Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

22.- Postos de traballo

SOOBSERVACIÓN: No presente Capítulo recóllese só a lexislación publicada a partir do 23 de decembro de 2011. Para ver a lexislación anterior a dita data, ir a páxina 799 do “Manual Lexislativo do Ensino non Universitario Galego” (4ª edición).

I. LEXISLACIÓN BÁSICA

1. Regulamento de ingreso, accesos e adquisición de novas especialidades

 • REAL DECRETO 276/2007, do 23 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de ingreso, accesos e adquisición de novas especialidades nos corpos docentes a que se refire a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, e se regula o réxime transitorio de ingreso a que se refire a disposición transitoria décimo sétima da citada lei. (BOE, 02/03/07). Corrección de erros, (BOE, 26/07/07). Modificado polo Real Decreto 84/2018, do 23 de febreiro,  (BOE, 24/02/18).
 • REAL DECRETO 270/2022, do 12 de abril, polo que se modifica o Regulamento de ingreso, accesos e adquisición de novas especialidades nos corpos docentes a que se refire a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, e se regula o réxime transitorio de ingreso a que se refire a disposición transitoria décimo séptima da citada lei, aprobado polo Real Decreto 276/2007, do 23 de febreiro. (BOE, 13/04/2022).
 • SENTENZA do 17 de xullo de 2013, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, pola que se anula un parágrafo do apartado 2 do artigo 61 do Real Decreto 276/2007, do 23 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de ingreso, acceso e adquisición de novas especialidades nos corpos docentes a que se refire a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. (BOE, 15/04/14).

2. Especialidades e disposicións relativas ao exercicio da docencia

2.1. Especialidades do Corpo de Mestres
 • REAL DECRETO 1594/2011, do 4 de novembro, polo que se establecen as especialidades docentes do Corpo de Mestres que desempeñen as súas funcións nas etapas de Educación Infantil e de Educación Primaria reguladas na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. (BOE, 09/11/11). Corrección de erros, (BOE, 14/01/12). Derroga a disposición adicional quinta «Especialidades do Corpo de Meestres» e o anexo III do Real Decreto 1364/2010, do 29 de outubro, (BOE, 30/10/10). Texto consolidado: Última actualización publicada o 28/11/2015.
 • ORDE do 10 de xaneiro de 2012 pola que se establece o procedemento de recoñecemento de especialidades do persoal funcionario de carreira do corpo de mestres. (DOG, 20/01/12).
 • ORDE do 23 de xuño de 2020 pola que se establece o procedemento de recoñecemento de especialidades do persoal funcionario de carreira do corpo de mestres, (DOG, 03/07/2020). Derroga a Orde do 10 de xaneiro de 2012.
2.2. Cualificación e formación que deben posuír os mestres dos centros privados
 • REAL DECRETO 476/2013, do 21 de xuño, polo que se regulan as condicións de cualificación e formación que deben posuír os mestres dos centros privados de Educación Infantil e de Educación Primaria. (BOE, 13/07/13). Derroga a Orde do 11 de outubro de 1994, (BOE, 19/10/94).
2.3. Especialidades do Corpo de Profesores de Secundaria e de Idiomas
 • REAL DECRETO 516/2013, do 5 de xullo, polo que se modifica o Real Decreto 336/2010, de 19 de marzo, polo que se establecen as especialidades dos Corpos de Catedráticos e de Profesores de Escolas Oficiais de Idiomas. (BOE, 02/08/13). Texto cosolidado: Última actualización publicada o 16/05/2014.
2.4. Prácticum correspondente ao máster en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas
 • Véxase o Capítulo III, apartado “Centros de prácticas (desenvolvemento do prácticum)”.
2.5. Especialidades do Corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas
 • REAL DECRETO 427/2013, do 14 de xuño, polo que se establecen as especialidades docentes do Corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas vinculadas aos ensinos superiores de Música e de Danza. (BOE, 15/06/13).
 • REAL DECRETO 428/2013, do 14 de xuño, polo que se establecen as especialidades docentes do Corpo de Profesores de Música e Artes Escénicas vinculadas aos ensinos de Música e de Danza. (BOE, 15/06/13). Derroga o Real Decreto 989/2000, do 2 de xuño, (BOE, 22/06/2000).
2.6. Requisitos para o exercicio da docencia e de actividades habituais con menores
2.6.1. Disposicións xerais
 • REAL DECRETO 860/2010, do 2 de xullo, polo que se regulan as condicións de formación inicial do profesorado dos centros privados para exercer a docencia nas ensinanzas de educación secundaria obrigatoria ou de bacharelato. (BOE, 17/07/10). Texto consolidado: Última modificación o 18 de jullo de 2015.
 • ORDE EDU/3498/2011, do 16 de decembro, pola que se modifica a Orde ECI/3858/2007, de 27 de decembro, pola que se establecen os requisitos para a verificación dos títulos universitarios oficiais que habiliten para o exercicio das profesións de Profesor de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas. (BOE, 26/12/11). Texto consolidado da Orde ECI/3858/2007, do 27 de decembro (Última actualización publicada o 26/12/2011).
 • REAL DECRETO 665/2015, do 17 de xullo, polo que se desenvolven determinadas disposicións relativas ao exercicio da docencia na Educación Secundaria Obrigatoria, o Bacharelato, a Formación Profesional e as ensinanzas de réxime especial, á formación inicial do profesorado e ás especialidades dos corpos docentes de Ensino Secundario. (BOE, 18/07/15).
2.6.2. Requisitos para o exercicio de actividades que impliquen contacto habitual con menores
 • ESCRITO da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 1 de marzo de 2016, sobre a esixencia de acreditar non ter sido condenado por algún delito contra a liberdade e indemnidade sexual para o acceso e exercicio ás profesións e actividades que impliquen contacto habitual con menores.
 • COMUNICADO da Subdirección Xeral de Recursos Humanos do 27 de abril de 2016 polo que recorda o artigo 13.5 da LO. 1/1996, de 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor, modificada pola Lei 26/2015, de 28 de xullo, de modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia.
 • MODELO de declaración responsable e autorización de acceso ao Rexistro Central de delincuentes sexuais..

