Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

12.- Educación no exterior e centros estranxeiros en España

OBSERVACIÓN: No presente Capítulo recóllese só a lexislación publicada a partir do 23 de decembro de 2011. Para ver a lexislación anterior a dita data, ir a páxina 423 do “Manual Lexislativo do Ensino non Universitario Galego” (4ª edición).

1. Agrupacións de Lingua e Cultura Españolas

2. Educación Primaria

 • REAL DECRETO 126/2014, do 28 de febreiro, polo que se establece o currículo básico da Educación Primaria. (BOE, 01/03/14).  Ligazón
 • ORDE ECD/686/2014, do 23 de abril, pola que se establece o currículo da Educación Primaria para o ámbito de xestión do Ministerio de Educación, Cultura e deporte e se regula a súa implantación, así como a avaliación e determinados aspectos organizativos da etapa. (BOE, 01/05/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 11 de marzo de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se regula a avaliación individualizada do alumnado en terceiro curso de Educación Primaria nas cidades de Ceuta e Melilla e nos centros docentes no exterior para o curso 2014-2015. (BOE, 07/04/15). Ligazón
 • ORDE ECD/711/2015, de 15 do abril, pola que se establecen os elementos e características dos documentos oficiais de avaliación da Educación Primaria, para o ámbito de xestión do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. (BOE, 23/04/15). Ligazón

3. Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato

 • ORDE ECD/1767/2012, de 3 de agosto, pola que se regula a expedición do Título de Bacharel correspondente ás ensinanzas reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, para o alumnado inscrito nos programas de seccións internacionais españolas e “Bachibac” en Liceos Franceses. (DOG, 09/08/12). Ligazón
 • ORDE ECD/445/2013, do 13 de marzo, pola que se modifica a Orde ECD/1767/2012, do 3 de agosto, pola que se regula a expedición do Título de Bacharel correspondente ás ensinanzas reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, para o alumnado inscrito nos programas de seccións internacionais españolas e “Bachibac” en liceos franceses. (BOE, 20/03/13). Ligazón
 • REAL DECRETO 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato. (BOE 03/01/15). Ligazón. Corrección de erros, (BOE, 01/05/15). Ligazón
 • ORDE ECD/1361/2015, do 3 de xullo, pola que se establece o currículo de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato para o ámbito de xestión do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, e se regula a súa implantación, así como a avaliación continua e determinados aspectos organizativos das etapas. (BOE, 09/07/15). Ligazón. Corrección de errores, (BOE, 21/07/15). Ligazón
 • ORDE ECD/615/2016, do 26 de abril, pola que se modifica a Orde ECD/1767/2012, do 3 de agosto, pola que se regula a expedición do Título de Bacharel correspondente ás ensinanzas reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, para o alumnado inscrito nos programas de seccións internacionais españolas e “Bachibac” en liceos franceses. (BOE, 29/04/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 21 de marzo de 2017, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se establecen as adaptacións da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade ás necesidades e situación dos centros españois situados no exterior do territorio nacional, os programas educativos no exterior, os programas internacionais, os alumnos procedentes de sistemas educativos estranxeiros e os ensinos a distancia, para o curso 2016-2017. (BOE, 11/04/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 28 de febreiro de 2018, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se establecen as adaptacións da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade ás necesidades e situación dos centros españois situados no exterior do territorio nacional, os programas educativos no exterior, os programas internacionais, os alumnos procedentes de sistemas educativos estranxeiros e as ensinanzas a distancia, para o curso 2017-2018. (BOE, 13/03/18).
 • RESOLUCIÓN do 22 de febreiro de 2019, da Subsecretaría, pola que se publica a Resolución do 7 febreiro de 2019, conxunta da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional e a Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desenvovemento e Innovación, pola que se establecen as adaptacións da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade ás necesidades e situación dos centros españois situados no exterior do territorio nacional, os programas educativos no exterior, os programas internacionais, os alumnos procedentes de sistemas educativos estranxeiros e as ensinanzas a distancia, para o curso 2018-2019. (BOE, 23/02/19).
 • RESOLUCIÓN do 13 de marzo de 2020, da Subsecretaría, pola que se publica a Resolución do 10 de marzo de 2020, conxunta da Secretaría de Estado de Educación e a Secretaría Xeral de Universidades, pola que se establecen as adaptacións da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade ás necesidades e situación dos centros españois situados no exterior do territorio nacional, os programas educativos no exterior, os programas internacionais, o alumnado procedente de sistemas educativos estranxeiros e os ensinos a distancia, no curso 2019-2020. (BOE, 21/03/2020).

