Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

20.- Participación e goberno

OBSERVACIÓN: No presente Capítulo recóllese só a lexislación publicada a partir do 23 de decembro de 2011. Para ver a lexislación anterior a dita data, ir a páxina 759 do “Manual Lexislativo do Ensino non Universitario Galego” (4ª edición).

I. LEXISLACIÓN BÁSICA

1. Convivencia e participación da comunidade educativa

 • LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. (DOG, 15/07/11).
 • DECRETO 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar. (DOG, 27/01/15).
 • INTERPRESTACIÓN do artigo 54 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. (DOG, 15/07/11).
 • ORDE do 19 de abril de 2016 pola que se modifica a composición do Consello para a Convivencia Escolar da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 24/05/16).
 • RESOLUCIÓN do 3 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o apoio á creación e ao funcionamento das escolas de nais e pais reguladas pola Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. (DOG, 07/08/18).
 • Véxase máis información no Capítulo I (Alumnado) desta web.

2. Consellos escolares

2.1. Calendario para a realización de eleccións dos membros dos consellos escolares
 • RESOLUCIÓN do 19 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a realización de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos. (DOG, 30/09/2022).
 • RENOVACIÓN dos Consellos Escolares 2022. Asesoramento e normativa reguladora. (Documento orientativo emitido pola Inspección da Coruña).
 • Para convocatorias anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.
2.2. Sentenzas sobre a adxudicación de vacantes
2.3. Consello Escolar de Galicia
 • DECRETO 51/2022, do 21 de abril, polo que se dispón o cesamento e o nomeamento de membros do Consello Escolar de Galicia. (DOG, 06/05/2022).
 • ORDE do 25 de outubro de 2022 pola que se nomea a Manuel Corredoira López vicepresidente do Consello Escolar de Galicia.
 • DECRETO 24/2023, do 9 de marzo, polo que se dispón o cesamento e o nomeamento de cinco membros do Consello Escolar de Galicia. (DOG, 27/03/2023).
 • Para cesamentos, substitucións ou nomeamentos anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.

3. Consellos sociais dos centros integrados

 • ORDE do 25 de abril de 2014 pola que se regula o procedemento para a designación das persoas representantes de organizacións sindicais nos consellos sociais dos centros integrados de formación profesional de Galicia, que modifica a Orde do 22 de xaneiro de 2009, pola que se regula a organización e o funcionamento do Consello Social dos centros integrados de formación profesional de Galicia. (DOG, 15/05/14).

