Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

8.- Bacharelato

OBSERVACIÓN: Este Capítulo actualiza o publicado no Manual Lexislativo do Ensino non Universitario Galego, 4ª edición, do ano 2011. Para consultar as disposicións sen enlaces é necesario ir á páxina que se indica, ou CD se é o caso, do propio Manual Lexislativo.

I.LEXISLACIÓN BÁSICA

1. O BACHARELATO NA LOE/LOMCE E NO CALENDARIO DE APLICACIÓN

 • LOE/LOMCE: Artigos 32º a 38º e disposición final quinta da LOMCE segundo a redacción dada polo Real Decreto-Lei 5/2016, do 9 de decembro. (Texto refundido).
 • REAL DECRETO 806/2006, do 30 de xuño, polo que se establece o calendario de aplicación da nova ordenación do sistema educativo (BOE, 14/07/06). Artigos 15º ao 18º.
 • REAL DECRETO-LEI 5/2016, do 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario de implantación da Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. (BOE, 10/12/16). Deixa en suspenso certas modificacións introducidas por LOE/LOMCE ata a entrada en vigor da normativa resultante do pacto de Estado social e político pola educación.
 • RESOLUCIÓN do 22 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se regula o bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach) para o curso 2021/22. (DOG, 05/04/2021).

2. CURRÍCULO e ORDENACIÓN DO BACHARELATO

2.1. CURRÍCULO DE CARÁCTER BÁSICO
2.2. CURRÍCULO ESPECÍFICO DA C. A. DE GALICIA
 • DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 29/06/15). Derrogado polo Decreto 157/2022, do 15 de setembro, aínda que seguirá sendo de aplicación no segundo curso durante o curso académico 2022/23.
 • ORDE do 19 de abril de 2018 pola que se regulan aspectos relativos á organización das materias do bacharelato establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, para os centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 25/04/18).
 • DECRETO 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 26/09/2022).
 • ORDE do 13 de febreiro de 2023 pola que se establece o currículo das materias optativas do bacharelato e se regula a súa oferta. (DOG, 27/02/2023).
2.3. MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN
 • PROTOCOLO de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022 – versión 06/07/21.
 • ORDE do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta. (DOG, 21/07/15). Derroga a Orde do 25 de xuño de 2008, a Orde do 23 de setembro de 2008 e a Orde do 23 de xuño de 2009 todas elas referidas as materias optativas do bacharelato.
 • ORDE do 13 de xullo de 2016 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta. (DOG, 04/08/16).
 • ORDE do 7 de agosto de 2018 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta. (DOG, 30/08/18).
 • ORDE do 8 de xullo de 2021 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes na etapa de bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta. (DOG, 12/07/2021).
2.4. IMPLANTACIÓN E DESENVOLVEMENTO DO CURRÍCULO
 • RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015/16 para a implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 29/07/15).
 • RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a implantación, no curso académico 2016/17, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 01/08/16).
 • RESOLUCIÓN do 20 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2017/18, do currículo establecidono Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 08/08/17).
 • RESOLUCIÓN do 11 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2018/19, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 22/05/18).
 • RESOLUCIÓN do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2019/20, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 11/06/19).
2.5. CURRÍCULOS DE ENSINANZAS RELIXIOSAS
 • RESOLUCIÓN do 13 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o currículo da ensinanza de Relixión Católica de Bacharelato. (BOE, 24/02/15). Sen efecto a partir da publicación da Resolución do 21 de xuño de 2022.
 • RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2022, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se publican os currículos das ensinanzas de relixión católica correspondentes a Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato. (BOE, 24/06/2022).
 • RESOLUCIÓN do 28 de xaneiro de 2016, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o currículo da materia de Relixión Evanxélica do Bacharelato. (BOE, 05/02/16). Corrección de erros, (BOE, 13/02/16).
 • RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publican os currículos da materia de Relixión Islámica en Educación Secundaria Obligatoria e Bachillerato.(BOE, 18/03/16). Sen efecto a partir da publicación da Resolución do 16 de setembro de 2022.
 • RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2022, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se publican os currículos da ensinanza de relixión islámica correspondentes a Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato. (BOE, 22/09/2022).

3. ORGANIZACIÓN, AVALIACIÓN E PROMOCIÓN

3.1. ORGANIZACIÓN E MODALIDADES
 • ARTIGOS 28º ao 33º e disposición adicional quinta do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 29/06/15). Derrogado polo Decreto 157/2022, do 15 de setembro, aínda que seguirá sendo de aplicación no segundo curso durante o curso académico 2022/23.
 • ACLARACIÓNS da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa relativas a diversos aspectos do bacharelato derivados do réxime transitorio da implantación da Lei Orgánica 8/2013 de 9 decembro (LOMCE) para o curso 2016/2017.
 • ACLARACIÓNS da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa relativas á organización do final de curso 2022-2023 para as etapas de ESO e de bacharelato.
3.1.1. INSTRUCIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO DAS ENSINANZAS

RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021/22. (DOG, 30/06/2021).

RESOLUCIÓN do 26 de maio de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2022/23. (DOG, 20/06/2022).

