca en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 04/04/18).
 • INSTRUCIÓNS para realizar o baremo e asignar as prazas, curso 2018/2019.
 • RESOLUCIÓN do 22 de marzo de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se habilitan asesores e/ou avaliadores no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia ou familias profesionais do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. (DOG, 03/04/18).
 • RESOLUCIÓN do 2 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2018/19. (DOG, 03/04/18).
 • RESOLUCIÓN do 2 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2018/19. (DOG, 03/04/18).
 • RESOLUCIÓN do 2 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o programa plurilingüe no segundo ciclo da educación infantil (Plurinfantil), para o curso 2018/19. (DOG, 03/04/18).
 • RESOLUCIÓN do 23 de marzo de 2018, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se establecen as instrucións para o cálculo da cualificación final que debe figurar nas credenciales de convalidación por 1º de Bachillerato e de homologación de títulos estranxeiros ao título de Graduado ou Graduada en Educación Secundaria Obrigatoria e ao de Bachiller español. (BOE, 02/04/18).
 • RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomean os asesores e as asesoras que actuarán no proceso de acreditación de competencias convocado mediante a Orde do 29 de decembro de 2017. (DOG, 02/04/18).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 14 de marzo de 2018 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres, e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A). (DOG, 27/03/18).
 • ORDE do 7 de marzo de 2018 pola que se modifica a autorización do centro privado estranxeiro O Castro International School, de Mos. (DOG, 26/03/18).
 • SENTENZA 14/2018, de 20 de febreiro de 2018. Recurso de inconstitucionalidade 1377-2014. Interposto polo Goberno da Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos da Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para mellora da calidade educativa. Competencias en educación e réxime lingüístico: nulidad dos preceptos legais que regulan o dereito a recibir os ensinos nas linguas oficiais e a repercusión ás comunidades autónomas dos gastos de escolarización de alumnos en centros privados con oferta educativa en castelán e habilitan ao Goberno para o establecemento das bases da educación plurilingüe. (BOE, 23/03/18).
 • PREMIO PROXECTA de Innovación Educativa 2018 para os centros docentes públicos admitidos no Plan Proxecta durante o curso escolar 2017/2018.
 • ORDE do 16 de marzo de 2018 pola que se modifica a Orde do 28 de xullo de 2017 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas, e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 7 de abril de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 17 de abril). (DOG, 23/03/18).
 • ORDE do 8 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2017/18. (DOG, 23/03/18).
 • EXTRACTO da Orde do 8 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2017/18. (DOG, 23/03/18).
 • RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2018, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para centros educativos de Educación Infantil e Primaria, Ensino Secundario, Formación Profesional ou de Ensinos de Réxime Especial que desexen acoller durante a súa estancia profesional, a un docente estranxeiro para o curso 2018/2019. (BOE, 22/03/18).
 • ORDE do 14 de marzo de 2018 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres, e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento ED001A). (DOG, 21/03/18).
 • ORDE do 28 de febreiro de 2018 pola que se autorizan as ensinanzas artísticas profesionais de danza no centro de ensinanzas artísticas Danza 10 Studio, da Coruña. (DOG, 21/03/18).
 • EXTRACTO da Resolución de 12 de marzo de 2018, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan becas para participar no programa nacional “Aulas da Natureza” durante o verán de 2018. (BOE, 20/03/18).
 • RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2018, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo da especialidade deportiva de Patinaxe Alpino en Línea. (BOE, 20/03/18).
 • RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2018, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo da especialidade deportiva de Patinaxe Freestyle. (BOE, 20/03/18).
 • CIRCULAR 1/2018 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se regulan para o curso 2017-2018 as probas de certificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial reguladas polo Decreto 191/2007, do 20 de setembro e o Decreto 239/2008, do 25 de setembro, así como a proba de certificación do nivel C1 regulada pola Orde de 8 de outubro de 2012.
 • RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se habilitan asesores e/ou avaliadores no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia ou familias profesionais do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. (DOG, 19/03/18).
 • RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a composición das comisións de avaliación que actuarán no proceso de acreditación de competencias convocado pola Orde do 29 de decembro de 2017. (DOG, 19/03/18).
