Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

Publicacións do 2016

 • RESOLUCIÓN do 27 de decembro de 2016, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se establece, a efectos de cómputos de prazos, o calendario de días inhábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2017. (BOE, 30/12/16). Ligazón
 • ORDE do 27 de decembro de 2016 pola que se amplían os importes para o financiamento das axudas para a adquisición de material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2016/17. (DOG, 30/12/16). Ligazón
 • CORRECCIÓN de erros. Resolución do 29 de novembro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade das festas laborais de carácter local para o ano 2017, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 30/12/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 21 de decembro de 2016, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de convalidación do Real Decreto-lei 5/2016, de 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario de implantación da Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para mellóraa da calidade educativa, (BOE, 29/12/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 16 de decembro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se publica a relación definitiva de centros sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería admitidos no Plan Proxecta durante o curso escolar 2016/17. (DOG, 28/12/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2016, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se corrixen erros na de 10 de novembro de 2016, pola que se publica o plan formativo da especialidade deportiva de tiro con arco. (BOE, 24/12/16). Ligazón
 • ORDE ECD/1941/2016, do 22 de decembro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade, as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificacións obtidas, para o curso 2016/2017. (BOE, 23/12/16). Ligazón
 • CONVOCATORIA para a realización de proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística para os centros docentes de titularidade da Consellería durante o curso académico 2016/2017. Ligazón
 • ANUNCIO do 13 de decembro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais do corpo de profesores de ensino secundario nas especialidades de Tecnoloxía (590019), Economía (590061), Administración de Empresas (590101) e Informática (590107) e, no corpo de profesores técnicos de formación profesional, nas especialidades de Operacións de Produción Agraria (591216) e Sistemas e Aplicacións Informáticas (591227) (Diario Oficial de Galicia do 10 e 28 de outubro). (DOG, 22/12/16). Ligazón
 • ORDE do 1 de decembro de 2016 pola que se autoriza o cambio de denominación do colexio de educación infantil e primaria de Oleiros, no concello de Oleiros. (DOG, 21/12/16). Ligazón
 • INDICACIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos  Humanos sobre a conta de xestión do orzamento do ano 2016. Ligazón
 • ORDE do 29 de novembro de 2016 pola que se modifica o anexo I da Orde do 14 de outubro de 2016 pola que se convoca concurso de traslados específico, entre funcionarios docentes do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos. (DOG, 20/12/16). Ligazón
 • CORRECCIÓN de erros. Resolución do 29 de novembro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade das festas laborais de carácter local para o ano 2017, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 19/12/16). Ligazón
 • DECRETO 177/2016, do 15 de decembro, polo que se fixa a estrutura orgánica da Vicepresidencia e das consellerías da Xunta de Galicia. (DOG, 16/12/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 1 de decembro 2016 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de música, danza e de artes plásticas e deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2015/16, convocados pola Orde do 14 de xullo de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 2 de agosto). (DOG, 16/12/16). Ligazón
 • ORDE PRA/1879/2016, do 9 de decembro, pola que se actualizan cualificacións profesionais da familia profesional Fabricación Mecánica, recollidas no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, establecidas por Real Decreto 1228/2006, do 27 de outubro, e Real Decreto 1699/2007, do 14 de decembro. (BOE, 15/12/16). Ligazón
 • ORDE PRA/1880/2016, do 9 de decembro, pola que se actualizan dúas cualificacións profesionais da familia profesional Electricidade e Electrónica, recollidas no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, establecidas por Real Decreto 328/2008, do 29 de febreiro. (BOE, 15/12/16). Ligazón
 • ORDE PRA/1881/2016, do 9 de decembro, pola que se modifica a Orde PRE/1634/2015, do 23 de xullo, pola que se actualizan oito cualificacións profesionais da familia profesional Agraria, recollidas no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, establecidas por Real Decreto 295/2004, do 20 de febreiro, Real Decreto 1228/2006, do 27 de outubro, e Real Decreto 665/2007, do 25 de maio; e modifícanse parcialmente determinados anexos establecidos por Real Decreto 1087/2005, do 16 de setembro, Real Decreto 1521/2007, do 16 de novembro, Real Decreto 108/2008, de 1 do febreiro, Real Decreto 715/2010, do 28 de maio, Real Decreto 146/2011, de 4 de febreiro, e Real Decreto 1035/2011, do 15 de xullo. (BOE, 15/12/16). Ligazón
 • ORDE PRA/1882/2016, do 9 de decembro, pola que se modifican cualificacións profesionais da familia profesional Agraria, recollidas no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, establecidas por Real Decreto 1228/2006, do 27 de outubro, Real Decreto 665/2007, do 25 de maio, Real Decreto 715/2010, do 28 de maio e Real Decreto 563/2011, do 20 de abril. (BOE, 15/12/16). Ligazón
 • ORDE PRA/1883/2016, do 9 decembro, pola que se actualizan cualificacións profesionais da familia profesional Hostelería e Turismo, e Industrias Alimentarias, recollidas no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, establecidas por Real Decreto 295/2004, do 20 de febreiro, Real Decreto 1087/2005, do 16 de setembro, Real Decreto 1228/2006, do 27 de outubro, Real Decreto 1700/2007, do 14 de decembro, Real Decreto 561/2011, do 20 de abril e Real Decreto 1552/2011, do 31 de outubro. (BOE, 15/12/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 14 de novembro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve a convocatoria e selección de centros docentes non universitarios sustentados con fondos públicos dependentes desta consellería para participar en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, English Week, dirixidas ao alumnado de sexto curso de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria. (DOG, 14/12/16). Ligazón
 • ORDE do 28 de novembro de 2016 pola que se autoriza o cambio de denominación do instituto de educación secundaria de Ponteareas, no concello de Ponteareas. (DOG, 13/12/16). Ligazón
 • ORDE do 28 de novembro de 2016 pola que se conceden os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2015/16, convocados mediante a Orde do 4 de agosto de 2016. (DOG, 13/12/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 29 de novembro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade das festas laborais de carácter local para o ano 2017, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 12/12/16). Ligazón
 • DECRETO 171/2016, do 24 de novembro, polo que se establece o Plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Música, nas especialidades de Dirección e Produción e Xestión, e se amplían os anexos do plan de estudos correspondente á especialidade de Interpretación, establecidos no Decreto 163/2015, do 29 de outubro, mediante a incorporación de novos itinerarios. (DOG, 12/12/16). Ligazón
 • REAL DECRETO-LEI 5/2016, do 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario de implantación da Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para mellóraa da calidade educativa. (BOE, 10/12/12). Ligazón
 • ORDE do 21 de novembro de 2016 pola que se autorizan as ensinanzas básicas iniciais de persoas adultas nos niveis I e II, no IES Lama das Quendas de Chantada. (DOG, 09/12/16).Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 22 de novembro de 2016, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se lles dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no primeiro e segundo cuadrimestre do ano 2016. (DOG, 09/12/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 29 de novembro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se determina a composición da comisión ditaminadora do concurso de traslados entre funcionarios docentes. (DOG, 07/12/16). Ligazón
 • ORDE do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Deseño en desenvolvemento do Decreto 172/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 01/12/16). Ligazón
 • ORDE do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Música en desenvolvemento do Decreto 163/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Música, nas especialidades de Composición, Interpretación, Musicoloxía e Pedagoxía na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG, 01/12/16). Ligazón.