3.2. ENSINANZAS DE BACHARELATO PARA PERSOAS ADULTAS
3.3. BAHARELATO EN ESPECIALIZACIÓN DE IDIOMAS (PluriBach)
 • RESOLUCIÓN do 1 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2017/18. (DOG, 09/06/17).
 • RESOLUCIÓN do 2 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2018/19. (DOG, 03/04/18).
 • RESOLUCIÓN do 5 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se autorizan centros educativos para impartir o bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach), para o curso 2018/19. (DOG, 22/10/18).
 • RESOLUCIÓN do 28 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach) para o curso 2019/20. (DOG, 10/04/19).
 • RESOLUCIÓN do 22 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se regula o bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach) para o curso 2021/22. (DOG, 05/04/2021).
3.4. BACHARELATO DE EXCELENCIA EN CIENCIAS E TECNOLOXÍA (STEMbach)
3.4.1. Regulación
 • RESOLUCIÓN do 12 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMbach), de xeito experimental para o curso 2018/19. (DOG, 20/06/18).
 • RESOLUCIÓN do 22 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o bacharelato de excelencia en ciencia e tecnoloxía (STEMbach) para o curso 2019/20. (DOG, 29/05/19).
 • RESOLUCIÓN do 26 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o bacharelato de excelencia en Ciencia e Tecnoloxía (STEMbach) para o curso 2020/21. (DOG, 08/06/2020).
 • RESOLUCIÓN do 12 de maio de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se regula o bacharelato de excelencia en Ciencia e Tecnoloxía (STEMbach), para o curso 2021/22. (DOG, 24/05/2021).
 • RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se regula o bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMbach) para o curso 2022/23. DOG, 09/06/2022).
3.4.2. Centros autorizados
 • RESOLUCIÓN PROVISIONAL de 31 de xullo de 2018, centros autorizados para a implantación do bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMbach) para o curso 2018/19.
 • RESOLUCIÓN do 11 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve definitivamente a relación de centros docentes autorizados para a implantación do bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMbach), de xeito experimental para o curso 2018/19. (DOG, 25/10/18).
 • RESOLUCIÓN do 26 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve definitivamente a relación de centros docentes autorizados para a implantación do bacharelato de excelencia en ciencias e tecnoloxía (STEMbach) para o curso 2019/20. (DOG, 08/10/2019).
 • RESOLUCIÓN do 24 de agosto de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se resolve definitivamente a relación de centros docentes autorizados para a implantación do bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMbach), para o curso 2021/22. (DOG, 01/09/2021).
 • ORDE do 30 de xuño de 2022 pola que se autoriza a implantación das modalidades de bacharelato en centros públicos de titularidade desta consellería, de acordo coa nova ordenación establecida pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 18/07/2022). Modificada pola Orde do 15 de novembro de 2022, (DOG, 24/11/2022).
 • RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Ordenación en Innovación Educativa, pola que se resolve definitivamente a relación de centros docentes autorizados para a implantación do bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMbach), para o curso 2022/23. (DOG, 10/08/2022).
3.5. AVALIACIÓN

3.5.1. Lexislación específica

 • ORDE ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. (BOE, 29/01/15).
 • ARTIGOS 33º e seguintes do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 29/06/15). Derrogado polo Decreto 157/2022, do 15 de setembro, aínda que seguirá sendo de aplicación no segundo curso durante o curso académico 2022/23.
 • REAL DECRETO 310/2016, do 29 de xullo, polo que se regulan as avaliacións finais de Educación Secundaria Obrigatoria e de Bacharelato. (BOE, 30/07/16).
 • ORDE PCM/2/2021, do 11 de xaneiro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade, e as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificacións obtidas, no curso 2020-2021. (BOE, 13/01/2021).
 • ORDE do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato. (DOG, 11/03/2021).
 • CIRCULAR 2/2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se precisan aspectos da Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación… (Modelos orientativos).
 • CIRCULAR 1/2022 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se precisan aspectos da Orde do 2 de marzo de 2021.
 • INSTRUCIÓN 2/2023 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa pola que se precisan aspectos da Orde do 2 de marzo de 2021 para o curso 2022-2023.
 • REAL DECRETO 984/2021, do 16 de novembro, polo que se regulan a avaliación e a promoción na Educación Primaria, así como a avaliación, a promoción e a titulación na Educación Secundaria Obrigatoria, o Bacharelato e a Formación Profesional. (BOE, 17/11/2021). Derrogado o seu capítulo II polo Real Decreto 157/2022, do 1 de marzo, (BOE, 02/03/2022). Derrogado definitivamente polo Real Decreto 243/2022, do 5 de abril.
 • ORDE PCM/58/2022, do 2 de febreiro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de Bacharelato para o acceso á universidade, e as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificacións obtidas, no curso 2021-2022. (BOE, 04/02/2022).
 • ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia. (DOG, 11/02/2022).
 • RESOLUCIÓN do 11 de abril de 2022 pola que se nomean os membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e se publican os parámetros de ponderación de materias troncais de modalidade e materias de opción da proba de avaliación de bacharelato para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia para o curso 2022/23. (DOG, 28/04/2022).
 • REAL DECRETO 205/2023, do 28 de marzo, polo que se establecen medidas relativas á transición entre plans de estudos, como consecuencia da aplicación da Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. (BOE, 29/03/2023).

3.5.2. Reclamacións das cualificacións no segundo curso

 • Orde do 22 de abril de 2010 pola que se establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do bacharelato establecido na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 04/05/10). Derogada pola Orde do 2 de marzo de 2021.
 • CIRCULAR n° 2/2016 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se desenvolve a Orde do 22 de abril de 2010, pola que se establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do bacharelato establecido na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para o curso 2015-2016.
 • CIRCULAR nº 2/2017 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se desenvolve a Orde do 22 de abril de 2010, pola que se establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do bacharelato establecido na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para o curso 2016/2017.
 • CIRCULAR nº 2/2018 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se desenvolve a Orde do 22 de abril de 2010, pola que se establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do bacharelato establecido na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para o curso 2017/2018.
 • CIRCULAR Nº 2/2019 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se desenvolve a Orde do 22 de abril de 2010, pola que se establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do Bacharelato establecido na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, para o curso 2018/2019.
 • RECLAMACIÓNS das cualificacións de 2º de bacharelato. Curso 2019/2020.