3. Oferta de emprego público

 • DECRETO 5/2022, do 20 de xaneiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, na Comunidade Autónoma de Galicia, para o ano 2022. (DOG, 27/01/2022).
 • DECRETO 80/2022, do 25 de maio, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas derivadas da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022. (DOG, 30/05/2022).
 • Para ofertas de anos anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.
1.4. Temarios
 • ORDE ECD/191/2012, do 6 de febreiro, pola que se regulan os temarios que han de rexer nos procedementos de ingreso, accesos e adquisición de novas especialidades nos corpos docentes establecidos na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. (BOE, 07/02/12).
 • ORDE ECD/1752/2015, do 25 de agosto, pola que se aproban os temarios que han de rexer nos procedementos de ingreso, acceso e adquisición de novas especialidades no Corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas nas especialidades vinculadas ás ensinanzas de música e de danza. (BOE, 28/08/15).
 • ORDE ECD/1753/2015, do 25 de agosto, pola que se aproban os temarios que han de rexer nos procedementos de ingreso, acceso e adquisición de novas especialidades no Corpo de Profesores de Música e Artes Escénicas nas especialidades vinculadas ás ensinanzas de música e de danza. (BOE, 28/08/15).
1.5. Acceso aos corpos de catedráticos
 • ORDE do 4 de decembro de 2013 que modifica a Orde do 5 de decembro de 2008 (Diario Oficial de Galicia do 10 de decembro) pola que se resolve o procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de escolas oficiais de idiomas e de artes plásticas e deseño, convocado pola Orde do 10 de novembro de 2007 (Diario Oficial de Galicia do 15 de novembro). (DOG, 12/12/13).
 • ORDE do 4 de xuño de 2020 pola que se convoca procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas. (DOG, 22/06/2020). Corrección de erros, (DOG, 15/07/2020).
 • RESOLUCIÓN do 30 de xullo de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se nomea e se fai pública a composición dos tribunais encargados da selección das persoas aspirantes no procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas, convocados pola Orde do 4 de xuño de 2020. (DOG, 01/09/2021).
 • ORDE do 9 de febreiro de 2022 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas convocado pola Orde do 4 de xuño de 2020 (Diario Oficial de Galicia do 22 de xuño). (DOG, 22/02/2022).
 • ORDE do 12 de abril de 2022 pola que se modifica o anexo I da Orde do 9 de febreiro de 2022 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas, convocado pola Orde do 4 de xuño de 2020 (Diario Oficial de Galicia do 22 de xuño). (DOG, 21/04/2022).
 • ORDE EFP/416/2022, do 5 de maio, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Comunidade Autónoma de Galicia, se nomean persoal funcionario de carreira dos Corpos de Catedráticos de Ensino Secundario, de Artes Plásticas e Deseño e de Escolas Oficiais de Idiomas, aos/ as seleccionados/ as no procedemento de acceso convocado por Orde do 4 de xuño de 2020. (BOE, 12/05/2022).
1.6. Procedementos selectivos
 • ORDE do 28 de xaneiro de 2022 pola que se convocan procedementos selectivos de acceso ao corpo de inspectores de educación, ao corpo de profesores de ensino secundario e ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de artes plásticas e deseño e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG, 31/01/2022). Corrección de erros, (DOG, 25/03/2022).
 • RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2022, Composición dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos convocados pola Orde de 28 de febreiro de 2022. . (DOG, 02/06/2022). Corrección de erros, (DOG, 10/06/2022).
 • ORDE do 4 de agosto de 2022 pola que se fai pública a relación de persoal que superou o concurso-oposición no proceso selectivo convocado pola Orde do 28 de xaneiro de 2022, (DOG, 23/08/2022). Modificada pola Orde do 30 de decembro de 2022, (DOG, 10/01/2023) e pola Orde do 7 de febreiro de 2023, (DOG, 21/02/2023).
 • Orde do 25 de agosto de 2022 pola que se nomean persoal funcionario en prácticas, (DOG, 31/08/2022).
 • ORDE do 19 de outubro de 2022 pola que se convocan procedementos selectivos extraordinarios de estabilización para o ingreso, mediante concurso de méritos, aos corpos de profesores de ensino secundario, profesores especialistas en sectores singulares da formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos de música e artes escénicas, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño e de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, (DOG, 28/10/2022). Corrección de erros, (DOG, 14/11/2022). Modificada pola Orde do 9 de maio de 2023, (DOG, 15/05/2023).
 • RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2022, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se anuncia a convocatoria da Orde do 5 de decembro de 2022 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso aos corpos de profesores de ensino secundario, profesores especialistas en sectores singulares da formación profesional, de profesores de escolas oficiais de idiomas, de profesores de música e artes escénicas, de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres, (DOG, 22/12/2022).
 • Para procedementos selectivos anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.

2. Unidades e postos de traballo (Catálogo de centros)

2.1. Modificacións de unidades e de postos de traballo
 • ORDE do 20 de xullo de 2012 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. (DOG, 03/08/12).
 • ORDE do 30 de xullo de 2013 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. (DOG, 08/08/13). Corrección de erros, (DOG, 07/10/13).
 • ORDE do 7 de xullo de 2014 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. (DOG, 29/07/14). Corrección de erros (DOG, 10/09/14).
 • ORDE do 6 de xullo de 2015 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. (DOG, 21/07/15). Corrección de erros, (DOG, 14/09/15).
 • ORDE do 29 de xuño de 2016 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. (DOG, 15/07/16).
 • ORDE do 6 de xullo de 2017 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. (DOG, 26/07/17). Corrección de erros, (DOG, 28/07/17).
 • ORDE do 16 de xullo de 2018 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. (DOG, 30/07/18). Corrección de erros, (DOG, 21/09/18).
 • ORDE do 15 de xullo de 2019 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. (DOG, 29/07/19).
 • ORDE do 3 de agosto de 2020 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. (DOG, 12/08/2020). Corrección de erros, (DOG, 05/11/2020).
 • UNIDADES de educación infantil, educación primaria e educación especial, habilitadas en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2020/2021.
 • ORDE do 22 de xullo de 2021 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. (DOG, 06/08/2021).
 • ORDE do 23 de novembro de 2021 pola que se modifican a Orde do 22 de xullo de 2021, de modificación das unidades e dos postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial, e a Orde do 26 de xullo de 2021 pola que se desenvolve o Decreto 107/2021, do 1 de xullo, polo que se transforman institutos de educación secundaria en centros integrados de formación profesional e se trasladan ensinanzas. (DOG, 01/12/2021). Corrección de erros. (DOG, 30/03/2022).
 • PUBLICACIÓN da relación de unidades de educación infantil, educación primaria e educación especial habilitadas en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021/2022.
 • ORDE do 26 de xullo de 2022 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. (DOG, 12/08/2022). Corrección de erros, (DOG, 15/11/2022).
 2.2. Centros e postos cualificados de especial dificultade
 • ORDE do 6 de novembro do 2017 pola que se actualizan os anexos da Orde do 18 de outubro de 2010 pola que se establecen os centros e postos cualificados de especial dificultade na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 17/11/17). Corrección de erros, (DOG, 24/11/17).

3. Comisión de servizos e permutas

3.1. Comisións de servizos
3.1.1. Conciliación da vida familiar e laboral
 • ORDE do 14 de marzo de 2012 pola que se modifica parcialmente a Orde do 28 de xuño de 2006 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizo e por petición da interesada ou interesado, dos funcionarios dos corpos docentes en centros dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, en atención á situación de conciliación da vida familiar e laboral. (DOG, 27/03/12). Derrogada pola Orde do 9 de xuño de 2017. (DOG, 19/06/17).
 • COMISIÓNS DE SERVIZOS por conciliación familiar e laboral (2017).
 • ORDE do 9 de xuño de 2017 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e por petición da persoa interesada, do persoal funcionario dos corpos docentes que imparte docencia en centros dependentes desta consellería, en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral. (DOG, 19/06/17). Corrección de erros, (DOG, 26/06/17). Derrogada pola Orde do 23 de febreiro de 2018.
 • ORDE do 23 de febreiro de 2018 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e por petición da persoa interesada, do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que imparte docencia en centros dependentes desta consellería, en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral (código de procedemento ED010A). (DOG, 08/03/18). Modificada pola ORDE do 3 de abril de 2018, (DOG, 10/04/18).
 • ORDE do 15 de abril de 2019 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e por petición da persoa interesada, do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que imparte docencia en centros dependentes desta consellería, en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral (código de procedemento ED010A). (DOG, 30/04/19).
 • .APERTURA do prazo de solicitude de comisión de servizo en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral para o curso académico 2021-22.
 • WEB da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.
3.1.2. Atención a situacións persoais especiais por motivos de saúde
 • ORDE do 20 de abril de 2018 pola que se modifica a Orde do 30 de abril de 2007 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e por petición da interesada ou interesado, dos funcionarios dos corpos docentes en centros dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, en atención a situacións persoais especiais por motivos de saúde (Diario Oficial de Galicia número 48, do 8 de marzo; corrección de erros do 11 de maio). (DOG, 30/04/18).
 • ORDE do 28 de febreiro de 2020 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e por petición da persoa interesada, do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación en centros dependentes desta consellería en atención a situacións persoais especiais por motivos de saúde, (DOG, 09/03/2020). Modificada pola Orde do 31 de marzo de 2023, (DOG, 12/04/2023).
 • COMISIÓNS de servizo por motivos de saúde.
 • COMISIÓNS de servizos por motivos de saúde (2019).
 • APERTURA do prazo de solicitude de comisión de servizo en atención a situacións persoais especiais por motivos de saúde para o curso académico 2021-22.
3.1.3. Para cubrir postos de escolarización ao alumnado de atención preferente
 • ORDE do 4 de abril de 2018 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización ao alumnado de atención preferente. (DOG, 20/04/18). Modificada pola ORDE do 26 de abril de 2018. (DOG, 03/05/18).
 • RESOLUCIÓN do 17 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se procede á adxudicación definitiva do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización ao alumnado de atención preferente. (DOG, 01/08/18).
3.2. Permutas
 • REAL DECRETO 1364/2010, do 29 de outubro, polo que se regula o concurso de traslados de ámbito estatal entre persoal funcionario dos corpos docentes contemplados na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación e outros procedementos de provisión de prazas a cubrir por estes. (BOE, 30/10/10). Disposición adicional sexta (Permutas).
 • ORDE do 17 xuño de 2017 pola que se regulan os intercambios provisionais de prazas do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros dependentes desta consellería (código ED002A). (DOG, 30/06/17). Corrección de erros, (DOG, 10/07/17).
 • ORDE do 4 de xullo de 2019 pola que se modifica a Orde do 17 de xuño de 2017 pola que se regulan os intercambios provisionais de prazas do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, en centros dependentes desta consellería (código de procedemento ED002A) (Diario Oficial de Galicia número 124, do 30 de xuño). (DOG, 11/07/2019).
 • BOLSA pola que se pode solicitar intercambiar o destino para o profesorado de educación infantil e primaria (curso 2018/2019)

