Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

7.- Educación Secundaria Obrigatoria

 

OBSERVACIÓN: Este Capítulo actualiza o publicado no Manual Lexislativo do Ensino non Universitario Galego, 4ª edición, do ano 2011. Para consultar as disposicións sen enlaces é necesario ir á páxina que se indica, ou CD se é o caso, do propio Manual Lexislativo.

I. LEXISLACIÓN BÁSICA

1. A “ESO” NA LOE/LOMCE E NO CALENDARIO DE APLICACIÓN

 • LOE/LOMCE: Artigos 22º a 31º, 94º, disposición adicional 7ª.b), disposición transitoria primeira e disposición final quinta, esta última da LOMCE segundo a redacción dada polo Real Decreto-Lei 5/2016, do 9 de decembro. (Texto refundido) .
 • REAL DECRETO 806/2006, do 30 de xuño, polo que se establece o calendario de aplicación da nova ordenación do sistema educativo (BOE, 14/07/06). Artigos 8º ao 14º.
 • REAL DECRETO 881/2012, do 1 de xuño, de modificación da disposición adicional primeira do Real Decreto 1146/2011, de 29 de xullo, sobre o calendario de implantación do réxime de Ensinanza Secundaria Obrigatoria. (BOE, 02/06/12).
 • REAL DECRETO-LEI 5/2016, do 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario de implantación da Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. (BOE, 10/12/16). Establece que a avaliación de Educación Secundaria Obrigatoria recollida no artigo 29º da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, será considerada muestral e terá finalidade diagnóstica.

2. CURRÍCULO e ORDENACIÓN DA ESO

2.1. CURRÍCULO BÁSICO
 • REAL DECRETO 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato. (BOE, 03/01/15).  Derrogado polo Real Decreto 217/2022, do 29 de marzo en todo no que se refira a Educación Secundaria Obrigatoria.
 • REAL DECRETO 217/2022, do 29 de marzo, polo que se establece a ordenación e as ensinanzas mínimas da Educación Secundaria Obrigatoria. (BOE, 30/03/2022). Corrección de erros , (BOE, 09/04/2022).
 • ORDE ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. (BOE, 29/01/15). Derrogada polo Real Decreto 243/2022, do 5 de abril.
2.2. CURRÍCULO ESPECÍFICO DE GALICIA
 • DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 29/06/15). Derrogado polo Decreto 156/2022, do 15 de setembro, aínda que seguirá sendo de aplicación nos cursos segundo e cuarto durante o curso académico 2022/23.
 • DECRETO 156/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 26/09/2022).
2.3. MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN
 • ORDE do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta. (DOG, 21/07/15). Derroga a Orde do 25 de xuño de 2008, a Orde do 23 de setembro de 2008 e a Orde do 23 de xuño de 2009 todas elas referidas as materias optativas do bacharelato.
 • ORDE do 13 de xullo de 2016 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta. (DOG, 04/08/16).
 • ORDE do 3 de agosto de 2017 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes na etapa de educación secundaria obrigatoria, e se regula o seu currículo e a súa oferta. (DOG, 18/08/17).
 • ORDE do 7 de agosto de 2018 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta. (DOG, 30/08/18).
2.4. IMPLANTACIÓN E DESENVOLVEMENTO DO CURRÍCULO
 • ORDE do 6 de setembro de 2007 pola que se desenvolve a implantación da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 12/09/07). Corrección de erros, (DOG, 24/09/07). Modificada pola Orde do 23 de xuño de 2008, (DOG, 24/06/08).
 • RESOLUCIÓN do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2019/20, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 11/06/19). Corrección de erros, (DOG, 20/06/19).
 • Para lexislación de cursos anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.
2.5. CURRÍCULOS DE ENSINANZAS RELIXIOSAS
 • RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o currículo da ensinanza de Relixión Católica da Educación Primaria e da Educación Secundaria Obrigatoria. (BOE, 24/02/15). Corrección de erros, (BOE, 31/07/15). Sen efecto a partir da publicación da Resolución do 21 de xuño de 2022.
 • RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2022, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se publican os currículos das ensinanzas de relixión católica correspondentes a Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato. (BOE, 24/06/2022).
 • RESOLUCIÓN do 23 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o currículo da materia Relixión Evanxélica en Educación Secundaria Obrigatoria. (BOE, 30/07/15).
 • RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publican os currículos da materia de Relixión Islámica en Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato. (BOE, 18/03/16). Sen efecto a partir da publicación da Resolución do 16 de setembro de 2022.
 • RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2022, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se publican os currículos da ensinanza de relixión islámica correspondentes a Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato. (BOE, 22/09/2022).