 • ORDE do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais en desenvolvemento do Decreto 174/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais, nas especialidades de Bens Arqueolóxicos, Escultura e Pintura na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 01/12/16). Ligazón
 • ORDE do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática en desenvolvemento do Decreto 179/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 01/12/16). Ligazón
 • ORDE do 14 de novembro de 2016 pola que se modifica a autorización do centro privado Lar, en Mos (Pontevedra). (DOG, 01/12/16). Ligazón
 • ORDE do 15 de novembro de 2016 pola que se extingue a autorización do centro privado A Ledicia, no concello de Carballo (A Coruña), por cesamento de actividades docentes. (DOG, 01/12/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 22 de novembro de 2016, da Subsecretaría, pola que se prorroga a permanencia en centros docentes en Arxentina, Australia e Brasil a funcionarios docentes. (BOE, 30/11/16). Ligazón
 • ANUNCIO do 21 de novembro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais do corpo de profesores técnicos de formación profesional nas especialidades de Patronaxe e Confección (591217) e Servizos de Restauración (591226) (Diario Oficial de Galicia do 10 de outubro). (DOG, 29/11/16). Ligazón
 • ANUNCIO do 22 de novembro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos do corpo de profesores de música e artes escénicas, nas especialidades de Acordeón (594401), Clave (594405), Instrumentos da Música Tradicional e Popular (gaita) (594413), Instrumentos de Corda Pulsada do Renacemento e do Barroco (594417), Órgano (594420) e Dirección de Orquestra (594421) (Diario Oficial de Galicia do 5 de outubro). (DOG, 29/11/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 10 de novembro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia do acordo da Dirección Xeral da Función Pública e das organizacións sindicais CIG, CC.OO., CSIF e UGT, para o recoñecemento do tempo do servizo militar para o cómputo dos trienios do persoal laboral do V convenio colectivo da Xunta de Galicia. (DOG, 22/11/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 14 de novembro de 2016, da Subsecretaría, pola que se convoca concurso para a provisión de postos de asesores técnicos no exterior. (BOE, 21/11/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 14 de novembro de 2016, da Subsecretaría, pola que se convoca concurso para a provisión de postos de persoal docente no exterior. (BOE, 21/11/16). Ligazón
 • ORDE do 4 de novembro de 2016 pola que se fai pública a resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo, convocadas pola Orde do 28 de abril de 2016. (DOG, 17/11/16). Ligazón
 • CORRECCIÓN de erros. Resolución do 3 de outubro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve a do 19 de maio de 2016 pola que se convocou a selección de plans de formación permanente do profesorado (PFPP) que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2016/17. (DOG, 16/11/16). Ligazón
 • ANUNCIO do 9 de novembro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais do corpo de profesores técnicos de formación profesional na especialidade de Equipos Electrónicos (591202) (Diario Oficial de Galicia do 10 de outubro). (DOG, 16/11/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN provisional dos proxectos admitidos para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2016/2017. Ligazón
 • CONVOCATORIA do programa “Bibliotecas Escolares Solidaria” para o curso 2016/2017. Ligazón
 • ORDE do 13 de outubro de 2016 pola que se convoca concurso de traslados específico entre o persoal funcionario docente do corpo de mestras/es para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria e de educación primaria dependentes desta consellería. (DOG, 07/11/16). Ligazón
 • ORDE do 14 de outubro de 2016 pola que se convoca concurso de traslados específico, entre funcionarios docentes do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos. (DOG, 07/11/16). Ligazón
 • ANUNCIO do 24 de outubro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais nas especialidades, do corpo de profesores de música e artes escénicas, de Acordeón (594401), Clave (594405), Instrumentos da Música Tradicional e Popular (Gaita) (594413), Instrumentos de Corda Pulsada do Renacemento e do Barroco (594417), Órgano (594420) e Dirección de Orquestra (594421) (Diario Oficial de Galicia do 5 de outubro). (DOG, 07/11/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 26 de outubro de 2016, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se dictan instrucións relativas ao programa de dobre titulación Bachiller-Baccalauréat correspondentes ao curso 2016- 2017. (BOE, 04/11/16). Ligazón
 • ORDE do 21 de outubro de 2016 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2015/16, convocados pola Orde do 7 de xullo de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 27 de xullo). (DOG, 04/11/16). Ligazón
 • ORDE do 17 de outubro de 2016 pola que se anuncia procedemento para cambio de destino e reingreso a resultas de profesores especiais de institutos técnicos das ensinanzas medias que se van extinguir. (DOG, 04/11/16). Ligazón
 • ORDE do 17 de outubro de 2016 pola que se autoriza o cambio de titularidade da Escola de Música Compañía de María, da Coruña. (DOG, 04/11/16). Ligazón
 • INSTRUCIÓNS relativas á contratación da subministración de gasóleo para os centros públicos. Ligazón
 • ORDE do 16 de setembro de 2016 pola que se autorizan novos centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2016/17. (DOG, 03/11/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 18 de outubro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca una bolsa de profesores especialistas para o ciclo formativo de grao superior de mantemento aeromecánico que se impartirá no CIFP As Mercedes de Lugo. (DOG, 02/11/16). Ligazón
 • ANUNCIO do 19 de outubro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a ampliación de titulacións e se abre un novo prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade 590107-Informática, e no corpo de profesores técnicos de formación profesional na especialidade 591227-Sistemas e aplicacións informáticas. (DOG, 28/10/16). Ligazón
 • ORDE do 14 de outubro de 2016 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación. (DOG. 27/10/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a autorización de novas seccións bilingües no curso 2016/17 en centros sustentados con fondos públicos de ensino non universitario reguladas pola Orde do 12 de maio de 2011. (DOG. 27/10/16). Ligazón
 • ORDE do 13 de outubro de 2016 pola que se resolve a convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros non universitarios sostidos con fondos públicos para o curso 2016/17. (DOG, 26/10/16). Ligazón
 • DECRETO 136/2016, do 13 de outubro, polo que se dispón a substitución dun membro do Consello Escolar de Galicia. (DOG, 26/10/16). Ligazón
 • CONVOCATORIA para participar no programa Lanzadeiras. Ligazón
 • ORDE do 14 de outubro de 2016 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2015/16 convocados pola Orde do 11 de abril de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 26 de abril). (DOG, 24/10/16). Ligazón
 • EXTRACTO da Resolución do 17 de outubro de 2016, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan os Premios Nacionais de Educación no ensino non universitario correspondentes ao curso 2015-2016, na categoría de rendemento académico do alumnado, na modalidade de Bachillerato. (BOE, 24/10/16). Ligazón. 
 • EXTRACTO da Resolución do 17 de outubro de 2016, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan os Premios Nacionais de Educación no ensino non universitario correspondentes ao curso 2015-2016 , na categoría de rendemento académico do alumnado, na modalidade de Educación Secundaria Obligatoria. (BOE, 24/10/16). Ligazón
 • ATRÉVETE: Convocatoria para participar no programa 2016/2017. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 3 de outubro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve a do 19 de maio de 2016 pola que se convocou a selección de plans de formación permanente do profesorado (PFPP) que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2016/17. (DOG, 17/10/16). Ligazón
 • REAL DECRETO 344/2016, do 30 de setembro, polo que se modifica o anexo III C do Real Decreto 906/2013, do 22 de novembro, polo que se establece o título de Técnico Superior de Coordinación de Urxencias e Protección Civil e se fixan as súas ensinanzas mínimas. (BOE, 15/10/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 3 de outubro de 2016, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se convoca o programa Xogade (Xogos galegos deportivos) en idade escolar, curso 2016/17. (DOG, 14/10/16). Ligazón
 • ORDE do 21 de setembro de 2016 pola que se modifica a autorización do centro privado Castelao, do concello da Coruña. (DOG, 13/10/16). Ligazón
 • ORDE do 22 de setembro de 2016 pola que se extingue a autorización do centro privado Pelomanía, do concello de Betanzos (A Coruña), por cesamento de actividades docentes. (DOG, 13/10/16). Ligazón
 • ORDE do 27 de setembro de 2016 pola que se autoriza a inclusión da Escola de Música de Chapela no Rexistro de Escolas de Música e Danza da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 13/10/16). Ligazón
 • ORDE ECD/1645/2016, do 30 de setembro, pola que se modifica a Orde ECD/2063/2002, do 1 de agosto, pola que se regulan os ficheiros automatizados con datos de carácter persoal do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e os seus organismos autónomos. (BOE, 11/10/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 4 de outubro de 2016, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se publica a relación de festas laborais para o ano 2017. (BOE, 08/10/16). Ligazón
 • ANUNCIO do 27 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidades (590019) Tecnoloxía, (590061) Economía, (590101) Administración de Empresas e (590107) Informática e, no corpo de profesores técnicos de formación profesional, nas especialidades (591202) Equipos Electrónicos, (591216) Operacións de Produción Agraria, (591217) Patronaxe e Confección, (591226) Servizos de Restauración e (591227) Sistemas e Aplicación Informáticas. (DOG, 10/10/16). Ligazón
 • ORDE ECD/1596/2016, do 23 de setembro, pola que se establecen as normas procedimentales aplicables aos concursos de traslado de ámbito estatal, que deben convocarse durante o curso 2016/2017, para persoal funcionario dos corpos docentes contemplados na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, modificada pola Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. (BOE, 05/10/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 21 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e a facer pública a composición da comisión de selección que supervisará e valorará as solicitudes dos aspirantes aos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2015/16. (DOG, 05/10/16). Ligazón
 • ANUNCIO do 26 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de Música e Artes Escénicas nas especialidades de Acordeón (594401), Clave (594405), Instrumentos da Música Tradicional e Popular (Gaita) (594413), Instrumentos de Corda Pulsada do Renacemento e do Barroco (594417), Órgano (594420) e Dirección de Orquestra (594421). (DOG, 05/10/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN conxunta do 26 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establecen as datas de elección dos membros das xuntas provinciais e da Xunta Autonómica de Directores de Centros de Ensino non Universitario. (DOG, 04/10/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN conxunta do 26 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos. (DOG, 04/10/16). Ligazón
 • ORDE do 15 de setembro de 2016 pola que se autoriza a apertura e funcionamento temporal do centro privado estranxeiro Trisquel Compostela International School, do concello de Teo. (DOG, 03/10/16). Ligazón
