Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

4.- Centros privados

OBSERVACIÓN: No presente Capítulo recóllese só a lexislación publicada a partir do 23 de decembro de 2011. Para ver a lexislación anterior a dita data, ir a páxina 133 do “Manual Lexislativo do Ensino non Universitario Galego” (4ª edición).

I. LEXISLACIÓN BÁSICA

0. Información sobre o coronavirus

 • Para acceder a toda a información recollida nesta web sobre a pandemia do coronavirus, tanto desde o punto sanitario como educativo, véxase o Capítulo 27, apartado 0.

1. Concertos educativos

1.1. Normativa xeral
1.1.1. De ámbito estatal
 • EXTRACTO da Resolución do 31 de outubro de 2019 da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan prazas para profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América, Canadá, Reino Unido e China para o curso académico 2020-2021. (BOE, 07/11/19).
 • RESOLUCIÓN da convocatoria do programa “Biblioteca Creativa” para o curso 2018/2019.
 • LEI ORGÁNICA 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do Dereito á Educación. (BOE, 04/07/85). Última modificación: 10/12/2013. Véxase o texto consolidado no enlace que se indica.
 • REAL DECRETO 2377/1985, de 18 de decembro, polo que se aproba o regulamento de normas básicas sobre concertos educativos. (BOE, 27/12/85). Última modificación: 11/02/1989. Véxase o texto consolidado no enlace que se indica.
 • LEI ORGÁNICA 2/2006, do 3 de maio, de Educación. (BOE, 04/05/06). Última modificación: 23/03/2018. Véxase o texto consolidado no enlace que se indica.
 • LEI ORGÁNICA 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, (BOE, 10/12/13). Última modificación: 23/03/2018. Véxase o texto consolidado no enlace que se indica.
 • REAL DECRETO-LEI 24/2018, de 21 de decembro, polo que se aproban medidas urxentes en materia de retribucións no ámbito do sector público. (BOE, 27/12/18).
1.1.2. Normativa de ámbito da C.A. de Galicia
 • ORDE do 14 de febreiro de 2013 pola que se ditan normas para a aplicación do réxime de concertos educativos con centros docentes privados para o curso académico 2013/14 e seguintes, e se realiza a convocatoria. (DOG, 01/04/13). Derrogada pola Orde do 14 de marzo de 2017.
 • ORDE do 14 de marzo de 2017 pola que se ditan normas para a aplicación do réxime de concertos educativos con centros docentes privados para o curso académico 2017/18 e seguintes. (DOG, 24/03/17).
 • ARTIGO 2 e disposición derradeira primeira da Lei 3/2017, do 13 de xullo, de impulso ao crecemento económico e reforzo do gasto social e de modificación da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017. (DOG, 14/07/17).
1.2. Aprobación de concertos educativos
 • ORDE do 9 de agosto de 2013 pola que se aproban os concertos educativos cos centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial, programas de cualificación profesional inicial e ciclos formativos de graos medio e superior. (DOG, 14/08/13). Modificada pola ORDE do 30 de agosto de 2013,  (DOG, 17/09/13).

 • ORDE do 10 de agosto de 2017 pola que se aproban os concertos educativos cos centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial, e de formación profesional. (DOG, 21/08/17).
 1.3. Modificación de concertos educativos
 • ORDE do 13 de agosto de 2012 pola que se modifican os concertos educativos con centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial, programas de cualificación profesional inicial e ciclos formativos de grao medio e superior. (DOG, 20/08/12).
 • ORDE do 14 de agosto de 2014 pola que se modifican os concertos educativos con centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial, programas de cualificación profesional inicial, formación profesional básica e ciclos de formación profesional de grao medio e superior. (DOG, 18/08/14). Modificada pola ORDE do 20 de novembro de 2014, (DOG, 27/11/14).
 • ORDE do 10 de agosto de 2015 pola que se modifican os concertos educativos con centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial e de formación profesional. (DOG, 17/08/15). Modificada pola ORDE do 9 de outubro de 2015, (DOG, 19/10/15).
 • ORDE do 9 de agosto de 2016 pola que se modifican os concertos educativos con centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial e de formación profesional. (DOG, 12/08/16).
 • ORDE do 20 de xullo de 2018 pola que se modifican os concertos educativos con centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial e de formación profesional. (DOG, 13/08/18).
 • ORDE do 6 de agosto de 2019 pola que se modifican os concertos educativos cos centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial e de formación profesional. (DOG, 23/08/19).
 • ORDE do 6 de agosto de 2021 pola que se modifican os concertos educativos cos centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial e de formación profesional. (DOG, 20/08/2021).

2. Profesorado: Titulación, habilitación  e exercicio da docencia

2.1. Normativa de ámbito estatal
 • REAL DECRETO 1834/2008, do 8 de novembro, polo que se definen as condicións de formación para o exercicio da docencia na educación secundaria obrigatoria, o bacharelato, a formación profesional e os ensinos de réxime especial e establécense as especialidades dos corpos docentes de ensino secundario. (BOE, 28/11/08). Modificado polo Real Decreto 1146/2011, do 29 de xullo. (BOE, 30/07/11) e polo Real Decreto 665/2015, do 17 de xullo, (BOE, 18/07/15). Última modificación: 18/07/2015. Véxase o texto consolidado no enlace que se indica.
 • REAL DECRETO 860/2010, de 2 de julio, por el que se regulan las condiciones de formación inicial del profesorado de los centros privados para ejercer la docencia en las enseñanzas de educación secundaria obligatoria o de bachillerato. (BOE, 17/07/10).
 • REAL DECRETO 476/2013, do 21 de xuño, polo que se regulan as condicións de cualificación e formación que deben posuír os mestres dos centros privados de Educación Infantil e de Educación Primaria. (BOE, 13/07/13).
 • REAL DECRETO 665/2015, do 17 de xullo, polo que se desenvolven determinadas disposicións relativas ao exercicio da docencia na Educación Secundaria Obrigatoria, o Bacharelato, a Formación Profesional e as ensinanzas de réxime especial, á formación inicial do profesorado e ás especialidades dos corpos docentes de Ensinanza Secundaria. (BOE, 18/07/15).
2.2. Normativa de ámbito da C.A. de Galicia
 • ORDE do 3 de xuño de 2011 pola que se desenvolve a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional e se establece o procedemento de habilitación. (DOG, 13/06/11). Derroga a Orde do 25 de novembro de 1997, (DOG, 22/12/97).
 • INFORMACIÓN do 30 de xaneiro de 2012 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre a solicitude de acreditación da habilitación para impartir docencia nos centros privados do mes de febreiro de 2012.
 • ORDE do 23 de xuño de 2014 pola que se modifica a Orde do 3 de xuño de 2011 pola que se desenvolve a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional e se establece o procedemento de habilitación. (DOG, 04/07/14).
 • ORDE do 3 de xullo de 2015 pola que se complementa a Orde do 3 de xuño de 2011, modificada pola Orde do 23 de xuño de 2014, pola que se desenvolve a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional e se establece o procedemento de habilitación. (DOG, 13/07/15).
 • ORDE do 29 de xullo de 2015 pola que se complementa a Orde do 3 de xuño de 2011 pola que se desenvolve a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional, e se establece o procedemento de habilitación. (DOG, 05/08/15).
 • Habilitacións para impartir docencia en centros privados de Galicia (Portal web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
 • RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 15 de novembro de 2018 polo que se aproba o acordo acadado o 5 de novembro de 2018 entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e as organizacións patronais CECE-Galicia, Educación e Xestión (Escuelas Católicas), ACES-Galicia e as organizacións sindicais FSIE-Galicia, CC.OO.-Ensino, UGT-Galicia e USO sobre incremento salarial do persoal docente do ensino concertado en réxime de pagamento delegado. (DOG, 11/12/18).
 • RESOLUCIÓN sobre a reanudación do prazo de solicitude de habilitación para impartir docencia nos centros privados.
 • ORDE do 22 de xullo de 2020 pola que se desenvolve a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional, e se establece o procedemento de habilitación. (DOG, 12/08/2020).

3. Outra normativa

 • Actividades e Servizos Complementarios. Véxase a páxina 134 do Manual Lexislativo.
 • Órganos de Goberno. Véxase a páxina 134 do Manual Lexislativo.
 • Admisión e Escolarización. Véxase o Capítulo I desta web.
 • Protección de datos e dos dereitos de propiedade intelectual.
 • Proxectos de fomento do uso do galego

4.  Autorización, extincións, modificación de centros e cambios de titularidade

 • Véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Caítulo

5. Axudas

5.1. Atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo
 • ORDE do 30 de xullo de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras das axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para atender o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2021/22. (DOG, 01/09/2021).
 • ORDE do 30 de xullo de 2021 pola que se convocan axudas para centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia no ámbito das bibliotecas escolares e o fomento da lectura para o curso 2021/22. (DOG, 01/09/2021).
 • Para cursos anteriores véxase Lexislaciónn Complementaria neste mesmo Capítulo.