3. ORGANIZACIÓN, AVALIACIÓN, PROMOCIÓN E TITULACIÓN

3.1. ORGANIZACIÓN E HORARIO
 • ARTIGO 12º e seguintes do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 29/06/15). Derrogado polo Decreto 156/2022, do 15 de setembro, aínda que seguirá sendo de aplicación nos cursos segundo e cuarto durante o curso académico 2022/23.
 • ARTIGO 15º e Anexo IV do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 29/06/15).Derrogado polo Decreto 156/2022, do 15 de setembro, aínda que seguirá sendo de aplicación nos cursos segundo e cuarto durante o curso académico 2022/23. 
3.1.1. INSTRUCIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO NO CURSO 2021/2022.
 • RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021/22. (DOG, 30/06/2021).
3.1.2. INSTRUCIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO NO CURSO 2022/2023.
 • RESOLUCIÓN do 26 de maio de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2022/23. (DOG, 20/06/2022).
3.1.3. ACLARACIÓNS PARA A ORGANIZACIÓN DO FINAL DE CURSO 2022-2023
 • ACLARACIÓNS da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa relativas á organización do final de curso 2022-2023 para as etapas de ESO e de bacharelato.
3.2. AVALIACIÓN
3.2.1. Lexislación específica
 • CIRCULAR Nº 1/1997, do 3 de marzo, da Dirección Xeral de Centros e Inspección educativa sobre información ós pais separados ou divorciados dos resultados da avaliación dos seus fillos. Véxase na páxina 22 do Manual Lexislativo.
 • ORDE ECI/1845/2007, do 19 de xuño, pola que se establecen os elementos dos documentos básicos de avaliación da educación básica regulada pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, así como os requisitos formais derivados do proceso de avaliación que son precisos para garantir a mobilidade do alumnado. (BOE, 22/06/07). Modificada o seu artigo 4.2, pola Orde ECD/2000/2012, do 13 de setembro, (BOE, 24/09/12).
 • ORDE do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 07/01/08). Corrección de erros, (DOG, 08/02/08). Modificada pola Orde do 23 de xuño de 2008, (DOG, 24/06/08).
 • ORDE do 23 de xuño de 2008 pola que se modifica a do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 24/06/08).
 • ARTIGO 2º da Orde EDU/2395/2009, de 9 de setembro, pola que se regula a promoción dun curso incompleto do sistema educativo definido pola Lei Orgánica 1/1990, de 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, a outro da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. (BOE, 12/09/09).
 • LOMCE: Disposición final quinta segundo a modificación introducida polo Real Decreto-Lei 5/2016, do 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario de implantación da Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. (BOE, 10/12/16). Establece que a avaliación de Educación Secundaria Obrigatoria recollida no artigo 29 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, será considerada muestral e terá finalidade diagnóstica.
 • ARTIGO 21º e seguintes do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 29/06/15). Derrogado polo Decreto 156/2022, do 15 de setembro, aínda que seguirá sendo de aplicación nos cursos segundo e cuarto durante o curso académico 2022/23.
 • REXISTRO electrónico dos documentos de avaliación: Disposición adicional segunda da Orde do 25 de xuño de 2009. (DOG, 10/07/09).
 • GUÍA sobre as avaliacións de Educación Primaria e ESO.
 • ORDE do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato. (DOG, 11/03/2021).
 • CIRCULAR 2/2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se precisan aspectos da Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación… (Modelos orientativos).
 • CIRCULAR 1/2022 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se precisan aspectos da Orde do 2 de marzo de 2021.
 • INSTRUCIÓN 2/2023 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa pola que se precisan aspectos da Orde do 2 de marzo de 2021 para o curso 2022-2023.
 • REAL DECRETO 984/2021, do 16 de novembro, polo que se regulan a avaliación e a promoción na Educación Primaria, así como a avaliación, a promoción e a titulación na Educación Secundaria Obrigatoria, o Bacharelato e a Formación Profesional. (BOE, 17/11/2021). Derrogado polo Real Decreto 217/2022, do 29 de marzo en todo no que se refira a Educación Secundaria Obrigatoria.
 • ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia. (DOG, 11/02/2022).
 • REAL DECRETO 205/2023, do 28 de marzo, polo que se establecen medidas relativas á transición entre plans de estudos, como consecuencia da aplicación da Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. (BOE, 29/03/2023).
3.2.2. Avaliación final da ESO
 • REAL DECRETO 310/2016, do 29 de xullo, polo que se regulan as avaliacións finais de Educación Secundaria Obrigatoria e de Bacharelato. (BOE, 30/07/16). Derrogada a súa disposición final primeira polo Real Decreto-Lei 5/2016, do 9 de decembro.
 • LOMCE: Disposición final quinta segundo a modificación introducida polo Real Decreto-Lei 5/2016, do 9 de decembro, (BOE, 10/12/16).
