Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

Publicacións do 2015

 • LEI 12/2015, do 24 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016. (DOG, 31/12/15). Ligazón
 • LEI 13/2015, do 24 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. (DOG, 31/12/15). Ligazón
 • ORDE do 23 de decembro de 2015 pola que se procede á ampliación dos importes para o financiamento das axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º, 2º, 4º e 6º de educación primaria, 1º e 3º de educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos, para o seu uso no curso escolar 2015/16. (DOG, 31/12/15). Ligazón
 • ORDE do 21 de decembro de 2015 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2015/16. (DOG, 31/12/15). Ligazón
 • ORDE do 1 de decembro de 2015 pola que se anuncia a convocatoria de subvencións para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Galicia, que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2015/16 (ED101A). (DOG, 30/12/15). Ligazón
 • ORDE do 1 de decembro de 2015 pola que se anuncia a convocatoria para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia, que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2015/16 (ED101C). (DOG, 30/12/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2015, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas para a realización, polas asociacións de nais e pais do alumnado, nos centros educativos de Galicia sostidos con fondos públicos, de programas de actividades complementarias e extraescolares que teñan como fin facilitar a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE), con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o curso escolar 2015/16. (DOG, 30/12/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN definitiva das axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2015/2016. Ligazón
 • RESOLUCIÓN da convocatoria para incentivar o funcionamento de Clubs de lectura en centro públicos durante o curso 2015/2016. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 3 de decembro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para a realización de cursos de formación en rede para a formación permanente do profesorado que exerce en niveis anteriores ao universitario. (BOE, 18/12/15). Ligazón
 • FONDO SOCIAL EUROPEO 2014-2020 – Programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento. Ligazón
 • ORDE PRE/2720/2015, do 7 de decembro, pola que se actualizan catro cualificaciones profesionais da familia profesional Sanidade, recollidas no Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionais, establecidas por Real Decreto 295/2004, do 20 de febreiro e Real Decreto 1087/2005, do 16 de setembro. (BOE, 17/12/15). Ligazón
 • ORDE PRE/2698/2015, do 7 de decembro, pola que se actualizan tres cualificaciones profesionais da familia profesional Sanidade, recollidas no catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionais, establecidas por Real Decreto 087/2005, do 16 de setembro. (boe, 16/12/15). Ligazón
 • ORDE do 24 de novembro de 2015 pola que se modifica a autorización da Escola Familiar Agraria Fonteboa, do concello de Coristanco. (DOG, 15/12/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 10 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se convoca para o curso 2015/2016 o programa denominado BIBLIOTECAS ESCOLARES SOLIDARIAS, integrado no PLAN LÍA (Lectura, Información e Aprendizaxe) de bibliotecas escolares, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. As accións incluídas neste programa, en colaboración coa Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, van destinadas aos centros públicos, de nivel non universitario e de titularidade desta consellería. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 25 de novembro de 2015, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se modifica a de 28 de decembro de 2012, pola que se dictan instrucións sobre xornada e horarios de traballo do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e os seus organismos públicos. (BOE, 10/12/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 26 de novembro de 2015, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade das festas laborais de carácter local para o ano 2016, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 09/12/15). Ligazón
 • DECRETO 179/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 07/12/15). Ligazón
 • FONDO SOCIAL EUROPEO 2014-2020 – Novos itinerarios de 3º e 4º curso da ESO. Ligazón
 • RESOLUCIÓN da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se autoriza a difusión de campaña de vixilancia periódica de saúde para o persoal docente e non docente, destinado en centros docentes públicos non universitarios, dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Ligazón
 • REAL DECRETO 1066/2015, do 27 de novembro, polo que se modifica o Real Decreto 257/2012, do 27 de xaneiro, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. BOE, 01/12/15). Ligazón
 • PROTOCOLO de Atención educativa domiciliaria. Ligazón
 • DECRETO 174/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais, nas especialidades de bens arqueolóxicos, escultura e pintura, na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 30/11/15). Ligazón
 • ORDE do 16 de novembro de 2015 pola que se autoriza o cambio de denominación do colexio de educación infantil e primaria de Muras. (DOG, 30/11/15). Ligazón
 • ORDE do 17 de novembro de 2015 pola que se publica a concesión dos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2014/15, convocados pola Orde do 24 de xullo de 2015 (Diario Oficial de Galicia do 21 de agosto). (DOG, 30/11/15). Ligazón
 • REAL DECRETO 1058/2015, do 20 de novembro, polo que se regulan as características xerais das probas da avaliación final de Educación Primaria establecida na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. (BOE, 28/11/15). Ligazón
 • ORDE ECD/2517/2015, do 4 de novembro, pola que se prorroga a permanencia no posto de asesor técnico en Australia. (BOE, 28/11/15). Ligazón
 • ORDE ECD/2518/2015, do 4 de novembro, pola que se prorroga a permanencia en réxime de adscripción temporal en postos docentes en Australia e Brasil. (BOE, 28/11/15). Ligazón
 • REAL DECRETO 982/2015, do 30 de outubro, polo que se establece o título de Técnico Deportivo Superior en Baloncesto e se fixan o seu currículo básico e os requisitos de acceso. (BOE, 26/11/15). Ligazón.
