Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

28.- Servizos educativos complementarios

OBSERVACIÓN: No presente Capítulo recóllese só a lexislación publicada a partir do 23 de decembro de 2011. Para ver a lexislación anterior a dita data, ir a páxina 953 do “Manual Lexislativo do Ensino non Universitario Galego” (4ª edición).

 

I. LEXISLACIÓN BÁSICA

1. Comedores escolares

1.1. Disposicións xerais
 • DECRETO 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación. (DOG, 13/08/13). Derroga o Decreto 10/2007, do 25 de xaneiro, o Decreto 374/2009, do 6 de agosto e, tácitamente, o Decreto 439/2009, do 11 de decembro.
 • ORDE do 21 de febreiro de 2007 pola que se regula a organización, funcionamento e xestión do servizo de comedor escolar nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG, 05/03/07). Corrección de erros, (DOG, 03/04/07). Modificada pola Orde do 13 de xuño de 2008, (DOG, 19/06/08). Vixente agás naqueles aspectos que se opoñan ao disposto no Decreto 132/2013, do 1 de agosto.
 • REAL DECRETO 3484/2000 do 29 de decembro, polo que se establecen as normas de hixiene para a elaboración, distribución e comercio de comidas preparadas. (BOE, 12/01/01). Texto consolidado 8 de marzo de 2011.
 • GUÍA de axuda para programar os menús escolares. Para información máis ampla desta Guía anterior ir a http://www.sergas.es/Saudepublica/Documents/478/Guias_menus_escolares.pdf
1.2. Instrucións organizativas
 • INSTRUCIÓNS de xestión dos Recursos Educativos Complementarios.
 • INSTRUCIÓN 2/2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, do 6 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar 2019-2020.
 • INSTRUCIÓN 3/2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional do 7 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar 2019-2020.
 • CORRECCIÓN DE ERROS das Instruccións 2/2019 e 3/2019 que rexerán os comedores escolares no vindeiro curso 2019/2020.
 • Para cursos anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo-.
1.3. Contratación do servizo de cafetería (Lexislación testemuñal)
 • INSTRUCIÓN 4/2013, do 14 de xuño de 2013, para a contratación do servide xestión e explotación da cafetería en centros públicos non universitarios dependentes da consellería.
 • FOLLA ESPECIFICACIÓNS TÉCNICAS para a contratación do servizo de xestión e explotación da cafetería en centros públicos non universitarios dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para o curso 2013-2014.
 • INSTRUCIÓN 4/2014, do 5 de xuño de 2014, para a contratación do servizo de xestión e explotación da cafetería en centros docentes non universitarios dependentes da consellería.
 • INSTRUCIÓN 4/2016, do 30 de maio de 2016, para a contratación do servizo de xestión e explotación da cafetería en centros docentes non universitarios dependentes da consellería.
 • INSTRUCIÓN 7/2017, do 30 de maio de 2017, pola que se establecen as condicións para a contratación do servizo de xestión e explotación de cafetería en centros docentes non universitarios dependentes da consellería, curso escolar 2017-2018.
1.4. Presenza de membros do equipo directivo e dos coidadores no comedor escolar
1.5. Subministración de froitas frescas, castañas e leite líquido
 • RESOLUCIÓN do 18 de xuño de 2019 pola que se regula o procedemento para a concesión das axudas para a subministración de froitas frescas, castañas e leite líquido de consumo ao alumnado de centros escolares e se convocan para o curso escolar 2019/20. (DOG, 03/07/19).
1.6. Axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar.
 • ORDE do 23 de abril de 2019 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2018/19. (DOG, 10/05/19).
 • RESOLUCIÓN do 9 de setembro de 2019 pola que se conceden as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2018/19. (DOG, 19/09/19).
 • Para convocatorias anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo

2. Transporte escolar

2.1. Regulación
2.2. Instrucións organizativas
 • INSTRUCIÓNS de xestión dos Recursos Educativos Complementarios.
 • INSTRUCIÓN 4/2019 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional sobre a xestión do servizo de transporte escolar no curso escolar 2019-2020.
 • Para lexislación anterior, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.

3. Prazas de residencia

 • ORDE do 28 de maio de 2019 pola que se convocan prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2019/20. (DOG, 10/06/19).
 • ORDE do 25 de xuño de 2019 pola que se convocan prazas de residencia para persoas colaboradoras bolseiras nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso académico 2019/20 (código de procedemento ED308A). (DOG, 05/07/19).
 • Para convocatorias anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.

