Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

24.- Profesorado

OBSERVACIÓN: No presente Capítulo recóllese só a lexislación publicada a partir do 23 de decembro de 2011. Para ver a lexislación anterior a dita data, ir a páxina 873 do “Manual Lexislativo do Ensino non Universitario Galego” (4ª edición).

I. LEXISLACIÓN BÁSICA

 

0. Acreditación dixital do persoal funcionario docente

 • ORDE do 15 de xullo de 2019 pola que se regula a acreditación dixital do persoal funcionario de carreira que preste servizos nos centros docentes dependentes desta consellería no sistema educativo público galego. (DOG, 31/07/19).

1. Accesos e adquisición de novas especialidades aos corpos docentes

 • REAL DECRETO 84/2018, do 23 de febreiro, polo que se modifica o Real Decreto 276/2007, de 23 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de ingreso, accesos e adquisición de novas especialidades nos corpos docentes a que se refire a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, e se regula o réxime transitorio de ingreso a que se refire a disposición transitoria decimoséptima da citada lei. (BOE, 24/02/18). Texto consolidado do R.D.276/2007: Última modificación: 24 de febreiro de 2018.

2. Especialidades e disposicións relativas ao exercicio da docencia

2.1. Corpo de Mestres
 • REAL DECRETO 1594/2011, do 4 de novembro, polo que se establecen as especialidades docentes do Corpo de Mestres que desempeñen as súas funcións nas etapas de Educación Infantil e de Educación Primaria reguladas na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. (BOE, 09/11/11). Corrección de erros, (BOE, 14/01/12). Derroga a disposición adicional quinta «Especialidades do Corpo de Meestres» e o anexo III do Real Decreto 1364/2010, do 29 de outubro, (BOE, 30/10/10). Texto consolidado: Última actualización publicada o 28/11/2015.
 • ORDE do 10 de xaneiro de 2012 pola que se establece o procedemento de recoñecemento de especialidades do persoal funcionario de carreira do corpo de mestres. (DOG, 20/01/12).
2.2. Cualificación e formación que deben posuír os mestres dos centros privados
 • REAL DECRETO 476/2013, do 21 de xuño, polo que se regulan as condicións de cualificación e formación que deben posuír os mestres dos centros privados de Educación Infantil e de Educación Primaria. (BOE, 13/07/13). Derroga a Orde do 11 de outubro de 1994, (BOE, 19/10/94).
2.3. Corpo de Profesores de Secundaria e de Idiomas
 • REAL DECRETO 516/2013, do 5 de xullo, polo que se modifica o Real Decreto 336/2010, de 19 de marzo, polo que se establecen as especialidades dos Corpos de Catedráticos e de Profesores de Escolas Oficiais de Idiomas. (BOE, 02/08/13). Texto cosolidado: Última actualización publicada o 16/05/2014.
2.4. Prácticum correspondente ao máster en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas
 • Véxase o Capítulo III, apartado “Centros de prácticas (desenvolvemento do prácticum)”.
2.5. Corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas
 • REAL DECRETO 427/2013, do 14 de xuño, polo que se establecen as especialidades docentes do Corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas vinculadas aos ensinos superiores de Música e de Danza. (BOE, 15/06/13).
 • REAL DECRETO 428/2013, do 14 de xuño, polo que se establecen as especialidades docentes do Corpo de Profesores de Música e Artes Escénicas vinculadas aos ensinos de Música e de Danza. (BOE, 15/06/13). Derroga o Real Decreto 989/2000, do 2 de xuño, (BOE, 22/06/2000).
2.6. Profesorado de ensinanzas deportivas
 • REAL DECRETO 737/2015, do 31 de xullo, polo que se modifican os anexos que establecen os requisitos de titulación do profesorado dos módulos da ensinanza deportiva de diversos reais decretos de títulos de Técnico Deportivo. (BOE, 01/08/15).
2.7. Requisitos para o exercicio da docencia e de actividades habituais con menores
 • REAL DECRETO 860/2010, do 2 de xullo, polo que se regulan as condicións de formación inicial do profesorado dos centros privados para exercer a docencia nas ensinanzas de educación secundaria obrigatoria ou de bacharelato. (BOE, 17/07/10). Texto consolidado: Última modificación o 18 de jullo de 2015.
 • ORDE EDU/3498/2011, do 16 de decembro, pola que se modifica a Orde ECI/3858/2007, de 27 de decembro, pola que se establecen os requisitos para a verificación dos títulos universitarios oficiais que habiliten para o exercicio das profesións de Profesor de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas. (BOE, 26/12/11). Texto consolidado da Orde ECI/3858/2007, do 27 de decembro (Última actualización publicada o 26/12/2011).
 • REAL DECRETO 665/2015, do 17 de xullo, polo que se desenvolven determinadas disposicións relativas ao exercicio da docencia na Educación Secundaria Obrigatoria, o Bacharelato, a Formación Profesional e as ensinanzas de réxime especial, á formación inicial do profesorado e ás especialidades dos corpos docentes de Ensino Secundario. (BOE, 18/07/15).
 • ESCRITO da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 1 de marzo de 2016, sobre a esixencia de acreditar non ter sido condenado por algún delito contra a liberdade e indemnidade sexual para o acceso e exercicio ás profesións e actividades que impliquen contacto habitual con menores.
2.8. Titulacións para desempeñar postos de interinidades e substitucións
 • ORDE do 20 de novembro de 2019 pola que se dá publicidade ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidades e substitucións dos corpos de mestres, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de formación profesional e de profesores de escolas oficiais de idiomas que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros docentes desta consellería. (DOG, 11/12/19). Corrección de erros, (DOG, 21/01/2020).

