Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

16.- Linguas e plurilingüismo

OBSERVACIÓN: No presente Capítulo recóllese só a lexislación publicada a partir do 23 de decembro de 2011. Para ver a lexislación anterior a dita data, ir a páxina 593 do “Manual Lexislativo do Ensino non Universitario Galego” (4ª edición).

I. LEXISLACIÓN BÁSICA

1. Lingua galega

1.1. Exención da lingua galega
 • ORDE do 10 de febreiro de 2014 pola que se desenvolve o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, con relación á exención da materia de lingua galega. (DOG, 19/02/14).
 • INSTRUCIÓN para a aplicación da Orde do 10 de febreiro de 2014 pola que se desenvolve o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no en sino non universitario de Galicia, en relación coa exención da materia de lingua galega, e da Orde do 10 de febreiro de 2014 pola que se modifica a Orde do 16 de xullo de 2007 pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (en diante Orde Celga) (DOG núm. 34, do 19 de febre
1.2. Certificados de lingua galega (Celga)
1.2.1. Regulación
 • ORDE do 10 de febreiro de 2014 pola que se modifica a Orde do 16 de xullo de 2007, pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga). (DOG, 19/02/14).
 • INSTRUCIÓN para a aplicación da Orde do 10 de febreiro de 2014 pola que se desenvolve o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia.
 • RESOLUCIÓN do 7 de outubro de 2021, pola que se regula a xestión de probas de nivel lingüístico para o alumnado dos centros públicos, pertencentes á Rede de Centros Plurilingües.
 • RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2022, pola que se regula a xestión de probas de nivel lingüístico para o alumnado que curse estudos durante o curso 2022/2023 en centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades
1.2.2. Convocatoria de cursos
 • RESOLUCIÓN do 31 de xaneiro de 2023, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 2, Celga 3 e Celga 4. (DOG, 10/02/2023).
 • Para convocatorias anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste Capítulo.
1.2.3. Convocatorias de probas
 • RESOLUCIÓN do 28 de febreiro de 2023, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 202,3 (DOG, 06/03/2023).
 • Para convocatorias anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste Capítulo.
1.3. Proxectos de fomento do uso do galego
1.3.1. Centros de titularidade pública
 • ORDE do 16 de decembro de 2022 pola que se anuncia a convocatoria de subvencións para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2022/23. (DOG, 27/12/2022).
 • Para convocatorias anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste Capítulo.
1.3.2. Centros de titularidade privada
 • ORDE do 16 de decembro de 2022 pola que se anuncia a convocatoria de axudas para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2022/23, (DOG, 27/12/2022).
 • Para convocatorias anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste Capítulo.
1.4. Proxectos de innovación en dinamización lingüística
 • PROXECTOS de innovación educativa en dinamización lingüística (curso 2021/22).
 • Para cursos anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.
1.5. Axudas e subvencións
 • ORDE do 31 de marzo de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios e se procede á súa convocatoria (ED106A). (DOG, 08/04/14). Corrección de erros, (DOG, 23/04/14).
 • RESOLUCIÓN do 30 de xullo de 2014 pola que se conceden subvencións para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios, ao abeiro da convocatoria regulada na Orde do 31 de marzo de 2014. (DOG, 07/08/14).
 • Para convocatorias anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste Capítulo.

2. Plurilingüismo

2.1. Decreto e Instrucións para o plurilingüismo
 • DECRETO 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia. (DOG, 25/05/10).
 • INSTRUCIÓN para a aplicación do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, tras os pronunciamentos das sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre este.
 • ORDE do 10 de febreiro de 2014 pola que se desenvolve o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, con relación á exención da materia de lingua galega. (DOG, 19/02/14).

 • INSTRUCIÓN para a aplicación da Orde do 10 de febreiro de 2014 pola que se desenvolve o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no en sino non universitario de Galicia, en relación coa exención da materia de lingua galega, e da Orde do 10 de febreiro de 2014 pola que se modifica a Orde do 16 de xullo de 2007 pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (en diante Orde Celga) (DOG núm. 34, do 19 de febreiro).
2.2. Acreditación de competencia en idiomas
 • ORDE do 21 de xuño de 2016 pola que se modifica a Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos dependentes desta consellería. (DOG, 07/07/16).
 • REAL DECRETO 1041/2017, do 22 de decembro, polo que se fixan as esixencias mínimas do nivel básico a efectos de certificación, establécese o currículo básico dos niveis Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, e Avanzado C2, das ensinanzas de idiomas de réxime especial reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, e se establecen as equivalencias entre as ensinanzas de idiomas de réxime especial reguladas en diversos plans de estudos e as deste real decreto. (BOE, 23/12/17).
2.3. Probas homologadas para a obtención de certificacións de niveis básicos e intermedios
 • INSTRUCIÓNS sobre a administración de probas homologadas para alumnado de 4º da ESO de centros plurilingües de Galicia, establecidas na Circular 1/2014 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.
2.4. Probas de nivel lingüistico
 • RESOLUCIÓN do 27 de maio de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se regula a xestión de probas de nivel lingüístico para o alumnado dos centros públicos dependentes desta consellería non pertencentes á Rede de Centros Plurilingües. (DOG, 04/06/2120).
 • RESOLUCIÓN do 7 de outubro de 2021, pola que se regula a xestión de probas de nivel lingüístico para o alumnado dos centros públicos, pertencentes á Rede de Centros Plurilingües.
 • RESOLUCIÓN do 26 de outubro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se concede a xestión de probas de nivel lingüístico para o alumnado dos centros públicos dependentes desta consellería non pertencentes á Rede de Centros Plurilingües. (DOG, 12/11/2021).
2.5. DELF escolar en Galicia para o curso 2019/2020
2.6. Sentenzas do TSXG que declara nulos os artigos 5.2 e 12.3 do Decreto 79/2010

