Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

11.- Ensinanzas de réxime especial

OBSERVACIÓN: No presente Capítulo recóllese só a lexislación publicada a partir do 23 de decembro de 2011. Para ver a lexislación anterior a dita data, ir a páxina 397 do “Manual Lexislativo do Ensino non Universitario Galego” (4ª edición)

I. LEXISLACIÓN BÁSICA

LEXISLACIÓN COMÚN ÁS ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL

Prezos públicos

 • RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan prazas para centros educativos de Educación Infantil e Primaria, Ensino Secundario, Formación Profesional ou de Ensinos de Réxime Especial que desexen acoller a un docente estranxeiro para o curso 2019/2020. (BOE, 20/05/19).
 • REAL DECRETO 567/2020, do 16 de xuño, polo que se establecen determinadas cualificacións profesionais da familia profesional Actividades Físicas e Deportivas, que se inclúen no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, e modifícase o Real Decreto 1087/2005, do 16 de setembro. (BOE, 06/07/2020).
 • DECRETO 89/2013, do 13 de xuño, polo que se fixan os prezos públicos correspondentes aos estudos conducentes á obtención dos títulos oficiais nas ensinanzas de música e artes escénicas, de idiomas, deportivas, de conservación e restauración de bens culturais e nos estudos superiores de deseño. (DOG, 17/06/13).
 • INSTRUCIÓN conxunta da Axencia Tributaria de Galicia e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa sobre a aplicación de prezos públicos nas ensinanzas de réxime especial.
 • INSTRUCIÓNS do 31 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento das ensinanzas de réxime especial para o curso 2020-2021.
 • RESOLUCIÓN do 8 de setembro de 2021 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de réxime especial no curso académico 2021/22.

 ENSINANZAS DE IDIOMAS

(Enlace información da Consellería)

1. Aspectos básicos do currículo

 • REAL DECRETO 999/2012, do 29 de xuño, polo que se modifica o Real Decreto 1629/2006, de 29 de decembro, polo que se fixan os aspectos básicos do currículo das ensinanzas de idiomas de réxime especial reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. (BOE, 14/07/12).
 • REAL DECRETO 426/2013, do 14 de xuño, polo que se modifica o Real Decreto 1629/2006, do 29 de decembro, polo que se fixan os aspectos básicos do currículo das ensinanzas de idiomas de réxime especial para a inclusión do idioma coreano. (BOE, 05/07/13).
 • REAL DECRETO 1041/2017, do 22 de decembro, polo que se fixan as esixencias mínimas do nivel básico a efectos de certificación, establécese o currículo básico dos niveis Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, e Avanzado C2, das Ensinanzas de idiomas de réxime especial reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, e establécense as equivalencias entre as Ensinanzas de idiomas de réxime especial reguladas en diversos plans de estudos e as deste real decreto. (BOE, 23/12/17).
 • DECRETO 81/2018, do 19 de xullo, polo que se establece o currículo dos niveis básico A1, básico A2, intermedio B1, intermedio B2, avanzado C1 e avanzado C2 das ensinanzas de idiomas de réxime especial na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 13/08/18). Derroga ao Decreto 191/2007, do 20 de setembro, (DOG, 09/10/07) e ao Decreto 239/2008, do 25 de setembro (DOG, 29/10/08).

2. Profesorado

 • REAL DECRETO 336/2010, do 19 de marzo, polo que se establecen as especialidades dos Corpos de Catedráticos e de Profesores de Escolas Oficiais de Idiomas aos que se refiere a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. (BOE, 09/04/10).
 • REAL DECRETO 516/2013, do 5 de xullo, polo que se modifica o Real Decreto 336/2010, de 19 de marzo, polo que se establecen as especialidades dos Corpos de Catedráticos e de Profesores de Escolas Oficiais de Idiomas. (BOE, 02/08/13).
 • REAL DECRETO 287/2014, do 25 de abril, polo que se modifica o Real Decreto 336/2010, do 19 de marzo, polo que se establecen as especialidades dos Corpos de Catedráticos e de Profesores de Escolas Oficiais de Idiomas aos que se refire a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, para a inclusión das novas especialidades de coreano e de polaco. (BOE, 16/05/14).

3. Avaliación e cualificación do alumnado

 • ORDE do 8 de setembro de 2008 pola que se regula a avaliación e cualificación do alumnado que cursa as ensinanzas especializadas de idiomas de réxime especial que se establecen na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 26/09/08). Corrección erros, (DOG, 23/10/08).
 • ORDE do 19 de abril de 2012 pola que se modifica a Orde de 8 de setembro de 2008 pola que se regula a avaliación e cualificación do alumnado que cursa os ensinos especializados de idiomas de réxime especial que se establecen na Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación. (DOG, 30/04/12).

4. Probas de certificación e de cualificación

4.1. Normativa reguladora
 • RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2012 pola que se ditan instrucións para a elaboración e administración das probas de certificación e de clasificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 28/05/12).
 • ORDE do 8 de outubro de 2012 pola que se establece o procedemento para a implantación, avaliación e certificación de cursos especializados para o perfeccionamento de idiomas de nivel C nas escolas oficiais de idiomas de Galicia. (DOG, 11/10/12).
 • RESOLUCIÓN do 17 de decembro de 2014 pola que se modifica a Resolución do 10 de maio de 2012 pola que se ditan instrucións para a elaboración e administración das probas de certificación e de clasificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 08/01/15).
 • REAL DECRETO 1/2019, do 11 de xaneiro, polo que se establecen os principios básicos comúns de avaliación aplicables ás probas de certificación oficial dos niveis Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, e Avanzado C2 das ensinanzas de idiomas de réxime especial. (BOE, 12/01/19).
 • INSTRUCIÓN 4/2022 da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se regulan as probas de certificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial polo réxime libre para o curso 2022/23.
4.2. Circulares de carácter anual
 • CIRCULAR 1/2018 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se regulan para o curso 2017-2018 as probas de certificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial reguladas polo Decreto 191/2007, do 20 de setembro e o Decreto 239/2008, do 25 de setembro, así como a proba de certificación do nivel C1 regulada pola Orde de 8 de outubro de 2012.
 • CIRCULAR 1/2019 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se regulan para o curso 2018-2019 as probas de certificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial reguladas polo Decreto 81/2018, do 19 de xullo.
 • CIRCULAR 8/2019 pola que se ditan instrucións para a elaboración e administración das probas de certificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial para o curso 2019-2020.
 • CIRCULAR 1/2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan para o curso 2019-2020 as probas de certificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial reguladas polo Decreto 81/2018, do 19 de xullo.
 • INSTRUCIÓNS pola que se adoptan medidas para a finalización do curso 2019/2020 nas Escolas Oficiais de Idiomas de Galicia.
 • CIRCULAR 1/2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se regulan para o curso 2020-2021 as probas de certificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial reguladas polo Decreto 81/2018, do 19 de xullo.
 • CIRCULAR 7/2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se regulan as probas de certificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial polo réxime libre para o curso 2021/22.
 • Para circulares anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo

5. Oferta educativa

 • ORDE do 17 de setembro de 2018 pola que se fai pública a oferta educativa das escolas oficiais de idiomas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar 2018/19. (DOG, 03/10/18).
 • ORDE do 29 de xullo de 2022 pola que se fai pública a oferta educativa das escolas oficiais de idiomas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar 2022/23. (DOG, 08/08/2022). Corrección de erros, 21/09/2022).
 • Para cursos anteriores, véxase lexislación complementaria neste mesmo capítulo.

6. Admisión e matrícula

 • RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para a preinscrición, admisión, matrícula e organización académica nas escolas oficiais de idiomas de Galicia no curso 2022/23. (DOG, 07/06/2022).
 • RESOLUCIÓN do 16 de maio de 2023, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para a preinscrición, admisión, matrícula e organización académica nas escolas oficiais de idiomas de Galicia no curso 2023/24. (DOG, 31/05/2023).
 • Para cursos anteriores, véxase lexislación complementaria neste mesmo capítulo.

7. Programas

7.1. Programa voluntario de idioma chinés
 • INSTRUCIÓNS para o desenvolvemento do Programa de profesorado voluntario de idioma chinés nas escolas oficiais de idiomas de Galicia.
7.2.Programa That’s englis!
 • CIRCULAR 5/2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional sobre a organización dos niveis básico A2, Intermedio B1, intermedio B2 e avanzado C1 das ensinanzas de Inglés de réxime especial na modalidade de educación a Distancia, mediante o programa that’s english! Para do curso 2021/22.
 • Para cursos anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo capítulo.

ENSINANZAS ARTÍSTICAS

A) ENSINANZAS ELEMENTAIS DE MÚSICA E DANZA

 • ORDE do 16 de decembro de 2011 pola que se autoriza a posta en marcha, con carácter experimental, dun proxecto para a incorporación de alumnado con necesidades educativas especiais ás ensinanzas elementais de música no Conservatorio Profesional de Música da Coruña. (DOG, 26/12/11).
 • ORDE do 13 de xuño de 2013 pola que se modifica a Orde do 16 de decembro de 2011 pola que se autoriza a posta en marcha, con carácter experimental, dun proxecto para a incorporación de alumnado con necesidades educativas especiais ás ensinanzas elementais de Música no Conservatorio Profesional de Música da Coruña. (DOG, 21/06/13).

