Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

6.- Educación Primaria

OBSERVACIÓN: Este Capítulo actualiza o publicado no Manual Lexislativo do Ensino non Universitario Galego, 4ª edición, do ano 2011. Para consultar as disposicións sen enlaces é necesario ir á páxina que se indica, ou CD se é o caso, do propio Manual Lexislativo.

I. LEXISLACIÓN BÁSICA

1. A EDUCACIÓN PRIMARIA NA LOE/LOMCE E NO CALENDARIO DE APLICACIÓN

 • LOE/LOMCE: Artigos 16º ao 21º, artigo 93º, disposición transitoria décimo terceira e disposición final quinta, esta última segundo a redacción dada polo Real Decreto-Lei 5/2016, do 9 de decembro. Texto refundido.
 • ARTIGOS 5º, 6º e 7º e disposicións transitorias 9ª, 10ª.2 e 16ª Real Decreto 806/2006, do 30 de xuño, polo que se establece o calendario de aplicación da nova ordenación do sistema educativo, establecida pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. (BOE, 14/07/06).
 • REAL DECRETO-LEI 5/2016, do 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario de implantación da Lei Orgánica 8/20103, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. (BOE, 10/12/16). Establece que a avaliación de Educación Primaria recollida no artigo 21 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, será considerada muestral e terá finalidade diagnóstica.

2. CURRÍCULO DA EDUCACIÓN PRIMARIA

2.1. LEXISLACIÓN ESPECÍFICA
 • REAL DECRETO 126/2014, do 28 de febreiro, polo que se establece o currículo básico da Educación Primaria. (BOE, 01/03/14). Derrogado polo Real Decreto 157/2022, do 1 de marzo, (BOE,  02/03/2022).
 • DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 09/09/14). Derrogado polo Decreto 155/2022, do 15 de setembro, aínda que seguirá sendo de aplicación nos cursos segundo, cuarto e sexto, durante o curso académico 2022/23.
 • ORDE ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. (BOE, 29/01/15). Derrogada polo Real Decreto 243/2022, do 5 de abril.
 • REAL DECRETO 157/2022, do 1 de marzo, polo que se establecen a ordenación e as ensinanzas mínimas da Educación Primaria. (BOE, 02/03/2022).
 • DECRETO 155/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 26/09/2022).
2.2. CURRÍCULOS DE ENSINANZAS RELIXIOSAS
 • RESOLUCIÓN do 26 de novembro de 2014, da Dirección Xeral de Avaliación e Formación Profesional, pola que se publica o currículo da área Ensinanza Relixión Islámica da Educación Primaria. (BOE, 11/12/14). Corrección de erros, (BOE, 19/12/14). Sen efecto a partir da publicación da Resolución do 16 de setembro de 2022.
 • RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2022, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se publican os currículos da ensinanza de relixión islámica correspondentes a Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato. (BOE, 22/09/2022).
 • RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o currículo da ensinanza de Relixión Católica da Educación Primaria e da Educación Secundaria Obrigatoria. (BOE, 24/02/15). Corrección de erros, (BOE, 31/07/15). Sen efecto a partir da publicación da Resolución do 21 de xuño de 2022.
 • RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2022, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se publican os currículos das ensinanzas de relixión católica correspondentes a Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato. (BOE, 24/06/2022).
 • RESOLUCIÓN do 3 de xuño de 2015, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o currículo do ensino de Relixión Evanxélica da Educación Primaria. (BOE, 17/06/15).

