Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

9.- Formación Profesional

F9OBSERVACIÓN: No presente Capítulo recóllese só a lexislación publicada a partir do 23 de decembro de 2011. Para ver a lexislación anterior a dita data, ir a páxina 285 do “Manual Lexislativo do Ensino non Universitario Galego” (4ª edición).

I. LEXISLACIÓN BÁSICA

0. Ensinanzas de Formación Profesional

 • LEI ORGÁNICA 3/2022, do 31 de marzo, de ordenación e integración da Formación Profesional, (BOE, 01/04/2022).
 • REAL DECRETO 278/2023, do 11 de abril, polo que se establece o calendario de implantación do Sistema de Formación Profesional establecido pola Lei Orgánica 3/2022, do 31 de marzo, de ordenación e integración da Formación Profesional. (BOE, 12/04/2023).
 • RESOLUCIÓN do 22 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo no curso 2022/23. (DOG, 06/07/2022

1. Ensinanzas de Formación Profesional Básica

1.1. Títulos profesionais básicos
1.1.1. Normativa estatal
 • ARTIGOS 3º.10, 30º, 41º.1, 42º.4 e 44º.1 da Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, (BOE, 10/12/13).
 • REAL DECRETO 127/2014, do 28 de febreiro, polo que se regulan aspectos específicos da Formación Profesional Básica dos ensinos de formación profesional do sistema educativo, apróbanse catorce títulos profesionais básicos, fíxanse os seus currículos básicos e modifícase o Real Decreto 1850/2009, do 4 de decembro, sobre expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes aos ensinos establecidos na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. (BOE, 05/03/14).
 • REAL DECRETO 356/2014, do 16 de maio, polo que se establecen sete títulos de Formación Profesional Básica do catálogo de títulos das ensinanzas de Formación Profesional. (BOE, 29/05/14).
 • REAL DECRETO 774/2015, do 28 de agosto, polo que se establecen seis Títulos de Formación Profesional Básica do catálogo de Títulos das ensinanzas de Formación Profesional. (BOE, 29/08/15).
 • REAL DECRETO 73/2018, de 19 de febrero, por el que se establece el Título profesional básico en acceso y conservación en instalaciones deportivas y se fijan los aspectos básicos del currículo. (BOE, 20/02/18).
 • REAL DECRETO 1085/2020, do 9 de decembro, polo que se establecen validacións de módulos profesionais dos títulos de Formación Profesional do sistema educativo español e as medidas para a súa aplicación, e se modifica o Real Decreto 1147/2011, do 29 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo. (BOE, 30/12/2020). Corrección de erros, (BOE, 23/06/2021).
 • REAL DECRETO 393/2022, do 24 de maio, polo que se establece o Curso de especialización de Formación Profesional de Grao Superior en Aeronaves pilotadas de forma remota-Drons e se fixan os aspectos básicos do currículo, e se modifican o Real Decreto 1445/2018, do 14 de decembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en mantemento aeromecánico de avións con motor de turbina e se fixan os aspectos básicos do currículo, e o Real Decreto 1085/2020, do 9 de decembro, polo que se establecen convalidaciones de módulos profesionais dos títulos de Formación Profesional do sistema educativo español e as medidas para a súa aplicación, e se modifica o Real Decreto 1147/2011, do 29 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo. (BOE, 15/06/2022). Corrección de erros, (BOE, 30/06/2022).
1.1.2. Normativa autonómica
 • DECRETO 107/2014, do 4 de setembro, polo que se regulan aspectos específicos da formación profesional básica das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo en Galicia e se establecen vinte e un currículos de títulos profesionais básicos. (DOG, 15/09/14). Corrección de erros. (DOG, 17/09/14).
 • DECRETO 71/2017, do 24 de maio, polo que se establecen seis currículos de títulos profesionais básicos. (DOG, 07/08/17). Corrección de erros (DOG, 14/08/17).
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa sobre o desenvolvemento dos ciclos de formación profesional básica no curso 2015-2016.
 • RESOLUCIÓN do 4 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2020/21. (DOG, 17/08/2020).
 • TODO FP.ES, véxase o portal do Ministerio de Educación e Formación Profesional en http://www.todofp.es/inicio.html
1.1.3. Medidas excepcionais en materia de flexibilización das ensinanzas
 • ORDE EFP/361/2020, do 21 de abril, pola que se adoptan medidas excepcionais en materia de flexibilización das ensinanzas de Formación Profesional do Sistema Educativo e das ensinanzas de Réxime Especial, (BOE, 23/04/2020).
1.2. Obtención do título de graduado en ESO polos titulados en FPB
 • REAL DECRETO 1058/2015, do 20 de novembro, polo que se regulan as características xerais das probas da avaliación final de Educación Primaria establecida na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. (BOE, 28/11/15). A súa disposición transitoria única regula a obtención do título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria polos titulados en Formación Profesional Básica nos cursos 2015/16 ou 2016/17.
1.3. Implantación da formación profesional básica
1.3.1. Implantación no curso académico 2014-2015
 • ORDE do 5 de agosto de 2014 pola que se regulan aspectos específicos para a implantación das ensinanzas de formación profesional básica no curso académico 2014/15. (DOG, 13/08/14).
1.3.2. Implantación en varios centros militares
 • ORDE EDU/3602/2011, do 12 de decembro, pola que se autoriza a implantación de ensinanzas de formación profesional en varios centros docentes militares a partir do ano 2012. (BOE, 03/01/12).
 • ORDE ECD/2254/2015, do 15 de outubro, pola que se autoriza a impartición de determinados ciclos formativos de grao medio de formación profesional, modalidade presencial e a distancia, en centros docentes militares que xa imparten outras ensinanzas de formación profesional. (BOE, 29/10/15).
 1.2. Regulación, acceso e admisión
 • ORDE do 14 de agosto de 2014 pola que se regula o acceso e a admisión aos ciclos de formación profesional básica e se autoriza a súa oferta para o curso 2014/15. (DOG, 26/08/14). Modificada pola Orde do 10 de novembro de 2014, (DOG, 18/11/14) pola Orde do 28 de xaneiro de 2015. (DOG, 04/02/15).
 • ORDE do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a admisión nestas ensinanzas. (DOG, 22/07/15).
 • CALENDARIO de acceso e admisión para os ciclos formativos de Formación Profesional básica o curso 2016/17 nas ensinanzas sostidas con fondos públicos.
 • RESOLUCIÓN do 26 de maio de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do proceso de admisión das ensinanzas de formación profesional de grao básico para o curso 2022/23. (DOG, 07/06/2022).
1.3. Bolsas para a mocidade do exterior
 • ORDE do 6 de agosto de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan cen bolsas para a mocidade do exterior, co fin de cursar estudos de formación profesional de grao superior que se inicien no curso académico 2018/19 nun centro con ensinanzas sostidas con fondos públicos de Galicia (ED333A). (DOG, 09/08/18).
 • EXTRACTO da Orde do 6 de agosto de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan cen bolsas para a mocidade do exterior, co fin de cursar estudos de formación profesional de grao superior que se inicien no curso académico 2018/19 nun centro con ensinanzas sostidas con fondos públicos de Galicia (ED333A). (DOG, 09/08/18).
 • ORDE do 20 de novembro de 2018 pola que se publica a resolución pola que se resolven as bolsas para a mocidade do exterior establecidas na Orde do 6 de agosto de 2018. (DOG, 29/11/18).
1.4. Convenios
 • RESOLUCIÓN do 4 de febreiro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma de Galicia, polo que se articula o financiamento por parte do Ministerio e o cofinanciamento por parte do Fondo Social Europeo da implantación de Formación Profesional Básica e da anticipación da elección e novos itinerarios nos cursos 3º e 4º da Educación Secundaria Obrigatoria, introducidas pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. (BOE, 23/02/15).