3.5.3. Incorporación do alumnado a un curso do Bacharelato

 • ORDE ECD/462/2016, do 31 de marzo, pola que se regula o procedemento de incorporación do alumnado a un curso de Educación Secundaria Obrigatoria ou de Bacharelato do sistema educativo definido pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, con materias non superadas do currículo anterior á súa implantación. (BOE, 05/04/16).
 • ACLARACIÓNS da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa relativas a diversos aspectos do bacharelato derivados do réxime transitorio da implantación da Lei Orgánica 8/2013 de 9 decembro (LOMCE) para o curso 2016/2017.

3.5.4. Dereito do alumnado a unha avaliación obxectiva

 • ARTIGO 21º.5 do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 29/06/15). Derrogado polo Decreto 157/2022, do 15 de setembro, aínda que seguirá sendo de aplicación no segundo curso durante o curso académico 2022/23.
 • ARTIGO 37º da Orde ECD/1361/2015, do 3 de xullo, pola que se establece o currículo de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato para o ámbito de xestión do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, e se regula a súa implantación, así como a avaliación continua e determinados aspectos organizativos das etapas. (BOE, 09/07/15). (Norma de aplicación con carácter supletorio na Comunidade Autónoma de Galicia).

3.5.5. Premios nacionais e extraordinarios

 • VÉXANSE en Lexislación Complementaria neste Capítulo
3.5. PROMOCIÓN

3.5.1. Lexislación específica

 • ARTIGOS 35º e seguintes do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 29/06/15). Derrogado polo Decreto 157/2022, do 15 de setembro, aínda que seguirá sendo de aplicación no segundo curso durante o curso académico 2022/23.

3.5.2. Promoción da “LOXSE” á “LOE”

 • ORDE EDU/2395/2009, do 9 de setembro, pola que se regula a promoción dun curso incompleto do sistema educativo definido pola Lei Orgánica 1/1990, de 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, a outro da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. (BOE, 12/09/09).
 • INSTRUCIÓNS da D. X. de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa sobre a promoción no bacharelato no réxime ordinario, dun curso incompleto do sistema educativo definido pola Lei Orgánica 1/1990, do 3 de outubro, a outro da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio. Véxase na páxina 283 do Manual Lexislativo.

4. TITULACIÓN DE BACHAREL E VALIDACIÓNS

4.1. LEXISLACIÓN ESPECÍFICA
 • ARTIGO 37º do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 29/06/15).Derrogado polo Decreto 157/2022, do 15 de setembro, aínda que seguirá sendo de aplicación no segundo curso durante o curso académico 2022/23.
 • REAL DECRETO 562/2017, do 2 de xuño, polo que se regulan as condicións para a obtención dos títulos de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria e de Bacharelato, de acordo co disposto no Real Decreto-lei 5/2016, do 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario de implantación da Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. (BOE, 03/06/17). Derrogado polo Real Decreto 243/2022, do 5 de abril.
4.2. DOBLE TITULACIÓN DE BACHAREL E DE BACCALAURÉAT
 • REAL DECRETO 102/2010, do 5 de febreiro, polo que se regula a ordenación das ensinanzas acollidas ao acordo entre o Goberno de España e o Goberno de Francia relativo á dobre titulación de Bacharel e de Baccalauréat en centros docentes españois. (BOE, 12/03/10).
 • ORDE EDU/2157/2010, do 30 de xullo, pola que se regula o currículo mixto das ensinanzas acollidas ao Acordo entre o Goberno de España e o Goberno de Francia relativo á dobre titulación de Bacharel e de Baccalauréat en centros docentes españois, así como os requisitos para a súa obtención. (BOE, 07/08/10). Modificada pola Orde EFP/935/2022, do 27 de setembro,(BOE, 01/10/2022).
 • RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2011, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións relativas ao programa de dobre titulación Bacharel-Baccalauréat correspondentes ao curso 2011- 2012.(BOE, 14/06/11).
 • VÉXASE nun apartado máis abaixo deste mesmo Capítulo todo o relativo ao Programa de Bacharel-Baccalauréat.
 • RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula a incorporación e impartición do programa de dobre titulación de Bacharelato e Baccalauréat -Bachibac- nos centros educativos sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2018/19. (DOG, 28/05/18).
 • RESOLUCIÓN do 28 de setembro de 2018, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se dictan instrucións relativas ao programa de dobre titulación Bachiller-Baccalauréat correspondentes ao curso 2018-2019. (BOE, 15/10/18).
 • CONVOCATORIA da proba externa do programa de dobre titulación de Bacharelato e de Baccalauréat BachiBac.
 • RESOLUCIÓN do 7 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula a incorporación e impartición do programa de dobre titulación de bacharelato e Baccalauréat -Bachibac- nos centros educativos sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2019/20. (DOG, 21/05/19).
 • RESOLUCIÓN do 24 de xullo de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións relativas ao programa de dobre titulación Bacharel- Baccalauréat correspondentes ao curso 2019-2020. (BOE, 05/08/19).
 • RESOLUCIÓN do 30 de abril de 2020, da Secretaría de Estado de Educación, para a adaptación da Resolución do 24 de xullo de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións relativas ao programa de dobre titulación Bacharel- Baccalauréat correspondentes ao curso 2019-2020, ante a situación de crise ocasionada polo COVID-19. (BOE, 05/05/2020).
 • RESOLUCIÓN do 21 de setembro de 2020, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se ditan instrucións relativas ao programa de dobre titulación Bacharel- Baccalauréat correspondentes ao curso 2020-2021. (BOE, 24/09/2020). Modificada pola Resolución do 20 de abril de 2021. (BOE, 23/04/2021).
 • RESOLUCIÓN do 24 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convoca a proba externa do programa de dobre titulación de Bacharelato e de Baccalauréat para o curso académico 2020/2021 e se ditan instrucións para o seu desenvolvemento.
 • RESOLUCIÓN do 20 de abril de 2021, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se modifica a do 21 de setembro de 2020, pola que se ditan instrucións relativas ao programa de dobre titulación Bacharel- Baccalauréat correspondentes ao curso 2020-2021. (BOE, 23/04/2021).
 • RESOLUCIÓN do 31 de maio de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se regula a incorporación e impartición do programa de dobre titulación de bacharelato e baccalauréat -Bachibac- nos centros educativos sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021/22. (DOG, 11/06/2021).
 • RESOLUCIÓN do 22 de setembro de 2021, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se ditan instrucións relativas ao programa de dobre titulación Bacharel- Baccalauréat correspondentes ao curso 2021-202. (BOE, 27/09/2021).
 • RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se regula a incorporación e impartición do programa de dobre titulación de bacharelato e baccalauréat –Bachibac– nos centros educativos sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2022/23. (DOG, 17/06/2022).
 • RESOLUCIÒN do 29 de xullo de 2022, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se ditan instrucións relativas ao programa de dobre titulación Bacharel-Baccalauréat correspondentes ao curso 2022-2023. (BOE, 09/08/2022).
 • RESOLUCIÓN do 21 de marzo de 2023, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba externa do programa de dobre titulación de Bacharelato e de Baccalauréat para o curso académico 2022/2023 e se ditan instrucións para o seu desenvolvemento.
4.3. PROBAS LIBRES PARA OBTENCIÓN DO TÍTULO DE BACHAREL
 • Regulación e convocatorias: Véxase o Capítulo X desta web (Educación das persoas adultas).
4.4.  HOMOLOGACIÓN E VALIDACIÓN DE TÍTULOS E ENSINANZAS

