Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

27.- Sanidade escolar

OBSERVACIÓN: No presente Capítulo recóllese só a lexislación publicada a partir do 23 de decembro de 2011. Para ver a lexislación anterior a dita data, ir a páxina 945 do “Manual Lexislativo do Ensino non Universitario Galego” (4ª edición).

I. LEXISLACIÓN BÁSICA

1. Disposicións xerais

 • DECRETO 61/2019, do 23 de maio, polo que se regulan a composición e as funcións da Comisión Interdepartamental en Materia de Educación e Saúde. (DOG, 11/06/19).

2. Covid-19

2.1. Información xeral, web da Consellería
 • GUÍA “Volta segura ás alulas”
 • AUTOAVALIACIÓN Covid-19
 • DECLARACIÓN responsable familias
 • CARTELERÍA para centros educativos
 • PROTOCOLO de prevención da transmisión da covid-19 nos comedores dos centros educativos
 • PROTOCOLO de prevención da transmisión da covid-19 no alumnado con necesidades educativas especiais
 • SOLICITUDE para o estudo da vulnerabilidade fronte á covid-19 (ODT)
 • RESOLUCIÓN da secretaría xeral de educación e formación profesional sobre horarios e ensino virtual ante a covid-19
 • RESOLUCIÓN conxunta, do 2 de novembro de 2020, de plan de continxencia ante peches
 • ANEXO I plan de continxencia
 • PROTOCOLO de adaptación ao contexto da covid-19 para o curso 2020-2021 (04-11-2020)
 • RECOMENDACIÓNS sobre a ventilación en centros educativos
 • PROTOCOLO de prevención da transmisión da covid-19 nas actividades extraescolares
 • RESOLUCIÓN do 16 de novembro de 2020 pola que se constitúe o grupo técnico covid19
 • CREACIÓN das comisións provinciais de seguimento ante as posibles situacións de absentismo con orixe na covid-19
 • INSTRUCIÓNS relativas ao uso dos servizos educativos dixitais corporativos no marco da emerxencia sanitaria derivada da pandemia por covid-19.
 • RESOLUCIÓN do 1 de setembro de 2021, das Consellerías de Cultura, Educación e Universidade e de Sanidade pola que se aproba o “Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022”.
 • PROTOCOLO de adaptación ao contexto da Covid-19, curso 2021-22. (Versión 06/07/2021).
 • PROTOCOLO de vixilancia e control epidemiolóxico fronte ao virus Sars-CoV-2 (Covid-19) no ámbito educativo non universitario de Galicia.
2.2. Normativa e información publicada ao longo da pandemia
2.2.1. Periodo meses Marzo-Xuño de 2020
 • INFORMACIÓN da Dirección Xeral de Saúde Publica da Consellería de Sanidade sobre o Coronavirus (COVID-19) que resulta de interese para os centros educativos.
 • RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se lle dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de marzo de 2020, polo que se adoptan as medidas preventivas en materia de saúde pública na Comunidade Autónoma de Galicia, como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19.( DOG, nº 49-Bis do 12/03/2020).
 • RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza pola que se lle da publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de marzo de 2020, polo que se aproba o Protocolo de actuación para o persoal empregado público da Administración da Xunta de Galicia en relación co coronavirus COVID-19. (DOG, nº 49-Bis do 12/03/2020).
 • MEDIDAS A ADOPTAR en todos os centros de ensino en relación coa pandemia covid- 19 para os vindeiros 14 días naturais contados dende o día 16 de marzo de 2020.
 • INSTRUCIÓNS do 13 de marzo de 2020, provisionais dirixidas ás direccións dos centros educativos de ensino non universitario sobre a concreción das medidas a adoptar en relación coa pandemia covid-19 para os vindeiros 14 días naturais contados dende o 16 de marzo de 2020.
 • COMUNICACIÓN ACLARATORIA das instrucións en materia de presenza de persoal nos centros de ensino non universitario.
 • RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), mediante o que se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19. (DOG, 15/03/2020).
 • RESOLUCIÓN do 21 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), do 21 de marzo de 2020. DOG, 22/03/2020). De interese o punto 5º relativo á presenza dos equipos directivos nos centros educativos.
 • EDUCACIÓN PUBLICA UNHA GUÍA para a aprendizaxe a distancia durante a suspensión das clases polo COVID-19.
 • CARTELERÍA para impresión nos centros educativos: Vinilo para colocar no chan / Vinilo para colocar na parede.
 • COMUNICADO do 13 de abril de 2020, dirixido ás direccións dos centros educativos de ensino non universitario sobre as medidas a adoptar en relación co inicio do terceiro trimestre.