4. Autorización e modificación de centros

 • ORDE EDU/3601/2011, do 21 de decembro, pola que se modifica a autorización do centro de Educación Secundaria “San Estanislao de Kostka” de Irlanda. (BOE, 03/01/12). Ligazón
 • ORDE ECD/314/2014, do 17 de febreiro, pola que se modifica a autorización do centro privado Español no estranxeiro de Educación Secundaria “Nai Janer” de Santa Coloma (Principado de Andorra). (BOE, 03/03/14). Ligazón

5. Instituto Cervantes

 • REAL DECRETO 1424/2012, de 11 de outubro, polo que se modifica o Estatuto da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento, aprobado por Real Decreto 1403/2007, de 26 de outubro, se adecuan outros órganos colexiados en materia de cooperación e modifícase o Regulamento do Instituto Cervantes, aprobado por Real Decreto 1526/1999, de 1 de outubro. (BOE, 16/10/12). Ligazón
 • Resolución do 19 de outubro de 2012, do Instituto Cervantes, pola que se publican as contas anuais do exercicio 2011. (BOE, 16/11/12). Ligazón

6. Postos docentes

6.1. Procedemento para a provisión de postos
 • ORDE ECD/1926/2014, do 13 de outubro, pola que se modifica a Orde ECD/531/2003, do 10 de marzo, pola que se establece o procedemento para a provisión por funcionarios docentes das vacantes en centros, programas e asesorías técnicas no exterior. (BOE, 22/10/14). Ligazón
6.2. Concursos de méritos

6.2.1. Convocatoria segundo a ORDE ECD/174/2012

 • ORDE ECD/174/2012, do 24 de xaneiro, pola que se convoca concurso de méritos para a provisión de postos de persoal docente no exterior. (BOE, 04/02/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 13 de abril de 2012, da Subsecretaría, pola que se anuncia a exposición das listas provisionais de admitidos e excluídos do concurso de méritos de postos docentes no exterior, convocado por Orde ECD/174/2012, de 24 de xaneiro e da realización das probas de idiomas. (BOE, 23/04/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 11 de xuño de 2012, da Subsecretaría, pola que se aproban as listas definitivas de admitidos e excluídos ao concurso de méritos para a provisión de postos de traballo de persoal docente no exterior, convocado por Orde ECD/174/2012, de 24 de xaneiro, e convócase aos candidatos á realización da fase específica. (BOE, 15/06/12). Ligazón

6.2.2. Convocatoria segundo a ORDE ECE/2784/2012

 • ORDE ECD/2784/2012, do 19 de decembro, pola que se convoca concurso de méritos para a provisión de postos de persoal docente non exterior. (BOE, 27/12/12). Ligazón

 • RESOLUCIÓN do 19 de marzo de 2013, da Subsecretaría, pola que se anuncia a exposición das listas provisionais de admitidos e excluídos do concurso de méritos de postos docentes no exterior, convocado por Orde ECD/2784/2012, de 19 de decembro. (BOE, 30/03/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 23 de abril de 2013, da Subsecretaría, pola que se publican as listas definitivas de admitidos e excluídos ao concurso de méritos de persoal docente no exterior, convocado por Orde ECD/2784/2012, de 19 de decembro e se convocan aos candidatos á realización da fase específica. (BOE, 04/05/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 23 de abril de 2013, da Subsecretaría, pola que se publican as listas definitivas de admitidos e excluídos ao concurso de méritos de persoal docente no exterior, convocado por Orde ECD/2784/2012, de 19 de decembro e se convocan aos candidatos á realización da fase específica. (BOE, 04/05/13).  Ligazón
 • ORDE ECD/1114/2013, do 11 de xuño, pola que se resolve o concurso de méritos para a provisión de postos de persoal docente no exterior, convocado por Orde ECD/2784/2012, de 19 de decembro. (BOE, 17/06/13). Ligazón

6.2.3. Convocatoria segundo a ORDE ECD/2220/2013

 • ORDE ECD/2220/2013, do 21 de novembro, pola que se convoca concurso de méritos para a provisión de postos de persoal docente no exterior. (BOE, 29/11/13). Ligazón