4.4.1. Simultaneidade con estudos profesionais de música e danza

 • REAL DECRETO 242/2009, do 27 de febreiro, polo que se establecen validacións entre as ensinanzas profesionais de Música e de Danza e a Educación secundaria obrigatoria e o Bacharelato, así como os efectos que sobre a materia de Educación física deben ter a condición de deportista de alto nivel ou alto rendemento e as ensinanzas profesionais de Danza. (BOE, 28/02/09).
 • ORDE do 7 de xullo de 2010 pola que se establecen medidas de ordenación académica para o alumnado que cursa as ensinanzas profesionais de música e de danza e as ensinanzas de réxime xeral. (DOG, 15/07/10).
 • ARTIGO 50.2 da Lei 2/2006, do 3 de maio, de Educación, (BOE, 04/05/06).
 • ORDE do 5 de maio de 2011 pola que se regulan determinados aspectos relativos ao desenvolvemento do bacharelato e se complementa a normativa sobre esta etapa. (DOG, 01/06/11). Corrección de erros, (DOG, 28/07/11). O artigo 11 establece a obtención do título de bacharel para o alumnado que finalice as ensinanzas profesionais de música ou de danza e supere as materias comúns do bacharelato.
 • INSTRUCIÓNS da dirección xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa sobre a aplicación das validacións entre determinadas materias de música e danza coas de educación secundaria, para o curso 2015/2016.
 • VÉXASE tamén o Capítulo 29 desta web.
 • ARTIGO 37 do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 29/06/15). Establece as condicións para a obtención do título de bacharel polo alumnado que finalice as ensinanzas profesionais de música e danza. 

4.4.2. Homologación  de certificados, títulos e diplomas

 • RESOLUCIÓN do 23 de marzo de 2018, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se establecen as instrucións para o cálculo da cualificación final que debe figurar nas credenciales de convalidación por 1º de Bachillerato e de homologación de títulos estranxeiros ao título de Graduado ou Graduada en Educación Secundaria Obrigatoria e ao de Bachiller español. (BOE, 02/04/18).
 • RESOLUCIÓN do 9 de abril de 2018, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades pola que se corrixen erros na de 23 de marzo de 2018, pola que se establecen as instrucións para o cálculo da cualificación final que debe figurar nas credenciales de convalidación por 1º de Bacharelato e de homologación de títulos estranxeiros ao título de Graduado ou Graduada en Educación Secundaria Obrigatoria e ao de Bachiller español. (BOE, 16/04/18).

5. ORGANIZACIÓN ACADÉMICA

5.1. REGULAMENTO ORGÁNICO E O SEU DESENVOLVEMENTO
 • DECRETO 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria. (DOG, 09/08/96). Corrección de erros, (DOG, 30/08/96)  e modificado polos  decretos 120/1998 e  7/1999 e 29/2007, do 8 de marzo. Véxase texto refundido na páxina 690 do Manual Lexislativo.
 • ORDE do 1 de agosto de 1997 pola que se dictan instruccións para o desenvolvemento do Decreto 324/19 96 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria e se establece a súa organización e funcionamento. (DOG, 02/09/97). Modificada pola Orde do 28 de xuño de 2010, (DOG, 06/07/10) e pola Orde 7 de abril de 2008, (DOG, 23/04/08). Véxase texto refundido na páxina 705 do Manual Lexislativo.
 • ORDE do 28 de xuño de 2010 pola que se modifican parcialmente as ordes do 1 de agosto de 1997,  do 22 de xullo de 1997,  e do 3 de outubro de 2000, (DOG, 06/07/10).
5.2. PROGRAMACIÓNS DOCENTES
 • ORIENTACIÓNS da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, do 28 de xaneiro de 2009, sobre os aspectos a incluír nas programacións docentes. Véxase a páxina 750 do Manual Lexislativo.
 • ARTIGO 29 da RESOLUCIÓN do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2019/20, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 11/06/19). Corrección de erros, (DOG, 20/06/19).
5.3. REQUISITOS MÍNIMOS DOS CENTROS
 • ARTIGO 14º da Lei Orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación. (BOE, 04/07/85).
 • REAL DECRETO 132/2010, do 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan as ensinanzas do segundo ciclo da educación infantil, a educación primaria e a educación secundaria. (BOE, 12/03/10).
5.4. ALUMNADO