3. AVALIACIÓN E PROMOCIÓN

3.1. LEXISLACIÓN XERAL
 • CIRCULAR Nº 1/1997, do 3 de marzo, da Dirección Xeral de Centros e Inspección educativa sobre información ós pais separados ou divorciados dos resultados da avaliación dos seus fillos. Véxase na páxina 22 do Manual Lexislativo.
 • ORDE ECI/1845/2007, do 19 de xuño, pola que se establecen os elementos dos documentos básicos de avaliación da educación básica regulada pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, así como os requisitos formais derivados do proceso de avaliación que son precisos para garantir a mobilidade do alumnado. (BOE, 22/06/07). Modificada pola Orde ECD/2000/2012, do 13 de setembro, (BOE, 07/11/12).
 • ARTIGO 12º e seguintes do Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 09/09/14).
 • ORDE ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. (BOE, 29/01/15). Derrogada polo Real Decreto 243/2022, do 5 de abril.
 • ORDE do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 10/06/16). Corrección de erros, (DOG, 17/06/16). Derroga a Orde do 23 de novembro de 2007, (DOG, 30/11/07).
 • REAL DECRETO-LEI 5/2016, do 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario de implantación da Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para mellóraa da calidade educativa. (BOE, 10/12/16). Establece que a avaliación de Educación Primaria recollida no artigo 21 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, será considerada muestral e terá finalidade diagnóstica.
 • REXISTRO electrónico dos documentos de avaliación: Disposición adicional segunda da Orde do 25 de xuño de 2009. (DOG, 10/07/09).
 • PROCEDEMENTO a seguir para realizar a impresión dos historiais académicos do alumnado.
 • GUÍA sobre as avaliacións de Educación Primaria e ESO.
 • ORDE do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato. (DOG, 11/03/2021).
 • CIRCULAR 2/2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se precisan aspectos da Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación… (Modelos orientativos)
 • CIRCULAR 1/2022 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se precisan aspectos da Orde do 2 de marzo de 2021.
 • INSTRUCIÓN 2/2023 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa pola que se precisan aspectos da Orde do 2 de marzo de 2021 para o curso 2022-2023.
 • REAL DECRETO 984/2021, do 16 de novembro, polo que se regulan a avaliación e a promoción na Educación Primaria, así como a avaliación, a promoción e a titulación na Educación Secundaria Obrigatoria, o Bacharelato e a Formación Profesional. (BOE, 17/11/2021). Derrogado o seu capítulo II polo Real Decreto 157/2022, do 1 de marzo, (BOE, 02/03/2022).
 • ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia. (DOG, 11/02/2022).
3.2. AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADA DO ALUMNADO DE TERCEIRO CURSO
3.2.1. Normativa reguladora
 • ARTIGO 20.3 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, modificada pola Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.
 • ARTIGO 12.7 do Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. Derrogado polo Decreto 155/2022, do 15 de setembro, aínda que seguirá sendo de aplicación nos cursos segundo, cuarto e sexto, durante o curso académico 2022/23.
3.2.2. Instrucións para o seu desenvolvemento
 • RESOLUCIÓN do 12 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2018/19. (DOG, 03/05/19).
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para a aplicación e a corrección das probas de avaliación individualizada de terceiro curso  de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia no curo escolar 2018/19.
 • AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADA de terceiro curso de educación primaria Instrucións para a  aplicación da proba. Curso 2018/19.
 • AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADA de terceiro curso de educación primaria.
  Instrucións para o cuestionario do alumnado e das familias. Curso 2018/19.
 • Para cursos anteriores ao 2018-2019, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.
3.3. AVALIACIÓN FINAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
3.3.1. Normativa reguladora
 • ARTIGO 21 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, modificada pola Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.
 • REAL DECRETO 1058/2015, do 20 de novembro, polo que se regulan as características xerais das probas da avaliación final de Educación Primaria establecida na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. (BOE, 28/11/15). Última actualización publicada o 31/10/2019.
 • REAL DECRETO LEI 5/2016, do 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do
  calendario de implantación da Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da
  calidade educativa. (Modifica a lexislación anterior e establece que a avaliación de educación primaria será considerada mostral e terá finalidade diagnóstica). 
 • ORDE ECD/393/2017, do 4 de maio, pola que se regulan as probas da avaliación final de Educación Secundaria Obrigatoria, para el curso 2016/2017, (BOE, 06/05/17). Na súa disposición adicional segunda establece os modelos de informe de resultados das probas de avaliación final de educación primaria.
 • GUÍA sobre as avaliacións de Educación Primaria e ESO
3.3.2. Instrucións para o seu desenvolvemento
 • RESOLUCIÓN do 15 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso escolar 2018/19. (DOG, 03/05/19).

Para cursos anteriores ao 2018-2019, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.

3.4. INSTRUCIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO DAS ENSINANZAS.
 • RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021/22. (DOG, 30/06/2021).
 • RESOLUCIÓN do 26 de maio de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2022/23. (DOG, 20/06/2022).

4. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

4.1. NORMATIVA XERAL
 • LOE/LOMCE: Artigo 71º e seguintes.
 • ARTIGOS 34º-36º do Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación, (DOG, 21/12/11).
 • ARTIGO 14º do Real Decreto 126/2014, do 28 de febreiro, polo que se establece o currículo básico da Educación Primaria. (BOE, 01/03/14).
 • ARTIGO 16º do Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 09/09/14). Derrogado polo Decreto 155/2022, do 15 de setembro, aínda que seguirá sendo de aplicación nos cursos segundo, cuarto e sexto, durante o curso académico 2022/23.
 • ARTIGO 7º da Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 10/06/16). Corrección de erros, (DOG, 17/06/16).
 • VÉXASE a lexislación xeral de Atención á Diversidade no Capítulo II desta web.
4.2. AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA E ADAPTACIÓNS CURRICULARES
4.2.1. Avaliación psicopedagóxica
 • ORDE do 31 de outubro de 1996 pola que se regula a avaliación psicopedagóxica dos alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais que cursan as ensinanzas de réxime xeral, e se establece o procedemento e os criterios para a realización do dictame de escolarización. (DOG, 19/12/96). Derrogada pola Orde do 8 de setembro de 2021, (DOG, 26/10/2021).
 • RESPOSTA da Dirección Xeral de Centros e Ordenación Educativa do 30 de maio de 2004 respecto dalgúns aspectos referidos a aplicación da normativa vixente aplicable ós Departamentos de Orientación dos centros educativos, e máis concretamente, a quen corresponde a realización da avaliación psicopedagóxica. Véxase na páxina 105 do Manual Lexislativo.
 • ARTIGOS 34º e seguintes do Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación. (DOG, 21/12/11).
4.2.2. Adaptacións curriculares
 • ORDE do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do currículo nas ensinanzas de réxime xeral. (DOG, 07/11/95). Derrogada pola Orde do 8 de setembro de 2021, (DOG, 26/10/2021).
 • ARTIGO 16º.5 do Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 09/09/14). Derrogado polo Decreto 155/2022, do 15 de setembro, aínda que seguirá sendo de aplicación nos cursos segundo, cuarto e sexto, durante o curso académico 2022/23.
 • ARTIGO 7º da Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 10/06/16). Corrección de erros, (DOG, 17/06/16).
 • PARA maior información, véxase o Capítulo II desta mesma obra.
4.2.3. Flexibilización da escolarización
 • ORDE do 28 de outubro de 1996 pola que se regulan as condicións e o procedemento para flexibiliza-la duración do período de escolarización obrigatoria dos alumnos con necesidades educativas especiais asociadas a condicións persoais de sobredotación intelectual. (DOG, 28/11/96). Derrogada pola Orde do 8 de setembro de 2021, (DOG, 26/10/2021).
 • ARTIGO 17º do Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade. (DOG, 21/12/11).
 • ARTIGO 16º do Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 09/09/14).
 • INFORMACIÓN sobre a nova xestión da medida extraordinaria de flexibilización da duración do período de escolarización, de atención á diversidade do alumnado escolarizado nos centros de ensinanza non universitaria.Derrogado polo Decreto 155/2022, do 15 de setembro, aínda que seguirá sendo de aplicación nos cursos segundo, cuarto e sexto, durante o curso académico 2022/23.