6.2.4. Convocatoria segundo a ORDE ECD/2215/2014

 • ORDE ECD/2214/2014, do 20 de novembro, pola que se convoca concurso para a provisión de postos de asesores técnicos no exterior. (BOE, 28/11/14). Ligazón. Corrección de erros,  Orde ECD/2361/2014, do 9 de decembro, (BOE, 16/12/14). Ligazón
 • ORDE ECD/2215/2014, do 20 de novembro, pola que se convoca concurso para a provisión de postos de persoal docente no exterior. (BOE, 28/11/14).  Ligazón
 • ORDE ECD/1226/2015, do 17 de xuño, pola que se resolve o concurso para a provisión de postos de asesores técnicos no exterior, convocado por Orde ECD/2214/2014, do 20 de novembro. (BOE, 24/06/15). Ligazón
 • ORDE ECD/1227/2015, do 17 de xuño, pola que se resolve o concurso para a provisión de postos de persoal docente no exterior, convocado por Orde ECD/2215/2014, do 20 de novembro. (BOE, 24/06/15). Ligazón
 • ORDE ECD/1661/2015, do 31 de xullo, pola que se modifica a Orde ECD/1227/2015, do 17 de xuño, pola que se resolve o concurso para a provisión de postos de persoal docente no exterior, convocado por Orde ECD/2215/2014, do 20 de novembro. (BOE, 07/08/15). Ligazón

6.2.5. Convocatoria segundo a ORDE ECD/2466/2015

 • ORDE ECD/2467/2015, do 16 de novembro, pola que se convoca concurso para a provisión de postos de persoal docente no exterior. (BOE,23/11/15). Ligazón

6.2.6. Convocatoria ano 2018

6.2.7. Convocatoria ano 2019

6.2.8. Convocatoria ano 2021

 • RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2021, da Subsecretaría, pola que se convoca concurso para a provisión de postos de asesores técnicos e asesoras técnicas no exterior. (BOE, 26/11/2021).
6.3. Postos de persoal docente
 • RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2021, da Subsecretaría, pola que se resolve o concurso para a provisión de postos de persoal docente no exterior, convocado por Resolución do 19 de novembro de 2019. (BOE, 19/06/2021).
 • RESOLUCIÓN do 30 de xullo de 2021, da Subsecretaría, pola que se prorroga a permanencia en centros docentes no exterior a funcionarios docentes. (BOE, 09/08/2021).
6.4. Postos de asesores técnicos
 • RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2021, da Subsecretaría, pola que se resolve o concurso para a provisión de postos de asesores técnicos no exterior, convocado por Resolución do 19 de novembro de 2019. (BOE, 19/06/2021).
 • RESOLUCIÓN do 30 de xullo de 2021, da Subsecretaría, pola que se prorroga a permanencia en postos de asesores técnicos no exterior a funcionarios docentes. (BOE, 09/08/2021).

7. Prezos públicos

7.1. Curso 2012-2013
 • ORDE ECD/1286/2012, do 11 de xuño, pola que se fixan os prezos públicos pola prestación do servizo de ensino nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2012/2013. (BOE, 15/06/12). Ligazón
 • ORDE ECD/1299/2012, do 11 de xuño, pola que se fixan as cotas por servizos, ensinos e actividades de carácter complementario nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2012/2013. (BOE, 16/06/12). Ligazón
7.2. Curso 2013-2014
 • ORDE ECD/1003/2013, do 22 de maio, pola que se fixan as cotas por servizos, ensinanzas e actividades de carácter complementario nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2013/2014. (BOE, 06/06/13). Ligazón

