Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

29.- Títulos, validacións, homologacións e equivalencias

OBSERVACIÓN: No presente Capítulo recóllese só a lexislación publicada a partir do 23 de decembro de 2011. Para ver a lexislación anterior a dita data, ir a páxina 977 do “Manual Lexislativo do Ensino non Universitario Galego” (4ª edición).

1 . Disposición xeral sobre expedición de títulos académicos e profesionais

 • REAL DECRETO 1850/2009, do 4 de decembro, sobre expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes ás ensinanzas establecidas pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. (BOE, 22/12/09). Modificado polo Real Decreto 197/2015, do 23 de marzo, (BOE, 13/04/815) e polo Real Decreto 700/2019, do 29 de novembro, (BOE, 10/01/2020). Texto consolidado: Última actualización publicada o 10/01/2020.

2. Títulos de Graduado en Educación Secundaria e de Bacharelato

2.1. Disposición común a ambas ensinanzas
 • REAL DECRETO 562/2017, do 2 de xuño, polo que se regulan as condicións para a obtención dos títulos de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria e de Bacharelato, de acordo co disposto no Real Decreto-lei 5/2016, do 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario de implantación da Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. (BOE, 03/06/17).
2.2. Expedición do Título de Bacharel
 • ORDE ECD/1767/2012, de 3 de agosto, pola que se regula a expedición do Título de Bacharel correspondente ás ensinanzas reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, para o alumnado inscrito nos programas de seccións internacionais españolas e “Bachibac” en Liceos Franceses. (DOG, 09/08/12). Modificada pola  pola Orde ECD/445/2013, do 13 de marzo ((BOE, 20/03/13), pola Orde ECD/615/2016 do 26 de abril (BOE, 29/04/16 e pola Orde ECD/1237/2017, do 11 de decembro, (BOE, 19/12/17). Texto consolidado: Última actualización publicada o 10/01/2020.

3. Formación Profesional Básica

 • REAL DECRETO 127/2014, do 28 de febreiro, polo que se regulan aspectos específicos da Formación Profesional Básica dos ensinos de formación profesional do sistema educativo, apróbanse catorce títulos profesionais básicos, fíxanse os seus currículos básicos e modifícase o Real Decreto 1850/2009, do 4 de decembro, sobre expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes aos ensinos establecidos na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. (BOE, 05/03/14).
 • REAL DECRETO 356/2014, do 16 de maio, polo que se establecen sete títulos de Formación Profesional Básica do catálogo de títulos das ensinanzas de Formación Profesional. (BOE, 29/05/14).
 • DECRETO 107/2014, do 4 de setembro, polo que se regulan aspectos específicos da formación profesional básica das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo en Galicia e se establecen vinte e un currículos de títulos profesionais básicos. (DOG, 15/09/14). Corrección de erros. (DOG, 17/09/14).
 • REAL DECRETO 774/2015, do 28 de agosto, polo que se establecen seis Títulos de Formación Profesional Básica do catálogo de Títulos das ensinanzas de Formación Profesional. (BOE, 29/08/15).
 • REAL DECRETO 73/2018, de 19 de febrero, por el que se establece el Título profesional básico en acceso y conservación en instalaciones deportivas y se fijan los aspectos básicos del currículo. (BOE, 20/02/18).

4 . Títulos académicos de Formación Profesional e de Ensinanzas de Réxime Especial

5. Titulacións para desempeñar postos de interinidades e substitucións

 • ORDE do 20 de novembro de 2019 pola que se dá publicidade ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidades e substitucións dos corpos de mestres, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de formación profesional e de profesores de escolas oficiais de idiomas que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros docentes desta consellería. (DOG, 11/12/19). Corrección de erros, (DOG, 21/01/2020). Modificados os anexos I e II por la Orde do 19 de agosto de 2022. (DOG, 30/08/2022).

5. Validacións, homologacións e equivalencia estudos

5.1. Equivalencias co título de Graduado Escolar
 • ORDE ECD/1417/2012, do 20 de xuño, pola que se establece a equivalencia do Certificado de Escolaridade e doutros estudos co título de Graduado Escolar regulado na Lei 14/1970, de 4 de agosto, Xeneral de Educación e Financiamento da Reforma Educativa, a efectos laborais. (BOE, 30/06/12).
5.2. Equivalencias cos títulos de Graduado en ESO e de Bacharelato
 • ORDE EDU/1603/2009, do 10 de xuño, pola que se establecen equivalencias cos títulos de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria e de Bacharelato regulados na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. (BOE, 17/06/09). Modificada pola Orde EDU/520/2011, do 7 de marzo, (BOE, 14/03/11). Texto consolidado: Última modificación: 14/03/11).
 • ESCRITO enviado polo Ministerio de Educación en relación coa orde EDU/1603/2009, de 10 de xuño, pola que se establecen equivalencias cos títulos de graduado en ESO e bacharelato.
5.3. Equivalencia, para os efectos de acceso a ensinos de formación profesional
 • ORDE EFP/1210/2021, do 2 de novembro, pola que se establece a equivalencia, para os efectos de acceso a ensinos de formación profesional, de determinados estudos e títulos anteriores ao actual sistema educativo. (BOE, 08/11/2021).