 • ORIENTACIÓNS PROVISIONAIS do 17 de abril para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019/2020 (Á espera da publicación da normativa estatal correspondente).
 • ORDE EFP/361/2020, do 21 de abril, pola que se adoptan medidas excepcionais en materia de flexibilización das ensinanzas de Formación Profesional do Sistema Educativo e das ensinanzas de Réxime Especial, (BOE, 23/04/2020).
 • ORDE EFP/365/2020, do 22 de abril, pola que se establecen o marco e as directrices de actuación para o terceiro trimestre do curso 2019-2020 e o inicio do curso 2020-2021, ante a situación de crise ocasionada polo COVID-19. (BOE, 24/04/2020).
 • RESOLUCIÓN pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo e nas ensinanzas de réxime especial.
 • INSTRUCIÓNS do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. Ampliadas polas Instrucións do 28 de maio de 2020.
 • RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade a diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 5 de maio de 2020. (DOG, 06/05/2020).
 • RECOMENDACIÓNS SANITARIAS a establecer nos centros educativos durante as xornadas presenciais e nos procedementos de atención ao publico.
 • INSTRUCIÓNS pola que aclaran extremos do acordo do Consello da Xunta polo que se aproba o protocolo de reincorporación dos empregados públicos ao traballo presencial e as medidas de prevención fronte ao COVID-19 no ámbito dos centros educativos.
 • RESOLUCIÓN, do 22-05- 2020, da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional pola que se reinicia a actividade lectiva presencial no curso 2019-2020, se determinan as instruccións para o que resta do presente curso e se adoptan medidas de prevención e hixiene para a reapertura parcial nos centros de ensino non universitario dependentes da consellería.
 • MODELOS de solicitude e informes instrucións 22-05-2020
 • MODELOS cartelería COVID-19
 • INSTRUCIÓNS do 28 de maio de 2020 pola que se amplían e concretan determinados aspectos das Instrucións do 27 de abril de 2020 para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20.
2.2.2. Curso 2020-2021
 • PROTOCOLO de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de Ensino non Universitario de Galicia para o curso 2020-2021.
 • MEDIDAS EDUCATIVAS que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas da EI, EP, ESO e bacharelato.
 • INSTRUCIÓNS do 31 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento das ensinanzas de réxime especial para o curso 2020-2021.
 • MODELO_ANEXO V._Plan_adaptacion_ao_contexto_Covid.odt.
 • INSTRUCIÓNS polas que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública aprobadas polo Consejo Interterritorial do Sistema Nacional de Salud Pública (D.O.G nº 174 bis do 28-08-2020) e a actualización das recomendacións sanitarias do Comité Clínico ao protocolo do 22 de xullo de adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021.
 • MODELOS actualizados de cartelería para centros educativos.
 • MODELO de declaración responsable das familias para protocolo Covid-19.
 • GUÍA RESUMO das Instrucións polas que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública.
 • ORDE do 16 de setembro de 2020 pola que se ditan instrucións sobre o comezo do curso académico 2020/21 e pola que se modifica a Orde do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 17/09/2020).
 • PROTOCOLO de prevención da transmisión da covid-19 nos comedores dos centros educativos non universitarios
 • ORDE do 18 de setembro de 2020 pola que se crea o Comité Educativo de Persoas Expertas para afrontar a emerxencia sanitaria derivada da pandemia. (DOG, 21/09/2020).
 • ACTUALIZACION DO PROTOCOLO de centros e novos protocolos específicos ante a Covid 19.
 • RESOLUCIÓN da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional sobre horarios e ensino virtual ante a Covid-19.
 • CONTINXENCIA ANTE PECHES. Resolución conxunta, do 2 de novembro de 2020, de Plan de Continxencia ante peches.
 • PROCEDEMENTO DE XESTIÓN de equipamento para alumnado en situación de fenda dixital. Plan de ensino virtual ante a Covid-19.
 • RECOMENDACIÓNS sobre a ventilación en centros educativos no contexto da Covid-19.
 • ACTUALIZACIÓN DO PROTOCOLO de adaptación ao contexto da covid-19 e protocolo de prevención da transmisión da Covid-19 nas actividades extraescolares nos centros de ensino non universitario.