 • ORDE ECD/1004/2013, do 22 de maio, pola que se fixan os prezos públicos pola prestación do servizo de ensinanza nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2013/2014. (BOE, 06/06/13). Ligazón
7.4. Curso 2014-2015
 • ORDE ECD/828/2014, do 5 de maio, pola que se fixan os prezos públicos pola prestación do servizo de ensinanza nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2014/2015. (BOE, 22/05/14). Ligazón
 • ORDE ECD/829/2014, de 5 de maio, pola que se fixan as cotas por servizos, ensinanzas e actividades de carácter complementario nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2014/2015. (BOE, 22/05/14). Ligazón
7.5. Curso 2015-2016
 • ORDE ECD/958/2015, do 27 de abril, pola que se fixan as cotas por servizos, ensinanzas e actividades de carácter complementario nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2015/2016. (BOE, 26/05/15).  Ligazón
 • ORDE ECD/959/2015, do 27 de abril, pola que se fixan os prezos públicos pola prestación do servizo de ensino nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2015/2016. (BOE, 26/05/15). Ligazón. Corrección de erros,  (BOE, 29/06/15). Ligazón
 • ORDE ECD/2356/2015, do 30 de outubro, pola que se modifica a Orde ECD/959/2015, de 27 de abril, pola que se fixan os prezos públicos pola prestación do servizo de ensino nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2015/2016. (BOE, 07/11/15). Ligazón
7.6. Curso 2016-2017
 • ORDE ECD/816/2016, do 25 de maio, pola que se fixan as cotas por servizos, ensinos e actividades de carácter complementario nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2016/2017. (BOE, 31/05/16). Ligazón
 • ORDE ECD/817/2016, do 25 de maio, pola que se fixan os prezos públicos pola prestación do servizo de ensino nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2016/2017. (BOE, 31/05/16). Ligazón
7.7. Curso 2017-2018
 • ORDE ECD/654/2017, do 5 de xullo, pola que se fixan as cotas por servizos, ensinanzas e actividades de carácter complementario nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2017/2018. (BOE, 08/07/17). Ligazón
 • ORDE ECD/655/2017, do 5 de xullo, pola que se fixan os prezos públicos pola prestación do servizo de ensinanza nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2017/2018. (BOE, 08/07/17). Ligazón
7.8. Curso 2018-2019
 • ORDE EFP/676/2018, de 21 de xuño, pola que se fixan as cotas por servizos, ensinos e actividades de carácter complementario nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2018/2019. (BOE, 27/06/18).
 • ORDE EFP/677/2018, de 21 de xuño, pola que se fixan os prezos públicos pola prestación do servizo de ensino nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2018/2019. (BOE, 27/06/18).
7.9. Curso 2019-2020
 • ORDE EFP/706/2019, do 24 de xuño, pola que se fixan os prezos públicos pola prestación do servizo de ensino nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2019/2020. (BOE,28/06/19). Corrección de erros, (BOE, 09/07/19).
 • ORDE EFP/707/2019, do 24 de xuño, pola que se fixan as cotas por servizos, ensinos e actividades de carácter complementario nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2019/2020. (BOE,28/06/19).
7.10. Curso 2020-2021
 • ORDE EFP/590/2020, do 26 de xuño, pola que se fixan as cotas por servizos, ensinos e actividades de carácter complementario nos centros docentes de titularidade do Estado español en Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2020/2021. (BOE, 01/07/2020).
 • ORDE EFP/591/2020, do 26 de xuño, pola que se fixan os prezos públicos pola prestación do servizo de ensino nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2020/2021. (BOE, 01/07/2020).
7.11. Curso 2021-2022
 • ORDE EFP/586/2021, do 31 de maio, pola que se fixan os prezos públicos pola prestación do servizo de ensino nos centros docentes españois en Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2021/22. (BOE, 10/06/2021).
 • ORDE EFP/587/2021, do 31 de maio, pola que se fixan as cotas por servizos, ensinos e actividades de carácter complementario nos centros docentes de titularidade do Estado español en Francia, Italia, Marrocos, Portugal, Reino Unido e Colombia, durante o curso 2021/22. (DOG, 10/06/2021).

8. Auxiliares de conversa

 • RESOLUCIÓN do 12 de xullo de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se publican as listas de candidatos adxudicados e de reserva para ocupar postos de auxiliares de conversación de lingua española en centros docentes de Alemaña, Australia, Austria, Bélxica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Malta, Nova Zelandia e Reino Unido. (BOE, 24/07/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 5 de decembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para auxiliares de conversación de lingua española en Centros educativos para o curso académico 2013-2014. (BOE, 14/12/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 23 de xullo de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se publican as listas de candidatos seleccionados e de reserva para ocupar postos de auxiliares de conversación en centros educativos para o curso académico 2013-2014. (BOE, 08/08/13). Ligazón.  Corrección de erros, (BOE, 28/08/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 30 de xaneiro de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para auxiliares de conversación en centros educativos para o curso académico 2014-2015. (BOE, 05/02/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN de 17 de novembro de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para auxiliares de conversación para o curso académico 2015-2016. (BOE, 26/11/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN de 18 de xuño de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se publica a relación de candidatos seleccionados e de reserva para ocupar postos de auxiliares de conversación en centros educativos para o curso académico 2015-2016. (BOE, 25/06/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN de 9 de setembro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se publica a relación de candidatos seleccionados e de reserva para ocupar postos de auxiliares de conversación estranxeiros en centros educativos para o curso académico 2015-2016. (BOE, 29/09/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 16 de novembro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para auxiliares de conversación españois para o curso académico 2016-2017. (BOE, 25/11/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 1 de xuño de 2016, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se publica a relación de candidatos seleccionados e de reserva para ocupar postos de auxiliares de conversación en centros educativos estranxeiros para o curso académico 2016-2017. (BOE, 10/06/16). Ligazón
 • EXTRACTO da Resolución do 18 de novembro de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan prazas para auxiliares de conversación españois no estranxeiro para o curso académico 2020-2021. (BOE, 22/11/19).
 • EXTRACTO da Resolución do 1 de decembro de 2020, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se convocan prazas para auxiliares de conversación españois no estranxeiro para o curso académico 2021-2022. (BOE, 09/12/2020).