 • ACLARACIÓNS da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa relativas a diversos aspectos do bacharelato derivados do réxime transitorio da implantación da Lei Orgánica 8/2013 de 9 decembro (LOMCE) para o curso 2016/2017. Ligazón
 • PRAZO para a xustificación da adquisición complementaria de FondoLibros. Ligazón
 • INSTRUCIÓNS de Persoal de infantil e primaria da Coruña para tramitar polos centros as substitucións e baixas do profesorado.Ligazón
 • ORDE do 19 de setembro de 2016 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de licenzas por formación para o curso 2016/17 destinadas ao funcionariado docente non universitario. (DOG, 30/09/16). Ligazón
 • ORDE do 22 de setembro de 2016 pola que se adaptan e habilitan electronicamente os procedementos administrativos de prazo aberto da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. (DOG, 28/09/16). Ligazón
 • INSTRUCIÓNS sobre os recoñecementos médicos do persoal docente e non docente destinado en centros docentes púbicos non universitarios, dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, curso 2016-2017. Ligazón
 • RESOLUCIÓN da Secretaria Xeral Técnica da Consel/ería de Cultura, Educación e Ordenación UniversItaria, pola que se autoriza a difusión da campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal docente e non docente, destinado en centros docentes públicos non universitarios, dependentes da Consel/eria de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, curso 2016-2017.Ligazón
 • ORDE do 1 de setembro de 2016 pola que se resolve o concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos. (DOG, 23/09/16). Ligazón
 • ORDE do 16 de setembro de 2016 pola que se amplían os proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades, autorizados pola Orde do 6 de xuño de 2016. (DOG, 23/09/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 6 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería durante o curso escolar 2016/17. (DOG, 19/09/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 8 de setembro de 2016, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan os Premios Extraordinarios de Ensinanzas Artísticas Profesionais correspondentes ao curso 2015-2016. (BOE, 16/09/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se outorga o recoñecemento ás actividades de formación deportiva de vela de nivel I e III autorizadas pola Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia e impartidas pola Federación Galega de Vela. (BOE, 15/09/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 9 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación de destino provisional para o curso académico 2016/17 entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia; a quen resulta desprazado por falta de horario, ao persoal que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación familiar; ao persoal opositor, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo. (DOG, 15/09/16). Ligazón
 • ORDE do 6 de setembro de 2016 pola que se conceden axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de pais de alumnos e das asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial para o ano 2016. (DOG, 15/09/16). Ligazón
 • ORDE do 2 de setembro de 2016 pola que se nomean funcionarios en prácticas os opositores que superaron o procedemento selectivo de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario e profesores técnicos de formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 14/09/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao Máster en profesorado de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, formación profesional e ensinanzas de idiomas na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2016/17. (DOG, 13/09/16). Ligazón
 • PLAN DIRECTOR para a convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos e nos seus contornos para o curso 2016/2017. Ligazón
 • ACTUALIZACIÓN da Bolsa de solicitantes de Permutas para profesorado de Infantil e Primaria (07/09/2016). Ligazón
 • ORDE do 11 de agosto de 2016 pola que se modifica a Orde do 23 de maio de 2016 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros non universitarios sostidos con fondos públicos para o curso 2016/17, e se procede á ampliación da dotación orzamentaria. (DOG, 08/09/16). Ligazón
 • ORDE do 29 de agosto de 2016 pola que se autoriza a apertura e funcionamento temporal do centro privado estranxeiro Montessori Compostela, do concello de Santiago de Compostela. (DOG, 07/09/16). Ligazón
 • CALENDARIO de acceso e admisión para os ciclos formativos de Formación Profesional básica o curso 2016/17 nas ensinanzas sostidas con fondos públicos. Ligazón
 • CIRCULAR 5/2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións sobre organización e funcionamento dos centros EPA e dos IES que impartan ensinanzas básicas de educación para persoas adultas polas modalidades presencial e a distancia no curso 2016-2017. Ligazón
 • CIRCULAR 4/2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, para a organización e posta en funcionamento das ensinanzas de bacharelato para as persoas adultas, nas modalidades presencial e a distancia, nos IES e Centros EPA autorizados para impartilas, no curso 29016/17. Ligazón
 • INSTRUCIÓNS de 1 de setembro de 2016 en relación coa organización e o funcionamento das bibliotecas escolares para o curso 2016/2017. Ligazón
 • CONVOCATORIA para incentivar o funcionamento dos Clubs de lectura en centros públicos durante o curso 2016/2017. Ligazón
 • CIRCULAR 6/2016 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa sobre a organización dos niveis básico e intermedio das ensinanzas de inglés de réxime especial na modalidade de educación a distancia, mediante o programa That?. Ligazón
 • ORDE do 16 de xuño de 2016 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2016/17. (DOG, 01/09/16). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 16 de xuño de 2016 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2016/17. (DOG, 01/09/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 23 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o recoñecemento, a certificación e o rexistro da participación do profesorado en proxectos europeos como actividades de formación permanente do profesorado. (DOG, 31/08/16). Ligazón
 • ORDE do 11 de agosto de 2016 pola que se amplían os proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades, autorizados pola Orde do 6 de xuño de 2016. (DOG, 29/08/16). Ligazón
 • ORDE do 1 de agosto de 2016 pola que se modifica a autorización do centro privado San Narciso de Marín. (DOG, 29/08/16). Ligazón
 • ORDE do 9 de agosto de 2016 pola que se modifica a autorización do centro privado Liceo La Paz da Coruña. (DOG, 29/08/16). Ligazón
 • ORDE do 12 de agosto de 2016 pola que se modifica a autorización do centro privado Chíos Formación da Coruña. (DOG, 29/08/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 9 de agosto de 2016 pola que se conceden as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2015/16. (DOG, 23/08/16). Ligazón
 • ORDE do 20 de xullo de 2016 pola que se autorizan a apertura e o funcionamento do Centro de Ensinanzas Deportivas Manuel Peleteiro, de Santiago de Compostela (A Coruña). (DOG, 22/08/16). Ligazón
 • ORDE do 22 de xullo de 2016 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade e de denominación específica, do centro privado Fesán II, de Lugo. (DOG, 22/08/16). Ligazón
 • ORDE do 4 de agosto de 2016 pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia. (DOG, 19/08/16). Ligazón
 • ORDE do 4 de agosto de 2016 pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2015/16. (DOG, 19/08/16). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 4 de agosto de 2016 pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2015/16. (DOG, 19/08/16). Ligazón
 • ORDE do 28 de xullo de 2016 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición no proceso selectivo convocado pola Orde do 4 de abril de 2016 (DOG do 19 de abril) de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 19/08/16). Ligazón
 • ORDE do 29 de xullo de 2016 pola que se nomean funcionarios en prácticas os opositores que superaron o procedemento selectivo de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 19/08/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 11 de xullo de 2016, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2016 (ED114A). (DOG, 18/08/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 4 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2016/17. (DOG, 18/08/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 1 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a adxudicación definitiva de destinos provisionais para o curso 2016/17 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleiro/a, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal opositor do ano 2016, ao persoal interino ou substituto do corpo de mestres e ao que solicite o reingreso no servizo activo. (DOG, 17/08/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 3 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e a facer pública a composición do xurado de selección que analizará e valorará as solicitudes dos aspirantes aos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2015/16. (DOG, 17/08/16). Ligazón
 • ORDE do 9 de agosto de 2016 pola que se modifican os concertos educativos con centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial e de formación profesional. (DOG, 12/08/16). Ligazón
 • ORDE do 21 de xullo de 2016 pola que se resolve a adxudicación das axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2016, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 10/08/16). Ligazón
 • ORDE do 14 de xullo de 2016 pola que se autoriza a implantación do bacharelato de Artes no IES de Mos. (DOG, 09/08/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 29 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e facer pública a composición do tribunal que elaborará, supervisará e avaliará as probas para a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2015/16, e se ditan instrucións para a realización das probas correspondentes. (DOG, 09/08/16). Ligazón
 • DECRETO 98/2016, do 19 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Caracterización e Maquillaxe Profesional. (DOG, 08/08/16). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 12 de xullo de 2016 pola que se regula a convocatoria e selección de centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería, para participar en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, English Week, dirixidas ao alumnado de sexto curso de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria. (DOG, 08/08/16). Ligazón
 • EXTRACTO da Resolución da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2016-2017. (BOE, 06/08/16). Ligazón
 • DECRETO 96/2016, do 19 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Documentación e Administración Sanitarias. (DOG, 05/08/16). Ligazón
 • ORDE do 18 de xullo de 2016 pola que se actualiza a oferta educativa de ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño, por ciclo formativo completo e ensinanza modular, e de estudos superiores de deseño en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 05/08/16). Ligazón
 • ORDE do 13 de xullo de 2016 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta. (DOG, 04/08/16). Ligazón
 • ORDE PRE/1339/2016, do 29 de xullo, pola que se actualiza unha cualificación profesional da familia profesional Artes Gráficas, recollida no Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionais e establecida por Real Decreto 1135/2007, de 31 de agosto. (BOE, 04/08/16). Ligazón
 • ORDE PRE/1340/2016, do 29 de xullo, pola que se actualizan seis cualificaciones profesionais da familia profesional Actividades Físicas e Deportivas, recollidas no Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionais e establecidas por Real Decreto 1087/2005, do 16 de setembro e Real Decreto 1521/2007, do 16 de novembro; e modifícanse parcialmente determinados anexos establecidos por Real Decreto 295/2004, do 20 de febreiro, Real Decreto 1087/2005, do 16 de setembro, Real Decreto 1521/2007, do 16 de novembro, Real Decreto 108/2008, do 1 de febreiro, Real Decreto 1222/2010, do 1 de outubro, Real Decreto 141/2011, do 4 de febreiro, Real decreto 146/2011, do 4 de febreiro, Real Decreto 1031/2011, do 15 de xullo, Real Decreto 1034/2011, do 15 de xullo, Real decreto 1037/2011, do 15 de xullo, Real Decreto 1038/2011, do 15 de xullo, Real Decreto 1552/2011, do 31 de outubro, e Real Decreto 1788/2011, do 16 de decembro. (BOE, 04/08/16). Ligazón
