Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

Publicacións do 2017

Disposicións de recente publicación

Última actualización:  29 de decembro de 2017
 • RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2017, da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se publica o concerto subscrito con entidades de seguro para o aseguramiento do acceso á asistencia sanitaria en territorio nacional aos beneficiarios da mesma durante os anos 2018 e 2019, e se regula o cambio de entidade prestadora da asistencia sanitaria. (BOE, 29/12/17). Ligazón
 • ARTIGO 5 da LEI 9/2017, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. (DOG, 28/12/17). LigazónModifica a Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Maternidade, 20 semanas e Paternidade, 5 semanas.
 • LEI 8/2017, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018. (DOG, 28/12/17). Ligazón
 • LEI 9/2017, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. (DOG, 28/12/17). Ligazón
 • CONVOCATORIA para a realización de proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística para os centros docentes de titularidade da Consellería durante o curso académico 2017/2018. Ligazón
 • RESOLUCIÓN DEFINITIVA de centros admitidos no programa de innovación educativa “Club de Ciencia” durante o curso 2017/2018. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 4 de decembro de 2017, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se modifica o Anexo I da de 30 de marzo de 2016, pola que se definen os cuestionarios de contexto e os indicadores comúns de centro para a avaliación final de Educación Primaria. (BOE, 27/12/17). Ligazón
 • REAL DECRETO 1041/2017, do 22 de decembro, polo que se fixan as esixencias mínimas do nivel básico a efectos de certificación, establécese o currículo básico dos niveis Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, e Avanzado C2, das ensinanzas de idiomas de réxime especial reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, e se establecen as equivalencias entre as ensinanzas de idiomas de réxime especial reguladas en diversos plans de estudos e as deste real decreto. (BOE, 23/12/17). Ligazón
 • CONVOCATORIA para a realización de proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística para os centros docentes de titularidade da Consellería durante o curso académico 2017/2018. Ligazón
 • ORDE do 30 de novembro de 2017 pola que se modifica a autorización do centro privado Marcote, do concello de Vigo. (DOG, 20/12/17). Ligazón
 • ORDE ECD/1237/2017, do 11 de decembro, pola que se modifica a Orde ECD/1767/2012, do 3 de agosto, pola que se regula a expedición do Título de Bachiller correspondente ás ensinanzas reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, para o alumnado inscrito nos programas de seccións internacionais españolas e “Bachibac” en liceos franceses. (BOE, 19/12/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2017, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se outorga o recoñecemento ás actividades de formación deportiva de judo de nivel III, autorizadas pola Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia e impartida pola Federación Galega de Judo e Deportes Asociados. (BOE, 19/12/17). Ligazón
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa sobre o desenvolvemento da modalidade de formación profesional dual para o alumnado matriculado no segundo curso de ciclos formativos de formación profesional no réxime ordinario no curso 2017-2018, en ensinanzas sostidas con fondos públicos. Ligazón
 • ORDE do 30 de novembro de 2017 pola que se conceden os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2016/17, convocados pola Orde do 21 de xullo de 2017. (DOG, 18/12/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 1 de decembro de 2017, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se establece a efectos de cómputos de prazos, o calendario de días inhábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2018. (BOE, 18/12/17). Ligazón
 • CORRECCIÓN DE ERROS da Orde ECD/1092/2017, de 30 de outubro, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, da Comunidade Autónoma de Galicia, se nomean funcionarios de carreira do Corpo de Mestres aos seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orde de 4 de abril de 2016. (BOE, 15/12/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 27 de novembro de 2017, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se lles dá publicidade ás festas laborais de carácter local para o ano 2018, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 07/12/17). Ligazón
 • PUBLICACIÓN de puntuacions definitivas e a listaxe definitiva de excluídos de Chinés e Xaponés, Viola da Gamba e Deseño de Moda. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do IV Concurso de Traballos por Proxectos (baixo a coordinación ou coa participación da biblioteca escolar). Ligazón
 • LISTAXE provisional de centros seleccionados nos plans de formación permanente do profesorado que se van impartir en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2017/2018. Ligazón
 • DECRETO 121/2017, do 5 de outubro, polo que se establece o currículo do ciclo de grao superior correspondente ao título de técnico deportivo superior en Hípica. (DOG, 11/12/17). Ligazón
 • ORDE do 29 de novembro de 2017 pola que se resolve o concurso Eduemprende Idea 2017, dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia, sostidas con fondos públicos, convocado pola Orde do 30 de marzo de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 17 de abril). (DOG, 11/12/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 29 de novembro de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se determina a composición da comisión avaliadora do concurso de traslados entre persoal funcionario docente. (DOG, 07/12/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN provisional das axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2017/2018. Ligazón
 • DECRETO 120/2017, do 28 de setembro, polo que se establece o currículo dos ciclos inicial e final de grao medio correspondentes ao título de técnico deportivo en Judo e Defensa Persoal. (DOG, 04/12/17). Ligazón
 • XII PREMIOS á Excelencia Musical Mans Futuro 2017. Ligazón
 • PREMIOS a curtas de animación en galego elaboradas no marco do programa Nós tamén creamos! para o curso académico 2017/2018. Ligazón
 • PREMIOS a curtas de animación en galego elaboradas no marco do programa Nós tamén creamos! para o curso académico 2017/2018. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2017, da Subsecretaría, pola que se convoca concurso para a provisión de postos de persoal docente no exterior. (BOE, 28/11/17). Ligazón
 • CONVOCATORIA do programa “Bibliotecas Escolares Solidarias” para o curso 2017/2018. Ligazón
 • ORDE do 16 de novembro de 2017 pola que se anuncia a convocatoria de axudas para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2017/18 (ED101C). (DOG, 28/11/17). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 16 de novembro de 2017 pola que se anuncia a convocatoria de axudas para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2017/18 (ED101C). (DOG, 28/11/17). Ligazón
 • ORDE do 16 de novembro de 2017 pola que se anuncia a convocatoria de subvencións para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2017/18 (ED101A). (DOG, 28/11/17). Ligazón
 • XTRACTO da Orde do 16 de novembro de 2017 pola que se anuncia a convocatoria de subvencións para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2017/18 (ED101A). (DOG, 28/11/17). Ligazón
 • DECRETO 118/2017, do 5 de outubro, polo que se establece o currículo do ciclo de grao superior correspondente ao título de técnico deportivo superior en Baloncesto. (DOG, 27/11/17). Ligazón
 • CORRECCIÓN DE ERROS da Orde ECD/1092/2017, do 30 de outubro, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, da Comunidade Autónoma de Galicia, se nomean funcionarios de carreira do Corpo de Mestres aos seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orde de 4 de abril de 2016. (BOE, 27/11/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN definitiva dos proxectos admitidos para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2017/2018. Ligazón
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 6 de novembro de 2017 pola que se autoriza a apertura e funcionamento do centro de ensinanzas deportivas Pontillón do Castro, de Verducido, do concello de Pontevedra. DOG, 27/11/17). Ligazón
 • ORDE ECD/1141/2017, do 14 de novembro, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, da Comunidade Autónoma de Galicia, se nomean funcionarios de carreira, dos Corpos de Profesores de Ensino Secundario e Profesores Técnicos de Formación Profesional, aos seleccionados nos procedementos selectivos convocados por Orde do 4 de abril de 2016. (BOE, 24/11/17). Ligazón
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 6 de novembro de 2017 pola que se actualizan os anexos da Orde do 18 de outubro de 2010 pola que se establecen os centros e postos cualificados de especial dificultade na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 24/11/17). Ligazón
 • ORDE do 13 de novembro de 2017 pola que se modifica a autorización do centro privado Castelao, do concello da Coruña. (DOG, 23/11/17). Ligazón
 • gazónORDE do 6 de novembro de 2017 pola que se autoriza a apertura e funcionamento do centro de ensinanzas deportivas Pontillón do Castro, de Verducido, do concello de Pontevedra. (DOG, 22/11/17). Ligazón
 • ORDE do 6 de novembro de 2017 pola que se extingue a autorización do centro privado París, do concello de Pontevedra. (DOG, 22/11/17). Ligazón
 • DECRETO 109/2017, do 28 de setembro, polo que se establece o currículo dos ciclos inicial e final de grao medio correspondentes aos títulos de técnico deportivo en Piragüismo de Augas Bravas, técnico deportivo en Piragüismo de Augas Tranquilas e técnico deportivo en Piragüismo Recreativo Guía en Augas Bravas. (DOG, 20/11/17). Ligazón
 • CENTROS  seleccionados para o proxecto “Radio na biblio” para o curso 2017/2018. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 8 de novembro de 2017, da Subsecretaría, pola que se prorroga a permanencia en postos docentes en Brasil. (BOE, 20/11/17). Ligazón
 • ORDE do 6 de novembro do 2017 pola que se actualizan os anexos da Orde do 18 de outubro de 2010 pola que se establecen os centros e postos cualificados de especial dificultade na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 17/11/17). Ligazón
 • ORIENTACIÓNS COMPLEMENTARIAS á Circular 5/2017, da Dirección Xeral de Educación e Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para realizar a matrícula no bacharelato para persoas adultas para o curso 2017-18. Ligazón
 • VALIDACIÓNS de danza ou música na ESO e bacharelato. Ligazón
 • RESOLUCIÓN DEFINITIVA da convocatoria de premio de innovación educativa “Desafíos STEM: programación, robótica e impresión 3D” para centros públicos. Ligazón