9. Profesores visitantes

 • RESOLUCIÓN de 27 do xuño de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se publica a relación de candidatos seleccionados e de reservas para as prazas de profesores visitantes en centros escolares dos Estados Unidos e Canadá, para o próximo curso 2012/2013. (BOE, 03/07/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América e Canadá para o curso académico 2013-2014. (BOE, 19/12/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 3 de xullo de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se publica a relación de candidatos seleccionados e de reservas para as prazas de profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América e Canadá para o curso académico 2013-2014. (BOE, 30/07/13). Ligazón. Corrección de erros, (BOE,01/08/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 7 de novembro de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América e Canadá para o curso académico 2014-2015. (BOE, 14/11/13). Ligazón. Corrección de erros, (BOE, 19/02/14).  Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 11 de xuño de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se publica a relación de candidatos seleccionados e de reservas para as prazas de profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América e Canadá para o curso académico 2014-2015. (BOE, 21/06/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 30 de outubro de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América e Canadá para o curso académico 2015-2016. (BOE, 11/11/14). Ligazón. Corrección de erros, (BOE, 19/11/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 18 de xuño de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se publica a relación de candidatos seleccionados e de reserva para as prazas de profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América e Canadá para o curso académico 2015-2016. (BOE, 02/07/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 3 de novembro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América e Canadá para o curso académico 2016-2017. (BOE, 10/11/15). Ligazón. Corrección de erros, (BOE, 13/11/15). Ligazón
 • EXTRACTO da Resolución do 31 de outubro de 2019 da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan prazas para profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América, Canadá, Reino Unido e China para o curso académico 2020-2021. (BOE, 07/11/19).

10. Estancias profesionais

 • RESOLUCIÓN do 9 de marzo de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas de estancias profesionais en Alemaña, Austria, Bélxica, Francia, Italia, o Reino Unido, a República de Irlanda e Suiza, para profesorado de linguas estranxeiras ou profesorado doutras disciplinas que imparta clase en lingua estranxeira pertencente aos corpos de Mestres de Educación Infantil e Primaria, Profesores de Ensino Secundario, Catedráticos de Ensino Secundario, Profesores de Escolas Oficiais de Idiomas, Catedráticos de Escolas Oficiais de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música e Artes Escénicas e Profesores de Artes Plásticas e Deseño, para o curso 2015/2016. (BOE, 14/04/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 24 de marzo de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para centros educativos de Educación Infantil e Primaria, Ensino Secundario, Formación Profesional ou de Ensinos de Réxime Especial que desexen acoller, durante a súa estancia profesional, a un docente de Alemaña, Austria, Bélxica, Francia, Italia, Países Baixos, o Reino Unido, a República de Irlanda ou Suiza, para o curso 2015/2016. (BOE, 15/04/15).  Ligazón
 • EXTRACTO da Resolución de 4 de febreiro de 2016 da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan 110 prazas de estancias profesionais en Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia, Reino Unido, Irlanda e Suiza. (BOE, 09/03/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 10 de marzo de 2017, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas para centros educativos de Educación Infantil e Primaria, Ensinanza Secundaria, Formación Profesional ou de Ensinanzas de Réxime Especial que desexen acoller, durante a súa estancia profesional, a un docente de Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, República de Irlanda ou Suiza, para o curso 2017/2018. (BOE, 28/03/17). Ligazón

11. Seccións bilingües

11.1. Curso 2012-2013
 • RESOLUCIÓN do 19 de xuño de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas de profesores en seccións bilingües de español en centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Romanía, Rusia e Turquía para o curso 2012-2013. (BOE, 25/06/12). Ligazón
11.2. Curso 2013-2014
 • RESOLUCIÓN do 15 de abril de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas de profesores en Seccións bilingües de español en centros educativos de Bulgaria, Chinesa, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Romanía, Rusia e Turquía para o curso 2013-2014. (BOE, 24/04/13). Ligazón