4. Persoal docente interino, substituto e de relixión

5. Concursos de traslados (Curso 2022-2023)

 • ORDE EFP/834/2022, do 2 de agosto, pola que se establecen as normas procedementais aplicables aos concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante o curso 2022/2023, para persoal funcionario dos Corpos docentes contemplados na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. (BOE, 01/09/2022).
 • ORDE do 4 de outubro de 2022 pola que se convoca concurso de traslados entre o persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación. (DOG, 14/10/2022). Corrección de erros, (DOG, 31/10/2022).
 • ORDE do 26 de outubro de 2022 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería, (DOG, 21/11/2022). Modificada pola Orde do 25 de novembro de 2022, (DOG, 02/12/2022).
 • RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2023, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpo de mestres (código de procedemento ED012A), convocado mediante a Orde do 4 de outubro de 2022 (DOG, 12/05/2023).
 • Para cursos anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.

6. Destinos provisionais, caurso 2021-2022

 • RESOLUCIÓN do 16 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca o concurso de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2021/22 entre o persoal docente…  (DOG, 28/06/2021). Corrección de erros, (DOG, 07/07/2021).
 • RESOLUCIÓN do 3 de agosto de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2021/22 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concellaría, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino ou substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso ao servizo activo. (DOG, 25/08/2021).
 • RESOLUCIÓN do 8 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se adxudican definitivamente os destinos provisionais para o próximo curso académico 2021/22. (DOG, 27/09/2021).

7. Concursos de méritos

7.1. Prazas sometidas a convenio
 • RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2021 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir prazas de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería.
 • Para convocatorias anteriores, véxase Lexislación Complementaria nes Capítulo.
7.2. Formación e recursos e de asesores na Consellería
 • ORDE do 18 de xuño de 2021 pola que se convoca concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos Centros de Formación e Recursos e asesorías do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos Centros de Formación e Recursos
 • RESOLUCIÓN do 29 de maio de 2023, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica o anuncio da convocatoria de concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos centros de formación e recursos e asesorías do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos. (DOG, 02/06/2023).
 • WEB da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.
 • Para convocatorias anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste Capítulo.
7.3. Dirección de centros

No Capítulo XX desta web, véxase:

 • Selección e o nomeamento da Dirección dos centros docentes públicos.
 • Para cubrir a dirección dos centros residenciais docentes.
7.4. Postos de escolarización a alumnado de atención preferente
 • ORDE do 16 de maio de 2017 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en réxime de comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente. (DOG, 29/05/17). Corrección de erros, (DOG, 06/06/17).
 • RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve o concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en réxime de comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente. (DOG, 07/08/17).

8. Declaración responsable e autorización de acceso ao Rexistro Central de delincuentes sexuais

9. Interinidades e/ou substitucións

9.1. Procedementos para a elaboración de listas
 • RESOLUCIÓN do 29 de setembro de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidades de Chinés (592004) e Xaponés (592013); no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de Viola da Gamba (594432) e no corpo de profesores de artes plásticas e deseño, especialidade de Deseño de Moda (595510). (DOG, 06/10/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 23 de outubro de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de artes plásticas e deseño, especialidades de Debuxo Técnico (595008) e de Deseño de Produto (595511). (DOG, 27/10/17). Corrección de erros, (DOG, 09/11/17).
9.2. Anuncios
 • Tanto de publicación de puntuacións como de apertura de prazos de presentación de solicitudes, véxase en Lexislación Complementaria deste Capítulo.

I. LEXISLACIÓN COMPLEMENTARIA

1. Oferta de emprego público

1.1. Ano 2013
 • DECRETO 39/2013, do 21 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013. (DOG, 04/03/13). Ligazón
 • DECRETO 86/2013, do 6 de xuño, polo que se modifica o Decreto 39/2013, do 21 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013. (DOG, 11/06/13). Ligazón
1.2. Ano 2014
 • DECRETO 20/2014, do 13 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014. (DOG, 26/02/14). Ligazón
1.3. Ano 2015
 • DECRETO 35/2015, do 5 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015. (DOG, 10/03/15). Ligazón
1..4. Ano 2016
 • DECRETO 21/2016, do 25 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016. (DOG, 07/03/16). Ligazón
1.5. Ano 2017
 • REAL DECRETO-LEI 6/2017, do 31 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público nos ámbitos de persoal docente non universitario e universitario, Forzas Armadas, Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e Corpos de Policía dependentes das Comunidades Autónomas para 2017. (BOE, 01/04/17). Ligazón. Corrección de erros. (BOE, 07/04/17). Ligazón
 • DECRETO 36/2017, do 6 de abril, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017. (DOG, 07/04/17). Ligazón
1.6. Ano 2018
 • DECRETO 29/2018, do 22 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018. (DOG, 13/03/18).
1.7. Ano 2019
 • DECRETO 12/2019, do 7 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019. (DOG, 21/02/19).
1.8. Ano 2020
 • DECRETO 164/2019, do 12 de decembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 31/12/19).
1.9. Ano 2021
 • DECRETO 84/2021, do 12 de maio, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021. (DOG, 02/06/2021).