 • ORDE do 3 de novembro de 2017 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería. (DOG, 14/11/17). Ligazón
 • ORDE ECD/1091/2017, do 30 de outubro, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, da Comunidade Autónoma de Galicia, se nomean funcionarios de carreira do Corpo de Inspectores de Educación, aos seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orde do 4 de abril de 2016. (BOE, 13/11/17). Ligazón
 • ORDE ECD/1092/2017, do 30 de outubro, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, da Comunidade Autónoma de Galicia, se nomean funcionarios de carreira do Corpo de Mestres aos seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orde do 4 de abril de 2016. (BOE, 13/11/17). Ligazón
 • DECRETO 106/2017, do 28 de setembro, polo que se establece o currículo dos ciclos inicial e final de grao medio correspondentes ao título de técnico deportivo en Baloncesto, e se modifican o Decreto 135/2012, do 31 de maio, o Decreto 73/2013, do 18 de abril, e o Decreto 64/2015, do 16 de abril. (DOG, 13/11/17). Ligazón
 • ORDE do 30 de outubro de 2017 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CEIP plurilingüe Tomás de Lemos do Concello de Ribadavia. (DOG, 13/11/17). Ligazón
 • ORDE do 30 de outubro de 2017 pola que se autoriza o cambio de denominación específica da EEI da Igrexa do Concello de Brión.(DOG, 13/11/17). Ligazón 
 • RESOLUCIÓN provisional de centros admitidos no programa de innovación educativa “Club de Ciencia” durante o curso 2017/2018. Ligazón
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 23 de outubro de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de artes plásticas e deseño, especialidades de Debuxo Técnico (595008) e de Deseño de Produto (595511). (DOG, 09/11/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 31 de outubro do 2017 pola que se amplía a contía orzamentaria da Resolución do 13 de xuño de 2017 pola que se regula o procedemento para a concesión das axudas para a subministración de froitas frescas, castañas e leite líquido de consumo ao alumnado de centros escolares e se convocan para o curso escolar 2017/18, e de convocatoria da declaración de participación para o curso escolar 2018/19. (DOG, 07/11/17). Ligazón
 • ORDE do 23 de outubro de 2017 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2016/17, convocados pola Orde do 23 de maio de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 7 de xuño). (DOG, 07/11/17). Ligazón
 • ORDE do 23 de outubro de 2017 pola que se modifica a autorización do centro privado Andaina do concello de Culleredo. (DOG, 07/11/17). Ligazón
 • ORDE do 16 de outubro de 2017 pola que se autorizan novos centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2017/18. (DOG, 06/11/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 16 de outubro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a autorización de novas seccións bilingües no curso 2017/18 en centros sustentados con fondos públicos de ensino non universitario reguladas pola Orde do 12 de maio de 2011 (DOG, 06/11/17). Ligazón.
 • RESOLUCIÓN do 16 de outubro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se autorizan centros educativos para impartir o programa plurilingüe no segundo ciclo da educación infantil (Plurinfantil), para o curso 2017/18. (DOG, 06/11/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 16 de outubro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se autorizan centros educativos para impartir o bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2017/18. (DOG, 06/11/17). Ligazón
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática en desenvolvemento do Decreto 179/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 06/11/17). Ligazón
 • ORDE do 24 de outubro de 2017 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación. (DOG, 06/11/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 31 de outubro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan, para o curso 2017/2018, os contratos-programa. Ligazón
 • PROXECTOS de Formación para o profesorado de FP para o curso 2017/2018. Ligazón
 • ORDE ECD/1055/2017, do 26 de outubro, pola que se modifica a Orde ECD/2159/2014, do 7 de novembro, pola que se establecen convalidacións entre módulos profesionais de formación profesional do Sistema Educativo Español e medidas para a súa aplicación e modifícase a Orde do 20 de decembro de 2001, pola que se determinan convalidaciones de estudos de formación profesional específica derivada da Lei Orgánica 1/1990, de 3 de outubro, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo. (BOE, 02/11/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 23 de outubro de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de artes plásticas e deseño, especialidades de Debuxo Técnico (595008) e de Deseño de Produto (595511). (DOG, 27/10/17). Ligazón
 • CONVOCATORIA para participar no programa Lanzadeiras 2017/2018. Ligazón
 • ORDE do 9 de outubro do 2017 pola que se aproban as bases reguladoras das axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2017/18. (DOG, 25/10/17). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 9 de outubro do 2017 pola que se aproban as bases reguladoras das axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2017/18. (DOG, 25/10/17). Ligazón
 • ORDE ECD/1016/2017, do 9 de outubro, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Comunidade Autónoma de Galicia, se nomean funcionarios de carreira do Corpo Mestres aos seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orde do 11 de marzo de 2015. (BOE, 24/10/17). Ligazón
 • DECRETO 103/2017, do 7 de setembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ebanistaría Artística. (DOG, 24/10/17). Ligazón
 • ORDE do 13 de outubro de 2017 pola que se resolve a convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros non universitarios sostidos con fondos públicos para o curso 2017/18. (DOG, 24/10/17). Ligazón
 • PROXECTO PILOTO “Radio na biblio”, para a introdución da radio nas bibliotecas escolares dos centros Plambe. Ligazón
 • ORDE do 5 de outubro de 2017 pola que se modifica a autorización do centro privado Fillas de María Inmaculada, do concello de Vigo. (DOG, 19/10/17). Ligazón
 • CORRECCIÓN DE ERROS da Resolución de 9 de outubro de 2017, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se publica a relación de festas laborais para o ano 2018. (BOE, 19/10/17). Ligazón
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 29 de setembro de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidades de Chinés (592004) e Xaponés (592013); no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de Viola da Gamba (594432), e no corpo de profesores de artes plásticas e deseño, especialidade de Deseño de Moda (595510). (DOG, 19/10/17). Ligazón
 • ORDE do 4 de outubro de 2017 pola que se fai pública a resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo, convocadas pola Orde do 3 de maio de 2017. (DOG, 18/10/17). Ligazón
 • DECRETO 101/2017, do 7 de setembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Técnicas Escultóricas. (DOG, 17/10/17). Ligazón
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Decreto 92/2017, do 7 de setembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Dourado, Prateado e Policromía. (DOG, 16/10/17). Ligazón
 • ORDE do 25 de setembro de 2017 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2016/17 convocados pola Orde do 24 de abril de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 4 de maio). (DOG, 13/10/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 5 de outubro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba de acceso específica ás ensinanzas de técnico deportivo en Vela para o curso 2017/18. (DOG, 13/10/17). Ligazón
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 15 de setembro de 2017 pola que se autoriza o centro privado Montecastelo, de Vigo, para impartir ensinanzas de formación profesional na modalidade semipresencial e/ou a distancia. (DOG, 13/10/17). Ligazón
 • ORDE do 19 de setembro de 2017 pola que se autorizan, na modalidade a distancia, os módulos do bloque común e do bloque específico das ensinanzas de técnico deportivo en Mergullo Deportivo con Escafandro Autónomo, técnico deportivo e técnico deportivo superior en Salvamento e Socorrismo, e o bloque común das actividades de formación promovidas polas federacións deportivas, ao centro Tándem, de Viveiro. (DOG, 13/10/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 9 de outubro de 2017, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se publica a relación de festas laborais para o ano 2018. (BOE, 11/10/17). Ligazón
 • AMPLIACIÓN do prazo de participación na convocatoria do Plan Proxecta para o curso 2017/2018. Ligazón
 • ORDE do 4 de outubro de 2017 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 19 de maio de axudas dirixidas a escolas de música non dependentes desta consellería. (DOG, 11/10/17). Ligazón
 • DECRETO 94/2017, do 7 de setembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Escultura Aplicada ao Espectáculo. (DOG, 10/10/17). Ligazón
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 6 de xullo de 2017 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. (DOG, 10/10/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 22 de setembro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do practicum correspondente ao curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico en formación profesional, na Comunidade Autónoma de Galicia, para o curso 2017/18. (DOG, 06/10/17). Ligazón
 • LISTAXE provisional de centros admitidos para participar no programa “Introdución á robótica educativa en primaria. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 29 de setembro de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidades de Chinés (592004) e Xaponés (592013); no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de Viola da Gamba (594432) e no corpo de profesores de artes plásticas e deseño, especialidade de Deseño de Moda (595510). (DOG, 06/10/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 25 de setembro de 2017, conxunta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para celebrar as eleccións de constitución do consello escolar en centros escolares de nova creación e outros sostidos con fondos públicos. (DOG, 05/10/17). Ligazón
 • DECRETO 92/2017, do 7 de setembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Dourado, Prateado e Policromía. (DOG, 04/10/17). Ligazón
 • ORDE do 21 de setembro de 2017 pola que se fai pública a oferta educativa das ensinanzas deportivas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar 2017/18. (DOG, 04/10/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 18 de setembro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que designan os membros e se fai pública a composición do xurado de selección que analizará e valorará as solicitudes das persoas aspirantes aos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza, e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2016/17. (DOG, 02/10/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 18 de setembro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a relación de centros autorizados para impartir ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP), así como os ciclos formativos autorizados, no curso 2017/18. (DOG, 02/10/17). Ligazón