4. Dirección de centros docentes públicos

4.1. Cursos de formación da función directiva
4.1.1. Normativa básica
 • REAL DECRETO 894/2014, do 17 de outubro, polo que se desenvolven as características do curso de formación sobre o desenvolvemento da función directiva establecido no artigo 134.1.c) da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, así como dos correspondentes cursos de actualización de competencias directivas. (BOE, 07/11/14).
4.1.2. Convocatorias de cursos de formación
 • RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convoca o curso de formación para o desenvolvemento da función directiva, no ano 2021, que acredite para o acceso a postos de dirección en centros docentes sostidos con fondos públicos que impartan as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, de educación. (DOG, 01/07/2021).
 • Para convocatorias anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo capítulo.
4.2. Consolidación parcial do complemento específico
 • ORDE do 18 de febreiro de 2015 pola que se regula o procedemento de consolidación parcial do complemento específico das directoras e directores dos centros docentes públicos dependentes desta consellería. (DOG, 09/03/15). Derroga a disposición adicional da Orde do 21 de decembro de 2010, (DOG, 31/12/10).
4.3.  Selección e nomeamento de directores
 • DECRETO 222/2022, do 7 de decembro, polo que se regula a selección, nomeamento e cesamento dos directores e directoras dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 11/01/2023). Corrección de erros. (DOG, 01/02/2023). Derroga o Decreto 29/2007, do 8 de marzo, (DOG, 12/03/07) e modifica o número 3 do artigo 1 do Decreto 120/2002, do 22 de marzo.
 • ORDE do 24 de marzo de 2023 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento dos directores e directoras dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 05/04/20203). Corrección de erros, (DOG, 17/04/2023). Modificada pola Orde do 25 de abril de 2023. (DOG, 27/04/2023).
4.3.1. Dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei 2/2006
 • RESPOSTA a unha consulta formulada no Portal da Dirección sobre a convocatoria do concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • ORDE do 25 de marzo de 2022 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 04/04/2022). Corrección de erros, (DOG, 18/04/2022).
 • Para convocatorias de anos anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.
4.3.2. Para cubrir a dirección dos centros residenciais docentes
 • ORDE do 5 de abril de 2018 pola que se convoca concurso público de méritos entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir a dirección do centro residencial docente de Vigo. (DOG, 26/04/18).
 • RESOLUCIÓN do 10 de xullo de 2018, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se resolve o concurso público de méritos entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir a dirección do Centro Residencial Docente de Vigo. (DOG, 19/07/18).
 • Para convocatorias de anos anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.
4.3.3. Para a dirección da Rede de centros integrados de formación profesional
 • ORDE do 13 de maio de 2022 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia. (DOG, 25/05/2022).
 • Para convocatorias de anos anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.
4.3.4. Prórroga do nomeamento da dirección
 • ORDE do 27 de maio de 2020 pola que se prorroga o nomeamento da dirección de centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 05/06/2020).
4.4. Xuntas provinciais e autonómica de directores
4.4.1. Normativa
 • RESOLUCIÓN conxunta do 17 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se modifica a Resolución do 4 de febreiro de 1998, da Dirección Xeral de Centros e Inspección Educativa, pola que se establece o procedemento de elección, constitución, renovación e substitución dos membros das xuntas provinciais de directores de centros de ensino non universitario. (DOG, 24/10/18). Derrogada
 • ORDE do 26 de febreiro de 2019 pola que se regula a composición e o funcionamento das xuntas provinciais e da Xunta Autonómica de Directores e Directoras de Centros de Ensino non Universitario. (DOG, 07/03/19). Esta Orde derroga as seguintes disposicións:
  • A Orde do 10 de decembro de 1997, (DOG, 18/12/97). 
  • A Orde do 11 de novembro de 1999, (DOG, 10/12/99).
  • A Resolución do 4 de febreiro de 1998, (DOG, 24/10/18).
  • A Resolución do 17 de novembro de 2000, (DOG, 28/11/00).
  • A Resolución conxunta do 17 de outubro de 2018, (DOG, 24/10/18).
4.4.2. Convocatorias de eleccións
 • RESOLUCIÓN conxunta do 26 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establecen as datas de elección dos membros das xuntas provinciais e da Xunta Autonómica de Directores de Centros de Ensino non Universitario. (DOG, 04/10/16).
 • ORDE do 26 de marzo de 2019 pola que se establecen as datas de elección dos membros das xuntas provinciais e da Xunta Autonómica de Directores e Directoras de Centros de Ensino non Universitario. (DOG, 04/04/19).
 • Para convocatorias anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.
4.5. Liberdade de expresión
4.6. Cursos de formación
 • RESOLUCIÓN do 16 de abril de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convoca curso de formación sobre o desenvolvemento da función directiva establecido no artigo 134.1 da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. (BOE, 12/05/15).

5. Xuntas de persoal docente

 • CIRCULAR da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos para os equipos directivos dos centros docentes en relación ao proceso electoral para as xuntas de persoal docente non uiversitario de administración xeral de Galicia.