3. Linguas estranxeiras

3.1. Actividades formativas
3.1.1. Para o alumnado
 • ORDE do 18 de xaneiro de 2023 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2023, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, escolarizado nos cursos 2021/22 e/ou 2022/23, en réxime de concorrencia competitiva, (DOG, 13/02/2023).
 • Para convocatorias anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste Capítulo.
3.1.2. Para o profesorado
a) Itinerarios formativos
 • ORDE do 20 de abril de 2023 pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE) para o ano 2023. (DOG, 27/04/2023).
 • Para convocatorias anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste Capítulo.
b) Estanzas profesionais
 • RESOLUCIÓN do 30 de setembro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden prazas de estanzas profesionais en Alemaña, Austria, Bélgica, Francia, Italia, Reino Unido, a República de Irlanda e Suiza, para profesorado de linguas estranxeiras ou profesorado doutras disciplinas que imparta clase en lingua estranxeira pertencente aos Corpos de Mestres de Educación Infantil e Primaria, Profesores e Catedráticos de Ensino Secundario, Profesores e Catedráticos de Escolas Oficiais de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música e Artes Escénicas e Profesores de Artes Plásticas e Deseño, para o curso 2015/2016. (BOE, 19/10/15).
 • RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan prazas para centros educativos de Educación Infantil e Primaria, Ensino Secundario, Formación Profesional ou de Ensinos de Réxime Especial que desexen acoller a un docente estranxeiro para o curso 2019/2020. (BOE, 20/05/19).
 • Para convocatorias anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste Capítulo.
c) Seccións bilingües no estranxeiro
 • RESOLUCIÓN do 10 de marzo de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas de profesores en Seccións bilingües de español en centros educativos de Bulgaria, Chinesa, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía, Rusia e Turquía para o curso 2015-2016. (BOE, 07/04/15).
3.1.3. Programas educativos europeos para a formación do profesorado
3.2. Seccións bilingües
 • RESOLUCIÓN do 18 de abril de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2022/23. (DOG, 02/05/2022).
 • RESOLUCIÓN do 30 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se fai pública a autorización de novas seccións bilingües no curso 2022/23 en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario, reguladas pola Orde do 12 de maio de 2011. (DOG, 17/10/2022).
 • RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2023/24. (DOG, 05/05/2023).
 • Para convocatorias anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste Capítulo.
3.3. Centros plurilingües
3.3.1. Incorporación de novos centros
 • RESOLUCIÓN do 28 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2019/20. (DOG, 10/04/19).
 • ORDE do 7 de outubro de 2019 pola que se autorizan novos centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia, para o curso 2019/20. (DOG, 23/10/19).
 • RESOLUCIÓN do 22 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2021/22. (DOG, 05/04/2021).
 • ORDE do 21 de setembro de 2021 pola que se autorizan novos centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021/22. (DOG, 01/10/2021).
 • RESOLUCIÓN do 28 de marzo de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2022/23. (DOG, 04/04/2022).
 • ORDE do 4 de outubro de 2022 pola que se autorizan novos centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2022/23. (DOG, 17/10/2022).
 • RESOLUCIÓN do 27 de marzo de 2023, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novos centros docentes á Rede de Centros Plurilingües de Galicia para o curso 2023/24. (DOG, 31/03/2023).
 • Para convocatorias anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste Capítulo.
3.3.2. De bacharelato
 • RESOLUCIÓN do 28 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach) para o curso 2019/20. (DOG, 10/04/19).
 • RESOLUCIÓN do 7 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se autorizan centros educativos para impartir o bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach) para o curso 2019/20. (DOG, 23/10/19).
 • RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se autorizan centros educativos para impartir o bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2021/22. (DOG, 01/10/2021).
 • RESOLUCIÓN do 27 de marzo de 2023, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se regula o bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2023/24. (DOG, 31/03/2023).
 • Para convocatorias anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste Capítulo.
3.3.3. De educación infantil, (2º ciclo )
 • RESOLUCIÓN do 28 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o Programa plurilingüe no segundo ciclo da educación infantil (Plurinfantil) para o curso 2019/20. (DOG, 10/04/19).
 • RESOLUCIÓN do 7 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se autorizan centros educativos para impartir o programa plurilingüe no segundo ciclo da educación infantil (Plurinfantil), para o curso 2019/20. (DOG, 23/10/19).
 • RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se autorizan centros educativos para impartir o programa plurilingüe no segundo ciclo da educación infantil (plurinfantil), para o curso 2021/22. (DOG, 01/10/2021).
 • RESOLUCIÓN do 28 de marzo de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se regula o programa plurilingüe no segundo ciclo da educación infantil (Plurinfantil), para o curso 2022/23.(DOG, 04/04/2022).
 • RESOLUCIÓN do 30 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se autorizan centros educativos para impartir o programa plurilingüe no segundo ciclo da educación infantil (Plurinfantil) para o curso 2022/23. (DOG, 17/10/2022).
 • RESOLUCIÓN do 27 de marzo de 2023, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se regula o programa plurilingüe no segundo ciclo da educación infantil (Plurinfantil), para o curso 2023/24. (DOG, 31/03/2023).
 • Para convocatorias anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste Capítulo.
3.3.4. De Formación Profesional
 • RESOLUCIÓN do 29 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se publica o anuncio da resolución pola que se regulan os ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP), para o curso 2017/18. (DOG, 07/07/17).
 • RESOLUCIÓN do 13 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se publica o anuncio da resolución pola que se regulan os ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP) para o curso 2019/20. (DOG, 24/05/19).
 • RESOLUCIÓN do 5 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a relación de centros autorizados para impartir ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP), así como os ciclos formativos autorizados, no curso 2019/20. (DOG, 17/09/19).
3.3.5. De réxime especial
 • RESOLUCIÓN do 28 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se fai pública a relación de escolas de arte e superiores de deseño autorizadas para impartir ciclos formativos plurilingües (PluriArt), así como os ciclos formativos autorizados para o curso 2022/23. (DOG, 05/08/2022).
3.3.5. Auxiliares de Conversa
3.4. Convenios e programas
 • RESOLUCIÓN do 27 de decembro de 2011, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma de Galicia, para a aplicación do programa de Mellora da Aprendizaxe de Linguas Estranxeiras, no ano 2011. (BOE, 09/02/12).
 • RESOLUCIÓN do 16 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros de 14 de decembro de 2012, polo que se formalizan os criterios de distribución aprobados pola Conferencia Sectorial de Educación, así como a distribución resultante, dos créditos para o ano 2012 para o desenvolvemento do programa de mellora da aprendizaxe de linguas estranxeiras. (BOE, 31/01/13).

 • DELF escolar en Galicia para o curso 2018/2019.
3.5. Programas de inmersión lingüística
 • RESOLUCIÓN do 22 de setembro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se adxudican axudas destinadas a alumnos de Sexto curso de Educación Primaria e Segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para o desenvolvemento dun Programa de Inmersión Lingüística durante o outono de 2015. (BOE, 01/02/16).
 • EXTRACTO da Resolución do 1 de marzo de 2016 da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades pola que se convocan axudas para participar nun Programa de Inmersión Lingüística en colonias de vacacións, organizado polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. (BOE, 29/03/16).
 • EXTRACTO da Resolución do 11 de decembro de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional pola que se convocan axudas destinadas a alumnos de sexto curso de Educación Primaria e segundo curso de Educación Secundaria Obrigatoria para o desenvolvemento dun programa de inmersión lingüística en lingua inglesa en España durante a primavera de 2020. (BOE, 26/12/19).
 • Para convocatorias anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste Capítulo.
3.6. Programa EduExchanges
 • RESOLUCIÓN do 14 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se regula a convocatoria e selección de centros públicos de ensino non universitario da Comunidade Autónoma de Galicia para participar no programa “EduExchanges” de intercambio de alumnado con centros educativos doutros países da Unión Europea durante o curso 2018/2019.
 • CONVOCATORIA e selección de centros públicos de ensino non universitario para participar no programa EduExchanges para o curso 2018/2019.

4. Axudas

 • RESOLUCIÓN do 26 de marzo de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para participar nun programa de inmersión lingüística en colonias de vacacións para o verán de 2012. (BOE, 30/03/12).
 • RESOLUCIÓN do 6 de marzo de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para cursos de lingua inglesa, destinadas a titulados en Máster en Profesorado de Ensino Secundario Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinos de Idiomas e a Mestres. (BOE, 02/04/12).
 • RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2012, da Dirección Xeral de Política Universitaria, pola que se publica a resolución provisional da convocatoria de axudas para cursos de lingua inglesa, alemán ou francesa no estranxeiro durante o verán de 2012. (BOE, 31/05/12).
 • RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2012, da Dirección Xeral de Política Universitaria, pola que se publica a resolución provisional da convocatoria de axudas para cursos de lingua francesa en Francia durante o mes de xullo de 2012. (BOE, 31/05/12).
 • RESOLUCIÓN do 6 de setembro de 2012, da Dirección Xeral de Política Universitaria, pola que se publican os beneficiarios das axudas para cursos de lingua inglesa, destinadas a titulados en Máster en Profesorado de Ensino Secundario Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinos de Idiomas e a Mestres. (BOE, 19/09/12).