2. Formación profesional dual

2.1. Normativa básica
 • ARTIGO 42 BIS da Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, (BOE, 10/12/13).
 • REAL DECRETO 1529/2012, do 8 de novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e se establecen as bases da formación profesional dual. (BOE, 09/11/12).
 • ORDE ESS/2518/2013 , de 26 de decembro, pola que se regulan os aspectos formativos do contrato para a formación e a aprendizaxe, en desenvolvemento do Real Decreto 1529/2012, de 8 de novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e establécense as bases da formación profesional dual. (BOE, 11/01/14).
 • ORDE ESS/41/2015 , de 12 de xaneiro, pola que se modifica a Orde ESS/2518/2013, de 26 de decembro, pola que se regulan os aspectos formativos do contrato para a formación e a aprendizaxe, en desenvolvemento do Real Decreto 1529/2012, do 8 de novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e establécense as bases da formación profesional dual e a Orde TAS/718/2008, de 7 de marzo, pola que se desenvolve o Real Decreto 395/2007, do 23 de marzo, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego, en materia de formación de oferta e establécense as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento. (BOE, 24/01/15).
 • ORDE do 17 de xuño de 2021 pola que se actualiza a oferta de formación profesional dual e de cursos de especialización en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2021/22. (DOG, 25/06/2021).
 • ORDE do 7 de xuño de 2022 pola que se actualiza a oferta de formación profesional dual en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2022/23. (DOG, 21/06/2022).
 • TODO FP.ES, véxase o portal do Ministerio de Educación e Formación Profesional en http://www.todofp.es/inicio.html
2.2. Proxectos experimentais
2.2.1. Autorizacións
 • ORDE do 14 de xuño de 2018 pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades. (DOG, 22/06/18). Modificada pola Orde do 9 de outubro de 2018, (DOG, 23/10/18).
 • Para autorizacións anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste Capítulo
2.2.2. Ampliacións
 • ORDE do 16 de setembro de 2016 pola que se amplían os proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades, autorizados pola Orde do 6 de xuño de 2016. (DOG, 23/09/16).
 • Para ampliacións anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste Capítulo.
2.3. Instrucións de desenvolvemento
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa sobre o desenvolvemento da modalidade de formación profesional dual para o alumnado matriculado no segundo curso de ciclos formativos de formación profesional no réxime ordinario no curso 2017-2018, en ensinanzas sostidas con fondos públicos.

3. Ciclos formativos de graos medio e superior 

3.1. Acceso, Admisión e Matrícula de alumnado
3.1.1. Probas de acceso a ciclos formativos
 • ORDE do 17 de decembro de 2021 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo e se convocan para o ano 2022, (DOG, 12/01/2022).
 • ORDE do 5 de decembro de 2022 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo, e se convocan para o ano 2023, (DOG, 05/01/2023).
 • Para convocatorias anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste Capítulo.
3.1.2. Composición do tribunal
 • RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional para o ano 2021. (DOG, 05/03/2021).
 • Para normativa anterior, véxase Lexislación Complementaria neste Capítulo.
3.1.3. Admisión do alumnado
 • RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se determinan os prazos e se ditan instrucións no procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de graos medio e superior en réxime ordinario e para as persoas adultas para o curso académico 2013/14. (DOG, 18/06/13).
 • ORDE do 15 de xuño de 2016 pola que se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de grao medio e de grao superior en réxime ordinario e para as persoas adultas. (DOG, 27/06/16). Corrección de erros, (DOG, 11/07/16).
 • INSTRUCIÓNS sobre o número de postos escolares de 1º curso do réxime ordinario reservados para persoas que repiten a ciclos de grao medio e de grao superior de Formación Profesional 2018-2019.
 • WEB da Consellería sobre admisión a ciclos formativos de grao medio.
 • WEB da Consellería sobre admisión a ciclos formativos de grao superior.
3.1.4. Oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario
 • ORDE do 15 de xuño de 2018 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2018/19. (DOG, 22/06/18).
 • Para lexislación anterior, véxase Lexislación Complementaria neste Capítulo.
 • ORDE do 13 de xuño de 2019 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2019/20. (DOG, 21/06/19).
 • ORDE do 17 de xuño de 2020 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2020/21. (DOG, 25/06/2020).
 • ORDE do 24 de maio de 2021 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2021/22. (DOG, 24/06/2021). Corrección de erros, (DOG, 25/06/2021).
 • ORDE do 7 de xuño de 2022 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2022/23. (DOG, 21/06/2022).
 • WEB da Consellería para a Oferta do curso 2021-2022.
3.1.5. Oferta para o réxime de persoas adultas. Modalidades presencial, semipresencial e a distancia
 • ORDE do 15 de xuño de 2018 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2018/19. (DOG, 22/06/18).
 • ORDE do 14 de xuño de 2019 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2019/20. (DOG, 21/06/19). Corrección de erros, (DOG, 25/06/19).
 • ORDE do 7 de xuño de 2022 pola que se actualiza a oferta modular de formación profesional do sistema educativo polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2022/23. (DOG, 21/06/2022).
 • Para lexislación anterior, véxase Lexislación Complementaria neste Capítulo.
3.1.6. Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos no curso 2021/2022
 • RESOLUCIÓN do 18 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2021/22. (DOG, 30/06/2021).
3.1.6. Convenios
 • RESOLUCIÓN 420/38318/2018, do 5 de decembro, da Secretaría Xeral Técnica, pola que se publica a Adenda correspondente á Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018, ao Convenio de Colaboración entre o Ministerio de Defensa, o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e as Comunidades Autónomas de Aragón, Castela-A Mancha, Castela-León, Galicia, Madrid e Rexión de Murcia, asinado o 24 de marzo de 2015, para impartir ensinanzas de Formación Profesional de Grado Superior nos Centros Docentes Militares de Formación de Suboficiales das Forzas Armadas. (BOE, 21/12/18).
 • RESOLUCIÓN do 5 de decembro de 2019, da Subsecretaría, pola que se publica o Convenio entre o Ministerio de Defensa, o Ministerio de Educación e Formación Profesional e a Comunidade de Galicia, para impartir ensinanzas de formación profesional nos centros docentes militares de formación. (BOE, 14/12/19).
3.2. Instrucións de desenvolvemento dos ciclos formativos
 • RESOLUCIÓN 420/38318/2018, do 5 de decembro, da Secretaría Xeral Técnica, pola que se publica a Adenda correspondente á Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018, ao Convenio de Colaboración entre o Ministerio de Defensa, o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e as Comunidades Autónomas de Aragón, Castela-A Mancha, Castela-León, Galicia, Madrid e Rexión de Murcia, asinado o 24 de marzo de 2015, para impartir ensinanzas de Formación Profesional de Grado Superior nos Centros Docentes Militares de Formación de Suboficiales das Forzas Armadas. (BOE, 21/12/18).
 • RESOLUCIÓN do 24 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2018/19. (DOG, 07/08/18).
 • RESOLUCIÓN do 26 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2019/20. (DOG, 09/08/19). Corrección de erros, (DOG, 14/08/19).
 • INSTRUCIÓNS para o desenvolvemento dos ciclos formativos no curso 2020-2021.
 • RESOLUCIÓN do 4 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2020/21. (DOG, 17/08/2020).
 • Para instrucións anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste´Capítulo.
3.3. Axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo
 • ORDE do 7 de xuño de 2022 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP Dual. (DOG, 17/06/2022).
 • ORDE do 13 de outubro de 2022 pola que se fai pública a resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou formación profesional dual, convocadas pola Orde do 7 de xuño de 2022. (DOG, 21/10/2022).
 • ORDE do 31 de decembro de 2022 pola que se fai pública a resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual, convocadas pola Orde do 7 de xuño de 2022. (DOG, 31/08/2023).
 • Para convocatorias anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste Capítulo.
3.4. Ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP)
 • RESOLUCIÓN do 29 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se publica o anuncio da resolución pola que se regulan os ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP), para o curso 2017/18. (DOG, 07/07/17).
 • RESOLUCIÓN do 8 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a relación de centros autorizados para impartir ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP), así como os ciclos formativos autorizados, no curso 2018/19. (DOG, 22/10/18).
 • RESOLUCIÓN do 5 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a relación de centros autorizados para impartir ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP), así como os ciclos formativos autorizados, no curso 2019/20. (DOG, 17/09/19).
 • RESOLUCIÓN do 26 de maio de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se publica o anuncio da resolución pola que se regulan os ciclos formativos plurilingües para o curso 2021/22. (DOG, 04/06/2120).
 • RESOLUCIÓN do 1 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se fai pública a relación de centros autorizados para impartir ciclos formativos plurilingües, así como os ciclos formativos autorizados, no curso 2021/22. (DOG, 08/09/2021).
 • RESOLUCIÓN do 28 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se fai pública a relación de centros autorizados para impartir ciclos formativos plurilingües, así como os ciclos formativos autorizados, no curso 2022/23, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia. (DOG, 10/08/2022).