 • ORDE do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/21. Corrección de erros, (DOG, 24/11/2020).
 • CREACIÓN do Grupo Técnico Covid19 no ámbito da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.
 • INSTRUCIÓNS para o desenvolvemento do Real decreto lei 31/2020, do 29 de setembro, polo que se adoptan medidas urxentes no ámbito da educación non universitaria.
 • ORDE do 13 de novembro de 2020 pola que se crean as comisións provinciais de seguimento ante as posibles situacións de absentismo con orixe na COVID-19. (DOG, 20/11/2020).
 • INSTRUCIÓNS para o desenvolvemento do período de formación en empresas nas ensinanzas de formación profesional, ensinanzas artísticas e ensinanzas deportivas, na situación excepcional actual de pandemia derivada da COVID-19.
 • RESOLUCIÓN do 13 de novembro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do período de formación en empresas nas ensinanzas de formación profesional, ensinanzas artísticas e ensinanzas deportivas, na situación excepcional actual de pandemia derivada da COVID-19. (DOG, 24/11/2020).
 • RESOLUCIÓN do 18 de novembro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do Real decreto lei 31/2020, do 29 de setembro, polo que se adoptan medidas urxentes no ámbito da educación non universitaria. (DOG, 25/11/2020).
 • RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para a atención educativa ao alumnado vulnerable ou alumnado con conviventes vulnerables durante o curso 2020/21 como consecuencia da pandemia da COVID-19. (DOG, 03/12/2020).
 • INSTRUCIÓNS relativas ao uso dos Servizos Educativos Dixitais Corporativos no marco da emerxencia sanitaria derivada da pandemia por Covid-19.
 • ORDE do 26 de xaneiro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 26/01/2021).
 • RESOLUCIÓN do 5 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral Técnica pola que se ditan instrucións para a habilitación de espazos provisionais nos centros de ensino con cafetería afectada polo peche do seu interior ao consumo por parte do alumnado.
 • PLAN DE BENESTAR EMOCIONAL. Proposta de intervención
 • RESOLUCIÓN do 18 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do ensino virtual garantindo a atención á diversidade e se establece un Plan específico de actuación.
 • PERMISO DO PERSOAL DOCENTE en relación coa posibilidade de efectos adversos provocados pola vacinación fronte á covid-19. Modelo de declaración responsable.
 • PUBLICACIÓN do protocolo de adaptación á nova situación orixinada pola Covid-19 para a celebración dos procesos selectivos de educación.
2.2.3. Curso 2021-2022
 • RESOLUCIÓN do 1 de setembro de 2021, das Consellerías de Cultura, Educación e Universidade e de Sanidade pola que se aproba o “Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022”.
 • PROTOCOLO de adaptación ao contexto da Covid-19, curso 2021-22. (Versión 06/07/2021).
 • RESOLUCIÓN do 10 de setembro de 2021 pola que se ditan instrucións para a adopción de medidas organizativas nos centros educativos como consecuencia da pandemia da COVID-19.
 • Nova versión do “Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022” de data 01/10/2021.
 • RESOLUCIÓN do 21 de outubro de 2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 21 de outubro de 2021, polo que se declara a finalización da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, declarada polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 13 de marzo de 2020 como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19. (DOG, 21/10/2021). De especial interes o punto sexto: “Mantense a eficacia do Protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021/22”.
 • ORDE do 28 de outubro de 2021 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería, así como en centros privados concertados, no curso 2021/22, (DOG, 12/11/2021).
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre a Orde do 28 de outubro de 2021 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2021/22.
 • DECLARACION RESPONSABLE para os efectos da cobertura de persoal docente e non docente non universitario.
 • ADAPTACION DE LA GUÍA DE ACTUACIÓN ante la aparición de casos de covid-19 en centros educativos a un contexto de alta circulación de virus Sars.CiV-2.
 • NOVOS PROTOCOLOS de xestión epidemiolóxica en centros educativos.
 • PROTOCOLO de vixilancia e control epidemiolóxico fronte ao virus Sars-CoV-2 (Covid-19) no ámbito educativo non universitario de Galicia.