5.2. Bibliotecas escolares e o fomento da lectura

 • ORDE do 20 de agosto de 2018 pola que se convocan axudas para centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia no ámbito das bibliotecas escolares e o fomento da lectura para o curso 2018/19. (DOG, 05/08/18).
 • EXTRACTO da Orde do 20 de agosto de 2018 pola que se convocan axudas para centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia no ámbito das bibliotecas escolares e o fomento da lectura para o curso 2018/19. (DOG, 05/08/18).
 • ORDE do 26 de decembro de 2018 pola que se resolve a convocatoria de axudas para centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia no ámbito das bibliotecas escolares e o fomento da lectura para o curso 2018/19. (DOG, 09/01/19).
 • ORDE do 7 de agosto de 2019 pola que se convocan axudas para centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia no ámbito das bibliotecas escolares e o fomento da lectura para o curso 2019/20 (código de procedemento ED516B). (DOG, 02/09/19).
 • ORDE do 23 de decembro de 2019 pola que se resolve a convocatoria de axudas para centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia no ámbito das bibliotecas escolares e o fomento da lectura para o curso 2019/20. (DOG, 13/01/2020).
 • ORDE do 11 de agosto de 2020 pola que se convocan axudas para centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia no ámbito das bibliotecas escolares e o fomento da lectura para o curso 2020/21. DOG, 01/09/2020).
 • ORDE do 23 de decembro de 2020 pola que se resolve a convocatoria de axudas para centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia no ámbito das bibliotecas escolares e o fomento da lectura para o curso 2020/21. (DOG, 11/01/2021).

5.3. Para a realización de probas de nivel lingüistico

 • ORDE do 2 de setembro de 2021 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a realización de probas de nivel lingüístico para o alumnado que non curse os estudos dentro do programa da Rede de Centros Plurilingües no curso 2021/22, (DOG, 14/09/2021).
5.2. Linguas estranxeiras
5.2.1. Normativa reguladora
 • ORDE do 18 de decembro de 2017 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 18/01/18). Ligazón.
 • ORDE do 13 de agosto de 2020 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 19/08/2020).
 • Para normativa anterior, véxase en Lexislación Complementaria deste Capítulo.
5.2.2. Convocatorias de axudas
 • ORDE do 12 de febreiro de 2019 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 26/02/19).
 • ORDE do 9 de agosto de 2019 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 27/08/19).
 • ORDE do 14 de xaneiro de 2020 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 19/02/2020).
 • ORDE do 15 de decembro de 2020 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras, ((DOG, 14/01/2021).
 • RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2021 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 01/06/2021).
5.3. Conservatorios e escolas de música
 • ORDE do 5 de decembro de 2012 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 30 de maio de axudas dirixidas a conservatorios e escolas de música non dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. (DOG, 18/12/12). Ligazón
 • ORDE do 30 de maio de 2012 pola que se convocan axudas dirixidas a conservatorios e escolas de música non dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. (DOG, 08/06/12). Ligazón

6. Certame de Cooperativismo

 • ORDE do 12 de febreiro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras do certame Cooperativismo no ensino, dirixido ao alumnado e profesorado dos centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014. (DOG, 20/02/14). Ligazón

II. LEXISLACIÓN COMPLEMENTARIA

1. Axudas

1.1. Atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo
1.1.1. Normativa reguladora
 • ORDE do 16 de decembro de 2011 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. (DOG, 28/12/11). Ligazón
 • ORDE do 11 de febreiro de 2013 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. (DOG, 20/02/13). Ligazón
 • ORDE do 24 de outubro de 2013 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2013/14. (DOG, 31/10/13). Ligazón
 • ORDE do 18 de agosto de 2014 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2014/15. (DOG, 26/08/14). Ligazón.
 • Orde do 26 de agosto de 2014 pola que se corrixen erros da Orde do 18 de agosto de 2014 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2014/15. (DOG, 28/08/14). Ligazón
 • ORDE do 23 de setembro de 2015 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2015/16. (DOG, 05/10/15. Ligazón
 • ORDE do 16 de xuño de 2016 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2016/17. (DOG, 01/09/16). Ligazón
 • ORDE do 9 de outubro do 2017 pola que se aproban as bases reguladoras das axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2017/18. (DOG, 25/10/17). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 9 de outubro do 2017 pola que se aproban as bases reguladoras das axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2017/18. (DOG, 25/10/17). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 16 de xuño de 2016 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2016/17. (DOG, 01/09/16). Ligazón
 • ORDE do 6 de xuño de 2018 pola que se aproban as bases reguladoras das axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2018/19. (DOG, 20/06/18).
 • EXTRACTO da Orde do 6 de xuño de 2018 pola que se aproban as bases reguladoras das axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2018/19. (DOG, 20/06/18).
 • ORDE do 12 de setembro de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras das axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2019/20 (código de procedemento ED301I). (DOG, 26/09/19).
 • ORDE do 22 de outubro de 2020 pola que se aproban as bases reguladoras das axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2020/21, (DOG, 02/11/2020).
1.1.2. Convocatoria de axudas
 • ORDE do 25 de maio de 2012 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. (DOG, 05/06/12). Ligazón
 • ORDE do 5 de xullo de 2013 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. (DOG, 19/07/13). Ligazón
 • ORDE do 31 de decembro de 2013 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2013/14. (DOG, 28/01/14). Ligazón
 • ORDE do 19 de decembro de 2014 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2014/15. (DOG, 05/01/15).Ligazón
 • RESOLUCIÓN definitiva das axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2015/2016. Ligazón
 • ORDE do 21 de decembro de 2015 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2015/16. (DOG, 31/12/15). Ligazón
 • ORDE do 21 de decembro de 2016 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2016/17. (DOG, 04/01/17). Ligazón
 • ORDE do 28 de decembro de 2017 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2017/18. (DOG, 11/01/18). Ligazón
 • ORDE do 6 de xuño de 2018 pola que se aproban as bases reguladoras das axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2018/19. (DOG, 20/06/18).
 • EXTRACTO da Orde do 6 de xuño de 2018 pola que se aproban as bases reguladoras das axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2018/19. (DOG, 20/06/18).
 • ORDE do 26 de decembro de 2018 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2018/19. (DOG, 09/01/19).
 • ORDE do 17 de decembro de 2019 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2019/20. (DOG, 10/01/2020).
 • ORDE do 5 de febreiro de 2021 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2020/21. (DOG, 24/02/2021).
1.2. Linguas estranxeiras
1.2.1. Normativa reguladora
 • Orde do 6 de agosto de 2012 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 23/08/12). Ligazón
 • ORDE do 12 de novembro de 2013 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 18/11/13). Ligazón
 • ORDE do 1 de setembro de 2014 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 10/09/14). Ligazón
 • ORDE do 13 de outubro de 2015 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 28/10/15). Ligazón
 • ORDE do 16 de decembro de 2016 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 04/01/17). Ligazón
 • ORDE do 26 de maio de 2017 pola que se amplía a dotación orzamentaria da Orde do 16 de decembro de 2016 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 06/06/17). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 16 de decembro de 2016 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 04/01/17). Ligazón
 • ORDE do 18 de decembro de 2017 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 18/01/18). Ligazón.
 • EXTRACTO da Orde do 18 de decembro de 2017 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 18/01/18). Ligazón.
1.2.2. Convocatorias de axudas
 • ORDE do 10 de decembro de 2012 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 20/12/12). Ligazón
 • ORDE do 14 de xaneiro de 2014 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 27/01/14). Ligazón
 • ORDE do 15 de decembro de 2014 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 02/01/15). Ligazón
 • ORDE do 2 de febreiro de 2016 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 18/02/16). Ligazón
 • ORDE do 11 de agosto de 2017 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 29/08/17). Ligazón
 • ORDE do 25 de xuño de 2018 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 12/07/18).

2.  Autorización, extincións, modificacións de centros e cambios de titularidadeº

2.1. Autorizacións
 • ORDE do 28 de setembro de 2012 pola que se autoriza o cambio de domicilio por traslado de instalacións do centro privado Reyblanc do concello de Santiago de Compostela e a implantación de novos ciclos formativos nese centro. (DOG, 11/10/12). Ligazón
 • ORDE do 16 de outubro de 2012 pola que se autoriza o cambio de domicilio por traslado de instalacións e o cambio de titularidade do centro privado Pablo VI-Fátima, do concello da Rúa. (DOG, 06/11/12). Ligazón
 • ORDE do 19 de outubro de 2012 pola que se concede autorización para a súa apertura e funcionamento ao centro autorizado de ensinanzas artísticas profesionais de artes plásticas e deseño Marcote, do concello de Vigo. (DOG, 06/11/12). Ligazón
 • ORDE do 30 de outubro de 2012 pola que se autoriza temporalmente a apertura e funcionamento do centro privado estranxeiro O Castro International School, de Mos (Pontevedra). (DOG, 19/11/12). Ligazón
 • ORDE do 27 de novembro de 2012 pola que se autorizan as ensinanzas deportivas de vela no centro autorizado de ensinanzas deportivas Santa Apolonia, do concello de Santiago de Compostela (A Coruña). (DOG, 19/12/12). Ligazón
 • ORDE do 4 de marzo de 2013 pola que se autoriza a apertura e o funcionamento do centro privado Fundación Laboral de la Construcción do concello de Teo (A Coruña). (DOG, 19/03/13). Ligazón
 • ORDE do 4 de abril de 2013 pola que se autoriza o cambio de domicilio por traslado de instalacións e se modifica a autorización do centro privado San Martín do concello de ORDE do 15 de maio de 2013 pola que se modifica a autorización do centro privado San Narciso do concello de Marín (Pontevedra). (DOG, 03/06/13).. (DOG, 18/04/13). Ligazón
 • ORDE do 7 de xuño de 2013 pola que se autorizan as ensinanzas artísticas superiores de Deseño no centro Liceo La Paz, do concello da Coruña. (DOG, 01/07/13). Ligazón
 • ORDE do 22 de xullo de 2013 pola que se modifica a autorización por cambio de titularidade do centro privado Casa del Niño, do concello de Santiago de Compostela. (DOG, 06/08/13). Ligazón

