Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

5.- Educación Infantil

OBSERVACIÓN: Este Capítulo actualiza o publicado no Manual Lexislativo do Ensino non Universitario Galego, 4ª edición, do ano 2011. Para consultar as disposicións sen enlaces é necesario ir á páxina que se indica, ou CD se é o caso, do propio Manual Lexislativo.

A) PRIMEIRO CICLO (0-3 ANOS)

1. LOE/LOMCE e CURRÍCULO

 • LOE/LOMCE:  Artigos 12º, 13º, 14º, 15º, 92º, 118.7 e disposicións transitorias 9ª, 10ª.2 e 16ª. Texto refundido. 
 • ARTIGOS 3º do Real Decreto 806/2006, do 30 de xuño, polo que se establece o calendario de aplicación da nova ordenación do sistema educativo. (BOE, 14/07/06).
 • DECRETO 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 23/06/09). Derrogado polo Decreto 150/2022, do 8 de setembro.
 • REAL DECRETO 95/2022, do 1 de febreiro, polo que se establece a ordenación e as ensinanzas mínimas da Educación Infantil. (BOE, 02/02/2022).

2. CENTROS DE ATENCIÓN Á INFANCIA

 • ARTIGOS 10º e 13º do Real Decreto 1004/1991, do 14 de xuño, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan ensinanzas de réxime xeral non universitarias. (BOE, 26/06/91). (Artigos non derrogados polo Real Decreto 132/2010, do 12 de febreiro).
 • DECRETO 69/1998, do 26 de febreiro, polo que se regula a atención temperá a discapacitados na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 10/03/98).
 • DECRETO 245/2003, do 24 de abril, polo que se establecen as normas de seguridade nos parques infantís. (DOG, 09/05/03).
 • DECRETO 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e os centros de atención á infancia. (DOG, 16/08/05).
 • ARTIGOS 3º e 5º do Real Decreto 132/2010, do 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan as ensinanzas do segundo ciclo da educación infantil, a educación primaria e a educación secundaria. (BOE, 12/03/10).
 • ESCOLAS INFANTÍS. Véxase a web: https: https://politicasocial.xunta.gal/web/portal/escolas-infantis.

3. ESCOLARIZACIÓN

 • ORDE do 23 de setembro de 2022 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa de impulso de escolarización no primeiro ciclo de educación infantil con novas prazas de titularidade pública, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU (código de procedemento BS420E). (DOG, 06/10/2022).

4. TITULACIÓN DO PROFESORADO

 • ARTIGO 8º do Real Decreto 132/2010, do 12 de febreiro polo que se establece os requisitos mínimos dos centros. (BOE, 12/03/10).
 • ARTIGO 92º da LOE/LOMCE.

B) SEGUNDO CICLO (3-6 ANOS)

1. A EDUCACIÓN INFANTIL NA LOE/LOMCE E NO CALENDARIO DE APLICACIÓN

 • LOE/LOMCE: Artigos 12º, 13º, 14º, 15º, 92º, 118.7 e disposicións transitorias 9ª, 10ª.2 e 16ª. Texto refundido.
 • ARTIGOS 3º, 4º, disposición adicional 4ª e disposición transitoria 2ª do Real Decreto 806/2006, do 30 de xuño, polo que se establece o calendario de aplicación da nova ordenación do sistema educativo. (BOE, 14/07/06).
 • ARTIGOS 3º, 5º e seguintes do Real Decreto 132/2010, do 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan as ensinanzas do segundo ciclo da educación infantil, a educación primaria e a educación secundaria. (BOE, 12/03/10).
 • REAL DECRETO 95/2022, do 1 de febreiro, polo que se establece a ordenación e as ensinanzas mínimas da Educación Infantil. (BOE, 02/02/2022).

