Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

28.- Servizos educativos complementarios

OBSERVACIÓN: No presente Capítulo recóllese só a lexislación publicada a partir do 23 de decembro de 2011. Para ver a lexislación anterior a dita data, ir a páxina 953 do “Manual Lexislativo do Ensino non Universitario Galego” (4ª edición).

I. LEXISLACIÓN BÁSICA

1. Comedores escolares

1.1. Disposicións xerais
1.2. Instrucións organizativas, curso 2022-2023
 • INSTRUCIÓN 2/2022, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, do 1 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar 2022-2023.
 • INSTRUCIÓN 3/2022, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades do 1 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar 2022-2023.
 • Para convocatorias anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo
1.4. Presenza de membros do equipo directivo e dos coidadores no comedor escolar
1.5. Subministración de froitas frescas, castañas e leite líquido
 • RESOLUCIÓN do 5 de xullo de 2021 pola que se regula o procedemento para a concesión das axudas para a subministración de froitas frescas, castañas e leite líquido de consumo ao alumnado de centros escolares, e se convocan para o curso escolar 2021/22. (DOG, 15/07/2021).
 • RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2022 pola que se regula o procedemento para a concesión das axudas para a subministración de froitas frescas, castañas e leite líquido de consumo ao alumnado de centros escolares e se convocan para o curso escolar 2022/23. (DOG, 04/07/2022). Corrección de erros, (DOG, 07/07/2022).
1.6. Axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar.
 • ORDE do 27 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2021/22 (código de procedemento ED601A). (DOG, 07/10/2022).
 • RESOLUCIÓN do 13 de xaneiro de 2023 pola que se conceden as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2021/22, (DOG, 24/01/2023).
 • Para convocatorias anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo
1.7. Axudas de carácter directo ás familias
 • ORDE do 27 de marzo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas de carácter directo ás familias do alumnado beneficiario de bolsas de comedor escolar nos centros públicos non universitarios xestionados por esta consellería durante a situación de suspensión do servizo de comedor como consecuencia do COVID-19, co levantamento dos prazos de suspensión do procedemento. (DOG, 30/03/2020).
 • Para cursos anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.

2. Servizo de cafetería

2.1. Categorización dos contratos de cafeterías escolares como servizos públicos
 • LEI 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014. (BOE, 09/11/17).
 • EDUCACIÓN licita os contratos de 255 cafeterías dos centros de ensino públicos.
 • RESOLUCIÓN do 11 de xullo de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se anuncia a contratación en 4 lotes e 255 sublotes, polo procedemento aberto multicriterio e tramitación ordinaria, da concesión de servizos de 255 cafetarías escolares desta consellería durante o curso 2018/19, coa reserva do sublote 3 dentro do lote 3 a centros especiais de emprego. (DOG, 17/07//18).
 • RESOLUCIÓN do 5 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral Técnica pola que se ditan instrucións para a habilitación de espazos provisionais nos centros de ensino con cafetería afectada polo peche do seu interior ao consumo por parte do alumnado.
 • ORDE do 28 de setembro de 2021 de delegación de competencias relativas ás contratacións das cafetarías escolares que se inicien no ano 2021, en cada unha das persoas titulares das xefaturas territoriais desta consellería. (DOG, 06/10/2021).
 • ORDE do 3 de xuño de 2022 de delegación de competencias relativas ás contratacións das cafetarías escolares en cada unha das persoas titulares das xefaturas territoriais desta consellería. (DOG, 17/06/2022).
2.2. Contratación (Lexislación testemuñal)
 • INSTRUCIÓN 4/2013, do 14 de xuño de 2013, para a contratación do servide xestión e explotación da cafetería en centros públicos non universitarios dependentes da consellería. (Derrogada).
 • FOLLA ESPECIFICACIÓNS TÉCNICAS para a contratación do servizo de xestión e explotación da cafetería en centros públicos non universitarios dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para o curso 2013-2014. (Derrogada).
 • INSTRUCIÓN 4/2014, do 5 de xuño de 2014, para a contratación do servizo de xestión e explotación da cafetería en centros docentes non universitarios dependentes da consellería. (Derrogada).
 • INSTRUCIÓN 4/2016, do 30 de maio de 2016, para a contratación do servizo de xestión e explotación da cafetería en centros docentes non universitarios dependentes da consellería. (Derrogada).
 • INSTRUCIÓN 7/2017, do 30 de maio de 2017, pola que se establecen as condicións para a contratación do servizo de xestión e explotación de cafetería en centros docentes non universitarios dependentes da consellería, curso escolar 2017-2018. (Derrogada).