 • ORDE EFP/196/2019, do 26 de febreiro, pola que se regulan as probas da avaliación final de Educación Secundaria Obrigatoria, para o curso 2018/2019. (BOE, 28/02/19).
 • RESOLUCIÓN do 16 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación secundaria obrigatoria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso escolar 2018/19. (DOG, 03/05/19).
 • ORDE EFP/196/2019, do 26 de febreiro, pola que se regulan as probas da avaliación final de Educación Secundaria Obrigatoria, para o curso 2018/2019. (BOE, 28/06/19).
 • ORDE EFP/255/2020, do 11 de marzo, pola que se regulan as probas da avaliación final de Educación Secundaria Obrigatoria, para o curso 2019/2020, e modifícase a Orde ECD/65/2018, do 29 de xaneiro, pola que se regulan as probas da avaliación final de Educación Secundaria Obrigatoria, para o curso 2017/2018. (BOE, 19/03/2020).
 • Para lexislación de cursos anteriores, véxase Lexislación complementaria neste mesmo Capítulo.
3.2.3. Dereito do alumnado a unha avaliación obxectiva
 • ARTIGO 21º.5 do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 29/06/15).Derrogado polo Decreto 156/2022, do 15 de setembro, aínda que seguirá sendo de aplicación nos cursos segundo e cuarto durante o curso académico 2022/23. 
 • ARTIGO 37º da Orde ECD/1361/2015, do 3 de xullo, pola que se establece o currículo de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato para o ámbito de xestión do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, e se regula a súa implantación, así como a avaliación continua e determinados aspectos organizativos das etapas. (BOE, 09/07/15). (Norma de aplicación con carácter supletorio na Comunidade Autónoma de Galicia).
3.3. PROMOCIÓN
 • ARTIGO 6º da Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG. 07/01/08). Modificada pola Orde do 23 de xuño de 2008, (DOG, 24/06/08).
 • LOE/LOMCE: Artigo 28º.
 • ARTIGO 23º do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 29/06/15).Derrogado polo Decreto 156/2022, do 15 de setembro, aínda que seguirá sendo de aplicación nos cursos segundo e cuarto durante o curso académico 2022/23. 
3.4. TITULACIÓN DA ESO E/OU CERTIFICADO OFICIAL DE ESTUDOS
3.4.1. Titulación da Educación Secundaria Obrigatoria
 • ARTIGO 7º da Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 07/01/08).
 • REAL DECRETO 1850/2009, do 4 de decembro, sobre expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes as ensinanzas establecidas pola Lei Orgánica 2/2006 de 3 de maio, de Educación. (BOE, 22/12/09). Corrección de erros, (BOE, 23/12/09).
 • LOE/LOMCE: Artigo 31.
 • ARTIGO 24 do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 29/06/15). Derrogado polo Decreto 156/2022, do 15 de setembro, aínda que seguirá sendo de aplicación nos cursos segundo e cuarto durante o curso académico 2022/23.
 • REAL DECRETO 1058/2015, do 20 de novembro, polo que se regulan as características xerais das probas da avaliación final de Educación Primaria establecida na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. (BOE, 28/11/15). A disposición transitoria única regula a obtención do título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria polos titulados en Formación Profesional Básica nos cursos 2015/16 ou 2016/17.
 • REAL DECRETO 562/2017, do 2 de xuño, polo que se regulan as condicións para a obtención dos títulos de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria e de Bacharelato, de acordo co disposto no Real Decreto-lei 5/2016, do 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario de implantación da Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. (BOE, 03/06/17).
 • RESOLUCIÓN do 9 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a adopción das medidas necesarias para a aplicación do disposto no Real Decreto 562/2017, de 2 de xuño, polo que se regulan as condicións para a obtención do título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria.
 • MODELO do Consello Orientador de Educación Secundaria Obrigatoria.
3.4.2. Probas libres para obtención do título de ESO
 • Regulación e convocatorias: Véxase o Capítulo X desta web (Educación das persoas adultas).
3.4.3. Certificado oficial de estudos sen obter o título de Graduado en ESO
 • ORDE ECD/2000/2012, do 13 de setembro, pola que se regula o certificado oficial de estudos obrigatorios para os alumnos que finalicen os estudos correspondentes á educación básica sen obter o título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria, e se modifican a Orde ECI/1845/2007, do 19 de xuño, pola que se establecen os elementos dos documentos básicos de avaliación da educación básica regulada pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, así como os requisitos formais derivados do proceso de avaliación que son precisos para garantir a mobilidade do alumnado, e a Orde ECI/2572/2007, do 4 de setembro, sobre avaliación en Educación Secundaria Obrigatoria. (BOE, 24/09/12). Corrección de erros, (BOE, 07/11/12).

