Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

5.- Educación Infantil

OBSERVACIÓN: Este Capítulo actualiza o publicado no Manual Lexislativo do Ensino non Universitario Galego, 4ª edición, do ano 2011. Para consultar as disposicións sen enlaces é necesario ir á páxina que se indica, ou CD se é o caso, do propio Manual Lexislativo.

A) PRIMEIRO CICLO (0-3 ANOS)

1. LOE/LOMCE e CURRÍCULO

 • LOE/LOMCE:  Artigos 12º, 13º, 14º, 15º, 92º, 118.7 e disposicións transitorias 9ª, 10ª.2 e 16ª. Texto refundido. 
 • ARTIGOS 3º do Real Decreto 806/2006, do 30 de xuño, polo que se establece o calendario de aplicación da nova ordenación do sistema educativo. (BOE, 14/07/06).
 • DECRETO 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 23/06/09).

2. CENTROS DE ATENCIÓN Á INFANCIA

 • ARTIGOS 10º e 13º do Real Decreto 1004/1991, do 14 de xuño, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan ensinanzas de réxime xeral non universitarias. (BOE, 26/06/91). (Artigos non derrogados polo Real Decreto 132/2010, do 12 de febreiro).
 • DECRETO 69/1998, do 26 de febreiro, polo que se regula a atención temperá a discapacitados na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 10/03/98).
 • DECRETO 245/2003, do 24 de abril, polo que se establecen as normas de seguridade nos parques infantís. (DOG, 09/05/03).
 • DECRETO 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e os centros de atención á infancia. (DOG, 16/08/05).
 • ARTIGOS 3º e 5º do Real Decreto 132/2010, do 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan as ensinanzas do segundo ciclo da educación infantil, a educación primaria e a educación secundaria. (BOE, 12/03/10).
 • ESCOLAS INFANTÍS. Véxase a web: https: https://politicasocial.xunta.gal/web/portal/escolas-infantis.

3. TITULACIÓN DO PROFESORADO

 • ARTIGO 8º do Real Decreto 132/2010, do 12 de febreiro polo que se establece os requisitos mínimos dos centros. (BOE, 12/03/10).
 • ARTIGO 92º da LOE/LOMCE.

B) SEGUNDO CICLO (3-6 ANOS)

1. A EDUCACIÓN INFANTIL NA LOE/LOMCE E NO CALENDARIO DE APLICACIÓN

 • LOE/LOMCE: Artigos 12º, 13º, 14º, 15º, 92º, 118.7 e disposicións transitorias 9ª, 10ª.2 e 16ª. Texto refundido.
 • ARTIGOS 3º, 4º, disposición adicional 4ª e disposición transitoria 2ª do Real Decreto 806/2006, do 30 de xuño, polo que se establece o calendario de aplicación da nova ordenación do sistema educativo. (BOE, 14/07/06).
 • ARTIGOS 3º, 5º e seguintes do Real Decreto 132/2010, do 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan as ensinanzas do segundo ciclo da educación infantil, a educación primaria e a educación secundaria. (BOE, 12/03/10).

2. ENSINANZAS MÍNIMAS E CURRÍCULO

2.1. LEXISLACIÓN ESPECÍFICA
 • REAL DECRETO 1630/2006, do 29 de decembro, polo que se establecen as ensinanzas mínimas do 2º ciclo de Educación infantil. (BOE, 04/01/07).
 • DECRETO 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 23/06/09).
 • LOE/LOMCE: Artigo 6 bis.3 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (BOE, 04/05/06). Modificada pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro. (BOE, 10/12/13)Texto refundido. 
2.2. CURRÍCULOS DE ENSINANZAS RELIXIOSAS
 • ORDE ECI/1957/2007, do 6 de xuño, pola que se establecen os currículos das ensinanzas de relixión católica correspondentes á educación infantil, á educación primaria e á educación secundaria obrigatoria. (BOE, 03/07/07).
 • RESOLUCIÓN do 3 de xuño de 2015, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o currículo do ensino de Relixión Evanxélica da Educación Infantil. (BOE, 17/06/15).
 • RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o currículo da ensinanza de Relixión Islámica da Educación Infantil. (BOE, 18/03/16).