6. Confederacións, Federacións e Asociacións de nais e pais e do alumnado

6.1. Axudas para financiar actividades
 • ORDE do 6 de xullo de 2022 pola que se conceden axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2022. (DOG, 14/07/2022).
 • ORDE do 24 de marzo de 2023 pola que se convocan axudas para o ano 2023 co fin de financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial, ((DOG, 11/04/2023).
 • Para convocatorias anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.
6.2. Axudas destinadas a financiar actividades de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero
 • RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a financiar actividades de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero, financiadas en desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, para as asociacións de nais e pais do alumnado de centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento SI449B). (DOG, 29/05/19).
6.3. Axudas co fin facilitar a conciliación da vida persoal, familiar e laboral
 • RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2015, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas para a realización, polas asociacións de nais e pais do alumnado, nos centros educativos de Galicia sostidos con fondos públicos, de programas de actividades complementarias e extraescolares que teñan como fin facilitar a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE), con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o curso escolar 2015/16. (DOG, 30/12/15). Ligazón
 • Para convocatorias anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.
6.4. Axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar
 • Véxanse no Capítulo 28 (Servizos Educativos Complementarios

II. LEXISLACIÓN COMPLEMENTARIA

1. Calendario para a realización de eleccións dos membros dos consellos escolares

 • RESOLUCIÓN do 7 de setembro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a realización de eleccións dos membros dos consellos escolares dos centros docentes sostidos con fondos públicos. (DOG, 20/09/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións para a constitución do consello escolar en centros escolares de nova creación e outros sostidos con fondos públicos. (DOG, 23/09/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 19 de setembro de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos. (DOG, 01/10/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 28 de setembro de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións para a constitución do consello escolar en centros escolares de nova creación e outros sostidos con fondos públicos. (DOG, 02/10/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN conxunta do 26 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos. (DOG, 04/10/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 25 de setembro de 2017, conxunta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para celebrar as eleccións de constitución do consello escolar en centros escolares de nova creación e outros sostidos con fondos públicos. (DOG, 05/10/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 25 de setembro de 2018, conxunta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos. (DOG, 08/10/18).
 • RESOLUCIÓN do 30 de setembro de 2019, conxunta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para celebrar as eleccións de constitución do consello escolar en centros escolares de nova creación e outros sostidos con fondos públicos. (DOG, 10/10/19).
 • RESOLUCIÓN do 30 de setembro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos. (DOG, 08/10/2020).
 • RESOLUCIÓN do 22 de outubro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se adía a celebración de eleccións para a renovación dos membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos. (DOG, 28/10/2020).
 • RESOLUCIÓN do 20 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos. (DOG, 29/09/2021).

2. Consello Escolar de Galicia

 • DECRETO 191/2012, do 6 de setembro, polo que se dispón a substitución de dous membros do Consello Escolar de Galicia. (DOG, 26/09/12). Ligazón
 • DECRETO 253/2012, do 5 de decembro, polo que se dispón a substitución dun membro do Consello Escolar de Galicia. (DOG, 21/12/12). Ligazón
 • DECRETO 80/2013, do 23 de maio, polo que se dispón o cesamento e o nomeamento de membros do Consello Escolar de Galicia. (DOG, 04/06/13). Ligazón. Corrección de erros, (DOG, 28/06/13). Ligazón

 • DECRETO 179/2013, do 28 de novembro, polo que se dispón a substitución de dous membros do Consello Escolar de Galicia. (DOG, 12/12/13). Ligazón
 • DECRETO 184/2013, do 12 de decembro, polo que se dispón a substitución dun membro do Consello Escolar de Galicia. (DOG, 24/12/13). Ligazón