3. Expedientes disciplinarios e outros aspectos de carácter xurídico

3.1. Expedientes disciplinarios
3.2. Asistencia xurídica ao profesorado

4. Normativa varia relacionada co profesorado

 • Catálogos e postos de traballo. Véxase o Capítulo XXII de esta web.
 • Habilitacións para impartir docencia en centros privados de Galicia.
 • Máster en formación do profesorado. Véxase o Capítulo III (apartado centros de prácticas).
 • Estadías formativas en empresas. Véxase dito apartado no Capítulo IX desta web.
 • Concurso de méritos específico e concurso de traslados entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes. Véxase o Capítulo XXII (Postos de traballo) desta web.
 • Funcionarios en prácticas. Véxase o Capítulo XXII desta web.
 • Comisións de servizo por razóns de saúde e/ou conciliación da vida laboral e familiar. Ver o Capítulo XXII desta web.

5. Xornada de traballo, permisos, licenzas, vacacións e incapacidade temporal

5.1. Horario e Xornada de traballo
 • ORDE do 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 30/06/11). Queda derrogada a Orde do 1 de setembro de 1987, (DOG, 11/09/87). 
 • ORDE do 4 de xuño de 2012 pola que se modifica o artigo 4 da Orde do 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 13/06/12).
 • CADRO-RESUMO da xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docentes.
 • RESPOSTA da Subdirección Xeral de Recursos Humanos, do 30 de xaneiro de 2014, sobre a derrogación ou vixencia do parágrafo 10, punto 84, da Orde do 1 de agosto de 1997.
 • LEI 4/2019, do 7 de marzo, de mellora das condicións para o desempeño da docencia e o ensino no ámbito da educación non universitaria. (BOE, 08/03819).
5.2. Permisos, licenzas e vacacións
 • ORDE do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de permisos, licenzas e vacacións do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 15/02/16). Esta orde derroga a Orde do 29 de marzo de 2006 (DOG, 07/04/06) e a Orde do 7 de abril de 2008, (DOG, 23/04/08).
 • ORDE do 24 de febreiro de 2016 pola que se amplía a Orde do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de permisos, licenzas e vacacións do persoal docente que imparte ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 01/03/16).
 • ARTIGO 5 da LEI 9/2017, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrati vas. (DOG, 28/12/17). Modifica a Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Maternidade, 20 semanas e Paternidade, 5 semanas.
 • ARTIGO 6º, PUNTOS 9 e 10, da LEI 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas (DOG 28/12/18).
 • CADRO-RESUMO de permisos, licenzas e vacacións do persoal docente conforme ao establecido nas catro disposicións citadas anteriormente.
 • ORDE do 10 de setembro de 2018 pola que se regulan os permisos ao funcionariado dos corpos regulados na Lei orgánica 2/2016, do 3 de maio, de educación, en relación coas eleccións sindicais ás xuntas de persoal docente non universitario do ámbito de xestión desta consellería. (DOG, 19/09/18).
 • INSTRUCIÓNS do 29 de marzo de 2019 da Subdirección Xeral de Recursos Humanos (sobre nova regulación dos permisos por nacemento, lactación e do outro proxenitor).
 • INSTRUCCIÓNS interpretativas aplicables ao persoal docente dependente da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional como complemento ás instrucións ditadas por esta Subdirección Xeral de Recursos Humanos o 29 de marzo de 2019.
5.3. Tramitación de baixas médicas
 • INSTRUCIÓNS sobre altas/baixas ou variacións na Seguridade Social dos traballadores dos centros educativos.
 • INSTRUCIÓNS para a tramitación de baixas médicas suxeitas ao RGSS.
 • PRAZOS DE ENTREGA  de baixas médicas da Seguridade Social ao centro educativo.
 • PARTES DE INCAPACIDADE TEMPORAL: A Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional pon en marcha o novo procedemento para a comunicación dos partes de incapacidade temporal (IT) ás xefaturas territoriais así como no seu caso aos servizos centrais.
 • PROCEDEMENTO de tramitación de Partes de Baixa, Confirmación e Alta nas Incapacidades Temporais.
5.4. Incapacidade temporal
 • VÉXASE a lexislación recollida no Capítulo XIII dedicado á Función Pública, apartado “Racionalización do gasto público (Medidas urxentes)”.