2. Procedementos selectivos

2.1. Ano 2013
2.1.1. Convocatoria
 • ORDE do 23 de marzo de 2013 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 04/04/13). Ligazón. . Corrección de erros, (DOG, 12/04/13). Ligazón
2.1.2. Relación de persoas aspirantes aos procesos selectivos
 • RESOLUCIÓN do 14 de maio de 2013 pola que se fan públicas as listas provisorias de admitidos e excluídos. (DOG, 24/05/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2013 pola que se elevan a definitivas as relacións de persoas aspirantes admitidas e excluídas. (DOG, 11/06/13). Ligazón; C. de erros, (DOG, 14/06/13) Ligazón, e (DOG, 01/07/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2013 pola que se fai pública a lista definitiva dos opositores que deberán realizar a proba de acreditación do coñecemento de lingua galega. (DOG, 11/06/13). Ligazón; Corrección de erros, (DOG, 14/06/13). Ligazón, e (DOG, 01/07/13). Ligazón
2.1.3. Tribunais
 • RESOLUCIÓN do 27 de maio de 2013 pola que se procede a nomear o tribunal que xulgará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega. (DOG, 31/05/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 31 de maio de 2013 pola que se nomean tribunais. (DOG, 06/06/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2013 pola que se fai pública a distribución dos aspirantes admitidos. (DOG, 12/06/13). Ligazón
2.1.4. Publicación de listas de aspirantes aprobados
 • ORDE do 29 de xullo de 2013. (DOG, 23/08/13). Ligazón
 • ORDE do 2 de decembro de 2013 pola que se modifica a do 29 de xullo de 2013. (DOG, 10/12/13). Ligazón
2.1.5. Profesorado na fase de prácticas
 • ORDE do 30 de xullo de 2013 pola que se nomean funcionarios en prácticas, (DOG, 26/08/13). Ligazón
 • ORDE do 20 de maio de 2014 pola que se declaran aptos na fase de prácticas, (DOG, 27/05/14). Ligazón
 • ORDE do 11 de xuño de 2015 pola que se declaran aptos na fase de prácticas, (DOG, 23/06/15). Ligazón
2.1.6. Nomeamento de funcionarios de carreira
 • ORDE ECD/1939/2015, do 10 de setembro, pola que se nomean funcionarios de carreira do Corpo de Mestres, aos seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orde de 23 de marzo de 2013. (BOE, 25/09/15).
 • ORDE ECD/1485/2014, do 21 de xullo, pola que se nomean funcionarios de carreira do Corpo de Mestres aos seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orde do 23 de marzo de 2013. (BOE, 07/08/14).
 • ORDE EFP/867/2019, do 29 de xullo, pola que, a proposta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Comunidade Autónoma de Galicia, se nomean funcionarios de carreira do Corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas, nas especialidades vinculadas aos ensinos superiores de música, aos seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orde do 20 de marzo de 2018. (BOE, 08/08/19).
2.2. Ano 2014
2.2.1. Convocatoria
 • ORDE do 17 de marzo de 2014 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario e procedemento de adquisición de novas especialidades, (DOG, 26/03/14). Ligazón. Corrección de erros,  (DOG, 29/04/14). Ligazón
2.2. Relación de persoas aspirantes aos procesos selectivos
 • RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2014 pola que se fai pública a lista provisional de admitidos e excluídos. (DOG, 14/05/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 2 de xuño de 2014 pola que se fai pública a lista definitiva de admitidos e excluídos. (DOG, 12/06/14). Ligazón.
 • ANUNCIO do 19 de xuño de 2014 polo que se dá publicidade á Resolución do 18 de xuño de 2014 que modifica a Resolución do 2 de xuño de 2014. (DOG, 04/07/14). Ligazón
2.2.3. Tribunais
 • RESOLUCIÓN do 7 de maio de 2014 pola que se procede a nomear o tribunal que xulgará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega. (DOG, 26/05/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 22 de maio de 2014, pola que se nomean triunais. (DOG, 03/06/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2014 pola que se fan públicas as resolucións dos tribunais. (DOG, 09/06/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 3 de xuño de 2014 pola que se fai pública a distribución dos aspirantes definitivamente admitidos . (DOG, 12/06/14). Ligazón
2.2.4.  Publicación de listas de aspirantes aprobados
 • ORDE do 29 de xullo de 2014 pola que se fai pública a relación do persoal aspirante que superou o concurso-oposición no proceso selectivo convocado pola Orde do 17 de marzo de 2014, (DOG, 22/08/14). Ligazón
2.2.5. Profesorado na fase de prácticas
 • ORDE do 4 de setembro de 2014 pola que se nomean funcionarios en prácticas, (DOG, 12/09/14). Ligazón
 • ORDE do 15 de xuño de 2015 pola que se declaran aptos na fase de prácticas, (DOG, 23/06/15). Ligazón
 • ORDE do 22 de xuño de 2016 pola que se declaran aptos na fase de prácticas, (DOG, 06/07/16). Ligazón
2.2.6. Nomeamento de funcionarios de carreira
 • ORDE ECD/1898/2015, do 7 de setembro pola que se nomean funcionarios de carreira. (BOE, 21/09/15). Ligazón
 • ORDE ECD/1325/2016, do 18 de xullo, pola que se nomean funcionarios de carreira. (BOE, 03/08/16). Ligazón
2.3. Ano 2015
2.3.1. Convocatoria
 • ORDE do 11 de marzo de 2015 pola que se convocan os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 18/03/15). Ligazón. Corrección de erros, (DOG, 19/05/15). Ligazón
2.3.2. Relación de persoas aspirantes aos procesos selectivos
 • RESOLUCIÓN do 6 de maio de 2015 pola que se fan públicas as listas provisorias de admitidos e excluídos, (DOG, 18/05/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 3 de xuño de 2015 pola que se elevan a definitivas as relacións de aspirantes admitidos e excluídos, (DOG, 11/06/15). Ligazón. Corrección de erros, (DOG, 23/06/15), Ligazón; e (DOG, 02/07/15). Ligazón
2.3.3. Tribunais
 • RESOLUCIÓN do 15 de maio de 2015 pola que se procede a nomear e facer pública a composición do tribunal que xulgará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega. (DOG, 25/05/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 2 de xuño de 2015 pola que se fai pública a lista definitiva dos opositores que deberán realizar a proba de acreditación do coñecemento de lingua galega , (DOG, 10/06/15).
 • RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2015 pola que se nomean os tribunais que xulgarán o proceso selectivo para ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades. (DOG, 01/06/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 1 de xuño de 2015 pola que se fan públicas as resolucións dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo para ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades. (DOG, 09/06/15). Ligazón
2.3.4. Publicación de listas de aspirantes aprobados
 • ORDE do 24 de xullo de 2015 que modifica a Orde do 31 de xullo de 2010 (Diario Oficial de Galicia do 23 de agosto) pola que se fai pública a lista dos opositores que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 16 de marzo de 2010 (Diario Oficial de Galicia do 5 de abril). (DOG, 03/08/15). Ligazón
 • ORDE do 28 de xullo de 2015 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición no proceso selectivo convocado pola Orde do 11 de marzo de 2015, (DOG, 20/08/15). Ligazón
2.3.5. Profesorado na fase de prácticas
 • ORDE do 29 de xullo de 2015 pola que se nomean funcionarios en prácticas. (DOG, 21/08/15). Ligazón. Corrección de erros. (DOG, 31/08/15). Ligazón
 • ORDE do 15 de setembro de 2015 pola que se nomean funcionarios en prácticas. (DOG, 02/10/15). Ligazón
 • ORDE do 22 de xuño de 2016 pola que se declaran aptos na fase de prácticas. (DOG, 06/07/16). Ligazón
2.3.6. Nomeamento de funcionarios de carreira
 • ORDE ECD/1326/2016, do 18 de xullo, pola que se nomean funcionarios de carreira do Corpo de Mestres os seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orde de 11 de marzo de 2015. (BOE, 03/08/16). Ligazón
 • ORDE ECD/1327/2016, do 18 de xullo, pola que se nomean funcionarios de carreira do Corpo de Inspectores de Educación os seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orde de 11 de marzo de 2015. (BOE, 03/08/16). Ligazón
 • ORDE ECD/1016/2017, do 9 de outubro, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Comunidade Autónoma de Galicia, se nomean funcionarios de carreira do Corpo Mestres aos seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orde do 11 de marzo de 2015. (BOE, 24/10/17). Ligazón
2.4. Ano 2016
2.4.1. Convocatoria
 • ORDE do 4 de abril de 2016 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades, (DOG, 19/04/16). Ligazón. Corrección de erros, Ligazón. Corrección de erros, (DOG, 09/06/16). Ligazón
2.4.2. Relación de persoas aspirantes aos procesos selectivos
 • RESOLUCIÓN do 24 de maio de 2016 pola que se fan públicas as listas provisorias de admitidos e excluídos, (DOG, 02/06/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2016 pola que se fai pública a lista definitiva dos opositores que deberán realizar a proba de acreditación do coñecemento de lingua castelá, (DOG, 16/06/16). Ligazón. Corrección de erros, (DOG, 18/07/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2016 pola que se elevan a definitivas as relacións de aspirantes admitidos e excluídos  (DOG, 22/06/16). Ligazón. CORRECCIÓN de erros, (DOG, 20/07/16). Ligazón
2.4.3. Tribunais
 • RESOLUCIÓN do 31 de maio de 2016 pola que se procede a nomear e facer pública a composión dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega, (DOG, 08/06/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 7 de xuño de 2016 pola que se nomean os tribunais que xulgarán os procesos selectivos  convocado pola Orde do 4 de abril de 2016, (DOG, 15/06/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2016 pola que se fan públicas as resolucións dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos  (DOG, 16/06/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2016 pola que se fai pública a distribución entre os distintos tribunais dos aspirantes definitivamente admitidos nos procedementos selectivos  (DOG, 21/06/16). Ligazón.
2.4.4.  Publicación de listas de aspirantes aprobados
 • ORDE do 28 de xullo de 2016 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición no proceso selectivo convocado pola Orde do 4 de abril de 2016, (DOG, 19/08/16). Ligazón
2.4.5. Profesorado na fase de prácticas
 • ORDE do 29 de xullo de 2016 pola que se nomean funcionarios en prácticas. (DOG, 19/08/16). Ligazón
 • ORDE do 2 de setembro de 2016 pola que se nomean funcionarios en prácticas. (DOG, 14/09/16). Ligazón
 • ORDE do 4 de xullo de 2017 pola que se declaran aptos na fase de prácticas, (DOG, 13/07/17). Ligazón
2.4.6. Nomeamento de funcionarios de carreira
 • ORDE ECD/1092/2017, do 30 de outubro, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, da Comunidade Autónoma de Galicia, se nomean funcionarios de carreira do Corpo de Mestres aos seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orde do 4 de abril de 2016. (BOE, 13/11/17). Ligazón. Corrección de erros, (BOE, 27/11/17), Ligazón e (BOE, 15/12/17), Ligazón