6. Validacións e homologacións

6.1. Validacións entre determinadas materias de música e danza coas de ESOe Bacharelato
 • INSTRUCIÓNS da dirección xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa sobre a aplicacion das validacións entre determinadas materias de música e danza coas de educación secundaria, para o curso 2015/2016.
 • PREGUNTAS FRECUENTES acerca das validacións para o alumnado das ensinanzas profesionais de música e de danza e das ensinanzas de réxime xeral de danza ou música na ESO e bacharelato.
 • ACTUALIZACIÓN de validacións entre as ensinanzas de réxime xeral e as ensinanzas de música e de danza para o curso 2022/23.
 • REAL DECRETO 14/2023, do 17 de xaneiro, polo que se modifica o Real Decreto 242/2009, do 27 de febreiro, polo que se establecen validacións entre os ensinos profesionais de Música e de Danza e a Educación Secundaria Obrigatoria e o Bacharelato, así como os efectos que sobre a materia de Educación Física deben ter a condición de deportista de alto nivel ou alto rendemento e os ensinos profesionais de Danza. (BOE, 18/01/2023).
 • INSTRUCIÓS da DXOIE para a actualización das medidas de ordenación académica para a validación de materias do alumnado que cursa as ensinanzas de 1º curso de Bacharelato e as ensinanzas profesionais de Música e de Danza.
6.2. De estudos realizados
 • INSTRUCIÓNS para o curso académico 2012/2013 sobre o procedemento para a validación e homologación de estudos realizados en centros situados en España, nos que se sigan estudos dun sistema educativo estranxeiro, ensinanzas de lingua e cultura españolas e, no seu caso, ensinanzas das linguas propias das comunidades autónomas. (Sección 1ª, Capítulo II do Real Decreto 806/1993, de 28 de maio, sobre réxime de centros docentes estranxeiros en España).
 • ORDE ECD/2159/2014, do 7 de novembro, pola que se establecen validacións entre módulos profesionais de formación profesional do Sistema Educativo Español e medidas para a súa aplicación e se modifica a Orde de 20 de decembro de 2001, pola que se determinan validacións de estudos de formación profesional específica derivada da Lei Orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo. (BOE, 20/11/14). Modificada pola Orde ECD/1055/2017, do 26 de outubro, (BOE, 02/11/17).
 • RESOLUCIÓN do 24 de abril de 2017, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publican os criterios aprobados pola Comisión creada por Orde de 8 de novembro de 1999, para as propostas de homologación, convalidación e equivalencia a efectos profesionais das formacións anteriores de piragüismo. (BOE, 02/05/17).
6.3. De módulos profesionais dos títulos de Formación Profesional
 • REAL DECRETO 1085/2020, do 9 de decembro, polo que se establecen validacións de módulos profesionais dos títulos de Formación Profesional do sistema educativo español e as medidas para a súa aplicación, e se modifica o Real Decreto 1147/2011, do 29 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo. (BOE, 30/12/2020). Corrección de erros, (BOE, 23/01/2021).
6.4. De títulos e estudos obtidos no estranxeiro
 • RESOLUCIÓN do 23 de marzo de 2018, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se establecen as instrucións para o cálculo da cualificación final que debe figurar nas credenciales de convalidación por 1º de Bachillerato e de homologación de títulos estranxeiros ao título de Graduado ou Graduada en Educación Secundaria Obrigatoria e ao de Bachiller español. (BOE, 02/04/18). Corrección de erros, Resolución do 9 de abril de 2018, (BOE, 16/04/18).
 • ORDE do 9 de xullo de 2018 reguladora do procedemento de homologación e/ou validación de títulos e estudos estranxeiros de ensinanzas non universitarias. (DOG, 24/07/18).
 • NFORMACIÓN do Ministerio de Educación e Formación Profesional en relación cos procedementos de homologación e convalidación de títulos e estudos estranxeiros de educación non universitaria.
6.5. Equivalencia do emprego e Corpos de Policía con título de Técnico de Formación Profesional
 • ORDE EFP/1241/2019, do 19 de decembro, pola que se establece a equivalencia xenérica do emprego de Policía das Comunidades Autónomas e dos Corpos de Policía Local ao título de Técnico correspondente á formación profesional do sistema educativo. (BOE, 23/12/19).

7. Certificado oficial de estudos obrigatorios

 • ORDE ECD/2000/2012, do 13 de setembro, pola que se regula o certificado oficial de estudos obrigatorios para os alumnos que finalicen os estudos correspondentes á educación básica sen obter o título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria, e modifícanse a Orde ECI/1845/2007, do 19 de xuño, pola que se establecen os elementos dos documentos básicos de avaliación da educación básica regulada pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, así como os requisitos formais derivados do proceso de avaliación que son precisos para garantir a mobilidade do alumnado, e a Orde ECI/2572/2007, do 4 de setembro, sobre avaliación en Educación Secundaria Obrigatoria. (BOE, 24/09/12). Corrección de erros, (BOE, 07/11/12).

8. Estudos e titulacións de Ciencias Eclesiásticas

 • REAL DECRETO 477/2013, do 21 de xuño, polo que se modifica o Real Decreto 1619/2011, do 14 de novembro, polo que se establece o novo réxime de equivalencias dos estudos e titulaciones de Ciencias Eclesiásticas de nivel universitario respecto dos títulos universitarios oficiais españois, en cumprimento do disposto no Acordo entre o Estado Español e a Santa Sé de 3 de xaneiro de 1979 sobre Ensinos e Asuntos Culturais. (BOE, 13/07/13).
 • ORDE ECD/699/2015, do 15 de abril, pola que se modifican vos anexos do Real Decreto 1619/2011, do 14 de novembro, polo que se establece ou novo réxime de equivalencias dous estudos e titulacións de ciencias eclesiásticas de nivel universitario respecto dous títulos universitarios oficiais españois, en cumprimiento do disposto non Acordo entre ou Estado Español e a Santa Sé, do 3 de xaneiro de 1979, sobre Ensinanzas e Asuntos culturais. (BOE, 22/04/15).

9. Legalización de documentos académicos oficiais.