 • ORDE do 11 de setembro de 2017 pola que se modifica a autorización temporal do centro privado estranxeiro Eleven School, de Vigo (Pontevedra). (DOG, 28/09/17). Ligazón
 • ORDE do 14 de setembro de 2017 pola que se modifica a autorización do Centro Privado López y Vicuña, da Coruña.  (DOG, 28/09/17). Ligazón
 • ORDE do 15 de setembro de 2017 pola que se autoriza o centro privado Montecastelo, de Vigo, para impartir ensinanzas de formación profesional na modalidade semipresencial e/ou a distancia. (DOG, 28/09/17). Ligazón
 • ORDE do 18 de setembro de 2017 pola que se fai pública a relación do persoal docente que obtivo destino definitivo no proceso de adscrición regulado na Orde do 19 de xullo de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 4 de agosto) pola que se desenvolve o Decreto 60/2017, do 22 de xuño, de reorganización de centros docentes de determinadas localidades. (DOG, 27/09). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 14 de setembro de 2017 pola que se conceden as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2016/17. (DOG, 27/09). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 13 de setembro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se designan os membros e se fai pública a composición da comisión de selección que supervisará e valorará as solicitudes dos aspirantes aos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2016/17. (DOG, 26/09/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2017 pola que se habilitan asesores e/ou avaliadores no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia ou familias profesionais do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. (DOG, 26/09/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 18 de setembro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se modifica a Resolución do 1 de xuño de 2017 pola que se fai pública a composición das comisións de avaliación que actuarán no proceso de acreditación de competencias convocado pola Resolución do 26 de abril de 2017. (DOG, 26/09/17). Ligazón
 • DECRETO 89/2017, do 14 de setembro, polo que se dispón a substitución dun membro do Consello Escolar de Galicia. (DOG, 25/09/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 7 de setembro de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se procede á adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o curso académico 2017/18 entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, a quen resulta desprazado por falta de horario, ao persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concellaría, por motivos de saúde ou por conciliación familiar, ao persoal opositor, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo. (DOG, 22/09/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 11 de setembro de 2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se fai pública a formalización de contratos de obras, cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional nun 80 %, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, eixe 04, obxectivo específico 04.03.01. (DOG, 20/09/17). Ligazón
 • CAMPAÑA de Vixilancia da Saúde do Persoal de Centros Docentes 2017/2018. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2017 pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería durante o curso escolar 2017/2018. Ligazón
 • PLAN DIRECTOR para a convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos e nos seus contornos para o curso 2017/2018. Ligazón
 • ORDE do 11 de setembro de 2017 pola que se nomean funcionarios ou funcionarias en prácticas as persoas opositoras que superaron os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas, e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 7 de abril de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 17 de abril). (DOG, 15/09/17). Ligazón
 • DECRETO 86/2017, do 7 de setembro, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2018. (DOG, 14/09/17). Ligazón
 • LISTAXE DEFINITIVA de centros admitidos no bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2017/2018. Ligazón
 • LISTAXE DEFINITIVA de centros admitidos e excluídos do programa plurilingüe no segundo ciclo da Educación Infantil (Plurinfantil), para o curso 2017/2018. Ligazón
 • LISTAXE DEFINITIVA de centros admitidos e excluídos para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2017/2018. Ligazón
 • RELACIÓN DEFINITIVA de centros autorizados CPI, IES e CIFP para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado (CUALE). Ligazón
 • ORDE do 31 de agosto de 2017 pola que se convocan os premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza, e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2016/17. (DOG, 11/09/17). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 31 de agosto de 2017 pola que se convocan os premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza, e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2016/17. (DOG, 11/09/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 30 de agosto de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas, na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2017/18. (DOG, 11/09/17). Ligazón
 • ORDE do 29 de agosto de 2017 pola que se autoriza a posta en marcha, con carácter experimental, de seccións bilingües en determinados centros de ensinanzas artísticas de réxime especial na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 08/09/17). Ligazón
 • CIRCULAR 6/2017 da DXEFPIE sobre organización dos niveis básico, intermedio e avanzado. That’s English!. Curso 2017-2018. Ligazón
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 31 de xullo de 2017 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 29 de marzo de 2017 pola que convocaron as axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursou ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2016/17. (DOG, 08/09/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN definitiva das licenzas por formación destinadas ao funcionariado docente non universitario para o curso 2017/2018. Ligazón
 • INSTRUCIÓNS de 1 de setembro de 2017 en relación coa organización e o funcionamento das bibliotecas escolares para o curso 2017/2018. Ligazón
 • CIRCULAR 4/2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa, pola que se ditan Instrucións sobre a organización e o funcionamento dos centros EPA e dos institutos de educación secundaria que impartan ensinanzas básicas de educación para persoas adultas polas modalidades presencial e a distancia no curso 2017/2018. Ligazón
 • CIRCULAR 5/2017 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, para a organización e posta en funcionamento das ensinanzas de bacharelato para persoas adultas, nas modalidades presencial e a distancia, nos IES e centros EPA autorizados para impartilas, no curso 2017/18. Ligazón
 • ORDE do 21 de agosto de 2017 pola que se autorizan as ensinanzas profesionais de música moderna no centro Presto Vivace, do concello da Coruña. (DOG, 31/08/17). Ligazón
 • ORDE do 21 de agosto de 2017 pola que se modifica a autorización do centro privado Santo Cristo, de Ourense. (DOG, 30/08/17). Ligazón
 • ORDE do 11 de agosto de 2017 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 29/08/17). Ligazón
 • ORDE do 4 de agosto de 2017 pola que se autoriza o centro privado Liceo La Paz, da Coruña, para impartir ensinanzas de formación profesional na modalidade semipresencial e/ou a distancia. (DOG, 28/08/17). Ligazón
 • ORDE do 4 de agosto de 2017 pola que se modifica a autorización do centro privado Santa Apolonia de Santiago de Compostela. (DOG, 28/08/17). Ligazón
 • ORDE do 4 de agosto de 2017 pola que se nomean funcionarios ou funcionarias en prácticas as persoas opositoras que superaron o procedemento selectivo de ingreso ao corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 7 de abril de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 17 de abril). (DOG, 25/08/17). Ligazón
 • ORDE do 28 de xullo de 2017 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas, e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 7 de abril de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 17 de abril). (DOG, 23/08/17). Ligazón
 • ORDE do 10 de agosto de 2017 pola que se aproban os concertos educativos cos centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial, e de formación profesional. (DOG, 21/08/17). Ligazón
 • ORDE do 3 de agosto de 2017 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes na etapa de educación secundaria obrigatoria, e se regula o seu currículo e a súa oferta. (DOG, 18/08/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 3 de agosto de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega (Celga), que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia. (DOG, 17/08/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 3 de agosto de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2017/18. (DOG, 17/08/17). Ligazón
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Decreto 71/2017, do 24 de maio, polo que se establecen seis currículos de títulos profesionais básicos. (DOG, 14/08/17). Ligazón
 • DECRETO 80/2017, do 15 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo de grao superior correspondente ao título de técnico deportivo superior en Atletismo.  (DOG, 14/08/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 3 de agosto de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2017/18 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concellaría, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal opositor do ano 2017 e ao persoal interino ou substituto do corpo de mestres e ao que solicite o reingreso no servizo activo. (DOG, 14/08/17). Ligazón
 • ORDE do 28 de xullo de 2017 pola que se autoriza a apertura e o funcionamento temporal do centro privado estranxeiro Eleven School, de Vigo.  (DOG, 14/08/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, de prórroga da sección bilingüe de lingua inglesa no Conservatorio Superior de Música da Coruña.  (DOG, 14/08/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2017 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 29 de marzo de 2017 pola que convocaron as axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursou ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2016/17.  (DOG, 14/08/17). Ligazón
 • ORDE do 14 de xullo de 2017 pola que se autoriza a modificación da autorización do centro privado Belarmino Fernández Iglesias, de Sober. (DOG, 11/08/17). Ligazón
 • ORDE do 17 de xullo de 2017 pola que se autoriza o cambio de domicilio por traslado de instalacións e a ampliación dunha unidade de educación especial ao centro privado de educación especial Bata-Os Mecos, de Vilanova de Arousa. (DOG, 11/08/17). Ligazón