6. Formación e perfeccionamento

6.1. Actividades de formación permanente do profesorado
 • ORDE do 14 de maio de 2013 pola que se regula a convocatoria, o recoñecemento, a certificación e o rexistro das actividades de formación permanente do profesorado en Galicia. (DOG, 22/05/13). Corrección de erros,  (DOG, 27/06/13). Derroga a Orde do 1 de marzo de 2007, (DOG, 11/04/07).
 • RESOLUCIÓN do 23 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o recoñecemento, a certificación e o rexistro da participación do profesorado en proxectos europeos como actividades de formación permanente do profesorado. (DOG, 31/08/16).
 • RESOLUCIÓN do 3 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o apoio á creación e ao funcionamento das escolas de nais e pais reguladas pola Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. (DOG, 07/08/18).
6.2. Reintegros individuais de gastos por asistencia a actividades de formación
 • ORDE do 13 de xullo de 2018 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2018 (código de procedemento ED303A). (DOG, 30/07/18).
 • EXTRACTO da Orde do 13 de xullo de 2018 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2018 (código de procedemento ED303A). (DOG, 30/07/18).
 • RESOLUCIÓN do 3 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a relación de persoas beneficiarias de reintegros individuais de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario durante o ano 2018. (DOG, 14/05/19). Modificada pola RESOLUCIÓN do 30 de setembro de 2019. (DOG, 10/10/19).
 • ORDE do 13 de xuño de 2019 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2019 (código de procedemento ED303A). (DOG, 26/06/19).
 • Para lexislación anterior, véxase Lexislación Complementaria deste Capítulo.
6.3. Plans de formación do profesorado
 • Plan  Anual de Formación do profesorado para o curso 2018/2019.
 • RESOLUCIÓN DEFINITIVA da convocatoria de plans de formación permanente do profesorado que se van a implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2018/2019.
 • PLAN ANUAL de Formación do Profesorado para o curso 2019/2020.
 • Para cursos anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste Capítulo.
6.4. Licenzas por formación
 • CONVOCADAS as licenzas por formación para o curso 2018/2019 destinadas ao funcionariado docente non universitario.
 • Para convocatorias anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste Capítulo.
6.5. Programas educativos europeos
 •  Véxanse no Capítulo XXV deste web (Plans e Programas Educativos).
6.6. Itinerarios formativos para a mellora da competencia lingüística e comunicativa
 • Véxanse no Capítulo XVI desta web (Linguas e Plurilingüismo)
6.7. Formación permanente
 • RESOLUCIÓN de 23 de maio de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para a realización de cursos de verán para a formación permanente do profesorado que exerce en niveis anteriores ao universitario, en convenio coa Universidade Internacional Menéndez Pelayo. (BOE, 29/05/13).
 • RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para a realización de cursos de verán para a formación permanente do profesorado que exerce en niveis anteriores ao universitario, en convenio coa Universidade Internacional Menéndez Pelayo. (BOE, 24/05/14).

