Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

12.- Educación no exterior e centros estranxeiros en España

OBSERVACIÓN: No presente Capítulo recóllese só a lexislación publicada a partir do 23 de decembro de 2011. Para ver a lexislación anterior a dita data, ir a páxina 423 do “Manual Lexislativo do Ensino non Universitario Galego” (4ª edición).

1. Agrupacións de Lingua e Cultura Españolas

2. Educación Primaria

 • REAL DECRETO 126/2014, do 28 de febreiro, polo que se establece o currículo básico da Educación Primaria. (BOE, 01/03/14).  Ligazón
 • ORDE ECD/686/2014, do 23 de abril, pola que se establece o currículo da Educación Primaria para o ámbito de xestión do Ministerio de Educación, Cultura e deporte e se regula a súa implantación, así como a avaliación e determinados aspectos organizativos da etapa. (BOE, 01/05/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 11 de marzo de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se regula a avaliación individualizada do alumnado en terceiro curso de Educación Primaria nas cidades de Ceuta e Melilla e nos centros docentes no exterior para o curso 2014-2015. (BOE, 07/04/15). Ligazón
 • ORDE ECD/711/2015, de 15 do abril, pola que se establecen os elementos e características dos documentos oficiais de avaliación da Educación Primaria, para o ámbito de xestión do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. (BOE, 23/04/15). Ligazón

3. Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato

 • ORDE ECD/1767/2012, de 3 de agosto, pola que se regula a expedición do Título de Bacharel correspondente ás ensinanzas reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, para o alumnado inscrito nos programas de seccións internacionais españolas e “Bachibac” en Liceos Franceses. (DOG, 09/08/12). Ligazón
 • ORDE ECD/445/2013, do 13 de marzo, pola que se modifica a Orde ECD/1767/2012, do 3 de agosto, pola que se regula a expedición do Título de Bacharel correspondente ás ensinanzas reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, para o alumnado inscrito nos programas de seccións internacionais españolas e “Bachibac” en liceos franceses. (BOE, 20/03/13). Ligazón
 • REAL DECRETO 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato. (BOE 03/01/15). Ligazón. Corrección de erros, (BOE, 01/05/15). Ligazón
 • ORDE ECD/1361/2015, do 3 de xullo, pola que se establece o currículo de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato para o ámbito de xestión do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, e se regula a súa implantación, así como a avaliación continua e determinados aspectos organizativos das etapas. (BOE, 09/07/15). Ligazón. Corrección de errores, (BOE, 21/07/15). Ligazón
 • ORDE ECD/615/2016, do 26 de abril, pola que se modifica a Orde ECD/1767/2012, do 3 de agosto, pola que se regula a expedición do Título de Bacharel correspondente ás ensinanzas reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, para o alumnado inscrito nos programas de seccións internacionais españolas e “Bachibac” en liceos franceses. (BOE, 29/04/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 21 de marzo de 2017, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se establecen as adaptacións da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade ás necesidades e situación dos centros españois situados no exterior do territorio nacional, os programas educativos no exterior, os programas internacionais, os alumnos procedentes de sistemas educativos estranxeiros e os ensinos a distancia, para o curso 2016-2017. (BOE, 11/04/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 28 de febreiro de 2018, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se establecen as adaptacións da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade ás necesidades e situación dos centros españois situados no exterior do territorio nacional, os programas educativos no exterior, os programas internacionais, os alumnos procedentes de sistemas educativos estranxeiros e as ensinanzas a distancia, para o curso 2017-2018. (BOE, 13/03/18).
 • RESOLUCIÓN do 22 de febreiro de 2019, da Subsecretaría, pola que se publica a Resolución do 7 febreiro de 2019, conxunta da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional e a Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desenvovemento e Innovación, pola que se establecen as adaptacións da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade ás necesidades e situación dos centros españois situados no exterior do territorio nacional, os programas educativos no exterior, os programas internacionais, os alumnos procedentes de sistemas educativos estranxeiros e as ensinanzas a distancia, para o curso 2018-2019. (BOE, 23/02/19).