 • RESOLUCIÓN do 8 de marzo de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no terceiro cuadrimestre do ano 2017. (DOG, 16/03/18).
 • ORDE do 27 de febreiro de 2018 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2017/18. (DOG, 15/03/18).
 • EXTRACTO da Orde do 27 de febreiro de 2018 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2017/18. (DOG, 15/03/18).
 • DECRETO 31/2018, do 8 de febreiro, polo que se dispón o cesamento e o nomeamento de membros do Consello Escolar de Galicia. (DOG, 14/03/18).
 • RESOLUCIÓN do 28 de febreiro de 2018, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se establecen as adaptacións da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade ás necesidades e situación dos centros españois situados no exterior do territorio nacional, os programas educativos no exterior, os programas internacionais, os alumnos procedentes de sistemas educativos estranxeiros e as ensinanzas a distancia, para o curso 2017-2018. (BOE, 13/03/18).
 • EXTRACTO da Resolución de 6 de marzo de 2018, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas de profesores en Seccións bilingües de español en Centros educativos de Bulgaria, Chinesa, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía e Rusia para o curso 2018-2019. (BOE, 13/03/18).
 • DECRETO 29/2018, do 22 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018. (DOG, 13/03/18).
 • RESOLUCIÓN do 6 de marzo de 2018, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2018 (procedemento ED114A). (DOG, 13/03/18).
 • BORRADOR da Resolución pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2017/2018, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) para o curso 2018/2019.
 • ORDE do 23 de febreiro de 2018 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e por petición da persoa interesada, do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que imparte docencia en centros dependentes desta consellería, en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral (código de procedemento ED010A). (DOG, 08/03/18).
 • ORDE do 23 de febreiro de 2018 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería. (DOG, 08/03/18).
 • ORDE do 21 de febreiro de 2018 pola que se autoriza o bloque común das actividades de formación deportiva, na modalidade a distancia, no centro público Escola Galega do Deporte, de Pontevedra. (DOG, 07/03/18).
 • RESOLUCIÓN do 25 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade ao acordo entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as organizacións sindicais ANPE, CC.OO., CSI.F e FETE-UGT polo que se modifica a disposición adicional primeira do texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, que imparte ensinanzas distintas das universitarias (publicado pola Resolución do 28 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, Diario Oficial de Galicia número 131, do 11 de xullo). (DOG, 07/03/18).
 • RESOLUCIÓN definitiva de persoas admitidas e excluídas das listas para impartir docencia do corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de linguaxe musical.
 • ORDE do 15 de febreiro de 2018 pola que se concede autorización definitiva ao centro privado estranxeiro Coruña British School, da Coruña. (DOG, 05/03/18).
 • REAL DECRETO 90/2018, do 2 de marzo, polo que se establece o título de Técnico en mantemento de estruturas de madeira e mobiliario de embarcacións de recreo e se fixan  os aspectos básicos do currículo. (BOE, 03/03/18).
 • REAL DECRETO 91/2018, do 2 de marzo, polo que se establece o título de Técnico en mantemento de embarcacións de recreo e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 03/03/18).
 • EXTRACTO da Resolución do 1 de febreiro de 2018 da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan 100 prazas de estancias profesionais en Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia, Países Baixos, Portugal, o Reino Unido, a República de Irlanda e Suiza, para profesorado pertencente aos corpos de Mestres de Educación Infantil e Primaria, Profesores de Ensino Secundario, Catedráticos de Ensino Secundario, Profesores de Escolas. (BOE, 02/03/18).
 • INSTRUCIÓNS para o rexistro de solicitudes de admisión. Curso 2018/2019.
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre o proceso de admisión de alumnado en centros sostidos con fondos públicos para o curso académico 2018-2019.
 • RESOLUCIÓN do 15 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e facer pública a composición do xurado de selección que analizará e valorará as solicitudes dos aspirantes aos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2016/17. (DOG, 26/02/18).