4. Certificación de formación en Prevención de Riscos Laborais

 • ORDE do 15 de xaneiro de 2020 pola que se establece o procedemento para a expedición da certificación da formación de nivel básico en Prevención de Riscos Laborais para o alumnado dos ciclos formativos de formación profesional inicial da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 27/01/2020).

5. Premios nacionais e extraordinarios

5.1. Premios nacionais
 • RESOLUCIÓN do 19 de outubro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan os Premios Nacionais de Formación Profesional de grao superior correspondentes ao curso 2013-2014. (BOE, 25/11/15).
 • RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2016, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden os Premios Nacionais de Formación Profesional de grao superior correspondentes ao curso 2013/2014.(BOE, 13/05/16).
 • EXTRACTO da Resolución de 22 de agosto de 2017, da Dirección Xeral de Planificación e Xestión Educativa, pola que se convocan os Premios Nacionais de Formación Profesional de grado superior correspondentes ao curso 2014-2015. (BOE, 04/09/17).
 • EXTRACTO da Resolución do 8 de xullo de 2021, da Secretaría Xeral de Formación Profesional pola que se convocan os Premios Nacionais de Formación Profesional de Grao Superior correspondentes aos anos 2017, 2018 e 2019. (BOE, 15/07/2021).
 • EXTRACTO da Resolución do 16 de xuño de 2022, da Secretaría Xeral de Formación Profesional pola que se convocan os Premios Nacionais de Formación Profesional de Grao Superior correspondentes ao ano 2022. (BOE, 21/06/2022).
 • EXTRACTO da Resolución do 16 de xuño de 2022, da Secretaría Xeral de Formación Profesional pola que se convocan os Premios Nacionais de Formación Profesional de Grao Superior correspondentes ao ano 2020. (BOE, 22/06/2022).
5.2. Premios extraordinarios
 • ORDE do 12 de marzo de 2020 pola que se convocan os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2018/19. (DOG, 08/07/2020).
 • RESOLUCIÓN do 17 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se designan os membros e se fai pública a composición do xurado que seleccionará, analizará e valorará as solicitudes das persoas aspirantes aos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2018/19. (27/07/2020).
 • ORDE do 2 de novembro de 2020 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2018/19 convocados pola Orde do 12 de marzo de 2020 (Diario Oficial de Galicia do 8 de xullo). (DOG, 10/11/20/20).
 • ORDE do 18 de marzo de 2021 pola que se convocan os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2019/20 (código de procedemento ED311B). (DOG, 12/04/2021).
 • ORDE do 28 de xuño de 2022 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2020/21, convocados pola Orde do 8 de marzo de 2022. (DOG, 07/07/2022).Modificada pola Orde do 15 de novembro de 2022, (DOG, 23/11/2022).
 • Para convocatorias anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste Capítulo.

6. Relación con empresas na FP

6.1. Rede galega de dinamización
 • RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se crea a Rede galega de dinamización da relación con empresas na FP e se ditan instrucións para o seu funcionamento. (DOG, 06/10/2021).
 • RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do período de formación en empresas nas ensinanzas de formación profesional, ensinanzas artísticas e ensinanzas deportivas, na situación excepcional actual de pandemia derivada da COVID-19. (DOG, 06/10/2021).
 • RESOLUCIÓN do 8 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se convoca a selección de centros que participarán na Rede galega de dinamización da relación con empresas na FP no curso 2022/23 e se ditan instrucións para o seu funcionamento no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia. (DOG, 18/07/2022).
6.2. Estadías formativas

7. Centros integrados de Formación Profesional

 • Convocatorias públicas para a provisión de postos de dirección destes cetros. Véxanse no Capítulo XX desta web (Participación e Goberno).
 • Consellos sociais dos centros integrados. Véxase o Capítulo XX desta web.

8. Axencia para a Xestión Integrada, Calidade e Avaliación da FP.

 • DECRETO 102/2015, do 9 de xullo, polo que se acorda a extinción da Axencia para a Xestión Integrada, Calidade e Avaliación da Formación Profesional. (DOG, 24/07/15).

9. Convenios de colaboración

 • RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2012, da Secretaría Xeral Técnica-Secretariado do Goberno, pola que se publica o Convenio de colaboración entre o Ministerio de Defensa, o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e a Comunidade Autónoma de Galicia. (BOE, 23/04/12).
 • RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2015, da Subsecretaría, pola que se publica a Adenda ao Convenio de colaboración subscrito entre o Ministerio de Defensa, o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e a Xunta de Galicia, para impartir as ensinanzas de formación profesional de grao superior nos centros docentes militares de formación de suboficiais das Forzas Armadas, no ano 2015. (BOE, 08/01/16).
 • Véxase o Capítulo XXIX desta web (Títulos, Validacións, homologacións e equivalencias.). 

10. Probas libres para a obrtención de títulos

10.1. Regulación
 • ORDE do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 16/04/13).
10.2. Convocatorias
 • ORDE do 2 de maio de 2016 pola que se convocan probas libres de títulos extinguidos dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo. (DOG, 19/05/16).
 • ORDE do 28 de xuño de 2019 pola que se convocan probas libres de títulos extinguidos dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo. (DOG, 15/07/19).
 • Para convocatorias anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste Capítulo.

11. Títulos académicos e currículos de formación profesional

11.1. Familia Profesional: Actividades Físicas e Deportivas.
11.2. Familia profesional: “Administración e Xestión”
 • DECRETO 206/2012, do 4 de outubro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Administración e Finanzas. (DOG, 30/10/12).
 • DECRETO 204/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Asistencia á Dirección. (DOG, 28/04/14).
11.3. Familia profesional: “Agraria”
 • DECRETO 166/2012, do 12 de xullo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Paisaxismo e Medio Rural. (DOG, 08/08/12).
 • REAL DECRETO 1071/2012, do 13 de xullo, polo que se establece o título de Técnico en Aproveitamento e Conservación do Medio Natural e se fixan as súas ensinanzas mínimas. (BOE, 15/08/12).
 • DECRETO 170/2012, do 12 de xullo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en xestión forestal e do medio natural. (DOG, 17/08/12).
 • REAL DECRETO 1585/2012, do 23 de novembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en Gandería e Asistencia en Sanidade Animal e se fixan as súas ensinanzas mínimas. (BOE, 05/01/13).
 • DECRETO 192/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Aproveitamento e Conservación do Medio Natural. (DOG, 03/02/14).