5.4.1. Incorporación a un curso da ESO ou do Bacharelato

 • ORDE ECD/462/2016, do 31 de marzo, pola que se regula o procedemento de incorporación do alumnado a un curso de Educación Secundaria Obrigatoria ou de Bacharelato do sistema educativo definido pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, con materias non superadas do currículo anterior a súa implantación. (BOE, 05/04/16).
 • ACLARACIÓNS da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa relativas a diversos aspectos do bacharelato derivados do réxime transitorio da implantación da Lei Orgánica 8/2013 de 9 decembro (LOMCE) para o curso 2016/2017.

5.4.2. Promoción da LOXSE á LOE

 • ORDE EDU/2395/2009, do 9 de setembro, pola que se regula a promoción dun curso incompleto do sistema educativo definido pola Lei Orgánica 1/1990, de 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, a outro da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. (BOE, 12/09/09).

5.4.3. Escolarización e admisión

 • VÉXASE lexislación específica no Capítulo I desta web.

6. ACCESO Á UNIVERSIDADE

 • ORDE PCM/63/2023, do 25 de xaneiro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de Bacharelato para o acceso á universidade, e as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificacións obtidas, no curso 2022-2023. (BOE, 27/01/2023).
 • Véxase máis normativa no apartado de Lexislación Complementaria deste mesmo Capítulo.

7. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

7.1. NORMATIVA ESPECÍFICA
 • LOE/LOMCE: Artigo 71º e seguintes.
 • CAPÍTULO V do Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación, (DOG, 21/12/11).
 • ARTIGOS 7º, 16º e seguintes do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 29/06/15).
 • VÉXASE a lexislación xeral de Atención á Diversidade no Capítulo II desta web.
7.2. AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA E ADAPTACIÓNS CURRICULARES

7.2.1. Avaliación psicopedagóxica

 • ORDE do 31 de outubro de 1996 pola que se regula a avaliación psicopedagóxica dos alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais que cursan as ensinanzas de réxime xeral, e se establece o procedemento e os criterios para a realización do dictame de escolarización. (DOG, 19/12/96). Derrogada pola Orde do 8 de setembro de 2021, (DOG, 26/10/2021).
 • DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación. (DOG, 21/12/11).

7.2.2. Adaptacións curriculares

 • ORDE do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do currículo nas ensinanzas de réxime xeral. (DOG, 07/11/95). Derrogada pola Orde do 8 de setembro de 2021, (DOG, 26/10/2021).
 • ARTIGO 7º.4 do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 29/06/15).
 • PARA maior información, véxase o Capítulo II desta web.

8. PROGRAMA BACHAREL-BACCALAURÉAT

8.1. Normativa xeral
 • ORDE ECD/1767/2012, de 3 de agosto, pola que se regula a expedición do Título de Bacharel correspondente ás ensinanzas reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, para o alumnado inscrito nos programas de seccións internacionais españolas e “Bachibac” en Liceos Franceses. (BOE, 09/08/12). Modificada pola Orde ECD/1237/2017, do 11 de decembro, (BOE, 19/12/17) e pola Orde EFP/721/2021, do 2 de xullo, (BOE, 09/07/2021).
 • ORDE ECD/445/2013, do 13 de marzo, pola que se modifica a Orde ECD/1767/2012, do 3 de agosto, pola que se regula a expedición do Título de Bacharel correspondente ás ensinanzas reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, para o alumnado inscrito nos programas de seccións internacionais españolas e “Bachibac” en liceos franceses. (BOE, 20/03/13).
 • REAL DECRETO 95/2014, do 14 de febreiro, polo que se modifica o Real Decreto 102/2010, do 5 de febreiro, polo que se regula a ordenación das ensinanzas acolleitas ao acordo entre o Goberno de España e o Goberno de Francia relativo á dobre titulación de Bacharel e de Baccalauréat en centros docentes españois. (BOE, 05/03/14). L
 • ORDE ECD/1961/2015, de 24 de setembro, pola que se modifica a Orde EDU/2157/2010, de 30 de xullo, pola que se regula o currículo mixto dos ensinos acollidos ao Acordo entre o Goberno de España e o Goberno de Francia relativo á dobre titulación de Bacharel e de Baccalauréat en centros docentes españois, así como os requisitos para a súa obtención. (BOE, 29/09/15).
 • ORDE ECD/615/2016, do 26 de abril, pola que se modifica a Orde ECD/1767/2012, do 3 de agosto, pola que se regula a expedición do Título de Bacharel correspondente ás ensinanzas reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, para o alumnado inscrito nos programas de seccións internacionais españolas e “Bachibac” en liceos franceses. (BOE, 29/04/16).
 • ORDE ECD/1237/2017, do 11 de decembro, pola que se modifica a Orde ECD/1767/2012, do 3 de agosto, pola que se regula a expedición do Título de Bachiller correspondente ás ensinanzas reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, para o alumnado inscrito nos programas de seccións internacionais españolas e “Bachibac” en liceos franceses. (BOE, 19/12/17).
 • CORRECCIÓN DE ERROS da Orde EFP/721/2021, do 2 de xullo, pola que se modifica a Orde ECD/1767/2012, do 3 de agosto, pola que se regula a expedición do título de Bacharel correspondente aos ensinos regulados pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, para o alumnado rexistrado nos programas de seccións internacionais españolas e « Bachibac» en liceos franceses. (BOE, 07/12/2021).
8.2. Instruccións relativas ao programa de dobre titulación Bacharel-Baccalauréat
 • RESOLUCIÓN do 24 de setembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se ditan instrucións relativas ao programa de dobre titulación Bacharel-Baccalauréat correspondentes ao curso 2012-2013. (BOE, 29/10/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 25 de outubro de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se dictan instrucións relativas ao Programa de dobre titulación Bacharel-Baccalauréat correspondentes ao curso 2013- 2014. (BOE, 06/11/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 30 de setembro de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se ditan instrucións relativas ao programa de dobre titulación Bacharel-Baccalauréat correspondentes ao curso 2014-2015. (BOE, 06/10/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 4 de novembro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se dictan instrucións relativas ao programa de dobre titulación Bachiller-Baccalauréat correspondentes ao curso 2015-2016. (BOE, 07/11/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 26 de outubro de 2016, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se dictan instrucións relativas ao programa de dobre titulación Bachiller-Baccalauréat correspondentes ao curso 2016- 2017. (BOE, 04/11/16). Ligazón.
 • INSTRUCIÓNS para o desenvolvemento da proba externa do programa de dobre titulación de Bacharelato e de Baccalauréat para o curso académico 2017/2018.
 • RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula a incorporación e impartición do programa de dobre titulación de Bacharelato e Baccalauréat -Bachibac- nos centros educativos sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2018/19. (DOG, 28/05/18).
8.3. Centros autorizados para a impartición do programa Bachibac
 • RESOLUCIÓN do 9 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula a incorporación ao programa de dobre titulación de Bacharelato e Baccalauréat -Bachibac- en centros educativos sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2017/18. (DOG, 19/06/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 21 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a listaxe definitiva de centros admitidos no programa de dobre titulación de Bacharelato e Baccalauréat -Bachibac- para o curso 2017/18. (DOG, 10/08/17). Ligazón