 • DECRETO 39/2014, do 13 de marzo, polo que se dispón a substitución dun membro do Consello Escolar de Galicia. (DOG, 03/04/14). Ligazón
 • DECRETO 141/2014, do 30 de outubro, polo que se dispón o nomeamento de Otilia Mourelo Barreiro como membro do Consello Escolar de Galicia. (DOG, 13/11/14). Ligazón
 • DECRETO 8/2016, do 21 de xaneiro, polo que se dispón o cesamento e o nomeamento de membros do Consello Escolar de Galicia. (DOG, 03/02/16). Ligazón
 • DECRETO 33/2016, do 17 de marzo, polo que se dispón a substitución dun membro do Consello Escolar de Galicia. (DOG, 05/04/16). Ligazón
 • DECRETO 136/2016, do 13 de outubro, polo que se dispón a substitución dun membro do Consello Escolar de Galicia. (DOG, 26/10/16). Ligazón
 • DECRETO 72/2017, do 20 de xullo, polo que se dispón a substitución dun membro do Consello Escolar de Galicia. (DOG, 07/08/17). Ligazón
 • DECRETO 73/2017, do 6 de xullo, polo que se dispón a substitución dun membro do Consello Escolar de Galicia. (DOG, 08/08/17). Ligazón
 • DECRETO 89/2017, do 14 de setembro, polo que se dispón a substitución dun membro do Consello Escolar de Galicia. (DOG, 25/09/17). Ligazón
 • DECRETO 31/2018, do 8 de febreiro, polo que se dispón o cesamento e o nomeamento de membros do Consello Escolar de Galicia. (DOG, 14/03/18).
 • DECRETO 142/2018, do 18 de outubro, polo que se dispón a substitución dun membro do Consello Escolar de Galicia. (DOG, 03/12/18).
 • DECRETO 31/2018, do 8 de febreiro, polo que se dispón o cesamento e o nomeamento de membros do Consello Escolar de Galicia. (DOG, 14/03/18).
 • DECRETO 66/2020, do 12 de marzo, polo que se dispón o cesamento e o nomeamento de membros do Consello Escolar de Galicia. (DOG, 04/05/2020). Corrección de erros, (DOG, 11/06/2020).
 • DECRETO 173/2020, do 15 de outubro, polo que se dispón o cesamento e o nomeamento de membros do Consello Escolar de Galicia. (DOG, 23/10/2020).
 • DECRETO 217/2020, do 3 de decembro, polo que se dispón a substitución dun membro do Consello Escolar de Galicia. (DOG, 17/12/2020).
 • DECRETO 19/2021, do 14 de xaneiro, polo que se dispón a substitución dun membro do Consello Escolar de Galicia. (DOG, 08/02/2021).
 • DECRETO 82/2021, do 29 de abril, polo que se dispón a substitución dun membro do Consello Escolar de Galicia. (DOG, 18/05/2021).
 • DECRETO 115/2021, do 8 de xullo de 2021, polo que se dispón a substitución dun membro do Consello Escolar de Galicia. (DOG, 04/08/2021).
 • DECRETO 173/2021, do 2 de decembro, polo que se dispón a substitución de dous membros do Consello Escolar de Galicia. (DOG, 17/01/2022).

3.  Selección e nomeamento de directores

3.1. Ano 2012
 • ORDE do 12 de marzo de 2012 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da Dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 23/03/12).  Ligazón. Corrección de erros, (DOG, 02/04/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 28 de maio de 2012, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se resolve o concurso público de méritos entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir a dirección do centro residencial docente da Coruña. (DOG, 15/06/12)
3.2. Ano 2013
 • ORDE do 7 de marzo de 2013 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 18/03/13). Ligazón