2. ENSINANZAS MÍNIMAS E CURRÍCULO

2.1. LEXISLACIÓN ESPECÍFICA
 • REAL DECRETO 1630/2006, do 29 de decembro, polo que se establecen as ensinanzas mínimas do 2º ciclo de Educación infantil. (BOE, 04/01/07). Derrogado polo Real Decreto 95/2022, do 1 de febreiro.
 • DECRETO 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 23/06/09). Derrogado polo Decreto 150/2022, do 8 de setembro.
 • LOE/LOMCE: Artigo 6 bis.3 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (BOE, 04/05/06). Modificada pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro. (BOE, 10/12/13)Texto refundido.
 • DECRETO 150/2022, do 8 de setembro, polo que se establece a ordenación e o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 09/09/2022).
2.2. CURRÍCULOS DE ENSINANZAS RELIXIOSAS
 • ORDE ECI/1957/2007, do 6 de xuño, pola que se establecen os currículos das ensinanzas de relixión católica correspondentes á educación infantil, á educación primaria e á educación secundaria obrigatoria. (BOE, 03/07/07). Sen efecto a partir da publicación da Resolución do 21 de xuño de 2022.
 • RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2022, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se publican os currículos das ensinanzas de relixión católica correspondentes a Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato. (BOE, 24/06/2022).
 • RESOLUCIÓN do 3 de xuño de 2015, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o currículo do ensino de Relixión Evanxélica da Educación Infantil. (BOE, 17/06/15).
 • RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o currículo da ensinanza de Relixión Islámica da Educación Infantil. (BOE, 18/03/16). Sen efecto a partir da Resolucion do 16 de setembro de 2022.
 • RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2022, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se publican os currículos da ensinanza de relixión islámica correspondentes a Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato. (BOE, 22/09/2022).

3. IMPLANTACIÓN E AVALIACIÓN

3.1. LEXISLACIÓN XERAL
 • ARTIGO 7º do Real Decreto 1630/2006, do 29 de decembro,polo que se establecen as ensinanzas mínimas do segundo ciclo de Educación infantil. (BOE, 04/01/07).
 • ARTIGO 8º do Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 23/06/09). Derrogado polo Decreto 150/2022, do 8 de setembro.
3.2. LEXISLACIÓN ESPECÍFICA
 • ORDE do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 10/07/09).
 • ORDE do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato. (DOG, 11/03/2021).
 • CIRCULAR 2/2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se precisan aspectos da Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación… (Modelos orientativos).
 • INSTRUCIÓN 2/2023 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa pola que se precisan aspectos da Orde do 2 de marzo de 2021 para o curso 2022-2023.
3.3. CIRCULARES E/OU ESCRITOS RELACIONADOS
 • CIRCULAR Nº 1/1997, do 3 de marzo, da Dirección Xeral de Centros e Inspección educativa sobre información ós pais separados ou divorciados dos resultados da avaliación dos seus fillos. Páxina 52 do Manual Lexislativo
 • RESPOSTA da Subdirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa e Formación do Profesorado, á consulta efectuada pola UGT en relación a dúbidas xeradas polos documentos de avaliación en educación infantil. Páxina 175 do Manual Lexislativo
 • ESCRITO da Subdirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa e Formación do Profesorado (xuño de 2010) con información relativa á avaliación na Educación Infantil. Páxina 176 do Manual Lexislativo.
3.4. INSTRUCIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO NO CURSO 2021/2022.
 • RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021/22. (DOG, 30/06/2021).
3.5. INSTRUCIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO NO CURSO 2022/2023.
 • RESOLUCIÓN do 26 de maio de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2022/23. (DOG, 20/06/2022).

4. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

4.1. NORMATIVA XERAL
 • LOE/LOMCE: Artigo 71º e seguintes. Texto refundido.
 • ARTIGO 7 do Real Decreto 1630/2006, do 29 de decembro. (BOE, 04/01/07).
 • ARTIGO 9º do Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 23/06/09). Derrogado polo Decreto 150/2022, do 8 de setembro.
 • ARTIGO 15º da Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 10/07/09).
 • CAPÍTULO V do Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG, 21/12/11).
 • MÁIS INFORMACIÓN no Capítulo II desta web.
4.2. AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA E ADAPTACIÓNS CURRICULARES
 • ORDE do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do currículo nas ensinanzas de réxime xeral. (DOG, 07/11/95). Derrogada pola Orde do 8 de setembro de 2021, (DOG, 26/10/2021).
 • ORDE do 31 de outubro de 1996 pola que se regula a avaliación psicopedagóxica dos alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais que cursan as ensinanzas de réxime xeral, e se establece o procedemento e os criterios para a realización do dictame de escolarización. (DOG, 19/12/96). Derrogada pola Orde do 8 de setembro de 2021, (DOG, 26/10/2021).
 • ARTIGOS 34º-36º do Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación. (DOG, 21/12/11).
4.3. FLEXIBILIZACIÓN DA ESCOLARIZACIÓN
 • ORDE do 28 de outubro de 1996 pola que se regulan as condicións e o procedemento para flexibiliza-la duración do período de escolarización obrigatoria dos alumnos con necesidades educativas especiais asociadas a condicións persoais de sobredotación intelectual. (DOG, 28/11/96). Derrogada pola Orde do 8 de setembro de 2021, (DOG, 26/10/2021).
 • ARTIGO 2º da Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 10/07/09).
 • ARTIGO 17º do Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade. (DOG, 21/12/11).
 • INFORMACIÓN sobre a nova xestión da medida extraordinaria de flexibilización da duración do período de escolarización, de atención á diversidade do alumnado escolarizado nos centros de ensinanza non universitaria.

5. ORGANIZACIÓN DA EDUCACIÓN INFANTIL

5.1. REGULAMENTOS ORGÁNICOS

 • DECRETO 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o ROC dos centros de educación infantil e de educación primaria. (DOG, 21/10/96). Corrección de erros (DOG, 06/11/96), (DOG, 08/01/97) e (DOG, 26/02/97). Modificado polo Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro (DOG, 26/01/99) e  polo Decreto 29/2007, do 8 de marzo (DOG, 12/03/07).  Véxase o texto refundido na páxina 662 do Manual Lexislativo. 
 • ORDE do 22 de xullo de 1997, pola que se desenvolve o ROC dos centros de educación infantil e de educación primaria. (DOG, 02/09/97). Modificada pola Orde do 7 de abril de 2008 (DOG, 23/04/08) e pola Orde do 28 de xuño de 2010, (DOG, 06/07/10). Véxase o texto refundido na páxina 674 do Manual Lexislativo.
 • DECRETO 7/1999, do 7 de xaneiro, polo que se aproba o ROC dos centros integrados. (DOG, 26/01/99). Modificado polo Decreto 29/2007, do 8 de marzo (DOG, 12/03/07). Véxase texto refundido na páxina 716 do Manual Lexislativo.
 • ORDE do 3 de outubro de 2000 pola que se desenvolve o ROC dos centros públicos integrados. (DOG, 02/11/00). Modificada pola Orde do 7 de abril de 2008 (DOG, 23/04/08)pola Orde do 28 de xuño de 2010, (DOG, 06/07/10). Véxase texto refundido na páxina 736 do Manual Lexislativo.
 • ORDE do 28 de xuño de 2010 pola que se modifican parcialmente a Orde do 1 de agosto de 1997, a Orde do do 22 de xullo de 1997 e a Orde do 3 de outubro de 2000, citadas anteriormente.

5.2. REQUISITOS MÍNIMOS DOS CENTROS

 • LODE: Artigo 14º da Lei Orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación. (BOE, 04/07/85). Véxase a páxina 525 do Manual Lexislativo.
 • ARTIGO 13º do Real Decreto 1004/1991, do 14 de xuño, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan ensinanzas de réxime xeral non universitarias. (BOE, 26/06/91). (Artigos non derrogados polo Real Decreto 132/2010, do 12 de febreiro). Ligazón
 • ARTIGOS 3º, 5º e seguintes do Real Decreto 132/2010, do 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan as ensinanzas do segundo ciclo da educación infantil, a educación primaria e a educación secundaria. (BOE, 12/03/10).