II.LEXISLACIÓN COMPLEMENTARIA

1. CONVOCATORIAS DE PROBAS LIBRES PARA OBTENCIÓN DO TÍTULO DE BACHAREL

 • RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización. (DOG, 07/06/12).
 • RESOLUCIÓN do 21 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización. (DOG, 01/02/13).
 • RESOLUCIÓN do 24 de xaneiro de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización. (DOG, 10/02/14).
 • RESOLUCIÓN do 14 de xaneiro de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización. (DOG, 21/01/15).
 • RESOLUCIÓN do 13 de xaneiro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización. (DOG, 28/01/16).
 • RESOLUCIÓN do 31 de xaneiro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización. (DOG, 09/02/17).
 • RESOLUCIÓN do 9 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para á súa realización. (DOG, 23/01/18).
 • RESOLUCIÓN do 10 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización. (DOG, 30/01/19).
 • RESOLUCIÓN do 15 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización, (DOG, 24/02/2021).

2.PREMIOS NACIONAIS E EXTRAORDINARIOS

 2.1. PREMIOS NACIONAIS
 • RESOLUCIÓN do 29 de febreiro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden os Premios Nacionais de Bacharelato correspondentes ao curso 2010/2011. (BOE, 19/03/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 22 de novembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan os Premios Nacionais de Bacharelato correspondentes ao curso 2011-2012. (BOE, 01/12/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 23 de agosto de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan os Premios Extraordinarios de Bacharelato correspondentes ao curso 2011-2012 (BOE 01/09/2012).
 • RESOLUCIÓN do 25 de marzo de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden os Premios Nacionais de Educación no ensino non universitario, na categoría de rendemento académico dos alumnos, correspondentes a Bacharelato do curso 2012/2013, convocados por Resolución de 29 de xullo de 2013. (BOE, 02/04/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 5 de marzo de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden os Premios Nacionais de Educación na ensinanza non universitaria, na categoría de rendemento académico do alumnado, correspondentes a Bacharelato do curso 2013/2014, convocados por Resolución do 4 de setembro de 2014. (BOE, 13/03/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 11 de abril de 2016, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden os Premios Nacionais de Educación no ensino non universitario, na categoría de rendemento académico do alumnado, correspondentes a Bacharelato do curso 2014/2015, convocados por Resolución do 9 de outubro de 2015. (BOE, 17/05/16). Ligazón
 • EXTRACTO da Resolución do 17 de outubro de 2016, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan os Premios Nacionais de Educación no ensino non universitario correspondentes ao curso 2015-2016, na categoría de rendemento académico do alumnado, na modalidade de Bachillerato. (BOE, 24/10/16). Ligazón. 
 • ORDE ECD/482/2018, de 4 de maio, pola que se regulan os Premios Nacionais de Bacharelato. (BOE, 11/05/18).
2.2. PREMIOS EXTRAORDINARIOS

2.2.1. Curso 2011-2012

 • ORDE do 2 de maio de 2012 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2011-2012. 07/05/12. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 14 de maio de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar aos membros e a facer pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas para a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2011-2012, e se ditan instrucións para a realización das probas correspondentes. (DOG, 25/05/12). Ligazón
 • ORDE do 23 de agosto de 2012 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2011-2012 convocados pola Orde do 2 de maio de 2012 (Diario Oficial de Galicia do 7 de maio). (DOG, 31/08/12). Corrección de erros, (DOG, 26/09/12). Ligazón

2.2.2. Curso 2012-2013

 • ORDE do 22 de abril de 2013 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2012/13. (DOG, 30/04/13). Ligazón