4. TÍTULOS, VALIDACIÓNS, HOMOLOGACIÓNS E EQUIVALENCIAS

 • VÉXASE o Capítulo 29 desta web.

5. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

5.1. NORMATIVA ESPECÍFICA
 • CIRCULAR nº 9/1999, do 1 de setembro, da Dirección Xeral de Ordenación Educativa e Formación Profesional pola que se dictan instruccións para a atención á diversidade na educación secundaria obrigatoria. Véxase na páxina 223 do Manual Lexislativo.
 • LOE/LOMCE: Artigo 71º e seguintes.
 • PUNTO 8 da Orde do 6 de setembro de 2007 pola que se desenvolve a implantación da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 12/09/07).
 • CIRCULAR 8/2009 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan algunhas medidas de atención á diversidade para o alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria.Véxase na páxina 228 do Manual Lexislativo.
 • ARTIGOS 34º-36º do Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación, (DOG, 21/12/11).
 • ARTIGOS 7º, 16º e seguintes do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 29/06/15). Derrogado polo Decreto 156/2022, do 15 de setembro, aínda que seguirá sendo de aplicación nos cursos segundo e cuarto durante o curso académico 2022/23.
 • VÉXASE a lexislación xeral de Atención á Diversidade no Capítulo II desta web.
5.2. AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA E ADAPTACIÓNS CURRICULARES
5.2.1. Adaptacións curriculares
 • ORDE do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do currículo nas ensinanzas de réxime xeral. (DOG, 07/11/95). Derrogada pola Orde do 8 de setembro de 2021, (DOG, 26/10/2021).
 • ARTIGO 7º.4. do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 29/06/15).Derrogado polo Decreto 156/2022, do 15 de setembro, aínda que seguirá sendo de aplicación nos cursos segundo e cuarto durante o curso académico 2022/23. 
 • PARA maior información, véxase o Capítulo II desta web.
5.2.2. Avaliación psicopedagóxica
 • ORDE do 31 de outubro de 1996 pola que se regula a avaliación psicopedagóxica dos alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais que cursan as ensinanzas de réxime xeral, e se establece o procedemento e os criterios para a realización do dictame de escolarización. (DOG, 19/12/96). Derrogada pola Orde do 8 de setembro de 2021, (DOG, 26/10/2021).
 • ARTIGOS 34º e seguintes do Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación. (DOG, 21/12/11).