 • REAL DECRETO 983/2015, do 30 de outubro, polo que se establecen os títulos de Técnico Deportivo Superior en Piragüismo de Augas Bravas, e Técnico Deportivo Superior en Piragüismo de Augas Tranquilas e se fixan o seu currículo básico e os requisitos de acceso. (BOE, 26/11/15). Ligazón
 • REAL DECRETO 980/2015, do 30 de outubro, polo que se establece o título de Técnico Deportivo en Baloncesto e se fixa o seu currículo básico e os requisitos de acceso, e se modifica o Real Decreto 669/2013, do 6 de setembro, polo que se establece o título de Técnico Deportivo en Atletismo e se fixan as súas ensinanzas mínimas e os requisitos de acceso. (BOE, 25/11/15). Ligazón
 • REAL DECRETO 981/2015, do 30 de outubro, polo que se establecen os títulos de Técnico Deportivo en Piragüismo de Augas Bravas, Técnico Deportivo en Piragüismo de Augas Tranquilas, e Técnico Deportivo en Piragüismo Recreativo Guía en Augas Bravas, e se fixa o seu currículo básico e os requisitos de acceso. (BOE, 25/11/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 16 de novembro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para auxiliares de conversación españois para o curso académico 2016-2017. (BOE, 25/11/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 19 de outubro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan os Premios Nacionais de Formación Profesional de grao superior correspondentes ao curso 2013-2014. (BOE, 25/11/15). Ligazón
 • ORDE ECD/2475/2015, do 19 de novembro, pola que se crea o distintivo de calidade de centros docentes Selo Vida Saudable. (BOE, 24/11/15). Ligazón
 • ORDE ECD/2466/2015, do 16 de novembro, pola que se convoca concurso para a provisión de postos de asesores técnicos no exterior. (BOE, 23/11/15). Ligazón
 • ORDE ECD/2467/2015, do 16 de novembro, pola que se convoca concurso para a provisión de postos de persoal docente no exterior. (BOE,23/11/15). Ligazón
 • DECRETO 172/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 23/11/15). Ligazón
 • CORRECCIÓN de erros do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público. (BOE, 20/11/15). Ligazón
 • CORRECCIÓN de erros. Orde do 3 de agosto de 2015 pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega (Celga), que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia. (DOG, 20/11/15). Ligazón
 • ANUNCIO do 17 de novembro de 2015, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos na especialidade de Clave (594405) do corpo de profesores de música e artes escénicas, aberta polo Anuncio do 21 de setembro de 2015 (Diario Oficial de Galicia do 2 de outubro). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 3 de novembro de 2015, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se establece o calendario de días inhábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2016, a efectos de cómputos de prazos. (BOE, 18/11/15). Ligazón
 • DISTINTAS convocatorias de subvencións a entidades privadas sen fins de lucro para a realización de actuacións de atención educativa. (BOE, 17/11/15).Ligazón
 • DECRETO 163/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Música, nas especialidades de Composición, Interpretación, Musicoloxía e Pedagoxía, na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 16/11/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 5 de novembro de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan, para o curso 2015/16, os contratos-programa con centros docentes e se establecen as bases para a convocatoria e selección de plans dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación infantil, primaria e secundaria dependentes desta consellería. (DOG, 13/11/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 29 de outubro de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se abre un novo prazo de presentación de solicitudes para concorrer ás probas de conxunto establecidas na Orde do 27 de xuño de 2014, corrixida no Diario Oficial de Galicia do 20 de outubro, e se nomean os membros do tribunal que actuará nos procedementos de recoñecemento das formacións de adestradores/as deportivos/as nas modalidades de fútbol e fútbol sala. (DOG, 12/11/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 3 de novembro de 2015 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 7 de xullo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a institucións sen fin de lucro, entidades locais galegas e agrupacións de concellos, destinadas ao financiamento de gastos correntes derivados da realización de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado, e se convocan para o ano 2015. (DOG, 12/11/15). Ligazón
 • PROTOCOLO XERAL para a prevención, detección e tratamento do acoso e ciberacoso escolar, actualizado. Estratexia galega de convivencia escolar 2015-2020. Ligazón
 • ORDE do 28 de outubro de 2015 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2014/15, convocados pola Orde do 26 de xuño de 2015 (Diario Oficial de Galicia do 7 de xullo). (DOG, 11/11/15). Ligazón
 • ORDE do 30 de outubro de 2015 pola que se fai pública a resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo, convocadas pola Orde do 4 de maio de 2015. (DOG, 11/11/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 3 de novembro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América e Canadá para o curso académico 2016-2017. (BOE, 10/11/15). Ligazón
