Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

10.- Educación para as persoas adultas

OBSERVACIÓN: No presente Capítulo recóllese só a lexislación publicada a partir do 23 de decembro de 2011. Para ver a lexislación anterior a dita data, ir a páxina 363 do “Manual Lexislativo do Ensino non Universitario Galego” (4ª edición).

I. LEXISLACIÓN BÁSICA

1. Normativa xeral de Educación das persoas adultas

2. Educación básica para as persoas adultas

2.1. Regulación e currículo
 • ORDE do 20 de marzo de 2018 pola que se regula a educación básica para as persoas adultas e se establece o seu currículo na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 12/04/18). Derroga a Orde do 24 de xuño de 2008, (DOG, 23/07/08) e Orde do 19 de febreiro de 2009, (DOG, 04/03/09).
2.2. Organización e funcionamento
 • CIRCULAR 4/2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións sobre a organización e o funcionamento dos centros EPA e dos institutos de educación secundaria que impartan ensinanzas básicas de educación para persoas adultas polas modalidades presencial e a distancia no curso 2021/2022.
 • RESOLUCIÓN do 18 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas básicas de educación para persoas adultas, bacharelato para persoas adultas e ensinanzas non regradas no curso académico 2022/23. (DOG, 01/08/2022).
 • Para cursos anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste Capítulo.
2.3. Probas libres para obtención do título de ESO
2.3.1. Regulación
 • ORDE do 19 de febreiro de 2009 pola que se regulan as probas libres para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para persoas maiores de dezaoito anos. (DOG, 04/03/09). Derroga a Orde do 2 de abril de 2002, (DOG, 25/04/02). 
 • ORDE do 10 de febreiro de 2012 pola que se modifica a do 19 de febreiro de 2009 pola que se regulan as probas libres para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para persoas maiores de dezaoito anos. (DOG, 20/02/12).
 • RESOLUCIÓN do 27 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización, (DOG, 13/02/2023). Corrección de erros. (DOG, 27/02/2023).
 • Para convocatorias anteriores, véxase Lexislación Complementaria nesta mesma web.
 • PORTAL WEB da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

3. Bacharelato para as persoas adultas

3.1. Organización e funcionamento
 • CIRCULAR 3/2021, para a organización e posta en funcionamento das ensinanzas de bacharelato para persoas adultas, nas modalidades presencial e a distancia, nos IES e centros EPA autorizados para impartilas, curso 2021-2022.
 • Para cursos anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste Capítulo.
 • PORTAL WEB da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
3.2. Probas libres para obtención do título de bacharel
3.2.1. Regulación
 • ORDE do 10 de febreiro de 2012 pola que se regula a proba para a obtención do título de bacharel para persoas maiores de vinte anos na Comunidade Autó­noma de Galicia. (DOG, 21/02/12).
 • ORDE do 22 de decembro de 2016 pola que se modifica a Orde do 10 de febreiro de 2012 pola que se regula a proba para a obtención do título de bacharel para persoas maiores de vinte anos na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 05/01/17).
 • RESOLUCIÓN do 15 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización, (DOG, 24/02/2021).
 • RESOLUCIÓN do 27 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización, (DOG, 14/02/2023).
3.2.2. Autorizacións e ofertas de ensinanza de adultos
 • ORDE do 1 de agosto de 2018 pola que se autorizan ensinanzas de bacharelato para persoas adultas, pola modalidade de Artes, no réxime de educación a distancia telemática, no IES San Clemente de Santiago de Compostela. (DOG, 14/08/18).
 • ORDE do 21 de setembro de 2018 pola que se modifica a autorización para impartir as ensinanzas básicas iniciais e as ensinanzas de educación secundaria para persoas adultas. (DOG, 04/10/18).
 • ORDE do 21 de setembro de 2018 pola que se modifica a oferta de ensinanzas básicas iniciais e ensinanzas de educación secundaria para persoas adultas. (DOG, 04/10/18).
3.2.3. Convocatorias de probas libres
 • RESOLUCIÓN do 9 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para á súa realización. (DOG, 23/01/18).
 • RESOLUCIÓN do 10 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización. (DOG, 30/01/19).
 • RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización. (DOG, 05/02/2020).
 • Para convocatorias anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste Capítulo.
 • PORTAL WEB da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
3.3. Simultaneidade con estudos profesionais de música e danza
 • ORDE do 5 de maio de 2011 pola que se regulan determinados aspectos relativos ao desenvolvemento do bacharelato e se complementa a normativa sobre esta etapa. (DOG, 01/06/11).  O artigo 11 establece a obtención do título de bacharel para o alumnado que finalice as ensinanzas profesionais de música ou de danza e supere as materias comúns do bacharelato.