 • ORDE do 18 de xullo de 2017 pola que se autoriza a apertura e o funcionamento do centro público Escola Galega do Deporte, de Pontevedra, para impartir o bloque común das actividades de formación deportiva. (DOG, 11/08/17). Ligazón
 • ORDE do 2 de agosto de 2017 pola que se conceden axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais de alumnos e das asociacións de nais e pais de alumnos de centros de educación especial para o ano 2017. (DOG, 11/08/17). Ligazón
 • EXTRACTO da Resolución do 3 de agosto de 2017, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan bolsas de carácter xeral para o curso académico 2017-2018, para estudantes que cursen estudos postobrigatorios. (BOE, 10/08/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 21 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a listaxe definitiva de centros admitidos no programa de dobre titulación de Bacharelato e Baccalauréat -Bachibac- para o curso 2017/18. (DOG, 10/08/17). Ligazón
 • RELACIÓN definitiva de centros seleccionados na convocatoria para participar no proxecto E-DIXGAL. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 20 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2017/18, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 08/08/17). Ligazón
 • DECRETO 73/2017, do 6 de xullo, polo que se dispón a substitución dun membro do Consello Escolar de Galicia. (DOG, 08/08/17). Ligazón
 • DECRETO 71/2017, do 24 de maio, polo que se establecen seis currículos de títulos profesionais básicos. (DOG, 07/08/17). Ligazón
 • ORDE do 21 de xullo de 2017 pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2016/17. (DOG, 07/08/17). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 21 de xullo de 2017 pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2016/17. (DOG, 07/08/17). Ligazón
 • ORDE do 24 de xullo de 2017 pola que se resolve o concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería. (DOG, 07/08/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve o concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en réxime de comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente. (DOG, 07/08/17). Ligazón
 • DECRETO 72/2017, do 20 de xullo, polo que se dispón a substitución dun membro do Consello Escolar de Galicia. (DOG, 07/08/17). Ligazón
 • ORDE do 19 de xullo de 2017 pola que se desenvolve o Decreto 60/2017, do 22 de xuño, de reorganización de centros docentes de determinadas localidades. (DOG, 04/08/17). Ligazón
 • ADXUDICACIÓN DEFINITIVA de destinos provisionais para o próximo curso académico 2017/2018 do persoal do corpo de mestres. Ligazón
 • ORDE do 19 de xullo de 2017 pola que se regula a convocatoria e selección de centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para participar en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, English Week, dirixidas ao alumnado de sexto curso de educación primaria e ao de educación secundaria obrigatoria. (DOG, 02/08/17). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 19 de xullo de 2017 pola que se regula a convocatoria e selección de centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para participar en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, English Week, dirixidas ao alumnado de sexto curso de educación primaria e ao de educación secundaria obrigatoria. (DOG, 02/08/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 14 de xullo de 2017, da Subsecretaría, pola que se prorroga a permanencia en centros docentes no exterior a funcionarios docentes. (DOG, 01/08/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 14 de xullo de 2017, da Subsecretaría, pola que se prorroga a permanencia en postos de asesores técnicos no exterior a funcionarios docentes.  (DOG, 01/08/17). Ligazón
 • ORDE do 11 de xullo de 2017 pola que se fai pública a oferta educativa das escolas oficiais de idiomas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar 2017/18. (DOG, 01/08/17). Ligazón
 • DECRETO 69/2017, do 24 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Organización e Control de Obras de Construción. (DOG, 31/07/17). Ligazón
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 6 de xullo de 2017 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. (DOG, 28/07/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 14 de xullo de 2017, da Mutualidad Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se convocan bolsas de estudo para mutualistas, para o curso 2017/2018. (BOE, 27/07/17). Ligazón
 • ORDE do 6 de xullo de 2017 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. (DOG, 26/07/17). Ligazón
 • REAL DECRETO 726/2017, do 21 de xullo, polo que se establecen os límetes de renda e patrimonio familiar e as cuantías das bolsas e axudas ao estudo para o curso 2017-2018, e se modifica o Real Decreto 1721/2007, do 21 de decembro, polo que se establece o réxime das bolsas e axudas ao estudo personalizadas. (BOE, 22/07/17). Ligazón
 • ANUNCIO do 11 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e da relación definitiva de persoas excluídas do baremo para as prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidades de Canto (594403), Clarinete (594404) e Percusión (594422) (anuncio de apertura de prazo do 15 de marzo de 2017, Diario Oficial de Galicia número 58, do 23 de marzo). (DOG, 20/07/17). Ligazón
 • ORDE do 10 de xullo de 2017 pola que se convocan prazas de residencia para persoas colaboradoras bolseiras nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso académico 2017/18. (DOG, 20/07/17). Ligazón
 • ORDE do 7 de xullo de 2017 pola que se autoriza a posta en funcionamento do colexio de educación infantil e primaria de Outes, no concello de Outes. (DOG, 19/07/17). Ligazón
 • ORDE do 29 de xuño de 2017 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE), para o ano 2017. (DOG, 17/07/17). Ligazón
 • ORDE do 4 de xullo de 2017 pola que se modifica a autorización do centro privado estranxeiro Trisquel Compostela International School, do concello de Teo. (DOG, 17/07/17). Ligazón
 • REAL DECRETO 653/2017, do 23 de xuño, polo que se establece o título de Técnico Superior en ensinanza e animación sociodeportiva e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 15/07/17). Ligazón
 • REAL DECRETO 705/2017, do 7 de xullo, polo que se modifican o Real Decreto 140/2011, de 4 de febreiro, polo que se complementa o Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, mediante o establecemento de catro cualificaciones profesionais da Familia profesional Sanidade, e o Real Decreto 1551/2011, do 31 de outubro, polo que se complementa o Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, mediante o establecemento de cinco cualificaciones profesionais correspondentes á familia profesional Agraria.(BOE, 15/07/17). Ligazón
 • ORDE do 4 de xullo de 2017 pola que se declaran aptos na fase de prácticas os opositores que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 4 de abril de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 19 de abril). (DOG, 13/07/17). Ligazón
 • ORDE do 29 de xuño de 2017 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2017. (DOG, 13/07/17). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 29 de xuño de 2017 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2017. (DOG, 13/07/17). Ligazón
 • ORDE do 3 de xullo de 2017 pola que se resolve a adxudicación das axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2017, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 13/07/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 3 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se designan os membros e se fai pública a composición do tribunal que elaborará, supervisará e avaliará as probas para a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2016/17, e se ditan instrucións para a realización das probas correspondentes. (DOG, 12/07/17). Ligazón
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Decreto 60/2017, do 22 de xuño, de reorganización de centros docentes de determinadas localidades. (DOG, 11/07/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 28 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade ao texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995, polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente desta consellería que imparte ensinanzas distintas das universitarias. (DOG, 11/07/17). Ligazón
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 17 de xuño de 2017 pola que se regulan os intercambios provisionais de prazas do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros dependentes desta consellería (código ED002A). (DOG, 10/07/17). Ligazón
 • ORDE do 23 de xuño de 2017 pola que se autoriza a inclusión da Escola de Música Municipal de Ames (A Coruña) no Rexistro de Escolas de Música e Danza da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 10/07/17). Ligazón
 • REAL DECRETO 651/2017, do 23 de xuño, polo que se establece o título de Técnico Superior en acondicionamiento físico e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 08/07/17). Ligazón
 • REAL DECRETO 652/2017, do 23 de xuño, polo que se establece o título de Técnico en actividades ecuestres e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 08/07/17). Ligazón
 • ORDE ECD/654/2017, do 5 de xullo, pola que se fixan as cotas por servizos, ensinanzas e actividades de carácter complementario nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2017/2018. (BOE, 08/07/17). Ligazón
 • ORDE ECD/655/2017, do 5 de xullo, pola que se fixan os prezos públicos pola prestación do servizo de ensinanza nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2017/2018. (BOE, 08/07/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 29 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se publica o anuncio da resolución pola que se regulan os ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP), para o curso 2017/18. (DOG, 07/07/17). Ligazón
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 13 de xuño de 2017 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2017/18 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concellaría, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal opositor do ano 2017 e ao persoal interino ou substituto do corpo de mestres e ao que solicite o reingreso no servizo activo. (DOG, 07/07/17). Ligazón
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 19 de maio de 2017 pola que se convocan axudas dirixidas a escolas de música non dependentes desta consellería. (DOG, 05/07/17). Ligazón
 • ORDE do 21 de xuño de 2017 pola que se autoriza a modificación da autorización do centro privado Mercantil de Vigo. (DOG, 05/07/17). Ligazón
 • DECRETO 59/2017, do 22 de xuño, polo que se transforman institutos de educación secundaria da Comunidade Autónoma de Galicia en centros integrados de formación profesional. (DOG, 04/07/17). Ligazón.