 • REAL DECRETO 84/2018, do 23 de febreiro, polo que se modifica o Real Decreto 276/2007, de 23 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de ingreso, accesos e adquisición de novas especialidades nos corpos docentes a que se refire a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, e se regula o réxime transitorio de ingreso a que se refire a disposición transitoria decimoséptima da citada lei. (BOE, 24/02/18).
 • ORDE do 13 de febreiro de 2018 pola que se autorizan ensinanzas deportivas en baloncesto no centro autorizado de ensinanzas deportivas (CAD) Liceo La Paz, da Coruña. (DOG, 23/02/18).
 • ORDE do 13 de febreiro de 2018 pola que se convocan axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2018. (DOG, 23/02/18).
 • EXTRACTO da Orde do 13 de febreiro de 2018 pola que se convocan axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado, e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2018. (DOG, 23/02/18).
 • RESOLUCIÓN pola que se convoca a participación no “Congreso escolar Aliméntate ben 2018” para centros docentes públicos de ensino non universitario
 • RESOLUCIÓN do 9 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional para o ano 2018. (DOG, 22/02/18).
 • REAL DECRETO 73/2018, do 19 de febreiro, polo que se establece o Título profesional básico en acceso e conservación en instalacións deportivas e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 20/02/18).
 • REAL DECRETO 74/2018, do 19 de febreiro, polo que se establece o título de Técnico en montaxe de estruturas e instalación de sistemas aeronáuticos e se fixan os aspectos básicos do currículo.(BOE, 20/02/18).
 • ADXUDICACIÓN PROVISIONAL do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial
 • PUBLICACIÓN da adxudicación provisional do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2018
 • ORDE do 1 de febreiro de 2018 pola que se prorroga a autorización temporal do centro privado estranxeiro Montessori Compostela, de Santiago de Compostela. (DOG, 19/02/18).
 • ORDE do 5 de febreiro de 2018 pola que se modifica a autorización do centro privado plurilingüe La Inmaculada, de Lugo. (DOG, 19//02/18).
 • ORDE do 1 de febreiro de 2018 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2018. (DOG, 15/02/18).
 • ORDE do 6 de febreiro de 2018 pola que se convocan os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2016/17. (DOG, 15/02/18).
 • EXTRACTO da Orde do 6 de febreiro de 2018 pola que se convocan os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2016/17. (DOG, 15/02/18).
 • ORDE do 29 de xaneiro de 2018 pola que se modifica a autorización do centro Safe Formación, de Ourense, por ampliación das ensinanzas deportivas nas especialidades dos deportes de Montaña e Escalada. (DOG, 14/02/18).
 • ANUNCIO DO SORTEO público anual das letras de prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión de alumnado para o curso 2018/2019
 • ORDE do 22 de xaneiro de 2018 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2018. (DOG, 08/02/18).
 • CORRECCIÓN DE ERROS da Orde ECD/42/2018, do 25 de xaneiro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade, as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificacións obtidas, para o curso 2017/2018. (BOE, 07/02/18).
 • ORDE do 22 de xaneiro de 2018 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2018, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 07/02/18).
 • EXTRACTO da Orde do 22 de xaneiro de 2018 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2018, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 07/02/18).
 • RESOLUCIÓN do 25 de xaneiro de 2018, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4 (ED104B). (DOG, 06/02/18).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 15 de xaneiro de 2018 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2018. (DOG, 05/02/18).
 • ORDE ECD/93/2018, de 1 de febreiro, pola que se corrixen erros na Orde ECD/65/2018, de 29 de xaneiro, pola que se regulan as probas da avaliación final de Educación Secundaria Obrigatoria, para o curso 2017/2018. (BOE, 03/02/18).
 • ORDE do 22 de xaneiro de 2018 pola que se autoriza a apertura e funcionamento temporal do centro privado estranxeiro British Royal School de Culleredo. (DOG, 02/02/18).
 • ORDE do 22 de xaneiro de 2018 pola que se extingue a autorización do centro privado Royal School de Culleredo, por cesamento de actividades docentes. (DOG, 02/02/18).
 • ORDE do 23 de xaneiro de 2018 pola que se modifica a Orde do 28 de xullo de 2017 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas, e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 7 de abril de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 17 de abril). (DOG, 31/01/18).