6. ORGANIZACIÓN ACADÉMICA

6.1. REGULAMENTOS ORGÁNICOS E DESENVOLVEMENTO
 • DECRETO 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria. (DOG, 09/08/96). Corrección de erros, (DOG, 30/08/96)  e modificado polos  decretos 120/1998 e  7/1999 e 29/2007, do 8 de marzo. Véxase texto refundido na páxina 690 do Manual Lexislativo.
 • ORDE do 1 de agosto de 1997 pola que se dictan instruccións para o desenvolvemento do Decreto 324/19 96 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria e se establece a súa organización e funcionamento. (DOG, 02/09/97). Modificada pola Orde do 28 de xuño de 2010, (DOG, 06/07/10) e pola Orde 7 de abril de 2008, (DOG, 23/04/08).. Véxase texto refundido na páxina 705 do Manual Lexislativo.
 • DECRETO 7/1999, do 7 de xaneiro, polo que se aproba o ROC dos centros integrados. (DOG, 26/01/99). Véxase texto refundido na páxina 716 do Manual Lexislativo
 • ORDE do 3 de outubro de 2000 pola que se desenvolve o ROC dos centros públicos integrados. (DOG, 02/11/00). Modificada pola Orde do 28 de xuño de 2010, (DOG, 06/07/10). Véxase texto refundido na páxina 736 do Manual Lexislativo.
 • ORDE do 28 de xuño de 2010 pola que se modifican parcialmente as ordes do 1 de agosto de 1997,  do 22 de xullo de 1997,  e do 3 de outubro de 2000, (DOG, 06/07/10).
6.2. PROGRAMACIÓNS DOCENTES
 • ORIENTACIÓNS da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, do 28 de xaneiro de 2009, sobre os aspectos a incluír nas programacións docentes. Véxase a páxina 750 do Manual Lexislativo. 
 • ARTIGO 29 da RESOLUCIÓN do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2019/20, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 11/06/19). Corrección de erros, (DOG, 20/06/19).
6.3. REQUISITOS MÍNIMOS DOS CENTROS
 • ARTIGO 14º da Lei Orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación. (BOE, 04/07/85).
 • REAL DECRETO 132/2010, do 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan as ensinanzas do segundo ciclo da educación infantil, a educación primaria e a educación secundaria. (BOE, 12/03/10).
6.4. ALUMNADO
6.4.1. Incorporación a un curso da ESO ou do Bacharelato
 • ORDE ECD/462/2016, do 31 de marzo, pola que se regula o procedemento de incorporación do alumnado a un curso de Educación Secundaria Obrigatoria ou de Bacharelato do sistema educativo definido pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, con materias non superadas do currículo anterior a súa implantación. (BOE, 05/04/16).
6.4.2. Promoción da LOXSE á LOE
 • ORDE EDU/2395/2009, do 9 de setembro, pola que se regula a promoción dun curso incompleto do sistema educativo definido pola Lei Orgánica 1/1990, de 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, a outro da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. (BOE, 12/09/09).
6.4.3. Escolarización e admisión
 • PUNTO 4 da Orde do 6 de setembro de 2007 pola que se desenvolve a implantación da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 12/09/07).
 • VÉXASE lexislación específica no Capítulo I desta web.

7. LEXISLACIÓN VARIA

7.1. PREMIOS AO ESFORZO PERSOAL E AO RENDEMENTO ACADÉMICO
7.1.1. Ao rendemento académico
 • ORDE do 23 de maio de 2022 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2021/22. (DOG, 30/05/2022).
 • ORDE do 26 de outubro de 2022 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2021/22, convocados pola Orde do 23 de maio de 2022 (DOG, 07/11/2022). 
 • ORDE do 31 de marzo de 2023 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2022/23, (DOG, 14/04/2023).
 • Para lexislación anterior, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.
7.2.2. Ao esforzo e á superación persoal
 • ORDE do 29 de xuño de 2022 pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2021/22. (DOG, 11/07/2021).
 • ORDE do 7 de decembro de 2022 pola que se publica a concesión dos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2021/22, convocados pola Orde do 29 de xuño de 2022, (dog, 20/12/2022).
 • Para lexislación anterior, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.
7.2. EDUCACIÓN PARA AS PERSOAS ADULTAS
7.3 FONDO SOCIAL EUROPEO 2014-2020
 • PROGRAMAS de mellora da aprendizaxe e do rendemento.
7.4. CONVENIOS
 • RESOLUCIÓN do 4 de febreiro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma de Galicia, polo que se articula o financiamento por parte do Ministerio e o cofinanciamento por parte do Fondo Social Europeo da implantación de Formación Profesional Básica e da anticipación da elección e novos itinerarios nos cursos 3º e 4º da Educación Secundaria Obrigatoria, introducidas pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. (BOE, 23/02/15).

II.LEXISLACIÓN COMPLEMENTARIA

 

1. IMPLANTACIÓN E DESENVOLVEMENTO DO CURRÍCULO

 • RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015/16 para a implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 29/07/15).
 • RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a implantación, no curso académico 2016/17, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, (DOG, 01/08/16).
 • RESOLUCIÓN do 20 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2017/18, do currículo establecidono Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 08/08/17).
 • RESOLUCIÓN do 11 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2018/19, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 22/05/18).
 • RESOLUCIÓN do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2019/20, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 11/06/19). Corrección de erros, (DOG, 20/06/19).