7. Itinerancias

 • INSTRUCIÓNS para os centros sobre como solicitar as itinerancias para o ano 2018.
 • FOLLA DE CÁLCULO para solicitar o importe das itinerancias para o ano 2018. Esta folla deberán empregala todos os “Centros Base” agás os Colexios rurais agrupados.
 • INSTRUCIÓNS ESPECÍFICIAS para os CRAs sobre como solicitar as itinerancias para o ano 2018.
 • FOLLA DE CÁLCULO para os CRAs para solicitar o importe das itinerancias para o ano 2018. Esta folla deberán empregala exclusivamente os Colexios rurais agrupados (CRAs).
 • WEB da Consellería sobre itinerancias.

8. Declaración responsable e autorización de acceso ao Rexistro Central de delincuentes sexuais

9. Retribucións

9.1. Acceso electrónico ao recibo mensual de haberes
 • ORDE do 30 de decembro de 2011 pola que se regula o servizo de acceso electrónico ao recibo mensual de haberes, no ámbito da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. (DOG, 02/01/12).
9.2. Modelo 145 de comunicación de datos
 • RESOLUCIÓN do 23 de xaneiro de 2012, do Departamento de Xestión Tributaria da Axencia Estatal de Administración Tributaria, pola que se modifica a de 3 de xaneiro de 2011, pola que se aproba o modelo 145, de comunicación de datos do perceptor de rendas do traballo ao seu pagador ou da variación dos datos previamente comunicados. BOE, 30/01/12).
9.3. Confección de nóminas
 • ORDE do 15 de xaneiro de 2018 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2018. (DOG, 22/01/18). Ccorrección de erros, (DOG, 05/02/18).
 • ORDE do 14 de xaneiro de 2019 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2019. (DOG, 18/01/19).
 • ORDE do 8 de abril de 2019 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2019. (DOG, 15/04/19).
 • ORDE do 1 de xullo de 2019 pola que se actualiza con efectos do 1 de xullo de 2019 a contía das retribucións do persoal ao servizo da Administración autonómica. (DOG, 05/07/19). Corrección de erros, (DOG, 01/08/19).
 • ORDE do 14 de xaneiro de 2020 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2020. (DOG, 23/01/2020).
9.4. Medidas urxentes (recortes)
 • Véxanse ditas medidas no Capítulo XIII (Función Pública, apartado “Racionalización do gasto público”) publicado na presente web.
 • RESUMO dos descontos por estar de baixa e que afectan a todo o profesorado. (Sen efecto a partir da entrada en vigor da Lei 3/2018, do 26 de decembro, (DOG, 28/12/18).
 • LEI 11/2015, do 1 de outubro, pola que se aproba unha retribución de carácter extraordinario en concepto de recuperación da paga extraordinaria de decembro de 2012 aos empregados do sector público autonómico de Galicia. (DOG, 05/10/15.
 • FIN AOS RECORTES. LEI 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas (DOG do 28 de decembro). Modifica o número 3 do artigo 146 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público d e Galicia, que queda coa seguinte redacción: «As administracións públicas incluídas no ámbito de aplicación desta lei aboarán o complemento retributivo desde o primeiro día en situación de incapacidade temporal ou de gozo da licenza por enfermidade que, sumado á prestación do réxime xeral da Seguridade Social, acade o 100 % das retribucións fixas do mes do inicio da incapacidade temporal.».
9.5. Incrementos salariais
9.5.1. Global do 1% para o exercicio do ano 2017
 • ARTIGO 1, LEI 3/2017, do 13 de xullo, de impulso ao crecemento económico e reforzo do gasto social e de modificación da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017. (DOG, 14/07/17).
 • ORDE do 29 de xaneiro de 2020 pola que se actualizan con efectos do 1 de xaneiro de 2020 a contía das retribucións do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2020. (DOG, 11/02/2020).
9.5.2. Incremento das retribucións do persoal docente e do que exerce a función inspectora
 • ACORDO do 18 de xullo de 2018 sobre as retribucións do persoal docente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que imparte as ensinanzas reguladas na Lai Orgánica de Educación e do que exerce a función inspectora.
 • RESOLUCIÓN do 19 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 13 de setembro de 2018 polo que se aproba o acordo acadado o 18 de xullo de 2018 entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as organizacións sindicais CC.OO. e FeSP-UGT sobre as retribucións do persoal docente dependente desta consellería que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica de educación e do que exerce a función inspectora. (DOG, 01/10/18).
 • REAL DECRETO-LEI 24/2018, de 21 de decembro, polo que se aproban medidas urxentes en materia de retribucións no ámbito do sector público. (BOE, 27/12/18).

