Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

27.- Sanidade escolar

OBSERVACIÓN: No presente Capítulo recóllese só a lexislación publicada a partir do 23 de decembro de 2011. Para ver a lexislación anterior a dita data, ir a páxina 945 do “Manual Lexislativo do Ensino non Universitario Galego” (4ª edición).

 

 

 • DECRETO 61/2019, do 23 de maio, polo que se regulan a composición e as funcións da Comisión Interdepartamental en Materia de Educación e Saúde. (DOG, 11/06/19).

1. Vixilancia periódica da saúde para o persoal docente e non docente

1.1. Normativa común
 • RESOLUCIÓN da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se autoriza a difusión de campaña de vixilancia periódica de saúde para o persoal docente e non docente, destinado en centros docentes públicos non universitarios, dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Ligazón
1.2. Recoñecementos médicos
 • RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2013 pola que se dá publicidade á campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal non docente destinado en centros educativos non universitarios dependentes desta consellería. (DOG, 28/06/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 23 de xuño de 2014 pola que se dá publicidade á campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal docente destinado en centros educativos non universitarios dependentes desta consellería. (DOG, 07/07/14). Ligazón
 • INSTRUCCIÓNS de inscrición para os recoñecementos médicos do persoal docente destinado en centros docentes non universitarios. Ligazón
 • ANEXO de descrición do recoñecemento médico. Ligazón
 • INSTRUCIÓN conxunta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e a Secretaría Xeral Técnica relativa á necsaria colaboración dos centros educativos para a inscrición do persoal non docente neles destinados que careza de conta de correo corporativo EDU nos recoñecementos médicos correspondentes á vindeira campaña de vixilancia da saúde dos traballadores docentes e non docentes. Ligazón
 • AMPLACIÓN do prazo de inscrición para os recoñecementos médicos. Ligazón
 • INSTRUCIÓNS sobre os recoñecementos médicos do persoal docente e non docente destinado en centros docentes púbicos non universitarios, dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, curso 2016-2017. Ligazón
 • RESOLUCIÓN da Secretaria Xeral Técnica da Consel/ería de Cultura, Educación e Ordenación UniversItaria, pola que se autoriza a difusión da campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal docente e non docente, destinado en centros docentes públicos non universitarios, dependentes da Consel/eria de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, curso 2016-2017.Ligazón
 • CAMPAÑA de Vixilancia da Saúde do Persoal de Centros Docentes 2018/2019.
 • CAMPAÑA de Vixilancia da Saúde do Persoal de Centros Docentes 2019/2020.
 • INSTRUCIÓNS para a solicitude dos recoñecementos médicos do persoal docente e non docente destinado en centros docentes públicos non universitarios, dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional-VS 2019/2020.

2. Protocolo de urxencias sanitarias

 • PROTOCOLO de Urxencias Sanitarias. Ligazón
 • SOLICITUDE DE BOTIQUINS para os centros docentes públicos non  Universitarios.dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

3. Códigos CIE para a xestión da incapacidade temporal

 • Clasificación Internacional de Enfermedades 10° CIE 10° REVISION. Ligazón

4. Descarga de impresos de solicitudes (Muface)

 • Prestacións, Fondo Especial, Afiliación e Partes de baixa. Ligazón

5. Seguridade e saúde laboral

 • REAL DECRETO 485/1997, do 14 de abril, sobre disposicións mínimas en materia de sinalización de seguridade e saúde no traballo. (BOE, 23/04/97). Ligazón
 • REAL DECRETO 486/1997, do 14 de abril, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de traballo. (BOE, 23/04/97). Ligazón