 • DECRETO 87/2016, do 19 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Gandaría e Asistencia en Sanidade Animal. (DOG, 26/07/16).
 • DECRETO 18/2017, do 2 de febreiro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Ortopróteses e Produtos de Apoio. (DOG, 27/02/17).
 • REAL DECRETO403/2023, do 29 de maio, polo que se actualiza o título da formación profesional do sistema educativo de Técnico Superior en Xestión Forestal e do Medio Natural, da familia profesional Agraria, e se fixan os seus ensinos mínimos. (BOE, 03/06/2023).
11.4. Familia profesional: “Artes Gráficas”
 • DECRETO 224/2012, do 18 de outubro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en preimpresión dixital. (DOG, 26/11/12).
 • REAL DECRETO 175/2013, do 8 de marzo, polo que se establece o título de Técnico Superior en Deseño e Xestión da Produción Gráfica e se fixan as súas ensinanzas mínimas. (BOE, 25/03/13).
 • REAL DECRETO 174/2013, do 8 de marzo, polo que se establece o título de Técnico Superior en Deseño e Edición de Publicacións Impresas e Multimedia e se fixan as súas ensinanzas mínimas. (BOE, 08/04/13).
 • DECRETO 53/2016, do 14 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Impresión Gráfica. (DOG, 25/05/16).
 • DECRETO 56/2016, do 14 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Deseño e Xestión da Produción Gráfica. (DOG, 30/05/16).
 • DECRETO 58/2016, do 14 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Deseño e Edición de Publicacións Impresas e Multimedia. (DOG, 06/06/16).
 • REAL DECRETO 404/2023, do 29 de maio, polo que se actualizan os títulos da formación profesional do sistema educativo de Técnico en Preimpresión Dixital, Técnico Superior en Deseño e Edición de Publicacións Impresas e Multimedia e Técnico Superior en Deseño e Xestión da Produción Gráfica, da familia profesional Artes Gráficas, ese fixan os seus ensinos mínimos. (BOE, 03/06/2023).
11.5. Familia profesional: “Comercio e Marketing”
 • REAL DECRETO 1688/2011, do 18 de novembro, polo que se establece o título de Técnico en Actividades Comerciais e se fixan as súas ensinanzas mínimas. (BOE, 27/12/11). Corrección de erros, (BOE, 12/03/12).
 • DECRETO 195/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Transporte e Loxística. (DOG, 24/02/14).
 • DECRETO 196/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Márketing e Publicidade. (DOG, 03/03/14).
 • DECRETO 49/2016, do 7 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Actividades Comerciais. (DOG, 09/05/16)
 • DECRETO 50/2016, do 7 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Xestión de Vendas e Espazos Comerciais. (DOG, 16/05/16).
 • DECRETO 90/2016, do 19 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Comercio Internacional. (DOG, 01/08/16).
 • REAL DECRETO 189/2018, do 6 de abril, polo que se establece o título de Técnico en comercialización de produtos alimentarios e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 07/04/18).
11.6. Familia profesional: “Edificación e Obra Civil
 • DECRETO 173/2012, do 19 de xullo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Proxectos de Obra Civil. (DOG, 22/08/12).
 • DECRETO 124/2013, do 11 de xullo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de Técnico en Construción. (DOG, 06/08/13).
 • DECRETO 137/2013, do 18 de xullo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Obras de Interior, Decoración e Rehabilitación. (DOG, 03/09/13).
 • REAL DECRETO 636/2015, do 10 de xullo, polo que se establece o título de Técnico Superior en Organización e Control de Obras de Construción e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 05/08/15).
 • DECRETO 69/2017, do 24 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Organización e Control de Obras de Construción. (DOG, 31/07/17).
 • REAL DECRETO 402/2023, do 29 de maio, polo que se actualiza o título da formación profesional do sistema educativo de Técnico Superior en Proxectos de Edificación, da familia profesional Edificación e Obra Civil, e se fixan os seus ensinos mínimos. (BOE, 03/06/2023).
11.7. Familia profesional: “Electricidade e Electrónica”
 • DECRETO 210/2012, do 4 de outubro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos. (DOG, 06/11/12).
 • DECRETO 102/2013, do 13 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Automatización e Robótica Industrial. (DOG, 03/07/13).

 • DECRETO 135/2013, do 18 de xullo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Mantemento Electrónico. (DOG, 20/08/13).
 • REAL DECRETO 838/2015, do 21 de setembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en Electromedicina Clínica e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 06/10/15).
 • REAL DECRETO 478/2020, do 7 de abril, polo que se establece o Curso de especialización en ciberseguridade en contornas das tecnoloxías de operación e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 13/05/2020).
 • REAL DECRETO 479/2020, do 7 de abril, polo que se establece o Curso de especialización en ciberseguridade en contornas das tecnoloxías da información e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 13/05/2020).
 • REAL DECRETO 175/2021, do 23 de marzo, polo que se establece o curso de especialización en Sistemas de sinalización e telecomunicacións ferroviarias e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 15/04/2021).
 • REAL DECRETO 262/2021, do 13 de abril, polo que se establece o Curso de especialización en Implementación de redes 5 G e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 07/05/2021).
 • REAL DECRETO 904/2022, do 25 de outubro, polo que se establece o Curso de especialización de Formación Profesional de Grao Superior en Robótica colaborativa e se fíxan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 14/11/2022).
 • REAL DECRETO 401/2023, do 29 de maio, polo que se actualizan os títulos da formación profesional do sistema educativo de Técnico Superior en Automatización e Robótica Industrial, Técnico Superior en Mantemento Electrónico e Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos e Automatizados, da familia profesional Electricidade e Electrónica, e se fixan os seus ensinos mínimos. (BOE, 03/06/2023).
11.8. Familia profesional: “Enerxía e Auga”
 • DECRETO 161/2012, do 12 de xullo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Enerxías Renovables. (DOG, 02/08/12).
 • DECRETO 202/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Centrais Eléctricas. (DOG, 14/04/14).
 • REAL DECRETO 113/2017, do 17 de febreiro, polo que se establece o título de Técnico Superior en xestión do auga e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 04/03/17).
 • REAL DECRETO 114/2017, do 17 de febreiro, polo que se establece o título de Técnico en redes e estacións de tratamento de augas e see fíxan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 04/03/17).
 • REAL DECRETO 921/2022, do 31 de outubro, polo que se establece o Curso de especialización de Formación Profesional de Grao Superior en Auditoría enerxética e se fíxan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 16/11/2022).
11.9. Familia profesional: “Fabricación Mecánica”
 • DECRETO 78/2013, do 16 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en programación da produción en moldeamento de metais e polímeros. (DOG, 03/06/13).
 • REAL DECRETO 280/2021, do 20 de abril, polo que se establece o Curso de especialización en Fabricación aditiva e se fixan os aspectos básicos do currículo, (BOE 29/05/2021).
11.10. Familia profesional: “Hostelería e turismo”
 • REAL DECRETO 482/2020, do 7 de abril, polo que se establece o Curso de especialización en panadería e bolería artesanais e se fixan os aspectos básicos do currículo, e se modifica o Real Decreto 651/2017, do 23 de xuño, polo que se establece o Título de Técnico Superior en Acondicionamento Físico e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 13/05/2020). Corrección de erros (BOE, 25/05/2021).
11.11. Familia profesional: “Imaxe e Son”
 • REAL DECRETO 1686/2011, do 18 de novembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en Iluminación, Captación e Tratamento de Imaxe e se fixan as súas ensinanzas mínimas. (BOE, 27/12/11).
 • REAL DECRETO 553/2012, do 23 de marzo, polo que se establece o título de Técnico Superior en Caracterización e Maquillaxe Profesional e se fixan as súas ensinanzas mínimas. (BOE, 17/04/12).
 • DECRETO 222/2012, do 11 de outubro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Son para Audiovisuais e Espectáculos. (DOG, 22/11/12).
 • DECRETO 82/2013, do 16 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en realización de proxectos audiovisuais e espectáculos. (DOG, 07/06/13).
 • DECRETO 87/2013, do 16 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en produción de audiovisuais e espectáculos. (DOG, 12/06/13).

 • DECRETO 104/2013, do 13 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Iluminación, Captación e Tratamento de Imaxe. (DOG, 09/07/13).
 • DECRETO 136/2013, do 18 de xullo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Animacións 3D, Xogos e Contornos Interactivos. (DOG, 27/08/13).

 • DECRETO 200/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Vídeo Disc-jockey e Son. (DOG, 31/03/14).
 • REAL DECRETO 94/2019, do 1 de marzo, polo que se establece o Curso de especialización en audiodescripción e subtitulación e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 22/03/19).
11.12. Familia profesional de “Imaxe Persoal”
 • REAL DECRETO 1685/2011, do 18 de novembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en Asesoría de Imaxe Persoal e Corporativa e se fixan as súas ensinanzas mínimas. (BOE, 27/12/11).
 • DECRETO 178/2012, do 19 de xullo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Estética Integral e Benestar. (DOG, 04/09/12).
 • DECRETO 231/2012, do 18 de outubro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Peiteado e Cosmética Capilar. (DOG, 04/12/12).
 • DECRETO 108/2013, do 20 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Estilismo e Dirección de Peiteado. (DOG, 16/07/13).