 • ORDE do 31 de xullo de 2013 pola que se modifica a autorización por cambio de titularidade do centro privado Breogán, do concello de Vigo. (DOG, 09/08/13). Ligazón
 • ORDE do 9 de setembro de 2013 pola que se autoriza a apertura e o funcionamento do centro privado Niño Jesús do concello de Betanzos (A Coruña). (DOG, 24/09/13). Ligazón
 • ORDE do 20 de setembro de 2013 pola que se autoriza a apertura e funcionamento do centro privado Litocentro, do concello de Ourense. (DOG, 09/10/13). Ligazón
 • ORDE do 1 de outubro de 2013 pola que se autoriza o segundo ciclo de educación infantil no centro privado Malvedo, do concello de Coles (Ourense). (DOG, 16/10/13). Ligazón
 • ORDE do 22 de outubro de 2013 pola que autoriza o traslado de instalacións e a ampliación de 2 unidades no centro privado de educación especial Aspace, do concello de Sada (A Coruña). (DOG, 06/11/13). Ligazón
 • ORDE do 19 de novembro de 2013 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado María Inmaculada, do concello de Vigo. (DOG, 05/12/13). Ligazón

 • ORDE do 20 de novembro de 2013 pola que se modifica a autorización, por cambio de denominación, do centro autorizado de ensinanzas deportivas Salvacón, do concello de Ourense. (DOG, 05/12/13). Ligazón
 • ORDE do 5 de decembro de 2013 pola que se autoriza o segundo ciclo de educación infantil no centro privado Waldorf Meniñeiros, do concello de Friol (Lugo). (DOG, 23/12/13). Ligazón
 • ORDE do 23 de xuño de 2014 pola que se autoriza a apertura e o funcionamento do Centro Autorizado de Ensinanzas Deportivas CIP, de Vigo (Pontevedra). (DOG, 23/07/14). Ligazón
 • ORDE do 27 de xuño de 2014 pola que se autoriza a apertura e o funcionamento do Centro Autorizado de Ensinanzas Deportivas Cenafe, de Vigo (Pontevedra). (DOG, 23/07/14). Ligazón
 • ORDE do 10 de xullo de 2014 pola que se concede a autorización definitiva ao centro privado estranxeiro O Castro International School, de Mos (Pontevedra). (DOG, 24/07/14). Ligazón
 • ORDE do 28 de xullo de 2014 pola que se autoriza a apertura e funcionamento do centro privado Suso Añón, do concello de Ferrol. (DOG, 12/08/14). Ligazón
 • ORDE do 31 de xullo de 2014 pola que se autoriza a apertura e funcionamento do centro privado Formega, do concello de Ferrol. (DOG, 12/08/14). (DOG, 12/08/14). Ligazón
 • ORDE do 31 de xullo de 2014 pola que se autoriza o cambio de domicilio por traslado de instalacións e se modifica a autorización do centro privado Fesán, do concello de Santiago de Compostela. (DOG, 12/08/14). Ligazón
 • ORDE do 19 de setembro de 2014 pola que se autorizan a apertura e o funcionamento do centro privado Chíos Formación, do concello da Coruña, para impartir ciclos formativos. (DOG, 09/10/14). Ligazón
 • ORDE do 9 de outubro de 2014 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade e da denominación específica, do centro privado CyC Llongueras, do concello de Ourense. (DOG, 24/10/14). Ligazón
 • ORDE do 23 de outubro de 2014 pola que se autoriza o cambio de domicilio por traslado de instalacións do centro privado San Miguel, do concello de Vigo. (DOG, 12/11/14). Ligazón
 • ORDE do 12 de decembro de 2014 pola que se autoriza a apertura e o funcionamento do Centro Autorizado de Ensinanzas Deportivas Cented, de Santiago de Compostela. (DOG, 05/01/15). Ligazón
 • ORDE do 9 de xaneiro de 2015 pola que se autorizan as ensinanzas artísticas superiores de Música, nas especialidades de Composición, Interpretación e Produción e Xestión, no centro Mayeusis, de Vigo. (DOG, 28/01/15). Ligazón
 • ORDE do 21 de xaneiro de 2015 pola que se autoriza a impartición do bloque común, na modalidade a distancia, na rede de centros de ensinanzas deportivas COEN Centros de Formación. (DOG, 11/02/15). Ligazón
 • ORDE do 23 de xaneiro de 2015 pola que se autoriza, na modalidade a distancia, o bloque común para todas as modalidades deportivas e os bloques común e complementario do ciclo formativo de grao medio de fútbol, no Centro Autorizado de Ensinanzas Deportivas CIP, de Vigo. (DOG, 11/02/15). Ligazón
 • ORDE do 11 de febreiro de 2015 pola que se autoriza a apertura e funcionamento do centro autorizado de ensinanzas deportivas Escune, de Ourense. (DOG, 04/03/15). Ligazón
 • ORDE do 16 de marzo de 2015 pola que se autoriza o cambio da denominación da titularidade do centro privado Santa Cristina, de Vigo (Pontevedra). (DOG, 09/04/15). Ligazón
 • ORDE do 24 de marzo de 2015 pola que se autorizan a apertura e o funcionamento do Centro Autorizado de Ensinanzas Deportivas Montecastelo de Vigo. (DOG, 15/04/15). Ligazón
 • ORDE do 5 de maio de 2015 pola que se modifica a autorización do centro privado de educación especial Amicos do concello de Ribeira. (DOG, 25/05/15). Ligazón
 • ORDE do 16 de xullo de 2015 pola que se autorizan as ensinanzas profesionais de música no centro autorizado de ensinanzas artísticas profesionais de música Torroso, de Mos (Pontevedra). Ligazón
 • ORDE do 16 de xullo de 2015 pola que se autorizan as ensinanzas elementais de música no centro autorizado de música elemental Eirís, da Coruña. (DOG, 06/08/15). Ligazón
 • ORDE do 24 de xullo de 2015 pola que se autoriza a apertura e funcionamento do centro autorizado de ensinanzas deportivas Acadef de Vigo. (DOG, 10/08/15). Ligazón
 • ORDE do 27 de xullo de 2015 pola que se autoriza a educación secundaria obrigatoria no centro privado Waldorf Meniñeiros, do concello de Friol (Lugo). (DOG, 10/08/15). Ligazón
 • ORDE do 28 de agosto de 2015 pola que se autoriza o cambio da denominación da titularidade do centro privado París, de Pontevedra. Ligazón
 • ORDE do 13 de outubro de 2015 pola que se autoriza, na modalidade a distancia e semipresencial, o ciclo formativo de grao superior de Audioloxía Protésica, no centro privado Santa Apolonia de Santiago de Compostela. (DOG, 28/10/15). Ligazón
 • ORDE do 26 de novembro de 2015 pola que se autoriza a apertura e o funcionamento do centro privado Mega Formación, do concello de Vigo (Pontevedra), para impartir o ciclo formativo de grao superior de Comercio Internacional. (DOG, 17/12/15). Ligazón
 • ORDE do 30 de novembro de 2015 pola que se autoriza o cambio de domicilio por traslado de instalacións do centro privado Art Ourense, do concello de Ourense. (DOG, 22/12/15). Ligazón
 • ORDE do 18 de xaneiro de 2016 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado Jorge Juan, do concello de Narón (A Coruña).(DOG, 08/02/16). Ligazón
 • ORDE do 16 de febreiro de 2016 pola que se autoriza a apertura e funcionamento temporal do centro privado estranxeiro Coruña British School, da Coruña. (DOG, 07/03/16). Ligazón
 • ORDE do 7 de marzo de 2016 pola que se autoriza a apertura e funcionamento do centro privado Royal School do concello de Culleredo (A Coruña), para impartir o segundo ciclo de educación infantil. (DOG, 21/03/16). Ligazón
 • ORDE do 10 de maio de 2016 pola que se autoriza a apertura e funcionamento do centro de ensinanzas artísticas elementais e profesionais de música Cantiga, de Ourense. (DOG, 02/06/16). Ligazón
 • ORDE do 20 de xullo de 2016 pola que se autorizan a apertura e o funcionamento do Centro de Ensinanzas Deportivas Manuel Peleteiro, de Santiago de Compostela (A Coruña). (DOG, 22/08/16). Ligazón
 • ORDE do 10 de xaneiro de 2017 pola que se autoriza a apertura e funcionamento do centro de ensinanzas deportivas Tándem, de Viveiro. (DOG, 06/02/17). Ligazón
 • ORDE do 19 de xaneiro de 2017 pola que se autoriza a apertura e funcionamento do Centro Autorizado de Ensinanzas Deportivas Cented do Pereiro de Aguiar. (DOG, 07/02/17). Ligazón
 • ORDE do 16 de marzo de 2017 pola que se autoriza a apertura e funcionamento do centro privado Quelqum Formación Profesional, no concello de Santiago de Compostela (A Coruña). (DOG, 10/04/17). Ligazón
 • ORDE do 24 de maio de 2017 pola que se autorizan a apertura e o funcionamento do centro de ensinanzas artísticas elementais de danza Danza 10 Studio da Coruña (DOG, 12/06/17). Ligazón
 • ORDE do 5 de xuño de 2017 pola que se autoriza a modificación da autorización do centro privado Santiago Apóstol, de Soutomaior. (DOG, 21/06/17). Ligazón
 • ORDE do 6 de xuño de 2017 pola que se autoriza a modificación da autorización do centro privado de educación especial San Jerónimo Emiliani (A Guarda). (DOG, 21/06/17). Ligazón
 • ORDE do 9 de xuño de 2017 pola que autoriza o cambio de titularidade do centro autorizado de ensinanzas deportivas Constantino Castro Ruso, de Vigo (Pontevedra). (DOG, 23/06/17). Ligazón
 • ORDE do 14 de xullo de 2017 pola que se autoriza a modificación da autorización do centro privado Belarmino Fernández Iglesias, de Sober. (DOG, 11/08/17). Ligazón
 • ORDE do 17 de xullo de 2017 pola que se autoriza o cambio de domicilio por traslado de instalacións e a ampliación dunha unidade de educación especial ao centro privado de educación especial Bata-Os Mecos, de Vilanova de Arousa. (DOG, 11/08/17). Ligazón
 • ORDE do 28 de xullo de 2017 pola que se autoriza a apertura e o funcionamento temporal do centro privado estranxeiro Eleven School, de Vigo.  (DOG, 14/08/17). Ligazón
 • ORDE do 21 de agosto de 2017 pola que se autorizan as ensinanzas profesionais de música moderna no centro Presto Vivace, do concello da Coruña. (DOG, 31/08/17). Ligazón
 • ORDE do 15 de setembro de 2017 pola que se autoriza o centro privado Montecastelo, de Vigo, para impartir ensinanzas de formación profesional na modalidade semipresencial e/ou a distancia. (DOG, 28/09/17). Ligazón
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 15 de setembro de 2017 pola que se autoriza o centro privado Montecastelo, de Vigo, para impartir ensinanzas de formación profesional na modalidade semipresencial e/ou a distancia. (DOG, 13/10/17). Ligazón
 • ORDE do 19 de setembro de 2017 pola que se autorizan, na modalidade a distancia, os módulos do bloque común e do bloque específico das ensinanzas de técnico deportivo en Mergullo Deportivo con Escafandro Autónomo, técnico deportivo e técnico deportivo superior en Salvamento e Socorrismo, e o bloque común das actividades de formación promovidas polas federacións deportivas, ao centro Tándem, de Viveiro. (DOG, 13/10/17). Ligazón
 • ORDE do 6 de novembro de 2017 pola que se autoriza a apertura e funcionamento do centro de ensinanzas deportivas Pontillón do Castro, de Verducido, do concello de Pontevedra. (DOG, 22/11/17). Ligazón
 • ORDE do 28 de decembro de 2017 pola que se autoriza o cambio de denominación do centro de ensinanzas deportivas Pontillón do Castro, de Verducido, do concello de Pontevedra. (DOG, 15/01/18). Ligazón
