Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

26.- Relixión

OBSERVACIÓN: No presente Capítulo recóllese só a lexislación publicada a partir do 23 de decembro de 2011. Para ver a lexislación anterior a dita data, ir a páxina 941 do “Manual Lexislativo do Ensino non Universitario Galego” (4ª edición)

I. LEXISLACIÓN BÁSICA

1. Currículos de ensinanzas relixiosas

1.1. Reliión Católica
 • RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o currículo da ensinanza de Relixión Católica da Educación Primaria e da Educación Secundaria Obrigatoria. (BOE, 24/02/15). Corrección de erros,  (BOE, 31/07/15).
 • RESOLUCIÓN do 13 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o currículo da ensinanza de Relixión Católica de Bacharelato. (BOE, 24/02/15).
1.2. Relixión Evanxélica
 • RESOLUCIÓN do 3 de xuño de 2015, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o currículo do ensino de Relixión Evanxélica da Educación Infantil. (BOE, 17/06/15).
 • RESOLUCIÓN do 3 de xuño de 2015, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o currículo do ensino de Relixión Evanxélica da Educación Primaria. (BOE, 17/06/15).
 • RESOLUCIÓN do 23 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o currículo da materia Relixión Evanxélica en Educación Secundaria Obrigatoria. (BOE, 30/07/15).
 • RESOLUCIÓN do 28 de xaneiro de 2016, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o currículo da materia de Relixión Evanxélica do Bacharelato. (BOE, 05/02/16). Corrección de erros, (BOE, 13/02/16).
1.3. Relixión Islámica
 • RESOLUCIÓN do 26 de novembro de 2014, da Dirección Xeral de Avaliación e Formación Profesional, pola que se publica o currículo da área Ensinanza Relixión Islámica da Educación Primaria. (BOE, 11/12/14). Corrección de erros. (BOE, 19/12/14).
 • RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o currículo da ensinanza de Relixión Islámica da Educación Infantil. (BOE, 18/03/16).
 • RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publican os currículos da materia de Relixión Islámica en Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato. (BOE, 18/03/16).

2. Profesorado de relixión

2.1. Postos de traballo
2.2. Interinidades e substitucións
 • RELACIÓN PROVISIONAL de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas para impartir docencia de relixión católica no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e no nivel de infantil e primaria (28/03/19).
 • APERTURA DE LISTAS para impartir docencia de relixión católica no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e no nivel de infantil e primaria (29/03/19).
 • RELACIÓN DEFINITIVA de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de relixión católica.

3. Sentenzas

 • SENTENZA 371/2010 sobre titorías do profesorado de relixión. Xdo. Contencioso/Admtvo. Nº.2 Santiago de Compostela.
 • SENTENZA 192/19 sobre a desestimación do recurso interposto contra o acto de matrícula en 1º de bacharelato (Robótica e Relixión Católica). Xulgado do Contencioso-Admtvo. Nº 2 de Santiago de Compostela, xullo de 2019.

II. LEXISLACIÓN COMPLEMENTARIA

1. Alternativa: Materia de “Educación para a Cidadanía e os Dereitos Humanos”

 • REAL DECRETO 1190/2012, de 3 de agosto, polo que se modifican o Real Decreto 1513/2006, de 7 de decembro, polo que se establecen as ensinanzas mínimas da Educación Primaria, e o Real Decreto 1631/2006, de 29 de decembro, polo que se establecen as ensinanzas mínimas correspondentes á Educación Secundaria Obrigatoria. (BOE, 04/08/12). Disposición derrogada