 

II. COMPLEMENTARIA

 

1. Comedores Escolares

1.1. Instrucións organizativas
1.1.1. Curso escolar 2011-2012
 • INSTRUCIÓN 1/2011 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, de 27 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar 2011-2012.
 • INSTRUCIÓN 2/2011 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, de 27 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión Indirecta no curso escolar 2011-2012.
1.1.2. Curso escolar 2012-2013
 • INSTRUCIÓN 1/2012 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 22 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar 2012-2013.
 • INSTRUCIÓN 2/2012 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 22 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar 2012-2013.
1.1.3. Curso escolar 2013-2014
 • INSTRUCIÓN 1/2013 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 14 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar 2013-2014.
 • MODIFICACIÓN da Instrución 1/2013 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 14 de xuño, sobre o funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar 2013-2014.
 • INSTRUCIÓN 2/2013 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 14 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar 2013-2014.
 • MODIFICACIÓN da Instrución 2/2013 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 14 de xuño, sobre o funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar 2013-2014.
1.1.4. Curso escolar 2014-2015
 • INSTRUCIÓN 1/2014 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 5 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar 2014-2015.
 • MODIFICACIÓN da Instrución 1/2014 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultrua, Educación e Ordenación Universitaria, do 5 de xuño, sobre o funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso 2014-2015.
 • INSTRUCIÓN 2/2014 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 5 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar 2014-2015.
 • MODIFICACIÓN da Instrución2/2014 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, sobre o funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar 2014-2015.
1.1.5. Curso escolar 2015-2016
 • NSTRUCIÓN 1/2015 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 1 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar 2015-2016.
1.1.6. Curso escolar 2016-2017
 • INSTRUCIÓN 1/2016 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 30 de maio, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar 2016-2017.
 • INSTRUCIÓN 2/2016 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 30 de maio, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar 2016-2017.
 • INSTRUCIÓN 3/2017 da Secretaría Xeral Técnica, pala que se establecen directrices e recomendacións respecto da comida sobrante nos comedores de xestión directa existentes nos centros de ensino público dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
1.1.7. Curso escolar 2017-2018
 • INSTRUCIÓN 5/2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 30 de malo, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar 2017-2018.
 • INSTRUCIÓN 4/2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 30 de malo, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar 2017-2018.
 • INSTRUCIÓNS 8/2017, do 30 de maio de 2017, conxunta da Secretaría Xeral Técnica e da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se regulan as funcións a desenvolver polos coidadores de NEES nos comedores escolares existentes nos centros de ensino público.
 • ACLARACIÓN sobre o Anexo II: Modelo de autodeclaración e especificación.
1.1.8. Curso escolar 2018-2019
 • INSTRUCIÓN 1/2018 , da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 4 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar 2018-2019.
 • INSTRUCIÓN 2/2018, da Secretaría  Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 4 de xuño, sobre o funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar 2018-2019.
 1.2. Axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar
 • ORDE do 28 de maio de 2012 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2011-2012. (DOG, 30/05/12).
 • RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2012 pola que se conceden as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2011/12. (DOG, 08/10/12).
 • ORDE do 27 de xuño de 2013 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2012/13. (DOG, 05/07/13). Ligazón

 • RESOLUCIÓN do 8 de outubro de 2013 pola que se conceden as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2012/13. (DOG, 16/10/13). Ligazón
 • ORDE do 14 de abril de 2014 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2013/14. (DOG, 25/04/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 11 de agosto de 2014 pola que se conceden as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería para o curso académico 2013/14. (DOG, 20/08/14). Ligazón
 • ORDE do 21 de abril de 2015 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2014/15. (DOG, 08/05/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 31 de agosto de 2015 pola que se conceden as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2014/15. (DOG, 08/09/15). Ligazón
 • ORDE do 22 de marzo de 2016 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2015/16. (DOG, 08/04/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 9 de agosto de 2016 pola que se conceden as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2015/16. (DOG, 23/08/16). Ligazón
 • ORDE do 30 de maio de 2017 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2016/17. (DOG, 09/06/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 14 de setembro de 2017 pola que se conceden as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2016/17. (DOG, 27/09). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 16 de xullo de 2018 pola que se conceden as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2017/18. (DOG, 27/07/18).
 • ORDE do 23 de abril de 2019 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2018/19. (DOG, 10/05/19).
 • RESOLUCIÓN do 9 de setembro de 2019 pola que se conceden as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2018/19. (DOG, 19/09/19).