 • ORDE do 15 de marzo de 2013 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia. (DOG, 01/04/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 30 de maio de 2013 pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia, anunciada pola Orde do 15 de marzo de 2013. (DOG, 12/06/13). Ligazón
3.3. Ano 2014
 • ORDE do 20 de marzo de 2014 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da Dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 03/04/14). Ligazón
 • ORDE do 20 de maio de 2014 pola que se convoca concurso público de méritos entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir a dirección do centro residencial docente de Vigo. (DOG, 03/06/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 24 de xullo de 2014 pola que se resolve o concurso público de méritos entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir a dirección do Centro Residencial Docente de Vigo. (DOG, 12/08/14).
3.4. Ano 2015
 • ORDE do 18 de febreiro de 2015 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 12/03/15). Ligazón. Corrección de erros, (DOG, 18/03/15). Ligazón
3.5. Ano 2016
 • ORDE do 16 de marzo de 2016 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da Dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 30/03/16). Ligazón
 • ORDE do 26 de abril de 2016 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia. (DOG, 06/05/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 23 de xuño de 2016 pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia, anunciados pola Orde do 26 de abril de 2016. (DOG, 06/07/16). Ligazón
3.6. Ano 2017
 • ORDE do 8 de marzo de 2017 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da Dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 16/03/17). Ligazón
 • ORDE do 20 de decembro de 2017 pola que se convoca concurso público de méritos entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir a dirección do centro residencial docente de Ourense. (DOG, 08/01/18).
3.7. Ano 2018
 • ORDE do 21 de marzo de 2018 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 09/04/18). Corrección de erros, (DOG, 17/04/18).
 • ORDE do 5 de abril de 2018 pola que se convoca concurso público de méritos entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir a dirección do centro residencial docente de Vigo. (DOG, 26/04/18).
 • ORDE do 26 de abril de 2018 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia. (DOG, 08/05/18).
 • RESOLUCIÓN do 13 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia, anunciada pola Orde do 26 de abril de 2018. (DOG, 26/06/18).
 • RESOLUCIÓN do 10 de xullo de 2018, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se resolve o concurso público de méritos entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir a dirección do Centro Residencial Docente de Vigo. (DOG, 19/07/18).
3.8. 2019
 • ORDE do 14 de marzo de 2019 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 01/04/19). Corrección de erros, (DOG, 12/04/19).
 • RESPOSTA a unha consulta formulada no Portal da Dirección sobre a convocatoria do concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
3.8. 2021
 • ORDE do 25 de maio de 2021 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia. (DOG, 02/06/2021).
 • RESOLUCIÓN do 22 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia, anunciada pola Orde do 25 de maio de 2021. (DOG, 30/06/2021).

4. Cursos de formación da función directiva

 • RESOLUCIÓN do 15 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca o curso de formación sobre o desenvolvemento da función directiva no ano 2018 que acredite para o acceso a postos de dirección en centros docentes sostidos con fondos públicos que impartan as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, de educación.(DOG, 29/10/18).
 • CONVOCATORIA DO CURSO DE FORMACIÓN sobre o desenvolvemento da función directiva no ano 2018 que acredite para o acceso a postos de dirección en centros docentes.
 • RESOLUCIÓN do 20 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca o Curso de actualización para o desenvolvemento da función directiva. (DOG, 08/01/19).
 • TEXTO da Resolución do 20 de decembro de 2018. Curso de actualización para o desenvolvemento da función directiva. (Web da Consellería).
 • RESOLUCIÓN do 23 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca o curso de formación sobre o desenvolvemento da función directiva no ano 2019 que acredite para o acceso a postos de dirección en centros docentes sostidos con fondos públicos que impartan as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, de educación. (DOG, 02/10/19).
 • RESOLUCIÓN do 30 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca o curso de actualización para o desenvolvemento da función directiva. (DOG, 15/10/19).
 • RESOLUCIÓN do 13 de outubro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convoca o curso de formación sobre o desenvolvemento da función directiva no ano 2020 que acredite para o acceso a postos de dirección en centros docentes sostidos con fondos públicos que impartan as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, de educación. (DOG, 22/10/2020).
 • RESOLUCIÓN do 27 de outubro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convoca o curso de actualización para o desenvolvemento da función directiva. (DOG, 06/11/2020).

5. Xuntas provinciais e autonómica de directores

 • RESOLUCIÓN do 7 de setembro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establecen as datas de elección dos membros das xuntas provinciais e da Xunta Autonómica de Directores de Centros de Ensino non Universitario. (DOG, 20/09/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 19 de setembro de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establecen as datas de elección dos membros das xuntas provinciais e da Xunta Autonómica de Directores de Centros de Ensino non Universitario. (DOG, 01/10/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN conxunta do 26 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establecen as datas de elección dos membros das xuntas provinciais e da Xunta Autonómica de Directores de Centros de Ensino non Universitario. (DOG, 04/10/16). Ligazón