3. IMPLANTACIÓN E AVALIACIÓN

3.1. LEXISLACIÓN XERAL
 • ARTIGO 7º do Real Decreto 1630/2006, do 29 de decembro,polo que se establecen as ensinanzas mínimas do segundo ciclo de Educación infantil. (BOE, 04/01/07).
 • ARTIGO 8º do Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 23/06/09).
3.2. LEXISLACIÓN ESPECÍFICA
 • ORDE do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 10/07/09).
 • ORDE do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato. (DOG, 11/03/2021).
 • CIRCULAR 2/2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se precisan aspectos da Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación… (Modelos orientativos).
3.3. CIRCULARES E/OU ESCRITOS RELACIONADOS
 • CIRCULAR Nº 1/1997, do 3 de marzo, da Dirección Xeral de Centros e Inspección educativa sobre información ós pais separados ou divorciados dos resultados da avaliación dos seus fillos. Páxina 52 do Manual Lexislativo
 • RESPOSTA da Subdirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa e Formación do Profesorado, á consulta efectuada pola UGT en relación a dúbidas xeradas polos documentos de avaliación en educación infantil. Páxina 175 do Manual Lexislativo
 • ESCRITO da Subdirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa e Formación do Profesorado (xuño de 2010) con información relativa á avaliación na Educación Infantil. Páxina 176 do Manual Lexislativo.
3.4. INSTRUCIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO NO CURSO 2021/2022.
 • RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021/22. (DOG, 30/06/2021).

4. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

4.1. NORMATIVA XERAL
 • LOE/LOMCE: Artigo 71º e seguintes. Texto refundido.
 • ARTIGO 7 do Real Decreto 1630/2006, do 29 de decembro. (BOE, 04/01/07).
 • ARTIGO 9º do Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 23/06/09).
 • ARTIGO 15º da Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 10/07/09).
 • CAPÍTULO V do Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG, 21/12/11).
 • MÁIS INFORMACIÓN no Capítulo II desta web.
4.2. AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA E ADAPTACIÓNS CURRICULARES
 • ORDE do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do currículo nas ensinanzas de réxime xeral. (DOG, 07/11/95). Derrogada pola Orde do 8 de setembro de 2021, (DOG, 26/10/2021).
 • ORDE do 31 de outubro de 1996 pola que se regula a avaliación psicopedagóxica dos alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais que cursan as ensinanzas de réxime xeral, e se establece o procedemento e os criterios para a realización do dictame de escolarización. (DOG, 19/12/96). Derrogada pola Orde do 8 de setembro de 2021, (DOG, 26/10/2021).
 • ARTIGOS 34º-36º do Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación. (DOG, 21/12/11).
4.3. FLEXIBILIZACIÓN DA ESCOLARIZACIÓN
 • ORDE do 28 de outubro de 1996 pola que se regulan as condicións e o procedemento para flexibiliza-la duración do período de escolarización obrigatoria dos alumnos con necesidades educativas especiais asociadas a condicións persoais de sobredotación intelectual. (DOG, 28/11/96). Derrogada pola Orde do 8 de setembro de 2021, (DOG, 26/10/2021).
 • ARTIGO 2º da Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 10/07/09).
 • ARTIGO 17º do Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade. (DOG, 21/12/11).
 • INFORMACIÓN sobre a nova xestión da medida extraordinaria de flexibilización da duración do período de escolarización, de atención á diversidade do alumnado escolarizado nos centros de ensinanza non universitaria.

5. ORGANIZACIÓN DA EDUCACIÓN INFANTIL

5.1. REGULAMENTOS ORGÁNICOS

 • DECRETO 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o ROC dos centros de educación infantil e de educación primaria. (DOG, 21/10/96). Corrección de erros (DOG, 06/11/96), (DOG, 08/01/97) e (DOG, 26/02/97). Modificado polo Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro (DOG, 26/01/99) e  polo Decreto 29/2007, do 8 de marzo (DOG, 12/03/07).  Véxase o texto refundido na páxina 662 do Manual Lexislativo. 
 • ORDE do 22 de xullo de 1997, pola que se desenvolve o ROC dos centros de educación infantil e de educación primaria. (DOG, 02/09/97). Modificada pola Orde do 7 de abril de 2008 (DOG, 23/04/08) e pola Orde do 28 de xuño de 2010, (DOG, 06/07/10). Véxase o texto refundido na páxina 674 do Manual Lexislativo.
 • DECRETO 7/1999, do 7 de xaneiro, polo que se aproba o ROC dos centros integrados. (DOG, 26/01/99). Modificado polo Decreto 29/2007, do 8 de marzo (DOG, 12/03/07). Véxase texto refundido na páxina 716 do Manual Lexislativo.
 • ORDE do 3 de outubro de 2000 pola que se desenvolve o ROC dos centros públicos integrados. (DOG, 02/11/00). Modificada pola Orde do 7 de abril de 2008 (DOG, 23/04/08)pola Orde do 28 de xuño de 2010, (DOG, 06/07/10). Véxase texto refundido na páxina 736 do Manual Lexislativo.
 • ORDE do 28 de xuño de 2010 pola que se modifican parcialmente a Orde do 1 de agosto de 1997, a Orde do do 22 de xullo de 1997 e a Orde do 3 de outubro de 2000, citadas anteriormente.