 • DECRETO 60/2017, do 22 de xuño, de reorganización de centros docentes de determinadas localidades. (DOG, 04/07/17). Ligazón.
 • ORDE do 23 de xuño de 2017 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2015/16, convocados pola Orde do 10 de febreiro de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 28 de febreiro). (DOG, 04/07/17). Ligazón.
 • RESOLUCIÓN do 22 de xuño de 2017, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se adxudica o financiamento dos proxectos de fomento do uso do galego dos equipos de dinamización da lingua galega dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2016/17, ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2016 (Diario Oficial de Galicia número 12, do 18 de xaneiro de 2017). (DOG, 04/07/17). Ligazón.
 • ORDE do 17 xuño de 2017 pola que se regulan os intercambios provisionais de prazas do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros dependentes desta consellería (código ED002A). (DOG, 30/06/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2017, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se adxudica o financiamento dos proxectos de fomento do uso do galego dos equipos de dinamización lingüística dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2016/17, ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2016 (Diario Oficial de Galicia número 12, do 18 de xaneiro de 2017). (DOG, 29/06/17). Ligazón
 • ORDE do 14 de xuño de 2017 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2017/18. (DOG, 26/06/17). Ligazón
 • ORDE do 15 de xuño de 2017 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2017/18. (DOG, 26/06/17). Ligazón
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 9 de xuño de 2017 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e por petición da persoa interesada, do persoal funcionario dos corpos docentes que imparte docencia en centros dependentes desta consellería, en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral. (DOG, 26/06/17). Ligazón
 • ORDE do 13 de xuño de 2017 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2017/18 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concellería, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal opositor do ano 2017 e ao persoal interino ou substituto do corpo de mestres e ao que solicite o reingreso no servizo activo. (DOG, 26/06/17). Ligazón
 • ORDE do 13 de xuño de 2017 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o curso académico 2017/18, entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal que se lle conceda unha comisión de servizos por concellería, por motivos de saúde ou por conciliación familiar, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo. (DOG, 26/06/17). Ligazón
 • CORRECCIÓN DE ERROS da Orde PRA/261/2017, de 17 de marzo, pola que se actualizan determinadas cualificacións profesionais da familia profesional Transporte e Mantemento de Vehículos e Enerxía e Auga, recollidas no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, establecidas por Real Decreto 295/2004, do 20 de febreiro, e Real Decreto 1228/2006, do 27 de outubro; Real Decreto 1225/2010, do 1 de outubro, e Real Decreto 1038/2011, do 15 de xullo. (BOE, 23/06/17). Ligazón
 • ORDE do 8 de xuño de 2017 pola que se modifica a autorización do centro privado Chíos Formación, da Coruña. (DOG, 23/06/17). Ligazón
 • ORDE do 9 de xuño de 2017 pola que autoriza o cambio de titularidade do centro autorizado de ensinanzas deportivas Constantino Castro Ruso, de Vigo (Pontevedra). (DOG, 23/06/17). Ligazón
 • ORDE do 12 de xuño de 2017 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2017/18 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 22/06/17). Ligazón
 • ORDE do 5 de xuño de 2017 pola que se autoriza a modificación da autorización do centro privado Santiago Apóstol, de Soutomaior. (DOG, 21/06/17). Ligazón
 • ORDE do 6 de xuño de 2017 pola que se autoriza a modificación da autorización do centro privado de educación especial San Jerónimo Emiliani (A Guarda). (DOG, 21/06/17). Ligazón
 • ORDE do 13 de xuño de 2017 pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades. (DOG, 21/06/17). Ligazón
 • CORRECCIÓN de erros. RESOLUCIÓN do 30 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño para o curso 2017/18. (DOG, 21/06/17). Ligazón
 • INFORMACIÓN sobre servizos mínimos de transporte escolar os días 20 e 21 de xuño de 2017, con ocasión da folga convocada con carácter indefinido no sector do transporte de viaxeiros por estrada para os martes e mércores de cada semana. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 9 de xuño de 2017, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se adxudica o financiamento dos proxectos de fomento do uso do galego dos equipos de dinamización da lingua galega dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2016/17, ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2016 (Diario Oficial de Galicia número 12, do 18 de xaneiro de 2017). (DOG, 20/06/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 9 de xuño de 2017, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se adxudica o financiamento dos proxectos de fomento do uso do galego dos equipos de dinamización lingüística dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2016/17, ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2016 (Diario Oficial de Galicia número12, do 18 de xaneiro de 2017). (DOG, 20/06/17). Ligazón
 • ORDE do 9 de xuño de 2017 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e por petición da persoa interesada, do persoal funcionario dos corpos docentes que imparte docencia en centros dependentes desta consellería, en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral. (DOG, 19/06/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 9 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula a incorporación ao programa de dobre titulación de Bacharelato e Baccalauréat -Bachibac- en centros educativos sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2017/18. (DOG, 19/06/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 7 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica o anuncio da convocatoria de concurso público de méritos para cubrir postos de asesores do Servizo de Formación do Profesorado, Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos. (DOG, 16/06/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 7 de xuño de 2017, Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica o anuncio da convocatoria de concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir prazas de persoal asesor. (DOG, 16/06/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 12 de xuño de 2017, da Secretaria de Estado de Función Pública, pola que se modifica a do 28 de decembro de 2012, pola que se ditan instrucións sobre xornada e horarios de traballo do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e os seus organismos públicos. (BOE, 14/06/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 1 de xuño de 2017, da Subsecretaría, pola que se prorroga a permanencia de persoal docente nas escolas europeas.  (BOE, 14/06/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2017, da Subsecretaría, pola que se resolve o concurso para a provisión de postos de asesores técnicos no exterior, convocado por Resolución de 14 de novembro de 2016. (BOE, 14/06/17). Ligazón
 •  RESOLUCIÓN do6 de xuño de 2017, da Subsecretaría, pola que se resolve o concurso para a provisión de postos de persoal docente no exterior, convocado por Resolución de 14 de novembro de 2016. (BOE, 14/06/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 1 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a composición das comisións de avaliación que actuarán no proceso de acreditación de competencias convocado pola Resolución do 26 de abril de 2017. (DOG, 14/06/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 5 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2017/18. (DOG, 14/06/17). Ligazón
 • CONVOCATORIA para a participación de centros públicos no “Club de Ciencia” durante o curso 2017/2018. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 5 de xuño de 2017, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se conceden as axudas aos proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2016/17 (ED101C). (DOG, 13/06/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se nomea e fai pública a composición dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas, e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 7 de abril de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 17 de abril). Ligazón
 •  CONVOCATORIA para participar no programa de innovación educativa “Introdución á robótica educativa en primaria” para centros docentes públicos durante o curso 2017/2018. Ligazón
 • ORDE do 24 de maio de 2017 pola que se autorizan a apertura e o funcionamento do centro de ensinanzas artísticas elementais de danza Danza 10 Studio da Coruña (DOG, 12/06/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 30 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño para o curso 2017/18. (DOG, 09/06/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 1 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2017/18. (DOG, 09/06/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 1 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o programa plurilingüe no segundo ciclo da educación infantil (Plurinfantil), para o curso 2017/18. (DOG, 09/06/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 2 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomean os asesores e as asesoras que actuarán no proceso de acreditación de competencias convocado pola Resolución do 26 de abril de 2017. (DOG, 09/06/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 1 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se habilitan asesores e/ou avaliadores no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia ou familias profesionais do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. (DOG, 09/06/17). Ligazón
 • ORDE do 30 de maio de 2017 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2016/17. (DOG, 09/06/17). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 30 de maio de 2017 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2016/17. (DOG, 09/06/17). Ligazón
 • ORDE do 31 de maio de 2017 pola que se convocan prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2017/18. (DOG, 09/06/17). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 31 de maio de 2017 pola que se convocan prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2017/18. (DOG, 09/06/17). Ligazón
