Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

27.- Sanidade escolar

OBSERVACIÓN: No presente Capítulo recóllese só a lexislación publicada a partir do 23 de decembro de 2011. Para ver a lexislación anterior a dita data, ir a páxina 945 do “Manual Lexislativo do Ensino non Universitario Galego” (4ª edición).

 

I. LEXISLACIÓN BÁSICA

1. Disposicións xerais

 • DECRETO 61/2019, do 23 de maio, polo que se regulan a composición e as funcións da Comisión Interdepartamental en Materia de Educación e Saúde. (DOG, 11/06/19).

2. Coronavirus 2020

 • INFORMACIÓN da Dirección Xeral de Saúde Publica da Consellería de Sanidade sobre o Coronavirus (COVID-19) que resulta de interese para os centros educativos.
 • RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se lle dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de marzo de 2020, polo que se adoptan as medidas preventivas en materia de saúde pública na Comunidade Autónoma de Galicia, como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19.( DOG, nº 49-Bis do 12/03/2020).
 • RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza pola que se lle da publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de marzo de 2020, polo que se aproba o Protocolo de actuación para o persoal empregado público da Administración da Xunta de Galicia en relación co coronavirus COVID-19. (DOG, nº 49-Bis do 12/03/2020).
 • MEDIDAS A ADOPTAR en todos os centros de ensino en relación coa pandemia covid- 19 para os vindeiros 14 días naturais contados dende o día 16 de marzo de 2020.
 • INSTRUCIÓNS do 13 de marzo de 2020, provisionais dirixidas ás direccións dos centros educativos de ensino non universitario sobre a concreción das medidas a adoptar en relación coa pandemia covid-19 para os vindeiros 14 días naturais contados dende o 16 de marzo de 2020.
 • COMUNICACIÓN ACLARATORIA das instrucións en materia de presenza de persoal nos centros de ensino non universitario.
 • RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), mediante o que se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19. (DOG, 15/03/2020).
 • RESOLUCIÓN do 21 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), do 21 de marzo de 2020. DOG, 22/03/2020). De interese o punto 5º relativo á presenza dos equipos directivos nos centros educativos.
 • EDUCACIÓN PUBLICA UNHA GUÍA para a aprendizaxe a distancia durante a suspensión das clases polo COVID-19.
 • CARTELERÍA para impresión nos centros educativos: Vinilo para colocar no chan / Vinilo para colocar na parede.
 • COMUNICADO do 13 de abril de 2020, dirixido ás direccións dos centros educativos de ensino non universitario sobre as medidas a adoptar en relación co inicio do terceiro trimestre.
 • ORIENTACIÓNS PROVISIONAIS do 17 de abril para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019/2020 (Á espera da publicación da normativa estatal correspondente).
 • ORDE EFP/361/2020, do 21 de abril, pola que se adoptan medidas excepcionais en materia de flexibilización das ensinanzas de Formación Profesional do Sistema Educativo e das ensinanzas de Réxime Especial, (BOE, 23/04/2020).
 • ORDE EFP/365/2020, do 22 de abril, pola que se establecen o marco e as directrices de actuación para o terceiro trimestre do curso 2019-2020 e o inicio do curso 2020-2021, ante a situación de crise ocasionada polo COVID-19. (BOE, 24/04/2020).
 • RESOLUCIÓN pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo e nas ensinanzas de réxime especial.
 • INSTRUCIÓNS do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. Ampliadas polas Instrucións do 28 de maio de 2020.
 • RESOLUCIÓN do 30 de abril de 2020, da Secretaría de Estado de Educación, para a adaptación da Resolución do 24 de xullo de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións relativas ao programa de dobre titulación Bacharel- Baccalauréat correspondentes ao curso 2019-2020, ante a situación de crise ocasionada polo COVID-19. (BOE, 05/05/2020).
 • RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade a diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 5 de maio de 2020. (DOG, 06/05/2020).
 • RESOLUCIÓN do 28 de abril de 2020, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se modifica a Resolución do 26 de febreiro de 2020 pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2019/20, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2020/21. (DOG, 06/05/2020).
 • RECOMENDACIÓNS SANITARIAS a establecer nos centros educativos durante as xornadas presenciais e nos procedementos de atención ao publico.
 • INSTRUCIÓNS pola que aclaran extremos do acordo do Consello da Xunta polo que se aproba o protocolo de reincorporación dos empregados públicos ao traballo presencial e as medidas de prevención fronte ao COVID-19 no ámbito dos centros educativos.
 • RESOLUCIÓN, do 22-05- 2020, da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional pola que se reinicia a actividade lectiva presencial no curso 2019-2020, se determinan as instruccións para o que resta do presente curso e se adoptan medidas de prevención e hixiene para a reapertura parcial nos centros de ensino non universitario dependentes da consellería.
 • MODELOS de solicitude e informes instrucións 22-05-2020
 • MODELOS cartelería COVID-19
 • INSTRUCIÓNS do 28 de maio de 2020 pola que se amplían e concretan determinados aspectos das Instrucións do 27 de abril de 2020 para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20.