6. Confederacións, Federacións e Asociacións de pais e nais, e de alumnos

6.1. De nais e pais de alumnado
6.1.1. Axudas para financiar actividades
 • ORDE do 27 de marzo de 2012 pola que se convocan axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de pais de alumnos e das asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial para o ano 2012. (DOG, 10/04/12).
 • RESOLUCIÓN do 11 de setembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas destinadas ás Confederacións e Federacións de asociacións de pais e nais de alumnos correspondentes ao ano 2012. (BOE, 21/09/12).
 • ORDE do 13 de setembro de 2012 pola que se conceden axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de pais de alumnos e das asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial para o ano 2012. (DOG, 25/09/12). Ligazón
 • ORDE do 9 de abril de 2013 pola que se convocan axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de pais de alumnos e das asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial para o ano 2013. (DOG, 18/04/13). Ligazón

 • ORDE do 30 de xullo de 2013 pola que se conceden axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de pais de alumnos e das asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial para o ano 2013. (DOG, 08/08/13). Ligazón

 • ORDE do 4 de abril de 2014 pola que se convocan axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de pais de alumnos e das asociación de pais de alumnos de centros de educación especial para o ano 2014. (DOG, 15/04/14). Ligazón
 • ORDE do 31 de xullo de 2014 pola que se conceden axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de pais de alumnos e das asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial para o ano 2014. (DOG, 12/08/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas destinadas ás confederacións e federacións de asociacións de pais e nais de alumnos, correspondentes ao ano 2015. (BOE, 12/03/15). Ligazón
 • ORDE do 20 de maio de 2015 pola que se convocan axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de pais de alumnos e das asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial para o ano 2015. (DOG, 29/05/15). Ligazón
 • ORDE do 25 de agosto de 2015 pola que se conceden axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de pais de alumnos e das asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial para o ano 2015. (DOG, 04/09/15). Ligazón
 • ORDE do 13 de abril de 2016 pola que se convocan axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de pais de alumnos e das asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial para o ano 2016. (DOG, 29/04/16). Ligazón
 • ORDE do 6 de setembro de 2016 pola que se conceden axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de pais de alumnos e das asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial para o ano 2016. (DOG, 15/09/16). Ligazón
 • ORDE do 3 de abril de 2017 pola que se convocan axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado, e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2017. (DOG, 19/04/17). Ligazón
 • ORDE do 2 de agosto de 2017 pola que se conceden axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais de alumnos e das asociacións de nais e pais de alumnos de centros de educación especial para o ano 2017. (DOG, 11/08/17). Ligazón
 • ORDE do 4 de maio de 2018 pola que se conceden axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2018. (DOG, 22/05/18).
 • ORDE do 13 de febreiro de 2018 pola que se convocan axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2018. (DOG, 23/02/18).
 • ORDE do 15 de febreiro de 2019 pola que se convocan axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2019. (DOG, 05/03/19).
 • ORDE do 22 de abril de 2019 pola que se incrementa o importe das axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2019. (DOG, 26/04/19).
 • ORDE do 11 de xullo de 2019 pola que se conceden axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2019. (DOG, 23/07/19).
 • ORDE do 11 de marzo de 2020 pola que se convocan axudas para financiar as actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado, e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial, para o ano 2020 (código de procedemento ED507A). (DOG, 25/05/2020).
 • ORDE do 22 de abril de 2019 pola que se incrementa o importe das axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2019. (DOG, 26/04/19).
 • ORDE do 11 de xullo de 2019 pola que se conceden axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2019. (DOG, 23/07/19).
 • ORDE do 11 de marzo de 2020 pola que se convocan axudas para financiar as actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado, e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial, para o ano 2020 (código de procedemento ED507A). (DOG, 25/05/2020).
 • EXTRACTO da Orde do 11 de marzo de 2020 pola que se convocan axudas para financiar as actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado, e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial, para o ano 2020 (código de procedemento ED507A). (DOG, 25/05/2020).
 • ORDE do 16 de marzo de 2021 pola que se convocan axudas para financiar as actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2021 (código de procedemento ED507A). (DOG, 12/04/2021).