 • ORDE ECD/1091/2017, do 30 de outubro, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, da Comunidade Autónoma de Galicia, se nomean funcionarios de carreira do Corpo de Inspectores de Educación, aos seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orde do 4 de abril de 2016. (BOE, 13/11/17). Ligazón
 • ORDE ECD/1141/2017, do 14 de novembro, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, da Comunidade Autónoma de Galicia, se nomean funcionarios de carreira, dos Corpos de Profesores de Ensino Secundario e Profesores Técnicos de Formación Profesional, aos seleccionados nos procedementos selectivos convocados por Orde do 4 de abril de 2016. (BOE, 24/11/17). Ligazón
2.5. Ano 2017
2.5.1. Convocatoria
 • ORDE do 7 de abril de 2017 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas, e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 17/04/17). Ligazón. Corrección de erros, (DOG, 27/04/17) e (DOG, 09/06/17). Ligazón
2.5.2. Tribunais
 • RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2017 pola que se nomea e fai pública a composición dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos convocados pola Orde do 7 de abril de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 17 de abril). Ligazón
2.5.3. Publicación de listas de aspirantes aprobados
2.5.4. Profesorado na fase de prácticas
 • ORDE do 4 de agosto de 2017 pola que se nomean funcionarios ou funcionarias en prácticas as persoas opositoras que superaron o procedemento selectivo de ingreso ao corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 7 de abril de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 17 de abril). (DOG, 25/08/17). Ligazón
 • ORDE do 11 de setembro de 2017 pola que se nomean funcionarios ou funcionarias en prácticas as persoas opositoras que superaron os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas, e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 7 de abril de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 17 de abril). (DOG, 15/09/17). Ligazón
 • ORDE do 21 de xuño de 2018 pola que se declaran aptos na fase de prácticas os opositores que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 7 de abril de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 17 de abril). (DOG, 03/07/18).
2.5.5. Nomeamento de funcionarios de carreira
 • ORDE EFP/1017/2018, do 20 de setembro, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, da Comunidade Autónoma de Galicia, se nomean funcionarios de carreira do Corpo de Mestres aos seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orde do 7 de abril de 2017. (BOE, 04/10/18).
 • ORDE EFP/1160/2018, de 24 de outubro, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, da Comunidade Autónoma de Galicia, se nomean funcionarios de carreira aos seleccionados nos procedementos selectivos convocados por Orde de 7 de abril de 2017. (BOE, 06/11/18).
 • ORDE EFP/55/2020, do 15 de xaneiro, pola que, a proposta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Comunidade Autónoma de Galicia, se nomean funcionarios de carreira do Corpo de Profesores de Ensino Secundario, a determinados aspirantes seleccionados nos procedementos selectivos convocados por Orde do 7 de abril de 2017. (BOE, 25/01/2020).
2.6. Ano 2018
2.6.1. Convocatorias
 • ORDE do 20 de marzo de 2018 pola que se convoca procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música. (DOG, 16/04/18). Corrección de erros, (DOG, 07/05/18) e (DOG, 05/06/18).
2.6.2. Tribunais
 • RESOLUCIÓN do 28 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se nomea e se fai pública a composición dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores…(DOG, 07/06/18).
2.6.3.  Publicación de listas de aspirantes aprobados
 • ORDE do 31 de xullo de 2018 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de en… (DOG, 23/08/18). Modificada pola Orde do 1 de xullo de 2019, (DOG, 10/07/19) e pola Orde do 30 de outubro de 2019, (DOG, 13/11/19).
 • RESOLUCIÓN do 11 de outubro de 2019 pola que se modifica a Resolución do 4 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música, convocado pola Orde do 20 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 16 de abril). (DOG, 24/10/19).
2.6.4. Profesorado na fase de prácticas
 • ORDE do 2 de agosto de 2018 pola que se nomean funcionarios ou funcionarias en prácticas as persoas opositoras que superaron o procedemento selectivo de ingreso ao corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 14 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 21 de marzo). (DOG, 24/08/18).
 • ORDE do 18 de setembro de 2018 pola que se nomean funcionarios ou funcionarias en prácticas as persoas que superaron o procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música, convocado pola Orde do 20 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 16 de abril). (DOG, 03/10/18).
 • ORDE do 25 de xuño de 2019 pola que se declaran aptas na fase de prácticas as persoas opositoras que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 14 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 21 de marzo de 2018). (DOG, 05/07/19).
2.6.5. Nomeamento de funcionarios de carreira
 • ORDE EFP/907/2019, do 5 de agosto, pola que, a proposta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Comunidade Autónoma de Galicia, se nomean funcionarios de carreira do Corpo de Mestres, aos seleccionados nos procedementos selectivos convocados por Orde do 14 de marzo de 2018. (BOE, 03/09/19). Corrección de erros, (BOE, 18/09/19).
 • ORDE EFP/908/2019, do 5 de agosto, pola que, a proposta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Comunidade Autónoma de Galicia, se nomean funcionarios de carreira dos Corpos de Profesores de Ensino Secundario, Profesores de Escolas de Idiomas e Profesores Técnicos de Formación Profesional, aos seleccionados nos procedementos selectivos convocados por Orde do 14 de marzo de 2018. (BOE, 03/09/19). Corrección de erros, (BOE, 18/09/19).
 • ORDE EFP/729/2020, do 23 de xullo, pola que, a proposta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Comunidade Autónoma de Galicia, se nomean funcionarios de carreira do Corpo de Profesores de Ensino Secundario, aos seleccionados nos procedementos selectivos convocados por Orde do 14 de marzo de 2018. (BOE, 30/07/2020).
2.7. Ano 2019
2.7.1. Convocatoria
2.7.2. Composición dos tribunais
2.7.3. Relación de aspirantes que superaron o concurso-oposición
2.7.4. Nomeamento de funcionarios en prácticas
2.7.5. Nomeamento de funcionarios de carreira
 • ORDE EFP/716/2020, do 22 de xullo, pola que, a proposta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Comunidade Autónoma de Galicia, se nomean funcionarios de carreira dos Corpos de Profesores de Ensino Secundario, Profesores de Escolas de Idiomas, Profesores de Música e Artes Escénicas, Profesores Técnicos de Formación Profesional e de Mestres, aos seleccionados nos procedementos selectivos, convocados por Orde do 21 de febreiro de 2019. (BOE, 29/07/2020).
 • ORDE EFP/867/2021, do 3 de agosto, pola que, a proposta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Comunidade Autónoma de Galicia, se nomean funcionarios de carreira dos Corpos de Profesores de Ensino Secundario, Profesores Técnicos de Formación Profesional e Mestres a determinados aspirantes seleccionados nos procedementos selectivos convocados por Orde do 21 de febreiro de 2019. (BOE, 10/08/2021).
 • ORDE EFP/870/2022, do 5 de setembro, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Comunidade Autónoma de Galicia, se nomean funcionarias de carreira dos Corpos de Profesores de Ensino Secundario, ás aspirantes seleccionadas nos procedementos selectivos convocados por Orde do 21 de febreiro de 2019. (BOE, 13/09/2022).
2.8. Anos 2020 e 2021
 • ORDE do 24 de febreiro de 2020 pola que se convocan procedementos selectivos de acceso ao corpo de inspectores de educación, ao corpo de profesores… (DOG, 13/03/2020). Modificada pola ORDE do 30 de xullo de 2020. (DOG, 07/08/2020), pola ORDE do 15 de xaneiro de 2021, (DOG, 25/01/2021) e pola ORDE do 5 de marzo de 2021, (DOG, 16/03/2021).
 • OPOSICIÓNS 2020: Aclaracións sobre as programacións e outros aspectos en relación á Covid-19.
 • RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se nomea e se fai pública a composición dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpos de …. (DOG, 04/06/2120). Corrección de erros, (DOG, 15/06/2021).
 • ORDE do 4 de agosto de 2021 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso aos corpos de profesorado, (DOG, 23/08/2021). Corrección de erros, (DOG, 26/08/2021) e (DOG, 07/04/2022).
 • CORRECCIÓN DE ERROS da Orde do 4 de agosto de 2021, pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o procedemento de acceso a distintos corpos e o procedemento de adquisición de novas especialidades.(DOG, 07/04/2022).
 • ORDE do 30 de agosto de 2021 pola que se nomean persoal funcionario en prácticas as persoas opositoras que superaron o procedemento selectivo de ingreso ao corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 24 de febreiro de 2020. (DOG, 01/09/2021).
 • ORDE do 21 de setembro de 2021 pola que se nomean persoal funcionario en prácticas as persoas opositoras que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 24 de febreiro de 2020, modificada pola Orde do 15 de xaneiro de 2021 e pola Orde do 21 de febreiro de 2019. (DOG, 24/09/2021).
 • ORDE do 12 de xullo de 2022 pola que se declaran aptas na fase de prácticas as persoas opositoras que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 24 de febreiro de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 50, do 13 de marzo), modificada pola Orde do 15 de xaneiro de 2021 (Diario Oficial de Galicia número 15, do 25 de xaneiro). (DOG, 22/07/2022). Corrección de erros. (DOG, 03/08/2022).
 • Orde do 25 de agosto de 2022 pola que se nomean persoal funcionario en prácticas, (DOG, 31/08/2022).
 • ORDE EFP/862/2022, do 30 de agosto, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Comunidade Autónoma de Galicia, se nomea persoal funcionario de carreira do Corpo de mestres aos seleccionados nos procedementos selectivos convocados por Orde do 24 de febreiro de 2020. (BOE, 12/09/2022).
 • ORDE EFP/910/2022, do 15 de setembro, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Comunidade Autónoma de Galicia, se nomea persoal funcionario de carreira dos Corpos de Inspectores de Educación, Profesores de Ensinanza Secundaria, Profesores de Escolas Oficiais de Idiomas, Profesores de Música e Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas e Deseño e Profesores Técnicos de Formación Profesional, aos seleccionados nos procedementos selectivos convocados por Orde do 24 de febreiro de 2020. (BOE, 23/09/2022). Corrección de erros, (BOE, 20/10/2022).