 • ORDE do 22 de xaneiro de 2018 pola que se autoriza a apertura e funcionamento temporal do centro privado estranxeiro British Royal School de Culleredo. (DOG, 02/02/18).
 • ORDE do 1 de febreiro de 2018 pola que se prorroga a autorización temporal do centro privado estranxeiro Montessori Compostela, de Santiago de Compostela. (DOG, 19/02/18).
 • ORDE do 5 de febreiro de 2018 pola que se modifica a autorización do centro privado plurilingüe La Inmaculada, de Lugo. (DOG, 19//02/18).
 • ORDE do 13 de febreiro de 2018 pola que se autorizan ensinanzas deportivas en baloncesto no centro autorizado de ensinanzas deportivas (CAD) Liceo La Paz, da Coruña. (DOG, 23/02/18).
 • ORDE do 15 de febreiro de 2018 pola que se concede autorización definitiva ao centro privado estranxeiro Coruña British School, da Coruña. (DOG, 05/03/18).
 • ORDE do 21 de febreiro de 2018 pola que se autoriza o bloque común das actividades de formación deportiva, na modalidade a distancia, no centro público Escola Galega do Deporte, de Pontevedra. (DOG, 07/03/18).
 • ORDE do 28 de febreiro de 2018 pola que se autorizan as ensinanzas artísticas profesionais de danza no centro de ensinanzas artísticas Danza 10 Studio, da Coruña. (DOG, 21/03/18).
 • ORDE do 17 de xullo de 2018 pola que se autoriza, na modalidade a distancia, as ensinanzas de técnico deportivo e técnico deportivo superior en Baloncesto, no centro Manuel Peleteiro, de Santiago de Compostela (A Coruña). (DOG, 10/08/18).
 • ORDE do 17 de xullo de 2018 pola que se autoriza a apertura e funcionamento temporal do centro privado estranxeiro Gándara International School, de Gondomar (Pontevedra). (DOG, 10/08/18).
 • ORDE do 27 de xullo de 2018 pola que se autoriza o cambio de domicilio por traslado de instalacións ao centro autorizado de artes plásticas e deseño Aula D, de Vigo. (DOG, 13/08/18).
 • ORDE do 22 de agosto de 2018 pola que se prorroga a autorización temporal do centro privado estranxeiro Montessori Compostela, de Santiago de Compostela. (DOG, 04/08/18).
 • ORDE do 10 de setembro de 2018 pola que se autoriza a educación secundaria para persoas adultas, na modalidade a distancia semipresencial, na Escola Familiar Agraria Fonteboa de Coristanco. (DOG, 27/09/18).
 • ORDE do 19 de setembro de 2018 pola que se autoriza a apertura e funcionamento temporal do centro privado estranxeiro Semente Compostela, de Santiago de Compostela. (DOG, 05/10/18).
 • ORDE do 29 de xaneiro de 2019 pola que prorroga a autorización do centro privado estranxeiro British Royal School, de Culleredo, e se amplían ensinanzas. (DOG, 22/02/19).
 • ORDE do 5 de febreiro de 2019 pola que se autoriza o centro privado plurilingüe Las Acacias-Montecastelo, de Vigo, como resultado da fusión dos centros privados Las Acacias e Montecastelo da mesma localidade. (DOG, 22/02/19).
 • ORDE do 8 de febreiro de 2019 pola que se autoriza a apertura e funcionamento do centro Estudio, de Santiago de Compostela, para impartir as ensinanzas profesionais de música moderna. (DOG, 22/02/19).
 • ORDE do 18 de febreiro de 2019 pola que se autorizan novas especialidades das ensinanzas profesionais de música moderna no centro Presto Vivace, da Coruña. (DOG, 05/03/19).
 • ORDE do 28 de febreiro de 2019 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CEIP de Culleredo, do concello de Culleredo. (DOG, 12/03/19).
 • ORDE do 28 de febreiro de 2019 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CMUS Profesional de Ribeira, do concello de Ribeira. (DOG, 12/03/19).
 • ORDE do 11 de abril de 2019 pola que se autoriza a apertura e o funcionamento do centro privado Big Formación de San Cibrao das Viñas para impartir o ciclo formativo de grao medio Emerxencias Sanitarias. (DOG, 08/05/19).
 • ORDE do 11 de abril de 2019 pola que se autorizan, na modalidade a distancia, ensinanzas deportivas no centro Jesús Morlán Fariña, de Verducido (Pontevedra). (DOG, 08/05/19).
 • ORDE do 11 de maio de 2019 pola que se autoriza unha unidade de educación especial no centro privado Padres Somascos, da Guarda (Pontevedra). (DOG, 28/05/19).
 • ORDE do 24 de maio de 2019 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado Santa Teresa de Jesús, de Ourense. (DOG, 11/06/19).
 • ORDE do 24 de maio de 2019 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado María Inmaculada, de Vigo. (DOG, 11/06/19).
 • ORDE do 17 de xuño de 2019 pola que se autoriza unha prórroga da autorización temporal do centro privado estranxeiro Gándara International School, de Gondomar. (DOG, 01/07/19).
 • ORDE do 25 de xuño de 2019 pola que autoriza a apertura e funcionamento do centro privado San Eloy, de Vigo (Pontevedra), para impartir o ciclo formativo de grao medio Xoiaría. (DOG, 15/07/19).
 • ORDE do 24 de xullo de 2019 pola que se autoriza a apertura e funcionamento do centro autorizado Druida, da Coruña, para impartir as ensinanzas profesionais de danza. (DOG, 19/08/19).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 27 de agosto de 2019 pola que se autoriza a apertura e funcionamento temporal do centro privado estranxeiro Pangea Active School, de Arteixo (A Coruña). (DOG, 04/10/19).
 • ORDE do 25 de setembro de 2019 pola que se autoriza o cambio de domicilio por traslado de instalacións do centro autorizado de ensinanzas deportivas Safe Formación, de Ourense. (DOG, 10/10/19). Corrección de erros, (DOG, 28/10/19).
 • ORDE do 25 de outubro de 2019 pola que autoriza a apertura e funcionamento do CPR Premir, de Pontevedra. (DOG, 07/11/19).
 • ORDE do 25 de outubro de 2019 pola que se autoriza a apertura e funcionamento temporal do centro privado estranxeiro Semente Trasancos, de Neda. (DOG, 07/11/19).
 • ORDE do 1 de febreiro de 2020 pola que se modifica a autorización do centro privado Afundación, da Coruña. (DOG, 17/02/2020).
 • ORDE do 13 de febreiro de 2020 pola que se modifica a autorización, por cambio da súa denominación específica, do centro privado plurilingüe San Pelayo, de Santiago de Compostela. (DOG, 27/02/2020).
 • ORDE do 26 de febreiro de 2020 pola que se autorizan os módulos do bloque común, na modalidade semipresencial e a distancia, no centro autorizado de ensinanzas deportivas Montecastelo, de Vigo. (DOG, 09/03/2020).
 • ORDE do 27 de maio de 2020 pola que se autoriza unha prórroga da autorización temporal do centro privado estranxeiro Pangea Active School, de Arteixo (A Coruña). (DOG, 11/06/2020).
 • ORDE do 4 de xuño de 2020 pola que se modifica a autorización do centro privado Salesianos A Mercé, de Cambados. (DOG, 12/06/2020).
 • ORDE do 17 de setembro de 2020 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado Plurilingüe San José da Guarda. (DOG, 28/09/2020).
 • ORDE do 19 de novembro de 2020 pola que se autoriza a apertura e funcionamento do centro de ensinanzas deportivas Drocer, de Lugo. (DOG, 30/11/2020).
 • ORDE do 12 de marzo de 2021 pola que se autoriza a apertura e o funcionamento do centro privado de educación especial Amencer-Aspace de Vigo. (DOG, 26/03/2021).
 • ORDE do 16 de abril de 2021 pola que se autoriza a apertura e funcionamento do CPR A Mariña, de Burela (Lugo). (DOG, 28/04/2021).
 • ORDE do 10 de maio de 2021 pola que se autoriza unha prórroga da autorización temporal do centro privado estranxeiro Pangea Active School, de Arteixo. (DOG, 27/05/2021).
 • ORDE do 22 de xullo de 2021 pola que se autoriza a apertura e o funcionamento do CPR Fundación Laboral de la Construcción, de Lugo. (DOG, 06/08/2021).
 • ORDE do 26 de xullo de 2021 pola que se autoriza a apertura e o funcionamento do centro de ensinanzas deportivas (CAD) Atletismo Galego, de Oleiros. (DOG, 06/08/2021).
 • ORDE do 3 de agosto de 2021 pola que se modifica a autorización, por cambio da súa denominación específica, do centro privado Salvador Moreno, de Pontevedra. (DOG, 19/08/2021).
 • ORDEN de 28 de octubre de 2021 por la que se autoriza la apertura y el funcionamiento del CPR Fundación Laboral de la Construcción, de Santiago de Compostela. (DOG, 11/11/2021).
2.2. Modificacións
 • ORDE do 13 de setembro de 2012 pola que se modifica a autorización do centro privado Santa Apolonia, do concello de Santiago de Compostela (A Coruña). (DOG, 01/10/12). Ligazón
 • ORDE do 14 de setembro de 2012 pola que se modifica a autorización do centro privado Vivas, do concello de Vigo (Pontevedra). (DOG, 01/10/12). Ligazón
 • ORDE do 17 de setembro de 2012 pola que se modifica a autorización da EFA A Cancela, do concello das Neves (Pontevedra). (DOG, 01/10/12). Ligazón
 • ORDE do 19 de setembro de 2012 pola que se modifica a autorización do centro privado San Martín, do concello de Ourense. (DOG, 03/10/12). Ligazón
 • ORDE do 26 de setembro de 2012 pola que se modifica a autorización do centro privado de educación especial Aspanaes, do concello de Ferrol. (DOG, 09/10/12). Ligazón
 • ORDE do 28 de setembro de 2012 pola que se modifica a autorización do centro privado Daniel Castelao de Vigo, efectuada pola Orde do 10 de febreiro de 2012. (DOG, 19/10/12). Ligazón
 • ORDE do 2 de outubro de 2012 pola que se modifica a autorización do centro privado Nuestra Señora de Lourdes, do concello da Estrada. (DOG, 19/10/12). Ligazón
 • ORDE do 18 de outubro de 2012 pola que se modifica a autorización do centro privado Marcote, do concello de Vigo. (DOG, 06/11/12). Ligazón
 • Orde do 24 de outubro de 2012 pola que se modifica a autorización do centro privado Santa Apolonia, do concello de Santiago de Compostela (A Coruña). (DOG, 19/11/12). Ligazón
 • ORDE do 25 de outubro de 2012 pola que se modifica a autorización do centro privado Centro de Estudios Marcote, do concello de Vigo (Pontevedra). (DOG, 19/11/12). Ligazón
 • ORDE do 7 de novembro de 2012 pola que se modifica a autorización do centro privado Aloya, do concello de Vigo (Pontevedra). (DOG, 19/11/12). Ligazón
 • ORDE do 21 de novembro de 2012 pola que se modifica a autorización do centro privado Colegio Hogar Novacaixagalicia, do concello de Vigo. (DOG, 10/12/12). Ligazón
 • ORDE do 28 de novembro de 2012 pola que se modifica a autorización do centro privado de educación especial Aspanaes-Duques de Lugo, do concello de Santiago de Compostela (A Coruña). (DOG, 19/12/12). Ligazón
 • ORDE do 29 de novembro de 2012 pola que se modifica a autorización do centro privado Nuestra Señora Inmaculada, do concello de Santa Comba (A Coruña). (DOG, 19/12/12). Ligazón
 • ORDE do 17 de xaneiro de 2013 pola que se modifica a autorización do centro privado Tomás Barros do concello da Coruña. (DOG, 31/01/13). Ligazón