4. Autorización e modificación de centros

 • ORDE EDU/3601/2011, do 21 de decembro, pola que se modifica a autorización do centro de Educación Secundaria “San Estanislao de Kostka” de Irlanda. (BOE, 03/01/12). Ligazón
 • ORDE ECD/314/2014, do 17 de febreiro, pola que se modifica a autorización do centro privado Español no estranxeiro de Educación Secundaria “Nai Janer” de Santa Coloma (Principado de Andorra). (BOE, 03/03/14). Ligazón

5. Instituto Cervantes

 • REAL DECRETO 1424/2012, de 11 de outubro, polo que se modifica o Estatuto da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento, aprobado por Real Decreto 1403/2007, de 26 de outubro, se adecuan outros órganos colexiados en materia de cooperación e modifícase o Regulamento do Instituto Cervantes, aprobado por Real Decreto 1526/1999, de 1 de outubro. (BOE, 16/10/12). Ligazón
 • Resolución do 19 de outubro de 2012, do Instituto Cervantes, pola que se publican as contas anuais do exercicio 2011. (BOE, 16/11/12). Ligazón

6. Postos docentes

6.1. Procedemento para a provisión de postos
 • ORDE ECD/1926/2014, do 13 de outubro, pola que se modifica a Orde ECD/531/2003, do 10 de marzo, pola que se establece o procedemento para a provisión por funcionarios docentes das vacantes en centros, programas e asesorías técnicas no exterior. (BOE, 22/10/14). Ligazón
6.2. Concursos de méritos

6.2.1. Convocatoria segundo a ORDE ECD/174/2012

 • ORDE ECD/174/2012, do 24 de xaneiro, pola que se convoca concurso de méritos para a provisión de postos de persoal docente no exterior. (BOE, 04/02/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 13 de abril de 2012, da Subsecretaría, pola que se anuncia a exposición das listas provisionais de admitidos e excluídos do concurso de méritos de postos docentes no exterior, convocado por Orde ECD/174/2012, de 24 de xaneiro e da realización das probas de idiomas. (BOE, 23/04/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 11 de xuño de 2012, da Subsecretaría, pola que se aproban as listas definitivas de admitidos e excluídos ao concurso de méritos para a provisión de postos de traballo de persoal docente no exterior, convocado por Orde ECD/174/2012, de 24 de xaneiro, e convócase aos candidatos á realización da fase específica. (BOE, 15/06/12). Ligazón

6.2.2. Convocatoria segundo a ORDE ECE/2784/2012

 • ORDE ECD/2784/2012, do 19 de decembro, pola que se convoca concurso de méritos para a provisión de postos de persoal docente non exterior. (BOE, 27/12/12). Ligazón

 • RESOLUCIÓN do 19 de marzo de 2013, da Subsecretaría, pola que se anuncia a exposición das listas provisionais de admitidos e excluídos do concurso de méritos de postos docentes no exterior, convocado por Orde ECD/2784/2012, de 19 de decembro. (BOE, 30/03/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 23 de abril de 2013, da Subsecretaría, pola que se publican as listas definitivas de admitidos e excluídos ao concurso de méritos de persoal docente no exterior, convocado por Orde ECD/2784/2012, de 19 de decembro e se convocan aos candidatos á realización da fase específica. (BOE, 04/05/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 23 de abril de 2013, da Subsecretaría, pola que se publican as listas definitivas de admitidos e excluídos ao concurso de méritos de persoal docente no exterior, convocado por Orde ECD/2784/2012, de 19 de decembro e se convocan aos candidatos á realización da fase específica. (BOE, 04/05/13).  Ligazón
 • ORDE ECD/1114/2013, do 11 de xuño, pola que se resolve o concurso de méritos para a provisión de postos de persoal docente no exterior, convocado por Orde ECD/2784/2012, de 19 de decembro. (BOE, 17/06/13). Ligazón

6.2.3. Convocatoria segundo a ORDE ECD/2220/2013

 • ORDE ECD/2220/2013, do 21 de novembro, pola que se convoca concurso de méritos para a provisión de postos de persoal docente no exterior. (BOE, 29/11/13). Ligazón