 • ORDE do 6 de novembro de 2015 pola que se convocan axudas para a adquisición de material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2015/16. (DOG, 10/11/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 4 de novembro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se dictan instrucións relativas ao programa de dobre titulación Bachiller-Baccalauréat correspondentes ao curso 2015-2016. (BOE, 07/11/15). Ligazón
 • ORDE ECD/2356/2015, do 30 de outubro, pola que se modifica a Orde ECD/959/2015, de 27 de abril, pola que se fixan os prezos públicos pola prestación do servizo de ensino nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2015/2016. (BOE, 07/11/15). Ligazón
 • REAL DDECRETO 950/2015, do 23 de outubro, polo que se crea o Centro Superior de Ensinanzas Deportivas e se establece a súa estrutura e funcionamento. (BOE, 06/11/15). Ligazón
 • ORDE do 22 de outubro de 2015 pola que se autoriza o cambio de denominación do colexio de educación infantil e primaria de Meira (Lugo). (DOG, 06/11/15). Ligazón
 • ORDE do 22 de outubro de 2015 pola que se resolve o concurso Eduemprende Idea 2015 dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia, sostidas con fondos públicos, convocado pola Orde do 15 de maio de 2015 (Diario Oficial de Galicia do 27 de maio). (DOG, 05/11/15). Ligazón
 • ANUNCIO do 21 de outubro de 2015, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais na especialidade de Clave, aberta polo Anuncio do 21 de setembro de 2015 (Diario Oficial de Galicia do 2 de outubro). (DOG, 04/11/15). Ligazón
 • REAL DDECTETO LEXISLATIVO 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público. (BOE, 31/10/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 1 de outubro de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que resolve a do 7 de abril de 2015 pola que se convocou a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2015/16. (DOG, 30/10/15). Ligazón
 • ORDE ECD/2254/2015, do 15 de outubro, pola que se autoriza a impartición de determinados ciclos formativos de grao medio de formación profesional, modalidade presencial e a distancia, en centros docentes militares que xa imparten outras ensinanzas de formación profesional. (BOE, 29/10/15). Ligazón
 • ORDE do 16 de outubro de 2015 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2014/15 convocados pola Orde do 28 de maio de 2015 (Diario Oficial de Galicia do 11 de xuño). (DOG, 28/10/15). Ligazón
 • ORDE do 13 de outubro de 2015 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 28/10/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 19 de outubro de 2015, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se publica a relación de festas laborais para o ano 2016. (BOE, 22/10/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 13 de outubro de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e a facer pública a composición do xurado de selección que analizará e valorará as solicitudes dos aspirantes aos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza, e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2014/15. (DOG, 22/10/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 19 de outubro de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas de técnico deportivo en Salvamento e Socorrismo para o curso 2015/16. (DOG, 22/10/15). Ligazón
 • ORDE do 16 de setembro de 2015 pola que se autorizan novos centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2015/16. (DOG, 21/10/15). Ligazón
 • ORDE do 16 de setembro de 2015 pola que se autoriza a ampliación das ensinanzas plurilingües á etapa postobrigatoria de bacharelato para o curso 2015/16 nos centros pertencentes á Rede de centros plurilingües de Galicia. (DOG, 21/10/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 28 de setembro de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a autorización de novas seccións bilingües no curso 2015/16 en centros sustentados con fondos públicos de ensino non universitario reguladas pola Orde do 12 de maio de 2011. (DOG, 21/10/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 30 de setembro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden prazas de estanzas profesionais en Alemaña, Austria, Bélgica, Francia, Italia, Reino Unido, a República de Irlanda e Suiza, para profesorado de linguas estranxeiras ou profesorado doutras disciplinas que imparta clase en lingua estranxeira pertencente aos Corpos de Mestres de Educación Infantil e Primaria, Profesores e Catedráticos de Ensino Secundario, Profesores e Catedráticos de Escolas Oficiais de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música e Artes Escénicas e Profesores de Artes Plásticas e Deseño, para o curso 2015/2016. (BOE, 19/10/15). Ligazón
 • ORDE do 22 de setembro de 2015 pola que se fai pública a oferta educativa das ensinanzas deportivas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar 2015/16. (DOG, 19/10/15). Ligazón. CORRECCIÓN de erros, (DOG, 29/10/15). Ligazón
