Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

24.- Profesorado

4.OBSERVACIÓN: No presente Capítulo recóllese só a lexislación publicada a partir do 23 de decembro de 2011. Para ver a lexislación anterior a dita data, ir a páxina 873 do “Manual Lexislativo do Ensino non Universitario Galego” (4ª edición).

I. LEXISLACIÓN BÁSICA

0. Disposicións relativas ao exercicio da docencia

 • REAL DECRETO 665/2015, do 17 de xullo, polo que se desenvolven determinadas disposicións relativas ao exercicio da docencia na Educación Secundaria Obrigatoria, o Bacharelato, a Formación Profesional e as ensinanzas de réxime especial, á formación inicial do profesorado e ás especialidades dos corpos docentes de Ensino Secundario. (BOE, 18/07/15).

1. Normativa varia relacionada co profesorado

2. Acreditación dixital do persoal funcionario docente

 • ORDE do 15 de xullo de 2019 pola que se regula a acreditación dixital do persoal funcionario de carreira que preste servizos nos centros docentes dependentes desta consellería no sistema educativo público galego. (DOG, 31/07/19).

3. Xornada de traballo, permisos, licenzas, vacacións e incapacidade temporal

3.1. Horario e Xornada de traballo
 • ORDE do 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 30/06/11). Modificado o artigo 4 pola Orde do 4 de xuño de 2012. (DOG, 13/06/12). Queda derrogada a Orde do 1 de setembro de 1987, (DOG, 11/09/87).
 • REAL DECRETO-LEI 14/2012, do 20 de abril, de medidas urxentes de racionalización do gasto público no ámbito educativo. (BOE, 21/04/12). Pola LEI 4/2019, do 7 de marzo (BOE do día 8), quedan derrogados os artigos 2, 3, e 4.
 • ORDE do 4 de xuño de 2012 pola que se modifica o artigo 4 da Orde do 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 13/06/12).
 • RESPOSTA da Subdirección Xeral de Recursos Humanos, do 30 de xaneiro de 2014, sobre a derrogación ou vixencia do parágrafo 10, punto 84, da Orde do 1 de agosto de 1997.
 • CAPÍTULO IV da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. (DOG, 04/05/15). Texto consolidado: Última actualización publicada o 27/12/2019. Artigo modificado pola Lei 3/2018, do 26 de decembro, (DOG, 28/12/18).
 • LEI 4/2019, do 7 de marzo, de mellora das condicións para o desempeño da docencia e o ensino no ámbito da educación non universitaria. (BOE, 08/03819).
 • Véxase tamén a normativa que se regula ao respecto nos regulamentos orgánicos dos centros, así como nas súas respectivas ordes de desenvolvemento. (Manual Lexislativo)
3.2. Permisos, licenzas e vacacións
 • CAPÍTULO IV da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. (DOG, 04/05/15).
 • ORDE do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de permisos, licenzas e vacacións do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 15/02/16). Esta orde derroga a Orde do 29 de marzo de 2006 (DOG, 07/04/06) e a Orde do 7 de abril de 2008, (DOG, 23/04/08).
 • ORDE do 24 de febreiro de 2016 pola que se amplía a Orde do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de permisos, licenzas e vacacións do persoal docente que imparte ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 01/03/16).
 • ARTIGO 5 da LEI 9/2017, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrati vas. (DOG, 28/12/17). Modifica a Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Maternidade, 20 semanas e Paternidade, 5 semanas.
 • ARTIGO 6º, PUNTOS 9 e 10, da Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas (DOG 28/12/18).
 • CADRO-RESUMO de permisos, licenzas e vacacións do persoal docente.
 • ORDE do 10 de setembro de 2018 pola que se regulan os permisos ao funcionariado dos corpos regulados na Lei orgánica 2/2016, do 3 de maio, de educación, en relación coas eleccións sindicais ás xuntas de persoal docente non universitario do ámbito de xestión desta consellería. (DOG, 19/09/18).
 • REAL DECRETO-LEI 6/2019, do 1 de marzo, de medidas urxentes para garantía da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e a ocupación. (BOE, 07/03/19).
 • INSTRUCIÓNS do 29 de marzo de 2019 da Subdirección Xeral de Recursos Humanos (sobre nova regulación dos permisos por nacemento, lactación e do outro proxenitor).
 • INSTRUCCIÓNS INTERPRETATIVAS aplicables ao persoal docente dependente da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional como complemento ás instrucións ditadas por esta Subdirección Xeral de Recursos Humanos o 29 de marzo de 2019.
3.3. Incapacidade temporal
 • INSTRUCIÓNS sobre altas/baixas ou variacións na Seguridade Social dos traballadores dos centros educativos.
 • INSTRUCIÓNS para a tramitación de baixas médicas suxeitas ao RGSS.
 • PRAZOS DE ENTREGA  de baixas médicas da Seguridade Social ao centro educativo.
 • PARTES DE INCAPACIDADE TEMPORAL: A Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional pon en marcha o novo procedemento para a comunicación dos partes de incapacidade temporal (IT) ás xefaturas territoriais así como no seu caso aos servizos centrais.
 • PROCEDEMENTO de tramitación de Partes de Baixa, Confirmación e Alta nas Incapacidades Temporais.
 • Máis información no Capítulo XIII, apartado “Racionalización do gasto  público (Medidas urxentes).
 • PERMISO DO PERSOAL DOCENTE en relación coa posibilidade de efectos adversos provocados pola vacinación fronte á covid-19. Modelo de declaración responsable.
3.4. Tramitación de substitucións e baixas do profesorado
 • INSTRUCIÓNS de Persoal de infantil e primaria da Coruña para tramitar polos centros as substitucións e baixas do profesorado.