4. Ciclos formativos para as persoas adultas

 4.1. Admisión do alumnado
4.2. Oferta modular
 • ORDE do 15 de xuño de 2018 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2018/19. (DOG, 22/06/18).
 • ORDE do 18 de xuño de 2020 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2020/21. (DOG, 25/06/2020).
 • ORDE do 24 de maio de 2021 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2021/22. (DOG, 07/06/2021).
 • Para cursos anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.

5. Autorización de ensinanzas deportivas

 • ORDE do 14 de decembro de 2016 pola que se autorizan, na modalidade a distancia, os módulos do bloque común e do bloque específico das ensinanzas de técnico deportivo nas disciplinas hípicas de Salto, Doma e Concurso Completo e de técnico deportivo superior en Hípica no Centro Autorizado de Ensinanzas Deportivas Santa Apolonia de Santiago de Compostela. (DOG, 03/01/17). Ligazón

6. Convocatoria de axudas

 • ORDE do 16 de decembro de 2011 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación de adultos durante o ano 2012. (DOG, 26/12/11).
 • ORDE do 4 de maio de 2012 pola que se resolve a convocatoria de axudas para a realización de actividades de formación de adultos durante o ano 2012. (DOG, 16/05/12).
 • RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2012 pola que se amplía ata o 20 de decembro o prazo de que dispoñen os beneficiarios das axudas convocadas ao abeiro da Orde do 16 de decembro de 2011, para a xustificación das actividades de formación de adultos subvencionadas por medio da citada orde. (DOG, 05/10/12).

II. LEXISLACIÓN COMPLEMENTARIA

1. Organización e funcionamento dos centros que impartan ensinanzas básicas

 • CIRCULAR 4/2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións sobre a organización e o funcionamento dos centros EPA e dos institutos de educación secundaria que impartan ensinanzas básicas de educación para persoas adultas polas modalidades presencial e a distancia no curso 2012/2013.
 • CIRCULAR 8/2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións sobre a organización e o funcionamento dos centros EPA e dos institutos de educación secundaria que impartan ensinanzas básicas de educación para persoas adultas polas modalidades presencial e a distancia no curso 2013/2014.
 • CIRCULAR 5/2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan Instrucións sobre a organización e o funcionamento dos centros EPA e dos institutos de educación secundaria que Impartan ensinanzas básicas de educación para persoas adultas polas modalidades presencial e a distancia no curso 2014/2015.
 • CIRCULAR 5/2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións sobre organización e funcionamento dos centros EPA e dos IES que impartan ensinanzas básicas de educación para persoas adultas polas modalidades presencial e a distancia no curso 2016-2017.
 • CIRCULAR 4/2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa, pola que se ditan Instrucións sobre a organización e o funcionamento dos centros EPA e dos institutos de educación secundaria que impartan ensinanzas básicas de educación para persoas adultas polas modalidades presencial e a distancia no curso 2017/2018.
 • CIRCULAR 5/2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa, pola que se ditan Instrucións sobre a organización e o funcionamento dos centros EPA e dos institutos de educación secundaria que impartan ensinanzas básicas de educación para persoas adultas polas modalidades presencial e a distancia no curso 2018/2019.
 • INFORMACIÓN sobre matrícula administrativa para os efectos de validación e traslado de cualificacións no réxime para as persoas adultas. Curso 2018-2019.
 • INSTRUCIÓNS para ocupar polo réxime de persoas adultas as prazas que resultaron vacantes do réxime ordinario. Admisión curso 2018-2019.
1.2. Probas libres para obtención do título de ESO
 • RESOLUCIÓN do 24 de xaneiro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas extraordinarias para a obtención do título de graduado en educación secundaria para persoas que estean integradas nas Forzas Armadas. (DOG, 03/02/12).
 • RESOLUCIÓN do 21 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de abril e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización. (DOG, 20/03/12).
 • RESOLUCIÓN do 8 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización. (DOG, 29/01/13).
 • RESOLUCIÓN do 15 de xaneiro de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos, nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización. (DOG, 07/02/14).
 • RESOLUCIÓN do 14 de xaneiro de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización. (DOG, 21/01/15).
 • RESOLUCIÓN do 13 de xaneiro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización. (DOG, 28/01/16).
 • RESOLUCIÓN do 27 de xaneiro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos, nas convocatorias de xuño e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización. (DOG, 09/02/17).
 • RESOLUCIÓN do 9 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización. (DOG, 23/01/18).
 • RESOLUCIÓN do 15 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización. (DOG, 24/01/19).
 • RESOLUCIÓN do 24 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización, (DOG, 05/02/2020).
 • RESOLUCIÓN do 3 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización, (DOG, 12/02/2021).
 • RESOLUCIÓN do 4 de febreiro de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización, (DOG, 16/02/2022).