 • ORDE do 9 de outubro de 2015 de modificación da Orde do 10 de agosto de 2015 pola que se modifican os concertos educativos con centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial e formación profesional. (DOG, 19/10/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 1 de outubro de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e facer pública a composición da comisión de selección que supervisará e valorará as solicitudes dos aspirantes aos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2014/15. (DOG, 16/10/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 9 de outubro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan os Premios Nacionais de Educación no ensino non universitario correspondentes ao ano 2015, na categoría de rendemento académico do alumnado. (BOE, 15/10/15). Ligazón
 • DECRETO 129/2015, do 8 de outubro, polo que se fixa a estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia. (DOG, 09/10/15). Ligazón
 • INSTRUCIÓN conxunta da Axencia Tributaria de Galicia e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa sobre a aplicación de prezos públicos nas ensinanzas de réxime especial. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 7 de setembro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden axudas para a realización de actividades por parte de confederacións, federacións e asociacións de alumnos, correspondentes ao ano 2015. (BOE, 08/10/15). Ligazón
 • ACTUALIZACIÓN de varias cualificacións profesionais pertencentes a varias familias do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais. (BOE, 07/10/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 1 de outubro de 2015, do Servizo Español para a Internacionalización da Educación, pola que se establece o procedemento para a constitución dun panel de expertos para colaborar na avaliación de solicitudes, a análise de informes de proxectos de accións descentralizadas no marco do Programa de Aprendizaxe Permanente e Erasmus+, os programas de internacionalización do sistema universitario español, e outras iniciativas. (BOE,07/10/15). Ligazón
 • REAL DECRETO 838/2015, do 21 de setembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en Electromedicina Clínica e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 06/10/15). Ligazón
 • ORDE do 29 de setembro de 2015 pola que se convocan os premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de música, danza e de artes plásticas e deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2014/15. (DOG, 06/10/15). Ligazón
 • LEI 11/2015, do 1 de outubro, pola que se aproba unha retribución de carácter extraordinario en concepto de recuperación da paga extraordinaria de decembro de 2012 aos empregados do sector público autonómico de Galicia. (DOG, 05/10/15. Ligazón
 • DECRETO 116/2015, do 4 de outubro, polo que se modifica a estrutura orgánica da Xunta de Galicia. (DOG, 05/10/15. Ligazón
 • ORDE do 23 de setembro de 2015 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2015/16. (DOG, 05/10/15. Ligazón
 • LEI 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público. (BOE, 02/10/15). Ligazón
 • LEI 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. (BOE, 02/10/15). Ligazón
 • ORDE do 15 de setembro de 2015 pola que se nomean funcionarios en prácticas os opositores que superaron o procedemento selectivo de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario na Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 17 de marzo de 2014 (Diario Oficial de Galicia do 26 de marzo) e tiveron aprazamento das prácticas. (DOG, 02/10/15). Ligazón
 • ORDE do 23 de setembro de 2015 pola que se modifica a do 10 de xuño de 2015 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2015/16. (DOG, 02/10/15). Ligazón
 • ORDE do 24 de setembro de 2015 que modifica a Orde do 1 de setembro de 2015 pola que se resolve o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2015/16. (DOG, 02/10/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 28 de setembro de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións para a constitución do consello escolar en centros escolares de nova creación e outros sostidos con fondos públicos. (DOG, 02/10/15). Ligazón
 • ANUNCIO do 21 de setembro de 2015, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas na especialidade de Clave (594405). (DOG, 02/10/15). Ligazón
 • ORDE ECD/1961/2015, de 24 de setembro, pola que se modifica a Orde EDU/2157/2010, de 30 de xullo, pola que se regula o currículo mixto dos ensinos acollidos ao Acordo entre o Goberno de España e o Goberno de Francia relativo á dobre titulación de Bacharel e de Baccalauréat en centros docentes españois, así como os requisitos para a súa obtención. (BOE, 29/09/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN de 9 de setembro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se publica a relación de candidatos seleccionados e de reserva para ocupar postos de auxiliares de conversación estranxeiros en centros educativos para o curso académico 2015-2016. (BOE, 29/09/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 27 de agosto de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se publica a relación de candidatos seleccionados e de reserva para as prazas de profesores en Seccións bilingües de español en centros educativos de Bulgaria, Chinesa, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumania, Rusia e Turquía, para o curso 2015-2016. (BOE, 28/09/15). Ligazón
 • INSTRUCIÓNS da dirección xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa sobre a aplicacion das validacións entre determinadas materias de música e danza coas de educación secundaria, para o curso 2015/2016. Ligazón