4. Expedientes disciplinarios e outros aspectos de carácter xurídico

4.1. Expedientes disciplinarios
4.2. Asistencia xurídica ao profesorado

5. Formación e perfeccionamento

5.1. Actividades de formación permanente do profesorado
 • ORDE do 14 de maio de 2013 pola que se regula a convocatoria, o recoñecemento, a certificación e o rexistro das actividades de formación permanente do profesorado en Galicia. (DOG, 22/05/13). Corrección de erros,  (DOG, 27/06/13). Derroga a Orde do 1 de marzo de 2007, (DOG, 11/04/07).
 • RESOLUCIÓN do 23 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o recoñecemento, a certificación e o rexistro da participación do profesorado en proxectos europeos como actividades de formación permanente do profesorado. (DOG, 31/08/16).
 • RESOLUCIÓN do 3 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o apoio á creación e ao funcionamento das escolas de nais e pais reguladas pola Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. (DOG, 07/08/18).
5.2. Reintegros individuais de gastos por asistencia a actividades de formación
 • ORDE do 13 de xuño de 2019 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2019 (código de procedemento ED303A). (DOG, 26/06/19).
 • RESOLUCIÓN do 26 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a relación de persoas beneficiarias de reintegros individuais de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario durante o ano 2019. (DOG, 03/09/2020).
 • Para lexislación anterior, véxase Lexislación Complementaria deste Capítulo.
5.3. Plans de formación do profesorado
 • RESOLUCIÓN DEFINITIVA da convocatoria de plans de formación permanente do profesorado que se van a implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2018/2019.
 • PLAN ANUAL de Formación do Profesorado para o curso 2019/2020.
 • PLAN ANUAL de Formación do Profesorado, curso 2020-2021.
 • PLAN ANUAL de Formación do Profesorado, curso 2021/2022.
 • A XUNTA convoca os Plans de formación de profesorado de FP en centros educativos.
 • RESOLUCIÓN do 15 de Xuño de 2021, da Secretaría xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convoca a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2021/22. Modificación dos apartados 6 e 10.
 • Para cursos anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste Capítulo.
5.4. Licenzas por formación
 • CONVOCADAS as licenzas por formación destinadas ao funcionariado docente non universitario para o curso 2019/2020.
 • Para convocatorias anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste Capítulo.

