Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

18.- Organización das actividades docentes

OBSERVACIÓN: No presente Capítulo recóllese só a lexislación publicada a partir do 23 de decembro de 2011. Para ver a lexislación anterior a dita data, ir a páxina 657 do “Manual Lexislativo do Ensino non Universitario Galego” (4ª edición).

I. LEXISLACIÓN BÁSICA

0. Desenvolvemento do curso 2021-2022

 • RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos cursos de especialización de formación profesional no ano académico 2021/22 no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 05/07/2021).
 • RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021/22. (DOG, 30/06/2021).
 • RESOLUCIÓN do 1 de setembro de 2021, das Consellerías de Cultura, Educación e Universidade e de Sanidade pola que se aproba o “Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022”.
 • PROTOCOLO de adaptación ao contexto da Covid-19, curso 2021-22. (Versión 06/07/2021).
 • RESOLUCIÓN do 10 de setembro de 2021 pola que se ditan instrucións para a adopción de medidas organizativas nos centros educativos como consecuencia da pandemia da COVID-19.
 • Nova versión do “Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022” de data 01/10/2021.
 • ADAPTACION DE LA GUÍA DE ACTUACIÓN ante la aparición de casos de covid-19 en centros educativos a un contexto de alta circulación de virus Sars.CiV-2.
 • DECLARACION RESPONSABLE para os efectos da cobertura de persoal docente e non docente non universitario.
 • NOVOS PROTOCOLOS de xestión epidemiolóxica en centros educativos.
 • Para máis información en relación ao Covid-19, véxase o Capítulo XVII desta web.
 • PROTOCOLO de vixilancia e control epidemiolóxico fronte ao virus Sars-CoV-2 (Covid-19) no ámbito educativo non universitario de Galicia.

1. Regulamentos orgánicos

1.1. Centros de Educación Infantil e Primaria
 • DECRETO 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o ROC dos centros de educación infantil e de educación primaria. (DOG, 21/10/96). Corrección de erros (DOG, 06/11/96), (DOG, 08/01/97) e (DOG, 26/02/97). Modificado polo Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro (DOG, 26/01/99) e  polo Decreto 29/2007, do 8 de marzo (DOG, 12/03/07).  Véxase o texto refundido na páxina 662 do Manual Lexislativo. 
 • ORDE do 22 de xullo de 1997, pola que se desenvolve o ROC dos centros de educación infantil e de educación primaria. (DOG, 02/09/97). Modificada pola Orde do 7 de abril de 2008 (DOG, 23/04/08) e pola Orde do 28 de xuño de 2010, (DOG, 06/07/10). Véxase o texto refundido na páxina 674 do Manual Lexislativo.
 • ORDE do 28 de xuño de 2010 pola que se modifica parcialmente a Orde do do 22 de xullo de 1997 citada anteriormente.
1.2. Centros de Educación Secundaria
 • DECRETO 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria. (DOG, 09/08/96). Corrección de erros, (DOG, 30/08/96)  e modificado polos  decretos 120/1998 e  7/1999 e 29/2007, do 8 de marzo. Véxase texto refundido na páxina 690 do Manual Lexislativo.
 • ORDE do 1 de agosto de 1997 pola que se dictan instruccións para o desenvolvemento do Decreto 324/19 96 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria e se establece a súa organización e funcionamento. (DOG, 02/09/97). Modificada pola Orde do 28 de xuño de 2010, (DOG, 06/07/10) e pola Orde 7 de abril de 2008, (DOG, 23/04/08).. Véxase texto refundido na páxina 705 do Manual Lexislativo.
 • ORDE do 28 de xuño de 2010 pola que se modifica parcialmente a orde do 1 de agosto de 1997, (DOG, 06/07/10).
1.3. Centros Públicos Integrados
 • DECRETO 7/1999, do 7 de xaneiro, polo que se aproba o ROC dos centros integrados. (DOG, 26/01/99). Modificado polo Decreto 29/2007, do 8 de marzo (DOG, 12/03/07). Véxase texto refundido na páxina 716 do Manual Lexislativo.
 • ORDE do 3 de outubro de 2000 pola que se desenvolve o ROC dos centros públicos integrados. (DOG, 02/11/00). Modificada pola Orde do 7 de abril de 2008 (DOG, 23/04/08)pola Orde do 28 de xuño de 2010, (DOG, 06/07/10). Véxase texto refundido na páxina 736 do Manual Lexislativo.
 • ORDE do 28 de xuño de 2010 pola que se modifica parcialmente a Orde do 3 de outubro de 2000, citada anteriormente.
1.4. Centros Integrados de Formación Profesional
 • DECRETO 77/2011, do 7 de abril, polo que se establece o Regulamento orgánico dos centros integrados de formación profesional competencia da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG, 10/05/11).
 • ORDE do 29 de xullo de 2011 pola que se desenvolve o Decreto 77/2011, do 7 de abril, polo que se establece o Regulamento orgánico dos centros integrados de formación profesional competencia da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG, 08/08/11). Corrección de erros, (DOG, 12/08/11).
1.5. Regulamentos de Ensinanzas de Réxime Especial
1.5.1. Escolas Oficiais de Idiomas
 • DECRETO 189/2010, do 11 de novembro, polo que se establece o Regulamento orgánico das escolas oficiais de idiomas da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 19/11/10).
 • ORDE do 5 de agosto de 2011 pola que se desenvolve o Decreto 189/2010, do 11 de novembro, polo que se establece o Regulamento orgánico das escolas oficiais de idiomas da Comunidade Autónoma de Galicia, e se regula a organización e o acceso ás ensinanzas de idiomas de réxime especial. (DOG, 18/08/11).
1.5.2. Conservatorios de Música e Danza
 • DECRETO 223/2010, do 30 de decembro, polo que se establece o Regulamento orgánico dos conservatorios elementais e profesionais de música e de danza da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 19/01/11).
 • ORDE do 4 de agosto de 2011 pola que se desenvolve o Decreto 223/2010, do 30 de decembro, polo que se establece o Regulamento orgánico dos conservatorios elementais e profesionais de música e de danza da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 18/08/11).
1.5.3. Escolas de Arte e Superiores de Deseño
 • DECRETO 61/2011, do 24 de marzo, polo que se establece o regulamento orgánico das escolas de arte e superiores de deseño da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 06/04/11).
 • ORDE do 8 de agosto de 2011 pola que se desenvolve o Decreto 61/2011, do 24 de marzo, polo que se establece o Regulamento orgánico das escolas de arte e superiores de deseño da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 18/08/11).