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 7 de abril de 2017 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas, e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 09/06/17). Ligazón
 • ORDE do 23 de maio de 2017 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2016/17. (DOG, 07/06/17). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 23 de maio de 2017 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2016/17. (DOG, 07/06/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 30 de maio de 2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se lles dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no primeiro cuadrimestre do ano 2017. (DOG, 07/06/17). Ligazón
 • INSTRUCIÓN CONXUNTA 9/2017 da Secretaría Xeral Técnica e da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se establecen recomendacións sobre a saída dos alumnos escolarizados nos centros educativos públicos da Comunidade Autónoma Galega ao remate do horario lectivo e sobre a recollida deles nas paradas establecidas no transporte escolar. Ligazón
 • INSTRUCIÓNS 8/2017, do 30 de maio de 2017, conxunta da Secretaría Xeral Técnica e da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se regulan as funcións a desenvolver polos coidadores de NEES nos comedores escolares existentes nos centros de ensino público. Ligazón
 • INSTRUCIÓN 7/2017, do 30 de maio de 2017, pola que se establecen as condicións para a contratación do servizo de xestión e explotación de cafetería en centros docentes non universitarios dependentes da consellería, curso escolar 2017-2018. Ligazón
 • INSTRUCIÓN 6/2017 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Cultura e Ordenación Universitaria, do 30 de maio, sobre a xestión do transporte escolar no curso escolar 2017-2018. Ligazón
 • INSTRUCIÓN 5/2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 30 de malo, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar 2017-2018. Ligazón
 • INSTRUCIÓN 4/2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 30 de malo, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar 2017-2018. Ligazón
 • ORDE do 16 de maio de 2017 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en réxime de comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente. (DOG, 29/05/17). Ligazón. CORRECCIÓN DE ERROS, (DOG, 06/06/17). Ligazón
 • ORDE do 26 de maio de 2017 pola que se amplía a dotación orzamentaria da Orde do 16 de decembro de 2016 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 06/06/17). Ligazón
 • REAL DECRETO 562/2017, do 2 de xuño, polo que se regulan as condicións para a obtención dos títulos de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria e de Bachirelato, de acordo co disposto no Real Decreto-lei 5/2016, do 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario de implantación da Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. (BOE, 03/06/17). Ligazón
 • ORDE do 19 de maio de 2017 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros non universitarios sostidos con fondos públicos para o curso 2017/18. (DOG, 02/06/17). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 19 de maio de 2017 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros non universitarios sostidos con fondos públicos para o curso 2017/18. (DOG, 02/06/17). Ligazón
 • ORDE do 12 de maio de 2017 pola que se autoriza o bloque común, na modalidade a distancia, no centro de ensinanzas deportivas Acadef, de Vigo. (DOG, 31/05/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 24 de maio de 2017 pola que se nomean os membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e se publican os parámetros de ponderación das materias de opción e troncais de modalidade da proba de avaliación do bacharelato para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia para o curso 2017/18. (DOG, 31/05/17). Ligazón
 • ORDE do 10 de maio de 2017 pola que se modifica a autorización do centro de ensinanzas deportivas Cented, do Pereiro de Aguiar (Ourense). (DOG, 30/05/17). Ligazón
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 10 de maio de 2017 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería. (DOG, 29/05/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 22 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2017/18. (DOG, 26/05/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 12 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e facer pública a composición do tribunal que deberá elaborar, supervisar e avaliar as probas para a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2016/17, e se ditan instrucións para a realización das probas correspondentes. (DOG, 26/05/17). Ligazón
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 16 de maio de 2017 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2017/18. (DOG, 26/05/17). Ligazón
 • CIRCULAR 3/2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a preinscrición, admisión e matrícula nas escolas oficiais de idiomas de Galicia no curso 2017-2018. Ligazón
 • ORDE do 10 de maio de 2017 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería. (DOG, 22/05/17). Ligazón
 • ORDE do 16 de maio de 2017 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2017/18. (DOG, 22/05/17). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 16 de maio de 2017 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2017/18. (DOG, 22/05/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 16 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpo de mestres, convocado pola Orde do 14 de outubro de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 27 de outubro). (DOG, 18/05/17). Ligazón
 • ORDE do 3 de maio de 2017 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo. (DOG, 18/05/17). Ligazón 
 • EXTRACTO da Orde do 3 de maio de 2017 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo. (DOG, 18/05/17). Ligazón
 • ORDE do 25 de abril de 2017 pola que se autoriza a inclusión da Escola de Música de Rianxo no Rexistro de Escolas de Música e Danza da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 18/05/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 8 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación secundaria obrigatoria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso escolar 2016/17. (DOG, 16/05/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 8 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso escolar 2016/17. (DOG, 16/05/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2017/18. (DOG, 16/05/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2017/18. (DOG, 16/05/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2017/18. (DOG, 16/05/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado aos conservatorios superiores de Música para o curso 2017/18. (DOG, 16/05/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para autorización dos centros públicos integrados, institutos de educación secundaria e centros integrados de formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia para aparticipación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado (CUALE). Ligazón_
 • ANUNCIO do 4 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e da relación provisional de persoas excluídas do baremo para as prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidades de Canto (594403), Clarinete (594404) e Percusión (594422) (Anuncio de apertura de prazo do 15 de marzo de 2017, Diario Oficial de Galicia número 58, do 23 de marzo). (DOG, 15/05/17). Ligazón
 • COMISIÓNS DE SERVIZOS por conciliación familiar e laboral (2017). Ligazón
 • INSTRUCIÓNS para a toma de posesión do profesorado que obtivo destino definitivo no concurso de traslados convocado pola Orde do 14 de outubro de 2016. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para os aspirantes que non cumpran o requisito de titulación. (DOG, 12/05/17). Ligazón
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 18 de abril de 2017 pola que se modifica a autorización do centro privado Montecastelo, de Vigo (Pontevedra). (DOG, 12/05/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 9 de maio de 2017 pola que se convocan licenzas por formación para o
  curso 2017/18 destinadas ao funcionariado docente non universitario e se aproban as bases
  de concesión. Ligazón
 • SEGUNDO PRAZO de solicitude de comisión de servizo en atención a situacións especiais por motivos de saúde para o curso académico 2017/2018. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 2 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación, convocado pola Orde do 14 de outubro de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 27 de outubro). Ligazón
 • ORDE do 26 de abril de 2017 pola que se autoriza unha modificación da autorización do centro privado de educación especial Juan María, de Nigrán. (DOG, 10/05/17). Ligazón
 • ANUNCIO do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e da relación definitiva de persoas excluídas do baremo para as prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidades 590002-Grego, 590003-Latín, 590124-Sistemas electrónicos e 590125-Sistemas electrotécnicos e automáticos e no corpo de profesores técnicos de formación profesional nas especialidades 591206-Instalacións electrotécnicas, 591210-Máquinas servizos e produción, 591212-Oficina e proxectos de construción e 591218-Perrucaría (anuncio de apertura do prazo de data 10 de febreiro de 2017, Diario Oficial de Galicia número 38, do 23 de febreiro). (DOG, 08/05/17). Ligazón
 • ORDE ECD/393/2017, do 4 de maio, pola que se regulan as probas da avaliación final de Educación Secundaria Obrigatoria, para o curso 2016/2017. (BOE, 06/05/17). Ligazón
 • INSTRUCIÓNS para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2016/2017.Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2016/17. (DOG, 05/05/17). Ligazón
 • CONVOCATORIA dos Premios a Proxectos de Formación Permanente do Profesorado 2017 dirixidos aos centros docentes que participan nos plans de formación permanente do profesorado implantados en centros educativos públicos no curso escolar 2016/2017. Ligazón
 • ORDE do 24 de abril de 2017 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2016/17. (DOG, 04/05/17). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 24 de abril de 2017 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2016/17. (DOG, 04/05/17). Ligazón
 • ORDE do 18 de abril de 2017 pola que se modifica a autorización do centro privado Montecastelo, de Vigo (Pontevedra). (DOG, 04/05/17). Ligazón
 • INSTRUCIÓNS para tramitar as reclamacións e recursos de alzada no proceso de admisión do alumnado, curso 2017/2018. Ligazón