 • ORDE ECD/1325/2016, do 18 de xullo, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Comunidade Autónoma de Galicia, se nomean funcionarios de carreira do Corpo de Profesores de Ensinanza Secundaria determinados aspirantes seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orde de 17 de marzo de 2014. (BOE, 03/08/16). Ligazón
 • ORDE ECD/1326/2016, do 18 de xullo, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Comunidade Autónoma de Galicia, se nomean funcionarios de carreira do Corpo de Mestres os seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orde de 11 de marzo de 2015. (BOE, 03/08/16). Ligazón
 • ORDE ECD/1327/2016, do 18 de xullo, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Comunidade Autónoma de Galicia, se nomean funcionarios de carreira do Corpo de Inspectores de Educación os seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orde de 11 de marzo de 2015. (BOE, 03/08/16). Ligazón
 • ORDE do 14 de xullo de 2016 pola que se convocan os premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza, e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2015/16. (DOG, 02/08/16). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 14 de xullo de 2016 pola que se convocan os premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza, e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2015/16. (DOG, 02/08/16). Ligazón
 • DECRETO 90/2016, do 19 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Comercio Internacional. (DOG, 01/08/16). Ligazón
 • ORDE do 8 de xullo de 2016 pola que se constitúe o Colexio Rural Agrupado de Caldas de Reis da provincia de Pontevedra. (DOG, 01/08/16). Ligazón
 • ORDE do 11 de xullo de 2016 pola que se autoriza a implantación do bacharelato nas modalidades de Ciencias e de Humanidades e Ciencias Sociais no IES Eduardo Blanco Amor de Culleredo. (DOG, 01/08/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a implantación, no curso académico 2016/17, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 01/08/16). Ligazón
 • REAL DECRETO 310/2016, do 29 de xullo, polo que se regulan as avaliacións finais de Educación Secundaria Obrigatoria e de Bacharelato. (BOE, 30/07/16). Ligazón
 • ORDE do 12 de xullo de 2016 pola que se regula a convocatoria e selección de centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para participar en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, English Week, dirixidas ao alumnado de sexto curso de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria. (DOG, 28/07/16). Ligazón
 • ORDE do 7 de xullo de 2016 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2015/16. (DOG, 27/07/16). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 7 de xullo de 2016 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2015/16. (DOG, 27/07/16). Ligazón
 • ORDE do 14 de xullo de 2016 pola que se resolve o concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería. (DOG, 26/07/16). Ligazón
 • DECRETO 87/2016, do 19 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Gandaría e Asistencia en Sanidade Animal. (DOG, 26/07/16). Ligazón
 • DECRETO 86/2016, do 4 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Hixiene Bucodental. (DOG, 22/07/16). Ligazón
 • ORDE do 29 de xuño de 2016 pola que se modifica a autorización do centro privado Art Ourense do concello de Ourense. (DOG, 21/07/16). Ligazón
 • ORDE do 30 de xuño de 2016 pola que se modifica a autorización do centro privado Fillas de María Inmaculada do concello de Vigo (Pontevedra). (DOG, 21/07/16). Ligazón
 • INSTRUCIÓNS no curso académico 2016/2017 para a implantación do currículo da ESO e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón
 • Plan Anual de Formación do Profesorado 2016/2017. Ligazón
 • ORDE do 7 de xullo de 2016 pola que se autoriza a posta en marcha, con carácter experimental, de seccións bilingües de lingua inglesa no Conservatorio Superior de Música de Vigo e na Escola de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso da Coruña. (DOG, 20/07/16). Ligazón
 • CORRECCIÓN de erros. Resolución do 14 de xuño de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se elevan a definitivas as relacións de aspirantes admitidos e excluídos dos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 20/07/16). Ligazón
 • CORRECCIÓN de erros. Orde do 1 de xullo de 2016 pola que se convocan prazas de colaboradores bolseiros nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso académico 2016/17. (DOG, 19/07/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 4 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, de prórroga de seccións bilingües de lingua inglesa en conservatorios profesionais de música de Galicia (DOG, 19/07/16). Ligazón.
 • ANUNCIO do 7 de xuño de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos nas especialidades do corpo de profesores de música e artes escénicas de fundamentos de composición (594412) e óboe (594419), apertura realizada polo Anuncio do 4 de maio de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 11 de maio). (DOG, 19/07/16). Ligazón.
 • DECRETO 83/2016, do 4 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Anatomía Patolóxica e Citodiagnóstico. (DOG, 18/07/16). Ligazón
 • CORRECCIÓN de erros. Resolución do 10 de xuño de 2016. (DOG, 18/07/16). Ligazón
 • REAL DECRETO 293/2016, do 15 de xullo, polo que se establecen os limiares de renda e patrimonio familiar e as cuantías das bolsas e axudas ao estudo para o curso 2016-2017, e modifícase parcialmente o Real Decreto 1721/2007, do 21 de decembro, polo que se establece o réxime das bolsas e axudas ao estudo personalizadas. (BOE, 16/07/16). Ligazón
 • ORDE do 29 de xuño de 2016 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE), para o ano 2016. (DOG, 15/07/16). Ligazón
 • ORDE do 29 de xuño de 2016 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. (DOG, 15/07/16). Ligazón
 • DECRETO 82/2016, do 4 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Mediación Comunicativa. (DOG, 15/07/16). Ligazón
 • ORDE do 27 de xuño de 2016 pola que se autoriza a implantación do bacharelato nas modalidades de Ciencias e de Humanidades e Ciencias Sociais no IES de Ponteareas. (DOG, 13/07/16). Ligazón
 • ORDE do 1 de xullo de 2016 pola que se convocan prazas de colaboradores bolseiros nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso académico 2016/17. (DOG, 13/07/16). Ligazón
 • ORDE do 14 de xuño de 2016 pola que se autoriza o cambio de denominación do instituto de educación secundaria de Culleredo, no concello de Culleredo. (DOG, 12/07/16). Ligazón
 • ORDE do 16 de xuño de 2016 pola que se autoriza o cambio de denominación do colexio rural agrupado de Boqueixón-Vedra. (DOG, 12/07/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2016 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 15 de febreiro de 2016 pola que se aproban as bases e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea e polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, no marco do Programa comunitario de mobilidade Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2015/16. (DOG, 12/07/16). Ligazón
 • DECRETO 79/2016, do 4 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Radioterapia e Dosimetría. (DOG, 11/07/16). Ligazón
 • CORRECCION de erros. Orde do 15 de xuño de 2016 pola que se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de grao medio e de grao superior en réxime ordinario e para as persoas adultas. (DOG, 11/07/16). Ligazón
 • DECRETO 77/2016, do 28 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Laboratorio Clínico e Biomédico. (DOG. 08/07/16). Ligazón
 • DECRETO 76/2016, do 9 de xuño, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2017. (DOG, 07/07/16). Ligazón
 • ORDE do 21 de xuño de 2016 pola que se modifica a Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos dependentes desta consellería. (DOG, 07/07/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 20 de xuño de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2016/17. (DOG, 06/07/16). Ligazón
 • ORDE do 22 de xuño de 2016 pola que se declaran aptos na fase de prácticas os opositores que superaron os procedementos selectivos de acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, convocado pola Orde do 17 de marzo de 2014 (Diario Oficial de Galicia do 26 de marzo). (DOG, 06/07/16). Ligazón
 • ORDE do 22 de xuño de 2016 pola que se declaran aptos na fase de prácticas os opositores que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 1 de marzo de 2015 (Diario Oficial de Galicia do 18 de marzo). (DOG, 06/07/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 23 de xuño de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e facer pública a composición do tribunal que deberá elaborar, supervisar e avaliar as probas para a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2015/16, e se ditan instrucións para a realización das probas correspondentes. (DOG, 06/07/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 23 de xuño de 2016 pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia, anunciados pola Orde do 26 de abril de 2016. (DOG, 06/07/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve definitivamente a convocatoria para a selección de centros para participar no proxecto Educación dixital E-DIXGAL durante o curso 2016/17. (DOG, 05/07/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2016 pola que se regula o procedemento para a concesión de axudas para a distribución de froitas frescas ao alumnado de centros escolares e se convocan para o curso escolar 2016/17. (DOG, 04/07/16). Ligazón
 • DECRETO 75/2016, do 28 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Imaxe para o Diagnóstico e Medicina Nuclear. (DOG, 04/07/16). Ligazón
 • CORRECCIÓN de erros. Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2016. (DOG, 01/07/16). Ligazón
 • ORDE do 9 de xuño de 2016 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2016. (DOG, 29/06/16). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2016. (DOG, 29/06/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN de 23 de xuño de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica o anuncio da convocatoria de concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación para cubrir prazas de persoal asesor. (DOG, 29/06/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 23 de xuño de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica o anuncio da convocatoria de concurso público de méritos para cubrir postos de asesores do Servizo de Formación do Profesorado, Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos. (DOG, 29/06/16). Ligazón
 • ORDE do 6 de xuño de 2016 pola que se autoriza o cambio de denominación do colexio de educación infantil e primaria Virxe da Soidade do concello de Lugo. (DOG, 29/06/16). Ligazón
 • DECRETO 73/2016, do 28 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Integración Social. (DOG, 27/06/16). Ligazón
 • ORDE do 15 de xuño de 2016 pola que se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de grao medio e de grao superior en réxime ordinario e para as persoas adultas. (DOG, 27/06/16). Ligazón
 • ORDE do 10 de xuño de 2016 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2016/17. (DOG, 23/06/16). Ligazón
 • ORDE do 13 de xuño de 2016 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2016/17. (DOG, 23/06/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se elevan a definitivas as relacións de aspirantes admitidos e excluídos dos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 22/06/16). Ligazón
 • ORDE do 7 de xuño de 2016 pola que se convocan licenzas por formación para o curso 2016/17 destinadas ao funcionariado docente non universitario e se aproban as bases de concesión (código ED305B). (DOG, 21/06/16). Ligazón.
 • RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a distribución entre os distintos tribunais dos aspirantes definitivamente admitidos nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 4 de abril de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 19 de abril). (DOG, 21/06/16). Ligazón.
 • RESOLUCIÓNS do 3 de xuño de 2016, das Xefaturas Territoriais de Lugo, Ourense, Pontevedra e A Coruña polas que se adxudican as subvencións para os proxectos de fomento do uso do galego dos equipos de dinamización lingüística dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2015/16, ao abeiro da Orde do 1 de decembro de 2015 (Diario Oficial de Galicia número 248, do 30 de decembro). (DOG, 21/06/16).
 • DECRETO 67/2016, do 28 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Fabricación de Produtos Farmacéuticos, Biotecnolóxicos e Afíns. (DOG, 20/06/16). Ligazón
 • ORDE do 2 de xuño de 2016 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o curso académico 2016/17, entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia; aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal a quen se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación familiar; ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo. (DOG, 20/06/16). Ligazón
 • ORDE do 2 de xuño de 2016 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2016/17 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleiro ou concelleira, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral; ao persoal opositor do ano 2016, ao persoal interino ou substituto do corpo de mestres e ao que solicite o reingreso no servizo activo. (DOG, 20/06/16). Ligazón
 • CORRECCIÓN de erros. Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 17/06/16). Ligazón
 • CORRECCIÓN de erros. Orde do 6 de xuño de 2016 pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades. (DOG, 17/06/16). Ligazón
 • CORRECCIÓN de erros. Resolución do 31 de maio 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño para o curso 2016/17. (DOG, 17/06/16). Ligazón
 • ORDE do 6 de xuño de 2016 pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades. (DOG, 16/06/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2016, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 2, Celga 3 e Celga 4 (ED104B). (DOG, 16/06/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as resolucións dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 4 de abril de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 19 de abril), polas que se anuncian as datas, as horas e os lugares en que se fará a presentación dos aspirantes e tamén en que terá lugar a primeira proba. (DOG, 16/06/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a lista definitiva dos opositores que deberán realizar a proba de acreditación do coñecemento de lingua galega nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 16/06/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a lista definitiva dos opositores que deberán realizar a proba de acreditación do coñecemento de lingua castelá nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 16/06/16). Ligazón
 • ORDE do 7 de xuño de 2016 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2016/17 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 15/06/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 7 de xuño de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se nomean os tribunais que xulgarán os procesos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 4 de abril de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 19 de abril).(DOG, 15/06/16). Ligazón
 • ORDE do 2 de xuño de 2016 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2014/15, convocados pola Orde do 18 de febreiro de 2016 (Diario Oficial de Galicia número 39, do 26 de febreiro). (DOG, 14/06/16). Ligazón
 • DECRETO 63/2016, do 28 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Operacións de Laboratorio. (DOG, 13/06/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 31 de maio 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño para o curso 2016/17. (DOG, 13/06/16). Ligazón
 • ORDE do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 10/06/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 1 de xuño de 2016, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se publica a relación de candidatos seleccionados e de reserva para ocupar postos de auxiliares de conversación en centros educativos estranxeiros para o curso académico 2016-2017. (BOE, 10/06/16). Ligazón
 • LICENZAS por formación destinada ao funcionariado docente non universitario para o curso 2016/2017. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 27 de maio de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a relación de persoas beneficiarias de reintegros individuais de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario durante o ano 2015. (DOG, 09/06/16). Ligazón
 • CORRECCIÓN de erros. Orde do 4 de abril de 2016 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 09/06/16). Ligazón
 • ORDE do 23 de maio de 2016 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros non universitarios sostidos con fondos públicos para o curso 2016/17. (DOG, 08/06/16). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 23 de maio de 2016 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros non universitarios sostidos con fondos públicos para o curso 2016/2017. (DOG, 08/06/16). Ligazón
 • ORDE do 25 de maio de 2016 pola que se convocan prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2016/17. (DOG, 08/06/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 31 de maio de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se procede a nomear e facer pública a composión dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 4 de abril de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 19 de abril), e pola que se fai pública a data, a hora e o lugar en que se realizará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega nos citados procedementos selectivos. (DOG, 08/06/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 31 de maio de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se procede a nomear e facer pública a composión do tribunal que xulgará a proba de acreditación do coñecemento da lingua castelá nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 4 de abril de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 19 de abril), e pola que se fai pública a data, a hora e o lugar en que se realizará a proba de acreditación do coñecemento da lingua castelá nos citados procedementos selectivos. (DOG, 08/06/16). Ligazón
 • ANUNCIO do 1 de xuño de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais nas especialidades do corpo de profesores de música e artes escénicas de Fundamentos de Composición (594412) e Óboe (594419), apertura realizada mediante o Anuncio do 4 de maio de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 11 de maio). (DOG, 08/06/16). Ligazón
 • DECRETO 58/2016, do 14 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Deseño e Edición de Publicacións Impresas e Multimedia. (DOG, 06/06/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 27 de maio de 2016, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden os Premios Nacionais de Educación na ensinanza non universitaria, na categoría de rendemento académico do alumnado, correspondentes a Educación Secundaria Obrigatoria e Ensinanzas Artísticas Profesionais nos ámbitos de Música, Danza e Artes Plásticas e Deseño do curso 2014/2015, convocados por Resolución do 9 de outubro de 2015. (BOE, 06/06/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 30 de maio de 2016, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se conceden as axudas aos proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2015/16 (ED101C). (DOG, 03/06/16). Ligazón
 • NSTRUCIÓN 1/2016 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 30 de maio, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar 2016-2017.Ligazón
 • INSTRUCIÓN 2/2016 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 30 de maio, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar 2016-2017. Ligazón
 • INSTRUCIÓN 4/2016, do 30 de maio de 2016, para a contratación do servizo de xestión e explotación da cafetería en centros docentes non universitarios dependentes da consellería.Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 24 de maio de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as listas provisorias de admitidos e excluídos dos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.. (DOG, 02/06/16). Ligazón
 • ORDE do 10 de maio de 2016 pola que se autoriza a apertura e funcionamento do centro de ensinanzas artísticas elementais e profesionais de música Cantiga, de Ourense. (DOG, 02/06/16). Ligazón
 • ORDE do 16 de maio de 2016 pola que se modifica a autorización do centro docente privado Compañía de María, de Cangas. (DOG, 02/06/16). Ligazón
 • INSTRUCIÓN 3/2016 da Secretaria Xeral Técnica da Conselleria de Cultura, educación e Ordenación Universitaria, do 30 de maio, sobre a xestión do servizo de transporte escolar no Curso escolar 2016-2017. Ligazón
 • ORDE do 12 de maio de 2016 pola que se autoriza o cambio de denominación do colexio de educación infantil e primaria de Vilarmide, no concello de Muxía. (DOG, 01/06/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 19 de maio de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2016/17 (código ED535A). (DOG, 01/06/16). Ligazón
 • DECRETO 56/2016, do 14 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Deseño e Xestión da Produción Gráfica. (DOG, 30/05/16). Ligazón
 • CIRCULAR 3/2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a preinscrición, admisión e matrícula nas escolas oficiais de idiomas de Galicia no curso 2016-2017 . Ligazón
 • DECRETO 53/2016, do 14 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Impresión Gráfica. (DOG, 25/05/16). Ligazón
 • PLANS de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2016/2017. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 26 de xaneiro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a resolución definitiva dos centros seleccionados para desenvolver os contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación infantil, primaria e secundaria dependentes desta consellería no curso 2015/16.(DOG, 24/05/16). Ligazón