6. Itinerancias

 • ACORDO do 18 de febreiro de 2008 sobre as condicións de traballo do profesorado itinerante.
 • CIRCULAR 10/2008 da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, sobre o profesorado itinerante.
 • INSTRUCIÓNS para os centros sobre como solicitar as itinerancias para o ano 2020.
 • INSTRUCIÓNS ESPECÍFICAS para os CRAs sobre como solicitar as itinerancias para o ano 2020.
 • FOLLA DE CÁLCULO para solicitar o importe das itinerancias para o ano 2020. Esta folla deberán empregala todos os “Centros Base” agás os Colexios rurais agrupados.
 • WEB da Consellería sobre itinerancias.

7. Retribucións

7.1. Acceso electrónico ao recibo mensual de haberes
 • ORDE do 30 de decembro de 2011 pola que se regula o servizo de acceso electrónico ao recibo mensual de haberes, no ámbito da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. (DOG, 02/01/12).
7.2. Modelo 145 de comunicación de datos
 • RESOLUCIÓN do 23 de xaneiro de 2012, do Departamento de Xestión Tributaria da Axencia Estatal de Administración Tributaria, pola que se modifica a de 3 de xaneiro de 2011, pola que se aproba o modelo 145, de comunicación de datos do perceptor de rendas do traballo ao seu pagador ou da variación dos datos previamente comunicados. BOE, 30/01/12).
7.3. Confección de nóminas
 • ORDE do 14 de xaneiro de 2020 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2020. (DOG, 23/01/2020).
 • ORDE do 8 de febreiro de 2021 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2021. (DOG, 15/02/2021).
 • Para instrucción de anos anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste Capítulo.
7.4. Medidas urxentes (recortes)
 • Véxanse ditas medidas no Capítulo XIII (Función Pública, apartado “Racionalización do gasto público”) publicado na presente web.
 • RESUMO dos descontos por estar de baixa e que afectan a todo o profesorado. (Sen efecto a partir da entrada en vigor da Lei 3/2018, do 26 de decembro, (DOG, 28/12/18).
 • LEI 11/2015, do 1 de outubro, pola que se aproba unha retribución de carácter extraordinario en concepto de recuperación da paga extraordinaria de decembro de 2012 aos empregados do sector público autonómico de Galicia. (DOG, 05/10/15.
 • FIN AOS RECORTES. LEI 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas (DOG do 28 de decembro). Modifica o número 3 do artigo 146 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público d e Galicia, que queda coa seguinte redacción: «As administracións públicas incluídas no ámbito de aplicación desta lei aboarán o complemento retributivo desde o primeiro día en situación de incapacidade temporal ou de gozo da licenza por enfermidade que, sumado á prestación do réxime xeral da Seguridade Social, acade o 100 % das retribucións fixas do mes do inicio da incapacidade temporal.».
7.5. Incrementos salariais
7.5.1. Global do 1% para o exercicio do ano 2017
 • ARTIGO 1, LEI 3/2017, do 13 de xullo, de impulso ao crecemento económico e reforzo do gasto social e de modificación da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017. (DOG, 14/07/17).
 • ORDE do 29 de xaneiro de 2020 pola que se actualizan con efectos do 1 de xaneiro de 2020 a contía das retribucións do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2020. (DOG, 11/02/2020).
7.5.2. Incremento das retribucións do persoal docente e do que exerce a función inspectora
 • ACORDO do 18 de xullo de 2018 sobre as retribucións do persoal docente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que imparte as ensinanzas reguladas na Lai Orgánica de Educación e do que exerce a función inspectora.
 • RESOLUCIÓN do 19 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 13 de setembro de 2018 polo que se aproba o acordo acadado o 18 de xullo de 2018 entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as organizacións sindicais CC.OO. e FeSP-UGT sobre as retribucións do persoal docente dependente desta consellería que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica de educación e do que exerce a función inspectora. (DOG, 01/10/18).
 • REAL DECRETO-LEI 24/2018, de 21 de decembro, polo que se aproban medidas urxentes en materia de retribucións no ámbito do sector público. (BOE, 27/12/18).