3. Transporte escolar

3.1. Regulación
3.2. Instrucións organizativas
3.2.1. Normativa de carácter xeral
 • INSTRUCIÓNS de xestión dos Recursos Educativos Complementarios.
 • MANUAL do acompañante de transporte escolar.
 • INSTRUCIÓN 9/2017 da Secretaría Xeral Técnica, do 2 de xuño de 2017, sobre a saida dos alumnos escolarizados nos centros educativos públicos.
3.2.2. Normativa específica, curso 2023-2024
 • CIRCULAR de planificación para o curso 2023/2024 sobre a xestión do transporte escolar, aclaratoria da Instrucción 1/2023 da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e da Dirección Xeral de Mobilidade, sobre a xestión do servizo de transporte de escolares no curso escolar 2023-2024.
 • ANEXO I: Solicitude de modificación de itinerario de Transporte Escolar.
3.2.2. Normativa específica, curso 2022-2023
 • INSTRUCIÓN CONXUNTA 1/2022, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e da Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, sobre a xestión do servizo de transporte de escolares no curso escolar 2022-2023.
 • CIRCULAR DE PLANIFICACIÓN para o curso 2022/2023 da Xefatura Territorial de A Coruña sobre a xestión do transporte escolar, complementaria da Instrucción anual da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.
 • IMPRESO DE SOLICITUDE de modificación de itinerarios (Anexo I) e Instruccións para a súa correcta tramitación (Xefatura Territorial de A Coruña).Para lexislación anterior, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.

4. Prazas de residencia

 • ORDE do 31 de maio de 2021 pola que se convocan prazas de residencia para persoas colaboradoras bolseiras nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso académico 2021/22, (DOG, 15/06/2021).
 • ORDE do 31 de maio de 2021 pola que se convocan prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2021/22, (DOG, 16/06/2021).
 • Para convocatorias anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.

II. LEXISLACIÓN COMPLEMENTARIA

1. Comedores Escolares

1.1. Instrucións organizativas
1.1.1. Curso escolar 2011-2012
 • INSTRUCIÓN 1/2011 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, de 27 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar 2011-2012.
 • INSTRUCIÓN 2/2011 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, de 27 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión Indirecta no curso escolar 2011-2012.
1.1.2. Curso escolar 2012-2013
 • INSTRUCIÓN 1/2012 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 22 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar 2012-2013.
 • INSTRUCIÓN 2/2012 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 22 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar 2012-2013.
1.1.3. Curso escolar 2013-2014
 • INSTRUCIÓN 1/2013 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 14 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar 2013-2014.
 • MODIFICACIÓN da Instrución 1/2013 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 14 de xuño, sobre o funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar 2013-2014.
 • INSTRUCIÓN 2/2013 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 14 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar 2013-2014.
 • MODIFICACIÓN da Instrución 2/2013 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 14 de xuño, sobre o funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar 2013-2014.
1.1.4. Curso escolar 2014-2015
 • INSTRUCIÓN 1/2014 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 5 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar 2014-2015.
 • MODIFICACIÓN da Instrución 1/2014 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultrua, Educación e Ordenación Universitaria, do 5 de xuño, sobre o funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso 2014-2015.
 • INSTRUCIÓN 2/2014 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 5 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar 2014-2015.
 • MODIFICACIÓN da Instrución2/2014 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, sobre o funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar 2014-2015.
1.1.5. Curso escolar 2015-2016
 • NSTRUCIÓN 1/2015 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 1 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar 2015-2016.
1.1.6. Curso escolar 2016-2017
 • INSTRUCIÓN 1/2016 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 30 de maio, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar 2016-2017.
 • INSTRUCIÓN 2/2016 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 30 de maio, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar 2016-2017.
 • INSTRUCIÓN 3/2017 da Secretaría Xeral Técnica, pala que se establecen directrices e recomendacións respecto da comida sobrante nos comedores de xestión directa existentes nos centros de ensino público dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
1.1.7. Curso escolar 2017-2018
 • INSTRUCIÓN 5/2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 30 de malo, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar 2017-2018.
 • INSTRUCIÓN 4/2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 30 de malo, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar 2017-2018.
 • INSTRUCIÓNS 8/2017, do 30 de maio de 2017, conxunta da Secretaría Xeral Técnica e da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se regulan as funcións a desenvolver polos coidadores de NEES nos comedores escolares existentes nos centros de ensino público.
 • ACLARACIÓN sobre o Anexo II: Modelo de autodeclaración e especificación.
1.1.8. Curso escolar 2018-2019
 • INSTRUCIÓN 1/2018 , da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 4 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar 2018-2019.
 • INSTRUCIÓN 2/2018, da Secretaría  Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 4 de xuño, sobre o funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar 2018-2019.
1.1.9. Curso escolar 2019-2020
 • INSTRUCIÓN 2/2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, do 6 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar 2019-2020. Corrección de erros.
 • INSTRUCIÓN 3/2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional do 7 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar 2019-2020.
1.1.10. Instrucións organizativas, curso 2020-2021
 • INSTRUCIÓNS de xestión dos Recursos Educativos Complementarios.
 • INSTRUCIÓN 2/2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional do 16 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar 2020-2021.
 • INSTRUCIÓN 3/2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional do 16 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar 2020-2021.
 • PROTOCOLO de prevención da transmisión da covid-19 nos comedores dos centros educativos non universitarios
1.1.11. Instrucións organizativas, curso 2021-2022
 • INSTRUCIÓN 2/2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, do 1 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar 2021-2022.
 • INSTRUCIÓN 3/2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, do 1 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar 2021-2022.
 • ACLARACIÓN ÁS INTRUCIÓNS 2/2021 e 3/2021 sobre o funcionamento dos comedores de xestión directa e indirecta.
 • INSTRUCIÓN implementación cálculo bolsas na aplicación comedores 3º trimestre.
 1.2. Axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar
 • ORDE do 28 de maio de 2012 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2011-2012. (DOG, 30/05/12).
 • RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2012 pola que se conceden as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2011/12. (DOG, 08/10/12).
 • ORDE do 27 de xuño de 2013 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2012/13. (DOG, 05/07/13). Ligazón