5. ORGANIZACIÓN DA EDUCACIÓN PRIMARIA

5.1. REGULAMENTOS ORGÁNICOS
 • DECRETO 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o ROC dos centros de educación infantil e de educación primaria. (DOG, 21/10/96). Corrección de erros (DOG, 06/11/96), (DOG, 08/01/97) e (DOG, 26/02/97). Modificado polo Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro (DOG, 26/01/99) e  polo Decreto 29/2007, do 8 de marzo (DOG, 12/03/07).  Véxase o texto refundido na páxina 662 do Manual Lexislativo.
 • ORDE do 22 de xullo de 1997, pola que se desenvolve o ROC dos centros de educación infantil e de educación primaria. (DOG, 02/09/97). Modificada pola Orde do 7 de abril de 2008 (DOG, 23/04/08) e pola Orde do 28 de xuño de 2010, (DOG, 06/07/10)Véxase o texto refundido na páxina 674 do Manual Lexislativo.
 • DECRETO 7/1999, do 7 de xaneiro, polo que se aproba o ROC dos centros integrados. (DOG, 26/01/99). Modificado polo Decreto 29/2007, do 8 de marzo (DOG, 12/03/07). Véxase texto refundido na páxina 716 do Manual Lexislativo.
 • ORDE do 3 de outubro de 2000 pola que se desenvolve o ROC dos centros públicos integrados. (DOG, 02/11/00). Modificada pola Orde do 7 de abril de 2008 (DOG, 23/04/08) e pola Orde do 28 de xuño de 2010, (DOG, 06/07/10)Véxase texto refundido na páxina 736 do Manual Lexislativo.
5.2. REQUISITOS MÍNIMOS DOS CENTROS
 • LODE: Artigo 14º da Lei Orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación. (BOE, 04/07/85). Véxase na páxina 525 do Manual Lexislativo.
 • TÍTULO III do Real Decreto 132/2010, do 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan as ensinanzas do segundo ciclo da educación infantil, a educación primaria e a educación secundaria. (BOE, 12/03/10).
5.3. OUTROS ASPECTOS ORGANIZATIVOS
5.3.1. Ensinanza de linguas estranxeiras
 • CAPÍTULO IV, punto 8 b), da Orde do 22 de xullo de 1997. (DOG, 02/09/97). Véxase na páxina 682 do Manual Lexislativo.
 • LOE/LOMCE: Disposición adicional trixésimo sétima.
 • CAPÍTULO IV do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia. (DOG, 25/05/10).
 • INSTRUCIÓN para a aplicación do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, tras os pronunciamentos das sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre este.
 • DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA do Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, (DOG, 09/09/14). Derrogado polo Decreto 155/2022, do 15 de setembro, aínda que seguirá sendo de aplicación nos cursos segundo, cuarto e sexto, durante o curso académico 2022/23.
 • DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCEIRA do Real Decreto 1594/2011, do 4 de novembro, polo que se establecen as especialidades docentes do Corpo de Mestres que desempeñen as súas funcións nas etapas de Educación Infantil e de Educación Primaria reguladas na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. (BOE, 09/11/11).
 • VÉXASE tamén lexislación especifica no capítulo 16 desta web (Linguas e Plurilingüismo).
5.3.2. Programacións didácticas
 • ORIENTACIÓNS da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, do 28 de xaneiro de 2009, sobre os aspectos a incluír nas programacións docentes. Véxase a páxina 750 do Manual Lexislativo.
 • ARTIGO 29 da RESOLUCIÓN do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2019/20, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 11/06/19). Corrección de erros, (DOG, 20/06/19). De aplicación por extensión na etapa de educación primaria, a excepción do apartado 3.j).
5.3.3. Atención do alumnado fóra do horario lectivo
 • INFORME da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia relativo a quen lle corresponde a garda e custodia do alumnado nas saídas do centro escolar cando algún pai ou nai se atrasan na súa recollida.
 • ARTIGO 3º da Orde de 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 30/06/11).
 • INSTRUCIÓN conxunta 9/2017 da Secretaría Xeral Técnica e da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se establecen recomendacións sobre a saída dos alumnos escolarizados nos centros educativos públicos da Comunidade Autónoma Galega ao remate do horario lectivo e sobre a recollida deles nas paradas establecidas no transporte escolar.

6. OUTRA NORMATIVA

6.1. ESCOLARIZACIÓN E ADMISIÓN
6.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
 • CAPÍTULO IV do Título III do Decreto 374/1996, do 17 de outubro. (DOG, 21/10/96). Véxase na páxina 669 do Manual Lexislativo.
 • CAPÍTULO IX da Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regula a organización e funcionamento dos centros de infantil e primaria. (DOG, 02/09/97). Véxase na páxina 687 do Manual Lexislativo.
 • DISPOSICIÓN adicional terceira do Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 09/09/14). Derrogado polo Decreto 155/2022, do 15 de setembro, aínda que seguirá sendo de aplicación nos cursos segundo, cuarto e sexto, durante o curso académico 2022/23.
6.3. CALENDARIO E XORNADA ESCOLAR
 • CAPÍTULO III, punto 1, da Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regula a organización e funcionamento dos centros de infantil e primaria. (DOG, 02/09/97). Véxase na páxina 678 do Manual Lexislativo.
 • ORDE do 29 de maio de 2008 pola que se establece o procedemento para a implantación da xornada lectiva en sesión única de mañá ou mixta. (DOG, 06/06/08).
 • ARTIGO 10º do Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, (DOG, 09/09/14). Derrogado polo Decreto 155/2022, do 15 de setembro, aínda que seguirá sendo de aplicación nos cursos segundo, cuarto e sexto, durante o curso académico 2022/23.
 • ORDE do 12 de xuño de 2017 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2017/18 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 22/06/17).
 • CALENDARIO ESCOLAR: Véxase o Capítulo XVIII desta web (Organización das actividades docentes).