2. Transporte escolar

2.1. Instrucións ortganizativas
2.1.1. Curso escolar 2012-2013
 • INSTRUCIÓN 3/2012 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 22 de xuño, sobre a xestión do servizo de transporte escolar no curso escolar 2012-2013. Ligazón
 • PLANIFICACIÓN do transporte escolar, curso 2012-2013, da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Coruña. Ligazón
2.1.2- Curso escolar 2013-2014
 • INSTRUCIÓN 3/2013 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 14 de xuño, sobre a xestión do servizo de transporte escolar no curso escolar 2013-2014. Ligazón
 • PLANIFICACIÓN do transporte escolar, curso 2013-2014, da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Coruña. Ligazón
 • INSTRUCIÓNS e modelo de solicitude para modificación de itinerario, curso 2013-2014. Ligazón
2.1.3. Curso escolar 2014-2015
 • INSTRUCIÓN 3/2014 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 5 de xuño, sobre a xestión do servizo de transporte escolar no curso escolar 2014-2015. Ligazón
 • PLANIFICACIÓN do transporte escolar, curso 2014-2015, da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Coruña. Ligazón
 • INSTRUCIÓNS e modelo de solicitude para modificación de itinerario, curso 2014-2015. Ligazón
2.1.4. Curso escolar 2015-2016
 • INSTRUCIÓN 3/2015 da Secretaria Xeral Técnica da Conselleria de Cultura, educación e Ordenación Universitaria, do 1 de xuño, sobre a xestión do servizo de transporte escolar no Curso escolar 2015-2016. Ligazón
 • PLANIFICACIÓN do transporte escolar, curso 2015-2016, da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Coruña.
 • INSTRUCIÓNS e modelo de solicitude para modificación de itinerario, curso 2015-2016. Ligazón
2.1.5. Curso escolar 2016-2017
 • INSTRUCIÓN 3/2016 da Secretaria Xeral Técnica da Conselleria de Cultura, educación e Ordenación Universitaria, do 30 de maio, sobre a xestión do servizo de transporte escolar no Curso escolar 2016-2017. Ligazón
 • PLANIFICACIÓN do transporte escolar, curso 2016-2017, da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Coruña. Ligazón
 • MODELO de solicitude para modificación de itinerario, curso 2016-2017.Ligazón
2.1.6. Curso escolar 2017-2018
 • INSTRUCIÓN 6/2017 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Cultura e Ordenación Universitaria, do 30 de maio, sobre a xestión do transporte escolar no curso escolar 2017-2018. Ligazón
 • INSTRUCIÓN CONXUNTA 9/2017 da Secretaría Xeral Técnica e da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se establecen recomendacións sobre a saída dos alumnos escolarizados nos centros educativos públicos da Comunidade Autónoma Galega ao remate do horario lectivo e sobre a recollida deles nas paradas establecidas no transporte escolar. Ligazón
 • PLANIFICACIÓN do transporte escolar, curso 2017-2018, da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Coruña. Ligazón
 • MODELO de solicitude para modificación de itinerario, curso 2017-2018. Ligazón
2.1.7. Curso escolar 2018-2019
 • INSTRUCIÓN 3/2018 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 4 de xuño, sobre a xestión do servizo de transporte escolar no curso escolar 2018-2019.
 • MODIFICACIÓN aclaratoria da Instrución 3/2018 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 4 de xuño, sobre a xestión do servizo de transporte escolar no curso escolar 2018-2019.

3. Prazas de residencia

 • ORDE do 31 de maio de 2017 pola que se convocan prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2017/18. (DOG, 09/06/17). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 31 de maio de 2017 pola que se convocan prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2017/18. (DOG, 09/06/17). Ligazón
 • ORDE do 10 de xullo de 2017 pola que se convocan prazas de residencia para persoas colaboradoras bolseiras nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso académico 2017/18. (DOG, 20/07/17). Ligazón
 • ORDE do 24 de maio de 2018 pola que se convocan prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2018/19. (DOG, 08/06/18).  (DOG, 08/06/18).
 • EXTRACTO da Orde do 24 de maio de 2018 pola que se convocan prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2018/19. (DOG, 08/06/18).
 • ORDE do 28 de maio de 2019 pola que se convocan prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2019/20. (DOG, 10/06/19).
 • ORDE do 25 de xuño de 2019 pola que se convocan prazas de residencia para persoas colaboradoras bolseiras nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso académico 2019/20 (código de procedemento ED308A). (DOG, 05/07/19).