Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

29.- Títulos, validacións, homologacións e equivalencias

OBSERVACIÓN: No presente Capítulo recóllese só a lexislación publicada a partir do 23 de decembro de 2011. Para ver a lexislación anterior a dita data, ir a páxina 977 do “Manual Lexislativo do Ensino non Universitario Galego” (4ª edición).

1 . Disposicións xerais

1.1. Títulos universitarios
 • ORDE EDU/3498/2011, do 16 de decembro, pola que se modifica a Orde ECI/3858/2007, de 27 de decembro, pola que se establecen os requisitos para a verificación dos títulos universitarios oficiais que habiliten para o exercicio das profesións de Profesor de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinos de Idiomas. (BOE, 26/12/11). Ligazón
 • ORDE ECD/1058/2013, do 7 de xuño, pola que se modifica a Orde EDU/2645/2011, de 23 de setembro, pola que se establece a formación equivalente á formación pedagóxica e didáctica esixida para aquelas persoas que, estando en posesión dunha titulación declarada equivalente a efectos de docencia, non poden realizar os estudos de máster. (BOE, 12/06/13).  Ligazón
 • DECRETO 119/2013, do 18 de xullo, polo que se fixan os prezos correspondentes aos estudos conducentes á obtención de títulos universitarios de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional no ensino universitario para o curso 2013/14. (DOG, 02/08/13). Ligazón
 • REAL DECRETO 96/2014, do 14 de febreiro, polo que se modifican os Reais Decretos 1027/2011, do 15 de xullo, polo que se establece o Marco Español de Cualificacións para a Educación Superior (MECES), e 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarios oficiais. (BOE, 05/03/14). Ligazón
 • REAL DECRETO 967/2014, do 21 de novembro, polo que se establecen os requisitos e o procedemento para a homologación e declaración de equivalencia a titulación e a nivel académico universitario oficial e para a validación de estudos estranxeiros de educación superior, e o procedemento para determinar a correspondencia aos niveis do marco español de cualificaciones para a educación superior dos títulos oficiais de Arquitecto, Enxeñeiro, Licenciado, Arquitecto Técnico, Enxeñeiro Técnico e Diplomado. (BOE, 22/11/14). Ligazón
1.2. Títulos académicos e profesionais
 • REAL DECRETO 197/2015, do 23 de marzo, polo que se modifica o Real Decreto 1850/2009, do 4 de decembro, sobre expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes aos ensinos establecidos pola Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. (BOE, 13/04/815). Ligazón
 • REAL DECRETO 737/2015, do 31 de xullo, polo que se modifican os anexos que establecen os requisitos de titulación do profesorado dos módulos da ensinanza deportiva de diversos reais decretos de títulos de Técnico Deportivo. (BOE, 01/08/15). Ligazón
 • REAL DECRETO 562/2017, do 2 de xuño, polo que se regulan as condicións para a obtención dos títulos de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria e de Bachirelato, de acordo co disposto no Real Decreto-lei 5/2016, do 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario de implantación da Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. (BOE, 03/06/17). Ligazón
1.3. Estudos e titulacións de Ciencias Eclesiásticas
 • REAL DECRETO 477/2013, do 21 de xuño, polo que se modifica o Real Decreto 1619/2011, do 14 de novembro, polo que se establece o novo réxime de equivalencias dos estudos e titulaciones de Ciencias Eclesiásticas de nivel universitario respecto dos títulos universitarios oficiais españois, en cumprimento do disposto no Acordo entre o Estado Español e a Santa Sé de 3 de xaneiro de 1979 sobre Ensinos e Asuntos Culturais. (BOE, 13/07/13).
 • ORDE ECD/699/2015, do 15 de abril, pola que se modifican vos anexos do Real Decreto 1619/2011, do 14 de novembro, polo que se establece ou novo réxime de equivalencias dous estudos e titulacións de ciencias eclesiásticas de nivel universitario respecto dous títulos universitarios oficiais españois, en cumprimiento do disposto non Acordo entre ou Estado Español e a Santa Sé, do 3 de xaneiro de 1979, sobre Ensinanzas e Asuntos culturais. (BOE, 22/04/15). Ligazón
1.4. Equivalencias co título de Graduado Escolar
 • ORDE ECD/1417/2012, do 20 de xuño, pola que se establece a equivalencia do Certificado de Escolaridade e doutros estudos co título de Graduado Escolar regulado na Lei 14/1970, de 4 de agosto, Xeneral de Educación e Financiamento da Reforma Educativa, a efectos laborais. (BOE, 30/06/12). Ligazón
1.5. Certificado oficial de estudos obrigatorios
 • ORDE ECD/2000/2012, do 13 de setembro, pola que se regula o certificado oficial de estudos obrigatorios para os alumnos que finalicen os estudos correspondentes á educación básica sen obter o título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria, e modifícanse a Orde ECI/1845/2007, do 19 de xuño, pola que se establecen os elementos dos documentos básicos de avaliación da educación básica regulada pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, así como os requisitos formais derivados do proceso de avaliación que son precisos para garantir a mobilidade do alumnado, e a Orde ECI/2572/2007, do 4 de setembro, sobre avaliación en Educación Secundaria Obrigatoria. (BOE, 24/09/12). Ligazón. Corrección de erros, (BOE, 07/11/12). Ligazón
1.6. Expedición do Título de Bacharel
 • ORDE ECD/1767/2012, de 3 de agosto, pola que se regula a expedición do Título de Bacharel correspondente ás ensinanzas reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, para o alumnado inscrito nos programas de seccións internacionais españolas e “Bachibac” en Liceos Franceses. (DOG, 09/08/12). Ligazón
 • ORDE ECD/445/2013, do 13 de marzo, pola que se modifica a Orde ECD/1767/2012, do 3 de agosto, pola que se regula a expedición do Título de Bacharel correspondente ás ensinanzas reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, para o alumnado inscrito nos programas de seccións internacionais españolas e “Bachibac” en liceos franceses. (BOE, 20/03/13). Ligazón
 • ORDE ECD/615/2016, do 26 de abril, pola que se modifica a Orde ECD/1767/2012, do 3 de agosto, pola que se regula a expedición do Título de Bacharel correspondente ás ensinanzas reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, para o alumnado inscrito nos programas de seccións internacionais españolas e “Bachibac” en liceos franceses. (BOE, 29/04/16). Ligazón