I. LEXISLACIÓN COMPLEMENTARIA

1. Lingua galega

1.1. Proxectos de fomento do uso do galego
1.1.1. Curso 2011-2012
 • ORDE do 20 de xaneiro de 2012 pola que se anuncia a convocatoria de subvencións para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2011-2012 (ED101A). (DOG, 25/01/12). Ligazón
 • ORDE do 20 de xaneiro de 2012 pola que se anuncia a convocatoria para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2011-2012 (ED101C). (DOG, 25/01/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓNS do 8 de xuño de 2012, (de cada unha das xefaturas territoriais), polas que se adxudica o financiamento dos proxectos de fomento do uso do galego dos equipos de dinamización lingüística dos centros de ensino público de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2011-2012, ao abeiro da Orde do 20 de xaneiro de 2012 desta consellería (Diario Oficial de Galicia do 25 de xaneiro). (DOG, 19/06/12).
 • RESOLUCIÓNS do 12 de xuño de 2012, das xefaturas territoriais da Coruña, Lugo e Pontevedra, polas que se adxudica o financiamento dos proxectos de fomento do uso do galego dos equipos de dinamización lingüística dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2011-2012, ao abeiro da Orde do 20 de xaneiro de 2012 desta consellería (DOG do 25 de xaneiro). (DOG, 25/06/12).
1.1.2. Curso 2012-2013
 • ORDE do 28 de decembro de 2012 pola que se anuncia a convocatoria para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios para o curso escolar 2012-2013 (ED101 C). (DOG, 14/01/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 7 de xuño de 2013, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se conceden as axudas aos proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2012/13 (ED101C). (DOG, 17/06/13). Ligazón
 • ORDE do 7 de xuño de 2013 pola que se amplía o prazo para a xustificación de gastos previsto na Orde do 12 de febreiro de 2013 pola que se anuncia a convocatoria de subvencións para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Galicia, que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2012/13 (ED101A). (DOG, 17/06/13). Ligazón
 • ORDE do 7 de xuño de 2013 pola que se amplía o prazo para a xustificación de gastos previsto na Orde do 28 de decembro de 2012 pola que se anuncia a convocatoria para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia, que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2012/13 (ED101C). (DOG, 17/06/13). Ligazón

1.1.3. Curso 2013-2014
 • ORDE do 2 de xaneiro de 2014 pola que se anuncia a convocatoria para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego nos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2013/14 (ED101C). (DOG, 13/01/14). Ligazón
 • ORDE do 2 de xaneiro de 2014 pola que se anuncia a convocatoria de subvencións para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2013/14 (ED101A). (DOG, 14/01/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 26 de maio de 2014, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se conceden as axudas aos proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2013/14 (ED101C). (DOG, 03/06/14). Ligazón
1.1.4. Curso 2014-2015
 • ORDE do 30 de decembro de 2014 pola que se anuncia a convocatoria para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2014/15 (ED101C). (DOG, 09/01/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 26 de maio de 2015, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se conceden as axudas aos proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios para o curso escolar 2014/15 (ED101C). (DOG, 03/06/15). Ligazón
1.1.5. Curso 2015-2016
 • ORDE do 1 de decembro de 2015 pola que se anuncia a convocatoria de subvencións para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Galicia, que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2015/16 (ED101A). (DOG, 30/12/15). Ligazón
 • ORDE do 1 de decembro de 2015 pola que se anuncia a convocatoria para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia, que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2015/16 (ED101C). (DOG, 30/12/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 30 de maio de 2016, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se conceden as axudas aos proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2015/16 (ED101C). (DOG, 03/06/16). Ligazón
1.1.6. Curso 2016-2017
 • ORDE do 29 de decembro de 2016 pola que se anuncia a convocatoria de axudas para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2016/17 (ED101C). (DOG, 18/01/17). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 29 de decembro de 2016 pola que se anuncia a convocatoria de axudas para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2016/17 (ED101C). (DOG, 18/01/17). Ligazón
 • ORDE do 29 de decembro de 2016 pola que se anuncia a convocatoria de subvencións para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2016/17 (ED101A). (DOG, 18/01/17). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 29 de decembro de 2016 pola que se anuncia a convocatoria de subvencións para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2016/17 (ED101A). (DOG, 18/01/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 5 de xuño de 2017, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se conceden as axudas aos proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2016/17 (ED101C). (DOG, 13/06/17). Ligazón
1.1.7. Curso 2017-2018
 • RESOLUCIÓN do 16 de maio de 2018, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se conceden as axudas aos proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2017/18 (código de procedemento ED101C). (DOG, 29/05/18).
 • ORDE do 16 de novembro de 2017 pola que se anuncia a convocatoria de axudas para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2017/18 (ED101C). (DOG, 28/11/17). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 16 de novembro de 2017 pola que se anuncia a convocatoria de axudas para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2017/18 (ED101C). (DOG, 28/11/17). Ligazón
 • ORDE do 16 de novembro de 2017 pola que se anuncia a convocatoria de subvencións para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2017/18 (ED101A). (DOG, 28/11/17). Ligazón
 • XTRACTO da Orde do 16 de novembro de 2017 pola que se anuncia a convocatoria de subvencións para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2017/18 (ED101A). (DOG, 28/11/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 16 de maio de 2018, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se conceden as axudas aos proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2017/18 (código de procedemento ED101C). (DOG, 29/05/18).
 • ACORDO do 6 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, polo que se publican as resolucións das xefaturas territoriais da Coruña e de Pontevedra polas que se adxudica o financiamento dos proxectos de fomento do uso do galego dos equipos de dinamización da lingua galega dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2017/18, ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2017 (Diario Oficial de Galicia número 226, do 28 de novembro). (DOG, 18/06/18).
 • ACORDO do 15 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, polo que se publican as resolucións das xefaturas territoriais de Lugo e de Ourense polas que se adxudica o financiamento dos proxectos de fomento do uso do galego dos equipos de dinamización da lingua galega dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2017/18, ao abeiro da Orde do 16 de novembro de 2017 (Diario Oficial de Galicia número 226, do 28 de novembro). (DOG, 26/06/18).
1.1.8. Curso 2018-2019
 • ORDE do 16 de novembro de 2017 pola que se anuncia a convocatoria de subvencións para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2017/18 (ED101A). (DOG, 28/11/17).
 • ACORDO do 6 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, polo que se publican as resolucións das xefaturas territoriais da Coruña e de Pontevedra. (DOG, 18/06/18).
 • ACORDO do 15 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, polo que se publican as resolucións das xefaturas territoriais de Lugo e de Ourense. (DOG, 26/06/18).
 • ORDE do 27 de decembro de 2018 pola que se anuncia a convocatoria de subvencións para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2018/19 (código de procedemento PL500B). (DOG, 24/01/19).
1.1.9. Curso 2019-2020
 • ORDE do 27 de decembro de 2019 pola que se anuncia a convocatoria de axudas para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2019/20 (código de procedemento PL500A). (DOG, 30/01/2020).
 • ORDE do 2 de xuño de 2020 pola que se deixan sen efecto as bases e as convocatorias das axudas para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública e privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2019/20, como consecuencia do peche dos centros educativos por causa do COVID-19. (DOG, 11/06/2020).
 • ORDE do 27 de decembro de 2019 pola que se anuncia a convocatoria de subvencións para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2019/20 (código de procedemento PL500B).(DOG, 30/01/2020).
 • ORDE do 2 de xuño de 2020 pola que se deixan sen efecto as bases e as convocatorias das axudas para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública e privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2019/20, como consecuencia do peche dos centros educativos por causa do COVID-19. (DOG, 11/06/2020).
1.1.10. Curso 2020-2021
 • ORDE do 23 de decembro de 2020 pola que se anuncia a convocatoria de axudas para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2020/21. (DOG, 15/01/2021).
 • RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2021, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se conceden as axudas aos proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2020/21, (DOG, 02/06/2021).
1.1.11. Curso 2021-2022
 • ORDE do 30 de novembro de 2021 pola que se anuncia a convocatoria de axudas para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2021/22, (DOG, 29/12/2021).
 • ORDE do 30 de novembro de 2021 pola que se anuncia a convocatoria de subvencións para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2021/22, (DOG, 29/12/2021).
 • RESOLUCIÓN do 24 de maio de 2022 pola que se conceden as axudas aos proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2021/22, (DOG, 07/06/2022).
 • RESOLUCIÓN do 7 de xuño de 2022 pola que se conceden as subvencións aos proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2021/22. (DOG, 17/06/2022).
1.2. Proxectos de innovación en dinamización lingüística
  • RESOLUCIÓN do 16 de decembro de 2011 pola que se conceden os premios aos proxectos de innovación en dinamización lingüística en centros de titularidade desta consellería para desenvolver no curso académico 2011-2012. (DOG, 04/01/12).
  • CONVOCATORIA para a realización de proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística para os centros docentes de titularidade da Consellería durante o curso académico 2017/2018.
  • CONVOCATORIA para a realización de proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística para os centros docentes de titularidade da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional durante o curso académico 2018/2019.
  • CONVOCATORIA para a realización de proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística durante o curso 2019/2020.
1.3. Certificados de lingua galega (Celga)
1.3.1. Convocatoria de cursos
 • ORDE do 4 de xaneiro de 2012 pola que se anuncian, con carácter voluntario e gratuíto, cursos de lingua galega preparatorios para as probas dos niveis Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4, para particulares (adultos) e colectivos de Galicia, no ano 2012 (ED104B). (DOG, 09/01/12). Ligazón
 • ORDE do 7 de agosto de 2012 pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán nos períodos e nas escolas oficiais de idiomas de Galicia que se indican. (DOG, 22/08/12). Ligazón. Corrección de erros, (DOG, 05/10/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 27 de decembro de 2012, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncian, con carácter voluntario e gratuíto, cursos de lingua galega preparatorios para as probas dos niveis Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4, para particulares (adultos) e colectivos de Galicia, no ano 2013 (ED104B e ED104D). (DOG, 07/01/13). Ligazón. Corrección de erros, (DOG, 09/01/13). Ligazón