6.1.2. Axudas co fin facilitar a conciliación da vida persoal, familiar e laboral
 • RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2013, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas para a realización, polas asociacións de nais e pais do alumnado, nos centros educativos de Galicia sostidos con fondos públicos, de programas de actividades complementarias e extraescolares que teñan como fin facilitar a conciliación da vida familiar e laboral, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2013. (DOG, 21/06/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 30 de outubro de 2013, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 14 de xuño de 2013, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas para a realización, polas asociacións de nais e pais do alumnado, nos centros educativos de Galicia sostidos con fondos públicos, de programas de actividades complementarias e extraescolares que teñan como fin facilitar a conciliación da vida familiar e laboral, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2013 (Diario Oficial de Galicia número 118, do 21 de xuño). (DOG, 26/11/13).
 • RESOLUCIÓN do 8 de novembro de 2013, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 14 de xuño de 2013, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas para a realización, polas asociacións de nais e pais do alumnado nos centros educativos de Galicia sostidos con fondos públicos, de programas de actividades complementarias e extraescolares que teñan como fin facilitar a conciliación da vida familiar e laboral, confinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2013 (Diario Oficial de Galicia número 118, do 21 de xuño). (DOG, 16/12/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 20 de novembro de 2013, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se publican as subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 14 de xuño de 2013 pola que se establecen as bases e se convocan axudas para a realización, polas asociacións de nais e pais do alumnado, nos centros educativos de Galicia sostidos con fondos públicos, de programas de actividades complementarias e extraescolares que teñan como fin facilitar a conciliación da vida familiar e laboral (Diario Oficial de Galicia número 118, do 21 de xuño de 2013). (DOG, 19/12/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 22 de decembro de 2014, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas para a realización, polas asociacións de nais e pais do alumnado, nos centros educativos de Galicia sostidos con fondos públicos, de programas de actividades complementarias e extraescolares que teñan como fin facilitar a conciliación da vida familiar e laboral, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE), e se procede á súa convocatoria para o curso escolar 2014/15. (DOG, 13/01/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2015, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas para a realización, polas asociacións de nais e pais do alumnado, nos centros educativos de Galicia sostidos con fondos públicos, de programas de actividades complementarias e extraescolares que teñan como fin facilitar a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE), con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o curso escolar 2015/16. (DOG, 30/12/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2015, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas para a realización, polas asociacións de nais e pais do alumnado, nos centros educativos de Galicia sostidos con fondos públicos, de programas de actividades complementarias e extraescolares que teñan como fin facilitar a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE), con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o curso escolar 2015/16. (DOG, 30/12/15). Ligazón
6.2. Confederacións, federacións e asociacións de alumnos
 • RESOLUCIÓN do 16 de novembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para a realización de actividades por parte de confederacións, federacións e asociacións de alumnos para 2012. (BOE, 23/11/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 17 de decembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden axudas para a realización de actividades por parte de Confederacións, Federacións e Asociacións de alumnos para o ano 2012. (BOE, 22/01/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para a realización de actividades por parte de confederacións, federacións e asociacións de alumnos correspondentes ao ano 2013. (BOE, 01/08/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 18 de novembro de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden axudas para a realización de actividades por parte de Confederacións, Federacións e Asociacións de Alumnos correspondentes ao ano 2013. (BOE, 27/12/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 7 de setembro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden axudas para a realización de actividades por parte de confederacións, federacións e asociacións de alumnos, correspondentes ao ano 2015. (BOE, 08/10/15). Ligazón
 • EXTRACTO da Resolución de 16 de outubro de 2018, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para a realización de actividades por parte de confederacións, federacións e asociacións de alumnos para 2018. (BOE, 27/10/18).