 • DECRETO 203/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Estética e Beleza. (DOG, 21/04/14).
 • DECRETO 98/2016, do 19 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Caracterización e Maquillaxe Profesional. (DOG, 08/08/16).
 • REAL DECRETO 699/2019, do 29 de novembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en Termalismo e benestar e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 10/01/2020).
11.13. Informática e comunicacións
 • REAL DECRETO 261/2021, do 13 de abril, polo que se establece o Curso de especialización en Desenvolvemento de videoxogos e realidade virtual e se fixan os aspectos básicos do currículo, modifícanse diversos reais decretos polos que se establecen cursos de especialización e os aspectos básicos do currículo e corríxense erros do Real Decreto 283/2019, do 22 de abril e do Real Decreto 402/2020, do 25 de febreiro, polos que establecen os títulos e os aspectos básicos do currículo. (BOE, 07/05/2021).
 • REAL DECRETO 279/2021, do 20 de abril, polo que se establece o Curso de especialización en Intelixencia Artificial e Big Data e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 10/05/2021). Instalación y mantenimiento de sistemas conectados a internet (IoT).
 • REAL DECRETO 405/2023, do 29 de maio, polo que se actualizan os títulos da formación profesional do sistema educativo de Técnico Superior en Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma e Técnico Superior en Desenvolvemento de Aplicacións Web, da familia profesional Informática e Comunicacións, e se fixan os seus ensinos mínimos. (BOE, 03/06/2023).
11.14. Familia profesional: “Instalación e Mentemento”
 • DECRETO 109/2013, do 4 de xullo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Mecatrónica Industrial. (DOG, 23/07/13).
 • DECRETO 115/2013, do 4 de xullo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Mantemento Electromecánico. (DOG, 30/07/13).
 • REAL DECRETO 480/2020, do 7 de abril, polo que se establece o Curso de especialización en dixitalización do mantemento industrial e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 13/05/2020).
 • REAL DECRETO 481/2020, do 7 de abril, polo que se establece o Curso de especialización en fabricación intelixente e se fixan os aspectos básicos do currículo, e se modifican o Real Decreto 93/2019, do 1 de marzo, e o Real Decreto 94/2019, do 1 de marzo, polos que se establecen dous cursos de especialización e os aspectos básicos do currículo. (BOE, 13/05/2020).
 • REAL DECRETO 263/2021, do 13 de abril, polo que se establece o Curso de especialización en Modelado da información da construción ( BIM) e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 07/05/2021).
 • REAL DECRETO 288/2023, do 18 de abril, polo que se actualizan os títulos da formación profesional do sistema educativo de Técnico en Mantemento Electromecánico e Técnico Superior en Mecatrónica Industrial da familia profesional Instalación e Mantemento, e se fíxan os seus ensinos mínimos. (BOE, 01/05/2023).
11.15. Familia profesional: “Madeira, Moble e Cortiza”
 • DECRETO 175/2012, do 19 de xullo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en instalación e amoblamento. (DOG, 28/08/12).
 • DECRETO 216/2012, do 11 de outubro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Deseño e Amoblamento. (DOG, 13/11/12).
 • REAL DECRETO 838/2020, do 15 de setembro, polo que se establece o título de Técnico en Procesado e transformación da madeira e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 06/10/2020).
11.16. Familia profesional “Marítimo Pesqueira”
 • REAL DECRETO 1072/2012, do 13 de xullo, polo que se establece o título de Técnico en Mantemento e Control da Maquinaria de Buques e Embarcacións e se fixan as súas ensinanzas mínimas. (BOE, 15/08/12). Ligazón
 • REAL DECRETO 1073/2012, do 13 de xullo, polo que se establece o título de Técnico en Operacións Subacuáticas e Hiperbáricas e se fixan as súas ensinanzas mínimas. (BOE, 15/08/12). Ligazón. Corrección de erros, (BOE, 04/01/13). Ligazón
 • REAL DECRETO 1075/2012, do 13 de xullo, polo que se establece o título de Técnico Superior en Organización do Mantemento de Maquinaria de Buques e Embarcacións e se fixan as súas ensinanzas mínimas. (BOE, 15/08/12). Ligazón
 • REAL DECRETO 1144/2012, do 27 de xullo, polo que se establece o título de Técnico en Navegación e Pesca de Litoral e se fixan as súas ensinanzas mínimas. (BOE, 30/08/12). Ligazón
 • DECRETO 94/2013, do 6 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Transporte Marítimo e Pesca de Altura. (DOG, 25/06/13). Ligazón
 • DECRETO 191/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Mantemento e Control de Maquinaria de Buques e Embarcacións. (DOG, 27/01/14). Ligazón
 • DECRETO 193/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Organización do Mantemento de Maquinaria de Buques e Embarcacións. (DOG, 10/02/14). Ligazón
 • DECRETO 194/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Navegación e Pesca de Litoral. (DOG, 17/02/14). Ligazón

 • DECRETO 197/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Cultivos Acuícolas. (DOG, 10/03/14). Ligazón
 • DECRETO 198/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Operacións Subacuáticas e Hiperbáricas. (DOG, 17/03/14). Ligazón
 • DECRETO 199/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Acuicultura. (DOG, 24/03/14). Ligazón
11.17. Familia Profesional: “Química”
 • REAL DECRETO 554/2012, do 23 de marzo, polo que se establece o título de Técnico en Operacións de Laboratorio e se fixan as súas ensinanzas mínimas. (BOE, 17/04/12).
 • REAL DECRETO 832/2014, do 3 de outubro, polo que se establece o título de Técnico Superior en Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns e se fixan as súas ensinanzas mínimas. (BOE, 25/10/14).
 • DECRETO 63/2016, do 28 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Operacións de Laboratorio. (DOG, 13/06/16).
 • DECRETO 67/2016, do 28 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Fabricación de Produtos Farmacéuticos, Biotecnolóxicos e Afíns. (DOG, 20/06/16).
 • REAL DECRETO 93/2019, 1 de marzo, polo que se establece o Curso de especialización en cultivos celulares e se fixan os aspectos básicos do currículo, e se modifica o Real Decreto 74/2018, do 19 de febreiro, polo que se establece o título de Técnico en montaxe de estruturas e instalación de sistemas aeronáuticos e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 22/03/19).
 • REAL DECRETO 283/2019, do 22 de abril, polo que se establece o título de Técnico Superior en Química e Saúde Ambiental e  se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 10/05/19). Corrección de erros, (BOE, 08/06/19).
 • REAL DECRETO 290/2023, do 18 de abril, polo que se actualizan os títulos da formación profesional do sistema educativo de Técnico en Operacións de Laboratorio, Técnico en Planta Química e Técnico Superior en Laboratorio de Análise e de Control de Calidade da familia profesional Química, e se fíxan os seus ensinos mínimos. (BOE, 01/05/2023).
11.18. Familia profesional: “Sanidade”
 • DECRETO 217/2012, do 11 de outubro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Próteses Dentais. (DOG, 16/11/12).
 • REAL DECRETO 905/2013, do 22 de novembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en Ortoprótesis e Produtos de Apoio e se fixan as súas ensinanzas mínimas. (BOE, 17/12/13).
 • REAL DECRETO 767/2014, do 12 de setembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en Anatomía Patolóxica e Citodiagnóstico e se fixan as súas ensinanzas mínimas. (BOE, 04/10/14).
 • REAL DECRETO 768/2014, do 12 de setembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en Documentación e Administración Sanitarias e se fixan as súas ensinanzas mínimas. (BOE, 04/10/14).
 • REAL DECRETO 769/2014, do 12 de setembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en Hixiene Bucodental e se fixan as súas ensinanzas mínimas. (BOE, 04/10/14).
 • REAL DECRETO 770/2014, do 12 de setembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en Imaxe para o Diagnóstico e Medicina Nuclear e se fixan as súas ensinanzas mínimas. (BOE, 04/10/14).
 • REAL DECRETO 771/2014, do 12 de setembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en Laboratorio Clínico e Biomédico e se fixan as súas ensinanzas mínimas. (BOE, 04/10/14).
 • REAL DECRETO 772/2014, do 12 de setembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en Radioterapia e Dosimetría e se fixan as súas ensinanzas mínimas. (BOE, 04/10/14).
 • DECRETO 75/2016, do 28 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Imaxe para o Diagnóstico e Medicina Nuclear. (DOG, 04/07/16).
 • DECRETO 77/2016, do 28 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Laboratorio Clínico e Biomédico. (DOG. 08/07/16).
 • DECRETO 79/2016, do 4 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Radioterapia e Dosimetría. (DOG, 11/07/16).
 • DECRETO 83/2016, do 4 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Anatomía Patolóxica e Citodiagnóstico. (DOG, 18/07/16).
 • DECRETO 86/2016, do 4 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Hixiene Bucodental. (DOG, 22/07/16).
 • DECRETO 96/2016, do 19 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Documentación e Administración Sanitarias. (DOG, 05/08/16).
 • REAL DECRETO 287/2023, do 18 de abril, polo que se actualizan os títulos da formación profesional do sistema educativo de Técnico en Emerxencias Sanitarias, Técnico en Farmacia e Parafarmacia, Técnico Superior en Audioloxía Protésica e Técnico Superior en Próteses Dentais da familia profesional Sanidade, e se fíxan os seus ensinos mínimos. (BOE, 01/05/2023).
11.19. Familia profesional: “Seguridade e Ambiente”
 • DECRETO 158/2012, do 5 de xullo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en educación e control ambiental. (DOG, 26/07/12).
 • REAL DECRETO 906/2013, do 22 de novembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en Coordinación de Urxencias e Protección Civil e se fixan as súas ensinanzas mínimas. (BOE, 17/12/13).
 • REAL DECRETO 907/2013, do 22 de novembro, polo que se establece o título de Técnico en Urxencias e Protección Civil e se fixan as súas ensinanzas mínimas. (BOE, 17/12/13).
 • REAL DECRETO 344/2016, do 30 de setembro, polo que se modifica o anexo III C do Real Decreto 906/2013, do 22 de novembro, polo que se establece o título de Técnico Superior de Coordinación de Urxencias e Protección Civil e se fixan as súas ensinanzas mínimas. (BOE, 15/10/16).
 • DECRETO 21/2017, do 2 de febreiro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Emerxencias e Protección Civil. (DOG, 06/03/17).
11.20. Familia profesional:  “Servizos Socioculturais e á Comunidade”
 • REAL DECRETO 1684/2011, do 18 de novembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en Animación Sociocultural e Turística e se fixan as súas ensinanzas mínimas. (BOE, 27/12/11).
 • REAL DECRETO 1074/2012, do 13 de xullo, polo que se establece o título de Técnico Superior en Integración Social e se fixan as súas ensinanzas mínimas. (BOE, 15/08/12).
 • DECRETO 226/2012, do 18 de outubro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Atención a Persoas en Situación de Dependencia. (DOG, 29/11/12).
 • REAL DECRETO 779/2013, do 11 de outubro, polo que se establece o título de Técnico Superior en Promoción de Igualdade de Xénero e se fixan as súas ensinanzas s mínimas. (BOE, 20/11/13).