6.2.4. Convocatoria segundo a ORDE ECD/2215/2014

 • ORDE ECD/2214/2014, do 20 de novembro, pola que se convoca concurso para a provisión de postos de asesores técnicos no exterior. (BOE, 28/11/14). Ligazón. Corrección de erros,  Orde ECD/2361/2014, do 9 de decembro, (BOE, 16/12/14). Ligazón
 • ORDE ECD/2215/2014, do 20 de novembro, pola que se convoca concurso para a provisión de postos de persoal docente no exterior. (BOE, 28/11/14).  Ligazón
 • ORDE ECD/1226/2015, do 17 de xuño, pola que se resolve o concurso para a provisión de postos de asesores técnicos no exterior, convocado por Orde ECD/2214/2014, do 20 de novembro. (BOE, 24/06/15). Ligazón
 • ORDE ECD/1227/2015, do 17 de xuño, pola que se resolve o concurso para a provisión de postos de persoal docente no exterior, convocado por Orde ECD/2215/2014, do 20 de novembro. (BOE, 24/06/15). Ligazón
 • ORDE ECD/1661/2015, do 31 de xullo, pola que se modifica a Orde ECD/1227/2015, do 17 de xuño, pola que se resolve o concurso para a provisión de postos de persoal docente no exterior, convocado por Orde ECD/2215/2014, do 20 de novembro. (BOE, 07/08/15). Ligazón

6.2.5. Convocatoria segundo a ORDE ECD/2466/2015

 • ORDE ECD/2467/2015, do 16 de novembro, pola que se convoca concurso para a provisión de postos de persoal docente no exterior. (BOE,23/11/15). Ligazón

6.2.6. Convocatoria ano 2018

6.2.7. Convocatoria ano 2019

6.3. Postos de persoal docente
 • ORDE EDU/3569/2011, do 12 de decembro, pola que se prorroga a permanencia en postos docentes en Australia. (BOE, 30/12/11). Ligazón
 • ORDE ECD/3621/2011, do 29 de decembro, pola que se modifica a Orde EDU/2573/2011, do 13 de setembro, pola que se corrixen erros na Orde EDU/2275/2011, de 28 de xullo, pola que se prorroga a permanencia en centros docentes no exterior a funcionarios docentes seleccionados por concurso de méritos. (BOE, 11/01/12). Ligazón
 • ORDE ECD/1760/2012, do 24 de xullo, pola que se prorroga a permanencia en postos de asesores técnicos no exterior aos funcionarios docentes que foron seleccionados por concursos de méritos. (BOE, 07/08/12). Ligazón
 • ORDE ECD/1764/2012, do 24 de xullo, pola que se prorroga a permanencia en centros docentes no exterior aos funcionarios docentes que foron seleccionados por concursos de méritos. (BOE, 08/08/12). Ligazón
 • Orde ECD/2703/2012, do 30 de novembro, pola que se prorroga a permanencia en postos de asesores técnicos na Consellería de Educación en Australia. (BOE, 18/12/12). Ligazón

 • ORDE ECD/2704/2012, do 30 de novembro, pola que se prorroga a permanencia en postos de persoal docente en Brasil. (BOE, 18/12/12). Ligazón