 • ORDE do 5 de febreiro de 2013 pola que se modifica a autorización do centro privado Montecastelo, do concello de Vigo. (DOG, 18/02/13). Ligazón
 • ORDE do 11 de febreiro de 2013 pola que se modifica a autorización do centro privado CENP do concello da Coruña. (DOG, 19/03/13). Ligazón

 • O

  RDE do 28 de febreiro de 2013 pola que se modifica a autorización do centro privado de educación especial Santísimo Cristo del Amor do concello do Porriño (Pontevedra). (DOG, 19/03/13). Ligazón

 • ORDE do 15 de maio de 2013 pola que se modifica a autorización do centro privado San Narciso do concello de Marín (Pontevedra). (DOG, 03/06/13). Ligazón
 • ORDE do 6 de agosto de 2013 pola que se modifica a autorización do centro privado San Narciso, do concello de Marín. (DOG, 14/08/13). Ligazón
 • ORDE do 5 de setembro de 2013 pola que se modifica a autorización do centro privado Castelao, do concello da Coruña. (DOG, 20/09/13). Ligazón

 • ORDE do 23 de setembro de 2013 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado Virgen Milagrosa, do concello de Bueu (Pontevedra). (DOG, 09/10/13). Ligazón
 • ORDE do 2 de outubro de 2013 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado Nuestra Señora de Lourdes, do concello da Estrada (Pontevedra). (DOG, 16/10/13). Ligazón

 • ORDE do 21 de outubro de 2013 pola que se modifica a autorización do Centro de Estudios Marcote, do concello de Vigo (Pontevedra). (DOG, 06/11/13). Ligazón
 • ORDE do 24 de outubro de 2013 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro autorizado de ensinanzas deportivas Salvacón, do concello de Ourense. (DOG, 11/11/13). Ligazón

 • ORDE do 29 de novembro de 2013 pola que se modifica a autorización do centro privado Tomás Barros, do concello da Coruña. (DOG, 13/12/13). Ligazón
 • ORDE do 24 de xaneiro de 2014 pola que se modifica a autorización do centro privado de educación especial Juan María, do concello de Nigrán (Pontevedra). (DOG, 10/02/14). Ligazón
 • ORDE do 30 de xaneiro de 2014 pola que se modifica a autorización do centro privado Liceo La Paz, do concello da Coruña. (DOG, 18/02/14). Ligazón
 • ORDE do 27 de febreiro de 2014 pola que se autoriza a modificación da autorización do centro privado El Pilar do concello de Vigo. (DOG, 18/03/14). Ligazón