2. Calendario escolar e laboral

2.1. Calendario escolar, curso 2021-2022
 • ORDE do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/22 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 04/06/2120).
 • Para cursos anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste Capítulo.
2.2. Calendario laboral e festas laborais de carácter local
2.2.1. Ano 2021
2.2.2. Ano 2022
 • DECRETO 97/2021, do 10 de xuño, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2022. (DOG, 07/07/2021).
 • RESOLUCIÓN do 14 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Traballo, pola que se publica a relación de festas laborais para o ano 2022. (BOE, 21/10/2021).
 • RESOLUCIÓN do 10 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dá publicidade das festas laborais de carácter local para o ano 2022, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 22/11/2021).
 • Para anos anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.

3. Departamentos didácticos

 • SENTENZA do Xulgado Contencioso Administrativo núm. 2 de Lugo sobre a proposta do Departamento de cara á designación da xefatura do Departamento Didáctico de Lingua e Literatura Galega.

4. Agrupamentos de unidades de infantil e primaria

 • ACORDO entre a Consellaría e as organizacións sindicais sobre os agrupamentos do alumnado de educación infantil e primaria para os efectos de constitución de unidades. Este acordo non é de aplicación pola decisión unilateral da Consellaría.

5. Recomendacións sobre a saídas dos alumnos

 • INFORME da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia relativo a quen lle corresponde a garda e custodia do alumnado nas saídas do centro escolar cando algún pai ou nai se atrasan na súa recollida.
 • INSTRUCIÓN CONXUNTA 9/2017 da Secretaría Xeral Técnica e da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se establecen recomendacións sobre a saída dos alumnos escolarizados nos centros educativos públicos da Comunidade Autónoma Galega ao remate do horario lectivo e sobre a recollida deles nas paradas establecidas no transporte escolar.
 • RESOLUCIÓN do 23 de outubro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se ditan instrucións para permitir a saída do recinto escolar do alumnado maior de 16 anos nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2020-2021.

6. Organización da biblioteca escolar

7. Servizos mínimos

 • REAL DECRETO 303/2010, do 15 de marzo, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan ensinanzas artísticas reguladas na lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. (BOE, 09/04/10).
 • REAL DECRETO 132/2010, do 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan as ensinanzas do segundo ciclo da educación infantil, a educación primaria e a educación secundaria. (BOE, 12/03/10).
 • ORDE do 28 de novembro de 2019 pola que se ditan normas que determinan os servizos mínimos durante a folga no ámbito do ensino público convocada para o día 12 de decembro de 2019. (DOG, 04/11/19).

I. LEXISLACIÓN COMPLEMENTARIA

2. Calendario escolar e laboral

2.1. Calendario escolar
 • ORDE do 13 de xuño de 2012 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2012/2013 nos centros docentes sostidos con fondos públicos. (DOG, 22/06/12). Ligazón
 • ORDE do 24 de maio de 2013 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2013/2014, nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 06/06/13). Ligazón
 • ORDE do 13 de xuño de 2014 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2014/15 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 26/06/14). Ligazón
 • ORDE do 8 de xuño de 2015 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2015/16, nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 17/06/15). Ligazón. CORRECCIÓN de erros. (DOG, 22/06/15). Ligazón
 • ORDE do 7 de xuño de 2016 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2016/17 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 15/06/16). Ligazón
 • ORDE do 12 de xuño de 2017 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2017/18 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 22/06/17). Ligazón
 • ORDE do 28 de maio de 2018 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2018/19 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 08/06/18).
 • ORDE do 20 de xuño de 2019 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2019/20 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 28/06/19).
 • ORDE do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 09/07/2020). Modificada pola Orde do 16 de setembro de 2020, (DOG, 17/09/2020).
 • ORDE do 16 de setembro de 2020 pola que se ditan instrucións sobre o comezo do curso académico 2020/21 e pola que se modifica a Orde do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 17/09/2020).
2.2. Calendario laboral e de festas laborais de carácter local
2.2.1. Ano 2018

RESOLUCIÓN do 27 de novembro de 2017, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se lles dá publicidade ás festas laborais de carácter local para o ano 2018, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 07/12/17). Corrección de erros, (DOG, 27/02/18) e (DOG, 23/05/18).

2.2.2. Ano 2019
2.2.3. Ano 2020
 • DECRETO 81/2019, do 27 de xuño, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2020. (DOG, 12/07/19).
 • RESOLUCIÓN do 3 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Traballo, pola que se publica a relación de festas laborais para o ano 2020. (BOE, 11/10/19).
 • RESOLUCIÓN do 14 de novembro de 2019, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade ás festas laborais de carácter local para o ano 2020, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 28/11/19).