 • ORDE ECD/1470/2013, do 17 de xullo, pola que se prorroga a permanencia en postos de asesores técnicos no exterior aos funcionarios docentes que foron seleccionados por concursos de méritos. (BOE, 01/08/13). Ligazón
 • ORDE ECD/1484/2013, do 17 de xullo, pola que se prorroga a permanencia en centros docentes no exterior aos funcionarios docentes que foron seleccionados por concursos de méritos. (BOE, 02/08/13). Ligazón
 • ORDE ECD/2204/2013, do 14 de novembro, pola que se prorroga a permanencia en réxime de adscripción temporal en postos docentes en Arxentina e en Australia. (BOE, 27/11/13). Ligazón
 • ORDE ECD/1291/2014, do 10 de xullo, pola que se prorroga a permanencia en centros docentes no exterior aos funcionarios docentes que foron seleccionados por concursos de méritos. (BOE, 21/07/14). Ligazón
 • ORDE ECD/1457/2014, do 28 de xullo, pola que se corrixen erros na Orde ECD/1291/2014, do 10 de xullo, pola que se prorroga a permanencia en centros docentes no exterior a funcionarios docentes seleccionados por concursos de méritos. (BOE, 04/08/14). Ligazón
 • ORDE ECD/2213/2014, do 18 de novembro, pola que se prorroga a permanencia en réxime de adscrición temporal en postos docentes en Arxentina, Australia e Brasil. (BOE, 28/11/14). Ligazón
 • ORDE ECD/1395/2015, da 1 de xullo, pola que se prorroga a permanencia en centros docentes no exterior a funcionarios docentes. (BOE, 14/07/15). Ligazón
 • ORDE ECD/2517/2015, do 4 de novembro, pola que se prorroga a permanencia no posto de asesor técnico en Australia. (BOE, 28/11/15). Ligazón
 • ORDE ECD/2518/2015, do 4 de novembro, pola que se prorroga a permanencia en réxime de adscripción temporal en postos docentes en Australia e Brasil. (BOE, 28/11/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 14 de novembro de 2016, da Subsecretaría, pola que se convoca concurso para a provisión de postos de persoal docente no exterior. (BOE, 21/11/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 22 de novembro de 2016, da Subsecretaría, pola que se prorroga a permanencia en centros docentes en Arxentina, Australia e Brasil a funcionarios docentes. (BOE, 30/11/16). Ligazón. CORRECCIÓN DE ERROS,  (BOE, 23/02/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do6 de xuño de 2017, da Subsecretaría, pola que se resolve o concurso para a provisión de postos de persoal docente no exterior, convocado por Resolución de 14 de novembro de 2016. (BOE, 14/06/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 14 de xullo de 2017, da Subsecretaría, pola que se prorroga a permanencia en centros docentes no exterior a funcionarios docentes. (DOG, 01/08/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 14 de xullo de 2017, da Subsecretaría, pola que se prorroga a permanencia en postos de asesores técnicos no exterior a funcionarios docentes.  (DOG, 01/08/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2017, da Subsecretaría, pola que se convoca concurso para a provisión de postos de persoal docente no exterior. (BOE, 28/11/17). Ligazón
6.4. Postos de asesores técnicos
 • ORDE ECD/2219/2013, do 21 de novembro, pola que se convoca concurso de méritos para a provisión de postos de asesores técnicos no exterior. (BOE, 29/11/13). Ligazón
 • ORDE ECD/1019/2014, do 6 de xuño, pola que se resolve o concurso de méritos para a provisión de postos de asesores técnicos no exterior, convocado por Orde ECD/2219/2013, do 21 de novembro. (BOE, 17/06/14). Ligazón
 • ORDE ECD/1293/2014, do 10 de xullo, pola que se prorroga a permanencia en postos de asesores técnicos no exterior aos funcionarios docentes que foron seleccionados por concursos de méritos. (BOE, 21/07/14). Ligazón
 • ORDE ECD/2212/2014, do 18 de novembro, pola que se prorroga a permanencia en réxime de adscrición temporal no posto de asesor técnico en Nova Zelandia. (BOE, 28/11/14). Ligazón
 • ORDE ECD/2214/2014, do 20 de novembro, pola que se convoca concurso para a provisión de postos de asesores técnicos no exterior. (BOE, 28/11/14). (BOE, 28/11/14). Ligazón
 • ORDE ECD/2466/2015, do 16 de novembro, pola que se convoca concurso para a provisión de postos de asesores técnicos no exterior. (BOE, 23/11/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 14 de novembro de 2016, da Subsecretaría, pola que se convoca concurso para a provisión de postos de asesores técnicos no exterior. (BOE, 21/11/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2017, da Subsecretaría, pola que se resolve o concurso para a provisión de postos de asesores técnicos no exterior, convocado por Resolución de 14 de novembro de 2016. (BOE, 14/06/17). Ligazón

7. Prezos públicos

7.1. Curso 2012-2013
 • ORDE ECD/1286/2012, do 11 de xuño, pola que se fixan os prezos públicos pola prestación do servizo de ensino nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2012/2013. (BOE, 15/06/12). Ligazón
 • ORDE ECD/1299/2012, do 11 de xuño, pola que se fixan as cotas por servizos, ensinos e actividades de carácter complementario nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2012/2013. (BOE, 16/06/12). Ligazón
7.2. Curso 2013-2014
 • ORDE ECD/1003/2013, do 22 de maio, pola que se fixan as cotas por servizos, ensinanzas e actividades de carácter complementario nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2013/2014. (BOE, 06/06/13). Ligazón