 • ORDE do 24 de abril de 2017 pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE) para o ano 2017. (DOG, 03/05/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 24 de abril de 2017, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publican os criterios aprobados pola Comisión creada por Orde de 8 de novembro de 1999, para as propostas de homologación, convalidación e equivalencia a efectos profesionais das formacións anteriores de piragüismo. (BOE, 02/05/17). Ligazón
 • ORDE do 10 de abril de 2017 pola que se autoriza a apertura e funcionamento do centro privado de educación especial Aspaber, de Carballo (A Coruña). (DOG, 02/05/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 19 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a relación de persoas beneficiarias de reintegros individuais de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario durante o ano 2016.(DOG, 28/04/17). Ligazón
 • CIRCULAR nº 2/2017 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se desenvolve a Orde do 22 de abril de 2010, pola que se establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do bacharelato establecido na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para o curso 2016/2017. Ligazón
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 7 de abril de 2017 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas, e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 27/04/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 7 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación, convocado pola Orde do 13 de outubro de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 7 de novembro). (DOG, 20/04/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 10 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados específico entre funcionarias/os do corpo de mestras/mestres e do corpo de profesoras/es de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos. (DOG, 20/04/17). Ligazón
 • ORDE do 3 de abril de 2017 pola que se convocan axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado, e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2017. (DOG, 19/04/17). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 3 de abril de 2017 pola que se convocan axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado, e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2017. (DOG, 19/04/17). Ligazón
 • ORDE do 7 de abril de 2017 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas, e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 17/04/17). Ligazón
 • ORDE do 29 de marzo de 2017 pola que se modifica a autorización do centro privado plurilingüe San Miguel 2, de Vigo (Pontevedra). (DOG, 17/04/17). Ligazón
 • ORDE do 30 de marzo de 2017 pola que se convoca o concurso Eduemprende Idea 2017 dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia, sostidas con fondos públicos. (DOG, 17/04/17). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 30 de marzo de 2017 pola que se convoca o concurso Eduemprende Idea 2017 dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia, sostidas con fondos públicos. (DOG, 17/04/17). Ligazón
 • INSTRUCIÓNS para realizar o baremo e asignar as prazas, Curso 2017/2018. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 3 de abril de 2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se lles dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no terceiro cuadrimestre do ano 2016. (DOG, 12/04/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 21 de marzo de 2017, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se establecen as adaptacións da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade ás necesidades e situación dos centros españois situados no exterior do territorio nacional, os programas educativos no exterior, os programas internacionais, os alumnos procedentes de sistemas educativos estranxeiros e os ensinos a distancia, para o curso 2016-2017. (BOE, 11/04/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 3 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o procedemento para cambio de destino e reingresos a resultas deste por profesores especiais de institutos técnicos de ensinanzas medias que se van extinguir. (DOG, 11/04/17). Ligazón
 • ORDE do 29 de marzo de 2017 pola que se aproban as bases e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2016/17. (DOG, 11/04/17). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 29 de marzo de 2017 pola que se aproban as bases e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2016/17. (DOG, 11/04/17). Ligazón
 • ORDE do 16 de marzo de 2017 pola que se autoriza a apertura e funcionamento do centro privado Quelqum Formación Profesional, no concello de Santiago de Compostela (A Coruña). (DOG, 10/04/17). Ligazón
 • DECRETO 36/2017, do 6 de abril, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017. (DOG, 07/04/17). Ligazón
 • ORDE do 17 de marzo de 2017 pola que se modifica a autorización do centro privado San Narciso, de Marín (Pontevedra). (DOG, 07/04/17). Ligazón
 • ORDE do 20 de marzo de 2017 pola que se autoriza o cambio de denominación do instituto de educación secundaria de Ponteceso, no concello de Ponteceso. (DOG, 07/04/17). Ligazón
 • PROBAS LIBRES para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2016/2017. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 24 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2017 (código de procedemento ED114A). (DOG, 04/04/17). Ligazón
 • REAL DECRETO-LEI 6/2017, do 31 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público nos ámbitos de persoal docente non universitario e universitario, Forzas Armadas, Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e Corpos de Policía dependentes das Comunidades Autónomas para 2017. (BOE, 01/04/17). Ligazón. Corrección de erros. (BOE, 07/04/17). Ligazón
 • INSTRUCIÓN 3/2017  da Secretaría Xeral Técnica, pala que se establecen directrices e recomendacións respecto da comida sobrante nos comedores de xestión directa existentes nos centros de ensino público dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 10 de marzo de 2017, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para centros educativos de Educación Infantil e Primaria, Ensinanza Secundaria, Formación Profesional ou de Ensinanzas de Réxime Especial que desexen acoller, durante a súa estancia profesional, a un docente de Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, República de Irlanda ou Suiza, para o curso 2017/2018. (BOE, 28/03/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN conxunta do 21 de febreiro de 2017, da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2016/17, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2017/18. (DOG, 27/03/17). Ligazón
 • ORDE do 14 de marzo de 2017 pola que se ditan normas para a aplicación do réxime de concertos educativos con centros docentes privados para o curso académico 2017/18 e seguintes. (DOG, 24/03/17). Ligazón
 • ANUNCIO do 15 de marzo de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidades Canto (594403), Clarinete (594404) e Percusión (594422). (DOG, 23/03/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN definitiva de centros admitidos para participar no programa piloto de innovación educativa “Club de Ciencia”. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomean os asesores e as asesoras que actuarán no proceso de acreditación de competencias convocado pola Orde do 28 de decembro de 2016. (DOG, 22/03/17). Ligazón
 • ORDE do 27 de febreiro de 2017 pola que se autorizan, na modalidade a distancia, os módulos do bloque común e do bloque específico das ensinanzas de técnico deportivo en vela con aparello fixo e con aparello libre, e técnico deportivo superior en vela con aparello fixo e con aparello libre, no centro autorizado de ensinanzas deportivas Santa Apolonia de Santiago de Compostela. (DOG, 17/03/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 6 de marzo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e facer pública a composición do xurado de selección que analizará e valorará as solicitudes dos aspirantes aos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2015/16. (DOG, 17/03/17). Ligazón
 • ORDE do 8 de marzo de 2017 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da Dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 16/03/17). Ligazón
 • ORDE do 1 de marzo de 2017 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro autorizado de música Acordes, de Ourense. (DOG, 16/03/17). Ligazón
 • ORDE do 2 de marzo de 2017 pola que se modifica a autorización do centro privado Montespiño, de Culleredo. (DOG, 16/03/17). Ligazón
 • INSTRUCIÓN CONXUNTA da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa e a Dirección Xeral de Centros e Rescursos Humanos sobre o procedemento para a solicitude e emisión do suplemento europeo ao título (SET) no ámbito das ensinanzas artísticas superiores. Ligazón
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 28 de febreiro de 2017, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4 (ED104B). (DOG, 13/03/17). Ligazón
 • ORDE do 20 de febreiro de 2017 pola que se autoriza a baixa no Rexistro de Escolas de Música e Danza da Comunidade Autónoma de Galicia da Escola de Música Municipal de Quiroga. (DOG, 10/03/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 23 de febreiro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a composición das comisións de avaliación que actuarán no proceso de acreditación de competencias convocado pola Orde do 28 de decembro de 2016. (DOG, 08/03/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 28 de febreiro de 2017, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4 (ED104B). (DOG, 08/03/17). Ligazón
 • ORDE do 1 de marzo de 2017 pola que se ditan normas que determinan os servizos mínimos durante a folga no ámbito do ensino convocada para o día 9 de marzo de 2017. (DOG, 07/03/17). Ligazón
 • DECRETO 21/2017, do 2 de febreiro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Emerxencias e Protección Civil. (DOG, 06/03/17). Ligazón
 • REAL DECRETO 113/2017, do 17 de febreiro, polo que se establece o título de Técnico Superior en xestión do auga e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 04/03/17). Ligazón
 • REAL DECRETO 114/2017, do 17 de febreiro, polo que se establece o título de Técnico en redes e estacións de tratamento de augas e see fíxan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 04/03/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 20 de febreiro de 2017, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo das especialidades deportivas de tiro olímpico, tiro olímpico-precisión arma curta, tiro olímpico-precisión arma longa, e tiro olímpico prato. (BOE, 03/03/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 21 de febreiro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se habilita persoal asesor e/ou avaliador no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia ou familias profesionais do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. (DOG, 03/03/17). Ligazón