 • ORDE do 11 de marzo de 2014 pola que se modifica a autorización do centro privado Fogar de Santa Margarida, do concello da Coruña. (DOG, 28/03/14). Ligazón
 • ORDE do 12 de marzo de 2014 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, dos centros privados Novacaixagalicia da Coruña, Campelo Novacaixagalicia de Poio e Colegio Hogar Novacaixagalicia de Vigo. (DOG, 28/03/14). Ligazón
 • ORDE do 18 de marzo de 2014 pola que se modifica a autorización do centro privado Castelao, no concello da Coruña. (DOG, 31/03/14). Ligazón
 • ORDE do 11 de abril de 2014 pola que se modifica a autorización do centro privado ICA, do concello de Vigo (Pontevedra). (DOG, 02/05/14). Ligazón
 • ORDE do 10 de xuño de 2014 pola que se modifica a autorización do centro privado Andaina, do concello de Culleredo (A Coruña). (DOG, 27/06/14). Ligazón
 • ORDE do 16 de xuño de 2014 pola que se modifica a autorización da escola de danza privada The Ballet Studio, do concello de Santiago de Compostela. (DOG, 03/07/14). Ligazón
 • ORDE do 9 de setembro de 2014 pola que se modifica a autorización do centro privado Educatic, do concello de Vigo. (DOG, 26/09/14). Ligazón
 • ORDE do 11 de setembro de 2014 pola que se modifica a autorización do centro privado Santa María del Mar, do concello da Coruña. (DOG, 26/09/14). Ligazón
 • ORDE do 12 de marzo de 2014 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, dos centros privados Novacaixagalicia, da Coruña; Campelo Novacaixagalicia, de Poio, e Colegio Hogar Novacaixagalicia, de Vigo. (DOG, 01/10/14).  Ligazón
 • ORDE do 15 de setembro de 2014 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado Santo Cristo, do concello de Ourense. (DOG, 01/10/14). Ligazón
 • ORDE do 16 de setembro de 2014 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, dos centros privados Novacaixagalicia, da Coruña; Campelo Novacaixagalicia, de Poio, e Colegio Hogar Novacaixagalicia, de Vigo. (DOG, 03/10/14). Ligazón
 • ORDE do 22 de setembro de 2014 pola que se modifica a autorización do centro privado Santa Apolonia, do concello de Santiago de Compostela. (DOG, 09/10/14). Ligazón
 • ORDE do 23 de setembro de 2014 pola que se modifica a autorización do centro privado Liceo La Paz, do concello da Coruña. (DOG, 09/10/14). Ligazón
 • ORDE do 13 de xaneiro de 2015 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado A Camelia de Vigo. (DOG, 28/01/15). Ligazón
 • ORDE do 20 de xaneiro de 2015 pola que se modifica a autorización do centro privado Aloya, do concello de Vigo. (DOG, 11/02/15). Ligazón. CORRECCIÓN de erros, (DOG, 20/02/15). Ligazón
 • ORDE do 23 de marzo de 2015 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado San Narciso, do concello de Marín. (DOG, 15/04/15). Ligazón
 • ORDE do 2 de xuño de 2015 pola que se modifica a autorización do centro privado Agarimo, do concello de Arteixo. (DOG, 18/06/15). Ligazón
 • ORDE do 5 de xuño de 2015 pola que se modifica a autorización do centro privado Aula Estudio, do concello de Vigo. (DOG, 22/06/15). Ligazón
 • ORDE do 10 de xuño de 2015 pola que se modifica a autorización do centro privado San Fermín, do concello de Caldas de Reis. (DOG, 26/06/15). Ligazón
 • ORDE do 9 de xullo de 2015 pola que se modifica a autorización do centro privado Eduardo Pondal de Cangas (Pontevedra). (DOG, 21/07/15). Ligazón. Corrección de erros, (DOG, 29/07/15). Ligazón
 • ORDE do 23 de xullo de 2015 pola que se modifica a autorización do centro privado estranxeiro O Castro International School, de Mos (Pontevedra). (DOG, 10/08/15). Ligazón
 • ORDE do 29 de xullo de 2015 pola que se modifica a autorización do centro privado Aula Nosa, do concello da Coruña. (DOG, 12/08/15). Ligazón. Corrección de erros, (DOG, 03/09/15). Ligazón
 • ORDE do 17 de agosto de 2015 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado Campelo Afundación, do concello de Poio (Pontevedra). (DOG, 28/08/15). Ligazón
 • ORDE do 2 de setembro de 2015 pola que se modifica a autorización do centro privado Agarimo, do concello de Arteixo (A Coruña). Ligazón
 • ORDE do 1 de setembro de 2015 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado Padres Somascos, do concello da Guarda. (DOG, 16/09/15). Ligazón
 • ORDE do 15 de setembro de 2015 pola que se modifica a autorización do centro privado Los Sauces do concello de Mos (Pontevedra). (DOG, 29/09/15). Ligazón
 • ORDE do 18 de setembro de 2015 pola que se modifica a autorización do Centro de Estudios Marcote do concello de Vigo. (DOG, 06/10/15). Ligazón
 • ORDE do 9 de outubro de 2015 pola que se modifica a autorización do centro privado Fillas de María Inmaculada, do concello de Vigo. (DOG, 28/10/15). Ligazón
 • ORDE do 11 de xaneiro de 2016 pola que se modifica a autorización do centro privado Salesiano San Juan Bosco, do concello da Coruña. (DOG, 25/01/16). Ligazón
 • ORDE do 15 de febreiro de 2016 pola que se modifica a autorización do centro privado Divino Maestro, do concello de Ourense. (DOG, 07/03/16). Ligazón
 • ORDE do 23 de febreiro de 2016 pola que se modifica a autorización do centro privado Calasanz-PP Escolapios, do concello da Coruña. (DOG, 15/03/16). Ligazón
 • ORDE do 7 de marzo de 2016 pola que se modifica a autorización do centro privado Cemar do concello de Mondariz-Balneario (Pontevedra). (DOG, 21/03/16). Ligazón
 • ORDE do 5 de abril de 2016 pola que se modifica a autorización do centro privado Casa del Niño, de Santiago de Compostela (A Coruña). (DOG, 25/04/16). Ligazón
 • ORDE do 6 de abril de 2016 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado Cemar, do concello de Mondariz-Balneario (Pontevedra). (DOG, 25/04/16). Ligazón. CORRECCIÓN de erros, (DOG, 02/05/16). Ligazón
 • ORDE do 16 de maio de 2016 pola que se modifica a autorización do centro docente privado Compañía de María, de Cangas. (DOG, 02/06/16). Ligazón
 • ORDE do 29 de xuño de 2016 pola que se modifica a autorización do centro privado Art Ourense do concello de Ourense. (DOG, 21/07/16). Ligazón
 • ORDE do 30 de xuño de 2016 pola que se modifica a autorización do centro privado Fillas de María Inmaculada do concello de Vigo (Pontevedra). (DOG, 21/07/16). Ligazón
 • ORDE do 22 de xullo de 2016 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade e de denominación específica, do centro privado Fesán II, de Lugo. (DOG, 22/08/16). Ligazón
 • ORDE do 1 de agosto de 2016 pola que se modifica a autorización do centro privado San Narciso de Marín. (DOG, 29/08/16). Ligazón
 • ORDE do 9 de agosto de 2016 pola que se modifica a autorización do centro privado Liceo La Paz da Coruña. (DOG, 29/08/16). Ligazón
 • ORDE do 12 de agosto de 2016 pola que se modifica a autorización do centro privado Chíos Formación da Coruña. (DOG, 29/08/16). Ligazón
 • ORDE do 21 de setembro de 2016 pola que se modifica a autorización do centro privado Castelao, do concello da Coruña. (DOG, 13/10/16). Ligazón
 • ORDE do 14 de novembro de 2016 pola que se modifica a autorización do centro privado Lar, en Mos (Pontevedra). (DOG, 01/12/16). Ligazón
 • ORDE do 31 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a autorización do centro privado San José de la Guía de Vigo (Pontevedra). (DOG, 16/02/17). Ligazón
 • ORDE do 2 de febreiro de 2017 pola que se modifica a autorización do centro privado La Grande Obra de Atocha, do concello da Coruña. (DOG, 16/02/17). Ligazón
 • ORDE do 30 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a autorización do centro privado San Miguel 2, de Vigo (Pontevedra). (DOG, 17/02/17). Ligazón
 • ORDE do 8 de febreiro de 2017 pola que se modifica a autorización do centro privado Peñarredonda, do concello da Coruña. (DOG, 01/03/17). Ligazón
 • ORDE do 1 de marzo de 2017 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro autorizado de música Acordes, de Ourense. (DOG, 16/03/17). Ligazón
 • ORDE do 2 de marzo de 2017 pola que se modifica a autorización do centro privado Montespiño, de Culleredo. (DOG, 16/03/17). Ligazón
 • ORDE do 17 de marzo de 2017 pola que se modifica a autorización do centro privado San Narciso, de Marín (Pontevedra). (DOG, 07/04/17). Ligazón
 • ORDE do 29 de marzo de 2017 pola que se modifica a autorización do centro privado plurilingüe San Miguel 2, de Vigo (Pontevedra). (DOG, 17/04/17). Ligazón
 • ORDE do 26 de abril de 2017 pola que se autoriza unha modificación da autorización do centro privado de educación especial Juan María, de Nigrán. (DOG, 10/05/17). Ligazón
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 18 de abril de 2017 pola que se modifica a autorización do centro privado Montecastelo, de Vigo (Pontevedra). (DOG, 12/05/17). Ligazón
 • ORDE do 10 de maio de 2017 pola que se modifica a autorización do centro de ensinanzas deportivas Cented, do Pereiro de Aguiar (Ourense). (DOG, 30/05/17). Ligazón
 • ORDE do 8 de xuño de 2017 pola que se modifica a autorización do centro privado Chíos Formación, da Coruña. (DOG, 23/06/17). Ligazón
 • ORDE do 21 de xuño de 2017 pola que se autoriza a modificación da autorización do centro privado Mercantil de Vigo. (DOG, 05/07/17). Ligazón
 • RDE do 4 de xullo de 2017 pola que se modifica a autorización do centro privado estranxeiro Trisquel Compostela International School, do concello de Teo. (DOG, 17/07/17). Ligazón
 • ORDE do 21 de agosto de 2017 pola que se modifica a autorización do centro privado Santo Cristo, de Ourense. (DOG, 30/08/17). Ligazón
 • ORDE do 11 de setembro de 2017 pola que se modifica a autorización temporal do centro privado estranxeiro Eleven School, de Vigo (Pontevedra). (DOG, 28/09/17). Ligazón
 • ORDE do 14 de setembro de 2017 pola que se modifica a autorización do Centro Privado López y Vicuña, da Coruña.  (DOG, 28/09/17). Ligazón
 • ORDE do 5 de outubro de 2017 pola que se modifica a autorización do centro privado Fillas de María Inmaculada, do concello de Vigo. (DOG, 19/10/17). Ligazón
 • ORDE do 23 de outubro de 2017 pola que se modifica a autorización do centro privado Andaina do concello de Culleredo. (DOG, 07/11/17). Ligazón