8. Profesorado de relixión

2.1. Regulación da súa relación laboral
 • REAL DECRETO 696/2007, do 1 de xuño, polo que se regula a relación laboral dos profesores de relixión prevista na disposición adicional terceira da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. (BOE, 09/06/07).e
2.2. Postos de traballo
 • ORDE do 14 de setembro de 2012 pola que se dá publicidade á relación de postos de traballo do profesorado de relixión. (DOG, 28/09/12).
 • ORDE do 12 de xuño de 2020 pola que se dá publicidade da relación de postos de traballo do profesorado de relixión. (DOG, 23/06/2020).
 • ORDE do 25 de novembro de 2020 pola que se convoca concurso de traslados entre profesorado de Relixión que presta servizos nos centros educativos dependentes desta consellería. (DOG, 14/12/2020).
 • RESOLUCIÓN do de xullo de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre profesorado de relixión que presta servizosnos centros educativos dependentes desta consellería, convocado pola Orde do 25 de novembro de2020 (Diario Oficial de Galicia número 250, do 14 de decembro).
 • Para máis información, véxase a web da Consellería
2.3. Interinidades e substitucións
 • RELACIÓN PROVISIONAL de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas para impartir docencia de relixión católica no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e no nivel de infantil e primaria (28/03/19).
 • APERTURA DE LISTAS para impartir docencia de relixión católica no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e no nivel de infantil e primaria (29/03/19).
 • RELACIÓN DEFINITIVA de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de relixión católica.
2.4. Sentenzas
 • SENTENZA 371/2010 sobre titorías do profesorado de relixión. Xdo. Contencioso/Admtvo. Nº.2 Santiago de Compostela.
 • SENTENZA 192/19 sobre a desestimación do recurso interposto contra o acto de matrícula en 1º de bacharelato (Robótica e Relixión Católica). Xulgado do Contencioso-Admtvo. Nº 2 de Santiago de Compostela, xullo de 2019.

9. Profesorado interino e substituto

9.1. Titulacións para desempeñar postos de interinidades e substitucións
 • ORDE do 20 de novembro de 2019 pola que se dá publicidade ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidades e substitucións dos corpos de mestres, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de formación profesional e de profesores de escolas oficiais de idiomas que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros docentes desta consellería. (DOG, 11/12/19). Corrección de erros, (DOG, 21/01/2020).
9.2. Acceso á función pública docente
 • ADDENDA do 26 de abril de 2011 pola que se modifica a orde de prioridade no nomeamento do profesorado interino e substituto.
 • ORDE do 28 de xuño de 2012 pola que se suspende a aplicación do punto décimo segundo da addenda asinada o 11 de xullo de 2006 do Acordo do 20 de xuño de 1995 sobre acceso á función pública docente en calidade de profesor interino ou substituto. (DOG, 29/06/12).
 • SUSPENSIÓN durante dous anos do apartado duodécimo da addenda asinada o 11 de xullo de 2006, ao acordo do 20 de xuño de 1995.
 • RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2013, pola que se dá publicidade do texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995. (DOG, 12/08/13).
 • RESOLUCIÓN do 28 de xuño de 2017, pola que se dá publicidade ao texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995, (DOG, 11/07/17). Derroga a Resolución do 13 de xullo de 2013.
 • RESOLUCIÓN do 25 de febreiro de 2018, pola que se dá publicidade ao acordo polo que se modifica a disposición adicional primeira do texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995, publicado pola Resolución do 28 de xuño de 2017, (DOG, 07/03/18).
 • RESOLUCIÓN do 1 de agosto de 2019, pola que se dá publicidade do Acordo polo que se modifica o punto vixésimo primeiro, se engade un novo punto vixésimo segundo e se engade un punto 5 á disposición adicional primeira do texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995, publicado pola Resolución do 28 de xuño de 2017. (DOG, 12/08/19).
 • RESOLUCIÓN do 8 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade do acordo entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e as organizacións sindicais ANPE, CC.OO., CSI.F e FETE-UGT polo que se engade unha nova disposición transitoria ao texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995, polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente desta consellería, que imparte ensinanzas distintas das universitarias (publicado pola Resolución do 28 de xuño de 2017, Diario Oficial de Galicia número 131, do 11 de xullo). (DOG, 16/10/2020).
 • RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade do acordo entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e as organizacións sindicais ANPE, CC.OO., CSIF e FETE-UGT polo que se engade unha nova disposición transitoria ao texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia que imparte ensinanzas distintas das universitarias (publicado pola Resolución do 28 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, Diario Oficial de Galicia número 131, do 11 de xullo). (DOG, 09/03/2021).
9.3. Elaboración das listas de interinidades e substitucións
 • PROCEDEMENTO para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de xaponés (592013).
 • PROCEDEMENTO para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo do profesores de ensino secundario, especialidade de navegación e instalacións mariñas (590109)​.