 • ORDE do 26 de agosto de 2013 pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán nos períodos e nas escolas oficiais de idiomas de Galicia que se indican. (DOG, 02/09/13). Ligazón. CORRECCIÓN de erros, (DOG, (DOG, 11/10/13). Ligazón
 • ORDE do 14 de febreiro de 2014 pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos preparatorios para os certificados de lingua galega (Celga) que se realizarán nos períodos e nas escolas oficiais de idiomas de Galicia que se indican. (DOG, 25/02/14). Ligazón
 • ORDE do 20 de agosto de 2014 pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia. (DOG, 27/08/14). Ligazón. Corrección de erros,  (DOG, 08/09/14). Ligazón
 • INSTRUCIÓNs da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para a realización das probas dos cursos de linguaxe administrativa galega que se imparten nas escolas oficiais de idiomas.Ligazón
 • INSTRUCIÓNS da DXEFPIE para a realización das probas dos cursos de linguaxe administrativa galega que se imparten nas EOI.IT_Ligazón
 • ORDE do 3 de agosto de 2015 pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega (Celga), que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia. (DOG, 13/08/15). Ligazón. CORRECCIÓN de erros, (DOG, 20/11/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 17 de agosto de 2015, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 2, Celga 3 e Celga 4. (DOG, 21/08/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2016, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 2, Celga 3 e Celga 4 (ED104B). (DOG, 16/06/16). Ligazón
 • ORDE do 4 de agosto de 2016 pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia. (DOG, 19/08/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 28 de febreiro de 2017, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4 (ED104B). (DOG, 08/03/17). Ligazón. CORRECCIÓN DE ERROS, (DOG, 13/03/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 25 de xaneiro de 2018, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4 (ED104B). (DOG, 06/02/18).
 • RESOLUCIÓN do 2 de agosto de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia. (DOG, 14/08/18).
 • RESOLUCIÓN do 25 de xaneiro de 2018, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4 (ED104B). (DOG, 06/02/18).
 • RESOLUCIÓN do 2 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia. (DOG, 20/08/19).
 • RESOLUCIÓN do 17 de xaneiro de 2020, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4 (código de procedemento PL600A). (DOG, 29/01/2020). Corrección de erros, (DOG, 30/01/2020).
 • RESOLUCIÓN do 18 de xaneiro de 2021, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4, (DOG. 03/02/2021).
 • RESOLUCIÓN do 2 de agosto de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia. (DOG, 13/08/2021).
 • RESOLUCIÓN do 26 de xaneiro de 2022, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4. (DOG, 14/02/2022).
 • RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2022, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se fixan as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2022, que foron convocadas mediante a Resolución do 9 de marzo de 2022. (DOG, 04/05/2022).
 • RESOLUCIÓN do 11 de abril de 2023, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se fixan as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2023, que foron convocadas mediante a Resolución do 28 de febreiro de 2023, (DOG, 21/04/2023).
1.3.2. Convocatorias de probas
 • RESOLUCIÓN do 3 de xaneiro de 2012, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2012 (ED114A). (DOG, 17/01/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2012, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2013 (ED114A).  (DOG, 16/01/13). Ligazón.  Corrección de erros, (DOG, 26/02/13). Liazón
 • RESOLUCIÓN do 8 de marzo de 2013, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se amplía o prazo de presentación de solicitudes previsto na Resolución do 28 de decembro de 2012 pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2013 (ED114A). (DOG, 22/03/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 6 de marzo de 2014, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2014 (ED114A). (DOG, 11/03/14). Ligazón. Corrección de erros, (DOG, 25/04/14).
 • RESOLUCIÓN do 23 de decembro de 2015, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2016 (ED114A). (DOG, 07/01/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 11 de xullo de 2016, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2016 (ED114A). (DOG, 18/08/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 24 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2017 (código de procedemento ED114A). (DOG, 04/04/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 3 de agosto de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega (Celga), que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia. (DOG, 17/08/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 6 de marzo de 2018, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2018 (procedemento ED114A). (DOG, 13/03/18). Modificada pola Resolución do 2 de maio de 2018, (DOG, 08/05/18).
 • RESOLUCIÓN do 7 de setembro de 2018, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2 e 4, no ano 2018 (ED114A). (DOG, 14/09/18).
 • RESOLUCIÓN do 7 de setembro de 2018, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2 e 4, no ano 2018 (ED114A). (DOG, 14/09/18).
 • RESOLUCIÓN do 20 de marzo de 2019, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2019 (código de procedemento PL500C). (DOG, 25/03/19).
 • ESOLUCIÓN do 4 de febreiro de 2019, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4 (código de procedemento PL600A). (DOG, 19/02/19). Corrección de erros, (DOG, 28/02/19).
 • RESOLUCIÓN do 6 de maio de 2019, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se fixan as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2019, que foron convocadas mediante a Resolución do 20 de marzo de 2019 (código de procedemento PL500C). (DOG, 15/05/19).
 • RESOLUCIÓN do 2 de setembro de 2019, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2 e 4, no ano 2019 (código de procedemento administrativo PL500C). (DOG, 10/09/19).
 • RESOLUCIÓN do 6 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2020 (código de procedemento PL500C). (DOG, 12/03/2020).
 • RESOLUCIÓN do 8 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2021, (DOG, 17/03/2021).
 • RESOLUCIÓN do 23 de abril de 2021, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se fixan as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2021, que foron convocadas mediante a Resolución do 8 de marzo de 2021. (DOG, 04/05/2021).
 • RESOLUCIÓN do 26 de agosto de 2021, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2, 3 e 4, no ano 2021, (DOG, 13/09/2021).
 • RESOLUCIÓN do 18 de outubro de 2022, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se fixan as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2, 3 e 4, no ano 2022, que foron convocadas mediante a Resolución do 29 de agosto de 2022, (DOG, 25/10/2022).
1.4.Axudas e subvencións
 • ORDE do 15 de decembro de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios, e se procede á súa convocatoria (ED106A). (DOG, 26/12/11).
 • ORDE do 9 de abril de 2012 pola que se conceden subvencións para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios, ao abeiro da convocatoria regulada na Orde do 15 de decembro de 2011. (DOG, 17/04/12). Corrección de erros, (DOG, 19/04/12).
 • ORDE do 25 de xaneiro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios e se procede á súa convocatoria (ED106A). (DOG, 01/02/13). Ligazón