10. Tramitación de substitucións e baixas do profesorado

 • INSTRUCIÓNS de Persoal de infantil e primaria da Coruña para tramitar polos centros as substitucións e baixas do profesorado.

11. Profesorado interino e substituto

 • ORDE do 28 de xuño de 2012 pola que se suspende a aplicación do punto décimo segundo da addenda asinada o 11 de xullo de 2006 pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e as organizacións sindicais CC.OO., ANPE e CSI-CISF, do Acordo do 20 de xuño de 1995 sobre acceso á función pública docente en calidade de profesor interino ou substituto. (DOG, 29/06/12).
 • SUSPENSIÓN durante dous anos do apartado duodécimo da addenda asinada o 11 de xullo de 2006, pola extinta Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e as organizacións sindicais CCOO, ANPE e CSI-CSIF ao acordo do 20 de xuño de 1995 sobre acceso á Función Pública Docente en calidade de profesor interino ou substituto.
 • RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade do texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regula o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente desta consellería que imparte ensinanzas distintas das universitarias. (DOG, 12/08/13).
 • RESOLUCIÓN do 28 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade ao texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995, polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente desta consellería que imparte ensinanzas distintas das universitarias. (DOG, 11/07/17). Derroga a Resolución do 13 de xullo de 2013.
 • RESOLUCIÓN do 25 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade ao acordo entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as organizacións sindicais ANPE, CC.OO., CSI.F e FETE-UGT polo que se modifica a disposición adicional primeira do texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, que imparte ensinanzas distintas das universitarias (publicado pola Resolución do 28 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, Diario Oficial de Galicia número 131, do 11 de xullo). (DOG, 07/03/18).
 • PROCEDEMENTO para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de xaponés (592013).
 • PROCEDEMENTO para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo do profesores de ensino secundario, especialidade de navegación e instalacións mariñas (590109)​.
 • RESOLUCIÓN do 1 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade do Acordo entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as organizacións sindicais ANPE, CC.OO., CSI.F e FETE-UGT polo que se modifica o punto vixésimo primeiro, se engade un novo punto vixésimo segundo e se engade un punto 5 á disposición adicional primeira do texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia que imparte ensinanzas distintas das universitarias (publicado pola Resolución do 28 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, Diario Oficial de Galicia número 131, do 11 de xullo). (DOG, 12/08/19).

12. Profesorado de relixión

 • ORDE do 14 de setembro de 2012 pola que se dá publicidade á relación de postos de traballo do profesorado de relixión. (DOG, 28/09/12).
 • ANUNCIO do 3 de marzo de 2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunican a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos do baremo aberto mediante a Resolución do 28 de novembro de 2013 desta dirección xeral (Diario Oficial de Galicia do 12 de decembro), para impartir docencia de relixión católica, no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e de relixión evanxélica, no nivel de infantil e primaria e no de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, nos centros docentes públicos que dependen desta consellería. (DOG, 12/03/14).

13. Prolongación do servizo activo

14. Vixilancia periódica da saúde

 • RESOLUCIÓN do 23 de xuño de 2014 pola que se dá publicidade á campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal docente destinado en centros educativos non universitarios dependentes desta consellería. (DOG, 07/07/14).
 • INSTRUCCIÓNS de inscrición para os recoñecementos médicos do persoal docente destinado en centros docentes non universitarios.
 • ANEXO coa descrición do recoñecemento médico.
 • RESOLUCIÓN da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se autoriza a difusión de campaña de vixilancia periódica de saúde para o persoal docente e non docente, destinado en centros docentes públicos non universitarios, dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
 • CAMPAÑA de Vixilancia da Saúde do Persoal de Centros Docentes 2017/2018.
 • CAMPAÑA de Vixilancia da Saúde do Persoal de Centros Docentes 2018/2019.