II. LEXISLACIÓN COMPLEMENTARIA

1. Reintegros individuais de gastos por asistencia a actividades de formación

2. Plans de formación do profesorado

2.1. Curso 2012-2013
 • RESOLUCIÓN do 22 de maio de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2012-2013. (DOG, 28/05/12). Ligazón. Corrección de erros, (DOG, 05/06/12). Ligazón
 • PLAN ANUAL de Formación do Profesorado, curso 2012-2013. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 15 de outubro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve a do 22 de maio de 2012 que convocou a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2012-2013. (DOG, 23/10/12). Ligazón
2.2. Curso 2013-2014
 • RESOLUCIÓN do 11 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2013/14. (DOG, 19/06/13). Ligazó

 • PLAN ANUAL de Formación do Profesorado, curso 2013/2014. Ligazón
 • PLANS de Formación Permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2013/2014. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 28 de outubro de 2013 pola que resolve a Resolución do 11 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, que convocou a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no curso 2013/14. (DOG, 07/11/13). Ligazón

2.3. Curso 2014-2015
 • PLAN ANUAL de formación do profesorado, curso 2014-2015.  Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2014/15. (DOG, 18/06/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 7 de novembro de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve a Resolución do 6 de xuño de 2014 que convocou a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2014/15. (DOG, 21/11/14). Ligazón
2.4. Curso 2015-2016
 • RESOLUCIÓN do 7 de abril de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2015/16 (código do procedemento ED535A). (DOG, 16/04/15). Ligazón
 • Continuidade dos centros educativos para o curso 2015/2016 que forman parte da convocatoria de plans de formación permanente do profesorado para implantar en centros públicos no curso 2014/2015. Ligazón
 • Plan anual de formación do profesorado 2015/2016. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 1 de outubro de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que resolve a do 7 de abril de 2015 pola que se convocou a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2015/16. (DOG, 30/10/15). Ligazón
2.5. Curso 2016-2017
 • PLANS de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2016/2017. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 19 de maio de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2016/17 (código ED535A). (DOG, 01/06/16). Ligazón
 • Plan Anual de Formación do Profesorado 2016/2017. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 3 de outubro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve a do 19 de maio de 2016 pola que se convocou a selección de plans de formación permanente do profesorado (PFPP) que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2016/17. (DOG, 17/10/16). Ligazón
2.6. Curso 2017-2018
 • Plan Anual de Formación do Profesorado 2017/2018. Ligazón
 • RESOLUCIÓN definitiva centros seleccionados nos plans de formación permanente do profesorado que se van a impartir en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2017/2018. Ligazón
2.7. Curso 2018-2019
 • Plan  Anual de Formación do profesorado para o curso 2018/2019.