 • ORDE do 13 de xuño de 2013 pola que se conceden subvencións para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios, ao abeiro da convocatoria regulada na Orde do 25 de xaneiro de 2013. (DOG, 20/06/13). Ligazón
 • ORDE do 31 de marzo de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios e se procede á súa convocatoria (ED106A). (DOG, 08/04/14). Ligazón. Corrección de erros, (DOG, 23/04/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 30 de xullo de 2014 pola que se conceden subvencións para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios, ao abeiro da convocatoria regulada na Orde do 31 de marzo de 2014. (DOG, 07/08/14). Ligazón

2. Linguas estranxeiras

2.1. Actividades formativas
2.1.1. Para o alumnado
 • ORDE do 22 de febreiro de 2012 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2012, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 05/03/12). Corrección de erros. (DOG, 26/03/12).
 • RESOLUCIÓN do 13 de marzo de 2012 pola que se fai pública a convocatoria para a autorización dos centros públicos integrados, institutos de educación secundaria e centros integrados de formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado (Cuale). (DOG, 30/03/12).
 • ORDE do 25 de outubro de 2012 pola que se resolve a adxudicación das axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2012, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 12/11/12).
 • RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2013 pola que se fai pública a convocatoria para a autorización dos centros públicos integrados, institutos de educación secundaria e centros integrados de formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado, CUALE. (DOG, 22/03/13). Ligazón
 • ORDE do 18 de marzo de 2013 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2013, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 22/03/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 17 de abril de 2013, do Dirección Xeral de Política Universitaria, pola que se publica a resolución provisional da convocatoria de bolsas para a participación nun programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, destinadas a estudantes de Bacharelato, de Grao Medio de Formación Profesional, de Artes Plásticas e Deseño, de Ensinanzas Deportivas, de Ensinanzas Profesionais de Música e Danza e de Idiomas de nivel intermedio e avanzado. (BOE, 02/05/13). Ligazón
 • ORDE do 16 de setembro de 2013 pola que se resolve a adxudicación das axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2013, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 25/09/13). Ligazón

