Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

23.- Procedemento administrativo e Administración electrónica

OBSERVACIÓN: No presente Capítulo recóllese só a lexislación publicada a partir do 23 de decembro de 2011. Para ver a lexislación anterior a dita data, ir a páxina 841 do “Manual Lexislativo do Ensino non Universitario Galego” (4ª edición).

1. Disposicións xerais

 • ORDE do 12 de xaneiro de 2012 pola que se regula a habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia. (DOG, 16/01/12).
 • LEI 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. (BOE, 02/10/15). Derroga, entre outra normativa, a Lei 30/1992, do 26 de novembro. Texto consolidado: Última actualización publicada o 05/11/2019.
 • LEI ORGÁNICA 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos digitales. (BOE, 06/12/18). Texto consolidado: Última actualización publicada o 25/06/2019.
 • SEDE ELECTRÓNICA. (De acordo coa Lei 39/2015, do 1 de outubro, no mes de outubro de 2018 entrou en vigor o referente ao rexistro electrónico).
 • DECRETO 25/2020, do 13 de febreiro, polo que se regula a ampliación dos prazos de presentación de solicitudes, recursos administrativos, escritos, comunicacións e documentos no caso de determinadas incidencias técnicas que imposibiliten o funcionamento ordinario da sede electrónica da Xunta de Galicia. (DOG, 27/02/2020).

2. Calendario de días inhábiles

 • VÉXASE o apartado de Calendario Escolar e Laboral no Capítulo 18 desta web.
 • RESOLUCIÓN do 4 de decembro de 2020, da Secretaría de Estado de Política Territorial e Función Pública, pola que se establece a efectos de cómputo de prazos, o calendario de días inhábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2021. (BOE, 14/12/2020).
 • RESOLUCIÓN do 1 de decembro de 2022, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se establece a efectos de cómputo de prazos, o calendario de días inhábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2023. (BOE, 16/12/2022).

3. Administración electrónica

3.1. Técnicas Electrónicas, Informáticas e Telemáticas
 • DECRETO 73/2014, do 12 de xuño, polo que se crean e regulan os órganos colexiados con competencias en materia de seguridade da información e goberno electrónico da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. (DOG, 30/06/14).
 • RESOLUCIÓN do 25 de xuño de 2014, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se establecen as condicións de uso da plataforma FACe-Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas da Administración Xeral do Estado. (BOE, 28/06/14).
 • ORDE do 22 de setembro de 2016 pola que se adaptan e habilitan electronicamente os procedementos administrativos de prazo aberto da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. (DOG, 28/09/16).
3.2. Acreditación dixital do persoal funcionario docente
 • ORDE do 15 de xullo de 2019 pola que se regula a acreditación dixital do persoal funcionario de carreira que preste servizos nos centros docentes dependentes desta consellería no sistema educativo público galego. (DOG, 31/07/19).
3.3. Servizos dixitais educativos
 • O PROXECTO ABALAR.
 • ESPAZO ABALAR
 • VIDEOTITORIAIS sobre os servizos dixitais educativos para docentes e familias: abalarMóbil, Agueiro, Webs Dinámicas e videoconferencias Webex.
 • INFORMACIÓN sobre a seguridade dos servizos dixitais educativos.
 • RECOMENDACIÓNS para o uso dos servizos dixitais educativos.
 • INSTRUCIÓNS relativas ao uso dos servizos educativos dixitais corporativos no marco da emerxencia sanitaria derivada da pandemia por covid-19.
3.4. Webs dinámicas
3.5. Autorización de ensinanzas
 • ORDE do 1 de agosto de 2018 pola que se autorizan ensinanzas de bacharelato para persoas adultas, pola modalidade de Artes, no réxime de educación a distancia telemática, no IES San Clemente de Santiago de Compostela. (DOG, 14/08/18).