Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

23.- Procedemento administrativo

OBSERVACIÓN: No presente Capítulo recóllese só a lexislación publicada a partir do 23 de decembro de 2011. Para ver a lexislación anterior a dita data, ir a páxina 841 do “Manual Lexislativo do Ensino non Universitario Galego” (4ª edición).

1. Disposicións xerais

 • ORDE do 12 de xaneiro de 2012 pola que se regula a habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia. (DOG, 16/01/12).
 • LEI 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. (BOE, 02/10/15). Derroga, entre outra normativa, a Lei 30/1992, do 26 de novembro. Texto consolidado: Última actualización publicada o 05/11/2019.
 • LEI ORGÁNICA 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos digitales. (BOE, 06/12/18). Texto consolidado: Última actualización publicada o 25/06/2019.
 • SEDE ELECTRÓNICA. (De acordo coa Lei 39/2015, do 1 de outubro, no mes de outubro de 2018 entrou en vigor o referente ao rexistro electrónico).
 • DECRETO 25/2020, do 13 de febreiro, polo que se regula a ampliación dos prazos de presentación de solicitudes, recursos administrativos, escritos, comunicacións e documentos no caso de determinadas incidencias técnicas que imposibiliten o funcionamento ordinario da sede electrónica da Xunta de Galicia. (DOG, 27/02/2020).

2. Calendario de días inhábiles

 • VÉXASE o apartado de Calendario Escolar e Laboral no Capítulo 18 desta web.
 • RESOLUCIÓN do 29 de novembro de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se establece a efectos de cómputo de prazos, o calendario de días inhábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2019. (BOE, 11/12/18).
 • CALENDARIO de días inhábiles do ano 2019.
 • Resolución do 27 de novembro de 2019, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se establece a efectos de cómputo de prazos, o calendario de días inhábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2020. (BOE, 04/12/19). Corrección de erros, (BOE, 11/12/19).

3. Técnicas Electrónicas, Informáticas e Telemáticas

 • DECRETO 73/2014, do 12 de xuño, polo que se crean e regulan os órganos colexiados con competencias en materia de seguridade da información e goberno electrónico da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. (DOG, 30/06/14).
 • RESOLUCIÓN do 25 de xuño de 2014, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se establecen as condicións de uso da plataforma FACe-Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas da Administración Xeral do Estado. (BOE, 28/06/14).
 • ORDE do 22 de setembro de 2016 pola que se adaptan e habilitan electronicamente os procedementos administrativos de prazo aberto da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. (DOG, 28/09/16).

4. Acreditación dixital do persoal funcionario docente

 • ORDE do 15 de xullo de 2019 pola que se regula a acreditación dixital do persoal funcionario de carreira que preste servizos nos centros docentes dependentes desta consellería no sistema educativo público galego. (DOG, 31/07/19).