5.2. REQUISITOS MÍNIMOS DOS CENTROS

 • LODE: Artigo 14º da Lei Orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación. (BOE, 04/07/85). Véxase a páxina 525 do Manual Lexislativo.
 • ARTIGO 13º do Real Decreto 1004/1991, do 14 de xuño, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan ensinanzas de réxime xeral non universitarias. (BOE, 26/06/91). (Artigos non derrogados polo Real Decreto 132/2010, do 12 de febreiro). Ligazón
 • ARTIGOS 3º, 5º e seguintes do Real Decreto 132/2010, do 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan as ensinanzas do segundo ciclo da educación infantil, a educación primaria e a educación secundaria. (BOE, 12/03/10).

5.3. OUTROS ASPECTOS ORGANIZATIVOS

5.3.1. Ensinanza de linguas estranxeiras
 • LOE/LOMCE: Disposición adicional trixésimo sétima. Texto refundido.
 • ARTIGO 6º.3 do Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade.Autónoma de Galicia. (DOG, 23/06/09).
 • ARTIGOS 5º.4, 7º e 14º da Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da educación infantil. (DOG, 10/07/09).
 • ARTIGOS 5º e 14º.4.2 do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia. (DOG, 25/05/10).
 • INSTRUCIÓN para a aplicación do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, tras os pronunciamentos das sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre este. Ligazón
 • DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA do Real Decreto 1594/2011, do 4 de novembro, polo que se establecen as especialidades docentes do Corpo de Mestres que desempeñen as súas funcións nas etapas de Educación Infantil e de Educación Primaria reguladas na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. (BOE, 09/11/11). Corrección de erros, (BOE, 14/01/12).
 • RESOLUCIÓN do 5 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se autorizan centros educativos para impartir o programa plurilingüe no segundo ciclo da educación infantil (Plurinfantil), para o curso 2018/19. (DOG, 22/10/18).
 • RESOLUCIÓN do 28 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o Programa plurilingüe no segundo ciclo da educación infantil (Plurinfantil) para o curso 2019/20. (DOG, 10/04/19).
 • RESOLUCIÓN do 22 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se regula o Programa plurilingüe no segundo ciclo da educación infantil (Plurinfantil) para o curso 2021/22. (DOG, 05/04/2021).
 • Para máis información sobre o programa Pluriinfantil, consultar o Capítulo XVI desta web (Linguas e Plurilingüismo).
5.3.2. Programacións didácticas
 • ARTIGO 9º da Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do 2º ciclo da educación infantil. (DOG, 10/07/09).
 • ORIENTACIÓNS da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, do 28 de xaneiro de 2009, sobre os aspectos a incluír nas programacións docentes. Véxase a páxina 750 do Manual Lexislativo.
 • ARTIGO 29 da RESOLUCIÓN do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2019/20, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 11/06/19). Corrección de erros, (DOG, 20/06/19). De aplicación por extensión na etapa de educación infantil, a excepción do apartado 3.j).
5.3.3. Apoios á educación infantil
 • APARTADO 2.1.9 do capítulo V do Anexo á Orde do 22 de xullo de 1997, (DOG, 02/09/97). Páxina 684 do Manual Lexislativo
 • RESPOSTA da Subdirección Xeral de Inspección educativa do 2 de xaneiro de 2006 a unha consulta sobre o profesorado de apoio de Educación Infantil. Páxina 176 do Manual Lexislativo.
 • INSTRUCIÓNS de comezo do curso académico 2006-2007 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa relativas aos apoios ao profesorado das aulas de Educación Infantil. Páxina 177 do Manual Lexislativo.
 • RESPOSTA da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa do 1 de outubro de 2008 a una pregunta sobre os apoios á educación infantil. Páxina 176 do Manual Lexislativo.
 • APARTADO primeiro das Instrucións da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa do 21 de xullo de 2008. Páxina 881 do Manual Lexislativo.
 • ARTIGO 14º da Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 10/07/09).
 • ARTIGO 3º.1 do Real Decreto 1594/2011, do 4 de novembro, polo que se establecen as especialidades docentes do Corpo de Mestres que desempeñen as súas funcións nas etapas de Educación Infantil e de Educación Primaria reguladas na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. (BOE, 09/11/11).
5.3.4. Atención do alumnado fóra do horario lectivo
 • INFORME da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia relativo a quen lle corresponde a garda e custodia do alumnado nas saídas do centro escolar cando algún pai ou nai se atrasan na súa recollida.
 • ARTIGO 3º da Orde de 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 30/06/11).
 • INSTRUCIÓN conxunta 9/2017 da Secretaría Xeral Técnica e da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se establecen recomendacións sobre a saída dos alumnos escolarizados nos centros educativos públicos da Comunidade Autónoma Galega ao remate do horario lectivo e sobre a recollida deles nas paradas establecidas no transporte.
5.3.5. Relixión e atención educativa