6.4. PROFESORADO

 • LOE/LOMCE: Artigo 93.
 • ARTIGO 12º do Real Decreto 132/2010, do 12 de febreiro polo que se establece os requisitos mínimos dos centros. (BOE, 12/03/10).
 • REAL DECRETO 1594/2011, do 4 de novembro, polo que se establecen as especialidades docentes do Corpo de Mestres que desempeñen as súas funcións nas etapas de Educación Infantil e de Educación Primaria reguladas na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. (BOE, 09/11/11). Corrección de erros, (BOE, 14/01/12). Derroga a disposición adicional quinta «Especialidades do Corpo de Mestres» e o anexo III do Real Decreto 1364/2010, do 29 de outubro, (BOE, 30/10/10).
 • REAL DECRETO 476/2013, do 21 de xuño, polo que se regulan as condicións de cualificación e formación que deben posuír os mestres dos centros privados de Educación Infantil e de Educación Primaria. (BOE, 13/07/13). Derroga a Orde do 11 de outubro de 1994, (BOE, 19/10/94).

7. VALIDACIÓN DE ESTUDOS

7.1. Estudos estranxeiros
 • De acordo co establecido na Orde ECD/3305/2002, do 16 de decembro (BOE do 28), non deberán realizar trámite algún de validación de estudos os alumnos procedentes de sistemas educativos estranxeiros que desexen incorporarse a calquera dos cursos que integran en España a Educación Primaria ou a Educación Secundaria Obrigatoria.
7.2. Validacións e exención da materia de lingua galega
 • ARTIGO 10º da Orde do 16 de xullo de 2007 pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga). (DOG, 30/07/07). Corrección de erros, (DOG, 13/09/07).
 • ORDE do 10 de febreiro de 2014 pola que se desenvolve o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, con relación á exención da materia de lingua galega. (DOG, 19/02/14)

II. LEXISLACIÓN COMPLEMENTARIA

1. AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADA DO ALUMNADO DE TERCEIRO CURSO

1.1. Instrucións para o seu desenvolvemento
1.1.1. Curso 2014-2015
 • RESOLUCIÓN do 24 de abril de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada dos alumnos e alumnas de terceiro curso de educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2014/15. (DOG, 30/04/15).
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, do 4 de maio de 2015, para a realización da proba da avaliación individualizada dos alumnos e alumnas de terceiro curso de educación primaria que terá lugar os días 27 e 28 de maio de 2015 (Resolución de 24 de abril de 2015. DOG do 30).
 • NOTA INFORMATIVA para as familias sobre a avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria emitida pola Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
1.1.2. Curso 2015-2016
 • RESOLUCIÓN do 18 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria e da avaliación final de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia no curso escolar 2015/16. (DOG, 26/04/16).
 • INSTRUCIÓNS do director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa relativas á realización da proba de avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria.
1.1.3. Curso 2016-2017
 • RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2016/17. (DOG, 05/05/17).
 • INSTRUCIÓNS para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2016/2017.
1.1.4. Curso 2017-2018
 • RESOLUCIÓN do 10 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2017/18. (DOG, 26/04/18).
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para a aplicación e a corrección das probas de avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia no curso escolar 2017/18.

2. AVALIACIÓN FINAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

2.1. Instrucións para o seu desenvolvemento
2.2.1. Curso 2015-2016
 • RESOLUCIÓN do 30 de marzo de 2016, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se definen os cuestionarios de contexto e os indicadores comúns de centro para a avaliación final de Educación Primaria. (BOE, 15/04/16). Modificada pola Resolución do 4 de decembro de 2017, (BOE, 27/12/17).
 • RESOLUCIÓN do 18 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria e da avaliación final de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia no curso escolar 2015/16. (DOG, 26/04/16).
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para a aplicación e corrección das probas da avaliación final de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia no curso escolar 2015/16.
2.2.2. Curso 2016-2017
 • REAL DECRETO-LEI 5/2016, do 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario de implantación da Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para mellóraa da calidade educativa. (BOE, 10/12/16). Establece que a avaliación de Educación Primaria recollida no artigo 21 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, será considerada muestral e terá finalidade diagnóstica.
 • RESOLUCIÓN do 8 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso escolar 2016/17. (DOG, 16/05/17).
 • RESOLUCIÓN do 4 de decembro de 2017, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se modifica o Anexo I da de 30 de marzo de 2016, pola que se definen os cuestionarios de contexto e os indicadores comúns de centro para a avaliación final de Educación Primaria. (BOE, 27/12/17).
2.2.3. Curso 2017-2018
 • RESOLUCIÓN do 11 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso escolar 2017/18. (DOG, 26/04/18).
 • INSTRUCIÓN da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para a aplicación e a corrección das probas de avaliación final de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia no curso escolar 2017/18.
 • INSTRUCIÓNS para a aplicación da proba de avaliación final de educación primaria, curso 2017-2018.
 • INSTRUCIÓNS para o cuestionario do alumnado e das familias no proceso da avaliación final de educación primaria. Curso 2017/18.