 • ORDE ECD/1004/2013, do 22 de maio, pola que se fixan os prezos públicos pola prestación do servizo de ensinanza nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2013/2014. (BOE, 06/06/13). Ligazón
7.4. Curso 2014-2015
 • ORDE ECD/828/2014, do 5 de maio, pola que se fixan os prezos públicos pola prestación do servizo de ensinanza nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2014/2015. (BOE, 22/05/14). Ligazón
 • ORDE ECD/829/2014, de 5 de maio, pola que se fixan as cotas por servizos, ensinanzas e actividades de carácter complementario nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2014/2015. (BOE, 22/05/14). Ligazón
7.5. Curso 2015-2016
 • ORDE ECD/958/2015, do 27 de abril, pola que se fixan as cotas por servizos, ensinanzas e actividades de carácter complementario nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2015/2016. (BOE, 26/05/15).  Ligazón
 • ORDE ECD/959/2015, do 27 de abril, pola que se fixan os prezos públicos pola prestación do servizo de ensino nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2015/2016. (BOE, 26/05/15). Ligazón. Corrección de erros,  (BOE, 29/06/15). Ligazón
 • ORDE ECD/2356/2015, do 30 de outubro, pola que se modifica a Orde ECD/959/2015, de 27 de abril, pola que se fixan os prezos públicos pola prestación do servizo de ensino nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2015/2016. (BOE, 07/11/15). Ligazón
7.6. Curso 2016-2017
 • ORDE ECD/816/2016, do 25 de maio, pola que se fixan as cotas por servizos, ensinos e actividades de carácter complementario nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2016/2017. (BOE, 31/05/16). Ligazón
 • ORDE ECD/817/2016, do 25 de maio, pola que se fixan os prezos públicos pola prestación do servizo de ensino nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2016/2017. (BOE, 31/05/16). Ligazón
7.7. Curso 2017-2018
 • ORDE ECD/654/2017, do 5 de xullo, pola que se fixan as cotas por servizos, ensinanzas e actividades de carácter complementario nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2017/2018. (BOE, 08/07/17). Ligazón
 • ORDE ECD/655/2017, do 5 de xullo, pola que se fixan os prezos públicos pola prestación do servizo de ensinanza nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2017/2018. (BOE, 08/07/17). Ligazón
7.8. Curso 2018-2019
 • ORDE EFP/676/2018, de 21 de xuño, pola que se fixan as cotas por servizos, ensinos e actividades de carácter complementario nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2018/2019. (BOE, 27/06/18).
 • ORDE EFP/677/2018, de 21 de xuño, pola que se fixan os prezos públicos pola prestación do servizo de ensino nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2018/2019. (BOE, 27/06/18).
7.9. Curso 2019-2020
 • ORDE EFP/706/2019, do 24 de xuño, pola que se fixan os prezos públicos pola prestación do servizo de ensino nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2019/2020. (BOE,28/06/19). Corrección de erros, (BOE, 09/07/19).
 • ORDE EFP/707/2019, do 24 de xuño, pola que se fixan as cotas por servizos, ensinos e actividades de carácter complementario nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2019/2020. (BOE,28/06/19).

8. Auxiliares de conversa

 • RESOLUCIÓN do 12 de xullo de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se publican as listas de candidatos adxudicados e de reserva para ocupar postos de auxiliares de conversación de lingua española en centros docentes de Alemaña, Australia, Austria, Bélxica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Malta, Nova Zelandia e Reino Unido. (BOE, 24/07/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 5 de decembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para auxiliares de conversación de lingua española en Centros educativos para o curso académico 2013-2014. (BOE, 14/12/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 23 de xullo de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se publican as listas de candidatos seleccionados e de reserva para ocupar postos de auxiliares de conversación en centros educativos para o curso académico 2013-2014. (BOE, 08/08/13). Ligazón.  Corrección de erros, (BOE, 28/08/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 30 de xaneiro de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para auxiliares de conversación en centros educativos para o curso académico 2014-2015. (BOE, 05/02/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN de 17 de novembro de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para auxiliares de conversación para o curso académico 2015-2016. (BOE, 26/11/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN de 18 de xuño de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se publica a relación de candidatos seleccionados e de reserva para ocupar postos de auxiliares de conversación en centros educativos para o curso académico 2015-2016. (BOE, 25/06/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN de 9 de setembro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se publica a relación de candidatos seleccionados e de reserva para ocupar postos de auxiliares de conversación estranxeiros en centros educativos para o curso académico 2015-2016. (BOE, 29/09/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 16 de novembro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para auxiliares de conversación españois para o curso académico 2016-2017. (BOE, 25/11/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 1 de xuño de 2016, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se publica a relación de candidatos seleccionados e de reserva para ocupar postos de auxiliares de conversación en centros educativos estranxeiros para o curso académico 2016-2017. (BOE, 10/06/16). Ligazón
 • EXTRACTO da Resolución do 18 de novembro de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan prazas para auxiliares de conversación españois no estranxeiro para o curso académico 2020-2021. (BOE, 22/11/19).

