Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

15.- Leis educativas e normativa xeral

OBSERVACIÓN: No presente Capítulo recóllese só a lexislación publicada a partir do 23 de decembro de 2011. Para ver a lexislación anterior a dita data, ir a páxina 519 do “Manual Lexislativo do Ensino non Universitario Galego” (4ª edición).

0.1. Nova lei de educación de modificación da LOE

 • LEI ORGÁNICA 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. (BOE, 30/12/2020). Corrección de erros, (BOE, 23/02/2021).
 • Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, (BOE, 04/05/2006). Modificada pola Lei Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, (BOE, 30/12/2020). Texto consolidado a 30 de decembro de 2020.
 • REAL DECRETO 628/2022, do 26 de xullo, polo que se modifican varios reais decretos para a aplicación da Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, aos ensinos artísticos e os ensinos deportivos, e a adecuación de determinados aspectos da ordenación xeral dos devanditas ensinos. (BOE, 27/07/2022).

0.2. Lei de ordenación e integración da Formación Profesional

0.3. Normativa para a igualdade de trato e non discriminación

 • LEI ORGÁNICA 6/2022, do 12 de xullo, complementaria da Lei 15/2022, do 12 de xullo, integral para a igualdade de trato e a non discriminación, de modificación da Lei Orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do Código penal. (BOE, 18/07/2022).
 • LEI 15/2022, do 12 de xullo, integral para a igualdade de trato e a non discriminación. (BOE, 13/07/2022)

1. LOMCE e o seu desenvolvemento

1.1. Publicación da LOMCE e dun texto refundido da LOE-LOMCE
 • LEI ORGÁNICA 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. (BOE, 10/12/13).
 • LOE-LOMCE: Texto refundido da “LOE” coas modificacións introducidas pola “LOMCE”, pola LEI 26/2015, do 28 de xullo, de modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia (BOE, 29/07/15) e polo REAL DECRETO-LEY 5/2016, do 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario de implantación da LOMCE, (BOE, 10/12/16).
 • LEI 26/2015, do 28 de xullo, de modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia. (BOE, 29/07/15).  As disposicións finais sexta e sétima desta Lei modifica a LOE e a LOMCE en certos aspectos referidos á admisión do alumnado. 
 • SENTENZA 14/2018, de 20 de febreiro de 2018. Recurso de inconstitucionalidade 1377-2014. Interposto polo Goberno da Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos da Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para mellora da calidade educativa. Competencias en educación e réxime lingüístico: nulidad dos preceptos legais que regulan o dereito a recibir os ensinos nas linguas oficiais e a repercusión ás comunidades autónomas dos gastos de escolarización de alumnos en centros privados con oferta educativa en castelán e habilitan ao Goberno para o establecemento das bases da educación plurilingüe. (BOE, 23/03/18).
 • LEI 4/2019, do 7 de marzo, de mellora das condicións para o desempeño da docencia e o ensino no ámbito da educación non universitaria. (BOE, 08/03819).
1.2. Medidas urxentes para a aplicación do calendario de implantación da LOMCE
1.3. Desenvolvemento da LOMCE

1.3.1. Nas distintas ensinanzas

1.3.2. Profesorado

 • REAL DECRETO 665/2015, do 17 de xullo, polo que se desenvolven determinadas disposicións relativas ao exercicio da docencia na Educación Secundaria Obrigatoria, o Bacharelato, a Formación Profesional e as ensinanzas de réxime especial, á formación inicial do profesorado e ás especialidades dos corpos docentes de Ensino Secundario. (BOE, 18/07/15).

2. Convivencia

2.1. Lei de convivencia e o seu desenvolvemento
 • LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. (DOG, 15/07/11).
 • DECRETO 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar. (DOG, 27/01/15).
 • INTERPRESTACIÓN do artigo 54 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. (DOG, 15/07/11).
 • ORDE do 16 de abril de 2015 pola que se nomean os membros do Consello para a Convivencia Escolar da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 22/04/15).
 • ORDE do 19 de abril de 2016 pola que se modifica a composición do Consello para a Convivencia Escolar da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 24/05/16).
 • ORDE do 14 de novembro de 2019 pola que se renova a composición do Consello para a Convivencia Escolar da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 22/11/19).
2.2. Igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero
 • ORDE do 12 de abril de 2019 pola que se establece o procedemento de recoñecemento e validación previsto no Decreto 70/2017, do 13 de xullo, polo que se regula a formación en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero do persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, e se regula o Rexistro de persoal docente acreditado para impartir a formación en materia de igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero (códigos de procedemento SI500A e SI500B). (DOG, 07/05/19). Corrección de erros, (21/06/19).
 • INSTRUCIÓN do 6 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, para a elaboración de plans de igualdade no curso 2019/2020, nos centros docentes sostidos con fondos públicos de niveis non universitarios da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.
 • LEI 15/2021, do 3 de decembro, pola que se modifica a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. (DOG, 13/12/2021).
2.3. Observatorio Estatal de Convivencia Escolar
 • REAL DECRETO 3/2018, do 12 de xaneiro, polo que se modifica o Real Decreto 275/2007, de 23 de febreiro, polo que se crea o Observatorio Estatal da Convivencia Escolar. (BOE, 13/01/18).

3. Igualdade

 • DECRETO lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. (DOG, 17/02/16). De especial interese o Capítulo IV para os centros educativos. Este decreto derroga, entre outras disposicións, a Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade das mulleres de Galicia. 

4. Ensinanzas mínimas / Currículo básico

 • REAL DECRETO 1190/2012, de 3 de agosto, polo que se modifican o Real Decreto 1513/2006, de 7 de decembro, polo que se establecen as ensinanzas mínimas da Educación Primaria, e o Real Decreto 1631/2006, de 29 de decembro, polo que se establecen as ensinanzas mínimas correspondentes á Educación Secundaria Obrigatoria. (BOE, 04/08/12).
 • REAL DECRETO 126/2014, do 28 de febreiro, polo que se establece o currículo básico da Educación Primaria. (BOE, 01/03/14). 

5. Calendario de implantación do réxime de ESO

 • REAL DECRETO 881/2012, do 1 de xuño, de modificación da disposición adicional primeira do Real Decreto 1146/2011, de 29 de xullo, sobre o calendario de implantación do réxime de Ensinanza Secundaria Obrigatoria. (BOE, 02/06/12).

6. Protección de datos persoais

7. Convocatoria de axudas

 • RESOLUCIÓN do 29 de xullo de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan os Premios Nacionais de Educación no ensino non universitario correspondentes ao ano 2013 nas seguintes categorías: centros docentes, carreira académica de investigación e innovación educativa, entidades para a promoción educativa, equipos docentes e rendemento académico dos alumnos. (BOE, 20/08/13).
 • LEI ORGÁNICA 8/2015, do 22 de xullo, de modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia. (BOE, 23/07/15).
 • LEI 26/2015, do 28 de jullo, de modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia. (BOE, 29/07/15).