2. AVALIACIÓN FINAL DA ESO

 • ORDE ECD/393/2017, do 4 de maio, pola que se regulan as probas da avaliación final de Educación Secundaria Obrigatoria, para o curso 2016/2017. (BOE, 06/05/17).
 • RESOLUCIÓN do 8 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación secundaria obrigatoria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso escolar 2016/17. (DOG, 16/05/17).
 • ORDE ECD/65/2018, de 29 de xaneiro, pola que se regulan as probas da avaliación final de Educación Secundaria Obrigatoria, para o curso 2017/2018. (BOE, 30/01/18). Corrixida pola Orde ECD/93/2018, de 1 de febreiro, (BOE, 03/02/18).
 • RESOLUCIÓN do 12 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación secundaria obrigatoria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso escolar 2017/18. (DOG, 26/04/18).
 • ORDE EFP/196/2019, do 26 de febreiro, pola que se regulan as probas da avaliación final de Educación Secundaria Obrigatoria, para o curso 2018/2019. (BOE, 28/02/19).
 • RESOLUCIÓN do 16 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación secundaria obrigatoria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso escolar 2018/19. (DOG, 03/05/19).
 • ORDE EFP/196/2019, do 26 de febreiro, pola que se regulan as probas da avaliación final de Educación Secundaria Obrigatoria, para o curso 2018/2019. (BOE, 28/06/19).

3. CONVOCATORIAS DE PROBAS LIBRES PARA  OBTENCIÓN DO TÍTULO DE ESO

4. PREMIOS DE ESO

4.1. AO ESFORZO E Á SUPERACIÓN PERSOAL
4.1.1. Curso 2011-2012
 • ORDE do 3 de agosto de 2012 pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2011/12. (DOG, 13/08/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 1 de outubro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e a facer pública a composición da comisión de selección que supervisará e valorará as solicitudes dos aspirantes aos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2011/12. (DOG, 11/10/12). Ligazón
 • ORDE do 21 de decembro de 2012 pola que se publica a concesión dos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2011-2012, convocados pola Orde do 3 de agosto de 2012 (Diario Oficial de Galicia do 13 de agosto). (DOG, 04/01/13). Ligazón
 • ORDE do 24 de xullo de 2015 pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2014/15. (DOG, 21/08/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 1 de outubro de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e facer pública a composición da comisión de selección que supervisará e valorará as solicitudes dos aspirantes aos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2014/15. (DOG, 16/10/15). Ligazón
4.1.2. Curso 2012-2013
 • ORDE do 22 de xullo de 2013 pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2012/13. (DOG, 08/08/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e facer pública a composición da comisión de selección que supervisará e valorará as solicitudes dos aspirantes aos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2012/13. (DOG, 25/09/13). Ligazón