 • ORDE ECD/1939/2015, do 10 de setembro, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Comunidade Autónoma de Galicia, noméanse funcionarios de carreira do Corpo de Mestres, aos seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orde de 23 de marzo de 2013. (BOE, 25/09/15). Ligazón
 • CIRCULAR 8/2015 da Dirección Xeral e Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa sobre a organización dos niveis básico, intermedio e avanzado das ensinanzas de inglés de réxime especial na modalidade de educación a distancia, mediante o programa “That’s English!” para o curso 2015-2016. Ligazón
 • ORDE ECD/1898/2015, do 7 de setembro, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Comunidade Autónoma de Galicia, noméanse funcionarios de carreira do Corpo de Profesores de Ensino Secundario, aos seleccionados nos procedementos selectivos convocados por Orde de 17 de marzo de 2014. (BOE, 21/09/15). Ligazón
 • INSTRUCIÓN de 21 de xullo de 2015 para a aplicación dos complementos de incapacidade temporal debida a continxencias profesionais e comúns, e nas situacións de maternidade,
  paternidade, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural, para adaptalas á lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de galicia. Ligazón
 • ANUNCIO do 2 de setembro de 2015, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos na especialidade de Xoiaría e Ourivaría do corpo de profesores de Artes Plásticas e Deseño, aberta polo Anuncio do 19 de xuño de 2015 (Diario Oficial de Galicia do 1 de xullo). (DOG, 21/09/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2015, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se modifica a de 28 de decembro de 2012, pola que se dictan instrucións sobre xornada e horarios de traballo do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e os seus organismos públicos. (BOE, 18/09/15). Ligazón
 • ORDE do 4 de setembro de 2015 pola que se autorizan as ensinanzas de educación secundaria para persoas adultas, na modalidade semipresencial, no IES Antón Losada Diéguez da Estrada. (DOG, 17/09/15). Ligazón
 • ORDE do 4 de setembro de 2015 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de licenzas por formación para o curso 2015/16 destinadas ao funcionariado docente non universitario. (DOG, 16/09/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 10 de setembro de 2015, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación de destino provisional para o curso académico 2015/16 entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación familiar, ao persoal opositor, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo. (DOG, 15/09/15). Ligazón. Corrección de erros, (DOG, 22/09/15). Ligazón
 • CORRECCIÓN de erros. Orde do 6 de xullo de 2015 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. (DOG, 14/09/15). Ligazón
 • ORDE do 1 de setembro de 2015 pola que se procede á ampliación dos importes para o financiamento das axudas para a adquisición de libros de texto, destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial, en centros sostidos con fondos públicos, para o seu uso no curso escolar 2014/15. (DOG, 11/09/15). Ligazón
 • CORRECCIÓN de erros. Resolución do 26 de maio de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2015/16. (DOG, 11/09/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 3 de setembro de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas, na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2015/16. (DOG, 11/09/15). Ligazón
 • LEI 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o Sistema de Formación Profesional para o emprego no ámbito laboral. (BOE, 10/09/15). Ligazón
 • ORDE do 1 de setembro de 2015 pola que se resolve a convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2015/16. (DOG. 09/09/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 31 de agosto de 2015 pola que se conceden as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2014/15. (DOG, 08/09/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 29 de xullo de 2015, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se outorga o recoñecemento ás actividades de formación deportiva de salvamento e socorrismo de nivel I, II e III, autorizadas pola Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia e impartidas pola Federación Galega de Salvamento e Socorrismo. (BOE, 07/09/15). Ligazón
 • ORDE do 25 de agosto de 2015 pola que se conceden axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de pais de alumnos e das asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial para o ano 2015. (DOG, 04/09/15). Ligazón
 • INSTRUCIÓNS de 1 de setembro de 2015, da dirección xeral de Centros e Recursos Humanos en relación coa organización e o funcionamento das bibliotecas escolares, durante o
  Curso 2015/2016, nos centros docentes de niveis non universitarios, de titularidade da consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 13 de agosto de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden prazas para a realización de cursos de formación en rede para a formación permanente do profesorado que exerce en niveis anteriores ao universitario. (BOE, 02/09/15). Ligazón
 • ORDE do 25 de agosto de 2015 pola que se convocan axudas para a adquisición de material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2015/16. (DOG, 01/09/15). Ligazón
