Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

19.- Organización da administración educativa

OBSERVACIÓN: No presente Capítulo recóllese só a lexislación publicada a partir do 23 de decembro de 2011. Para ver a lexislación anterior a dita data, ir a páxina 755 do “Manual Lexislativo do Ensino non Universitario Galego” (4ª edición).

I. LEXISLACIÓN BÁSICA

1. Estrutura orgánica

 • DECRETO 1/2012, do 3 de xaneiro, polo que se modifica a estrutura orgánica da Xunta de Galicia. (DOG, 04/01/12). Ligazón
 • DECRETO 13/2012, do 4 de xaneiro, polo que se fixa a estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia. (DOG, 05/01/12). Ligazón
 • ORDE do 9 de xaneiro de 2012 pola que se determina a adscrición dos órganos superiores e directivos regulados no Decreto 13/2012, do 4 de xaneiro, polo que se fixa a estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia. (12/01/12). Ligazón
 • DDECRETO 45/2012, do 19 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. (DOG, 24/01/12). Ligazón. Corrección de erros, (DOG, 06/02/12). Ligazón (Derrogado polo Decreto 4/2013, do 19 de xaneiro, (DOG18/01/13)).
 • DECRETO 179/2012, do 30 de agosto, polo que se modifica o Decreto 45/2012, do 19 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. (DOG, 14/09/12). Ligazón.  (Derrogado polo Decreto 4/2013, do 19 de xaneiro, (DOG18/01/13)).
 • DECRETO 227/2012, do 2 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia. (DOG, 03/12/12). Ligazón
 • DECRETO 4/2013, do 10 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. (DOG, 18/01/13). Ligazón. Corrección de erros, (DOG, 04/02/13). Ligazón
 • DECRETO 60/2015, do 16 de abril, polo que se modifica o Decreto 88/2013, do 30 de maio, de estrutura orgánica dos órganos superiores e de dirección dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia. (DOG, 24/04/15). Ligazón
 • DECRETO 116/2015, do 4 de outubro, polo que se modifica a estrutura orgánica da Xunta de Galicia. (DOG, 05/10/15. Ligazón
 • DECRETO 129/2015, do 8 de outubro, polo que se fixa a estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia. (DOG, 09/10/15). Ligazón
 • DECRETO 146/2016, do 13 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia. (DOG, 14/11/16). Ligazón
 • DECRETO 177/2016, do 15 de decembro, polo que se fixa a estrutura orgánica da Vicepresidencia e das consellerías da Xunta de Galicia. (DOG, 16/12/16). Ligazón
 • DECRETO 88/2018, do 26 de setembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia. (DOG, 27/09/18).
 • DECRETO 106/2018, do 4 de outubro, polo que se modifica parcialmente o Decreto 177/2016, do 15 de decembro, polo que se fixa a estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia, e o Decreto 196/2012, do 27 de setembro, polo que se crea a Axencia de Turismo de Galicia e se aproban os seus estatutos. (DOG, 05/10/18).
 • DECRETO 138/2018, do 8 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. (DOG, 16/11/18). Derrogado polo Decreto 198/2020, do 20 de novembro.
 • DECRETO 130/2020, do 17 de setembro, polo que se fixa a estrutura orgánica das vicepresidencias e das consellerías da Xunta de Galicia. (DOG, 18/09/2020). Derrogado polo Decreto 73/2022, o 25 de maio.
 • DECRETO 198/2020, do 20 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade. (DOG, 01/12/2020).
 • DECRETO 73/2022, do 25 de maio, polo que se fixa a estrutura orgánica das vicepresidencias e das consellerías da Xunta de Galicia. (DOG, 27/05/2022).
 • DECRETO 119/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades. (DOG, 04/07/2022). Correccións de erros. (DOG, 27/07/2022).

2. Postos de traballo

 • RESOLUCIÓN do 26 de decembro de 2011 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 23 de decembro de 2011, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG, 04/01/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 3 de maio de 2013 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 2 de maio de 2013 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.(DOG, 16/05/13). Ligazón

 • RESOLUCIÓN do 6 de setembro de 2013 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 5 de setembro de 2013, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. (DOG, 18/09/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 6 de maio de 2016 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 4 de maio de 2016 polo que se aproba a relación de postos de traballo do persoal funcionario dos centros educativos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. (DOG, 11/05/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 27 de decembro de 2018 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. (DOG, 04/01/19).
 • DECRETO 4/2021, do 14 de xaneiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario do corpo de profesores técnicos de formación profesional. (DOG, 15/01/2021).

3. Delegación de competencias

 • ORDE do 10 de xaneiro de 2012 de delegación de competencias nos órganos superiores, directivos e periféricos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. (12/01/12). Ligazón
 • ORDE do 25 de xaneiro de 2012 de delegación de competencias nos órganos superiores, directivos e periféricos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. (DOG, 08/02/12). Ligazón
 • ORDE do 30 de abril de 2018 pola que se modifica a Orde do 25 de xaneiro de 2012 de delegación de competencias nos órganos superiores, directivos e periféricos desta consellería. (DOG, 07/05/18).
 • ORDE do 9 de febreiro de 2021 de delegación de competencias nos órganos superiores e de dirección e nas xefaturas territoriais desta consellería. (DOG, 16/02/2021).
 • ORDE do 29 de xullo de 2022 de delegación de competencias nos órganos superiores e de dirección e nas xefaturas territoriais desta consellería. (DOG, 09/08/2022).