 • ORDE do 20 de decembro de 2013 pola que se publica a concesión dos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2012/2013, convocados pola Orde do 22 de xullo de 2013 (Diario Oficial de Galicia do 8 de agosto). (DOG, 30/12/13). Ligazón
4.1.3. Curso 2013-2014
 • ORDE do 18 de agosto de 2014 pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2013/14. (DOG, 26/08/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 18 de setembro de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e facer pública a composición da comisión de selección que supervisará e valorará as solicitudes dos aspirantes aos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2013/14. (DOG, 01/10/14). Ligazón
 • ORDE do 24 de novembro de 2014 pola que se publica a concesión dos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2013/14, convocados pola Orde do 18 de agosto de 2014 (Diario Oficial de Galicia do 26 de agosto). (DOG, 04/12/14). Ligazón
4.1.4. Curso 2014-2015
 • ORDE do 24 de xullo de 2015 pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2014/15. (DOG, 21/08/15). Ligazón
 • ORDE do 17 de novembro de 2015 pola que se publica a concesión dos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2014/15, convocados pola Orde do 24 de xullo de 2015 (Diario Oficial de Galicia do 21 de agosto). (DOG, 30/11/15). Ligazón
4.1.5. Curso 2015-2016
 • ORDE do 4 de agosto de 2016 pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2015/16. (DOG, 19/08/16). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 4 de agosto de 2016 pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2015/16. (DOG, 19/08/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 21 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e a facer pública a composición da comisión de selección que supervisará e valorará as solicitudes dos aspirantes aos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2015/16. (DOG, 05/10/16). Ligazón
 • ORDE do 28 de novembro de 2016 pola que se conceden os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2015/16, convocados mediante a Orde do 4 de agosto de 2016. (DOG, 13/12/16). Ligazón
4.1.6. Curso 2016-2017
 • ORDE do 21 de xullo de 2017 pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2016/17. (DOG, 07/08/17). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 21 de xullo de 2017 pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2016/17. (DOG, 07/08/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 13 de setembro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se designan os membros e se fai pública a composición da comisión de selección que supervisará e valorará as solicitudes dos aspirantes aos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2016/17. (DOG, 26/09/17). Ligazón
 • ORDE do 30 de novembro de 2017 pola que se conceden os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2016/17, convocados pola Orde do 21 de xullo de 2017. (DOG, 18/12/17). Ligazón
4.1.7. Curso 2017-2018
 • ORDE do 13 de xullo de 2018 pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2017/18. (DOG, 27/07/18).
 • EXTRACTO da Orde do 13 de xullo de 2018 pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2017/18. (DOG, 27/07/18).
 • RESOLUCIÓN do 6 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e facer pública a composición da comisión de selección que valorará os méritos dos candidatos e das candidatas aos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2017/18. (DOG, 19/09/18).
 • ORDE do 29 de novembro de 2018 pola que se conceden os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2017/18, convocados mediante a Orde do 13 de xullo de 2018. (DOG, 11/12/18).
4.1.8. Curso 2018-2019
 • ORDE do 26 de xuño de 2019 pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2018/19 (código de procedemento ED311E). (DOG, 10/07/19).
 • RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se designan os membros e se fai pública a composición da comisión de selección que valorará os méritos das persoas candidatas aos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2018/19. (DOG, 01/08/19).
 • ORDE do 26 de novembro de 2019 pola que se conceden os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2018/19, convocados pola Orde do 26 de xuño de 2019. (DOG, 05/12/19).
4.1.9. Curso 2019-2020
 • ORDE do 27 de agosto de 2020 pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2019/20. (DOG, 08/09/2020).
 • RESOLUCIÓN do 30 de setembro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se procede a designar os membros e facer pública a composición da comisión de selección que valorará os méritos das persoas candidatas aos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2019/20. (DOG, 08/10/2020).
 • ORDE do 2 de decembro de 2020 pola que se conceden os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2019/20, convocados pola Orde do 27 de agosto de 2020 (Diario Oficial de Galicia do 8 de setembro). (DOG, 18/12/2020).
4.1.10. Curso 2020-2021
 • ORDE do 16 de xuño de 2021 pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2020/21, (DOG, 01/07/2021).
 • RESOLUCIÓN do 6 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se designan os membros e se fai pública a composición da Comisión de Selección que valorará os méritos das persoas candidatas aos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2020/21. (DOG, 14/09/2021).
 • ORDE do 15 de novembro de 2021 pola que se publica a concesión dos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2020/21, convocados pola Orde do 16 de xuño de 2021. (DOG, 23/11/2021).
4.2. AO RENDEMENTO ACADÉMICO
4.2.1. Regulación
 • ORDE ECD/1611/2015, do 29 de xullo, pola que se crean e regulan os Premios Nacionais ao rendemento académico do alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria e de Ensinanzas Artísticas Profesionais nos ámbitos de Música, Danza e Artes Plásticas e Deseño. (BOE, 01/08/15). Ligqazón
4.2.2. Curso 2011-2012
 • ORDE do 3 de agosto de 2012 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2011/12. (DOG, 13/08/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 28 de setembro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e facer pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas para a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2011/12, e se ditan instrucións para a realización das probas correspondentes. (DOG, 08/10/12). Ligazón
 • ORDE do 21 de decembro de 2012 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2011-2012, convocados pola Orde do 3 de agosto de 2012 (Diario Oficial de Galicia do 13 de agosto). (DOG, 04/01/13). Ligazón
4.2.3. Curso 2012-2013