 • ORDE do 13 de marzo de 2014 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2014, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 27/03/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 14 de maio de 2014 pola que se fai pública a convocatoria para a autorización dos centros públicos integrados, institutos de educación secundaria e centros integrados de formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado, CUALE. (DOG, 22/05/14). Ligazón. CORRECCIÓN de erros, (DOG, 30/05/14). Ligazón
 • ORDE do 22 de xullo de 2014 pola que se resolve a adxudicación das axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2014, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 04/08/14). Ligazón
 • ORDE do 2 de marzo de 2015 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2015, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 16/03/15). Ligazón. Corrección de erros, (DOG, 26/03/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 16 de febreiro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan bolsas para a participación nun programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, destinadas a estudantes de Bacharelato, de Grao Medio de Formación Profesional, de Artes Plásticas e Deseño, de Ensinanzas Deportivas, de Ensinanzas Profesionais de Música e Danza e de Idiomas de Nivel Intermedio e Avanzado para o ano 2015. (BOE, 16/03/15). Ligazón
 • Resolución do 17 de marzo de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para participar nun programa de inmersión lingüística en colonias de vacacións para 2015. (BOE, 31/03/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 22 de abril de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para autorización dos centros públicos integrados, institutos de educación secundaria e centros integrados de formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado (CUALE). (DOG, 04/05/15).  Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 15 de maio de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula a convocatoria e selección de centros docentes dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para participar en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa dirixidas a alumnado de sexto curso de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria. (DOG, 01/06/15). Ligazón
 • ORDE do 22 de xullo de 2015 pola que se resolve a adxudicación das axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2015, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 04/08/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 2 de febreiro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve a convocatoria de actividades de inmersión lingüística en inglés dirixidas ao alumnado de sexto curso de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria para centros docentes dependentes desta consellería. (DOG, 26/02/16). Ligazón
 • ORDE do 14 de marzo de 2016 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2016, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 28/03/16). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 14 de marzo de 2016 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2016, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 28/03/16). Ligazón
 • ORDE do 12 de xullo de 2016 pola que se regula a convocatoria e selección de centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para participar en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, English Week, dirixidas ao alumnado de sexto curso de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria. (DOG, 28/07/16). Ligazón
 • ORDE do 21 de xullo de 2016 pola que se resolve a adxudicación das axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2016, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 10/08/16). Ligazón
 • ORDE do 2 de febreiro de 2017 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2017, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 27/02/17). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 2 de febreiro de 2017 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2017, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 27/02/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para autorización dos centros públicos integrados, institutos de educación secundaria e centros integrados de formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado (CUALE). Ligazón_
 • ORDE do 3 de xullo de 2017 pola que se resolve a adxudicación das axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2017, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 13/07/17). Ligazón
 • ORDE do 19 de xullo de 2017 pola que se regula a convocatoria e selección de centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para participar en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, English Week, dirixidas ao alumnado de sexto curso de educación primaria e ao de educación secundaria obrigatoria. (DOG, 02/08/17). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 19 de xullo de 2017 pola que se regula a convocatoria e selección de centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para participar en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, English Week, dirixidas ao alumnado de sexto curso de educación primaria e ao de educación secundaria obrigatoria. (DOG, 02/08/17).
 • RELACIÓN DEFINITIVA de centros autorizados CPI, IES e CIFP para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado (CUALE). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 20 de decembro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve a convocatoria e selección de centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería para participar en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, English Week, dirixidas ao alumnado de sexto curso de educación primaria e ao de educación secundaria obrigatoria. DOG (10/01/18). Ligazón
 • ORDE do 22 de xaneiro de 2018 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2018, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 07/02/18).
 • EXTRACTO da Orde do 22 de xaneiro de 2018 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2018, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 07/02/18).
 • EXTRACTO da Resolución de 22 de febreiro de 2018 da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades pola que se convocan axudas para participar nun Programa de Inmersión Lingüística en colonias de vacacións, organizado polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte para o verán de 2018. (BOE, 07/04/18).
 • RESOLUCIÓN do 5 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para a autorización dos centros públicos integrados, institutos de educación secundaria e centros integrados de formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado -CUALE- para o curso 2018/19. (DOG, 17/04/18).
 • ORDE do 18 de maio de 2018 pola que se regulan a convocatoria e a selección de centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos, dependentes desta consellería, para participar en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, English Week, dirixidas ao alumnado de sexto curso de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria. (DOG, 07/06/18).
 • EXTRACTO da Orde do 18 de maio de 2018 pola que se regulan a convocatoria e a selección de centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos, dependentes desta consellería, para participar en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, English Week, dirixidas ao alumnado de sexto curso de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria. (DOG, 07/06/18).
 • ORDE do 23 de maio de 2018 pola que se aproban as bases e se convocan axudas para a realización de actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2018, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos. (DOG, 12/06/18).
 • EXTRACTO da Orde do 23 de maio de 2018 pola que se aproban as bases e se convocan axudas para a realización de actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2018, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos. (DOG, 12/06/18).
 • ORDE do 4 de xullo de 2018 pola que se resolve a adxudicación das axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2018, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 01/08/18).
 • ORDE do 4 de febreiro de 2019 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2019, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 20/02/19). Corrección de erros, (DOG, 06/05/19).
 • EXTRACTO da Resolución do 25 de febreiro de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan bolsas para a participación nun programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, para o ano 2019. (BOE, 06/03/19).
 • Corrección de erros, (BOE, 26/03/19).
 • ORDE do 4 de abril de 2019 pola que se convocan axudas para a realización das actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2019, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG. 24/04/19).
 • RESOLUCIÓN do 22 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para a autorización dos centros públicos integrados, institutos de educación secundaria e centros integrados de formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado CUALE para o curso 2019/20. (DOG, 06/05/19).
 • ORDE do 8 de maio de 2019 pola que se regulan a convocatoria e a selección de centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería para participaren en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, English Week, dirixidas ao alumnado de sexto curso de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria. (DOG, 23/05/19).
 • ORDE do 29 de xullo de 2019 pola que se resolve a adxudicación das axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2019, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 26/08/19).
 • ORDE do 10 de outubro de 2019 pola que se resolve a adxudicación de axudas para a realización das actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2019, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 22/10/19).
 • RESOLUCIÓN do 30 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve a convocatoria e selección de centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería para participar en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, English Week, dirixidas ao alumnado de sexto curso de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria. (DOG, 13/02/2020).
 • ORDE do 2 de marzo de 2020 pola que se convocan axudas para realizar actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2020, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento ED504G). (DOG, 13/03/2020).
 • RESOLUCIÓN do 3 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para a autorización dos centros públicos integrados, institutos de educación secundaria e centros integrados de formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado (Cuale) para o curso 2020/21. (DOG, 10/06/2020).
 • ORDE do 10 de febreiro de 2020 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2020, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento ED504B). (DOG, 26/02/2020).
 • ORDE do 2 de marzo de 2020 pola que se convocan axudas para realizar actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2020, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento ED504G). (DOG, 13/03/2020).
 • ORDE do 5 de maio de 2020 pola que se anula a Orde do 10 de febreiro de 2020 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2020, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 09/06/2020).
 • ORDE do 12 de xuño de 2020 pola que se deixa sen efecto a Orde do 2 de marzo de 2020 pola que se convocan axudas para realizar actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2020, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva (Diario Oficial de Galicia número 50, do 13 de marzo), como consecuencia da situación provocada polo COVID-19. (DOG, 23/06/2020).
 • RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se fai pública a convocatoria para a autorización dos centros públicos integrados, institutos de educación secundaria e centros integrados de formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia para a participación no Programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado Cuale para o curso 2022/23. (DOG, 09/05/2022).
 • RESOLUCIÓN do 22 de setembro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se adxudican axudas destinadas a alumnos de Sexto curso de Educación Primaria e Segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para o desenvolvemento dun Programa de Inmersión Lingüística durante o outono de 2015. (BOE, 01/02/16).
 • EXTRACTO da Resolución do 1 de marzo de 2016 da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades pola que se convocan axudas para participar nun Programa de Inmersión Lingüística en colonias de vacacións, organizado polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. (BOE, 29/03/16).
 • EXTRACTO da Resolución do 11 de decembro de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional pola que se convocan axudas destinadas a alumnos de sexto curso de Educación Primaria e segundo curso de Educación Secundaria Obrigatoria para o desenvolvemento dun programa de inmersión lingüística en lingua inglesa en España durante a primavera de 2020. (BOE, 26/12/19)
 • ORDE do 11 de xaneiro de 2022 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2022, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva, (DOG, 31/01/2022). Modificada pola Orde do 6 de xuño de 2022, (DOG, 14/06/2022).
 • RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se fai pública a convocatoria para a autorización dos centros públicos integrados, institutos de educación secundaria e centros integrados de formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia para a participación no Programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado Cuale para o curso 2022/23. (DOG, 09/05/2022).
 • ORDE do 10 de agosto de 2022 pola que se resolve a adxudicación das axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2022, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 05/09/2022),
2.1.2. Para o profesorado
a) Itinerarios formativos
 • ORDE do 23 de xaneiro de 2012 pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE) para o ano 2012. (DOG, 02/02/12).
 • ORDE do 22 de xuño de 2012 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE) para o ano 2012. (DOG, 04/07/12).
 • ORDE do 1 de marzo de 2013 pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE) para o ano 2013. (DOG, 06/03/13). Ligazón
 • ORDE do 10 de setembro de 2013 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE) para o ano 2013. (DOG, 25/09/13). Ligazón

 • ORDE do 13 de marzo de 2014 pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE), para o ano 2014. (DOG, 25/03/14). Ligazón
 • ORDE do 2 de xullo de 2014 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE), para o ano 2014. (DOG, 11/07/14). Ligazón
 • ORDE do 8 de abril de 2015 pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE), para o ano 2015. (DOG, 15/04/15). Ligazón
 • ORDE do 6 de xullo de 2015 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE), para o ano 2015. (DOG, 21/07/15). Ligazón
 • ORDE do 15 de marzo de 2016 pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE) para o ano 2016. (DOG, 29/03/16). Ligazón
 • ORDE do 29 de xuño de 2016 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE), para o ano 2016. (DOG, 15/07/16). Ligazón
 • ORDE do 24 de abril de 2017 pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE) para o ano 2017. (DOG, 03/05/17). Ligazón
 • ORDE do 29 de xuño de 2017 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE), para o ano 2017. (DOG, 17/07/17). Ligazón
 • ORDE do 30 de maio de 2018 pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE) para o ano 2018 (código de procedemento ED305F). (DOG, 07/06/18).
 • LISTAXES DEFINITIVAS de solicitudes admitidas e excluídas no programa PIALE 2018.
 • ORDE do 4 de setembro de 2018 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE), para o ano 2018. (DOG, 20/09/18). Corrección de erros, (DOG, 26/11/18).
 • Orde do 7 de maio de 2019 pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE), para o ano 2019 (código de procedemento ED305F). (DOG, 20/05/19).
 • ORDE do 2 de outubro de 2019 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE), para o ano 2019. (DOG, 10/10/19).
 • ORDE do 7 de xaneiro de 2022 pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE) para o ano 2022 (DOG, 20/01/2022).
 • ORDE do 4 de outubro de 2022 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE) para o ano 2022. (DOG, 17/10/2022).
b) Estanzas profesionais
 • RESOLUCIÓN do 9 de xaneiro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden prazas de estanzas profesionais en Alemaña, Austria, Francia, Italia, Reino Unido e Suíza, para profesorado de linguas estranxeiras ou doutras disciplinas que imparta clase en lingua estranxeira, pertencente aos corpos de Mestres de Educación Infantil e Primaria, Profesores e Catedráticos de Ensino Secundario, Profesores e Catedráticos de Escolas Oficiais de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música e Artes Escénicas e Profesores de Artes Plásticas e Deseño, para o curso 2014/2015. (BOE, 17/02/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 20 de febreiro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden prazas de estanzas profesionais en Alemaña, Austria, Francia, Italia, Reino Unido e Suíza, para profesorado de linguas estranxeiras ou profesorado doutras disciplinas que imparta clase en lingua estranxeira, pertencente aos corpos de Mestres de Educación Infantil e Primaria, Profesores e Catedráticos de Ensino Secundario, Profesores e Catedráticos de Escolas Oficiais de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música e Artes Escénicas e Profesores de Artes Plásticas e Deseño, para o curso 2014/2015. (BOE, 10/04/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 30 de marzo de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden prazas de estancias profesionais en Alemaña, Austria, Francia, Italia, Reino Unido e Suiza, para profesorado de linguas estranxeiras ou profesorado doutras disciplinas que imparta clase en lingua estranxeira pertencente aos corpos de Mestres de Educación Infantil e Primaria, Profesores de Ensino Secundario, Catedráticos de Ensino Secundario, Profesores de Escolas Oficiais de Idiomas, Catedráticos de Escolas Oficiais de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música e Artes Escénicas e Profesores de Artes Plásticas e Deseño, para o curso 2014/2015. (BOE, 22/04/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 30 de setembro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden prazas de estanzas profesionais en Alemaña, Austria, Bélgica, Francia, Italia, Reino Unido, a República de Irlanda e Suiza, para profesorado de linguas estranxeiras ou profesorado doutras disciplinas que imparta clase en lingua estranxeira pertencente aos Corpos de Mestres de Educación Infantil e Primaria, Profesores e Catedráticos de Ensino Secundario, Profesores e Catedráticos de Escolas Oficiais de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música e Artes Escénicas e Profesores de Artes Plásticas e Deseño, para o curso 2015/2016. (BOE, 19/10/15).
c) Seccións bilingües no estranxeiro
 • RESOLUCIÓN do 10 de marzo de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas de profesores en Seccións bilingües de español en centros educativos de Bulgaria, Chinesa, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía, Rusia e Turquía para o curso 2015-2016. (BOE, 07/04/15). Ligazón
2.1.3. Programas educativos europeos para a formación do profesorado
 • Véxanse no Capítulo 25 deste web (Plans e Programas Educativos). Ligazón