4. Garantía da calidad dos servizos públicos

 • LEI 1/2015, do 1 de abril, de garantía da calidade dos servizos públicos e da boadministración. (DOG, 30/04/15). Ligazón

5. Convenios de colaboración

 • RESOLUCIÓN do 6 de setembro de 2022, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no segundo cuadrimestre do ano 2022. (DOG, 16/09/2022).

6. Administración central

 • RESOLUCIÓN de 26 do decembro de 2011, da Subsecretaría, pola que se modifica o anexo do Acordo do Consello de Ministros de 21 de decembro de 2001, polo que se dispón a numeración das ordes ministeriais que se publican no “Boletín Oficial do Estado”. (BOE, 28/12/11). Ligazón
 • REAL DECRETO 1066/2015, do 27 de novembro, polo que se modifica o Real Decreto 257/2012, do 27 de xaneiro, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. BOE, 01/12/15). Ligazón
 • REAL DECRETO 498/2020, do 28 de abril, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Educación e Formación Profesional. (BOE, 01/05/2020).
 • RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2021, da Subsecretaría, pola que se publica a Addenda ao Convenio entre o Ministerio de Defensa, o de Educación e Formación Profesional, e a Comunidade Autónoma de Galicia, para impartir ensinos de formación profesional nos centros docentes militares de formación. (BOE, 03/01/2022).

7. Ficheiros automatizados

 • ORDE ECD/1645/2016, do 30 de setembro, pola que se modifica a Orde ECD/2063/2002, do 1 de agosto, pola que se regulan os ficheiros automatizados con datos de carácter persoal do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e os seus organismos autónomos. (BOE, 11/10/16). Ligazón

I. LEXISLACIÓN COMPLEMENTARIA

1. Convenios de colaboración

RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2012, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se lles dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no primeiro cuadrimestre do ano 2012. (DOG, 14/06/12).

RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2012, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se lles dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no segundo cuadrimestre do ano 2012. (DOG, 05/10/12). Ligazón

RESOLUCIÓN do 24 de maio de 2013, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no primeiro cuadrimestre do ano 2013. (DOG, 03/06/13). Ligazón

RESOLUCIÓN do 1 de outubro de 2013, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se lles dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no segundo cuadrimestre do ano 2013. (DOG, 10/10/13). Ligazón. CORRECCIÓN de erros, (DOG, 16/10/13). Ligazón

RESOLUCIÓN do 21 de novembro de 2013, da Subsecretaría, pola que se publica a Adenda ao Convenio de colaboración entre o Ministerio de Defensa, o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e a Comunidade Autónoma de Galicia, para impartir as ensinanzas de formación profesional de grao superior nos centros docentes militares de formación de suboficiais das Forzas Armadas. (BOE, 29/11/13). Ligazón

RESOLUCIÓN do 14 de febreiro de 2014, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no terceiro cuadrimestre do ano 2013. (DOG, 24/02/14). Ligazón

RESOLUCIÓN do 2 de xullo de 2014, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no primeiro cuadrimestre do ano 2014. (DOG, 10/07/14). Ligazón

RESOLUCIÓN do 30 de setembro de 2014, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no segundo cuadrimestre do ano 2014. (DOG, 09/10/14). Ligazón

RESOLUCIÓN do 13 de xullo de 2015, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no primeiro cuadrimestre do ano 2015. (DOG, 21/07/15). Ligazón

RESOLUCIÓN do 31 de decembro de 2015, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no segundo cuadrimestre do ano 2015. (DOG, 20/01/16). Ligazón

RESOLUCIÓN do 1 de marzo de 2016, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no terceiro cuadrimestre do ano 2015. (DOG,10/03/16). Ligazón

RESOLUCIÓN do 22 de novembro de 2016, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se lles dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no primeiro e segundo cuadrimestre do ano 2016. (DOG, 09/12/16). Ligazón

RESOLUCIÓN do 3 de abril de 2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se lles dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no terceiro cuadrimestre do ano 2016. (DOG, 12/04/17). Ligazón. Corrección de erros. (DOG, 21/04/17). Ligazón

RESOLUCIÓN do 30 de maio de 2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se lles dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no primeiro cuadrimestre do ano 2017. (DOG, 07/06/17). Ligazón

RESOLUCIÓN do 8 de marzo de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no terceiro cuadrimestre do ano 2017. (DOG, 16/03/18).

RESOLUCIÓN do 5 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no primeiro cuadrimestre do ano 2018. (DOG, 18/06/18).

RESOLUCIÓN do 19 de novembro de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no segundo cuadrimestre do ano 2018. (DOG, 28/11/18).

RESOLUCIÓN do 13 de febreiro de 2019 da Secretaría Xeral Técnica, pola que se publica o Adenda ao Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma de Galicia, que articula o financiamento do Ministerio e cofinanciado polo Fondo Plan Social Europeo para a implantación da Formación Profesional Básica e a anticipación das eleccións e novos itinerarios nos cursos 3º e 4º de Educación Secundaria Obrigatoria, introducida pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. (BOE, 22/02/19).

RESOLUCIÓN do 28 de febreiro de 2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no terceiro cuadrimestre do ano 2018. (DOG, 12/03/19).

RESOLUCIÓN do 11 de xuño de 2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, pola que se lles dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos no primeiro cuadrimestre do ano 2019.(DOG, 20/06/19).

RESOLUCIÓN do 4 de outubro de 2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos no segundo cuadrimestre do ano 2019. (DOG, 21/11/19).

RESOLUCIÓN do 9 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no terceiro cuadrimestre do ano 2019. (DOG, 18/06/2020).

RESOLUCIÓN do 3 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no terceiro cuadrimestre do ano 2020. (DOG, 17/03/2021).

RESOLUCIÓN do 6 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no segundo cuadrimestre do ano 2021. (DOG, 15/09/2021)