 • ORDE ECD/65/2018, de 29 de xaneiro, pola que se regulan as probas da avaliación final de Educación Secundaria Obrigatoria, para o curso 2017/2018. (BOE, 30/01/18).
 • ORDE ECD/42/2018, de 25 de xaneiro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade, as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificacións obtidas, para o curso 2017/2018. (BOE, 26/01/18). Ligazón
 • INSTRUCIÓNS para a configuración da oferta de prazas e para a reserva de praza en centro de adscrición, Curso 2018/2019. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 9 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para á súa realización. (DOG, 23/01/18). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 9 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización. (DOG, 23/01/18). Ligazón
 • ORDE do 8 de xaneiro de 2018 pola que se establece o procedemento de expedición de certificados das persoas que manipulen gases fluorados e os equipamentos baseados neles. (DOG, 23/01/18). Ligazón
 • ORDE do 21 de decembro de 2017 pola que se fai pública a resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo, convocadas pola Orde do 3 de maio de 2017. (DOG, 22/01/18). Ligazón
 • ORDE do 15 de xaneiro de 2018 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2018. (DOG, 22/01/18). Ligazón
 • RESOLUCIÓN provisional dos centros seleccionados con contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación infantil, primaria e secundaria dependentes desta Consellería para o curso 2017/2018. Ligazón
 • ORDE do 15 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do certame Cooperativismo no ensino, dirixido ao alumnado dos centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018. (DOG, 19/01/18). Ligazón
 • ORDE do 18 de decembro de 2017 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 18/01/18). Ligazón.
 • EXTRACTO da Orde do 18 de decembro de 2017 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 18/01/18). Ligazón.
 • ABERTO o prazo para actualizar o expediente por parte do persoal docente funcionario de carreira que non participe nos vixentes concursos de traslados, o persoal funcionario en prácticas,o persoal interino e substituto e o profesorado de relixión. Ligazón
 • REAL DECRETO 3/2018, do 12 de xaneiro, polo que se modifica o Real Decreto 275/2007, de 23 de febreiro, polo que se crea o Observatorio Estatal da Convivencia Escolar. (BOE, 13/01/18). Ligazón
 • ORDE do 28 de decembro de 2017 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CEIP Montel Touzet do concello da Coruña. (DOG, 15/01/18). Ligazón
 • ORDE do 28 de decembro de 2017 pola que se autoriza o cambio de denominación do centro de ensinanzas deportivas Pontillón do Castro, de Verducido, do concello de Pontevedra. (DOG, 15/01/18). Ligazón
 • CONVOCATORIA para a solicitude de renovación das persoas auxiliares de conversa para o curso 2018/2019. Centros públicos. Ligazón
 • RESOLUCIÓN definitiva centros seleccionados nos plans de formación permanente do profesorado que se van a impartir en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2017/2018. Ligazón
 • ORDE do 28 de decembro de 2017 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2017/18. (DOG, 11/01/18). Ligazón
 • ORDE do 29 de decembro de 2017 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. DOG (10/01/18). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 20 de decembro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve a convocatoria e selección de centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería para participar en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, English Week, dirixidas ao alumnado de sexto curso de educación primaria e ao de educación secundaria obrigatoria. DOG (10/01/18). Ligazón
 • ORDE do 20 de decembro de 2017 pola que se convoca concurso público de méritos entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir a dirección do centro residencial docente de Ourense. (DOG, 08/01/18). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 12 de decembro 2017 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2016/17, convocados pola Orde do 31 de agosto de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 11 de setembro). (DOG, 04/01/18). Ligazón
 • ORDE do 13 de decembro de 2017 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CEE Príncipe Felipe de Pontevedra. (DOG, 04/01/18). Ligazón
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 30 de novembro de 2017 pola que se modifica a autorización do centro privado Marcote, do concello de Vigo. (DOG, 03/01/18). Ligazón
 • ORDE do 19 de decembro de 2017 pola que se modifica a Orde do 28 de xullo de 2017 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas, e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 7 de abril de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 17 de abril). (DOG, 02/01/18). Ligazón