A) Ensinanza de Relixión

 • DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA do Real Decreto 1630/2006, do 29 de decembro, (BOE, 04/01/07).
 • DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA do Decreto 330/2009, do 4 de xuño, (DOG, 23/06/09). Ligazón
 • ARTIGO 5º.5 e 14º da Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da educación infantil. (DOG, 10/07/09).
 • LOE/LOMCE: disposicións adicionais segunda e terceira. Texto refundido.

B) Atención educativa:

 • ARTIGO 8º.2.n) da Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da educación infantil. (DOG, 10/07/09).
5.3.6. Ratio
 • ARTIGO 4º da Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 10/07/09).
 • PREACORDO asinado o día 10 de xullo de 2009 entre a Consellería e as organizacións sindicais sobre os agrupamentos do alumnado de educación infantil e primaria para os efectos de constitución de unidades (10/07/09). Este acordo foi ratificado polo Consello da Xunta na súa reunión do día 30 de xullo de 2009. Véxase no CD-24BA do Manual Lexislativo.
 • ARTIGO 7º do Real Decreto 132/2010, do 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan as ensinanzas do segundo ciclo da educación infantil, a educación primaria e a educación secundaria. (BOE, 12/03/10).
 • ARTIGOS 4º e 44º da Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 15/03/13). Corrección de erros, (DOG, 24/04/13).
5.3.7. Recreos
 • CAPÍTULO IV, punto 4.5 e Capítulo V, punto 2.1.14, da Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regula a organización e funcionamento dos centros de infantil e primaria. (DOG, 02/09/97). Véxase na páxina 680 do Manual Lexislativo.
 • ARTIGO 5º.2 da Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do 2º ciclo da educación infantil. (DOG, 10/07/09).
 • ARTIGO 20 do Real Decreto 132/2010, do 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan as ensinanzas do segundo ciclo da educación infantil, a educación primaria e a educación secundaria. (BOE, 12/03/10).

6. OUTRA NORMATIVA

6.1. ESCOLARIZACIÓN E ADMISIÓN

 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa do 12 de abril de 2011 sobre o proceso de admisión do alumnado con necesidades específicas de apoio Educativo do 1° ao 2° ciclo da educación infantil. Páxina 41 do Manual Lexislativo
 • Véxase o Capítulo I desta mesma web.

6.2. PROFESORADO

 • LOE/LOMCE: Artigo 92. Texto refundido. 
 • ARTIGO 8º do Real Decreto 132/2010, do 12 de febreiro polo que se establece os requisitos mínimos dos centros. (BOE, 12/03/10).
 • REAL DECRETO 1594/2011, do 4 de novembro, polo que se establecen as especialidades docentes do Corpo de Mestres que desempeñen as súas funcións nas etapas de Educación Infantil e de Educación Primaria reguladas na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. (BOE, 09/11/11). Corrección de erros, (BOE, 14/01/12).
 • REAL DECRETO 476/2013, do 21 de xuño, polo que se regulan as condicións de cualificación e formación que deben posuír os mestres dos centros privados de Educación Infantil e de Educación Primaria. (BOE, 13/07/13). Derroga a Orde do 11 de outubro de 1994, (BOE, 19/10/94).

6.3. CONVENIOS COLECTIVOS

 • RESOLUCIÓN do 9 de marzo de 2010, da Dirección Xeral de Traballo, pola que se rexistra e publica o XI Convenio colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia e educación infantil. (BOE, 22/03/10). Véxase no CD-04AM do Manual Lexislativo.