B) ENSINANZAS ARTÍSTICAS PROFESIONAIS

(Enlace información da Consellería)

1. Ensinanzas profesionais de música e danza

1.1. Validacións entre determinadas materias de música e danza coas de educación secundaria
 • INSTRUCIÓNS da dirección xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa sobre a aplicación das validacións entre determinadas materias de música e danza coas de educación secundaria, para o curso 2015/2016.
1.2. Especialidades
 • REAL DECRETO 92/2019, do 1 de marzo, polo que se crea a especialidade de Asturianada nas ensinanzas profesionais de Música e se establecen os aspectos básicos do currículo desta especialidade. (BOE, 22/03/19).
 • REAL DECRETO 300/2019, do 26 de abril, polo que se crea a especialidade de Timple nas ensinanzas profesionais de música e se establecen os aspectos básicos do currículo desta especialidade, e se modifica o Real Decreto 1577/2006, do 22 de decembro, polo que se fixan os aspectos básicos do currículo das ensinanzas profesionais de música reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. (BOE, 17/05/19).
1.3. Libros de cualificacións
 • INSTRUCIÓN 1/2023, da Dirección Xeral de Formación Profesional, relativa aos libros de cualificacións das ensinanzas profesionais de música e de danza.
1.4. Conservatorios profesionais e superiores de música
 • Véxase o apartado de Conservatorios profesionais e superiores de música nas Ensinanzas Artísticas Profesionais deste mesmo Capítulo.

2. Ensinanzas de artes plásticas e deseño

2.1. Acceso e admisión do alumnado
 • ORDE do 15 de marzo de 2013 pola que se modifica a Orde do 25 de xuño de 2007, pola que se regulan o acceso e a admisión ás ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño. (DOG, 25/03/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 27 de abril de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2022/23. (DOG, 10/05/2022).
 • RESOLUCIÓN do 4 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas artísticas superiores de Música para o curso 2023/24. (DOG, 20/04/2023).
 • RESOLUCIÓN do 19 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas artísticas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2023/24. (DOG, 02/05/2023).
 • RESOLUCIÓN do 19 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas artísticas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2023/24. (DOG, 02/05/2023).
 • Para o accdeso e a admisión de cursos anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.
 • Enlace información da Consellería
2.2. Oferta educativa
 • ORDE do 18 de xullo de 2016 pola que se actualiza a oferta educativa de ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño, por ciclo formativo completo e ensinanza modular, e de estudos superiores de deseño en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 05/08/16).
2.3. Premios nacionais extraordinarios nas modalidades de Música, Danza e de Artes Plásticas e Deseño
 • ORDE ECD/1611/2015, do 29 de xullo, pola que se crean e regulan os Premios Nacionais ao rendemento académico do alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria e de Ensinanzas Artísticas Profesionais nos ámbitos de Música, Danza e Artes Plásticas e Deseño. (BOE, 01/08/15).
 • RESOLUCIÓN do 5 de xaneiro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se fai pública a listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas nos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2019/20, (DOG, 18/01/2021). Corrección de erros, (DOG, 08/02/2021).
 • ORDE do 19 de maio de 2021 pola que se convocan os premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza, e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2020/21, (DOG, 07/06/2021).
 • RESOLUCIÓN do 6 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se designan os membros e se fai pública a composición do xurado de selección que analizará e valorará as solicitudes das persoas aspirantes aos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza, e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2020/21. (DOG, 15/09/2021).
 • ORDE do 7 de xuño de 2022 pola que se convocan os premios extraordinarios na modalidade de ensinanzas artísticas profesionais nos ámbitos de Música, de Danza, e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2021/22, (DOG, 23/06/2022).
 • RESOLUCIÓN do 22 de novembro de 2022 pola que se publica a adxudicación dos premios extraordinarios na modalidade de ensinanzas artísticas profesionais nos ámbitos de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2021/22, convocados pola Orde do 7 de xuño de 2022 (Diario Oficial de Galicia do 23 de xuño). (DOG, 01/12/2022).
 • Para convocatorias anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.

C) ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES

1. Lexislación común ás ensinanzas artísticas superiores

1.1. Ordenación das ensinanzas artísticas superiores
 • SENTENZA do 5 de xuño de 2012, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, pola que se anulan os artigos 7.1, 8, 11, 12 e a Disposición Adicional Sétima do Real Decreto 1614/2009, de 26 de outubro, polo que se estableceu a ordenación das ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. E igualmente se anulan as expresións «de grao» e «graduado ou graduada» contidas no título, articulado e anexos dos Reais Decretos 630 a 635/2010, de 14 de maio, polos que se regulan o contido básico das ensinanzas artísticas superiores de Grao establecidas na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, en Arte Dramática, en Música, en Danza, en Deseño, en Cerámica e Vidro e en Conservación e Restauración de Bens Culturais. (BOE 21/12/12).
 • REAL DECRETO 21/2015, do 23 de xaneiro, polo que se modifica o Real Decreto 1614/2009, do 26 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. (BOE, 07/02/15).
1.2. Solicitude e emisión do suplemento europeo ao título SET
 • INSTRUCIÓN CONXUNTA da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa e a Dirección Xeral de Centros e Rescursos Humanos sobre o procedemento para a solicitude e emisión do suplemento europeo ao título (SET) no ámbito das ensinanzas artísticas superiores.
1.3. Convocatoria de axudas
 • ORDE do 14 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2019/20. (DOG, 29/07/2020).
1.4. Premios fin de carreira
 • ORDE do 21 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan os premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos de ensinanzas artísticas superiores no curso 2021/22 en centros públicos de Galicia, (DOG, 10/08/2022).
 • Para convocatorias anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.

2. Estudos superiores de música e danza

2.1. Plan de estudos
 • ORDE do 30 de setembro de 2010 pola que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de grao en música na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula o acceso ao dito grao. (DOG, 08/10/10). Corrección de erros,  (DOG, 17/04/12).

 • DECRETO 163/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Música, nas especialidades de Composición, Interpretación, Musicoloxía e Pedagoxía, na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 16/11/15).
 • ORDE do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Música en desenvolvemento do Decreto 163/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Música, nas especialidades de Composición, Interpretación, Musicoloxía e Pedagoxía na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG, 01/12/16).
 • DECRETO 171/2016, do 24 de novembro, polo que se establece o Plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Música, nas especialidades de Dirección e Produción e Xestión, e se amplían os anexos do plan de estudos correspondente á especialidade de Interpretación, establecidos no Decreto 163/2015, do 29 de outubro, mediante a incorporación de novos itinerarios. (DOG, 12/12/16).
2.2. Instrucións de acceso para aspirantes que non cumpran o requisito de titulación
 • RESOLUCIÓN do 24 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para os/as aspirantes que non cumpran o requisito de titulación. (DOG, 04/05/18).
 • Para cursos anteriores véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.
2.3. Implantación de cursos
 • CIRCULAR 7/2012 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se ditan instrucións para a implantación do terceiro curso das ensinanzas superiores de musica establecidas na LOE no curso 2012-2013.
 • CIRCULAR 6/2013 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se ditan Instrucións para a implantación do cuarto curso das ensinanzas superiores de música.
 • INSTRUCIÓN pola que se modifica a Circular 6/2013 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se ditan instrucións para a implantación do cuarto curso das ensinanzas superiores de música.

3. Conservatorios profesionais e superiores de música

3.1. Instrucións organizativas
 • INSTRUCIÓN da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para a aplicación do calendario de fin de curso nos Conservatorios Profesionais de Música e Danza, e Conservatorios Superiores de Musica, remitida pola Subdirección Xeral de Aprendizaxe Permanente e Ensinanzas de Réxime Especial.
 • Para cursos anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.
 • INSTRUCIÓNS da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional para a aplicación do calendario do curso 2021/22 nos conservatorios elementais e profesionais de música e danza e conservatorios superiores de música.
 • INSTRUCIÓN 5/2022, da Dirección Xeral de Formación Profesional, para o cálculo da nota media de expedientes de ensinanzas finalizadas ao abeiro do Decreto 2618/1966, do 10 de setembro, sobre regulamentación xeral dos conservatorios de música.
3.2. Acceso e admisión
 • RESOLUCIÓN do 7 de abril de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas artísticas superiores de Música para o curso 2022/23. (DOG, 21/04/2022).
 • Para o acceso e admisión de cursos anteriores véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.
3.3. Seccións bilingües
 • ORDE do 14 de xullo de 2014 pola que se autoriza a posta en marcha, con carácter experimental, de seccións bilingües de lingua inglesa en conservatorios profesionais de música de Galicia. (DOG, 23/07/14).
3.4. Convocatoria de axudas
 • ORDE do 30 de maio de 2012 pola que se convocan axudas dirixidas a conservatorios e escolas de música non dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. (DOG, 08/06/12).
 • ORDE do 5 de decembro de 2012 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 30 de maio de axudas dirixidas a conservatorios e escolas de música non dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. (DOG, 18/12/12).

4. Acceso á docencia e profesorado

4.1. Temarios  de acceso aos Corpos de Profesores e Catedráticos de Música e Artes Escénicas
4.2. Procedemento para o acceso á docencia
 • RESOLUCIÓN do 6 de novembro de 2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se establece o procedemento para o acceso á docencia na especialidade de dirección de orchestra no Conservatorio Superior de Música da Coruña. (DOG, 24/11/14).
4.3. Titulacións mínimas esixibles (en conservatorios non dependentes da Consellería e nos centros autorizados
 • CIRCULAR 6/2012 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se determinan as titulacións mínimas esixibles para a impartición das ensinanzas regradas de música nos conservatorios de música non dependentes da consellería de cultura, educación e ordenación universitaria, e nos centros autorizados.
4.4. Especialidades docentes
 • REAL DECRETO 427/2013, do 14 de xuño, polo que se establecen as especialidades docentes do Corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas vinculadas aos ensinos superiores de Música e de Danza. (BOE, 15/06/13).
 • REAL DECRETO 428/2013, do 14 de xuño, polo que se establecen as especialidades docentes do Corpo de Profesores de Música e Artes Escénicas vinculadas aos ensinos de Música e de Danza. (BOE, 15/06/13).