5.3. OUTROS ASPECTOS ORGANIZATIVOS

5.3.1. Ensinanza de linguas estranxeiras
 • LOE/LOMCE: Disposición adicional trixésimo sétima. Texto refundido.
 • ARTIGO 6º.3 do Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade.Autónoma de Galicia. (DOG, 23/06/09). Derrogado polo Decreto 150/2022, do 8 de setembro. 
 • ARTIGOS 5º.4, 7º e 14º da Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da educación infantil. (DOG, 10/07/09).
 • ARTIGOS 5º e 14º.4.2 do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia. (DOG, 25/05/10).
 • INSTRUCIÓN para a aplicación do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, tras os pronunciamentos das sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre este. Ligazón
 • DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA do Real Decreto 1594/2011, do 4 de novembro, polo que se establecen as especialidades docentes do Corpo de Mestres que desempeñen as súas funcións nas etapas de Educación Infantil e de Educación Primaria reguladas na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. (BOE, 09/11/11). Corrección de erros, (BOE, 14/01/12).
 • RESOLUCIÓN do 5 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se autorizan centros educativos para impartir o programa plurilingüe no segundo ciclo da educación infantil (Plurinfantil), para o curso 2018/19. (DOG, 22/10/18).
 • RESOLUCIÓN do 28 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o Programa plurilingüe no segundo ciclo da educación infantil (Plurinfantil) para o curso 2019/20. (DOG, 10/04/19).
 • RESOLUCIÓN do 22 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se regula o Programa plurilingüe no segundo ciclo da educación infantil (Plurinfantil) para o curso 2021/22. (DOG, 05/04/2021).
 • Para máis información sobre o programa Pluriinfantil, consultar o Capítulo XVI desta web (Linguas e Plurilingüismo).
5.3.2. Programacións didácticas
 • ARTIGO 9º da Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do 2º ciclo da educación infantil. (DOG, 10/07/09).
 • ORIENTACIÓNS da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, do 28 de xaneiro de 2009, sobre os aspectos a incluír nas programacións docentes. Véxase a páxina 750 do Manual Lexislativo.
 • ARTIGO 29 da RESOLUCIÓN do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2019/20, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 11/06/19). Corrección de erros, (DOG, 20/06/19). De aplicación por extensión na etapa de educación infantil, a excepción do apartado 3.j).
5.3.3. Apoios á educación infantil
 • APARTADO 2.1.9 do capítulo V do Anexo á Orde do 22 de xullo de 1997, (DOG, 02/09/97). Páxina 684 do Manual Lexislativo
 • RESPOSTA da Subdirección Xeral de Inspección educativa do 2 de xaneiro de 2006 a unha consulta sobre o profesorado de apoio de Educación Infantil. Páxina 176 do Manual Lexislativo.
 • INSTRUCIÓNS de comezo do curso académico 2006-2007 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa relativas aos apoios ao profesorado das aulas de Educación Infantil. Páxina 177 do Manual Lexislativo.
 • RESPOSTA da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa do 1 de outubro de 2008 a una pregunta sobre os apoios á educación infantil. Páxina 176 do Manual Lexislativo.
 • APARTADO primeiro das Instrucións da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa do 21 de xullo de 2008. Páxina 881 do Manual Lexislativo.
 • ARTIGO 14º da Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 10/07/09).
 • ARTIGO 3º.1 do Real Decreto 1594/2011, do 4 de novembro, polo que se establecen as especialidades docentes do Corpo de Mestres que desempeñen as súas funcións nas etapas de Educación Infantil e de Educación Primaria reguladas na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. (BOE, 09/11/11).
5.3.4. Atención do alumnado fóra do horario lectivo
 • INFORME da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia relativo a quen lle corresponde a garda e custodia do alumnado nas saídas do centro escolar cando algún pai ou nai se atrasan na súa recollida.
 • ARTIGO 3º da Orde de 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 30/06/11).
 • INSTRUCIÓN conxunta 9/2017 da Secretaría Xeral Técnica e da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se establecen recomendacións sobre a saída dos alumnos escolarizados nos centros educativos públicos da Comunidade Autónoma Galega ao remate do horario lectivo e sobre a recollida deles nas paradas establecidas no transporte.
5.3.5. Relixión e atención educativa