15. Convocatoria de axudas

 • RESOLUCIÓN do 25 de xaneiro de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para participar en cursos de inmersión en lingua inglesa organizados pola Universidade Internacional Menéndez Pelayo, destinadas a titulados en Master en Profesorado de Ensino Secundario Obligatoria e Bachillerato, Formación Profesional e Ensinos de Idiomas e a Mestres. (BOE, 19/02/13).

 

II. LEXISLACIÓN COMPLEMENTARIA

 

1. Reintegros individuais de gastos por asistencia a actividades de formación

 • RESOLUCIÓN do 8 de marzo de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a relación de beneficiarios de reintegros individuais de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario durante o ano 2011. (DOG, 23/03/12).
 • ORDE do 14 de marzo de 2012 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2012. (DOG, 26/03/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 30 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a relación de beneficiarios de reintegros individuais de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario durante o ano 2012. (DOG, 08/02/13). Ligazón

 • ORDE do 15 de xullo de 2013 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2013. (DOG, 26/07/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 16 de xaneiro de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a relación de beneficiarios de reintegros individuais de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario durante o ano 2013. (DOG, 27/01/14). Ligazón
 • ORDE do 12 de maio de 2014 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2014. (DOG, 22/05/14). Ligazón. CORRECCIÓN de erros, (DOG, 26/05/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a relación de persoas beneficiarias de reintegros individuais de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario durante o ano 2014.(DOG, 15/05/15). Ligazón
 • ORDE do 12 de xuño de 2015 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2015. (DOG, 25/06/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 27 de maio de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a relación de persoas beneficiarias de reintegros individuais de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario durante o ano 2015. (DOG, 09/06/16). Ligazón
 • ORDE do 9 de xuño de 2016 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2016. (DOG, 29/06/16). Ligazón. CORRECCIÓN de erros,  (DOG, 01/07/16). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2016. (DOG, 29/06/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 19 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a relación de persoas beneficiarias de reintegros individuais de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario durante o ano 2016.(DOG, 28/04/17). Ligazón
 • ORDE do 29 de xuño de 2017 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2017. (DOG, 13/07/17). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 29 de xuño de 2017 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2017. (DOG, 13/07/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 10 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a relación de persoas beneficiarias de reintegros individuais de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario durante o ano 2017. (DOG, 20/07/18).
 • ORDE do 13 de xullo de 2018 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2018 (código de procedemento ED303A). (DOG, 30/07/18).
 • EXTRACTO da Orde do 13 de xullo de 2018 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2018 (código de procedemento ED303A). (DOG, 30/07/18).

2. Plans de formación do profesorado

2.1. Curso 2012-2013
 • RESOLUCIÓN do 22 de maio de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2012-2013. (DOG, 28/05/12). Ligazón. Corrección de erros, (DOG, 05/06/12). Ligazón
 • PLAN ANUAL de Formación do Profesorado, curso 2012-2013. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 15 de outubro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve a do 22 de maio de 2012 que convocou a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2012-2013. (DOG, 23/10/12). Ligazón
2.2. Curso 2013-2014
 • RESOLUCIÓN do 11 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2013/14. (DOG, 19/06/13). Ligazó

 • PLAN ANUAL de Formación do Profesorado, curso 2013/2014. Ligazón
 • PLANS de Formación Permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2013/2014. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 28 de outubro de 2013 pola que resolve a Resolución do 11 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, que convocou a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no curso 2013/14. (DOG, 07/11/13). Ligazón