3. Adscrición de persoal docente

 • ORDE do 5 de novembro 2012 pola que se fai pública a relación do persoal docente que obtivo destino definitivo no proceso de adscrición regulado na Orde do 17 de xullo de 2012 (DOG do 26 de xullo) pola que se desenvolve o Decreto 153/2012, do 5 de xullo, polo que se transforma o centro público integrado Celso Emilio Ferreiro de Vigo en centro público de educación primaria, se fusionan os institutos da localidade de Ribadeo e se trasladan ensinanzas. (DOG, 15/11/12). Ligazón
 • ORDE do 10 de xullo de 2013 pola que se fai pública a relación de persoal docente que obtivo destino definitivo no proceso de adscrición regulado na Orde do 14 de xuño de 2013, pola que se desenvolve o Decreto 49/2013, do 21 de marzo, polo que se crean e se transforman institutos de educación secundaria da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 29/07/13). Ligazón
 • ORDE do 21 de xullo de 2015 pola que se fai pública a relación de persoal docente que obtivo destino definitivo no proceso de adscrición regulado pola Orde do 8 de xuño de 2015, pola que se desenvolve o Decreto 50/2015, do 26 de marzo, polo que se crea un instituto de educación secundaria no concello de Culleredo. (DOG, 03/08/15). Ligazón
 • ORDE do 18 de setembro de 2017 pola que se fai pública a relación do persoal docente que obtivo destino definitivo no proceso de adscrición regulado na Orde do 19 de xullo de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 4 de agosto) pola que se desenvolve o Decreto 60/2017, do 22 de xuño, de reorganización de centros docentes de determinadas localidades. (DOG, 27/09). Ligazón
 • ORDE do 30 de setembro de 2021 pola que se fai pública a relación do persoal docente que obtivo destino definitivo no proceso de adscrición regulado na Orde do 26 de xullo de 2021 pola que se desenvolve o Decreto 107/2021, do 1 de xullo, polo que se transforman institutos de ensino secundario en centros integrados de formación profesional e se trasladan ensinanzas. (DOG, 08/10/2021).