 • RESOLUCIÓN do 8 de outubro de 2013 pola que se conceden as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2012/13. (DOG, 16/10/13). Ligazón
 • ORDE do 14 de abril de 2014 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2013/14. (DOG, 25/04/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 11 de agosto de 2014 pola que se conceden as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería para o curso académico 2013/14. (DOG, 20/08/14). Ligazón
 • ORDE do 21 de abril de 2015 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2014/15. (DOG, 08/05/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 31 de agosto de 2015 pola que se conceden as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2014/15. (DOG, 08/09/15). Ligazón
 • ORDE do 22 de marzo de 2016 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2015/16. (DOG, 08/04/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 9 de agosto de 2016 pola que se conceden as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2015/16. (DOG, 23/08/16). Ligazón
 • ORDE do 30 de maio de 2017 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2016/17. (DOG, 09/06/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 14 de setembro de 2017 pola que se conceden as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2016/17. (DOG, 27/09). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 16 de xullo de 2018 pola que se conceden as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2017/18. (DOG, 27/07/18).
 • ORDE do 23 de abril de 2019 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2018/19. (DOG, 10/05/19).
 • RESOLUCIÓN do 9 de setembro de 2019 pola que se conceden as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2018/19. (DOG, 19/09/19).
 • ORDE do 3 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2019/20. (DOG, 16/06/2020).
 • RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2020 pola que se conceden as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2019/20. (DOG, 24/09/2020).
 • ORDE do 13 de xullo de 2021 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2020/21 (código de procedemento ED601A). (DOG, 26/08/2021).