 • ORDE do 30 de novembro de 2017 pola que se modifica a autorización do centro privado Marcote, do concello de Vigo. (DOG, 20/12/17). Ligazón. Corrección de erros, (DOG, 03/01/18). Ligazón
 • ORDE do 7 de marzo de 2018 pola que se modifica a autorización do centro privado estranxeiro O Castro International School, de Mos. (DOG, 26/03/18).
 • ORDE do 2 de abril de 2018 pola que se modifica a autorización do centro privado plurilingüe Nuestra Señora del Carmen, de Betanzos. (DOG, 1304/18).
 • ORDE do 10 de abril de 2018 pola que se modifica a autorización do centro privado de educación especial Santísimo Cristo del Amor do Porriño. (DOG, 26/04/18).
 • ORDE do 12 de abril de 2018 pola que se modifica a autorización do centro privado Premir de Santiago de Compostela. (DOG, 27/04/18).
 • ORDE do 13 de abril de 2018 pola que se modifica a autorización do centro privado Paso a Paso Formación, de Lugo. (DOG, 08/05/18).
 • ORDE do 17 de abril de 2018 pola que se modifica a autorización do centro privado Castelao, do concello da Coruña. (DOG, 08/05/18).
 • ORDE do 15 de xuño de 2018 pola que se modifica a autorización do centro privado María Assumpta, de Noia. (DOG, 03/07/18).
 • ORDE do 18 de xuño de 2018 pola que se modifica a autorización do Centro Privado Plurilingüe San Miguel 2, de Vigo. (DOG, 03/07/18).
 • ORDE do 19 de xuño de 2018 pola que se modifica a autorización do centro privado estranxeiro Trisquel Compostela International School, de Teo. (DOG, 03/07/18).
 • ORDE do 28 de xuño de 2018 pola que se modifica a autorización do centro privado Santa Apolonia de Santiago de Compostela. (DOG, 03/08/18).
 • ORDE do 29 de xuño de 2018 pola que se modifica a autorización do centro privado Los Sauces, de Pontevedra. (DOG, 03/08/18).
 • ORDE do 2 de xullo de 2018 pola que se modifica a autorización do centro privado plurilingüe Vigo, de Redondela. (DOG, 03/08/18).
 • ORDE do 9 de xullo de 2018 pola que se modifica a autorización do centro privado de educación especial Santísimo Cristo del Amor, do Porriño. (DOG, 03/08/18).
 • ORDE do 23 de xullo de 2018 pola que se modifica a autorización do centro privado Daniel Castelao, de Vigo. (DOG, 08/08/18).
 • ORDE do 24 de xullo de 2018 pola que se modifica a autorización do Centro de Estudios Marcote, de Vigo. (DOG, 09/08/18).
 • ORDE do 18 de xullo de 2018 pola que se modifica a autorización do centro privado de educación especial Aspaber de Carballo (A Coruña). (DOG, 10/08/18).
 • ORDE do 6 de agosto de 2018 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado San Francisco de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). (DOG, 23/08/18).
 • ORDE do 6 de agosto de 2018 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado Sagrado Corazón da Coruña. (DOG, 23/08/18).
 • ORDE do 6 de agosto de 2018 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado Sagrado Corazón do Carballiño (Ourense). (DOG, 23/08/18).
 • RDE do 7 de agosto de 2018 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado Hijas de Jesús da Coruña. (DOG, 31/08/18).
 • ORDE do 7 de agosto de 2018 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado Miralba de Vigo (Pontevedra). (DOG, 31/08/18).
 • ORDE do 7 de agosto de 2018 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado María Assumpta de Noia (A Coruña). (DOG, 31/08/18).
 • ORDE do 8 de agosto de 2018 pola que se modifica a autorización do centro privado Liceo La Paz, da Coruña. (DOG, 03/09/18).
 • ORDE do 12 de setembro de 2018 pola que se modifica a autorización temporal do centro privado estranxeiro Eleven School, de Vigo.(DOG, 05/10/18).
 • ORDE do 16 de novembro de 2018 pola que se modifica a autorización do centro privado Plurilingüe Landro-Viveiro, de Viveiro. (DOG, 29/11/18).
 • ORDE do 28 de novembro de 2018 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, dos centros privados San José de Cluny, de Santiago de Compostela (A Coruña), e San José de Cluny, de Vigo (Pontevedra). (DOG, 11/12/18).
 • ORDE do 5 de febreiro de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado Eduardo Pondal, de Cangas (Pontevedra). (DOG, 22/02/19).
 • ORDE do 6 de febreiro de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado plurilingüe Miralba de Vigo.
 • ORDE do 7 de febreiro de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado María Auxiliadora, de Lugo.
 • ORDE do 18 de febreiro de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado estranxeiro Coruña British School, da Coruña. (DOG, 12/03/19).
 • ORDE do 20 de febreiro de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado estranxeiro O Castro International School, de Mos. (DOG, 12/03/19). Corrección de erros, (DOG, 28/10/19).
 • ORDE do 2 de abril de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado Divino Maestro, da Pobra do Caramiñal (A Coruña). (DOG, 22/04/19).
 • ORDE do 3 de abril de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado Aula Nosa, da Coruña. (DOG, 22/04/19).
 • ORDE do 29 de abril de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado estranxeiro Trisquel Compostela International School, de Teo. (DOG, 14/05/19).
 • ORDE do 30 de abril de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado Lar, de Mos. (DOG, 14/05/19).
 • ORDE do 13 de xuño de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado plurilingüe Sagrado Corazón, de Lalín. (DOG, 28/06/19).
 • ORDE do 13 de xuño de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado Daniel Castelao, de Vigo. (DOG, 01/07/19).
 • ORDE do 20 de xuño de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado estranxeiro Coruña British School da Coruña. (DOG, 03/07/19).
 • ORDE do 25 de xuño de 2019 pola que se modifica a autorización do centro autorizado de artes plásticas e deseño Atlántico, de Vigo. (DOG, 15/07/19).
 • ORDE do 27 de xuño de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado Estudios Superiores en Administración e Finanzas, de Oleiros (A Coruña). (DOG, 15/07/19).
 • ORDE do 19 de xullo de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado Chíos Formación, da Coruña. (DOG, 05/08/19).
 • ORDE do 19 de xullo de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado Chíos Formación, da Coruña. (DOG, 05/08/19).
 • ORDE do 24 de xullo de 2019 pola que se modifica a autorización temporal do centro privado estranxeiro Eleven School, de Vigo. (DOG, 09/08/19).
 • ORDE do 30 de xullo de 2019 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do Centro Privado López y Vicuña, da Coruña. (DOG, 09/08/19).
 • ORDE do 30 de xullo de 2019 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do Centro Privado Plurilingüe San Narciso, de Marín. (DOG, 09/08/19).
 • ORDE do 17 de setembro de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado Big Formación, de San Cibrao das Viñas. (DOG, 01/10/19).
 • ORDE do 17 de setembro de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado Tomás Barros, da Coruña.(DOG, 01/10/19).
 • ORDE do 17 de setembro de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado plurilingüe María Inmaculada, de Verín (Ourense).(DOG, 01/10/19).
 • ORDE do 17 de setembro de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado estranxeiro Semente Compostela, de Santiago de Compostela. (DOG, 02/10/19).
 • ORDE do 8 de novembro de 2019 pola que se modifica a autorización do centro privado plurilingüe Nuestra Señora del Rosario, de Arzúa. (DOG, 22/11/19).
 • ORDE do 17 de decembro de 2019 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado Sagrado Corazón de Jesús, Os Praceres, Pontevedra. (DOG, 16/01/2020).
 • ORDE do 17 de xaneiro de 2020 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado San Jorge, de Santiago de Compostela. (DOG, 11/02/2020).
 • ORDE do 8 de febreiro de 2020 pola que se modifica a autorización do centro privado plurilingüe Abrente, de Sanxenxo. (DOG, 20/02/2020).
 • ORDE do 28 de maio de 2020 pola que se modifica a autorización do centro privado Divino Maestro, de Vigo. (DOG, 11/06/2020).
 • ORDE do 28 de maio de 2020 pola que se modifica a autorización do centro privado plurilingüe Bayón, de Ribeira. (DOG, 11/06/2020).
 • ORDE do 29 de maio de 2020 pola que se modifica a autorización do centro privado Esica, de Vigo. (DOG, 11/06/2020).
 • ORDE do 5 de xuño de 2020 pola que se modifica a autorización do centro privado plurilingüe San Miguel 2 de Vigo. (DOG, 22/06/2020).
 • ORDE do 8 de xuño de 2020 pola que se modifica a autorización do centro privado plurilingüe San Fernando de Vigo. (DOG, 22/06/2020).
 • ORDE do 6 de xullo de 2020 pola que se modifica a autorización da Escola Familiar Agraria Fonteboa, de Coristanco. (DOG, 21/07/2020).
 • ORDE do 15 de xullo de 2020 pola que se modifica a autorización do centro privado estranxeiro Montessori Compostela, de Santiago de Compostela. (DOG, 03/08/2020).
 • ORDE do 31 de agosto de 2020 pola que se modifica a autorización do centro privado EFAG A Cancela das Neves. (DOG, 09/09/2020).
 • ORDE do 31 de agosto de 2020 pola que se modifica a autorización do centro privado plurilingüe Padre Míguez de Vigo. (DOG, 09/09/2020).
 • ORDE do 31 de agosto de 2020 pola que se modifica a autorización do centro privado plurilingüe Virgen Milagrosa de Bueu. (DOG, 09/09/2020).
 • ORDE do 6 de novembro de 2020 pola que se modifica a autorización do centro privado Juniors, de Santiago de Compostela. (DOG, 16/11/2020).
 • ORDE do 6 de novembro de 2020 pola que se modifica a autorización do centro privado estranxeiro (Cprex) Trisquel Compostela International School, de Teo. (DOG, 16/11/2020).
 • ORDE do 13 de novembro de 2020 pola que se modifica a autorización do centro privado plurilingüe Lar, de Mos. (DOG, 24/11/2020).
 • ORDE do 13 de novembro de 2020 pola que se modifica a autorización do centro privado estranxeiro Semente Trasancos, de Neda. (DOG, 24/11/2020).
 • ORDE do 23 de novembro de 2020 pola que se modifica a autorización do centro privado estranxeiro (Cprex) Semente Compostela, de Santiago de Compostela. (DOG, 11/12/2020).