 • REAL DECRETO 774/2015, do 28 de agosto, polo que se establecen seis Títulos de Formación Profesional Básica do catálogo de Títulos das ensinanzas de Formación Profesional. (BOE, 29/08/15). Ligazón
 • ORDE ECD/1753/2015, do 25 de agosto, pola que se aproban os temarios que han de rexer nos procedementos de ingreso, acceso e adquisición de novas especialidades no Corpo de Profesores de Música e Artes Escénicas nas especialidades vinculadas ás ensinanzas de música e de danza. (BOE, 28/08/15). Ligazón
 • ORDE ECD/1752/2015, do 25 de agosto, pola que se aproban os temarios que han de rexer nos procedementos de ingreso, acceso e adquisición de novas especialidades no Corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas nas especialidades vinculadas ás ensinanzas de música e de danza. (BOE, 28/08/15). Ligazón
 • ORDE do 19 de agosto de 2015 pola que se amplían os proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades, autorizados pola Orde do 3 de xuño de 2015. (DOG, 28/08/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a adxudicación definitiva de destinos provisionais para o curso 2015/16 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleiro/a, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal opositor do ano 2015, ao persoal interino ou substituto do corpo de mestres e ao que solicite o reingreso no servizo activo. (DOG, 24/08/15). Ligazón
 • ORDE do 29 de xullo de 2015 pola que se nomean funcionarios en prácticas os opositores que superaron o procedemento selectivo de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 21/08/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 17 de agosto de 2015, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 2, Celga 3 e Celga 4. (DOG, 21/08/15). Ligazón
 • ORDE do 24 de xullo de 2015 pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2014/15. (DOG, 21/08/15). Ligazón
 • ORDE do 28 de xullo de 2015 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición no proceso selectivo convocado pola Orde do 11 de marzo de 2015 (Diario Oficial de Galicia do 18 de marzo) de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación e de mestres e de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 20/08/15). Ligazón
 • ORDE ECD/1740/2015, do 7 de agosto, pola que se corrixen erros na Orde ECD/1394/2015, da 1 de xullo, pola que se prorroga a permanencia de persoal docente en escolas europeas. (BOE, 20/08/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 3 de agosto de 2015, da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se habilitan os/as asesores/as e avaliadores/as de diferentes cualificacións profesionais. (DOG, 18/08/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 12 de agosto de 2015, da Dirección Xeral de Política Lingüística, pola que se conceden subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios, ao abeiro da convocatoria regulada na Orde do 4 de maio de 2015. (DOG, 18/08/15). Ligazón
 • ORDE do 10 de agosto de 2015 pola que se modifican os concertos educativos con centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial e de formación profesional. (DOG, 17/08/15). Ligazón
 • ORDE do 3 de agosto de 2015 pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega (Celga), que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia. (DOG, 13/08/15). Ligazón
 • ORDE do 4 de agosto de 2015 pola que se resolve o concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos. (DOG, 12/08/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 21 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve definitivamente a convocatoria para a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital E-Dixgal durante o curso 2015/16.(DOG, 11/08/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 22 de xullo de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para participar no programa nacional para a educación complementaria de alumnos “Rutas Científicas, Artísticas e Literarias” durante o ano 2015. (BOE, 11/08/15). Ligazón
 • ORDE do 30 de xullo de 2015 pola que se procede á ampliación da dotación orzamentaria para o financiamento do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2015/16. (DOG, 10/08/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2015/16. (DOG, 07/08/15). Ligazón
 • ORDE ECD/1661/2015, do 31 de xullo, pola que se modifica a Orde ECD/1227/2015, do 17 de xuño, pola que se resolve o concurso para a provisión de postos de persoal docente no exterior, convocado por Orde ECD/2215/2014, do 20 de novembro. (BOE, 07/08/15). Ligazón
 • REAL DECRETO 636/2015, do 10 de xullo, polo que se establece o título de Técnico Superior en Organización e Control de Obras de Construción e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 05/08/15). Ligazón
 • ORDE do 16 de xullo de 2015 pola que se autorizan as ensinanzas profesionais de música no centro autorizado de ensinanzas artísticas profesionais de música Torroso, de Mos (Pontevedra). Ligazón
 • ORDE do 16 de xullo de 2015 pola que se autorizan as ensinanzas elementais de música no centro autorizado de música elemental Eirís, da Coruña. (DOG, 06/08/15). Ligazón
 • ORDE do 20 de xullo de 2015 pola que se extingue a autorización do centro privado Jardilín, do concello de Pontevedra, por cesamento de actividades docentes. (DOG, 06/08/15). Ligazón