 • REAL DECRETO 779/2013, do 11 de outubro, polo que se establece o título de Técnico Superior en Promoción de Igualdade de Xénero e se fixas as súas ensinanzas mínimas. (BOE, 20/11/13).
 • DECRETO 205/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Animación Sociocultural e Turística. (DOG, 05/05/14).
 • REAL DECRETO 831/2014, do 3 de outubro, polo que se establece o título de Técnico Superior en Mediación Comunicativa e se fixan as súas ensinanzas mínimas. (BOE, 25/10/14).
 • DECRETO 73/2016, do 28 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Integración Social. (DOG, 27/06/16).
 • DECRETO 82/2016, do 4 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Mediación Comunicativa. (DOG, 15/07/16).
 • DECRETO 80/2018, do 21 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Promoción de Igualdade de Xénero. (DOG, 13/08/18). Corrección de erros, (DOG, 14/08/18).
 • REAL DECRETO 174/2021, do 23 de marzo, polo que se establece o título de Técnico Superior en Formación para a mobilidade segura e sostible e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 24/03/2120).
 • REAL DECRETO 289/2023, do 18 de abril, polo que se actualizan os títulos da formación profesional do sistema educativo de Técnico Superior en Integración Social e Técnico Superior en Mediación Comunicativa da familia profesional Servizos Socioculturais e á Comunidade, e se fíxan os seus ensinos mínimos.
11.21. Familia profesional: “Transporte e Mantemento de Vehículos”
 • REAL DECRETO 555/2012, do 23 de marzo, polo que se establece o título de Técnico en Condución de Vehículos de Transporte por Estrada e se fixan as súas ensinanzas mínimas. (BOE, 18/04/12).
 • REAL DECRETO 1145/2012, do 27 de xullo, polo que se establece o título de Técnico en Mantemento de Material Rodante Ferroviario e se fixan as súas ensinanzas mínimas. (BOE, 30/08/12).
 • DECRETO 201/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Electromecánica de Maquinaria. (DOG, 07/04/14). Corrección de erros, (DOG, 14/04/14).
 • REAL DECRETO 74/2018, do 19 de febreiro, polo que se establece o título de Técnico en montaxe de estruturas e instalación de sistemas aeronáuticos e se fixan os aspectos básicos do currículo.(BOE, 20/02/18).
 • REAL DECRETO 90/2018, do 2 de marzo, polo que se establece o título de Técnico en mantemento de estruturas de madeira e mobiliario de embarcacións de recreo e se fixan  os aspectos básicos do currículo. (BOE, 03/03/18).
 • REAL DECRETO 91/2018, do 2 de marzo, polo que se establece o título de Técnico en mantemento de embarcacións de recreo e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 03/03/18).
 • REAL DECRETO 1444/2018, do 14 de decembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en mantemento aeromecánico de avións con motor de pistón e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 18/01/19).
 • REAL DECRETO 1445/2018, de 14 de decembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en mantemento aeromecánico de avións con motor de turbina  e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 18/01/19).
 • REAL DECRETO 1446/2018, de 14 de decembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en mantemento aeromecánico de helicópteros con motor de pistón e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 18/01/19).
 • REAL DECRETO 1447/2018, de 14 de decembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en mantemento aeromecánico de helicópteros con motor de turbina e se fixan  os aspectos básicos do currículo. (BOE, 18/01/19).
 • REAL DECRETO 1448/2018, de 14 de decembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en mantemento de sistemas electrónicos e aviónicos en aeronaves e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 18/01/19).
 • REAL DECRETO 176/2021, do 23 de marzo, polo que se establece o curso de especialización en Mantemento avanzado de sistemas de material rodante ferroviario e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 15/04/2021).
 • REAL DECRETO 281/2021, do 20 de abril, polo que se establece o Curso de especialización en Mantemento de vehículos híbridos e eléctricos e se fixan os aspectos básicos do currículo. (BOE, 10/05/2021). Corrección de erros, (BOE, 21/05/2021).
 • REAL DECRETO 393/2022, do 24 de maio, polo que se establece o Curso de especialización de Formación Profesional de Grao Superior en Aeronaves pilotadas de forma remota-Drons e se fixan os aspectos básicos do currículo, e se modifican o Real Decreto 1445/2018, do 14 de decembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en mantemento aeromecánico de avións con motor de turbina e se fixan os aspectos básicos do currículo, e o Real Decreto 1085/2020, do 9 de decembro, polo que se establecen convalidaciones de módulos profesionais dos títulos de Formación Profesional do sistema educativo español e as medidas para a súa aplicación, e se modifica o Real Decreto 1147/2011, do 29 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo. (BOE, 15/06/2022).

12. Desonvolvemento dos cursos de especialización

 • RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos cursos de especialización de formación profesional no ano académico 2021/22 no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 05/07/2021).

