Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

Do 10 ao 19

Nesta sección desenvólvense os capítulos 10 ao 19:

  • Educación para as persoas adultas
  • Ensinanzas de réxime especial
  • Educación no exterior e centros estranxeiros en España
  • Función pública
  • Inspección educativa
  • Leis educativas e normativa xeral
  • Linguas e plurilingüismo
  • MUFACE, Seguridade Social e clases pasivas
  • Organización das actividades docentes
  • Organización da administración educativa