3. Seccións bilingües

3.1 Curso 2012-2013
 • RESOLUCIÓN do 13 de marzo de 2012 pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2012-2013. (DOG, 30/03/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 10 de setembro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a autorización da nova relación de seccións bilingües no curso 2012/13 en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario reguladas pola Orde do 12 de maio de 2011. (DOG, 05/10/12). Ligazón
3.2 Curso 2013-2014
 • RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2013 pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2013/14. (DOG, 22/03/13). Ligazón

 • RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a autorización da nova relación de seccións bilingües no curso 2013/14 en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario, reguladas pola Orde do 12 de maio de 2011. (DOG, 09/10/13). Ligazón
3.3 Curso 2014-2015
 • RESOLUCIÓN do 24 de abril de 2014 pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2014/15. (DOG, 02/05/14). Ligazón
 • ORDE do 14 de xullo de 2014 pola que se autoriza a posta en marcha, con carácter experimental, de seccións bilingües de lingua inglesa en conservatorios profesionais de música de Galicia. (DOG, 23/07/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 19 de setembro de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a autorización da nova relación de seccións bilingües no curso 2014/15 en centros sustentados con fondos públicos de ensino non universitario reguladas pola Orde do 12 de maio de 2011. (DOG, 29/09/14). Ligazón
3.4 Curso 2015-2016
 • RESOLUCIÓN do 21 de abril de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sustentados con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2015/16. (DOG, 29/04/15). Ligazón
 • ORDE do 30 de xullo de 2015 pola que se autoriza a posta en marcha, con carácter experimental, dunha sección bilingüe de lingua inglesa no Conservatorio Superior de Música da Coruña. (DOG, 12/08/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 28 de setembro de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a autorización de novas seccións bilingües no curso 2015/16 en centros sustentados con fondos públicos de ensino non universitario reguladas pola Orde do 12 de maio de 2011. (DOG, 21/10/15). Ligazón
3.5 Curso 2016-2017
 • RESOLUCIÓN do 14 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2016/17. (DOG, 25/04/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 4 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, de prórroga de seccións bilingües de lingua inglesa en conservatorios profesionais de música de Galicia (DOG, 19/07/16). Ligazón.
 • ORDE do 7 de xullo de 2016 pola que se autoriza a posta en marcha, con carácter experimental, de seccións bilingües de lingua inglesa no Conservatorio Superior de Música de Vigo e na Escola de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso da Coruña. (DOG, 20/07/16). Ligazón. Prorrogada pola Resolución do 10 de outubro de 2018, (DOG, 23/10/18).
 • RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a autorización de novas seccións bilingües no curso 2016/17 en centros sustentados con fondos públicos de ensino non universitario reguladas pola Orde do 12 de maio de 2011. (DOG. 27/10/16). Ligazón
3.6 Curso 2017-2018
 • RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, de prórroga da sección bilingüe de lingua inglesa no Conservatorio Superior de Música da Coruña.  (DOG, 14/08/17). Ligazón
 • ORDE do 29 de agosto de 2017 pola que se autoriza a posta en marcha, con carácter experimental, de seccións bilingües en determinados centros de ensinanzas artísticas de réxime especial na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 08/09/17). Ligazón
 • LISTAXE DEFINITIVA de centros admitidos e excluídos para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2017/2018. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 16 de outubro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a autorización de novas seccións bilingües no curso 2017/18 en centros sustentados con fondos públicos de ensino non universitario reguladas pola Orde do 12 de maio de 2011 (DOG, 06/11/17). Ligazón.
3.7 Curso 2018-2019
 • RESOLUCIÓN do 5 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2018/19. (DOG, 17/04/18).
 • RESOLUCIÓN do 7 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, de prórroga de seccións bilingües en determinados centros de ensinanzas artísticas de réxime especial na Comunidade Autónoma de Galicia.  (DOG, 19/06/18).
 • RESOLUCIÓN do 5 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a autorización de novas seccións bilingües no curso 2018/19 en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario reguladas pola Orde do 12 de maio de 2011. (DOG, 22/10/18).
3.8 Curso 2019-2020
 • RESOLUCIÓN do 10 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a autorización de novas seccións bilingües para o curso 2019/20 en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario reguladas pola Orde do 12 de maio de 2011. (DOG, 23/10/19).
 • RESOLUCIÓN do 12 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2019/20. (DOG, 30/04/19).
 • RESOLUCIÓN do 29 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, de prórroga de seccións bilingües en determinados centros de ensinanzas artísticas de réxime especial na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 19/08/19).
 • RESOLUCIÓN do 10 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a autorización de novas seccións bilingües para o curso 2019/20 en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario reguladas pola Orde do 12 de maio de 2011. (DOG, 23/10/19).
 • RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, de prórroga de seccións bilingües en determinados centros de ensinanzas artísticas de réxime especial na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 24/07/2020).
3.9 Curso 2021-2022
 • RESOLUCIÓN do 23 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sustentados con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2021/22. (DOG, 05/04/2021). (DOG, 05/04/2021).
 • RESOLUCIÓN do 6 de agosto de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, de prórroga de seccións bilingües en determinados centros de ensinanzas artísticas de réxime especial na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 18/08/2021).
 • RESOLUCIÓN do 17 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se fai pública a autorización de novas seccións bilingües no curso 2021/22 en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario reguladas pola Orde do 12 de maio de 2011.