 • ORDE do 19 de abril de 2016 pola que se modifica a composición do Consello para a Convivencia Escolar da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 24/05/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 9 de maio de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se modifica a composición das comisións de avaliación que actuarán no proceso de acreditación de competencias convocado pola Orde do 23 de decembro de 2015. (DOG, 23/05/16). Ligazón
 • ORDE do 28 de abril de 2016 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo. (DOG, 20/05/16). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 28 de abril de 2016 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo. (DOG, 20/05/16). Ligazón
 • CORRECCIÓN de erros. Resolución do 26 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2016/17. (DOG, 20/05/16). Ligazón
 • INSTRUCIÓNS do director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa relativas á realización da proba de avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria.Ligazón
 • ORDE do 2 de maio de 2016 pola que se convocan probas libres de títulos extinguidos dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo. (DOG, 19/05/16). Ligazón
 • ORDE do 4 de maio de 2016 pola que se autoriza o cambio de denominación do centro público integrado Conde de Fenosa do concello de Ares. (DOG, 19/05/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 11 de abril de 2016, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden os Premios Nacionais de Educación no ensino non universitario, na categoría de rendemento académico do alumnado, correspondentes a Bacharelato do curso 2014/2015, convocados por Resolución do 9 de outubro de 2015. (BOE, 17/05/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2016, da Dirección Xeral de Deportes, pola que se clasifican programas deportivos para o desenvolvemento do deporte de alto nivel e de competición en centros de tecnificación deportiva e centros especializados de tecnificación deportiva. (BOE, 17/05/16). Ligazón
 • DECRETO 50/2016, do 7 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Xestión de Vendas e Espazos Comerciais. (DOG, 16/05/16). Ligazón
 • ORDE do 27 de abril de 2016 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2016/17. (DOG, 16/05/16). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 27 de abril de 2016 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2016/17. (DOG, 16/05/16). Ligazón
 • ORDE do 12 de maio de 2016 pola que se establecen os servizos mínimos dirixidos a garantir os servizos esenciais nos centros públicos integrados dependentes desta consellería durante a folga convocada desde o 18 de maio de 2016, con carácter indefinido, pola Confederación Intersindical Galega (CIG) na empresa Limpiezas del Noroeste, S.A. (Linorsa). (DOG, 16/05/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 6 de maio de 2016, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se publica a resolución provisional da convocatoria de bolsas para a participación nun programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, destinadas a estudantes de Bacharelato, de Grao Medio de Formación Profesional, de Artes Plásticas e Deseño, de Ensinanzas Deportivas, de Ensinanzas Profesionais de Música e Danza e de Idiomas de nivel intermedio e avanzado.(BOE, 13/05/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2016, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden os Premios Nacionais de Formación Profesional de grao superior correspondentes ao curso 2013/2014.(BOE, 13/05/16). Ligazón
 • ORDE do 26 de abril de 2016 pola que se autoriza a educación secundaria para persoas adultas na Escola Familiar Agraria Fonteboa do concello de Coristanco. (DOG, 13/05/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 6 de maio de 2016 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 4 de maio de 2016 polo que se aproba a relación de postos de traballo do persoal funcionario dos centros educativos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. (DOG, 11/05/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 28 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para autorización dos centros públicos integrados, institutos de educación secundaria e centros integrados de formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado (CUALE). (DOG, 11/05/16). Ligazón
 • ANUNCIO do 4 de maio de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas nas especialidades de Fundamentos de Composición (594412) e Óboe (594419). (DOG, 11/05/16). Ligazón
 • RECLAMACIÓNS das cualificacións de 2º de bacharelato. Curso 2015/2016. Ligazón
 • DECRETO 49/2016, do 7 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Actividades Comerciais. (DOG, 09/05/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 26 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2016/17. (DOG, 09/05/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 26 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2016/17. (DOG, 09/05/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 2 de maio de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados entre o persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación, convocado pola Orde do 13 de xaneiro de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 19 de xaneiro).  (DOG, 09/05/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 2 de maio de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as vacantes definitivas que serán obxecto de provisión no concurso de traslados entre o persoal funcionario docente do corpo de mestres, do corpo de inspectores de Educación e de inspectores ao servizo da Administración educativa, e dos corpos que imparten ensino secundario, formación profesional, ensinanzas artísticas e de idiomas, convocado pola Orde do 13 de xaneiro de 2016. (DOG, 09/05/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 28 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Política Universitaria, pola que se publican os beneficiarios de bolsas de carácter xeral para alumnado que cursa estudos postobligatorios non universitarios no curso 2015-2016. (boe, 07/05/16). Ligazón
 • ORDE do 26 de abril de 2016 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia. (DOG, 06/05/16). Ligazón
 • EXTRACTO da Resolución do 19 de abril de 2016 da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para participar no programa “Campus de Profundización Científica para estudantes de Educación Secundaria Obrigatoria” en Soria. (BOE, 06/05/16). Ligazón
 • ORDE do 8 de abril de 2016 pola que se autoriza a implantación do bacharelato de Artes no IES Martaguisela, no concello do Barco de Valdeorras. (DOG, 06/05/16). Ligazón
 • PROTOCOLO educativo para garantir a igualdade, a non discriminación e a liberdade de identidade de xénero, co fin de avanzar na atención á diversidade do alumnado galego. Ligazón
 • RESOLUCIÓN da convocatoria para a realización de proxectos de innovación en dinamización lingüística en centros docentes de titularidade da Consellería para o curso académico 2015/2016. Ligazón
 • CONVOCATORIA para a selección de centros de educación infantil, primaria e secundaria que desexen participar no programa “Educación Responsable: programa para o desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade”. Ligazón
 • CONCURSO eduemprende Idea 2016 para potenciar a realización de proxectos empresariais polo alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 19 de abril de 2016, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para participar no programa “Aulas da Natureza” durante 2016. (BOE, 30/04/16). Ligazón
 • ORDE ECD/615/2016, do 26 de abril, pola que se modifica a Orde ECD/1767/2012, do 3 de agosto, pola que se regula a expedición do Título de Bacharel correspondente ás ensinanzas reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, para o alumnado inscrito nos programas de seccións internacionais españolas e “Bachibac” en liceos franceses. (BOE, 29/04/16). Ligazón
 • ORDE do 13 de abril de 2016 pola que se convocan axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de pais de alumnos e das asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial para o ano 2016. (DOG, 29/04/16). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 13 de abril de 2016 pola que se convocan axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de pais de alumnos e das asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial para o ano 2016. (DOG, 29/04/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 14 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Música para o curso 2016/17. (DOG, 28/04/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 14 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2016/17. (DOG, 28/04/16). Ligazón
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para a aplicación e corrección das probas da avaliación final de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia no curso escolar 2015/16. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 14 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharel. (DOG, 28/04/16). Ligazón
 • CORRECCIÓN de erros. Orde do 4 de abril de 2016 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 28/04/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 18 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria e da avaliación final de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia no curso escolar 2015/16. (DOG, 26/04/16). Ligazón
 • ORDE do 11 de abril de 2016 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2015/16. (DOG, 26/04/16). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 11 de abril de 2016 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2015/16. (DOG, 26/04/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 14 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2016/17. (DOG, 25/04/16). Ligazón
 • ORDE do 5 de abril de 2016 pola que se modifica a autorización do centro privado Casa del Niño, de Santiago de Compostela (A Coruña). (DOG, 25/04/16). Ligazón
 • ORDE do 6 de abril de 2016 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado Cemar, do concello de Mondariz-Balneario (Pontevedra). (DOG, 25/04/16). Ligazón. CORRECCIÓN de erros, (DOG, 02/05/16). Ligazón
 • DECRETO 45/2016, do 31 de marzo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Asesoría de Imaxe Persoal e Corporativa. (DOG, 22/04/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 11 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca o Premio Proxecta de Innovación Educativa 2016 para os centros docentes admitidos no Plan Proxecta durante o curso escolar 2015/16. (DOG. 21/04/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 13 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de centros para participaren no proxecto Educación dixital (E-DIXGAL) durante o curso 2016/17. (DOG. 21/04/16). Ligazón