 • ORDE do 22 de xullo de 2013 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2012/13. (DOG, 08/08/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e facer pública a composición do tribunal que elaborará, supervisará e avaliará as probas para a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2012/13, e se ditan instrucións para a realización das probas correspondentes. (DOG, 25/09/13). Ligazón
 • ORDE do 20 de decembro de 2013 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2012/2013, convocados pola Orde do 22 de xullo de 2013 (Diario Oficial de Galicia do 8 de agosto). (DOG, 30/12/13). Ligazón
4.2.4. Curso 2013-2014
 • ORDE do 12 de agosto de 2014 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2013/14. (DOG, 20/08/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 4 de setembro de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan os Premios Nacionais de Educación na ensinanza non universitaria correspondentes ao ano 2014, na categoría de rendemento académico do alumnado. (BOE, 15/09/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 18 de setembro de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e facer pública a composición do tribunal que elaborará, supervisará e avaliará as probas para a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2013/14, e se ditan instrucións para a realización das probas correspondentes. (DOG, 01/10/14). Ligazón
 • ORDE do 24 de novembro de 2014 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2013/14, convocados pola Orde do 12 de agosto de 2014 (Diario Oficial de Galicia do 20 de agosto). (DOG, 04/12/14). Ligazón
4.2.5. Curso 2014-2015
 • ORDE do 26 de xuño de 2015 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2014/15. (DOG, 07/07/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 23 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e facer pública a composición do tribunal que elaborará, supervisará e avaliará as probas para a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2014/15, e se ditan instrucións para a realización das probas correspondentes. (DOG, 03/08/15). Ligazón
 • ORDE do 28 de outubro de 2015 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2014/15, convocados pola Orde do 26 de xuño de 2015 (Diario Oficial de Galicia do 7 de xullo). (DOG, 11/11/15). Ligazón
4.2.6. Curso 2015-2016
 • RESOLUCIÓN do 29 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e facer pública a composición do tribunal que elaborará, supervisará e avaliará as probas para a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2015/16, e se ditan instrucións para a realización das probas correspondentes. (DOG, 09/08/16). Ligazón
 • EXTRACTO da Resolución do 17 de outubro de 2016, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan os Premios Nacionais de Educación no ensino non universitario correspondentes ao curso 2015-2016 , na categoría de rendemento académico do alumnado, na modalidade de Educación Secundaria Obligatoria. (BOE, 24/10/16). Ligazón
 • ORDE do 21 de outubro de 2016 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2015/16, convocados pola Orde do 7 de xullo de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 27 de xullo). (DOG, 04/11/16). Ligazón
4.2.7. Curso 2016-2017
 • ORDE do 23 de maio de 2017 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2016/17. (DOG, 07/06/17). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 23 de maio de 2017 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2016/17. (DOG, 07/06/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 3 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se designan os membros e se fai pública a composición do tribunal que elaborará, supervisará e avaliará as probas para a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2016/17, e se ditan instrucións para a realización das probas correspondentes. (DOG, 12/07/17). Ligazón
 • ORDE do 23 de outubro de 2017 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2016/17, convocados pola Orde do 23 de maio de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 7 de xuño). (DOG, 07/11/17). Ligazón
4.2.8. Curso 2017-2018
 • ORDE do 26 de abril de 2018 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2017/18. (DOG, 11/05/18).
 • EXTRACTO da Orde do 26 de abril de 2018 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2017/18. (DOG, 11/05/18).
 • RESOLUCIÓN do 14 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se designan os membros, se fai pública a composición do tribunal que elaborará, supervisará e avaliará as probas para a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2017/18, e se ditan instrucións para a realización das probas correspondentes. (DOG, 28/05/18).
 • ORDE do 26 de outubro de 2018 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2017/18, convocados pola Orde do 26 de abril de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 11 de maio). (DOG, 07/11/18).
4.2.9. Curso 2018-2019
 • ORDE do 20 de maio de 2019 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2018/19. (DOG, 29/05/19).
 • RESOLUCIÓN do 28 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e facer pública a composición do tribunal que elaborará, supervisará e avaliará a proba para a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2018/19, e se ditan instrucións para a realización da proba. (DOG, 17/07/19).
 • ORDE do 4 de novembro de 2019 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2018/19, convocados pola Orde do 20 de maio de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 29 de maio). (DOG, 13/11/19).
4.2.10. Curso 2019-2020
 • ORDE do 13 de xullo de 2020 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2019/20. (DOG, 24/07/2020).
 • RESOLUCIÓN do 30 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se designan os membros e se fai pública a composición do tribunal que elaborará, supervisará e avaliará a proba para a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2019/20, e se ditan instrucións para a realización da proba. (DOG, 10/08/2020).
 • ORDE do 4 de novembro de 2020 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2019/20, convocados pola Orde do 13 de xullo de 2020 (Diario Oficial de Galicia do 24 de xullo). (DOG, 12/11/2020).
4.2.11. Curso 2020-2021
 • ORDE do 25 de maio de 2021 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2020/21. (DOG, 04/06/2120).
 • RESOLUCIÓN do 29 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se designan os membros e se fai pública a composición do tribunal que elaborará, supervisará e avaliará a proba para a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2020/21, e se ditan instrucións para a realización da proba correspondente. (DOG, 07/07/2021).
 • ORDE do 28 de outubro de 2021 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2020/21, convocados pola Orde do 25 de maio de 2021, (DOG, 08/11/2021).