2.3. Curso 2014-2015
 • PLAN ANUAL de formación do profesorado, curso 2014-2015.  Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2014/15. (DOG, 18/06/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 7 de novembro de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve a Resolución do 6 de xuño de 2014 que convocou a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2014/15. (DOG, 21/11/14). Ligazón
2.4. Curso 2015-2016
 • RESOLUCIÓN do 7 de abril de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2015/16 (código do procedemento ED535A). (DOG, 16/04/15). Ligazón
 • Continuidade dos centros educativos para o curso 2015/2016 que forman parte da convocatoria de plans de formación permanente do profesorado para implantar en centros públicos no curso 2014/2015. Ligazón
 • Plan anual de formación do profesorado 2015/2016. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 1 de outubro de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que resolve a do 7 de abril de 2015 pola que se convocou a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2015/16. (DOG, 30/10/15). Ligazón
2.5. Curso 2016-2017
 • PLANS de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2016/2017. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 19 de maio de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2016/17 (código ED535A). (DOG, 01/06/16). Ligazón
 • Plan Anual de Formación do Profesorado 2016/2017. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 3 de outubro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve a do 19 de maio de 2016 pola que se convocou a selección de plans de formación permanente do profesorado (PFPP) que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2016/17. (DOG, 17/10/16). Ligazón
2.6. Curso 2017-2018
 • Plan Anual de Formación do Profesorado 2017/2018. Ligazón
 • RESOLUCIÓN definitiva centros seleccionados nos plans de formación permanente do profesorado que se van a impartir en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2017/2018. Ligazón
2.7. Curso 2018-2019
 • Plan  Anual de Formación do profesorado para o curso 2018/2019.

3. Licenzas por formación

3.1. Curso 2012-2013
 • ORDE do 27 de xuño de 2012 pola que se convocan licenzas por formación para o curso 2012/13 destinadas ao funcionariado docente non universitario e se aproban as súas bases de concesión. (DOG, 06/07/12). Ligazón
 • ORDE do 13 de setembro de 2012 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de licenzas por formación para o curso 2012/13 destinadas a funcionarios docentes non universitarios. (DOG, 25/09/12). Ligazón
3.2. Curso 2013-2014
 • ORDE do 5 de xuño de 2013 pola que se convocan licenzas por formación para o curso 2013/14 destinadas ao funcionariado docente non universitario e se aproban as súas bases de concesión. (DOG, 14/06/13). Ligazón
 • ORDE do 6 de setembro de 2013 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de licenzas por formación para o curso 2013/14 destinadas a funcionarios docentes non universitarios. (DOG, 18/09/13). Ligazón
3.3. Curso 2014-2015
 • ORDE do 30 de abril de 2014 pola que se convocan licenzas por formación para o curso 2014/15 destinadas ao funcionariado docente non universitario e se aproban as súas bases de concesión. (DOG, 12/05/14). Ligazón
 • ORDE do 7 de agosto de 2014 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de licenzas por formación para o curso 2014/15 destinadas ao funcionariado docente non universitario. (DOG, 26/08/14). Ligazón
3.4. Curso 2015-2016
 • ORDE do 4 de xuño de 2015 pola que se convocan licenzas por formación para o curso 2015/16 destinadas ao funcionariado docente non universitario e se aproban as bases de concesión (código ED305B). (DOG, 16/06/15). Ligazón
 • ORDE do 4 de setembro de 2015 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de licenzas por formación para o curso 2015/16 destinadas ao funcionariado docente non universitario. (DOG, 16/09/15). Ligazón
3.5. Curso 2016-2017
 • LICENZAS por formación destinada ao funcionariado docente non universitario para o curso 2016/2017. Ligazón
 • ORDE do 7 de xuño de 2016 pola que se convocan licenzas por formación para o curso 2016/17 destinadas ao funcionariado docente non universitario e se aproban as bases de concesión (código ED305B). (DOG, 21/06/16). Ligazón
 • ORDE do 19 de setembro de 2016 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de licenzas por formación para o curso 2016/17 destinadas ao funcionariado docente non universitario. (DOG, 30/09/16). Ligazón
3.6. Curso 2017-2018
 • RESOLUCIÓN do 9 de maio de 2017 pola que se convocan licenzas por formación para o
  curso 2017/18 destinadas ao funcionariado docente non universitario e se aproban as bases
  de concesión. Ligazón
 • RESOLUCIÓN definitiva das licenzas por formación destinadas ao funcionariado docente non universitario para o curso 2017/2018. Ligazón
3.7. Curso 2018-2019

4. Retribucións

4.1. Confección de nóminas
 • ORDE do 14 de xaneiro de 2016 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2016. (DOG, 21/01/16). Ligazón
 • ORDE do 10 de febreiro de 2017 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2017. (DOG, 15/02/17). Ligazón
 • ORDE do 15 de xaneiro de 2018 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2018. (DOG, 22/01/18). Ligazón 
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 15 de xaneiro de 2018 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2018. (DOG, 05/02/18).