5. Ensinanzas de Arte Dramática

5.1. Plan  de estudos
 • ORDE do 30 de setembro de 2010 pola que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de grao en arte dramático na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula o acceso a dito grao. (DOG, 11/10/10). Corrección de erros, (DOG, 17/04/12).
 • DECRETO 179/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 07/12/15).
 • ORDE do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática en desenvolvemento do Decreto 179/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 01/12/16). Corrección de erros, (DOG, 06/11/17).
5.2. Acceso e admisión do alumnado
 • RESOLUCIÓN do 7 de abril de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática para o curso 2022/23. (DOG, 21/04/2022).
 • RESOLUCIÓN do 4 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática para o curso 2023/24. (DOG, 20/04/2023).
 • Para cursos anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.
5.3. Implantación de cursos
 • CIRCULAR 10/2012 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se ditan instrucións para a implantación do terceiro curso das ensinanzas superiores de arte dramática establecidas na loe no curso 2012-2013.
 • CIRCULAR 10/2013 da Direción Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se ditan instrucións para a implantación do cuatro curso das ensinanzas superiores de arte dramática establecidas na LOE no curso 2013-2014.
5.4. Instrucións organizativas na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia
 • CIRCULAR 12/2014 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se ditan instrucións para a organización do curso escolar na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia.
5.5. Sentenzas
 • SENTENZA do 21 de decembro de 2012, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, pola que se anulan as expresións “de grao” e “graduado ou graduada” contidas no título, articulado e anexos así como o artigo 4.3 do Real Decreto 630/2010, de 14 de maio, polo que se regula o contido básico das ensinanzas artísticas superiores de Grao en Arte Dramática establecidas na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. (BOE, 27/02/13).

6. Ensinanzas de Conservación e Restauración de Bens Culturais

6.1. Plan de estudos
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 30 de setembro de 2010 pola que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de grao en conservación e restauración de bens culturais na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula o acceso a ditas ensinanzas. (DOG, 17/04/12).
 • DECRETO 174/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais, nas especialidades de bens arqueolóxicos, escultura e pintura, na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 30/11/15).
 • ORDE do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais en desenvolvemento do Decreto 174/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais, nas especialidades de Bens Arqueolóxicos, Escultura e Pintura na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 01/12/16).
6.2. Acceso e admisión do alumnado
6.2.1. Instruccións para o acceso e admisión
 • RESOLUCIÓN do 7 de abril de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2022/23. (DOG, 21/04/2022).
 • RESOLUCIÓN do 4 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2023/24. (DOG, 20/04/2023).
 • Para cursos anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.
6.2.2. Convocatoria de probas extraordinarias de acceso
 • INSTRUCIÓN da Direción Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, do 19 de xullo de 2012,  pola que se convocan probas extraordinarias de acceso ás ensinanzas superiores de arte dramática e ás de conservación e restauración de bens culturais.
 • INSTRUCIÓN  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se convocan probas extraordinarias de acceso aos estudos superiores de conservación e restauración de bens culturais para o curso 2015-16.
6.3. Implantación de cursos
 • CIRCULAR 9/2012 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se ditan instrucións para a implantación do terceiro curso dos estudos superiores de conservación e restauración de bens culturais.
 • CIRCULAR 5/2013 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se ditan Instrucións para a implantación do cuarto curso dos estudos superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais.
6.4. Premios
 • ORDE ECD/2904/2012, do 18 de decembro, pola que se concede o Premio Nacional de Restauración e Conservación de Bens Culturais, correspondente a 2012. (BOE, 14/01/13).
 • RESOLUCIÓN do 20 de abril de 2015, da Dirección Xeral de Belas Artes e Bens Culturais e de Arquivos e Bibliotecas, pola que se desenvolve a Orde do 22 de xuño de 1995, reguladora dos Premios Nacionais do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, para a concesión dos Premios Nacionais de Artes Plásticas, de Fotografía, de Deseño de Moda e de Restauración e Conservación de Bens Culturais e convócanse os correspondentes ao ano 2015. (BOE, 30/04/15).
6.5. Sentenzas
 • SENTENZA do 12 de xuño de 2012, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, pola que se anulan as expresións “de grao” e “graduado ou graduada” contidas no título, articulado e anexos do Real Decreto 635/2010, de 14 de maio, polo que se regula o contido básico das ensinanzas artísticas superiores de Grao en Conservación e Restauración de Bens Culturais establecidas na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. (BOE, 22/01/13).
 • SENTENZA do 15 de xaneiro de 2013, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, pola que se anulan as expresións “de grao” e “graduado ou graduada” contidas no artigo 4.1 do Real Decreto 635/2010, de 14 de maio, polo que se regula o contido básico das ensinanzas artísticas superiores de Grao en Conservación e Restauración de Bens Culturais establecidas na Lei Orgánica 2/2006, 3 de maio, de Educación. (BOE, 02/02/13).