2. Transporte escolar

2.1. Instrucións ortganizativas
2.1.1. Curso escolar 2012-2013
 • INSTRUCIÓN 3/2012 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 22 de xuño, sobre a xestión do servizo de transporte escolar no curso escolar 2012-2013. Ligazón
 • PLANIFICACIÓN do transporte escolar, curso 2012-2013, da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Coruña. Ligazón
2.1.2- Curso escolar 2013-2014
 • INSTRUCIÓN 3/2013 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 14 de xuño, sobre a xestión do servizo de transporte escolar no curso escolar 2013-2014. Ligazón
 • PLANIFICACIÓN do transporte escolar, curso 2013-2014, da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Coruña. Ligazón
 • INSTRUCIÓNS e modelo de solicitude para modificación de itinerario, curso 2013-2014. Ligazón
2.1.3. Curso escolar 2014-2015
 • INSTRUCIÓN 3/2014 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 5 de xuño, sobre a xestión do servizo de transporte escolar no curso escolar 2014-2015. Ligazón
 • PLANIFICACIÓN do transporte escolar, curso 2014-2015, da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Coruña. Ligazón
 • INSTRUCIÓNS e modelo de solicitude para modificación de itinerario, curso 2014-2015. Ligazón
2.1.4. Curso escolar 2015-2016
 • INSTRUCIÓN 3/2015 da Secretaria Xeral Técnica da Conselleria de Cultura, educación e Ordenación Universitaria, do 1 de xuño, sobre a xestión do servizo de transporte escolar no Curso escolar 2015-2016. Ligazón
 • PLANIFICACIÓN do transporte escolar, curso 2015-2016, da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Coruña.
 • INSTRUCIÓNS e modelo de solicitude para modificación de itinerario, curso 2015-2016. Ligazón
2.1.5. Curso escolar 2016-2017
 • INSTRUCIÓN 3/2016 da Secretaria Xeral Técnica da Conselleria de Cultura, educación e Ordenación Universitaria, do 30 de maio, sobre a xestión do servizo de transporte escolar no Curso escolar 2016-2017. Ligazón
 • PLANIFICACIÓN do transporte escolar, curso 2016-2017, da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Coruña. Ligazón
 • MODELO de solicitude para modificación de itinerario, curso 2016-2017.Ligazón
2.1.6. Curso escolar 2017-2018
 • INSTRUCIÓN 6/2017 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Cultura e Ordenación Universitaria, do 30 de maio, sobre a xestión do transporte escolar no curso escolar 2017-2018. Ligazón
 • INSTRUCIÓN CONXUNTA 9/2017 da Secretaría Xeral Técnica e da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se establecen recomendacións sobre a saída dos alumnos escolarizados nos centros educativos públicos da Comunidade Autónoma Galega ao remate do horario lectivo e sobre a recollida deles nas paradas establecidas no transporte escolar. Ligazón
 • PLANIFICACIÓN do transporte escolar, curso 2017-2018, da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Coruña. Ligazón
 • MODELO de solicitude para modificación de itinerario, curso 2017-2018. Ligazón
2.1.7. Curso escolar 2018-2019
 • INSTRUCIÓN 3/2018 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 4 de xuño, sobre a xestión do servizo de transporte escolar no curso escolar 2018-2019.
 • MODIFICACIÓN aclaratoria da Instrución 3/2018 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 4 de xuño, sobre a xestión do servizo de transporte escolar no curso escolar 2018-2019.
2.1.8. Curso escolar 2019-2020
 • INSTRUCIÓN 4/2019 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional sobre a xestión do servizo de transporte escolar no curso escolar 2019-2020.
2.1.9. Curso escolar 2020-2021
2.1.10. Normativa específica para o curso 2021-2022
 • CIRCULAR de planificación para o curso 2021/2022 sobre a xestión do transporte escolar, complementaria das Instruccións anuais da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.
 • ANEXO I. Solicitude de modificación de itinerario de transporte escolar. Curso 2021-2022.
 • INSTRUCIÓNS para a tramitación do procedemento de solicitude de modificacións de itinerarios “Solicitude de Modificación de Itinerario (Anexo I)”.
 • INSTRUCIÓN CONXUNTA 1/2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e da Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, do 25 de xuño, sobre a xestión do servizo de transporte de escolares no curso escolar 2021-2022.
 • ADDENDA á instrución conxunta 1/2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e da Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, do 2 de xullo, sobre a xestión do servizo de transporte de escolares no curso escolar 2021-2022.
 • ADDENDA Nº 2 á Instrución conxunta de transporte escolar para o curso 2021/2022.

3. Prazas de residencia

 • ORDE do 31 de maio de 2017 pola que se convocan prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2017/18. (DOG, 09/06/17).
 • ORDE do 10 de xullo de 2017 pola que se convocan prazas de residencia para persoas colaboradoras bolseiras nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso académico 2017/18. (DOG, 20/07/17). Ligazón
 • ORDE do 24 de maio de 2018 pola que se convocan prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2018/19. (DOG, 08/06/18).  (DOG, 08/06/18).
 • ORDE do 28 de maio de 2019 pola que se convocan prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2019/20. (DOG, 10/06/19).
 • ORDE do 25 de xuño de 2019 pola que se convocan prazas de residencia para persoas colaboradoras bolseiras nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso académico 2019/20 (código de procedemento ED308A). (DOG, 05/07/19).
 • ORDE do 29 de maio de 2020 pola que se convocan prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2020/21. (DOG, 09/06/2020).
 • ORDE do 5 de xuño de 2020 pola que se convocan prazas de residencia para persoas colaboradoras bolseiras nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso académico 2020/21. (DOG, 22/06/2020).