3. Programa asistencial: ALERTA ESCOLAR.

4. Vixilancia periódica da saúde para o persoal docente e non docente

4.1. Recoñecementos médicos
 • INSTRUCIÓNS para a solicitude dos recoñecementos médicos do persoal docente e non docente destinado en centros docentes públicos non universitarios, dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional-VS 2019/2020.
 • CAMPAÑA de vixilancia periódica da saúde, curso 2010-2020.
 • CAMPAÑA de Vixilancia da Saúde do Persoal de Centros Docentes 2020/2021.
 • CAMPAÑA de vixilancia da saúde 2021/2022 para persoal docente e non docente de centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.
 • Para convocatorias de anos anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.

5. Protocolos de urxencias sanitarias / Solicitudes de botiquíns / Xente con Don

 • PROTOCOLO de Urxencias Sanitarias e enfermidade crónica.
 • PROTOCOLO de urxencias sanitarias e enfermidade crónica no ámbito educativo. Addenda de atención ao alumnado con diabetes.
 • SOLICITUDE de botiquíns para os centros docentes públicos non niversitarios.dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.
 • PREVENCIÓN de prácticas sexuais de risco na mocidade e loita contra o estigma e a discriminación das persoas afectadas por infeccións de transmisión sexual

6. Códigos CIE para a xestión da incapacidade temporal

7. Descarga de impresos de solicitudes (Muface)

 • PRESTACIÓNS, Fondo Especial, Afiliación e Partes de baixa.

8. Seguridade e saúde laboral

 • REAL DECRETO 485/1997, do 14 de abril, sobre disposicións mínimas en materia de sinalización de seguridade e saúde no traballo. (BOE, 23/04/97). Texto consolidado: «Última actualización publicada o 04/07/2015».
 • REAL DECRETO 486/1997, do 14 de abril, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de traballo. (BOE, 23/04/97). Texto consolidado: «Última actualización publicada o 13/11/2004»

II. COMPLEMENTARIA

1. Recoñecementos médicos

 • RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2013 pola que se dá publicidade á campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal non docente destinado en centros educativos non universitarios dependentes desta consellería. (DOG, 28/06/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 23 de xuño de 2014 pola que se dá publicidade á campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal docente destinado en centros educativos non universitarios dependentes desta consellería. (DOG, 07/07/14).
 • INSTRUCCIÓNS de inscrición para os recoñecementos médicos do persoal docente destinado en centros docentes non universitarios.
 • ANEXO coa descrición do recoñecemento médico.
 • INSTRUCIÓN conxunta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e a Secretaría Xeral Técnica relativa á necsaria colaboración dos centros educativos para a inscrición do persoal non docente neles destinados que careza de conta de correo corporativo EDU nos recoñecementos médicos correspondentes á vindeira campaña de vixilancia da saúde dos traballadores docentes e non docentes. Ligazón
 • AMPLACIÓN do prazo de inscrición para os recoñecementos médicos. Ligazón
 • INSTRUCIÓNS sobre os recoñecementos médicos do persoal docente e non docente destinado en centros docentes púbicos non universitarios, dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, curso 2016-2017. Ligazón
 • RESOLUCIÓN da Secretaria Xeral Técnica da Consel/ería de Cultura, Educación e Ordenación UniversItaria, pola que se autoriza a difusión da campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal docente e non docente, destinado en centros docentes públicos non universitarios, dependentes da Consel/eria de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, curso 2016-2017.Ligazón
 • CAMPAÑA de Vixilancia da Saúde do Persoal de Centros Docentes 2017/2018.
 • CAMPAÑA de Vixilancia da Saúde do Persoal de Centros Docentes 2018/2019.
 • CAMPAÑA de Vixilancia da Saúde do Persoal de Centros Docentes 2019/2020.