7. Estudos Superiores de Deseño

7.1. Plan de estudos e currículo
7.1.1. Plan de estudos
 • ORDE do 30 de setembro de 2010 pola que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de grao en deseño na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula o acceso ao dito grao. (DOG, 08/10/10).  Ligazón. Corrección de erros,  (DOG, 17/04/12).
 • DECRETO 172/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 23/11/15). Corrección de erros, (DOG, 20/01/16). Derroga o Decreto 233/2005, do 14 de xullo, (DOG, 12/08/05) e a Orde do 30 de setembro de 2010, (DOG, 11/10/10).
 • ORDE do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Deseño en desenvolvemento do Decreto 172/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 01/12/16).
7.1.2. Currículo
 • DECRETO 131/2013, do 18 de xullo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Cerámica Artística. (DOG, 13/08/13).
 • DECRETO 94/2015, do 11 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Gráfica Publicitaria. (DOG, 09/07/15).
 • DECRETO 95/2015, do 11 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración. (DOG, 13/07/15).
 • DECRETO 94/2017, do 7 de setembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Escultura Aplicada ao Espectáculo. (DOG, 10/10/17).
 • DECRETO 92/2017, do 7 de setembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Dourado, Prateado e Policromía. (DOG, 04/10/17). Corrección de erros, (DOG, 16/10/17).
 • DECRETO 101/2017, do 7 de setembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Técnicas Escultóricas. (DOG, 17/10/17).
 • DECRETO 103/2017, do 7 de setembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ebanistaría Artística. (DOG, 24/10/17).
7.2. Acceso e admisión do alumnado
 • RESOLUCIÓN do 7 de abril de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas artísticas superiores de Deseño para o curso 2022/23. (DOG, 21/04/2022).
 • RESOLUCIÓN do 4 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas artísticas superiores de Deseño para o curso 2023/24. (DOG, 20/04/2023).
 • Para convocatorias anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.
7.3. Implantación de ensinanzas
 • CIRCULAR 8/2012 da Dirección Xeral de Profesional e Innovación Educativa pola que se ditan instrucións para a implantación do terceiro ciclo das ensinanzas superiores de deseño.
 • CIRCULAR 4/2013 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se ditan Instrucións para a implantación do cuarto curso das ensinanzas superiores de deseño.
 • INSTRUCIÓN pola que se modifica a Circular 4/2013 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se ditan instrucións para a implantación do cuarto curso das ensinanzas superiores de deseño.
7.4. Escolas de arte e superiores de deseño
 • CIRCULAR 7/2014 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se ditan instrucions ás escolas de arte e superiores de deseño, para a organización do ano académico 2014.
 • INSTRUCIÓN da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa sobre a organización da docencia e a avaliación e cualificación dos módulos de “Formación en empresas, estudos e/ou talleres” e de “Proxecto integrado” nos ciclos formativos de grao superior de “Fotografía”, “Gráfica publicitaria” e “Ilustración”, remitida pola Subdirección Xeral de Aprendizaxe Permanente e Ensinanzas de Réxime Especial.
7.5. Oferta educativa
 • ORDE do 18 de xullo de 2016 pola que se actualiza a oferta educativa de ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño, por ciclo formativo completo e ensinanza modular, e de estudos superiores de deseño en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 05/08/16).
7.6. Títulos académicos
7.6.1. Familia profesional artística de Comunicación Gráfica e Audiovisual
 • REAL DECRETO 1427/2012, do 11 de outubro, polo que se constitúe a familia profesional artística de Comunicación Gráfica e Audiovisual, se establece o título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Animación pertencente a devandita familia profesional artística e se aproban as súas correspondentes ensinanzas mínimas. (BOE, 03/11/12).
 • REAL DECRETO 1428/2012, do 11 de outubro, polo que se establece o título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Gráfica Interactiva pertencente á familia profesional artística de Comunicación Gráfica e Audiovisual e se aproban as súas correspondentes ensinanzas mínimas. (BOE, 03/11/12).
 • REAL DECRETO 1429/2012, do 11 de outubro, polo que se establece o título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Gráfica Impresa pertencente á familia profesional artística de Comunicación Gráfica e Audiovisual e se aproban as súas correspondentes ensinanzas mínimas. (BOE, 03/11/12).
 • REAL DECRETO 1430/2012, do 11 de outubro, polo que se establece o título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Gráfica Audiovisual pertencente á familia profesional artística de Comunicación Gráfica e Audiovisual e se aproban as súas correspondentes ensinanzas mínimas. (BOE, 03/11/12).
 • REAL DECRETO 1431/2012, do 11 de outubro, polo que se establece o título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Gráfica Publicitaria pertencente á familia profesional artística de Comunicación Gráfica e Audiovisual e se aproban as súas correspondentes ensinanzas mínimas. (BOE, 03/11/12).
 • REAL DECRETO 1432/2012, do 11 de outubro, polo que se establece o título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía pertencente á familia profesional artística de Comunicación Gráfica e Audiovisual e se aproban as súas correspondentes ensinanzas mínimas. (BOE, 03/11/12).
 • REAL DECRETO 1433/2012, do 11 de outubro, polo que se establece o título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración pertencente á familia profesional artística de Comunicación Gráfica e Audiovisual e se aproban as súas correspondentes ensinanzas mínimas. (BOE, 03/11/12).
 • REAL DECRETO 1434/2012, do 11 de outubro, polo que se establece o título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Cómic pertencente á familia profesional artística de Comunicación Gráfica e Audiovisual e se aproban as súas correspondentes ensinanzas mínimas. (BOE, 03/11/12).
 • REAL DECRETO 1435/2012, do 11 de outubro, polo que se establece o título de Técnico de Artes Plásticas e Deseño en Asistencia ao Produto Gráfico Interactivo pertencente á familia profesional artística de Comunicación Gráfica e Audiovisual e se aproban as súas correspondentes ensinanzas mínimas. (BOE, 03/11/12).
 • REAL DECRETO 1436/2012, do 11 de outubro, polo que se establece o título de Técnico de Artes Plásticas e Deseño en Asistencia ao Produto Gráfico Impreso pertencente á familia profesional artística de Comunicación Gráfica e Audiovisual e se aproban as súas correspondentes ensinanzas mínimas. (BOE, 03/11/12).
 • DECRETO 92/2015, do 11 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía. (DOG, 06/07/15).
7.6.2. Familia profesional artística de Escultura
 • REAL DECRETO 218/2015, do 27 de marzo, polo que se constitúe a familia profesional artística de Escultura, se establece o título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Técnicas Escultóricas pertencente a devandita familia profesional artística e se fixa o correspondente currículo básico. (BOE, 23/04/15).
 • REAL DECRETO 219/2015, do 27 de marzo, polo que se establece o título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Ebanistería Artística pertencente á familia profesional artística de Escultura e se fixa o correspondente currículo básico. (BOE, 23/04/15).
 • REAL DECRETO 221/2015, do 27 de marzo, polo que se establece o título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Fundición Artística pertencente á familia profesional artística de Escultura e se fixa o correspondente currículo básico. (BOE, 23/04/15).
 • REAL DECRETO 222/2015, do 27 de marzo, polo que se establece o título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Moldes e Reproducións Escultóricos pertencente á familia profesional artística de Escultura e se fixa o correspondente currículo básico. (BOE, 23/04/15).
 • REAL DECRETO 223/2015, do 27 de marzo, polo que se establece o título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Dourado, Prateado e Policromía pertencente á familia profesional artística de Escultura e se fixa o correspondente currículo básico. (BOE, 23/04/15).
 • REAL DECRETO 225/2015, do 27 de marzo, polo que se establece o título de Técnico de Artes Plásticas e Deseño en Reproducións Artísticas en Madeira pertencente á familia profesional artística de Escultura e se fixa o correspondente currículo básico. (BOE, 23/04/15).
 • REAL DECRETO 226/2015, do 27 de marzo, polo que se establece o título de Técnico de Artes Plásticas e Deseño en Reproducións Artísticas en Pedra pertencente á familia profesional artística de Escultura e se fixa o correspondente currículo básico. (BOE, 23/04/15).
 • REAL DECRETO 227/2015, do 27 de marzo, polo que se establece o título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Técnicas Escultóricas en Madeira pertencente á familia profesional artística de Escultura e se fixa o correspondente currículo básico. (BOE, 23/04/15).
 • REAL DECRETO 228/2015, do 27 de marzo, polo que se establece o título de Técnico de Artes Plásticas e Deseño en Forxa Artística pertencente á familia profesional artística de Escultura e se fixa o correspondente currículo básico. (BOE, 23/04/15).
 • REAL DECRETO 220/2015, do 27 de marzo, polo que se establece o título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Escultura aplicada ao Espectáculo pertencente á familia profesional artística de Escultura e se fixa o correspondente currículo básico. (BOE, 28/04/15).
 • REAL DECRETO 224/2015, do 27 de marzo, polo que se establece o título de Técnico de Artes Plásticas e Deseño en Ornamentación Islámica pertencente á familia profesional artística de Escultura e se fixa o correspondente currículo básico. (BOE, 28/04/15).
 • REAL DECRETO 229/2015, do 27 de marzo, polo que se establece o título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Técnicas Escultóricas en Metal pertencente á familia profesional artística de Escultura e se fixa o correspondente currículo básico. (BOE, 28/04/15).
 • REAL DECRETO 230/2015, do 27 de marzo, polo que se establece o título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Técnicas Escultóricas en Pedra pertencente á familia profesional artística de Escultura e se fixa o correspondente currículo básico. (BOE, 28/04/15).
 • REAL DECRETO 231/2015, do 27 de marzo, polo que se establece o título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Técnicas Escultóricas en Pel pertencente á familia profesional artística de Escultura e se fixa o correspondente currículo básico. (BOE, 08/05/15).
7.7. Sentenzas
 • SENTENZA do 23 de maio de 2012, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, pola que se anulan as expresións “de grao” e “graduado ou graduada” contidas no título, articulado e anexos do Real Decreto 633/2010, de 14 de maio, polo que se regula o contido básico das ensinanzas artísticas superiores de Grao de Deseño establecidas na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. (BOE, 22/01/13).
 • SENTENZA do 19 de xuño de 2012, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, pola que se anulan as expresións «de grao» e «graduado ou graduada» contidas no título, articulado e anexos do Real Decreto 634/2010, de 14 de maio, polo que se regula o contido básico das ensinanzas artísticas superiores de Grao en Artes Plásticas nas especialidades de Cerámica e Vidro. (BOE 12/12/12) .
 • SENTENZA do 21 de decembro de 2012, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, pola que se anulan as expresións “de grao” e “graduado ou graduada” contidas no título, articulado e anexos do Real Decreto 631/2010, do 14 de maio, polo que se regula o contido básico das ensinanzas artísticas superiores de Grao de Deseño establecidas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. (BOE, 20/03/13).
 • SENTENZA de 15 do xaneiro de 2013, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, pola que se anulan as expresións “de grao” e “graduado ou graduada” contidas no artigo 4.1 do Real Decreto 634/2010, de 14 de maio, polo que se regula o contido básico das ensinanzas artísticas superiores de Grao en Artes Plásticas nas especialidades de Cerámica e Vidro establecidas na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. (BOE, 27/02/13).
 • SENTENZA do 15 de xaneiro de 2013, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, pola que se anulan as expresións “de grao” e “graduado ou graduada” contidas no artigo 4.1 do Real Decreto 633/2010, de 14 de maio, polo que se regula o contido básico das ensinanzas artísticas superiores de Grao de Deseño establecidas na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. (BOE, 24/04/13).

 • SENTENZA do 15 de xaneiro de 2013, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, pola que se anulan as expresións “de grao” e “graduado ou graduada” contidas no artigo 4.1 do Real Decreto 633/2010, de 14 de maio, polo que se regula o contido básico das ensinanzas artísticas superiores de Grao de Deseño establecidas na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. (BOE, 24/04/13).

ENSINANZAS DEPORTIVAS

(Enlace información da Consellería)

1. Aspectos curriculares

 • DECRETO 135/2012, do 31 de maio, polo que se establece o currículo das ensinanzas de técnico deportivo en vela con aparello fixo e técnico deportivo en vela con aparello libre. (DOG, 20/06/12).
 • DECRETO 73/2013, do 18 de abril, polo que se establece o currículo dos ciclos inicial e final de grao medio correspondentes ao título de técnico deportivo en Mergullo Deportivo con Escafandro Autónomo. (DOG, 15/05/13). Corrección de erros, (DOG, 07/11/13) e (DOG, 08/11/13).
 • ORDE ECD/158/2014, do 5 de febreiro, pola que se regulan os aspectos curriculares, os requisitos xerais e os efectos das actividades de formación deportiva, aos que se refire a disposición transitoria primeira do Real Decreto 1363/2007, de 24 de outubro. (BOE, 08/02/14).
 • DECRETO 64/2015, do 16 de abril, polo que se establece o currículo dos ciclos inicial e final de grao medio correspondentes ao título de técnico deportivo en Salvamento e Socorrismo. (DOG, 07/05/15).
 • DECRETO 187/2015, do 3 de decembro, polo que se establece o currículo dos ciclos inicial e final de grao medio correspondentes aos títulos de técnico deportivo nas disciplinas hípicas de Salto, Doma e Concurso Completo, e técnico deportivo nas disciplinas hípicas de Resistencia, Orientación e Turismo Ecuestre. (DOG, 11/01/16).
 • DECRETO 190/2015, do 10 de decembro, polo que se establece o currículo dos ciclos inicial e final de grao medio correspondentes ao título de técnico deportivo en Atletismo. (DOG, 18/01/16).
 • DECRETO 80/2017, do 15 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo de grao superior correspondente ao título de técnico deportivo superior en Atletismo.  (DOG, 14/08/17).
 • DECRETO 106/2017, do 28 de setembro, polo que se establece o currículo dos ciclos inicial e final de grao medio correspondentes ao título de técnico deportivo en Baloncesto, e se modifican o Decreto 135/2012, do 31 de maio, o Decreto 73/2013, do 18 de abril, e o Decreto 64/2015, do 16 de abril. (DOG, 13/11/17).
 • DECRETO 109/2017, do 28 de setembro, polo que se establece o currículo dos ciclos inicial e final de grao medio correspondentes aos títulos de técnico deportivo en Piragüismo de Augas Bravas, técnico deportivo en Piragüismo de Augas Tranquilas e técnico deportivo en Piragüismo Recreativo Guía en Augas Bravas. (DOG, 20/11/17).
 • DECRETO 118/2017, do 5 de outubro, polo que se establece o currículo do ciclo de grao superior correspondente ao título de técnico deportivo superior en Baloncesto. (DOG, 27/11/17).
 • DECRETO 120/2017, do 28 de setembro, polo que se establece o currículo dos ciclos inicial e final de grao medio correspondentes ao título de técnico deportivo en Judo e Defensa Persoal. (DOG, 04/12/17).
 • DECRETO 121/2017, do 5 de outubro, polo que se establece o currículo do ciclo de grao superior correspondente ao título de técnico deportivo superior en Hípica. (DOG, 11/12/17).
 • ORDE do 22 de xullo de 2021 pola que se desenvolven determinados aspectos da ordenación académica nas modalidades deportivas de ensinanzas de réxime especial implantadas na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 30/07/2021). Corrección de erros, (DOG, 19/08/2021).