 • CORRECCIÓN de erros. Orde do 16 de marzo de 2016 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería. (DOG, 21/04/16). Ligazón
 • ORDE do 4 de abril de 2016 pola que se convoca concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos. (DOG, 19/04/16). Ligazón
 • ORDE do 4 de abril de 2016 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 19/04/16). Ligazón
 • PROBAS LIBRES para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2015/2016. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 30 de marzo de 2016, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se definen os cuestionarios de contexto e os indicadores comúns de centro para a avaliación final de Educación Primaria. (BOE, 15/04/16). Ligazón
 • INFORMACIÓN sobre a nova xestión da medida extraordinaria de flexibilización da duración do período de escolarización, de atención á diversidade do alumnado escolarizado nos centros de ensinanza non universitaria. Ligazón
 • COMISIÓNS DE SERVIZOS por motivos de saúde (2016). Ligazón
 • ANUNCIO do 4 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos nas especialidades de francés (590010), navegación e instalacións mariñas (590109) e procesos e medios de comunicación (590119) do corpo de profesores de ensino secundario, e nas especialidades de fabricación e instalación de carpintaría e moble (591204), produción de artes gráficas (591223), soldadura (591228) e técnicas e procedementos de imaxe e son (591229) do corpo de profesores técnicos de formación profesional, cuxa apertura foi publicada no Diario Oficial de Galicia do 22 de xaneiro e modificada no Diario Oficial de Galicia do 11 de febreiro de 2016. (DOG, 13804/16). Ligazón
 • SELECCIÓN de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2016. Resolución definitiva. Ligazón
 • ORDE do 22 de marzo de 2016 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2015/16. (DOG, 08/04/16). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 22 de marzo de 2016 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2015/16. (DOG, 08/04/16). Ligazón
 • ORDE ECD/462/2016, do 31 de marzo, pola que se regula o procedemento de incorporación do alumnado a un curso de Educación Secundaria Obrigatoria ou de Bacharelato do sistema educativo definido pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, con materias non superadas do currículo anterior á súa implantación. (BOE, 05/04/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 18 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomean os asesores e as asesoras que actuarán no proceso de acreditación de competencias convocado pola Orde do 23 de decembro de 2015. (DOG, 05/04/16). Ligazón
 • EXTRACTO da Resolución do 29 de marzo de 2016 da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades pola que se convocan os premios nacionais das Olimpíadas de Física, Química e Matemáticas, correspondentes ao ano 2016. (BOE, 04/04/16). Ligazón
 • CULTURA E EDUCACIÓN convoca 150 prazas para que o profesorado realice itinerarios formativos no estranxeiro para a mellora das súas competencias lingüísticas. Ligazón
 • ORDE do 16 de marzo de 2016 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da Dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 30/03/16). Ligazón
 • ORDE do 16 de marzo de 2016 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería. (DOG, 30/03/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para a ampliación das ensinanzas plurilingües á etapa postobrigatoria de bacharelato para o curso 2016/17 nos centros pertencentes á Rede de centros plurilingües de Galicia. (DOG, 30/03/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2016/17. (DOG, 30/03/16). Ligazón
 • INSTRUCIÓN da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para a aplicación do calendario de fin de curso nos Conservatorios Profesionais de Música e Danza, e Conservatorios Superiores de Musica, remitida pola Subdirección Xeral de Aprendizaxe Permanente e Ensinanzas de Réxime Especial. Ligazón
 • EXTRACTO da Resolución do 1 de marzo da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan os Premios Nacionais de Educación no ensino non universitario correspondentes ao ano 2016, nas seguintes categorías: centros docentes, carreira docente, entidades para a promoción educativa e equipos docentes. (BOE, 29/03/16). Ligazón
 • EXTRACTO da Resolución do 1 de marzo de 2016 da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades pola que se convocan axudas para participar nun Programa de Inmersión Lingüística en colonias de vacacións, organizado polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. (BOE, 29/03/16). Ligazón
 • ORDE do 15 de marzo de 2016 pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE) para o ano 2016. (DOG, 29/03/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 29 de febreiro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional para o ano 2016. (DOG, 29/03/16). Ligazón
 • EDUCACIÓN impulsa o Protocolo de protección de datos, unha guía de referencia para os centros escolares. Ligazón
 • ORDE do 14 de marzo de 2016 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2016, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 28/03/16). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 14 de marzo de 2016 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2016, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 28/03/16). Ligazón
 • CORRECCIÓN DE ERROS do Real Decreto 980/2015, de 30 de outubro, polo que se establece o título de Técnico Deportivo en Baloncesto e se fixan o seu currículo básico e os requisitos de acceso, e se modifica o Real Decreto 669/2013, do 6 de setembro, polo que se establece o título de Técnico Deportivo en Atletismo e se fxan as súas ensinanzas mínimas e os requisitos de acceso. (BOE, 24/03/16). Ligazón
 • ORDE do 10 de marzo de 2016 pola que se autoriza o cambio de denominación do colexio de educación infantil e primaria de Oroso, do concello de Oroso. (DOG, 23/03/16). Ligazón
 • ORDE do 7 de marzo de 2016 pola que se modifica a autorización do centro privado Cemar do concello de Mondariz-Balneario (Pontevedra). (DOG, 21/03/16). Ligazón
 • ORDE do 7 de marzo de 2016 pola que se autoriza a apertura e funcionamento do centro privado Royal School do concello de Culleredo (A Coruña), para impartir o segundo ciclo de educación infantil. (DOG, 21/03/16). Ligazón
 • ORDE do 8 de marzo de 2016 pola que se extingue a autorización do centro privado Los Cerezos do concello de Pontevedra, por cesamento de actividades docentes. (DOG, 21/03/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o currículo da ensinanza de Relixión Islámica da Educación Infantil. (BOE, 18/03/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publican os currículos da materia de Relixión Islámica en Educación Secundaria Obligatoria e Bachillerato.(BOE, 18/03/16). Ligazón
 • ANUNCIO do 10 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos nas especialidades de acordeón (594401), clave (594405), frauta travesa (594410) e linguaxe musical (594460) (Diario Oficial de Galicia do 22 de xaneiro). (DOG, 18/03/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 4 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e facer pública a composición do xurado de selección que analizará e valorará as solicitudes dos aspirantes aos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2014/15. (DOG, 16/03/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 7 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as vacantes provisionais que serán obxecto de provisión no concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación, convocado pola Orde de 13 de xaneiro de 2016. (DOG, 16/03/16). Ligazón
 • PROTOCOLO de Tratamento Educativo do Alumnado con Trastorno do Espectro do Autismo (TEA). Ligazón
 • PROTOCOLO de coordinación, intervención e derivación interinstitucional en atención temperá. Ligazón
 • ORDE do 23 de febreiro de 2016 pola que se modifica a autorización do centro privado Calasanz-PP Escolapios, do concello da Coruña. (DOG, 15/03/16). Ligazón
 • ANUNCIO do 4 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos/as provisionais nas especialidades de francés (590010), navegacións e instalacións mariñas (590109) e procesos e medios de comunicación (590119), do corpo de profesores de ensino secundario, e nas especialidades de fabricación e instalación de carpintaría e moble (591204), produción de artes gráficas (591223), soldadura (591228) e técnicas e procedementos de imaxe e son (591229), do corpo de profesores técnicos de formación profesional, cuxa apertura foi publicada no Diario Oficial de Galicia do 22 de xaneiro e modificada no do 11 de febreiro. (DOG, 15/03/16). Ligazón
 • INFORMACIÓN da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre propiedade intelectual vinculada ao desenvolvemento de actividades educativas. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 1 de marzo de 2016, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no terceiro cuadrimestre do ano 2015. (DOG,10/03/16). Ligazón
 • EXTRACTO da Resolución de 4 de febreiro de 2016 da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan 110 prazas de estancias profesionais en Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia, Reino Unido, Irlanda e Suiza. (BOE, 09/03/16). Ligazón
 • DECRETO 21/2016, do 25 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016. (DOG, 07/03/16). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 15 de febreiro de 2016 pola que se aproban as bases e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea e o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2015/16. (DOG, 07/03/16). Ligazón
 • ORDE do 15 de febreiro de 2016 pola que se modifica a autorización do centro privado Divino Maestro, do concello de Ourense. (DOG, 07/03/16). Ligazón
 • ORDE do 16 de febreiro de 2016 pola que se autoriza a apertura e funcionamento temporal do centro privado estranxeiro Coruña British School, da Coruña. (DOG, 07/03/16). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 18 de febreiro de 2016 pola que se convocan os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2014/15. (DOG, 07/03/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 24 de febreiro de 2016, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se ditan instrucións sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas. (DOG, 04/03/16). Ligazón. (De aplicación ao persoal laboral suxeito ao V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia).