13. Sistema Nacional de Cualificacións

13.1. Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais
13.2. Competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral
13.2.1. Recoñecemento das competencias profesionais
 • REAL DECRETO 143/2021, do 9 de marzo, polo que se modifica o Real Decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral. (BOE, 10/03/2021).
13.2.2. Desenvolvemento de acreditación de competencias profesionais
 • ORDE do 29 de decembro de 2017 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. DOG (10/01/18).
 • RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se habilitan asesores e/ou avaliadores no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia ou familias profesionais do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. (DOG, 19/03/18).
 • RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a composición das comisións de avaliación que actuarán no proceso de acreditación de competencias convocado pola Orde do 29 de decembro de 2017. (DOG, 19/03/18). Modificada pola RESOLUCIÓN do 30 de maio de 2018, (DOG, 08/06/18).
 • RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomean os asesores e as asesoras que actuarán no proceso de acreditación de competencias convocado mediante a Orde do 29 de decembro de 2017. (DOG, 02/04/18).
 • RESOLUCIÓN do 22 de marzo de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se habilitan asesores e/ou avaliadores no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia ou familias profesionais do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. (DOG, 03/04/18).
 • ORDE do 4 de decembro de 2018 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. (DOG, 14/12/18). Modificada pola Orde do 19 de xuño de 2019,  (DOG, 01/07/19).
 • RESOLUCIÓN do 17 de decembro de 2018, da Secretaría Xeral Técnica, da Consellería de Educación, Universidade e Formación profesional, pola que se publica a convocatoria de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia. (BOE, 10/01/19).
 • ORDE do 21 de xaneiro de 2019, pola que se publica a convocatoria do procedemento de recoñecemento de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral na Comunidade Autónoma de Galicia. (BOE, 30/01/19).
 • RESOLUCIÓN do 25 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación (código de procedemento TR306A). (DOG, 04/03/19).
 • RESOLUCIÓN do 1 de marzo de 2019 pola que se habilitan asesores e/ou avaliadores no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia ou familias profesionais do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. (DOG, 13/03/19).
 • RESOLUCIÓN do 5 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a composición das comisións de avaliación que actuarán no proceso de acreditación de competencias convocado pola Orde do 4 de decembro de 2018. (DOG, 13/03/19). Modificada pola Resolución do 20 de xuño de 2019, DOG, 03/07/19).
 • ORDE do 29 de novembro de 2019 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais (código de procedemento ED517B). (DOG, 12/12/19).
 • RESOLUCIÓN do 3 de marzo de 2020 pola que se habilitan persoas asesoras e/ou avaliadoras no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia ou familias profesionais do Catálogo nacional de cualificacións pofesionais. (DOG, 17/03/2020).
 • RESOLUCIÓN do 9 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a composición das comisións de avaliación que actuarán no proceso de acreditación de competencias convocado mediante a Orde do 29 de novembro de 2019. (DOG, 15/04/2020).
 • RESOLUCIÓN do 19 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomean os asesores e as asesoras que actuarán no proceso de acreditación de competencias convocado pola Orde do 29 de novembro de 2019. (DOG, 27/05/2020).
 • ORDE do 4 de xuño de 2021 pola que se regula, no ámbito do sistema educativo da Comunidade Autónoma de Galicia, o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral para unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. (DOG, 15/06/2021).
 • REAL DECRETO 748/2022, do 13 de setembro, polo que se establece un certificado de profesionalidade de Servizo de entrega e recollida domiciliaria, da familia profesional Comercio e Marketing, que se inclúe no Repertorio Nacional de certificados de profesionalidade. (BOE, 28/09/2022).
13.3. Carnés e habilitacións profesionais
 • ORDE do 1 de febreiro de 2018 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2018. (DOG, 15/02/18).
 • ORDE do 23 de xaneiro de 2019 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2019. (DOG, 04/02/19).
 • ORDE do 20 de xaneiro de 2020 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2020 (código de procedemento ED527A). (DOG, 12/02/2020).
 • ORDE do 11 de febreiro de 2021 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2021, (DOG, 19/02/2021).
13.4. Certificados de profesionalidade
 • ORDE do 12 de febreiro de 2019 pola que se establece o procedemento de expedición de certificados de profesionalidade e acreditacións parciais acumulables. (DOG, 12/03/19).
 • REAL DECRETO 1041/2022, do 27 de decembro, polo que se establece un certificado de profesionalidade, da familia profesional Actividades Físicas e Deportivas, que se inclúe no Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidade. (BOE, 19/01/2023).
 • Véxase a páxina web do Instituto Galego das Cualificacións.
 • Véxase a páxina Web do Ministerio de Emprego e Seguridade Social.

I. LEXISLACIÓN COMPLEMENTARIA

1. Formación profesional dual

1.1. Proxectos experimentais
1.1.1. Autorizacións
 • ORDE do 10 de xaneiro de 2013 pola que se autoriza un proxecto experimental de formación profesional dual do ciclo formativo de grao superior de Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos no CIFP Politécnico de Santiago, en colaboración coa empresa Coremain, S.L.U. (DOG, 16/01/13). Ligazón
 • ORDE do 26 de xullo de 2013 pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades. (DOG, 05/08/13). Ligazón

 • ORDE do 6 de xuño de 2014 pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos en colaboración con diversas entidades. (DOG, 16/06/14). Ligazón
 • ORDE do 3 de xuño de 2015 pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades. (DOG, 15/06/15). Ligazón. Corrección de erros, (DOG, 29/06/15). Ligazón
 • ORDE do 6 de xuño de 2016 pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades. (DOG, 16/06/16). Ligazón. Corrección de erros, (DOG, 17/06/16). Ligazón
 • ORDE do 13 de xuño de 2017 pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades. (DOG, 21/06/17). Ligazón
 • ORDE do 14 de xuño de 2018 pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades. (DOG, 22/06/18).
1.1.2. Ampliacións
 • ORDE do 20 de agosto de 2014 pola que se amplían os proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades, autorizados pola Orde do 6 de xuño de 2014. (DOG, 26/08/14). Ligazón
 • ORDE do 25 de novembro de 2014 pola que se amplían os proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades, autorizados pola Orde do 6 de xuño de 2014. (DOG, 03/12/14). Ligazón
 • ORDE do 19 de agosto de 2015 pola que se amplían os proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades, autorizados pola Orde do 3 de xuño de 2015. (DOG, 28/08/15). Ligazón
 • ORDE do 11 de agosto de 2016 pola que se amplían os proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades, autorizados pola Orde do 6 de xuño de 2016. (DOG, 29/08/16). Ligazón
 • ORDE do 16 de setembro de 2016 pola que se amplían os proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades, autorizados pola Orde do 6 de xuño de 2016. (DOG, 23/09/16). Ligazón