2. Modalidades de ensinanzas

 • ORDE do 14 de decembro de 2016 pola que se autorizan, na modalidade a distancia, os módulos do bloque común e do bloque específico das ensinanzas de técnico deportivo nas disciplinas hípicas de Salto, Doma e Concurso Completo e de técnico deportivo superior en Hípica no Centro Autorizado de Ensinanzas Deportivas Santa Apolonia de Santiago de Compostela. (DOG, 03/01/17).
 • ORDE do 27 de febreiro de 2017 pola que se autorizan, na modalidade a distancia, os módulos do bloque común e do bloque específico das ensinanzas de técnico deportivo en vela con aparello fixo e con aparello libre, e técnico deportivo superior en vela con aparello fixo e con aparello libre, no centro autorizado de ensinanzas deportivas Santa Apolonia de Santiago de Compostela. (DOG, 17/03/17).

3. Creación do Centro Superior de Ensinanzas Deportivas

4. Probas de acceso

 • RESOLUCIÓN do 7 de abril de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2022/23. (DOG, 21/04/2022).
 • RESOLUCIÓN do 4 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2023/24. (DOG, 20/04/2023).
 • Para convocatorias anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.
5. Oferta educativa
 • ORDE do 21 de setembro de 2017 pola que se fai pública a oferta educativa das ensinanzas deportivas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar 2017/18. (DOG, 04/10/17).
 • Para cursos anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.

6. Recoñecemento de formacións deportivas

 • RESOLUCIÓN do 9 de maio de 2012, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se outorga o recoñecemento ás formacións deportivas de judo de nivel I, II e III, autorizadas pola Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia e impartidas pola Federación galega de judo e deportes asociados. (BOE, 24/05/12).
 • RESOLUCIÓN do 11 de xuño de 2012, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se outorga o recoñecemento ás formacións deportivas de hípica de nivel I, autorizadas pola Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia e impartidas pola Federación Galega de Hípica. (BOE, 29/06/12).
 • RESOLUCIÓN do 16 de xullo de 2012, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se outorga o recoñecemento ás formacións deportivas de mergullo de nivel II, autorizadas pola Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia e impartidas pola Federación Galega de Actividades Subacuáticas. (BOE, 01/08/12).
 • RESOLUCIÓN do 24 de setembro de 2012, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se outorga o recoñecemento ás formacións deportivas de mergullo de nivel I, autorizadas pola Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia e impartidas pola Federación Galega de Actividades Subacuáticas. (BOE, 10/10/12).
 • RESOLUCIÓN do 8 de xaneiro de 2013, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se outorga o recoñecemento ás formacións deportivas de vela de nivel I e III, autorizadas pola Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia e impartidas pola Federación Galega de Vela. (BOE, 29/01/13).
 • RESOLUCIÓN do 29 de xullo de 2015, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se outorga o recoñecemento ás actividades de formación deportiva de salvamento e socorrismo de nivel I, II e III, autorizadas pola Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia e impartidas pola Federación Galega de Salvamento e Socorrismo. (BOE, 07/09/15).
 • RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se outorga o recoñecemento ás actividades de formación deportiva de vela de nivel I e III autorizadas pola Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia e impartidas pola Federación Galega de Vela. (BOE, 15/09/16).
 • RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2017, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se outorga o recoñecemento ás actividades de formación deportiva de judo de nivel III, autorizadas pola Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia e impartida pola Federación Galega de Judo e Deportes Asociados. (BOE, 19/12/17).
 • RESOLUCIÓN de 7 de xuño de 2018, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola oque se outorga o recoñecemento ás actividades de formación deportiva de espeleología de nivel II, autorizadas pola Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia e impartidas pola Federación Galega de Espeleología. (BOE, 21/06/18).

7. Criterios de homologación, validacións e equivalencias

 • RESOLUCIÓN do 9 de xullo de 2012, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publican os criterios aprobados pola Comisión creada por Orde de 8 de novembro de 1999, para as propostas de homologación, validación e equivalencia das formacións anteriores de hípica impartidas pola Dirección Xeral de Recrutamento e Ensino Militar do Ministerio de Defensa. (BOE, 01/08/12).
 • RESOLUCIÓN do 9 de xullo de 2012, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publican os criterios aprobados pola Comisión creada por Orde de 8 de novembro de 1999, para as propostas de homologación, validación e equivalencia das formacións anteriores de judo. (BOE, 01/08/12).
 • RESOLUCIÓN do 9 de xullo de 2012, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publican os criterios aprobados pola Comisión creada por Orde de 8 de novembro de 1999, para as propostas de homologación, validación e equivalencia das formacións anteriores de salvamento e socorrismo. (BOE, 01/08/12).
 • RESOLUCIÓN de 9 de xullo de 2012, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publican os criterios aprobados pola Comisión creada por Orde de 8 de novembro de 1999, para as propostas de homologación, validación e equivalencia das formacións anteriores de mergullo declaradas equivalentes polas Comunidades Autónomas, os títulos de mergullador monitor e mergullador instrutor establecidos no Decreto 2055/1969, de 25 de setembro e o recoñecemento do dereito aos títulos de mergullador monitor e mergullador instrutor realizados pola Dirección Xeral de Mariña Mercante. (BOE, 01/08/12).

8. Titulos académicos

 • REAL DECRETO 911/2012, do 8 de xuño, polo que se establece o título de Técnico Deportivo en Esgrima e se fixan as súas ensinanzas mínimas e os requisitos de acceso. (BOE, 09/06/12).
 • REAL DECRETO 912/2012, do 8 de xuño, polo que se establece o título de Técnico Deportivo Superior en Esgrima e se fixan as súas ensinanzas mínimas e os requisitos de acceso. (BOE, 09/06/12).
 • REAL DECRETO 668/2013, do 6 de setembro, polo que se establece o título de Técnico Deportivo Superior en Atletismo e se fixan as súas ensinanzas mínimas e os requisitos de acceso. (BOE, 02/10/13).

 • REAL DECRETO 669/2013, do 6 de setembro, polo que se establece o título de Técnico Deportivo en Atletismo e se fixan as súas ensinanzas mínimas e os requisitos de acceso. (BOE, 02/10/13).
 • REAL DECRETO 94/2014, do 14 de febreiro, polo que se adaptan determinados títulos de técnico deportivo superior, en canto á distribución horaria e de créditos ECTS dos módulos, conforme ao Espazo Europeo de Educación Superior. (BOE, 05/03/14).
 • REAL DECRETO 980/2015, do 30 de outubro, polo que se establece o título de Técnico Deportivo en Baloncesto e se fixa o seu currículo básico e os requisitos de acceso, e se modifica o Real Decreto 669/2013, do 6 de setembro, polo que se establece o título de Técnico Deportivo en Atletismo e se fixan as súas ensinanzas mínimas e os requisitos de acceso. (BOE, 25/11/15). Correción de erros, (BOE, 24/03/16).
 • REAL DECRETO 981/2015, do 30 de outubro, polo que se establecen os títulos de Técnico Deportivo en Piragüismo de Augas Bravas, Técnico Deportivo en Piragüismo de Augas Tranquilas, e Técnico Deportivo en Piragüismo Recreativo Guía en Augas Bravas, e se fixa o seu currículo básico e os requisitos de acceso. (BOE, 25/11/15).
 • REAL DECRETO 982/2015, do 30 de outubro, polo que se establece o título de Técnico Deportivo Superior en Baloncesto e se fixan o seu currículo básico e os requisitos de acceso. (BOE, 26/11/15).
 • REAL DECRETO 983/2015, do 30 de outubro, polo que se establecen os títulos de Técnico Deportivo Superior en Piragüismo de Augas Bravas, e Técnico Deportivo Superior en Piragüismo de Augas Tranquilas e se fixan o seu currículo básico e os requisitos de acceso. (BOE, 26/11/15).
 • DECRETO 176/2018, do 25 de outubro, polo que se establece o currículo dos ciclos de grao superior correspondentes ao título de técnico deportivo superior en Piragüismo de Augas Bravas e ao título de técnico deportivo superior en Piragüismo de Augas Tranquilas. (DOG, 31/01/19).
 • REAL DECRETO 701/2019, do 29 de novembro, polo que se establecen os títulos de Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña e Técnico Deportivo Superior en Escalada e se fixan os seus currículos básicos e os requisitos de acceso.(BOE, 10/01/2020). Corrección de erros, (BOE, 02/09/2020).
 • REAL DECRETO 702/2019, do 29 de novembro, polo que se establecen os títulos de Técnico Deportivo en Barrancos, Técnico Deportivo en Escalada e Técnico Deportivo en Media Montaña e se fixan os seus currículos básicos e os requisitos de acceso.(BOE, 10/01/2020). Corrección de erros, (BOE, 02/09/2020).

9. Profesorado

 • REAL DECRETO 737/2015, do 31 de xullo, polo que se modifican os anexos que establecen os requisitos de titulación do profesorado dos módulos da ensinanza deportiva de diversos reais decretos de títulos de Técnico Deportivo. (BOE, 01/08/15).