3. Programa asistencial: ALERTA ESCOLAR.

4. Vixilancia periódica da saúde para o persoal docente e non docente

4.1. Recoñecementos médicos
 • INSTRUCIÓNS para a solicitude dos recoñecementos médicos do persoal docente e non docente destinado en centros docentes públicos non universitarios, dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional-VS 2019/2020.
 • CAMPAÑA de vixilancia periódica da saúde, curso 2010-2020.
 • Para convocatorias de anos anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.

5. Protocolos de urxencias sanitarias / Solicitudes de botiquíns / Xente con Don

 • PROTOCOLO de Urxencias Sanitarias e enfermidade crónica.
 • PROTOCOLO de urxencias sanitarias e enfermidade crónica no ámbito educativo. Addenda de atención ao alumnado con diabetes.
 • SOLICITUDE de botiquíns para os centros docentes públicos non niversitarios.dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.
 • PREVENCIÓN de prácticas sexuais de risco na mocidade e loita contra o estigma e a discriminación das persoas afectadas por infeccións de transmisión sexual

6. Códigos CIE para a xestión da incapacidade temporal

7. Descarga de impresos de solicitudes (Muface)

 • PRESTACIÓNS, Fondo Especial, Afiliación e Partes de baixa.

8. Seguridade e saúde laboral

 • REAL DECRETO 485/1997, do 14 de abril, sobre disposicións mínimas en materia de sinalización de seguridade e saúde no traballo. (BOE, 23/04/97). Texto consolidado: «Última actualización publicada o 04/07/2015».
 • REAL DECRETO 486/1997, do 14 de abril, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de traballo. (BOE, 23/04/97). Texto consolidado: «Última actualización publicada o 13/11/2004»

II. COMPLEMENTARIA

1. Recoñecementos médicos

 • RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2013 pola que se dá publicidade á campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal non docente destinado en centros educativos non universitarios dependentes desta consellería. (DOG, 28/06/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 23 de xuño de 2014 pola que se dá publicidade á campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal docente destinado en centros educativos non universitarios dependentes desta consellería. (DOG, 07/07/14). Ligazón
 • INSTRUCCIÓNS de inscrición para os recoñecementos médicos do persoal docente destinado en centros docentes non universitarios. Ligazón
 • ANEXO de descrición do recoñecemento médico. Ligazón
 • INSTRUCIÓN conxunta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e a Secretaría Xeral Técnica relativa á necsaria colaboración dos centros educativos para a inscrición do persoal non docente neles destinados que careza de conta de correo corporativo EDU nos recoñecementos médicos correspondentes á vindeira campaña de vixilancia da saúde dos traballadores docentes e non docentes. Ligazón
 • AMPLACIÓN do prazo de inscrición para os recoñecementos médicos. Ligazón
 • INSTRUCIÓNS sobre os recoñecementos médicos do persoal docente e non docente destinado en centros docentes púbicos non universitarios, dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, curso 2016-2017. Ligazón
 • RESOLUCIÓN da Secretaria Xeral Técnica da Consel/ería de Cultura, Educación e Ordenación UniversItaria, pola que se autoriza a difusión da campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal docente e non docente, destinado en centros docentes públicos non universitarios, dependentes da Consel/eria de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, curso 2016-2017.Ligazón
 • CAMPAÑA de Vixilancia da Saúde do Persoal de Centros Docentes 2018/2019.
 • CAMPAÑA de Vixilancia da Saúde do Persoal de Centros Docentes 2019/2020.