4. Concursos de traslados: Convocatorias e resolucións

4.1. Curso 2011-2012
 • RESOLUCIÓN do 15 de decembro de 2011, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se determina a comisión ditaminadora dos concursos de traslados entre funcionarios docentes. (DOG, 29/12/11).
 • RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2011 pola que se fan públicas as vacantes provisorias que serán obxecto de provisión no concurso de traslados convocado pola Orde do 3 de novembro de 2011. (DOG, 27/12/11).
 • RESOLUCIÓN do 2 de marzo de 2012 pola que se fai pública a adxudicación provisional de destinos do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de Orientación, convocado pola Orde do 21 de novembro de 2011 (Diario Oficial de Galicia do 29 de novembro). (DOG, 12/03/12).
 • RESOLUCIÓN do 29 de febreiro de 2012 pola que se fan públicas as vacantes definitivas que serán obxecto de provisión no concurso de traslados convocado pola Orde do 3 de novembro de 2011. (DOG, 21/03/12).
 • RESOLUCIÓN do 29 de febreiro de 2012 pola que se resolve provisionalmente o concurso de traslados, (DOG, 21/03/12).
 • RRESOLUCIÓN do 3 de abril de 2012 pola que se fai pública a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de Orientación, convocado pola Orde do 21 de novembro de 2011 (DOG do 29 de novembro). (DOG, 10/04/12).
 • RESOLUCIÓN do 3 de maio de 2012 pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados. (DOG, 14/05/12).
 • RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2012 pola que se publica a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados de mestres convocado pola Orde do 3 de novembro de 2011 (DOG do 15 de novembro). (DOG, 28/05/12).
4.2. Curso 2012-2013
 • ORDE do 24 de outubro de 2012 pola que se convoca concurso de traslados. (DOG, 29/10/12). Corrección de erros pola Orde do 30 de outubro de 2012, (DOG, 05/11/12).
 • CIRCULAR 12/2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se ditan instrucións e se sinalan diversos aspectos relacionados con concursos xerais de traslados de ámbito nacional nos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, artes plásticas e deseño, profesores de música e artes escénicas, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da administración educativa e inspectores de educación. Ligazón
 • RESOLUCIÓN de 30 de outubro de 2012 pola que se dá publicidade á convocatoria de concurso de traslados de ámbito estatal correspondentes a corpos de funcionarios docentes. (BOE, 02/11/12).
 • RESOLUCIÓN do 3 de decembro de 2012 pola que se determina a comisión ditaminadora dos concursos de traslados entre funcionarios docentes. (DOG, 13/12/12).
 • RESOLUCIÓN do 14 de febreiro de 2013 pola que se fan públicas as vacantes provisorias que serán obxecto de provisión no concurso de traslados convocado pola Orde do 24 de outubro de 2012. (DOG, 01/03/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 10 de abril de 2013 pola que se fan públicas as vacantes definitivas que serán obxecto de provisión no concurso de traslados convocado pola Orde do 24 de outubro de 2012. (DOG, 19/04/13). Ligazón. Corrección de erros, (DOG, 30/04/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 8 de maio de 2013 pola que se publica a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados convocado pola Orde do 24 de outubro de 2012 (DOG do 29 de outubro). (DOG, 21/05/13). Ligazón
4.3. Curso 2013-2014
 • ORDE do 16 de outubro de 2013 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente. (DOG, 04/11/13). Ligazón
 • EDICTO polo que se publica a Sentenza firme 50/2016, que anulou unha subepígrafe da Orde do 16 de outubro de 2013, da Consellería de Cultura Educación e Ordenación Universitaria, pola que se convocou un concurso de traslados entre persoal docente. (DOG, 20/02/18).
 • ORDE do 16 de outubro de 2013 pola que se convoca concurso de traslados específico para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos. (DOG, 04/11/13). Ligazón
 • ORDE do 16 de outubro de 2013 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria e de educación primaria dependentes desta consellería. (DOG, 04/11/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 27 de novembro de 2013 pola que se determina a comisión ditaminadora dos concursos de traslados entre funcionarios docentes. (DOG, 03/12/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 5 de decembro de 2013 pola que se fan públicas as vacantes provisionais que serán obxecto de provisión no concurso de traslados convocado pola Orde do 16 de outubro de 2013. (DOG, 18/12/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 3 de febreiro de 2014 pola que se fai pública a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación, convocado pola Orde do 16 de outubro de 2013. (DOG, 14/02/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 3 de febreiro de 2014 pola que se fai pública a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico convocado pola Orde do 16 de outubro de 2013. (DOG, 17/02/14). Ligazón
 • ESOLUCIÓN do 21 de febreiro de 2014 pola que se fan públicas as vacantes definitivas que serán obxecto de provisión no concurso de traslados convocado pola Orde do 16 de outubro de 2013. (DOG, 27/02/14). Ligazón. Corrección de erros, (DOG, 05/03/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 1 de abril de 2014 pola que se publica a adxudicación definitiva do concurso de traslados convocado pola Orde do 16 de outubro de 2013 (Diario Oficial de Galicia do 4 de novembro). (DOG, 14/04/14). Ligazón
 • Importante: información sobre a toma de posesión do concurso de traslados. Ligazón
4.4. Curso 2014-2015
 • ORDE do 30 de outubro de 2014 pola que se convoca concurso de traslados de ámbito estatal entre persoal funcionario docente, (DOG, 05/11/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 3 de decembro de 2014 pola que se determina a composición da comisión ditaminadora do concurso de traslados entre funcionarios docentes. (DOG, 16/12/14). Ligazón
4.5. Curso 2015-2016
 • ORDE do 13 de xaneiro de 2016 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente, (DOG, 19/01/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 29 de xaneiro de 2016 pola que se determina a composición da comisión ditaminadora do concurso de traslados entre funcionarios docentes. (DOG, 10/02/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 7 de marzo de 2016 pola que se fan públicas as vacantes provisionais que serán obxecto de provisión no concurso de traslados convocado pola Orde de 13 de xaneiro de 2016. (DOG, 16/03/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 2 de maio de 2016 pola que se publica a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados convocado pola Orde do 13 de xaneiro de 2016.  (DOG, 09/05/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 2 de maio de 2016 pola que se fan públicas as vacantes definitivas que serán obxecto de provisión no concurso de traslados convocado pola Orde do 13 de xaneiro de 2016. (DOG, 09/05/16). Ligazón
4.6. Curso 2016-2017
 • RESOLUCIÓN do 7 de abril de 2017 pola que se fai pública a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación, convocado pola Orde do 13 de outubro de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 7 de novembro). (DOG, 20/04/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 10 de abril de 2017 pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados específico entre funcionarias/os para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos. (DOG, 20/04/17). Ligazón
 • ORDE ECD/1596/2016, do 23 de setembro, pola que se establecen as normas procedimentales aplicables aos concursos de traslado de ámbito estatal. (BOE, 05/10/16). Ligazón
 • ORDE do 14 de outubro de 2016 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente. (DOG. 27/10/16). Ligazón
 • ORDE do 13 de outubro de 2016 pola que se convoca concurso de traslados específico entre o persoal funcionario docente do corpo de mestras/es para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria e de educación primaria dependentes desta consellería. (DOG, 07/11/16). Ligazón
 • ORDE do 14 de outubro de 2016 pola que se convoca concurso de traslados específico para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos. (DOG, 07/11/16).Ligazón
 • ORDE do 29 de novembro de 2016 pola que se modifica o anexo I da Orde do 14 de outubro de 2016 pola que se convoca concurso de traslados específico para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos. (DOG, 20/12/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 2 de maio de 2017 pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados  convocado pola Orde do 14 de outubro de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 27 de outubro). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 16 de maio de 2017 pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados convocado pola Orde do 14 de outubro de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 27 de outubro). (DOG, 18/05/17). Ligazón
4.7. Curso 2017-2018
 • ORDE do 24 de outubro de 2017 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de… (DOG, 07/12/17).
 • ORDE do 24 de outubro de 2017 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación. (DOG, 06/11/17). Ligazón
 • ORDE do 3 de novembro de 2017 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería. (DOG, 14/11/17). Ligazón
4.8. Curso 2018-2019
 • RESOLUCIÓN do 29 de novembro de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se determina a composición da comisión avaliadora do concurso de traslados entre persoal funcionario docente. (DOG, 07/12/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 2 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación, convocado pola Orde do 3 de novembro de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 14 de novembro). (DOG, 10/04/18).
 • RESOLUCIÓN do 6 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación, convocado pola Orde do 24 de outubro de 2017 (Diario Oficial de Galicia número 210, do 6 de novembro). (DOG, 18/04/18).
 • ORDE do 15 de outubro de 2018 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación. (DOG, 31/10/18). Corrección de erros, (DOG, 06/11/18).
 • ORDE do 26 de novembro de 2018 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería. (DOG, 13/12/18).
 • RESOLUCIÓN do 7 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño e inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación, convocado pola Orde do 15 de outubro de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 208, do 31 de outubro). (DOG, 14/05/19).
 • RESOLUCIÓN do 15 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpo de mestres, convocado pola Orde do 15 de outubro de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 208, do 31 de outubro). (DOG, 23/05/19).
 • NSTRUCIÓNS para a toma de posesión do profesorado que obtivo destino definitivo nos concursos de traslados convocados polas ordes do 15 de outubro de 2018 e 26 de novembro de 2018.
 • RESOLUCIÓN do 29 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación, convocado pola Orde do 26 de novembro de 2018. (DOG, 09/05/19).
4.9. Curso 2019-2020
 • ORDE do 8 de outubro de 2019 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación. (DOG, 21/10/19).
 • INSTRUCIÓNS para participar no concurso de traslados dos corpos de catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores de Educación para o 2020.
 • ORDE do 13 de novembro de 2019 pola que se convoca concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos. (DOG, 21/11/19). Corrección de erros, (DOG, 03/11/19).
 • RESOLUCIÓN do 11 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos. (DOG, 18/03/2020).
 • RESOLUCIÓN do 20 de marzo de 2020 pola que se resolve definitivamente concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores de Educación para o 2020. (DOG, 08/05/2020).
 • ORDE do 9 de outubro de 2019 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería. (DOG, 21/10/19).
 • RESOLUCIÓN do 9 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai publica a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura de departamento de orientación, convocado pola Orde do 8 de outubro de 2019. (DOG, 18/03/2020).
4.10. Curso 2020-2021
 • ORDE do 13 de novembro de 2020 pola que se convoca concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos. (DOG, 01/12/2020).
 • ORDE EFP/942/2020, do 5 de outubro, pola que se establecen as normas procedementais aplicables aos concursos de traslados de ámbito estatal, convocados durante o curso 2020/2021, para persoal funcionario dos Corpos docentes contemplados na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. (BOE, 09/10/2020).
 • ORDE do 19 de outubro de 2020 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación. (DOG, 30/10/2020). Corrección de erros, (DOG, 12/11/2020).
 • RESOLUCIÓN do 12 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres, para cubrir prazas de xefatura de departamento de Orientación, convocado pola Orde do 13 de novembro de 2020. (DOG, 22/04/2021).
 • RESOLUCIÓN do 13 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos. (DOG, 22/04/2021).
 • RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño e inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación, convocado pola Orde do 19 de outubro de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 219, do 30 de outubro). (DOG, 14/05/2021).
 • RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpo de mestres, convocado pola Orde do 19 de outubro de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 219, do 30 de outubro). (DOG, 21/05/2021). Corrección de erros, (DOG, 27/05/2021).