10. Adestradores

 • ORDE do 27 de xuño de 2014 pola que se regula para a Comunidade Autónoma de Galicia o procedemento de recoñecemento das formacións de adestradores/as deportivos/as na modalidade de fútbol, realizadas entre o 15 de xullo de 1999 e o 9 de novembro de 2007. (DOG, 09/07/14). Corrección de erros,  (DOG, 20/10/14).
 • RESOLUCIÓN do 22 de decembro de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas de conxunto establecidas na Orde do 27 de xuño de 2014, corrixida no Diario Oficial de Galicia do 20 de outubro, e se nomean os membros do tribunal que actuará nos procedementos de recoñecemento das formacións de adestradores/as deportivos/as nas modalidades de fútbol e fútbol sala. (DOG, 08/01/15).
 • RESOLUCIÓN do 27 de abril de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se abre un novo prazo de presentación de solicitudes para concorrer ás probas de conxunto establecidas na Orde do 27 de xuño de 2014, corrixida no Diario Oficial de Galicia do 20 de outubro, e se nomean os membros do tribunal que actuará nos procedementos de recoñecemento das formacións de adestradores/as deportivos/as nas modalidades de fútbol e fútbol sala. (DOG, 08/05/15).
 • RESOLUCIÓN do 24 de abril de 2017, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publican os criterios aprobados pola Comisión creada por Orde de 8 de novembro de 1999, para as propostas de homologación, convalidación e equivalencia a efectos profesionais das formacións anteriores de piragüismo. (BOE, 02/05/17).
 • ORDE EFP/1299/2022, do 21 de decembro, pola que se establece o procedemento de recoñecemento das formacións de adestradores deportivos nas modalidades de atletismo, baloncesto, balonmán, judo e #ver, con carácter federativo, previsto no Real Decreto 1363/2007, do 24 de outubro. (DOG, 29/12/2022).

11. Rede de centros de ensinanzas deportivas

 • ORDE do 16 de xullo de 2014 pola que se autoriza a apertura e funcionamento da rede de centros de ensinanzas deportivas COEN Centros de Formación. (DOG, 01/08/14).

12. Plans formativos

 • RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2012, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo das especialidades de ximnasia artística, ximnasia rítmica, ximnasia trampolín, ximnasia acrobática e ximnasia aeróbica, pertencentes á modalidade deportiva de ximnasia. (BOE, 28/02/12).  Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2012, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo da modalidade deportiva de surf. (BOE, 28/02/12). Ligazón
 • Resolución do 22 de marzo de 2012, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo da modalidade deportiva de ciclismo. (BOE, 12/04/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2012, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo das especialidades deportivas de tiro olímpico, tiro olímpico-precisión (arma curta), tiro olímpico-precisión (arma longa), e tiro olímpico-prato. (BOE, 14/05/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 24 de abril de 2012, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo das especialidades de tai jitsu, kenpo e kung fu, pertencentes á modalidade deportiva de karate. (BOE, 24/05/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 26 de abril de 2012, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo das especialidades de jiu-jitsu, kendo, nihon tai-jitsu e wu-shu, pertencentes á modalidade deportiva de judo. (BOE, 25/05/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 8 de maio de 2012, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo da especialidade deportiva de kiteboarding, pertencente á modalidade deportiva de vela. (BOE, 29/05/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2012, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo da modalidade deportiva de squash. (BOE, 20/06/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2012, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo da modalidade deportiva de tiro con arco. (BOE, 20/06/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 7 de xuño de 2012, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo da modalidade deportiva de voleibol. (BOE, 02/07/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2012, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo da modalidade deportiva de fútbol americano. (BOE, 06/07/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 20 de xuño de 2012, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo das especialidades deportivas de natación, natación sincronizada, saltos e waterpolo. (BOE, 16/07/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 26 de xuño de 2012, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo da modalidade deportiva de boxeo. (BOE, 21/07/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 26 de xuño de 2012, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo da modalidade deportiva de tríatlon. (BOE, 26/07/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 26 de xuño de 2012, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo das especialidades de hockey sobre patíns, patinaxe de velocidade, patinaxe artística e danza e hockey sobre patíns en liña, pertencentes á modalidade deportiva de patinaxe. (BOE, 26/07/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 8 de outubro de 2012, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo da modalidade deportiva de tenis de mesa. (BOE, 29/10/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 19 de decembro de 2012, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo da especialidade deportiva de parapente. (BOE, 24/01/13). Ligazón. Correxida pola Resolución do 30 de maio de 2013,  (BOE, 10/06/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 18 de xaneiro de 2013, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo da modalidade deportiva de xadrez. (BOE, 07/02/13).  Ligazón. Corrección de erros, (BOE, 05/04/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2013, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se corrixen erros na do 18 de xaneiro de 2013, pola que se publica o plan formativo da modalidade deportiva de xadrez. (BOE, 05/04/13). Ligazón

 • RESOLUCIÓN do 5 de marzo de 2013, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo dos niveis I e II das especialidades deportivas de frontón 30 metros e de frontón curto (36 m) frontón longo (54 m) e trinquete pertencentes á modalidade deportiva de pelota. (BOE, 25/03/13).  Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 4 de xullo de 2013, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo de nivel I da modalidade deportiva de remo. (BOE, 23/07/13).  Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 5 de agosto de 2013, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo de nivélelos I e II das especialidades deportivas de bailes latinos e bailes estándar pertencentes á modalidade de baile deportivo. (BOE, 10/09/13). Ligazón

 • RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2013, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo de nivel I e II das especialidades deportivas de Orientación e Raíz de Aventura. (BOE, 09/12/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 14 de xaneiro de 2014, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo de nivel I da modalidade deportiva de esquí náutico. (BOE, 03/02/14). Ligazón

 • RESOLUCIÓN do 21 de xaneiro de 2014, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se modifica a de 16 de setembro de 2011, pola que se publica o plan formativo da modalidade deportiva de golf e pitch and putt. (BOE, 06/02/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2014, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo de nivel I, II e III da modalidade deportiva de loitas olímpicas. (BOE, 14/03/14).  Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 7 de abril de 2014, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se modifica a de 29 de xuño de 2011, pola que se publica o plan formativo da modalidade de rugby. (BOE, 19/04/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 23 de abril de 2014, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo de nivel I, das especialidades de caza menor con can, caza San Huberto e cans de caza. (BOE, 06/05/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 23 de abril de 2014, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo da especialidade deportiva de aikido, pertencente á modalidade deportiva de judo. (BOE, 09/05/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 29 de outubro de 2014, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo de nivel III da modalidade deportiva de Taekwondo. (BOE, 08/11/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 2 de decembro de 2014, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo da especialidade deportiva de Hapkido. (BOE, 23/12/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 3 de xuño de 2015, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo das especialidades de hockey sobre patíns, patinaxe de velocidade, patinaxe artístico e danza e hockey sobre patíns en liña, pertencentes á modalidade deportiva de patinaxe. (BOE, 29/06/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2016, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se corrixen erros na de 10 de novembro de 2016, pola que se publica o plan formativo da especialidade deportiva de tiro con arco. (BOE, 24/12/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 27 de decembro de 2016, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se corrixen erros na do 5 de marzo de 2013, pola que se publica o plan formativo dos niveis I e II das especialidades deportivas de frontón 30 metros e de frontón curto (36 m) frontón longo (54 m) e trinquete pertencentes á modalidade deportiva de pelota. (BOE, 13/01/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 20 de febreiro de 2017, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo das especialidades deportivas de tiro olímpico, tiro olímpico-precisión arma curta, tiro olímpico-precisión arma longa, e tiro olímpico prato. (BOE, 03/03/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2018, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo da especialidade deportiva de Patinaxe Alpino en Línea. (BOE, 20/03/18).
 • RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2018, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo da especialidade deportiva de Patinaxe Freestyle. (BOE, 20/03/18).
 • RESOLUCIÓN do 7 de noviembre de 2018, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo da especialidade deportiva de Hockey sobre xeo. (BOE, 16/11/18).
 • RESOLUCIÓN do 7 de novembro de 2018, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo da especialidade deportiva de Patinaxe artístico sobre xeo. (BOE, 16/11/18).
 • RESOLUCIÓN do 26 de novembro de 2018, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan formativo da especialidade deportiva de Kickboxing e Muaythai. (BOE, 29/11/18).