 • CIRCULAR 1/2016 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se regulan para o curso 2015-2016 as probas de certificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial reguladas polo Decreto 191/2007, do 20 de setembro, e o Decreto 239/2008,do 25 de setembro, así como a proba de certificación do nivel C1 regulada pola Orde do 8 de outubro de 2012, remitida pola Subdirección Xeral de Aprendizaxe Permanente e Ensinanzas de Réxime Especial. Ligazón
 • ESCRITO da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 1 de marzo de 2016, sobre a esixencia de acreditar non ter sido condenado por algún delito contra a liberdade e indemnidade sexual para o acceso e exercicio ás profesións e actividades que impliquen contacto habitual con menores. Ligazón
 • ORDE do 24 de febreiro de 2016 pola que se amplía a Orde do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de permisos, licenzas e vacacións do persoal docente que imparte ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 01/03/16). Ligazón
 • EXTRACTO da Resolución de 18 de febreiro de 2016, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para participar no programa nacional para a educación complementaria de alumnos “Rutas Científicas, Artísticas e Literarias” durante o ano 2016. (BOE, 01/03/16). Ligazón
 • EXTRACTO da Resolución de 15 de febreiro de 2016 da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas de asistencia a eventos de formación dentro do marco da acción eTwinning. (BOE, 01/03/16). Ligazón
 • EXTRACTO da Resolución de 18 de febreiro de 2016, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para participar no programa nacional para a educación complementaria de alumnos “Centros de Educación Ambiental” durante o ano 2016. (BOE, 01/03/16). Ligazón
 • CONVENIO de cooperación educativa entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Federación Galega de Asociacións de Persoas con TDAH. Ligazón
 • CADRO-RESUMO de permisos, licenzas e vacacións do persoal docente conforme ao establecido na Orde do 29 de xaneiro de 2016, (DOG do 15 de febreiro). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do sorteo público anual das letras de prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión de alumnado para o curso 2016/2017. Ligazón
 • ORDE do 15 de febreiro de 2016 pola que se aproban as bases e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea e o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2015/16. (DOG, 26/02/16). Ligazón
 • ORDE do 18 de febreiro de 2016 pola que se convocan os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2014/15. (DOG, 26/02/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 2 de febreiro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve a convocatoria de actividades de inmersión lingüística en inglés dirixidas ao alumnado de sexto curso de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria para centros docentes dependentes desta consellería. (DOG, 26/02/16). Ligazón
 • PROXECTO de Orde pola que se convoca Concurso-oposición ao corpo de inspectores de educación, secundaria, técnicos de formación profesional, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2016. Ligazón
 • ANUNCIO do 17 de febreiro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais nas especialidades de acordeón (594401), clave (594405), frauta travesa (594410) e linguaxe musical (594460) (Diario Oficial de Galicia do 22 de xaneiro). (DOG, 24/02/16). Ligazón
 • ORDE do 18 de febreiro de 2016 pola que se convoca e se establece o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 de titularidade privada con prazas concertadas para o curso 2016/17. (DOG, 24/02/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 18 de febreiro de 2016 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais para o curso 2016/17. (DOG, 24/02/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 17 de febreiro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a composición das comisións de avaliación que actuarán no proceso de acreditación de competencias convocado pola Orde do 23 de decembro de 2015. (DOG, 23/02/16). Ligazón
 • NOVA actualización de recursos educativos publicados no repositorio de contidos do espazoAbalar. Ligazón
 • ORDE do 2 de febreiro de 2016 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 18/02/16). Ligazón
 • CONVOCATORIA de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2016. Ligazón
 • DECRETO lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. (DOG, 17/02/16). Ligazón. De especial interese o Capítulo IV para os centros educativos. Este decreto derroga, entre outras disposicións, a Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade das mulleres de Galicia. 
 • INNOVA FP GALICIA. Congreso de Innovación na Formación Profesional. Ligazón
 • ORDE do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de permisos, licenzas e vacacións do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 15/02/16). Ligazón
 • INSTRUCIÓNS da dirección xeral de Centros e Recursos Humanos sobre o proceso de admisión de alumnado en centros sostidos con fondos públicos para o curso académico 2016/17. Ligazón
 • RESOLUCIÓN de 20 de xaneiro de 2016, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para centros educativos de Educación Infantil e Primaria, Ensino Secundario, Formación Profesional ou de Ensinos de Réxime Especial que desexen acoller, durante a súa estancia profesional, a un docente de Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia, Países Baixos, o Reino Unido, a República de Irlanda ou Suiza, para o curso 2016/2017. (BOE, 15/02/16). Ligazón
 • CORRECCIÓN DE ERROS da Resolución de 28 de xaneiro de 2016, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o currículo da materia de Relixión Evangélica do Bachillerato. (BOE, 13/02/16). Ligazón
 • ORDE do 1 de febreiro de 2016 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2016. (DOG, 11/02/16). Ligazón.
 • ORDE do 2 de febreiro de 2016 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2016. (DOG, 11/02/16). Ligazón
 • ANUNCIO do 4 de febreiro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a ampliación de titulacións e se procede á apertura dun novo prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesional nas especialidades de Fabricación e Instalación de Carpintaría e Moble (591204), Produción de Artes Gráficas (591223), Soldadura (591228) e Técnicas e Procedementos de Imaxe e Son (591229). (DOG, 11/02/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 29 de xaneiro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se determina a composición da comisión ditaminadora do concurso de traslados entre funcionarios docentes. (DOG, 10/02/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 27 de xaneiro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se habilita persoal asesor e/ou avaliador no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia ou familias profesionais do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. (DOG, 09/02/16). Ligazón
 • ORDE do 18 de xaneiro de 2016 pola que se autoriza a inclusión da Escola de Música Municipal de Oroso José Verea Montero no Rexistro de Escolas de Música e Danza da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 08/02/16). Ligazón
 • ORDE do 18 de xaneiro de 2016 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado Jorge Juan, do concello de Narón (A Coruña).(DOG, 08/02/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 28 de xaneiro de 2016, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o currículo da materia de Relixión Evanxélica do Bacharelato. (BOE, 05/02/16). Ligazón
 • DECRETO 8/2016, do 21 de xaneiro, polo que se dispón o cesamento e o nomeamento de membros do Consello Escolar de Galicia. (DOG, 03/02/16). Ligazón
 • ESOLUCIÓN do 29 de xaneiro de 2016 pola que se determina a comisión dictaminadora do concurso de traslados entre funcionarios docentes. Ligazón
 • BIBLIOTECAS ESCOLARES SOLIDARIAS: Listaxe de centros adscritos a diferentes accións a desenvolver durante o curso 2015/2016. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 22 de setembro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se adxudican axudas destinadas a alumnos de Sexto curso de Educación Primaria e Segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para o desenvolvemento dun Programa de Inmersión Lingüística durante o outono de 2015. (BOE, 01/02/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 13 de xaneiro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización. (DOG, 28/01/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 13 de xaneiro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización. (DOG, 28/01/16). Ligazón
 • INICIO do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2016/2017. Ligazón
 • ORDE do 11 de xaneiro de 2016 pola que se modifica a autorización do centro privado Salesiano San Juan Bosco, do concello da Coruña. (DOG, 25/01/16). Ligazón
 • ORDE do 31 de decembro de 2015 pola que se fai pública a resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo, convocadas pola Orde do 4 de maio de 2015. (DOG, 22/01/16). Ligazón
 • ANUNCIO do 18 de xaneiro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas nas especialidades de Acordeón (594401), Clave (594405), Frauta Travesa (594410) e Linguaxe Musical (594460). (DOG, 22/01/16). Ligazón
 • ORDE do 14 de xaneiro de 2016 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2016. (DOG, 21/01/16). Ligazón
 • CORRECCIÓN de erros. Decreto 172/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 20/01/16) . Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 31 de decembro de 2015, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no segundo cuadrimestre do ano 2015. (DOG, 20/01/16). Ligazón
 • ORDE do 13 de xaneiro de 2016 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e Inspectores de Educación. (DOG, 19/01/16). Ligazón
 • ORDE do 11 de xaneiro de 2016 pola que se modifica a Orde do 25 de xaneiro de 2012, de delegación de competencias nos órganos superiores, directivos e periféricos desta consellería. (DOG, 18/01/16). Ligazón
 • DECRETO 190/2015, do 10 de decembro, polo que se establece o currículo dos ciclos inicial e final de grao medio correspondentes ao título de técnico deportivo en Atletismo. (DOG, 18/01/16). Ligazón
 • LISTAXE PROVISIONAL dos centros seleccionados, para o curso 2015/16, con contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación infantil, primaria e secundaria dependentes desta consellería. Ligazón
 • CONVOCATORIA para a realización de proxectos de innovación en dinamización lingüística en centros docentes de titularidade da Consellería para o curso académico 2015/2016. Ligazón
 • DECRETO 187/2015, do 3 de decembro, polo que se establece o currículo dos ciclos inicial e final de grao medio correspondentes aos títulos de técnico deportivo nas disciplinas hípicas de Salto, Doma e Concurso Completo, e técnico deportivo nas disciplinas hípicas de Resistencia, Orientación e Turismo Ecuestre. (DOG, 11/01/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2015, da Subsecretaría, pola que se publica a Adenda ao Convenio de colaboración subscrito entre o Ministerio de Defensa, o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e a Xunta de Galicia, para impartir as ensinanzas de formación profesional de grao superior nos centros docentes militares de formación de suboficiais das Forzas Armadas, no ano 2015. (BOE, 08/01/16). Ligazón
 • ORDE do 23 de decembro de 2015 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. (DOG, 08/01/16). Ligazón
 • ORDE do 18 de decembro de 2015 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de música, danza e de artes plásticas e deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2014/15, convocados pola Orde do 29 de setembro de 2015 (Diario Oficial de Galicia do 6 de outubro). (DOG, 07/01/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 23 de decembro de 2015, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2016 (ED114A). (DOG, 07/01/16). Ligazón