3. Licenzas por formación

3.1. Curso 2012-2013
 • ORDE do 27 de xuño de 2012 pola que se convocan licenzas por formación para o curso 2012/13 destinadas ao funcionariado docente non universitario e se aproban as súas bases de concesión. (DOG, 06/07/12). Ligazón
 • ORDE do 13 de setembro de 2012 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de licenzas por formación para o curso 2012/13 destinadas a funcionarios docentes non universitarios. (DOG, 25/09/12). Ligazón
3.2. Curso 2013-2014
 • ORDE do 5 de xuño de 2013 pola que se convocan licenzas por formación para o curso 2013/14 destinadas ao funcionariado docente non universitario e se aproban as súas bases de concesión. (DOG, 14/06/13). Ligazón
 • ORDE do 6 de setembro de 2013 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de licenzas por formación para o curso 2013/14 destinadas a funcionarios docentes non universitarios. (DOG, 18/09/13). Ligazón
3.3. Curso 2014-2015
 • ORDE do 30 de abril de 2014 pola que se convocan licenzas por formación para o curso 2014/15 destinadas ao funcionariado docente non universitario e se aproban as súas bases de concesión. (DOG, 12/05/14). Ligazón
 • ORDE do 7 de agosto de 2014 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de licenzas por formación para o curso 2014/15 destinadas ao funcionariado docente non universitario. (DOG, 26/08/14). Ligazón
3.4. Curso 2015-2016
 • ORDE do 4 de xuño de 2015 pola que se convocan licenzas por formación para o curso 2015/16 destinadas ao funcionariado docente non universitario e se aproban as bases de concesión (código ED305B). (DOG, 16/06/15). Ligazón
 • ORDE do 4 de setembro de 2015 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de licenzas por formación para o curso 2015/16 destinadas ao funcionariado docente non universitario. (DOG, 16/09/15). Ligazón
3.5. Curso 2016-2017
 • LICENZAS por formación destinada ao funcionariado docente non universitario para o curso 2016/2017. Ligazón
 • ORDE do 7 de xuño de 2016 pola que se convocan licenzas por formación para o curso 2016/17 destinadas ao funcionariado docente non universitario e se aproban as bases de concesión (código ED305B). (DOG, 21/06/16). Ligazón
 • ORDE do 19 de setembro de 2016 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de licenzas por formación para o curso 2016/17 destinadas ao funcionariado docente non universitario. (DOG, 30/09/16). Ligazón
3.6. Curso 2017-2018
 • RESOLUCIÓN do 9 de maio de 2017 pola que se convocan licenzas por formación para o
  curso 2017/18 destinadas ao funcionariado docente non universitario e se aproban as bases
  de concesión. Ligazón
 • RESOLUCIÓN definitiva das licenzas por formación destinadas ao funcionariado docente non universitario para o curso 2017/2018. Ligazón
3.7. Curso 2018-2019
 • CONVOCADAS AS LICENZAS POR FORMACIÓN para o curso 2018/2019 destinadas ao funcionariado docente non universitario.
  • RESOLUCIÓN de 23 de maio de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para a realización de cursos de verán para a formación permanente do profesorado que exerce en niveis anteriores ao universitario, en convenio coa Universidade Internacional Menéndez Pelayo. (BOE, 29/05/13).
  • RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para a realización de cursos de verán para a formación permanente do profesorado que exerce en niveis anteriores ao universitario, en convenio coa Universidade Internacional Menéndez Pelayo. (BOE, 24/05/14).
3.8. Cursos de verán
 • RESOLUCIÓN de 23 de maio de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para a realización de cursos de verán para a formación permanente do profesorado que exerce en niveis anteriores ao universitario, en convenio coa Universidade Internacional Menéndez Pelayo. (BOE, 29/05/13).
 • RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para a realización de cursos de verán para a formación permanente do profesorado que exerce en niveis anteriores ao universitario, en convenio coa Universidade Internacional Menéndez Pelayo. (BOE, 24/05/14).

4. Retribucións

4.1. Confección de nóminas
 • ORDE do 14 de xaneiro de 2016 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2016. (DOG, 21/01/16). Ligazón
 • ORDE do 10 de febreiro de 2017 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2017. (DOG, 15/02/17). Ligazón
 • ORDE do 15 de xaneiro de 2018 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2018. (DOG, 22/01/18). Corrección de erros. (DOG, 05/02/18).
 • ORDE do 15 de xaneiro de 2018 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2018. (DOG, 22/01/18). Ccorrección de erros, (DOG, 05/02/18).
 • ORDE do 14 de xaneiro de 2019 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2019. (DOG, 18/01/19).
 • ORDE do 8 de abril de 2019 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2019. (DOG, 15/04/19).
 • ORDE do 1 de xullo de 2019 pola que se actualiza con efectos do 1 de xullo de 2019 a contía das retribucións do persoal ao servizo da Administración autonómica. (DOG, 05/07/19). Corrección de erros, (DOG, 01/08/19).