 • ORDE do 29 de xullo de 2015 pola que se complementa a Orde do 3 de xuño de 2011 pola que se desenvolve a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional, e se establece o procedemento de habilitación. (DOG, 05/08/15). Ligazón
 • ORDE do 22 de xullo de 2015 pola que se resolve a adxudicación das axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2015, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 04/08/15). Ligazón
 • ACTUALIZACIÓN de varias cualificacións profesionais do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais. (BOE, 04/08/15). Ligazón
 • ORDE do 24 de xullo de 2015 que modifica a Orde do 31 de xullo de 2010 (Diario Oficial de Galicia do 23 de agosto) pola que se fai pública a lista dos opositores que superaron os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, profesores de música e artes escénicas, e profesores técnicos de formación profesional e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos mencionados corpos da Comunidade Autónoma de Galicia convocados pola Orde do 16 de marzo de 2010 (Diario Oficial de Galicia do 5 de abril). (DOG, 03/08/15). Ligazón
 • ORDE do 21 de xullo de 2015 pola que se fai pública a relación de persoal docente que obtivo destino definitivo no proceso de adscrición regulado pola Orde do 8 de xuño de 2015, pola que se desenvolve o Decreto 50/2015, do 26 de marzo, polo que se crea un instituto de educación secundaria no concello de Culleredo. (DOG, 03/08/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 23 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e facer pública a composición do tribunal que elaborará, supervisará e avaliará as probas para a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2014/15, e se ditan instrucións para a realización das probas correspondentes. (DOG, 03/08/15). Ligazón
 • ORDE ECD/1611/2015, do 29 de xullo, pola que se crean e regulan os Premios Nacionais ao rendemento académico do alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria e de Ensinanzas Artísticas Profesionais nos ámbitos de Música, Danza e Artes Plásticas e Deseño. (BOE, 01/08/15). Ligqazón
 • RESOLUCIÓN de 24 de xullo de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo, para o curso académico 2015-2016. (BOE, 01/08/15). Ligazón
 • REAL DECRETO 737/2015, do 31 de xullo, polo que se modifican os anexos que establecen os requisitos de titulación do profesorado dos módulos da ensinanza deportiva de diversos reais decretos de títulos de Técnico Deportivo. (BOE, 01/08/15). Ligazón
 • CORRECCIÓN DE ERROS da Resolución do 11 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o currículo da ensinanza de Relixión Católica da Educación Primaria e da Educación Secundaria Obrigatoria. (BOE, 31/07/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 23 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o currículo da materia Relixión Evanxélica en Educación Secundaria Obrigatoria. (BOE, 30/07/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015/16 para a implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 29/07/15). Ligazón
 • INSTRUCIÓN da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se convocan probas extraordinarias de acceso ás ensinanzas superiores de música para o curso 2015-16. Ligazón
 • LEI 26/2015, do 28 de jullo, de modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia. (BOE, 29/07/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 10 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e facer pública a composición do tribunal que deberá elaborar, supervisar e avaliar as probas para a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2014/15, e se ditan instrucións para a realización das probas correspondentes. (DOG, 29/07/15). Ligazón
 • DECRETO 103/2015, do 15 de xullo, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2016. (DOG, 24/07/15). Ligazón
 • DECRETO 102/2015, do 9 de xullo, polo que se acorda a extinción da Axencia para a Xestión Integrada, Calidade e Avaliación da Formación Profesional. (DOG, 24/07/15). Ligazón
 • INSTRUCIÓN  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se convocan probas extraordinarias de acceso aos estudos superiores de conservación e restauración de bens culturais para o curso 2015-16. Ligazón
 • INSTRUCIÓN da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se convocan probas extraordinarias de acceso aos estudos superiores de deseño nas especialidades de interiores e produto para o curso 2015-16. Ligazón
 • INSTRUCIÓN da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se convocan probas extraordinarias de acceso ás ensinanzas superiores de arte dramática para o curso 2015-16. Ligazón
 • LEI ORGÁNICA 8/2015, do 22 de xullo, de modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia. (BOE, 23/07/15). Ligazón
 • ORDE do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a admisión nestas ensinanzas. (DOG, 22/07/15). Ligazón
 • ORDE do 6 de xullo de 2015 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. (DOG, 21/07/15). Ligazón
 • ORDE do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta. (DOG, 21/07/15). Ligazón
 • ORDE do 6 de xullo de 2015 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE), para o ano 2015. (DOG, 21/07/15). Ligazón
 • ORDE do 9 de xullo de 2015 pola que se modifica a autorización do centro privado Eduardo Pondal de Cangas (Pontevedra). (DOG, 21/07/15). Ligazón