 • ORDE do 4 de decembro de 2020 pola que se modifica a autorización do CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha, da Coruña. (DOG, 18/12/2020). Corrección de erros.  (DOG, 07/01/2021).
 • ORDE do 26 de xaneiro de 2021 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado Plurilingüe Sagrado Corazón, de Lalín. (DOG, 09/02/2021).
 • ORDE do 5 de febreiro de 2021 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado plurilingüe Divino Maestro de Vigo. (DOG, 16/02/2021).
 • ORDE do 5 de febreiro de 2021 pola que se modifica a autorización do centro privado plurilingüe Divino Maestro de Ourense. (DOG, 16/02/2021).
 • ORDE do 5 de febreiro de 2021 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado plurilingüe Divino Maestro de Santiago de Compostela. (DOG, 16/02/2021).
 • ORDE do 5 de febreiro de 2021 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado plurilingüe Divino Maestro de Lugo. (DOG, 16/02/2021).
 • ORDE do 2 de marzo de 2021 pola que se modifica a autorización do centro privado Santa Apolonia de Santiago de Compostela (A Coruña). (DOG, 16/03/2021).
 • ORDE do 26 de marzo de 2021 pola que se modifica a autorización do centro privado Plurilingüe Andaina, de Culleredo. (DOG, 08/04/2021).
 • ORDE do 15 de abril de 2021 pola que se modifica a autorización do centro privado plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús, de Ribeira. (DOG, 28/04/2021).
 • ORDE do 15 de abril de 2021 pola que se modifica a autorización do centro privado Fesán, de Santiago de Compostela (A Coruña). (DOG, 28/04/2021). Corrección de erros, (DOG, 12/05/2021).
 • ORDE do 16 de abril de 2021 pola que se modifica a autorización do centro privado de educación especial Aspaber, de Carballo (A Coruña). (DOG, 28/04/2021).
 • ORDE do 21 de abril de 2021 pola que se modifica a autorización do centro privado Aloya, de Vigo. (DOG, 05/05/2021).
 • ORDE do 5 de maio de 2021 pola que se modifica a autorización da Escola Familiar Agraria Piñeiral, de Arzúa (A Coruña). (DOG, 21/05/2121).
 • ORDE do 5 de maio de 2021 pola que se modifica a autorización do centro privado estranxeiro O Castro International School, de Mos (Pontevedra). (DOG, 24/05/2021).
 • ORDE do 14 de maio de 2021 pola que se modifica a autorización da Escola Familiar Agraria Fonteboa, de Coristanco. (DOG, 27/05/2021).
 • ORDE do 2 de xullo de 2021 pola que se modifica a autorización do CPR Seminario Diocesano Sagrado Corazón de Lugo. (DOG, 14/07/2120).
 • ORDE do 2 de xullo de 2021 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do CEMU Profesional Eirís da Coruña. (DOG, 14/07/2120).ORDE do 22 de xullo de 2021 pola que se modifica a autorización do CPR Plurilingüe Padre Míguez, de Vigo. (DOG, 05/08/2021).
 • ORDE do 30 de xullo de 2021 pola que se modifica a autorización do CPR plurilingüe Liceo La Paz, da Coruña. (DOG, 11/08/2021).
 • ORDE do 22 de setembro de 2021 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado A Camelia, de Vigo. (DOG, 04/10/2021).
 • ORDE do 22 de setembro de 2021 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado San Marcos, de Ourense. (DOG, 04/10/2021).
 • ORDE do 28 de setembro de 2021 pola que se modifica a autorización do centro privado estranxeiro Trisquel Compostela International School, de Santiago de Compostela. (DOG, 07/10/2021).
 • ORDE do 28 de setembro de 2021 pola que se modifica a autorización do centro privado estranxeiro Eleven School, de Vigo (Pontevedra). (DOG, 07/10/2021).
 • ORDE do 11 de novembro de 2021 pola que se modifica a autorización do centro privado estranxeiro Semente Compostela, de Santiago de Compostela. (DOG, 23/11/2021).
 • ORDE do 11 de novembro de 2021 pola que se modifica a autorización do centro privado estranxeiro Montessori Compostela, de Santiago de Compostela. (DOG, 23/11/2021).
 • ORDE do 22 de decembro de 2021 pola que se modifica a autorización do centro privado Rías Altas, de Culleredo (A Coruña). (DOG, 12/01/2022).
 • ORDE do 22 de decembro de 2021 pola que se modifica a autorización do centro privado Tomás Barros, da Coruña. (DOG, 12/01/2022).
 • ORDE do 22 de decembro de 2021 pola que se modifica a autorización do centro privado San Marcos, de Ourense. (DOG, 12/01/2022).
2.3. Extincións
 • ORDE do 28 de xaneiro de 2013 pola que se extingue a autorización do centro privado System, do concello de Lugo, por cesamento de actividades docentes. (DOG, 11/02/13). Ligazón
 • ORDE do 2 de xullo de 2013 pola que se extingue a autorización do centro privado Caixa Galicia, do concello de Monforte de Lemos, por cesamento de actividades docentes. (DOG, 19/07/13). Ligazón
 • ORDE do 24 de setembro de 2013 pola que se extingue a autorización do centro privado Caixanova, do concello de Ourense, por cesamento de actividades docentes. (DOG, 09/10/13). Ligazón
 • ORDE do 14 de novembro de 2014 pola que se extingue a autorización do centro privado Astarté, do concello de Carballo. (DOG, 01/12/14). Ligazón
 • ORDE do 15 de decembro de 2014 pola que se extingue a autorización do centro privado San Andrés, do concello da Coruña. (DOG, 07/01/15). Ligazón
 • ORDE do 20 de xullo de 2015 pola que se extingue a autorización do centro privado Jardilín, do concello de Pontevedra, por cesamento de actividades docentes. (DOG, 06/08/15). Ligazón
 • ORDE do 23 de xullo de 2015 pola que se extingue a autorización do centro privado Los Sauces, do concello da Coruña, por cesamento de actividades docentes. Ligazón
 • ORDE do 8 de marzo de 2016 pola que se extingue a autorización do centro privado Los Cerezos do concello de Pontevedra, por cesamento de actividades docentes. (DOG, 21/03/16). Ligazón
 • ORDE do 22 de setembro de 2016 pola que se extingue a autorización do centro privado Pelomanía, do concello de Betanzos (A Coruña), por cesamento de actividades docentes. (DOG, 13/10/16). Ligazón
 • ORDE do 15 de novembro de 2016 pola que se extingue a autorización do centro privado A Ledicia, no concello de Carballo (A Coruña), por cesamento de actividades docentes. (DOG, 01/12/16). Ligazón
 • ORDE do 1 de febreiro de 2017 pola que se extingue a autorización do centro privado de educación especial Esclavas de la Virgen Dolorosa, de Mos (Pontevedra), por cesamento de actividades docentes. (DOG, 17/02/17). Ligazón
 • ORDE do 2 de febreiro de 2017 pola que se extingue a autorización do Seminario Menor Diocesano Santa Catalina de Mondoñedo. (DOG, 20/02/17). Ligazón
 • ORDE do 6 de novembro de 2017 pola que se extingue a autorización do centro privado París, do concello de Pontevedra. (DOG, 22/11/17). Ligazón
 • ORDE do 22 de xaneiro de 2018 pola que se extingue a autorización do centro privado Royal School de Culleredo, por cesamento de actividades docentes. (DOG, 02/02/18).
 • ORDE do 27 de xullo de 2018 pola que se extingue, de oficio, a autorización do centro privado Cofisad, da Coruña, por cesamento de actividades docentes. (DOG, 10/08/18).
 • ORDE do 4 de decembro de 2018 pola que se extingue a autorización do centro privado San Francisco Javier, de Santiago de Compostela, por cesamento de actividades docentes. (DOG, 18/12/18).
 • ORDE do 5 de marzo de 2019 pola que se extingue, de oficio, a autorización do centro privado Nuevas Líneas, de Ferrol, por cesamento de actividades docentes. (DOG, 18/03/19).
 • ORDE do 24 de xuño de 2019 pola que se extingue a autorización do CEMU Harmonía, de Lugo. (DOG, 22/07/19).
 • ORDE do 19 de setembro de 2019 pola que se extingue, de oficio, a autorización do centro privado Rizo Belle 2, de Pontevedra, por cesamento de actividades docentes. (DOG, 02/10/19).
 • ORDE do 25 de setembro de 2019 pola que se extingue a autorización do centro autorizado de Artes Plásticas e Deseño Felicidad Duce, de Allariz, por cesamento das súas actividades docentes. (DOG, 10/10/19).
 • RDE do 13 de decembro de 2019 pola que se extingue, de oficio, a autorización do centro privado Venus Salón, de Lugo, por cesamento de actividades docentes. (DOG, 15/01/2020).
 • ORDE do 13 de decembro de 2019 pola que se extingue, de oficio, a autorización do centro privado Addes, de Vigo, por cesamento de actividades docentes. (DOG, 15/01/2020).
 • ORDE do 13 de decembro de 2019 pola que se extingue, de oficio, a autorización do centro privado Formega, de Ferrol, por cesamento de actividades docentes. (DOG, 15/01/2020).
 • ORDE do 26 de febreiro de 2020 pola que se extingue a autorización da rede de centros de ensinanzas deportivas COEN Centros de Formación, por cesamento de actividades docentes. (DOG, 09/03/2020).
 • ORDE do 26 de xaneiro de 2021 pola que se extingue a autorización do centro privado López y Vicuña, da Coruña, por cesamento de actividades docentes. (DOG, 08/02/2021).
 • ORDE do 15 de xullo de 2021 pola que se extingue a autorización do centro privado Fundación Laboral de la Construcción, de Teo, por cesamento de actividades docentes. (DOG, 02/08/2021).
 • ORDE do 22 de xullo de 2021 pola que se extingue, de oficio, a autorización do centro privado Nebrija-Pardo Bazán, das Pontes de García Rodríguez, por cesamento de actividades docentes. (DOG, 03/08/2021).
 • ORDE do 22 de xullo de 2021 pola que se extingue, de oficio, a autorización do centro privado de educación especial de Régoa, de Cedeira, por cesamento de actividades docentes. (DOG, 03/08/2021).
 • ORDE do 3 de decembro de 2021 pola que se extingue a autorización do centro privado Esica, de Vigo, por cesamento de actividades docentes. (DOG, 16/12/2021).

3. Cambios de titularidade

 • ORDE do 29 de agosto de 2013 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, do centro privado Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús do concello da Coruña. (DOG, 11/09/13). Ligazón
 • ORDE do 30 de agosto de 2013 pola que se modifica a autorización, por cambio de titularidade, dos centros privados Campelo Novacaixagalicia, do concello de Poio, e do Colegio Hogar Novacaixagalicia, do concello de Vigo. (DOG, 11/09/13). Ligazón
 • ORDE do 17 de outubro de 2016 pola que se autoriza o cambio de titularidade da Escola de Música Compañía de María, da Coruña. (DOG, 04/11/16). Ligazón