5. Concursos de traslados (Curso 2021-2022)

 • CONCURSO DE TRASLADOS entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e PES, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de FP, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores…
 • ORDE do 5 de novembro de 2021 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería, (DOG, 15/11/2021).
 • RESOLUCIÓN do 31 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación, convocado pola Orde do 26 de outubro de 2021, (DOG, 18/04/2022).
 • Para cursos anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.5. Destinos provisionais
5.1. Curso 2012-2013
 • ORDE do 5 de xuño de 2012 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional. (DOG, 12/06/12).
 • RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2012  pola que se publica a adxudicación definitiva. (DOG, 15/06/12).
 • RESOLUCIÓN do 12 de setembro de 2012 pola que se publica a adxudicación definitiva. (DOG, 17/09/12).
5.2. Curso 2013-2014
 • ORDE do 5 de xuño de 2013 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional. (DOG, 13/06/13). Ligazón
 • ORDE do 6 de xuño de 2013 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional. (DOG, 17/06/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2013 pola que se publica a adxudicación definitiva. (DOG, 07/08/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 11 de setembro de 2013 pola que se publica a adxudicación definitiva de destino provisional. (DOG, 16/09/13). Ligazón
5.3. Curso 2014-2015
 • ORDE do 10 de xuño de 2014 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional. (DOG, 19/06/14). Ligazón
 • ORDE do 10 de xuño de 2014 pola que se ditan normas para o vindeiro curso académico 2014/15 . (DOG, 19/06/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 28 de agosto de 2014. (DOG, 01/09/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 9 de setembro de 2014 pola que se publica a adxudicación de destino provisional. (DOG, 12/09/14). Ligazón
5.4. Curso 2015-2016
 • ORDE do 9 de xuño de 2015 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2015/16 . (DOG, 18/06/15). Ligazón
 • ORDE do 9 de xuño de 2015 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o curso académico 2015/16, (DOG, 22/06/15). Ligazón. Corrección de erros, (DOG, 03/07/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2015 pola que se fai pública a adxudicación definitiva de destinos provisionais para o curso 2015/16. (DOG, 24/08/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 10 de setembro de 2015 pola que se publica a adxudicación de destino provisional para o curso académico 2015/16, (DOG, 15/09/15). Ligazón. Corrección de erros, (DOG, 22/09/15). Ligazón
5.5. Curso 2016-2017
 • ORDE do 2 de xuño de 2016 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o curso académico 2016/17, (DOG, 20/06/16). Ligazón
 • ORDE do 2 de xuño de 2016 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2016/17, (DOG, 20/06/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 1 de agosto de 2016 pola que se fai pública a adxudicación definitiva de destinos provisionais para o curso 2016/17  (DOG, 17/08/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 9 de setembro de 2016 pola que se publica a adxudicación de destino provisional para o curso académico 2016/17  (DOG, 15/09/16). Ligazón
5.6. Curso 2017-2018
 • SEGUNDO PRAZO de solicitude de comisión de servizo en atención a situacións especiais por motivos de saúde para o curso académico 2017/2018. Ligazón
 • ORDE do 13 de xuño de 2017 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2017/18 a (DOG, 26/06/17). Ligazón
 • ORDE do 13 de xuño de 2017 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o curso académico 2017/18, (DOG, 26/06/17). Ligazón. Corrección de erros, (DOG, 07/07/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 3 de agosto de 2017 pola que se fai pública a adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2017/18, (DOG, 14/08/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 7 de setembro de 2017 pola que se procede á adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o curso académico 2017/18, (DOG, 22/09/17). Ligazón
5.7. Curso 2018-2019
5.8. Curso 2019-2020
5.9. Curso 2020-2021

6. Concursos de méritos

6.1. Prazas sometidas a convenio
6.1.1. Curso 2012-2013
 • ORDE do 23 de marzo de 2012 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica de educación 2/2006, do 3 de maio, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería. (DOG, 04/04/12).
 • ORDE do 11 de maio de 2012 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería. (DOG, 24/05/12).
 • RESOLUCIÓN do 6 de xullo de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a resolución provisional de admitidos e a resolución provisional de excluídos do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería convocados pola Orde do 23 de marzo de 2012 (Diario Oficial de Galicia do 4 de abril). (DOG, 12/07/12).
 • ORDE do 27 de xullo de 2012 pola que se resolve o concurso de méritos específico entre funcionarios de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería. (DOG, 10/08/12).
 • ORDE do 3 de setembro de 2012 pola que se resolve o concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería, convocado pola Orde do 11 de maio de 2012 (Diario Oficial de Galicia do 24 de maio). (DOG, 10/09/12).
6.1.2. Curso 2013-2014
 • ORDE do 28 de maio de 2013 pola que se convoca concurso de méritos específico entre o persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería. (DOG, 05/06/13). Ligazón
 • ORDE do 2 de setembro de 2013 pola que se resolve o concurso de méritos específico entre funcionarios de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería. (DOG, 10/09/13). Ligazón
6.1.3. Curso 2014-2015
 • ORDE do 25 de marzo de 2014 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica de educación 2/2006, do 3 de maio, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería. (DOG, 14/04/14). Ligazón
 • ORDE do 22 de xullo de 2014 pola que se resolve o concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería. (DOG, 06/08/14). Ligazón
6.1.4. Curso 2015-2016
 • ORDE do 19 de febreiro de 2015 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería. (DOG, 05/03/15). Ligazón
 • ORDE do 12 de xuño de 2015 pola que se resolve o concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería. (DOG, 25/06/15). Ligazón
6.1.5. Curso 2016-2017
 • ORDE do 16 de marzo de 2016 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería. (DOG, 30/03/16). Ligazón.  CORRECCIÓN de erros,  (DOG, 21/04/16). Ligazón
 • ORDE do 14 de xullo de 2016 pola que se resolve o concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería. (DOG, 26/07/16). Ligazón
6.1.6. Curso 2017-2018
 • ORDE do 10 de maio de 2017 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería. (DOG, 22/05/17). Ligazón. Corrección de erros, Ligazón
 • ORDE do 24 de xullo de 2017 pola que se resolve o concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería. (DOG, 07/08/17). Ligazón
6.1.7. Curso 2018-2019
 • ORDE do 23 de febreiro de 2018 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería. (DOG, 08/03/18).
 • ORDE do 6 de xullo de 2018 pola que se resolve o concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería. (DOG, 19/07/18).
6.1.8. Curso 2019-2020
 • ORDE do 26 de xullo de 2019 pola que se resolve o concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería. (DOG, 06/08/19).
6.2. Formación e recursos e de asesores na Consellería
 • ORDE do 7 de xuño de 2012 pola que se convoca concurso público de méritos para cubrir postos de directores dos centros de formación e recursos e de asesores do Servizo de Formación do Profesorado, do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos. (DOG, 14/06/12).
 • ORDE do 1 de xuño de 2012 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir prazas de persoal asesor nesta consellería. (DOG, 18/06/12).
 • ORDE do 7 de agosto de 2012 pola que se resolve o concurso público de méritos para cubrir postos de directores dos centros de formación e recursos e de asesores do Servizo de Formación do Profesorado, do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos. (DOG, 23/08/12).
 • RESOLUCIÓN do 10 de agosto de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve o concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir prazas de persoal asesor nesta consellería, convocado pola Orde do 1 de xuño de 2012 (Diario Oficial de Galicia do 12 de xuño). (DOG, 03/09/12).
 • RESOLUCIÓN de 23 de xuño de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica o anuncio da convocatoria de concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación para cubrir prazas de persoal asesor. (DOG, 29/06/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 23 de xuño de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica o anuncio da convocatoria de concurso público de méritos para cubrir postos de asesores do Servizo de Formación do Profesorado, Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos. (DOG, 29/06/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 7 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica o anuncio da convocatoria de concurso público de méritos para cubrir postos de asesores do Servizo de Formación do Profesorado, Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos. (DOG, 16/06/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 7 de xuño de 2017, Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica o anuncio da convocatoria de concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir prazas de persoal asesor. (DOG, 16/06/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica o anuncio da convocatoria de concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir prazas de persoal asesor. (DOG, 13/06/18).
 • RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica o anuncio da convocatoria de concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos centros de formación e recursos e asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos. (DOG, 13/06/18).

7. Interinidades (Anuncios)

7.1. Publicación de puntuacións
 • ANUNCIO do 17 de xaneiro de 2017. (DOG, 30/01/17). Ligazón
 • ANUNCIO do 25 de abril de 2017. (DOG, 08/05/17). Ligazón
 • ANUNCIO do 4 de maio de 2017. (DOG, 15/05/17). Ligazón
 • ANUNCIO do 11 de xullo de 2017. (DOG, 20/07/17). Ligazón
7.2. Apertura do prazo para solicitar prazas
 • ANUNCIO do 10 de febreiro de 2017. Ligazón
 • ANUNCIO do 15 de marzo de 2017. Ligazón