A) Ensinanza de Relixión

 • DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA do Real Decreto 1630/2006, do 29 de decembro, (BOE, 04/01/07).
 • DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA do Decreto 330/2009, do 4 de xuño, (DOG, 23/06/09). Derrogado polo Decreto 150/2022, do 8 de setembro.). Ligazón
 • ARTIGO 5º.5 e 14º da Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da educación infantil. (DOG, 10/07/09).
 • LOE/LOMCE: disposicións adicionais segunda e terceira. Texto refundido.

B) Atención educativa:

 • ARTIGO 8º.2.n) da Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da educación infantil. (DOG, 10/07/09).
5.3.6. Ratio
 • ARTIGO 4º da Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 10/07/09).
 • PREACORDO asinado o día 10 de xullo de 2009 entre a Consellería e as organizacións sindicais sobre os agrupamentos do alumnado de educación infantil e primaria para os efectos de constitución de unidades (10/07/09). Este acordo foi ratificado polo Consello da Xunta na súa reunión do día 30 de xullo de 2009. Véxase no CD-24BA do Manual Lexislativo.
 • ARTIGO 7º do Real Decreto 132/2010, do 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan as ensinanzas do segundo ciclo da educación infantil, a educación primaria e a educación secundaria. (BOE, 12/03/10).
 • ARTIGOS 4º e 44º da Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 15/03/13). Corrección de erros, (DOG, 24/04/13).
5.3.7. Recreos
 • CAPÍTULO IV, punto 4.5 e Capítulo V, punto 2.1.14, da Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regula a organización e funcionamento dos centros de infantil e primaria. (DOG, 02/09/97). Véxase na páxina 680 do Manual Lexislativo.
 • ARTIGO 5º.2 da Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do 2º ciclo da educación infantil. (DOG, 10/07/09).
 • ARTIGO 20 do Real Decreto 132/2010, do 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan as ensinanzas do segundo ciclo da educación infantil, a educación primaria e a educación secundaria. (BOE, 12/03/10).

6. OUTRA NORMATIVA

6.1. ESCOLARIZACIÓN E ADMISIÓN

 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa do 12 de abril de 2011 sobre o proceso de admisión do alumnado con necesidades específicas de apoio Educativo do 1° ao 2° ciclo da educación infantil. Páxina 41 do Manual Lexislativo
 • Véxase o Capítulo I desta mesma web.

6.2. PROFESORADO

 • LOE/LOMCE: Artigo 92. Texto refundido. 
 • ARTIGO 8º do Real Decreto 132/2010, do 12 de febreiro polo que se establece os requisitos mínimos dos centros. (BOE, 12/03/10).
 • REAL DECRETO 1594/2011, do 4 de novembro, polo que se establecen as especialidades docentes do Corpo de Mestres que desempeñen as súas funcións nas etapas de Educación Infantil e de Educación Primaria reguladas na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. (BOE, 09/11/11). Corrección de erros, (BOE, 14/01/12).
 • REAL DECRETO 476/2013, do 21 de xuño, polo que se regulan as condicións de cualificación e formación que deben posuír os mestres dos centros privados de Educación Infantil e de Educación Primaria. (BOE, 13/07/13). Derroga a Orde do 11 de outubro de 1994, (BOE, 19/10/94).

6.3. CONVENIOS COLECTIVOS

 • RESOLUCIÓN do 9 de marzo de 2010, da Dirección Xeral de Traballo, pola que se rexistra e publica o XI Convenio colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia e educación infantil. (BOE, 22/03/10). Véxase no CD-04AM do Manual Lexislativo.