2 . Títulos académicos de Formación Profesional e de Ensinanzas de Réxime Especial

 • Formación Profesional: Véxanse no Capítulo IX desta web. Ligazón
 • Ensinanzas de Réxime Especial: Véxanse no Capítulo XI desta web. Ligazón

3. Validacións e homologacións

3.1. De estudos realizados
 • INSTRUCIÓNS para o curso académico 2012/2013 sobre o procedemento para a validación e homologación de estudos realizados en centros situados en España, nos que se sigan estudos dun sistema educativo estranxeiro, ensinanzas de lingua e cultura españolas e, no seu caso, ensinanzas das linguas propias das comunidades autónomas. (Sección 1ª, Capítulo II do Real Decreto 806/1993, de 28 de maio, sobre réxime de centros docentes estranxeiros en España). Ligazón
 • ORDE ECD/2159/2014, do 7 de novembro, pola que se establecen validacións entre módulos profesionais de formación profesional do Sistema Educativo Español e medidas para a súa aplicación e se modifica a Orde de 20 de decembro de 2001, pola que se determinan validacións de estudos de formación profesional específica derivada da Lei Orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo. (BOE, 20/11/14). Ligazón, Modificada pola Orde ECD/1055/2017, do 26 de outubro, (BOE, 02/11/17). Ligazón
 • INSTRUCIÓNS da dirección xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa sobre a aplicacion das validacións entre determinadas materias de música e danza coas de educación secundaria, para o curso 2015/2016. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 24 de abril de 2017, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publican os criterios aprobados pola Comisión creada por Orde de 8 de novembro de 1999, para as propostas de homologación, convalidación e equivalencia a efectos profesionais das formacións anteriores de piragüismo. (BOE, 02/05/17). Ligazón
 • VALIDACIÓNS de danza ou música na ESO e bacharelato. Ligazón
3.2. De certificados, títulos o diplomas obtidos no estranxeiro
 • RESOLUCIÓN do 23 de marzo de 2018, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se establecen as instrucións para o cálculo da cualificación final que debe figurar nas credenciales de convalidación por 1º de Bachillerato e de homologación de títulos estranxeiros ao título de Graduado ou Graduada en Educación Secundaria Obrigatoria e ao de Bachiller español. (BOE, 02/04/18).
 • RESOLUCIÓN do 9 de abril de 2018, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades pola que se corrixen erros na de 23 de marzo de 2018, pola que se establecen as instrucións para o cálculo da cualificación final que debe figurar nas credenciales de convalidación por 1º de Bacharelato e de homologación de títulos estranxeiros ao título de Graduado ou Graduada en Educación Secundaria Obrigatoria e ao de Bachiller español. (BOE, 16/04/18).
 • ORDE do 9 de xullo de 2018 reguladora do procedemento de homologación e/ou validación de títulos e estudos estranxeiros de ensinanzas non universitarias. (DOG, 24/07/18).

4. Legalización de documentos académicos oficiais.

 • 4.1. Normativa xeral. Ligazón
 • 4.2. Recoñecemento de sinaturas pola autoridade competente. Ligazón
 • 4.3. Posteriormente, legalización propiamente dita polo Ministerio correspondente. Ligazón
 • 4.4. Modelo de solicitude de recoñecemento de sinaturas en documentos académicos non universitarios. Ligazón