 • REAL DECRETO 665/2015, do 17 de xullo, polo que se desenvolven determinadas disposicións relativas ao exercicio da docencia na Educación Secundaria Obrigatoria, o Bacharelato, a Formación Profesional e as ensinanzas de réxime especial, á formación inicial do profesorado e ás especialidades dos corpos docentes de Ensino Secundario. (BOE, 18/07/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 26 de xuño de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se adxudican axudas para participar nun programa de inmersión lingüística en colonias de vacacións durante o mes de xullo de 2015. (BOE, 17/07/15). Ligazón
 • ORDE ECD/1394/2015, da 1 de xullo, pola que se prorroga a permanencia de persoal docente en escolas europeas. (BOE, 14/07/15). Ligazón
 • ORDE ECD/1395/2015, da 1 de xullo, pola que se prorroga a permanencia en centros docentes no exterior a funcionarios docentes. (BOE, 14/07/15). Ligazón
 • ORDE do 1 de xullo de 2015 pola que se convocan prazas de colaboradores bolseiros nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso académico 2015/16.(DOG, 14/07/15). Ligazón
 • DECRETO 95/2015, do 11 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración. (DOG, 13/07/15). Ligazón
 • ORDE do 3 de xullo de 2015 pola que se complementa a Orde do 3 de xuño de 2011, modificada pola Orde do 23 de xuño de 2014, pola que se desenvolve a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional e se establece o procedemento de habilitación. (DOG, 13/07/15). Ligazón
 • ORDE do 3 de xullo de 2015 pola que se regula o procedemento de adxudicación de prazas para nenos e nenas de cero a tres anos nas escolas infantís 0-3 de titularidade privada con prazas concertadas para o curso 2015/16. (DOG, 13/07/15). Ligazón
 • ORDE do 29 de xuño de 2015 pola que se autoriza a posta en funcionamento do instituto de educación secundaria de Culleredo, no concello de Culleredo, provincia da Coruña. (DOG, 10/07/15). Ligazón
 • ORDE do 25 de xuño de 2015 pola que se autoriza a posta en funcionamento do instituto de educación secundaria de Carral, no concello de Carral, provincia da Coruña. (DOG, 10/07/15). Ligazón.
 • DECRETO 94/2015, do 11 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Gráfica Publicitaria. (DOG, 09/07/15). Ligazón
 • ORDE do 29 de xuño de 2015 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 13 de febreiro de 2015 pola que se aproban as bases e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea e o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, no marco do programa comunitario de mobilidade Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2014/15. (DOG, 08/07/15). Ligazón
 • ORDE do 26 de xuño de 2015 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2014/15. (DOG, 07/07/15). Ligazón
 • DECRETO 92/2015, do 11 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía. (DOG, 06/07/15). Ligazón
 • ORDE do 26 de xuño de 2015 pola que se convoca un concurso público de méritos para cubrir unha praza de profesor/a de lingua e literatura galegas no colexio Vicente Cañada Blanch de Londres (Reino Unido). (DOG, 06/07/15). Ligazón. CORRECCIÓN de erros, (DOG, 10/07/15). Ligazón. CORRECCIÓN de erros, (DOG,16/07/15). Ligazón
 • ORDE do 17 de xuño de 2015 pola que se autoriza a posta en funcionamento do colexio de educación infantil e primaria de Oleiros, no concello de Oleiros. (DOG, 06/07/15). Ligazón
 • REAL DECRETO 595/2015, do 3 de xullo, polo que se establecen os umbrais de renda e patrimonio familiar e as contías das bolsas e axudas ao estudo para o curso 2015-2016, e se modifica parcialmente o Real Decreto 1721/2007, do 21 de decembro, polo que se establece o réxime das bolsas e axudas ao estudo personalizadas. (BOE, 04/07/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 18 de xuño de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se publica a relación de candidatos seleccionados e de reserva para as prazas de profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América e Canadá para o curso académico 2015-2016. (BOE, 02/07/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería durante o curso escolar 2015/16. (DOG, 01/07/15). Ligazón. CORRECCIÓN de erros. (DOG, 15/07/15). Ligazón
 • ANUNCIO do 19 de xuño de 2015, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de artes plásticas e deseño na especialidade de Xoiaría e Ourivaría. (DOG, 01/07/15). Ligazón
 • ORDE do 18 de xuño de 2015 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2013/14, convocados pola Orde do 27 de febreiro de 2015 (Diario Oficial de Galicia do 12 de marzo). (DOG, 30/06/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 3 de xuño de 2015, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo das especialidades de hockey sobre patíns, patinaxe de velocidade, patinaxe artístico e danza e hockey sobre patíns en liña, pertencentes á modalidade deportiva de patinaxe. (BOE, 29/06/15). Ligazón
 • ORDE ECD/1226/2015, do 17 de xuño, pola que se resolve o concurso para a provisión de postos de asesores técnicos no exterior, convocado por Orde ECD/2214/2014, do 20 de novembro. (BOE, 24/06/15). Ligazón
 • ORDE ECD/1227/2015, do 17 de xuño, pola que se resolve o concurso para a provisión de postos de persoal docente no exterior, convocado por Orde ECD/2215/2014, do 20 de novembro. (BOE, 24/06/15). Ligazón
 • DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 29/06/15). Ligazón