 • RESOLUCIÓN do 15 de abril de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas de profesores en Seccións bilingües de español en centros educativos de Bulgaria, Chinesa, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Romanía, Rusia e Turquía para o curso 2013-2014. (BOE, 24/04/13). Ligazón
11.3. Curso 2014-2015
 • RESOLUCIÓN do 19 de marzo de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan prazas de profesores en Seccións bilingües de español en Centros educativos de Bulgaria, Chinesa, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Romanía, Rusia e Turquía para o curso 2014-2015. (BOE, 31/03/14). Ligazón
11.4. Curso 2015-2016
 • RESOLUCIÓN do 27 de agosto de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se publica a relación de candidatos seleccionados e de reserva para as prazas de profesores en Seccións bilingües de español en centros educativos de Bulgaria, Chinesa, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumania, Rusia e Turquía, para o curso 2015-2016. (BOE, 28/09/15). Ligazón
11.5. Curso 2020-2021
 • EXTRACTO da Resolución da Secretaría de Estado de Educación, pola que se convocan prazas de profesores en seccións bilingües de español en centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Romanía e Rusia para o curso 2020-2021. (BOE, 07/05/2020).
11.6. Curso 2021-2022
 • EXTRACTO da Resolución do 5 de abril de 2021, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se convocan prazas de profesores en seccións bilingües de español en centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Romanía e Rusia para o curso 2021-2022. (BOE, 10/04/2021).

12. Escolas europeas

 • ORDE ECD/1292/2014, do 10 de xullo, pola que se prorroga a permanencia nas Escolas Europeas aos profesores seleccionados por concursos de méritos. (BOE, 21/07/14). Ligazón
 • ORDE ECD/1394/2015, da 1 de xullo, pola que se prorroga a permanencia de persoal docente en escolas europeas. (BOE, 14/07/15). Ligazón
 • ORDE ECD/1740/2015, do 7 de agosto, pola que se corrixen erros na Orde ECD/1394/2015, da 1 de xullo, pola que se prorroga a permanencia de persoal docente en escolas europeas. (BOE, 20/08/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 26 de xuño de 2019, da Subsecretaría, pola que se prorroga a permanencia do persoal docente nas escolas europeas. (BOE, 18/07/19).
 • RESOLUCIÓN do 26 de xullo de 2021, da Subsecretaría, pola que se prorroga a permanencia nas Escolas Europeas aos profesores seleccionados por concursos de méritos. (BOE, 30/07/2021).

13 . Convocatoria de axudas

 • RESOLUCIÓN do 19 de decembro de 2011, da Dirección Xeral de Atención, Participación e Empregabilidade de Estudantes Universitarios, pola que se publican os beneficiarios de axudas para alumnos que cursen estudos en niveis non universitarios no exterior, para o curso 2011-2012. (BOE, 03/01/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 30 de xullo de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para adquisición de libros de texto e material didáctico e informático para alumnado matriculado nos centros docentes españois no exterior e no Centro para a Innovación e Desenvolvemento da Educación a Distancia, para o curso académico 2012-2013. (BOE, 09/08/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 7 de marzo de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se resolve a convocatoria de axudas para adquisición de libros de texto e material didáctico e informático, para alumnado matriculado nos centros docentes españois no exterior e no Centro para a Innovación e Desenvolvemento da Educación a Distancia, para o curso académico 2012-2013. (BOE, 25/03/13).  Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 28 de xuño de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para adquisición de libros de texto e material didáctico para alumnado matriculado en centros docentes españois no exterior e no Centro para a Innovación e Desenvolvemento da Educación a Distancia, para o curso académico 2013-2014. (BOE, 19/07/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 21 de xullo de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para adquisición de libros de texto e material didáctico para alumnos matriculados en centros docentes españois no exterior e no Centro para a Innovación e Desenvolvemento da Educación a Distancia, para o curso académico 2014-2015. (BOE, 04/08/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 26 de xuño de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se resolve a convocatoria de axudas para a adquisición de libros de texto e material didáctico para alumnos matriculados en centros docentes españois no exterior e no Centro para a Innovación e Desenvolvemento da Educación a Distancia, para o curso académico 2014-2015. (BOE, 09/07/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 29 de xuño de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para adquisición de libros de texto e material didáctico para alumnos matriculados en centros docentes españois no exterior e no Centro para a Innovación e Desenvolvemento da Educación a Distancia, para o curso académico 2015-2016. (BOE, 20707/15). Ligazón