Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

21.- Persoal non docente

OBSERVACIÓN: No presente Capítulo recóllese só a lexislación publicada a partir do 23 de decembro de 2011. Para ver a lexislación anterior a dita data, ir a páxina 791 do “Manual Lexislativo do Ensino non Universitario Galego” (4ª edición).

1. Lexislación básica

 • Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. (DOG, 04/05/15). Ligazón
 • Orde do 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG,30/06/11). Ligazón

2. Vacacións, permisos e licenzas

 • RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2013, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se ditan instrucións sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas. (DOG, 20/03/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 10 de xullo de 2013, da Dirección Xeral de Traballo e Economía Social, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia do acordo entre a Xunta de Galicia e as organización sindicais CIG e CC.OO., relativo á aplicación ao persoal do V Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia do réxime de vacacións, permisos e licenzas do persoal funcionario. (DOG, 19/07/13). Ligazón

 • Facenda
  RESOLUCIÓN do 15 de outubro de 2015, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se publica o acordo de transposición en materia de permiso por asuntos particulares e vacacións por antigüidade establecidos no Real decreto lei 10/2015, do 11 de setembro. (DOG, 19/10/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 24 de febreiro de 2016, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se ditan instrucións sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas. (DOG, 04/03/16). Ligazón. (De aplicación ao persoal laboral suxeito ao V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia).
 • RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2017, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se modifica a Resolución do 24 de febreiro de 2016 pola que se ditan instrucións sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas. (DOG, 13/02/817). Ligazón

3. Sentenzas sobre o horario dos auxiliares administrativos e auxiliares coidadores

 • SENTENZA 662/2012 do TSX de Galicia, do 25 de abril, pola que se estima parcialmente o recurso de apelación en relación ao horario imposto a unha persoa auxiliar administrativo. Ligazón
 • SENTENZA Nº 521/14 do 21 de outubro de 2014 do Xultado do Social nº 4 de Ourense sobre a obrigación dunha persoa auxiliar coidadora de acompañar aos menores a un comedor escolar xestionado pola AMPA nun centro público. Ligazón

4. Provisión de postos de traballo

 • ORDE do 2 de abril de 2013 pola que se abre o prazo posesorio das prazas adxudicadas na Orde do 28 de febreiro de 2013 pola que se resolve o concurso para a provisión de postos de traballo vacantes dos grupos I, II, III e IV da Administración da Xunta de Galicia. (DOG, 11/04/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 6 de maio de 2016 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 4 de maio de 2016 polo que se aproba a relación de postos de traballo do persoal funcionario dos centros educativos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. (DOG, 11/05/16). Ligazón

5. Vixilancia periódica da saúde

 • RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2013 pola que se dá publicidade á campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal non docente destinado en centros educativos non universitarios dependentes desta consellería. (DOG, 28/06/13). Ligazón
 • INSTRUCIÓN conxunta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e a Secretaría Xeral Técnica relativa á necsaria colaboración dos centros educativos para a inscrición do persoal non docente neles destinados que careza de conta de correo corporativo EDU nos recoñecementos médicos correspondentes á vindeira campaña de vixilancia da saúde dos traballadores docentes e non docentes. Ligazón
 • RESOLUCIÓN da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se autoriza a difusión de campaña de vixilancia periódica de saúde para o persoal docente e non docente, destinado en centros docentes públicos non universitarios, dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Ligazón
 • INSTRUCIÓN conxunta da D.X. de Centros e RR.HH. E a Secretaría Xeral Técnica relativa á necesaria colaboración dos centros educativos para a inscrición do persoal non docente neles destinados que careza de conta de correo corporativo EDU nos recoñecementos médicos correspondentes á vindeira campaña de vixilancia da saúde dos traballadores docentes e non docentes.Ligazón
 • INSTRUCIÓN conxunta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e a
  Secretaría Xeral Técnica relativa á necesaria colaboración dos centros educativos para a inscrición do persoal non docente neles destinados que careza de conta de correo corporativo EDU nos recoñecementos médicos correspondentes á vindeira campaña de vixilancia da saúde dos trabailadores docentes e non docentes.Ligazón
 • CAMPAÑA de Vixilancia da Saúde do Persoal de Centros Docentes 2017/2018. Ligazón
 • CAMPAÑA de Vixilancia da Saúde do Persoal de Centros Docentes 2018/2019.

6. Acceso á xubilación parcial

 • RESOLUCIÓN do 16 de xullo de 2013, da Dirección Xeral de Traballo e Economía Social, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia das instrucións necesarias para unha correcta aplicación do Acordo para o acceso á xubilación parcial e o contrato de remuda do persoal laboral do Convenio colectivo único da Xunta de Galicia. (DOG, 19/07/13). Ligazón

7. Recoñecemento do tempo do servizo militar

 • RESOLUCIÓN do 10 de novembro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia do acordo da Dirección Xeral da Función Pública e das organizacións sindicais CIG, CC.OO., CSIF e UGT, para o recoñecemento do tempo do servizo militar para o cómputo dos trienios do persoal laboral do V convenio colectivo da Xunta de Galicia. (DOG, 22/11/16). Ligazón

8. Declaración responsable e autorización de acceso ao Rexistro Central de delincuentes sexuais

 • Véxase o Capítulo XIII da Función Pública desta web. Páxina

9. Funcións dos conserxes do concello da Coruña

 • FUNCIÓNS dos conserxes nos colexios públicos de Educación Infantil e Primaria do concello da Coruña. Ligazón

10. Para máis información

 • VÉXASE tamén o Capítulo XIII desta web referido á Función Pública. Ligazón