Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

13.- Función pública

OBSERVACIÓN: No presente Capítulo recóllese só a lexislación publicada a partir do 23 de decembro de 2011. Para ver a lexislación anterior a dita data, ir a páxina 427 do “Manual Lexislativo do Ensino non Universitario Galego” (4ª edición).

1. Disposicións xerais

1.1. Leis de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia
1.2. Leis de medidas fiscais e administrativas
1.3. Leis do emprego público e do réxime xurídico
 • LEI 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. (DOG, 04/05/15). Texto consolidado: Última actualización publicada o 27/12/2019. Derroga o Texto refundido da Lei 4/1988, do 26 de maio, da función pública de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo.
 • LEI 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público. (BOE, 02/10/15).
 • REAL DECRETO LEXISLATIVO 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público. (BOE, 31/10/15). Corrección de erros, (BOE, 20/11/15). Texto consolidado: Última actualización publicada o 07/03/2019. Derroga á Lei 7/2007, do 12 de abril, (BOE do 13).
1.4. Medidas urxentes

2. Racionalización do gasto público (Medidas urxentes)

2.1. Normativa de ámbito estatal
 • REAL DECRETO-LEI 14/2012, do 20 de abril, de medidas urxentes de racionalización do gasto público no ámbito educativo. (BOE, 21/04/12). Pola LEI 4/2019, do 7 de marzo (BOE do día 8), quedan derrogados os artigos 2, 3, e 4.
 • RESOLUCIÓN do 17 de maio de 2012, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real Decreto-Lei 14/2012, de 20 de abril, de medidas urxentes de racionalización do gasto público no ámbito educativo. (BOE, 25/05/12).
 • REAL DECRETO-LEI 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade. (BOE, 14/07/12). Corrección de erros, (BOE, 19/07/12).
 • ORDE HAP/2802/2012, de 28 de decembro, pola que se desenvolve para a Administración do Estado e os organismos e entidades de dereito público dependentes da mesma, o previsto na disposición adicional trixésima oitava da Lei 17/2012, de 27 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2013, en materia de ausencias por enfermidade ou accidente que non dean lugar a incapacidade temporal. (BOE, 29/12/12).

 • RESOLUCIÓN do 23 de decembro de 2013, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se establece o réxime para o goce dun día adicional de asuntos particulares introducido pola Lei Orgánica 9/2013, do 20 de decembro, de Control da Débeda Comercial no Sector Público e adáptase a Resolución de 28 de decembro de 2012 desta Secretaría de Estado. (BOE, 24/12/13).

 • LEI 4/2019, do 7 de marzo, de mellora das condicións para o desempeño da docencia e o ensino no ámbito da educación non universitaria. (BOE, 08/03819).
2.2. Normativa de ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia
2.2.1. Lexislación sobre os recortes
2.2.2. Lexislación que pon fin aos recortes
 • LEI 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas (DOG do 28 de decembro). Modifica o número 3 do artigo 146 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público d e Galicia, que queda coa seguinte redacción: «As administracións públicas incluídas no ámbito de aplicación desta lei aboarán o complemento retributivo desde o primeiro día en situación de incapacidade temporal ou de gozo da licenza por enfermidade que, sumado á prestación do réxime xeral da Seguridade Social, acade o 100 % das retribucións fixas do mes do inicio da incapacidade temporal.».
2.2.3. Igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero
 • ORDE do 12 de abril de 2019 pola que se establece o procedemento de recoñecemento e validación previsto no Decreto 70/2017, do 13 de xullo, polo que se regula a formación en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero do persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, e se regula o Rexistro de persoal docente acreditado para impartir a formación en materia de igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero (códigos de procedemento SI500A e SI500B). (DOG, 07/05/19).

3. V Convenio Colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia.

 • INSTRUCIÓNS necesarias para unha correcta aplicación do Acordo para o acceso á xubilación parcial e o contrato de remuda do persoal laboral do Convenio colectivo único da Xunta de Galicia. (DOG, 19/07/13).
 • ACORDO entre a Xunta de Galicia e as organización sindicais CIG e CC.OO., relativo á aplicación ao persoal do V Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia do réxime de vacacións, permisos e licenzas do persoal funcionario. (DOG, 19/07/13).

4. Vacacións, permisos e licenzas

 • RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2013, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se ditan instrucións sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas. (DOG, 20/03/13).
 • RESOLUCIÓN do 10 de xullo de 2015 da dirección xeral de Función Pública pola que se modifica a resolución do 12 de marzo do 2013 relativa as instrucións sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas para adaptala á lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia.

5. Xornada e horarios de traballo

6. Declaración responsable e autorización de acceso ao Rexistro Central de delincuentes sexuais

 • COMUNICADO  da Subdirección Xeral de Recursos Humanos do 27 de abril de 2016  polo que  recorda o artigo 13.5 da LO. 1/1996, de 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor, modificada pola Lei 26/2015, de 28 de xullo, de modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia.
 • MODELO de declaración responsable e autorización de acceso.
 • DECLARACIÓN RESPONSABLE E AUTORIZACIÓN de acceso para dar cumprimento ao artigo 13.5 da Lei Orgánica 1/1966, do 15 de xaneiro de protección xurídica do menor.

7. Procedementos aplicables ao persoal funcionario e/ou laboral

 • Recoñecemento de trienios ou complemento salarial de antigüidade así como servicios previos.
 • Recoñecemento de grao persoal. Ligazón
 • Provisión temporal de postos. Ligazón
 • Situacións administrativas do persoal funcionario. Ligazón
 • Situacións administrativas do persoal laboral. Ligazón
 • Permutas do persoal funcionario e laboral. Ligazón
 • Xubilación do persoal funcionario. Ligazón
 • Xubilacións para o persoal laboral. Ligazón
 • Instrucións. Ligazón