2. Ciclos formativos de grao medio e superior

2.1. Probas de acceso aos ciclos formativos
2.1.1. Convocatorias
 • RESOLUCIÓN do 12 de xaneiro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan de modo ordinario probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o ano 2012. (DOG, 19/01/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 10 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan de xeito ordinario probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o ano 2013. (DOG, 21/01/13). Ligazón
 • ORDE do 5 de marzo de 2014 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2014. (DOG, 10/03/14). Ligazón
 • ORDE do 17 de febreiro de 2015 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2015. (DOG, 23/02/15). Ligazón
 • ORDE do 2 de febreiro de 2016 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2016. (DOG, 11/02/16). Ligazón
 • ORDE do 22 de decembro de 2016 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2017. (DOG, 05/01/17). Ligazón
 • ORDE do 22 de xaneiro de 2018 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2018. (DOG, 08/02/18).
 • PROBAS DE ACCESO a ciclos formativos de grao superior. Exames e respostas da convocatoria 2019.
 • ORDE do 8 de xaneiro de 2019 pola que se convocan probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2019. (DOG, 25/01/19).
 • INSTRUCIÓNS pola que se convocan, con carácter extraordinario, probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior de Artes plásticas e deseño nas especialidades con prazas vacantes para o curso 2021-22.
 • ORDE do 20 de xaneiro de 2020 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2020 (códigos de procedemento ED312C e ED312D). (DOG, 07/02/2020).
 • RESOLUCIÓN do 14 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional, para o ano 2020. (DOG, 28/02/2020).
 • ORDE do 21 de xaneiro de 2021 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2021, (DOG, 09/02/2021).
2.1.2. Composición do tribunal
 • Resolución do 10 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional, para o ano 2012.
 • Resolución do 25 de febreiro de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional, para o ano 2013.
 • Resolución do 20 de marzo de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional, para o ano 2014.
 • Resolución do 12 de marzo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional, para o ano 2015.
 • RESOLUCIÓN do 29 de febreiro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional para o ano 2016. (DOG, 29/03/16). Ligazón
 • Resolución do 7 de febreiro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional, para o ano 2017.
 • RESOLUCIÓN do 9 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomea e se fai ública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional para o ano 2018. (DOG, 22/02/18).
 • RESOLUCIÓN do 15 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional, para o ano 2019. (DOG, 04/02/19).
 • RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional para o ano 2021. (DOG, 05/03/2021).
2.2. Oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario
 • ORDE do 12 de xuño de 2012 pola que se actualiza a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario, por curso completo e en modalidade presencial, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2012-2013.
 • ORDE do 5 de xuño de 2013 pola que se actualiza a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario, por curso completo e en modalidade presencial, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2013/14.
 • ORDE do 10 de xuño de 2015 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2015/16. (DOG, 16/06/15). Modificada pola Orde do 23 de setembro de 2015, (DOG, 02/10/15).
 • ORDE do 10 de xuño de 2016 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2016/17. (DOG, 23/06/16).
 • ORDE do 14 de xuño de 2017 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2017/18. (DOG, 26/06/17).
 • ORDE do 15 de xuño de 2018 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2018/19. (DOG, 22/06/18).
2.3. Oferta para o réxime de persoas adultas. Modalidades presencial, semipresencial e a distancia
 • ORDE do 13 de xuño de 2012 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia de ciclos formativos de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2012-2013. (DOG, 15/06/12).
 • ORDE do 6 de xuño de 2013 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia de ciclos formativos de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2013/14. (DOG, 14/06/13).
 • ORDE do 9 de xuño de 2014 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2014/15. (DOG, 16/06/14).
 • ORDE do 11 de xuño de 2015 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2015/16. (DOG, 16/06/15).
 • ORDE do 13 de xuño de 2016 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2016/17. (DOG, 23/06/16).
 • ORDE do 15 de xuño de 2017 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2017/18. (DOG, 26/06/17).
 • ORDE do 15 de xuño de 2018 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2018/19. (DOG, 22/06/18).
2.4. Instrucións de desenvolvemento dos ciclos formativos
 • RESOLUCIÓN do 30 de xullo de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional inicial no curso 2012/13. (DOG, 10/08/12).
 • RESOLUCIÓN do 30 de xullo de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional inicial no curso 2013/14. (DOG, 12/08/13).
 • RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2015/16. (DOG, 07/08/15).
 • RESOLUCIÓN do 4 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2016/17. (DOG, 18/08/16).
 • RESOLUCIÓN do 3 de agosto de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2017/18. (DOG, 17/08/17).
 • RESOLUCIÓN do 24 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2018/19. (DOG, 07/08/18).
2.5. Axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo
 • ORDE do 4 de maio de 2015 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo. (DOG, 18/05/15). Ligazón
 • ORDE do 30 de outubro de 2015 pola que se fai pública a resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo, convocadas pola Orde do 4 de maio de 2015. (DOG, 11/11/15). Ligazón
 • ORDE do 31 de decembro de 2015 pola que se fai pública a resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo, convocadas pola Orde do 4 de maio de 2015. (DOG, 22/01/16). Ligazón
 • ORDE do 28 de abril de 2016 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo. (DOG, 20/05/16). Ligazón
 • ORDE do 4 de novembro de 2016 pola que se fai pública a resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo, convocadas pola Orde do 28 de abril de 2016. (DOG, 17/11/16). Ligazón
 • ORDE do 31 de decembro de 2016 pola que se fai pública a resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo, convocadas pola Orde do 28 de abril de 2016. (DOG, 26/01/17). Ligazón
 • ORDE do 3 de maio de 2017 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo. (DOG, 18/05/17). Ligazón 
 • EXTRACTO da Orde do 3 de maio de 2017 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo. (DOG, 18/05/17). Ligazón
 • ORDE do 4 de outubro de 2017 pola que se fai pública a resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo, convocadas pola Orde do 3 de maio de 2017. (DOG, 18/10/17). Ligazón
 • ORDE do 21 de decembro de 2017 pola que se fai pública a resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo, convocadas pola Orde do 3 de maio de 2017. (DOG, 22/01/18). Ligazón
 • ORDE do 24 de abril de 2018 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo. (DOG, 14/05/18).
 • EXTRACTO da Orde do 24 de abril de 2018 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo. (DOG, 14/05/18).
 • ORDE do 11 de outubro de 2018 pola que se fai pública a resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo, convocadas pola Orde do 24 de abril de 2018. (DOG, 26/10/18).
 • ORDE do 6 de maio de 2019 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual (código de procedemento ED202A). (DOG, 21/05/19).
 • ORDE do 15 de outubro de 2019 pola que se fai pública a resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual, convocadas pola Orde do 6 de maio de 2019. (DOG, 25/10/19).
 • ORDE do 31 de decembro de 2019 pola que se fai pública a resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual, convocadas pola Orde do 6 de maio de 2019. (DOG, 12/02/2020).
 • ORDE do 2 de xuño de 2020 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual. (DOG, 10/06/2020).
 • ORDE do 9 de outubro de 2020 pola que se fai pública a resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual, convocadas pola Orde do 2 de xuño de 2020. (DOG, 20/10/2020).
 • ORDE do 31 de decembro de 2020 pola que se fai pública a resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou formación profesional dual, convocadas pola Orde do 2 de xuño de 2020. (DOG, 08/02/2021).
 • ORDE do 25 de maio de 2021 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual. (DOG, 02/06/2021).
 • ORDE do 7 de outubro de 2021 pola que se fai pública a resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual, convocadas pola Orde do 25 de maio de 2021. (DOG, 19/10/2021).

3. Premios nacionais e extraordinarios

3.1. Premios nacionais
 • RESOLUCIÓN do 19 de outubro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan os Premios Nacionais de Formación Profesional de grao superior correspondentes ao curso 2013-2014. (BOE, 25/11/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2016, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden os Premios Nacionais de Formación Profesional de grao superior correspondentes ao curso 2013/2014.(BOE, 13/05/16). Ligazón
3.2. Premios extraordinarios
3.2.1. Curso 2014-2015
 • ORDE do 18 de febreiro de 2016 pola que se convocan os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2014/15. (DOG, 26/02/16). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 18 de febreiro de 2016 pola que se convocan os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2014/15. (DOG, 07/03/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 4 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e facer pública a composición do xurado de selección que analizará e valorará as solicitudes dos aspirantes aos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2014/15. (DOG, 16/03/16). Ligazón
 • ORDE do 2 de xuño de 2016 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2014/15, convocados pola Orde do 18 de febreiro de 2016 (Diario Oficial de Galicia número 39, do 26 de febreiro). (DOG, 14/06/16). Ligazón
3.2.2. Curso 2015-2016
 • ORDE do 10 de febreiro de 2017 pola que se convocan os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2015/16. (DOG, 28/02/17). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 10 de febreiro de 2017 pola que se convocan os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2015/16. (DOG, 28/02/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 6 de marzo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e facer pública a composición do xurado de selección que analizará e valorará as solicitudes dos aspirantes aos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2015/16. (DOG, 17/03/17). Ligazón
 • ORDE do 23 de xuño de 2017 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2015/16, convocados pola Orde do 10 de febreiro de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 28 de febreiro). (DOG, 04/07/17). Ligazón.
3.2.3. Curso 2016-2017
 • ORDE do 6 de febreiro de 2018 pola que se convocan os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2016/17. (DOG, 15/02/18).
 • RESOLUCIÓN do 15 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e facer pública a composición do xurado de selección que analizará e valorará as solicitudes dos aspirantes aos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2016/17. (DOG, 26/02/18).
 • ORDE do 31 de maio de 2018 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2016/17, convocados pola Orde do 7 de febreiro de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 33, do 15 de febreiro). (DOG, 11/06/18). Corrección de erros, (DOG, 15/06/18).
3.2.4. Curso 2017-2018
 • ORDE do 15 de febreiro de 2019 pola que se convocan os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2017/18. (DOG, 04/03/19).
 • RESOLUCIÓN do 13 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se designan os membros e se fai pública a composición do xurado de selección que seleccionará, analizará e valorará as solicitudes das persoas aspirantes aos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2017/18. (DOG, 25/03/19).
 • ORDE do 20 de xuño de 2019 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2017/18, convocados pola Orde do 15 de febreiro de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 4 de marzo). (DOG, 01/07/19).

4. Convocatoria de probas libres para a obrtención de títulos

 • ORDE do 22 de xuño de 2012 pola que se convocan probas libres de títulos extinguidos dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo. (DOG, 03/07/12).
 • ORDE do 21 de xuño de 2013 pola que se convocan probas libres de títulos extinguidos dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo. (DOG, 28/06/13). Ligazón
 • ORDE do 11 de xuño de 2014 pola que se convocan probas libres de títulos extinguidos dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo. (DOG, 23/06/14). Ligazón
 • ORDE do 8 de maio de 2015 pola que se convocan probas libres de títulos extinguidos dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo. (DOG, 19/05/15). Ligazón
 • ORDE do 2 de maio de 2016 pola que se convocan probas libres de títulos extinguidos dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo. (DOG, 19/05/16). Ligazón