II. LEXISLACIÓN COMPLEMENTARIA

1. ENSINANZAS DE IDIOMAS

1.1. Probas de certificación e de cualificación
 • CIRCULAR 1/2012 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se regulan para o curso 2011-2012 as probas de certificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial reguladas polo Decreto 191/2007, do 20 de setembro e o Decreto 239/2008, do 25 de setembro.
 • CIRCULAR 1/2013 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se regulan para o curso 2012-2013 as probas de certificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial reguladas polo Decreto 191/2007, do 20 de setembro e o Decreto 239/2008, do 25 de setembro, así como a proba libre de certificación do nivel C1 de inglés regulada pola Orde de 8 de outubro de 2012. Modificada pola  Circular 1/2013
 • CIRCULAR 2/2014 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se regulan para o curso 2013-2014 as probas de certificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial reguladas polo Decreto 191/2007, do 20 de setembro, e o Decreto 239/2008, do 25 de setembro, así como a proba de certificación do nivel C1 regulada pola Orde do 8 de outubro de 2012.
 • INSTRUCIÓNS sobre a administración de probas homologadas para alumnado de 4º da ESO de centros plurilingües de Galicia, establecidas na Circular 1/2014 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.Ligazón
 • CIRCULAR 1/2015 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se regulan para o curso 2014-2015 as probas de certificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial reguladas polo Decreto 191/2007, do 20 de decembro e o Decreto 239/2008, do 25 de setembro, así como a proba de certificación do nivel C1 regulada pola Orde do 8 de outubro de 2012. Ligazón
 • CIRCULAR 1/2016 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se regulan para o curso 2015-2016 as probas de certificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial reguladas polo Decreto 191/2007, do 20 de setembro, e o Decreto 239/2008,do 25 de setembro, así como a proba de certificación do nivel C1 regulada pola Orde do 8 de outubro de 2012, remitida pola Subdirección Xeral de Aprendizaxe Permanente e Ensinanzas de Réxime Especial.
 • CIRCULAR 1/2017 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se regulan para o curso 2016-2017 as probas de certificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial reguladas polo Decreto 191/2007, do 20 de setembro e o Decreto 239/2008, do 25 de setembro, así como a proba de certificación do nivel C1 regulada pola Orde de 8 de outubro de 2012. Ligazón
 • CIRCULAR 1/2018 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se regulan para o curso 2017-2018 as probas de certificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial reguladas polo Decreto 191/2007, do 20 de setembro e o Decreto 239/2008, do 25 de setembro, así como a proba de certificación do nivel C1 regulada pola Orde de 8 de outubro de 2012.
1.2. Oferta educativa
 • ORDE do 29 de xuño de 2012 pola que se fai pública a oferta educativa das escolas oficiais de idiomas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar 2012-2013. (DOG, 01/08/12).
 • ORDE do 2 de outubro de 2012 pola que se modifica a do 29 de xuño de 2012 de oferta educativa das escolas oficiais de idiomas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar 2012/13. (DOG, 16/10/12).
 • ORDE do 1 de agosto de 2013 pola que se fai pública a oferta educativa das escolas oficiais de idiomas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar 2013/14. (DOG, 12/08/13).
 • ORDE do 11 de xullo de 2017 pola que se fai pública a oferta educativa das escolas oficiais de idiomas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar 2017/18. (DOG, 01/08/17).
 • ORDE do 17 de setembro de 2018 pola que se fai pública a oferta educativa das escolas oficiais de idiomas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar 2018/19. (DOG, 03/10/18).
1.3. Programa That’s englis!
 • CIRCULAR 11/2012 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa sobre a organización dos niveis básico e intermedio das ensinanzas de inglés de réxime especial na modalidade de educación a distancia, mediante o programa that’s english!  para o curso 2012-2013.
 • CIRCULAR 7/2013 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa sobre a organización dos niveis básico e intermedio das ensinanzas de inglés de réxime especial na modalidade de educación a distancia mediante o programa That´s.
 • CIRCULAR 8/2014 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa sobre a organización dos niveis básico e intermedio das ensinanzas de inglés de réxime especial na modalidade de educación a distancia, mediante o programa That?
 • CIRCULAR 8/2015 da Dirección Xeral e Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa sobre a organización dos niveis básico, intermedio e avanzado das ensinanzas de inglés de réxime especial na modalidade de educación a distancia, mediante o programa “That’s English!” para o curso 2015-2016.
 • CIRCULAR 6/2016 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa sobre a organización dos niveis básico e intermedio das ensinanzas de inglés de réxime especial na modalidade de educación a distancia, mediante o programa That?
 • CIRCULAR 6/2017 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa sobre a organización dos niveis básico, intermedio e avanzado das ensinanzas de inglés de réxime especial na modalidade de educación a distancia, mediante o programa That’s English! para o curso 2017-2018. Ligazón
 • CIRCULAR 6/2017 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa sobre a organización dos niveis básico, intermedio e avanzado das ensinanzas de inglés de réxime especial na modalidade de educación a distancia, mediante o programa That’s English! para o curso 2017-2018.
 • CIRCULAR 6/2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa sobre a organización dos niveis básico A2, intermedio B1, intermedio B2 e avanzado C1 das ensinanzas de inglés de réxime especial na modalidade de educación a distancia, mediante o programa That’s English! para o curso 2020-2021.
1.4. Admisión e matrícula
1.4.1. Curso 2012-2013
 • CIRCULAR 3/2012, da Dirección Xeral. de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a admisión e matrícula nas escolas oficiais de idiomas de Galicia para o curso 2012/2013.
 • INSTRUCIÓN pola que se modifica a Circular 3/2012 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a admisión e matrícula nas escolas oficiais de idiomas de Galicia para o curso 2012/2013.
1.4.2. Curso 2013-2014
 • CIRCULAR 3/2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a preinscrición, admisión e matrícula nas escolas oficiais de idiomas de Galicia no curso 2013-2014.

1.4.3. Curso 2014-2015
 • CIRCULAR 4/2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a preinscrición, admisión e matrícula nas escolas oficiais de idiomas de Galicia no curso 2014/2015.
1.4.4. Curso 2015-2016
 • CIRCULAR 4/2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a preinscrición, admisión e matrícula nas escolas oficiais de idiomas de Galicia no curso 2015/2016.
1.4.5. Curso 2016-2017
 • CIRCULAR 3/2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a preinscrición, admisión e matrícula nas escolas oficiais de idiomas de Galicia no curso 2016-2017.
1.4.6. Curso 2017-2018 e seguintes
 • CIRCULAR 3/2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a preinscrición, admisión e matrícula nas escolas oficiais de idiomas de Galicia no curso 2017-2018.
 • CIRCULAR 3/2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a preinscrición, admisión, matrícula e organización académica nas escolas oficiais de idiomas de Galicia no curso 2020-2021.
 • RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para a preinscrición, admisión, matrícula e organización académica nas escolas oficiais de idiomas de Galicia no curso 2021/22. (DOG, 02/07/2021).

ENSINANZAS ARTÍSTICAS PROFESIONAIS

2.1. Acceso e admisión do alumnado
 • RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño para o curso 2012-2013. (DOG, 01/06/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2013/14. (DOG, 03/06/13). Ligazón

 • RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño para o curso 2014/15. (DOG, 04/06/14). Ligazón. CORRECCIÓN de erros, (DOG, 23/06/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 22 de maio de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño para o curso 2015/16. (DOG, 02/06/15). Ligazón. CORRECCIÓN de erros, (DOG, 10/06/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 31 de maio 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño para o curso 2016/17. (DOG, 13/06/16). Ligazón. CORRECCIÓN de erros, (DOG, 17/06/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 30 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño para o curso 2017/18. (DOG, 09/06/17). Ligazón. Corrección de erros, (DOG, 21/06/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 7 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado nas ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2018/19. (DOG, 22/05/18).
 • RESOLUCIÓN do 7 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado nas ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2018/19. (DOG, 22/05/18).
 • RESOLUCIÓN do 6 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2019/20. (DOG, 23/05/19).
 • RESOLUCIÓN do 9 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado nas ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2020/21. (DOG, 19/06/2020).
 • RESOLUCIÓN do 28 de abril de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2021/22. (DOG, 19/05/2021).
2.2. Premios extraordinarios
 • ORDE ECD/1611/2015, do 29 de xullo, pola que se crean e regulan os Premios Nacionais ao rendemento académico do alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria e de Ensinanzas Artísticas Profesionais nos ámbitos de Música, Danza e Artes Plásticas e Deseño. (BOE, 01/08/15). Ligqazón
 • ORDE do 29 de setembro de 2015 pola que se convocan os premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de música, danza e de artes plásticas e deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2014/15. (DOG, 06/10/15). Ligazón
 • ORDE do 18 de decembro de 2015 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de música, danza e de artes plásticas e deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2014/15, convocados pola Orde do 29 de setembro de 2015 (Diario Oficial de Galicia do 6 de outubro). (DOG, 07/01/16). Ligazón
 • ORDE do 14 de xullo de 2016 pola que se convocan os premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza, e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2015/16. (DOG, 02/08/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 3 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e a facer pública a composición do xurado de selección que analizará e valorará as solicitudes dos aspirantes aos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2015/16. (DOG, 17/08/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 8 de setembro de 2016, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan os Premios Extraordinarios de Ensinanzas Artísticas Profesionais correspondentes ao curso 2015-2016. (BOE, 16/09/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 1 de decembro 2016 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de música, danza e de artes plásticas e deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2015/16, convocados pola Orde do 14 de xullo de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 2 de agosto). (DOG, 16/12/16). Ligazón
 • ORDE do 31 de agosto de 2017 pola que se convocan os premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza, e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2016/17. (DOG, 11/09/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 18 de setembro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que designan os membros e se fai pública a composición do xurado de selección que analizará e valorará as solicitudes das persoas aspirantes aos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza, e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2016/17. (DOG, 02/10/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 12 de decembro 2017 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2016/17, convocados pola Orde do 31 de agosto de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 11 de setembro). (DOG, 04/01/18). Ligazón
 • ORDE do 27 de agosto de 2018 pola que se convocan os premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2017/18. (DOG, 06/09/18).
 • RESOLUCIÓN do 13 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se designan os membros e se fai pública a composición do xurado de selección que analizará e valorará as solicitudes das persoas aspirantes aos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza, e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2017/2018. (DOG, 28/09/18).
 • RESOLUCIÓN do 31 de decembro de 2018 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2017/18, convocados pola Orde do 27 de agosto de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 6 de setembro). (DOG, 01/02/19).
 • ORDE do 17 de setembro de 2018 pola que se convocan os premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza, e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2018/19. (DOG, 02/10/19). Corrección de erros, (DOG, 03/10/19).
 • RESOLUCIÓN do 2 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se designan os membros e se fai pública a composición do xurado de selección que analizará e valorará as solicitudes das persoas aspirantes aos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2018/19. (DOG, 22/10/19).
 • RESOLUCIÓN do 19 de febreiro de 2020 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2018/19, convocados pola Orde do 17 de setembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 2 de outubro). (DOG, 02/03/2020). Corrección de erros, (DOG, 11/03/2020).
 • ORDE do 19 de outubro de 2020 pola que se convocan os premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2019/20. (DOG, 30/10/2020).
 • RESOLUCIÓN do 3 de novembro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se designan os membros e se fai pública a composición do xurado de selección que analizará e valorará as solicitudes das persoas aspirantes aos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2019/20. (DOG, 12/11/2020).

3. ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES

3.1. Convocatoria de axudas
 • ORDE do 1 de abril de 2013 pola que se aproban as bases e se convocan axudas complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do Programa comunitario de mobilidade Erasmus e Suíza, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2012/13. (DOG, 11/04/13). Ligazón
 • ORDE do 2 de setembro de 2013 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 1 de abril de 2013 de axudas complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do Programa comunitario de mobilidade Erasmus e Suíza, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2012/13. (DOG, 12/09/13). Ligazón
 • ORDE do 16 de xullo de 2014 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 21 de marzo de 2014 de axudas complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do Programa comunitario de mobilidade Erasmus e Suíza, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2013/14. (DOG, 30/07/14). Ligazón
 • ORDE do 29 de xuño de 2015 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 13 de febreiro de 2015 pola que se aproban as bases e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea e o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, no marco do programa comunitario de mobilidade Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2014/15. (DOG, 08/07/15). Ligazón
 • ORDE do 29 de marzo de 2017 pola que se aproban as bases e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2016/17. (DOG, 11/04/17).
 • RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2017 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 29 de marzo de 2017 pola que convocaron as axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursou ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2016/17. (DOG, 14/08/17).
 • RESOLUCIÓN do 11 de xullo de 2019 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 23 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2018/19. (DOG, 22/07/19).
3.2. Acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Música
 • RESOLLUCIÓN do 24 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Música para o curso 2012-2013. (DOG, 08/05/12). Ligazón.  Corrección de erros, (DOG, 18/06/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Música para o curso 2013/14. (DOG, 14/05/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 22 de abril de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Música para o curso 2014/15. (DOG, 06/05/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 14 de abril de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Música para o curso 2015/16. (DOG, 28/04/15). Ligazón
 • INSTRUCIÓN da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se convocan probas extraordinarias de acceso ás ensinanzas superiores de música para o curso 2015-16. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado aos conservatorios superiores de Música para o curso 2017/18. (DOG, 16/05/17).
 • RESOLUCIÓN do 24 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado aos conservatorios superiores de Música para o curso 2018/19. (DOG, 04/05/18).
 • RESOLUCIÓN do 29 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan as instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Música para o curso 2019/20. (DOG, 13/05/19).
 • RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Música para o curso 2020/21. (DOG, 17/06/2020).
 • RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Música para o curso 2021/22. (DOG, 18/05/2021).
3.3. Instrucións de acceso para aspirantes que non cumpran o requisito de titulación
 • RESOLUCIÓN do 13 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharelato. (DOG, 26/04/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharel. (DOG, 10/05/13). Ligazón

 • RESOLUCIÓN do 9 de abril de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharelato. (DOG, 30/04/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 8 de abril de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharel. (DOG, 27/04/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 14 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharel. (DOG, 28/04/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para os aspirantes que non cumpran o requisito de titulación. (DOG, 12/05/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 14 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se designan os membros e se fai pública a composición do tribunal que cualificará as probas de acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para as persoas aspirantes que non cumpran o requisito de titulación de bacharelato. (DOG, 28/05/19).
 • RESOLUCIÓN do 15 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se designan os membros e se fai pública a composición do tribunal que cualificará as probas de acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para as persoas aspirantes que non cumpran o requisito de titulación de bacharelato. (DOG, 29/06/2020).
3.4. Conservatorios profesionais e superiores de música
3.4.1. Instrucións organizativas
 • INSTRUCIONS da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, do 19 de abril de 2012,  para a aplicación do calendario de fin de curso nos Conservatorios profesionais e superiores de música. Ligazón
 • INSTRUCIONS da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, do 5 de abril de 2013, para a aplicación do calendario de fin de curso nos Conservatorios profesionais e superiores de música. Ligazón
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para a aplicación do calendario de fin de curso nos conservatorios profesionais de música e de danza, a conservatorios superiores de música. Ligazón
 • CIRCULAR 10/2014 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se ditan instrucións para a organización e funcionamento dos conservatorios superiores de música e se poñen en marcha novas especialidades para o curso 2014-2015. Ligazón
 • INSTRUCIÓN da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para a aplicación do calendario de fin de curso nos Conservatorios Profesionais de Música e Danza, e Conservatorios Superiores de Musica. Ligazón
 • INSTRUCIÓN da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para a aplicación do calendario de fin de curso nos Conservatorios Profesionais de Música e Danza, e Conservatorios Superiores de Musica, remitida pola Subdirección Xeral de Aprendizaxe Permanente e Ensinanzas de Réxime Especial. Ligazón

4. Estudos Superiores de Arte Dramática

4.1.1. Acceso e admisión
4.1.1. Curso 2012-2013
 • RESOLUCIÓN do 24 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2012-2013. (DOG, 08/05/12). Ligazón
 • INSTRUCIÓN da Direción Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, do 19 de xullo de 2012,  pola que se convocan probas extraordinarias de acceso ás ensinanzas superiores de arte dramática e ás de conservación e restauración de bens culturais. Ligazón
4.1.2. Curso 2013-2014
 • RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2013/14. (DOG, 14/05/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 22 de abril de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2014/15. (DOG, 06/05/14). Ligazón
4.1.3. Curso 2014-2015
 • RESOLUCIÓN do 8 de abril de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2015/16. (DOG, 27/04/15). Ligazón
4.1.4. Curso 2015-2016
 • INSTRUCIÓN da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se convocan probas extraordinarias de acceso ás ensinanzas superiores de arte dramática para o curso 2015-16. Ligazón
4.1.5. Curso 2016-2017
 • RESOLUCIÓN do 14 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2016/17. (DOG, 28/04/16). Ligazón
4.1.6. Curso 2017-2018
 • RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2017/18. (DOG, 16/05/17). Ligazón
4.1.7. Curso 2018-2019
 • RESOLUCIÓN do 24 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2018/19. (DOG, 04/05/18).
4.1.8. Curso 2019-2020 e seguintes
 • RESOLUCIÓN do 29 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2019/20. (DOG, 13/05/19).
 • RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2020/21. (DOG, 17/06/2020).
 • RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2021/22. (DOG, 18/05/2021).

5. Ensinanzas de Conservación e Restauración de Bens Culturais

5.1. Acceso e admisión
5.1.1. Curso 2012-2013
 • RESOLUCIÓN do 24 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2012-2013. (DOG, 08/05/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 22 de abril de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2014/15. (DOG, 06/05/14). Ligazón
5.1.2. Curso 2013-2014
 • RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2013/14. (DOG, 14/05/13). Ligazón
5.1.3. Curso 2014-2015
 • RESOLUCIÓN do 9 de abril de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2015/16. (DOG, 27/04/15). Ligazón
5.1.4. Curso 2015-2016
 • INSTRUCIÓN  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se convocan probas extraordinarias de acceso aos estudos superiores de conservación e restauración de bens culturais para o curso 2015-16. Ligazón
5.1.5. Curso 2016-2017
 • RESOLUCIÓN do 26 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2016/17. (DOG, 09/05/16). Ligazón
5.1.6. Curso 2017-2018
 • RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2017/18. (DOG, 16/05/17). Ligazón
5.1.7. Curso 2018-2019 e seguintes
 • RESOLUCIÓN do 24 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2018/19. (DOG, 04/05/18).
 • RESOLUCIÓN do 24 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2018/19. (DOG, 04/05/18).
 • RESOLUCIÓN do 29 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2019/20. (DOG, 13/05/19).
 • RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2020/21. (DOG, 17/06/2020).
 • RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2021/22. (DOG, 18/05/2021).

6. Estudos Superiores de Deseño

6.1. Acceso e admisión do alumnado
 • RRDOLUCIÓN do 24 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2012-2013. (DOG, 08/05/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2013/14. (DOG, 14/05/13) Ligazón. Corrección de erros. (DOG, 23/05/13).
 • RESOLUCIÓN do 22 de abril de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2014/15. (DOG, 06/05/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 8 de abril de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2015/16. (DOG, 27/04/15). Ligazón
 • INSTRUCIÓN da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se convocan probas extraordinarias de acceso aos estudos superiores de deseño nas especialidades de interiores e produto para o curso 2015-16. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 26 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2016/17. (DOG, 09/05/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2017/18. (DOG, 16/05/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 24 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2018/19. (DOG, 04/05/18).
 • RESOLUCIÓN do 24 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2018/19. (DOG, 04/05/18)
 • .RESOLUCIÓN do 29 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan as instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2019/20. (DOG, 13/05/19).
 • RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2020/21. (DOG, 17/06/2020).
 • RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2021/22. (DOG, 18/05/2021).

ENSINANZAS DEPORTIVAS

1. Probas de acceso

 • RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2012-2013. (DOG, 07/06/12). Ligazón . Corrección de erros, (DOG, 14/06/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 19 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2013/14. (DOG, 04/07/13). Ligazón.  Corrección de erros, (DOG, 12/07/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 26 de xuño de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2014/15. (DOG, 07/07/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 26 de maio de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2015/16. (DOG, 05/06/15). Ligazón. CORRECCIÓN de erros, (DOG, 11/09/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 19 de outubro de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas de técnico deportivo en Salvamento e Socorrismo para o curso 2015/16. (DOG, 22/10/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 20 de xuño de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2016/17. (DOG, 06/07/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 5 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2017/18. (DOG, 14/06/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 5 de outubro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba de acceso específica ás ensinanzas de técnico deportivo en Vela para o curso 2017/18. (DOG, 13/10/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2018/19. (DOG, 18/06/18).
 • RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2018/19. (DOG, 18/06/18).
 • RESOLUCIÓN do 27 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2019/20. (DOG, 07/06/19).
 • RESOLUCIÓN do 15 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2020/21. (DOG, 23/06/2020).

2. Oferta educativa

 • ORDE do 25 de xuño de 2012 pola que se fai pública a oferta educativa das ensinanzas deportivas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar 2012-2013. (DOG, 04/07/12). Ligazón
 • ORDE do 22 de setembro de 2015 pola que se fai pública a oferta educativa das ensinanzas deportivas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar 2015/16. (DOG, 19/10/15). Ligazón. CORRECCIÓN de erros, (DOG, 29/10/15). Ligazón
 • ORDE do 21 de setembro de 2017 pola que se fai pública a oferta educativa das ensinanzas deportivas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar 2017/18. (DOG, 04/10/17). Ligazón