9. Profesores visitantes

 • RESOLUCIÓN de 27 do xuño de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se publica a relación de candidatos seleccionados e de reservas para as prazas de profesores visitantes en centros escolares dos Estados Unidos e Canadá, para o próximo curso 2012/2013. (BOE, 03/07/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América e Canadá para o curso académico 2013-2014. (BOE, 19/12/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 3 de xullo de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se publica a relación de candidatos seleccionados e de reservas para as prazas de profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América e Canadá para o curso académico 2013-2014. (BOE, 30/07/13). Ligazón. Corrección de erros, (BOE,01/08/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 7 de novembro de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América e Canadá para o curso académico 2014-2015. (BOE, 14/11/13). Ligazón. Corrección de erros, (BOE, 19/02/14).  Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 11 de xuño de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se publica a relación de candidatos seleccionados e de reservas para as prazas de profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América e Canadá para o curso académico 2014-2015. (BOE, 21/06/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 30 de outubro de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América e Canadá para o curso académico 2015-2016. (BOE, 11/11/14). Ligazón. Corrección de erros, (BOE, 19/11/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 18 de xuño de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se publica a relación de candidatos seleccionados e de reserva para as prazas de profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América e Canadá para o curso académico 2015-2016. (BOE, 02/07/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 3 de novembro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América e Canadá para o curso académico 2016-2017. (BOE, 10/11/15). Ligazón. Corrección de erros, (BOE, 13/11/15). Ligazón
 • EXTRACTO da Resolución do 31 de outubro de 2019 da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan prazas para profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América, Canadá, Reino Unido e China para o curso académico 2020-2021. (BOE, 07/11/19).

10. Estancias profesionais

 • RESOLUCIÓN do 9 de marzo de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas de estancias profesionais en Alemaña, Austria, Bélxica, Francia, Italia, o Reino Unido, a República de Irlanda e Suiza, para profesorado de linguas estranxeiras ou profesorado doutras disciplinas que imparta clase en lingua estranxeira pertencente aos corpos de Mestres de Educación Infantil e Primaria, Profesores de Ensino Secundario, Catedráticos de Ensino Secundario, Profesores de Escolas Oficiais de Idiomas, Catedráticos de Escolas Oficiais de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música e Artes Escénicas e Profesores de Artes Plásticas e Deseño, para o curso 2015/2016. (BOE, 14/04/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 24 de marzo de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para centros educativos de Educación Infantil e Primaria, Ensino Secundario, Formación Profesional ou de Ensinos de Réxime Especial que desexen acoller, durante a súa estancia profesional, a un docente de Alemaña, Austria, Bélxica, Francia, Italia, Países Baixos, o Reino Unido, a República de Irlanda ou Suiza, para o curso 2015/2016. (BOE, 15/04/15).  Ligazón
 • EXTRACTO da Resolución de 4 de febreiro de 2016 da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan 110 prazas de estancias profesionais en Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia, Reino Unido, Irlanda e Suiza. (BOE, 09/03/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 10 de marzo de 2017, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para centros educativos de Educación Infantil e Primaria, Ensinanza Secundaria, Formación Profesional ou de Ensinanzas de Réxime Especial que desexen acoller, durante a súa estancia profesional, a un docente de Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, República de Irlanda ou Suiza, para o curso 2017/2018. (BOE, 28/03/17). Ligazón