 • RESOLUCIÓN do 30 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e facer pública a composición do tribunal que deberá elaborar, supervisar e avaliar as probas para a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2012/13 e se ditan instrucións para a realización das probas correspondentes. (DOG, 07/06/13). Ligazón
 • ORDE do 17 de setembro de 2013 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2012/13 convocados pola Orde do 22 de abril de 2013 (DOG do 30 de abril). (DOG, 24/09/13). Ligazón

2.2.3. Curso 2013-2014

 • ORDE do 12 de xuño de 2014 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2013/14. (DOG, 20/06/14). Ligazón
 • ORDE do 20 de xuño de 2014 pola que se corrixen erros da Orde do 12 de xuño de 2014 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2013/14. (DOG, 25/06/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 28 de xullo de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e facer pública a composición do tribunal que deberá elaborar, supervisar e avaliar as probas para a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2013/14, e se ditan instrucións para a realización das probas correspondentes. (DOG, 07/08/14). Ligazón
 • ORDE do 7 de outubro de 2014 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2013/14 convocados pola Orde do 12 de xuño de 2014 (Diario Oficial de Galicia do 20 de xuño). (DOG, 17/10/14). Ligazón

2.2.4. Curso 2014-2015

 • ORDE do 28 de maio de 2015 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2014/15. (DOG, 11/06/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 10 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e facer pública a composición do tribunal que deberá elaborar, supervisar e avaliar as probas para a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2014/15, e se ditan instrucións para a realización das probas correspondentes. (DOG, 29/07/15). Ligazón
 • ORDE do 16 de outubro de 2015 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2014/15 convocados pola Orde do 28 de maio de 2015 (Diario Oficial de Galicia do 11 de xuño). (DOG, 28/10/15). Ligazón

2.2.5. Curso 2015-2016

 • ORDE do 11 de abril de 2016 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2015/16. (DOG, 26/04/16). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 11 de abril de 2016 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2015/16. (DOG, 26/04/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 23 de xuño de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e facer pública a composición do tribunal que deberá elaborar, supervisar e avaliar as probas para a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2015/16, e se ditan instrucións para a realización das probas correspondentes. (DOG, 06/07/16). Ligazón
 • ORDE do 14 de outubro de 2016 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2015/16 convocados pola Orde do 11 de abril de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 26 de abril). (DOG, 24/10/16). Ligazón

2.2.6. Curso 2016-2017

 • ORDE do 24 de abril de 2017 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2016/17. (DOG, 04/05/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 12 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e facer pública a composición do tribunal que deberá elaborar, supervisar e avaliar as probas para a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2016/17, e se ditan instrucións para a realización das probas correspondentes. (DOG, 26/05/17). Ligazón
 • ORDE do 25 de setembro de 2017 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2016/17 convocados pola Orde do 24 de abril de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 4 de maio). (DOG, 13/10/17). Ligazón

2.2.7. Curso 2017-2018

 • ORDE do 27 de febreiro de 2018 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2017/18. (DOG, 15/03/18).
 • EXTRACTO da Orde do 27 de febreiro de 2018 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2017/18. (DOG, 15/03/18).
 • 18, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se designan os membros e se fai pública a composición do tribunal que deberá elaborar, supervisar e avaliar as probas para a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2017/18, e se ditan instrucións para a realización das probas correspondentes. (DOG, 30/04/18).
 • ORDE do 26 de setembro de 2018 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2017/18 convocados pola Orde do 27 de febreiro de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 15 de marzo). (DOG, 04/10/18).

2.2.8. Curso 2018-2019

 • ORDE do 28 de marzo de 2019 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2018/19. (DOG, 11/04/19).
 • RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e facer pública a composición do tribunal que deberá elaborar, supervisar e avaliar a proba para a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2018/19, e se ditan instrucións para a realización da proba correspondente. (DOG, 24/05/19).
 • ORDE do 30 de agosto de 2019 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2018/19 convocados pola Orde do 28 de marzo de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 11 de abril). (DOG, 05/09/19).

2.2.9. Curso 2019-2020

 • ORDE do 8 de xullo de 2020 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2019/20. (DOG, 22/07/2020).
 • RESOLUCIÓN do 30 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se designan os membros e se fai pública a composición do tribunal que elaborará, supervisará e avaliará a proba para a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2019/20, e se ditan instrucións para a realización da proba correspondente. (DOG, 10/08/2020).
 • ORDE do 2 de novembro de 2020 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2019/20 convocados pola Orde do 8 de xullo de 2020 (Diario Oficial de Galicia do 22 de xullo). (DOG, 10/11/20/20).

2.2.10. Curso 2020-2021

 • ORDE do 9 de abril de 2021 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2020/21 (código de procedemento ED311A). (DOG, 22/04/2021).
 • RESOLUCIÓN do 24 de maio de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se designan os membros e se fai pública a composición do tribunal que elaborará, supervisará e avaliará a proba para a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2020/21, e se ditan instrucións para a realización da proba correspondente. (DOG, 02/06/2021).
 • ORDE do 15 de setembro de 2021 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2020/21, convocados pola Orde do 9 de abril de 2021, (DOG, 27/09/2021).

2.2.11. Curso 2021-2022

 • ORDE do 31 de marzo de 2022 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2021/22, (DOG, 25/04/2022).
 • ORDE do 27 de setembro de 2022 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2021/22, convocados pola Orde do 31 de marzo de 2022 (Diario Oficial de Galicia número 78, do 25 de abril). (DOG, 07/10/2022).

2.2.12. Curso 2022-2023

 • ORDE do 20 de marzo de 2023 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2022/23, (DOG, 03/04/2023).