2. Bacharelato para as persoas adultas

2.1. Organización e funcionamento
 • CIRCULAR 5/2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, para a organización e posta en funcionamento das ensinanzas de Bacharelato para persoas adultas.
 • CIRCULAR 9/2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, para a organización e posta en funcionamento das ensinanzas de bacharelato para persoas adultas, nas modalidades presencial e a distancia, nos ies e centros epa autorizados para impartilas, no curso 2013/14.
 • CIRCULAR 6/2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, para a organización e posta en funcionamento das ensinanzas de bacharelato para persoas adultas, nas modalidades presencial e a distancia, nos IES e centros EPA autorizados para impartilas, no curso 2014/15.
 • CIRCULAR 4/2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, para a organización e posta en funcionamento das ensinanzas de bacharelato para as persoas adultas, nas modalidades presencial e a distancia, nos IES e Centros EPA autorizados para impartilas, no curso 29016/17.
 • CIRCULAR 5/2017 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, para a organización e posta en funcionamento das ensinanzas de bacharelato para persoas adultas, nas modalidades presencial e a distancia, nos IES e centros EPA autorizados para impartilas, no curso 2017/18.
 • ORIENTACIÓNS complementarias á Circular 5/2017, da Dirección Xeral de Educación e Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para realizar a matrícula no bacharelato para persoas adultas para o curso 2017-18.
 • CIRCULAR 4/2018 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, para a organización e posta en funcionamento das ensinanzas de bacharelato para persoas adultas, nas modalidades presencial e a distancia, nos IES e centros EPA autorizados para impartilas, no curso 2018/19.
 • Circular 5/2019 da DXEFPIE para a organización e posta en funcionamento das ensinanzas de bacharelato para persoas adultas, no curso 2019/20.
2.2. Convocatorias de probas libres
 • RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización. (DOG, 07/06/12).
 • RESOLUCIÓN do 21 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización. (DOG, 01/02/13).
 • RESOLUCIÓN do 24 de xaneiro de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización. (DOG, 10/02/14).
 • RESOLUCIÓN do 14 de xaneiro de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización. (DOG, 21/01/15).
 • RESOLUCIÓN do 13 de xaneiro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización. (DOG, 28/01/16).
 • RESOLUCIÓN do 31 de xaneiro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización. (DOG, 09/02/17).
 • RESOLUCIÓN do 9 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para á súa realización. (DOG, 23/01/18).
 • RESOLUCIÓN do 15 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización, (DOG, 24/02/2021).
 • RESOLUCIÓN do 21 de abril de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se modifica a Resolución do 15 de febreiro de 2021 pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel pa

3. Ciclos formativos para as persoas adultas

 3.1. Admisión do alumnado
 • RESOLUCIÓN do 12 de xuño de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se determinan os prazos e se ditan instrucións no procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sustentados con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de graos medio e superior en réxime ordinario e para as persoas adultas para o curso académico 2012-2013. (DOG, 18/06/12).
 • RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se determinan os prazos e se ditan instrucións no procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de graos medio e superior en réxime ordinario e para as persoas adultas para o curso académico 2013/14. (DOG, 18/06/13).
 • ORDE do 15 de xuño de 2016 pola que se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de grao medio e de grao superior en réxime ordinario e para as persoas adultas. (DOG, 27/06/16). Ligazón.  Corrección de erros, (DOG, 11/07/16).
3.2. Oferta modular
 • ORDE do 6 de xuño de 2013 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia de ciclos formativos de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2013/14. (DOG, 14/06/13).
 • ORDE do 9 de xuño de 2014 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2014/15. (DOG, 16/06/14).
 • ORDE do 11 de xuño de 2015 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2015/16. (DOG, 16/06/15).
 • ORDE do 13 de xuño de 2016 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2016/17. (DOG, 23/06/16).
 • ORDE do 15 de xuño de 2017 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2017/18. (DOG, 26/06/17).
 • ORDE do 15 de xuño de 2018 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2018/19. (DOG, 22/06/18).