 • INSTRUCIÓNS para o rexistro de solicitudes de admisión en centros sostidos con fondos públicos, para Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, curso 2017/2018. Ligazón
 • ORDE do 8 de febreiro de 2017 pola que se modifica a autorización do centro privado Peñarredonda, do concello da Coruña. (DOG, 01/03/17). Ligazón
 • ORDE do 10 de febreiro de 2017 pola que se convocan os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2015/16. (DOG, 28/02/17). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 10 de febreiro de 2017 pola que se convocan os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2015/16. (DOG, 28/02/17). Ligazón
 • ORDE do 15 de febreiro de 2017 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2017. (DOG, 28/02/17). Ligazón
 • DECRETO 18/2017, do 2 de febreiro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Ortopróteses e Produtos de Apoio. (DOG, 27/02/17). Ligazón
 • ORDE do 2 de febreiro de 2017 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2017, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 27/02/17). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 2 de febreiro de 2017 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2017, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 27/02/17). Ligazón
 • CIRCULAR 1/2017 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se regulan para o curso 2016-2017 as probas de certificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial reguladas polo Decreto 191/2007, do 20 de setembro e o Decreto 239/2008, do 25 de setembro, así como a proba de certificación do nivel C1 regulada pola Orde de 8 de outubro de 2012. Ligazón
 • CORRECCIÓN DE ERROS da Resolución de 22 de novembro de 2016, da Subsecretaría, pola que se prorroga a permanencia en centros docentes en Arxentina, Australia e Brasil a funcionarios docentes. (BOE, 23/02/17). Ligazón
 • ANUNCIO do 10 de febreiro de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidades 590002-Grego, 590003-Latín, 590124-Sistemas electrónicos e 590125-Sistemas electrotécnicos e automáticos e no corpo de profesores técnicos de formación profesional nas especialidades 591206-Instalacións electrotécnicas, 591210-Máquinas servizos e produción, 591212-Oficina e proxectos de construción e 591218-Perrucaría. (DOG, 23/02/17). Ligazón
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 10 de febreiro de 2017 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2017. (DOG, 21/02/17). Ligazón
 • ORDE do 2 de febreiro de 2017 pola que se extingue a autorización do Seminario Menor Diocesano Santa Catalina de Mondoñedo. (DOG, 20/02/17). Ligazón
 • ORDE do 3 de febreiro de 2017 pola que autoriza a baixa no Rexistro de Escolas de Música e Danza da Comunidade Autónoma de Galicia da Escola de Música Privada de Chantada. (DOG, 20/02/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional, para o ano 2017 (DOG, 20/02/17). Ligazón
 • ORDE do 30 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a autorización do centro privado San Miguel 2, de Vigo (Pontevedra). (DOG, 17/02/17). Ligazón
 • ORDE do 1 de febreiro de 2017 pola que se extingue a autorización do centro privado de educación especial Esclavas de la Virgen Dolorosa, de Mos (Pontevedra), por cesamento de actividades docentes. (DOG, 17/02/17). Ligazón
 • ORDE do 31 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a autorización do centro privado San José de la Guía de Vigo (Pontevedra). (DOG, 16/02/17). Ligazón
 • ORDE do 2 de febreiro de 2017 pola que se modifica a autorización do centro privado La Grande Obra de Atocha, do concello da Coruña. (DOG, 16/02/17). Ligazón
 • TEXTO REFUNDIDO da Orde do 12 de marzo de 2013, coa Orde do 25 de xaneiro de 2017 e coa Corrección de erros publicada no DOG do 24 de abril de 2013. Ligazón
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, do 13 de febrero de 2017, sobre o proceso de admisión de alumnado en centros sostidos con fondos públicos para o curso académico 2017-2018.Ligazón
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, do 10 de febreiro de 2017, sobre o proceso de admisión do alumnado para o curso académico 2017-2018. Ligazón
 • ORDE do 10 de febreiro de 2017 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2017. (DOG, 15/02/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2017, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se modifica a Resolución do 24 de febreiro de 2016 pola que se ditan instrucións sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas. (DOG, 13/02/817). (De aplicación ao persoal laboral suxeito ao V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia). Ligazón
 • CORRECCIÓN DE ERROS da Orde ECD/1941/2016, do 22 de decembro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade, as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificacións obtidas, para o curso 2016/2017. (BOE, 13/02/17). Ligazón
 • CORRECCIÓN DE ERROS do Real Decreto 1105/2014, de 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da Educación Secundaria Obligatoria e do Bacharelato. (BOE, 13/02/17). Ligazón
 • RECORDATORIO da Xerencia de Proxectos de Educación – AMTEGA, do 10 de febreiro de 2017, sobre a legalidade do software instalado nos ordenadores do centro. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 27 de xaneiro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos, nas convocatorias de xuño e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización. (DOG, 09/02/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 31 de xaneiro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización. (DOG, 09/02/17). Ligazón
 • ORDE do 19 de xaneiro de 2017 pola que se autoriza a apertura e funcionamento do Centro Autorizado de Ensinanzas Deportivas Cented do Pereiro de Aguiar. (DOG, 07/02/17). Ligazón
 • ORDE do 10 de xaneiro de 2017 pola que se autoriza a apertura e funcionamento do centro de ensinanzas deportivas Tándem, de Viveiro. (DOG, 06/02/17). Ligazón
 • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 01/02/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve provisionalmente o procedemento para cambio de destino e reingreso a resultas deste por profesores especiais de institutos técnicos de ensinanzas medias a extinguir. (DOG, 01/02/17). Ligazón
 • ORDE do 16 de xaneiro de 2017 pola que se autoriza o cambio de denominación do instituto de educación secundaria de Tomiño, no concello de Tomiño. (DOG, 30/01/17). Ligazón
 • ANUNCIO do 17 de xaneiro de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos no corpo de profesores de ensino secundario, especialidades (590019) Tecnoloxía, (590061) Economía, (590101) Administración de Empresas e (590107) Informática, e no corpo de profesores técnicos de formación profesional, nas especialidades (591216) Operacións de Produción Agraria, (591217) Patronaxe e Confección, (591226) Servizos de Restauración e (591227) Sistemas e Aplicacións Informáticas (Diario Oficial de Galicia do 10 de outubro). (DOG, 30/01/17). Ligazón
 • GUÍA de axuda para programar os menús escolares. Ligazón
 • ORDE do 31 de decembro de 2016 pola que se fai pública a resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo, convocadas pola Orde do 28 de abril de 2016. (DOG, 26/01/17). Ligazón
 • ESCRITO da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre o inicio do proceso de admisión de alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos, curso 2017/2018. Ligazón
 • INSTRUCIÓNS para a configuración da oferta de prazas e para a reserva de praza en centro de adscrición, curso 2017/2018. Ligazón
 • ORDE do 29 de decembro de 2016 pola que se anuncia a convocatoria de axudas para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2016/17 (ED101C). (DOG, 18/01/17). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 29 de decembro de 2016 pola que se anuncia a convocatoria de axudas para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2016/17 (ED101C). (DOG, 18/01/17). Ligazón
 • ORDE do 29 de decembro de 2016 pola que se anuncia a convocatoria de subvencións para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2016/17 (ED101A). (DOG, 18/01/17). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 29 de decembro de 2016 pola que se anuncia a convocatoria de subvencións para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2016/17 (ED101A). (DOG, 18/01/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 27 de decembro de 2016, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se corrixen erros na do 5 de marzo de 2013, pola que se publica o plan formativo dos niveis I e II das especialidades deportivas de frontón 30 metros e de frontón curto (36 m) frontón longo (54 m) e trinquete pertencentes á modalidade deportiva de pelota. (BOE, 13/01/17). Ligazón
 • ORDE do 28 de decembro de 2016 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. (DOG, 12/01/17). Ligazón
 • ORDE do 22 de decembro de 2016 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2017. (DOG, 05/01/17). Ligazón
 • ORDE do 22 de decembro de 2016 pola que se modifica a Orde do 10 de febreiro de 2012 pola que se regula a proba para a obtención do título de bacharel para persoas maiores de vinte anos na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 05/01/17). Ligazón
 • ORDE do 16 de decembro de 2016 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 04/01/17). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 16 de decembro de 2016 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 04/01/17). Ligazón
 • ORDE do 21 de decembro de 2016 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2016/17. (DOG, 04/01/17). Ligazón
 • ANUNCIO do 19 de decembro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos do corpo de profesores técnicos de formación profesional na especialidade de Equipos Electrónicos (591202) (Diario Oficial de Galicia do 10 de outubro). (DOG, 04/01/17). Ligazón
 • ORDE do 14 de decembro de 2016 pola que se autorizan, na modalidade a distancia, os módulos do bloque común e do bloque específico das ensinanzas de técnico deportivo nas disciplinas hípicas de Salto, Doma e Concurso Completo e de técnico deportivo superior en Hípica no Centro Autorizado de Ensinanzas Deportivas Santa Apolonia de Santiago de Compostela. (DOG, 03/01/17). Ligazón