4. Centros plurilingües

4.1. De ensinanza obrigatoria
 • RESOLUCIÓN do 13 de marzo de 2012 pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novos centros educativos á Rede de Centros Plurilingües de Galicia para o curso 2012-2013. (DOG, 30/03/12). Ligazón
 • ORDE do 10 de setembro de 2012 pola que se autorizan novos centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2012/13. (DOG, 02/10/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2013 pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novos centros educativos á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2013/14. (DOG, 22/03/13). Ligazón
 • ORDE do 16 de setembro pola que se autorizan novos centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2013/14. (DOG, 09/10/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 24 de marzo de 2014 pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novos centros educativos á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2014/15. (DOG, 09/04/14). Ligazón
 • ORDE do 16 de setembro de 2014 pola que se autorizan novos centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2014/15. (DOG, 02/10/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 26 de marzo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novos centros educativos á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2015/16. (DOG, 16/04/15). Ligazón
 • ORDE do 16 de setembro de 2015 pola que se autorizan novos centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2015/16. (DOG, 21/10/15). Ligazón
 • ORDE do 16 de setembro de 2016 pola que se autorizan novos centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2016/17. (DOG, 03/11/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2016/17. (DOG, 30/03/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 12 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2017/18. Ligazón
 • ORDE do 16 de outubro de 2017 pola que se autorizan novos centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2017/18. (DOG, 06/11/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 2 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2018/19. (DOG, 03/04/18).
 • ORDE do 5 de outubro de 2018 pola que se autorizan novos centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2018/19. (DOG, 22/10/18).
4.2. De bacharelato
 • RESOLUCIÓN do 22 de maio de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para a ampliación das ensinanzas plurilingües á etapa posobrigatoria de bacharelato para o curso 2015/16 nos centros pertencentes a Rede de centros plurilingües de Galicia. (DOG, 08/06/15). Ligazón
 • ORDE do 16 de setembro de 2015 pola que se autoriza a ampliación das ensinanzas plurilingües á etapa postobrigatoria de bacharelato para o curso 2015/16 nos centros pertencentes á Rede de centros plurilingües de Galicia. (DOG, 21/10/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para a ampliación das ensinanzas plurilingües á etapa postobrigatoria de bacharelato para o curso 2016/17 nos centros pertencentes á Rede de centros plurilingües de Galicia. (DOG, 30/03/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 1 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2017/18. (DOG, 09/06/17). Ligazón
 • LISTAXE DEFINITIVA de centros admitidos no bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2017/2018. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 16 de outubro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se autorizan centros educativos para impartir o bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2017/18. (DOG, 06/11/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 2 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2018/19. (DOG, 03/04/18).
 • RESOLUCIÓN do 5 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se autorizan centros educativos para impartir o bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2018/19. (DOG, 22/10/18).
 • RESOLUCIÓN do 28 de marzo de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se regula o bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2022/23.(DOG, 04/04/2022).
4.3. De educación infantil, (2º ciclo )
 • RESOLUCIÓN do 1 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o programa plurilingüe no segundo ciclo da educación infantil (Plurinfantil), para o curso 2017/18. (DOG, 09/06/17). Ligazón
 • LISTAXE DEFINITIVA de centros admitidos e excluídos do programa plurilingüe no segundo ciclo da Educación Infantil (Plurinfantil), para o curso 2017/2018. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 16 de outubro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se autorizan centros educativos para impartir o programa plurilingüe no segundo ciclo da educación infantil (Plurinfantil), para o curso 2017/18. (DOG, 06/11/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 2 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o programa plurilingüe no segundo ciclo da educación infantil (Plurinfantil), para o curso 2018/19. (DOG, 03/04/18).
 • RESOLUCIÓN do 5 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se autorizan centros educativos para impartir o programa plurilingüe no segundo ciclo da educación infantil (Plurinfantil), para o curso 2018/19. (DOG, 22/10/18).
4.4. De Formación Profesional
 • RESOLUCIÓN do 29 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se publica o anuncio da resolución pola que se regulan os ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP), para o curso 2017/18. (DOG, 07/07/17).
 • RESOLUCIÓN do 18 de setembro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a relación de centros autorizados para impartir ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP), así como os ciclos formativos autorizados, no curso 2017/18. (DOG, 02/10/17).
 • RESOLUCIÓN do 8 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a relación de centros autorizados para impartir ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP), así como os ciclos formativos autorizados, no curso 2018/19. (DOG, 22/10/18).
4.5. Auxiliares de Conversa
 • PROGRAMA de Auxiliares de Conversa en centros públicos 2016/2017.Guía e documentos anexos. Ligazón
 • GUIA de Auxiliares de Conversa, Ligazón e Documentos anexos, Ligazón
 • CONVOCATORIA para a solicitude de renovación das persoas auxiliares de conversa para o curso 2018/2019. Centros públicos. Ligazón
 • ORDE do 25 de xuño de 2018 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 12/07/18).

5. Programas de inmersión lingüística

 • RESOLUCIÓN do 21 de febreiro de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para participar nun Programa de Inmersión Lingüística para o verán de 2013. (BOE, 18/03/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 17 de abril de 2013, do Dirección Xeral de Política Universitaria, pola que se publica a resolución provisional da convocatoria de bolsas para a participación nun programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, destinadas a estudantes de Bacharelato, de Grao Medio de Formación Profesional, de Artes Plásticas e Deseño, de Ensinanzas Deportivas, de Ensinanzas Profesionais de Música e Danza e de Idiomas de nivel intermedio e avanzado. (BOE, 02/05/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 5 de xullo de 2013 pola que se regula a convocatoria e a selección de centros docentes dependentes desta consellería para participar en actividades de inmersión lingüística en inglés dirixidas ao alumnado de sexto curso de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria. (DOG, 15/07/13). Ligazón

 • RESOLUCIÓN do 26 de setembro de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se amplía o prazo de solicitude previsto na Resolución do 5 de xullo de 2013, pola que se regula a convocatoria e a selección de centros docentes dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para participar en actividades de inmersión lingüística en inglés dirixidas a alumnado de sexto curso de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria. (DOG, 01/10/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 5 de febreiro de 2014 pola que se resolve a convocatoria de actividades de inmersión lingüística en inglés dirixidas ao alumnado de sexto curso de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria para centros docentes dependentes desta consellería. (DOG, 17/02/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas destinadas a alumnos de sexto curso de Educación Primaria e segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para o desenvolvemento dun Programa de “Inmersión Lingüística” durante o outono de 2014. (BOE, 19/05/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 9 de maio de 2014, da Dirección Xeral de Política Universitaria, pola que se convocan becas para a participación nun programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, destinadas a estudantes de Bacharelato, de Grao Medio de Formación Profesional, de Artes Plásticas e Deseño, de Ensinanzas Deportivas, de Ensinanazas Profesionais de Música e Danza e de Idiomas de nivel intermedio e avanzado. (BOE, 19/05/14). Ligazón. Corrección de erros, (BOE, 20/05/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2014 pola que se regula a convocatoria e selección de centros docentes dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para participar en actividades de inmersión lingüística en inglés dirixidas a alumnado de sexto curso de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria. (DOG, 18/06/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 6 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve a convocatoria de actividades de inmersión lingüística en inglés dirixidas ao alumnado de sexto curso de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria para centros docentes dependentes desta consellería. (DOG, 19/02/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas destinadas a alumnos de sexto curso de Educación Primaria e segundo curso de Educación Secundaria Obrigatoria para o desenvolvemento dun Programa de “Inmersión Lingüística” durante o outono de 2015. (BOE, 01/06/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 22 de setembro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se adxudican axudas destinadas a alumnos de Sexto curso de Educación Primaria e Segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para o desenvolvemento dun Programa de Inmersión Lingüística durante o outono de 2015. (BOE, 01/02/16). Ligazón
 • EXTRACTO da Resolución do 1 de marzo de 2016 da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades pola que se convocan axudas para participar nun Programa de Inmersión Lingüística en colonias de vacacións, organizado polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. (BOE, 29/03/16). Ligazón