3. ACCESO Á UNIVERSIDADE

 • RESOLUCIÓN do 3 de marzo de 2014, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se modifican os anexos I e IV da Orde EDU/1161/2010, de 4 de maio, pola que se establece o procedemento para o acceso á Universidade española por parte dos estudantes procedentes de sistemas educativos aos que é de aplicación o artigo 38.5 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. (BOE, 10/03/14).
 • REAL DECRETO 412/2014, do 6 de xuño, polo que se establece a normativa básica dos procedementos de admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de Grao. (BOE, 07/06/14). Derroga o Real Decreto 1892/2008, do 14 de novembro, (BOE, 24/11/08).
 • ORDE do 8 de abril de 2015 pola que nomean os membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e se publican os parámetros de ponderación das materias da fase específica da proba de acceso á universidade no curso 2015/16 para as ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia. (DOG, 21/04/15).
 • ORDE ECD/1941/2016, do 22 de decembro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade, as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificacións obtidas, para o curso 2016/2017. (BOE, 23/12/16). Ligazón. Corrección de erros, (BOE, 13/02/17).
 • RESOLUCIÓN conxunta do 21 de febreiro de 2017, da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2016/17, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2017/18. (DOG, 27/03/17).
 • RESOLUCIÓN do 24 de maio de 2017 pola que se nomean os membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e se publican os parámetros de ponderación das materias de opción e troncais de modalidade da proba de avaliación do bacharelato para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia para o curso 2017/18. (DOG, 31/05/17).
 • ORDE ECD/42/2018, de 25 de xaneiro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade, as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificacións obtidas, para o curso 2017/2018. (BOE, 26/01/18). Corrección de erros, (BOE, 07/02/18).
 • RESOLUCIÓN do 27 de marzo de 2018, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2017/18, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) para o curso 2018/19. (DOG, 16/04/18).
 • RESOLUCIÓN do 19 de abril de 2018 pola que se nomean os membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e se publican os parámetros de ponderación das materias troncais de modalidade e das materias de opción da proba de avaliación do bacharelato para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia para o curso 2018/19. (DOG, 08/05/18).
 • ORDE PCI/12/2019, do 14 de xaneiro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade, e as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificacións obtidas no curso 2018-2019. (BOE, 15/01/19).
 • RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2019, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2018/19, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2019/20. (DOG, 21/02/19).
 • RESOLUCIÓN do 22 de febreiro de 2019, da Subsecretaría, pola que se publica a Resolución do 7 febreiro de 2019, conxunta da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional e a Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desenvovemento e Innovación, pola que se establecen as adaptacións da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade ás necesidades e situación dos centros españois situados no exterior do territorio nacional, os programas educativos no exterior, os programas internacionais, os alumnos procedentes de sistemas educativos estranxeiros e as ensinanzas a distancia, para o curso 2018-2019. (BOE, 23/02/19).
 • RESOLUCIÓN do 13 de maio de 2019 pola que se nomean os membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e se publican os parámetros de ponderación de materias troncais de modalidade e materias de opción da proba de avaliación de bacharelato para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia para o curso 2019/20. (DOG, 27/05/19).
 • RESOLUCIÓN do 11 de maio de 2020 pola que se nomean os membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e se publican os parámetros de ponderación de materias troncais de modalidade e materias de opción da proba de avaliación de bacharelato para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia para o curso 2020/21. (DOG, 03/06/2020).
 • ORDE PCM/139/2020, do 17 de febreiro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade, e as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificacións obtidas no curso 2019-2020. (BOE, 19/02/2020). Modificada pola Orde PCM/362/2020, do 22 de abril.
 • RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2020, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2019/20, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2020/21. (DOG, 09/03/2020). Modificada polaResolución do 28 de abril de 2020, (DOG, 06/05/2020).
 • ORDE PCM/362/2020, do 22 de abril, pola que se modifica a Orde PCM/139/2020, do 17 de febreiro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade, e as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificacións obtidas no curso 2019-2020. (BOE, 23/04/2020).
 • RESOLUCIÓN do 28 de abril de 2020, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se modifica a Resolución do 26 de febreiro de 2020 pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2019/20, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2020/21. (DOG, 06/05/2020).
 • RESOLUCIÓN do 30 de xuño de 2020, da Subsecretaría, pola que se publica a Resolución do 25 de xuño de 2020, conxunta da Secretaría de Estado de Educación e a Secretaría Xeral de Universidades, pola que, como consecuencia da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, se establecen novas adaptacións da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade ás necesidades e situación dos centros españois situados no exterior do territorio nacional, os programas educativos no exterior, os programas internacionais, o alumnado procedente de sistemas educativos estranxeiros e os ensinos a distancia, no curso 2019-2020. (BOE, 02/07/2020).
 • ORDE PCM/2/2021, do 11 de xaneiro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade, e as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificacións obtidas, no curso 2020-2021. (BOE, 13/01/2021).
 • RESOLUCIÓN do 10 de febreiro de 2021, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para realizar, dentro do curso 2020/21, a avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) no curso 2021/22. (DOG, 24/02/2021).
 • RESOLUCIÓN do 10 de abril de 2021, da Subsecretaría, pola que se publica a Resolución do 7 de abril de 2021, conxunta da Secretaría de Estado de Educación e da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se establecen as adaptacións da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade ás necesidades e situación dos centros españois situados no exterior do territorio nacional, os programas educativos no exterior, os programas internacionais, o alumnado procedente de sistemas educativos estranxeiros e os ensinos a distancia, no curso 2020-2021. (BOE, 15/04/2021).
 • ORDE PCM/58/2022, do 2 de febreiro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de Bacharelato para o acceso á universidade, e as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificacións obtidas, no curso 2021-2022. (BOE, 04/02/2022).
 • RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2022, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para realizar, dentro do curso 2021/22, a avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) no curso 2022/23. (DOG, 22/02/2022).
 • RESOLUCIÓN do 13 de febreiro de 2023, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2022/23, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2023/24. (DOG, 21/02/2023).