11. Seccións bilingües

11.1. Curso 2012-2013
 • RESOLUCIÓN do 19 de xuño de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas de profesores en seccións bilingües de español en centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Romanía, Rusia e Turquía para o curso 2012-2013. (BOE, 25/06/12). Ligazón
11.2. Curso 2013-2014
 • RESOLUCIÓN do 15 de abril de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas de profesores en Seccións bilingües de español en centros educativos de Bulgaria, Chinesa, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Romanía, Rusia e Turquía para o curso 2013-2014. (BOE, 24/04/13). Ligazón

 • RESOLUCIÓN do 15 de abril de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas de profesores en Seccións bilingües de español en centros educativos de Bulgaria, Chinesa, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Romanía, Rusia e Turquía para o curso 2013-2014. (BOE, 24/04/13). Ligazón
11.3. Curso 2014-2015
 • RESOLUCIÓN do 19 de marzo de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas de profesores en Seccións bilingües de español en Centros educativos de Bulgaria, Chinesa, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Romanía, Rusia e Turquía para o curso 2014-2015. (BOE, 31/03/14). Ligazón
11.4. Curso 2015-2016
 • RESOLUCIÓN do 27 de agosto de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se publica a relación de candidatos seleccionados e de reserva para as prazas de profesores en Seccións bilingües de español en centros educativos de Bulgaria, Chinesa, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumania, Rusia e Turquía, para o curso 2015-2016. (BOE, 28/09/15). Ligazón

12. Escolas europeas

 • ORDE ECD/1292/2014, do 10 de xullo, pola que se prorroga a permanencia nas Escolas Europeas aos profesores seleccionados por concursos de méritos. (BOE, 21/07/14). Ligazón
 • ORDE ECD/1394/2015, da 1 de xullo, pola que se prorroga a permanencia de persoal docente en escolas europeas. (BOE, 14/07/15). Ligazón
 • ORDE ECD/1740/2015, do 7 de agosto, pola que se corrixen erros na Orde ECD/1394/2015, da 1 de xullo, pola que se prorroga a permanencia de persoal docente en escolas europeas. (BOE, 20/08/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 26 de xuño de 2019, da Subsecretaría, pola que se prorroga a permanencia do persoal docente nas escolas europeas. (BOE, 18/07/19).

13 . Convocatoria de axudas

 • RESOLUCIÓN do 19 de decembro de 2011, da Dirección Xeral de Atención, Participación e Empregabilidade de Estudantes Universitarios, pola que se publican os beneficiarios de axudas para alumnos que cursen estudos en niveis non universitarios no exterior, para o curso 2011-2012. (BOE, 03/01/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 30 de xullo de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para adquisición de libros de texto e material didáctico e informático para alumnado matriculado nos centros docentes españois no exterior e no Centro para a Innovación e Desenvolvemento da Educación a Distancia, para o curso académico 2012-2013. (BOE, 09/08/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 7 de marzo de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se resolve a convocatoria de axudas para adquisición de libros de texto e material didáctico e informático, para alumnado matriculado nos centros docentes españois no exterior e no Centro para a Innovación e Desenvolvemento da Educación a Distancia, para o curso académico 2012-2013. (BOE, 25/03/13).  Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 28 de xuño de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para adquisición de libros de texto e material didáctico para alumnado matriculado en centros docentes españois no exterior e no Centro para a Innovación e Desenvolvemento da Educación a Distancia, para o curso académico 2013-2014. (BOE, 19/07/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 21 de xullo de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para adquisición de libros de texto e material didáctico para alumnos matriculados en centros docentes españois no exterior e no Centro para a Innovación e Desenvolvemento da Educación a Distancia, para o curso académico 2014-2015. (BOE, 04/08/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 26 de xuño de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se resolve a convocatoria de axudas para a adquisición de libros de texto e material didáctico para alumnos matriculados en centros docentes españois no exterior e no Centro para a Innovación e Desenvolvemento da Educación a Distancia, para o curso académico 2014-2015. (BOE, 09/07/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 29 de xuño de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para adquisición de libros de texto e material didáctico para alumnos matriculados en centros docentes españois no exterior e no Centro para a Innovación e Desenvolvemento da Educación a Distancia, para o curso académico 2015-2016. (BOE, 20707/15). Ligazón