Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

4.- Centros privados

20OBSERVACIÓN: No presente Capítulo recóllese só a lexislación publicada a partir do 23 de decembro de 2011. Para ver a lexislación anterior a dita data, ir a páxina 133 do “Manual Lexislativo do Ensino non Universitario Galego” (4ª edición).

I. LEXISLACIÓN BÁSICA

0. Información sobre o coronavirus

 • Para acceder a toda a información recollida nesta web sobre a pandemia do coronavirus, tanto desde o punto sanitario como educativo, véxase o Capítulo 27, apartado 0.

1. Concertos educativos

1.1. Normativa xeral
1.1.1. De ámbito estatal
 • EXTRACTO da Resolución do 31 de outubro de 2019 da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan prazas para profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América, Canadá, Reino Unido e China para o curso académico 2020-2021. (BOE, 07/11/19).
 • RESOLUCIÓN da convocatoria do programa “Biblioteca Creativa” para o curso 2018/2019.
 • LEI ORGÁNICA 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do Dereito á Educación. (BOE, 04/07/85). Última modificación: 10/12/2013. Véxase o texto consolidado no enlace que se indica.
 • REAL DECRETO 2377/1985, de 18 de decembro, polo que se aproba o regulamento de normas básicas sobre concertos educativos. (BOE, 27/12/85). Última modificación: 11/02/1989. Véxase o texto consolidado no enlace que se indica.
 • LEI ORGÁNICA 2/2006, do 3 de maio, de Educación. (BOE, 04/05/06). Última modificación: 23/03/2018. Véxase o texto consolidado no enlace que se indica.
 • LEI ORGÁNICA 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, (BOE, 10/12/13). Última modificación: 23/03/2018. Véxase o texto consolidado no enlace que se indica.
 • REAL DECRETO-LEI 24/2018, de 21 de decembro, polo que se aproban medidas urxentes en materia de retribucións no ámbito do sector público. (BOE, 27/12/18).
1.1.2. Normativa de ámbito da C.A. de Galicia
 • ORDE do 14 de febreiro de 2013 pola que se ditan normas para a aplicación do réxime de concertos educativos con centros docentes privados para o curso académico 2013/14 e seguintes, e se realiza a convocatoria. (DOG, 01/04/13). Derrogada pola Orde do 14 de marzo de 2017.
 • ORDE do 14 de marzo de 2017 pola que se ditan normas para a aplicación do réxime de concertos educativos con centros docentes privados para o curso académico 2017/18 e seguintes. (DOG, 24/03/17).
 • ARTIGO 2 e disposición derradeira primeira da Lei 3/2017, do 13 de xullo, de impulso ao crecemento económico e reforzo do gasto social e de modificación da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017. (DOG, 14/07/17).
 • ORDE do 12 de xaneiro de 2023 pola que se ditan normas para a aplicación do réxime de concertos educativos cos centros docentes privados para o curso académico 2023/24 e seguintes, (DOG, 20/01/2023).
1.2. Aprobación de concertos educativos
 • ORDE do 9 de agosto de 2013 pola que se aproban os concertos educativos cos centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial, programas de cualificación profesional inicial e ciclos formativos de graos medio e superior. (DOG, 14/08/13). Modificada pola ORDE do 30 de agosto de 2013,  (DOG, 17/09/13).

 • ORDE do 10 de agosto de 2017 pola que se aproban os concertos educativos cos centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial, e de formación profesional. (DOG, 21/08/17).
 1.3. Modificación de concertos educativos
 • ORDE do 13 de agosto de 2012 pola que se modifican os concertos educativos con centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial, programas de cualificación profesional inicial e ciclos formativos de grao medio e superior. (DOG, 20/08/12).
 • ORDE do 14 de agosto de 2014 pola que se modifican os concertos educativos con centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial, programas de cualificación profesional inicial, formación profesional básica e ciclos de formación profesional de grao medio e superior. (DOG, 18/08/14). Modificada pola ORDE do 20 de novembro de 2014, (DOG, 27/11/14).
 • ORDE do 10 de agosto de 2015 pola que se modifican os concertos educativos con centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial e de formación profesional. (DOG, 17/08/15). Modificada pola ORDE do 9 de outubro de 2015, (DOG, 19/10/15).
 • ORDE do 9 de agosto de 2016 pola que se modifican os concertos educativos con centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial e de formación profesional. (DOG, 12/08/16).
 • ORDE do 20 de xullo de 2018 pola que se modifican os concertos educativos con centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial e de formación profesional. (DOG, 13/08/18).
 • ORDE do 6 de agosto de 2019 pola que se modifican os concertos educativos cos centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial e de formación profesional. (DOG, 23/08/19).
 • ORDE do 6 de agosto de 2021 pola que se modifican os concertos educativos cos centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial e de formación profesional. (DOG, 20/08/2021).
 • ORDE do 18 de agosto de 2022 pola que se modifican os concertos educativos cos centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial e de formación profesional. (DOG, 26/08/2022).

2. Profesorado: Titulación, habilitación  e exercicio da docencia

2.1. Normativa de ámbito estatal
 • REAL DECRETO 1834/2008, do 8 de novembro, polo que se definen as condicións de formación para o exercicio da docencia na educación secundaria obrigatoria, o bacharelato, a formación profesional e os ensinos de réxime especial e establécense as especialidades dos corpos docentes de ensino secundario. (BOE, 28/11/08). Modificado polo Real Decreto 1146/2011, do 29 de xullo. (BOE, 30/07/11) e polo Real Decreto 665/2015, do 17 de xullo, (BOE, 18/07/15). Última modificación: 18/07/2015. Véxase o texto consolidado no enlace que se indica.
 • REAL DECRETO 860/2010, de 2 de julio, por el que se regulan las condiciones de formación inicial del profesorado de los centros privados para ejercer la docencia en las enseñanzas de educación secundaria obligatoria o de bachillerato. (BOE, 17/07/10). Modificado polo Real Decreto 187/2023, do 21 de marzo. (BOE, 22/03/2023).
 • REAL DECRETO 187/2023, do 21 de marzo, polo que se modifica o Real Decreto 860/2010, do 2 de xullo, polo que se regulan as condicións de formación inicial do profesorado dos centros privados para exercer a docencia nos ensinos de educación secundaria obrigatoria ou de bacharelato, e se establece, a efectos de continuidade da actividade docente nestes centros, a correspondencia entre determinadas materias. (BOE, 22/03/2023).
 • REAL DECRETO 476/2013, do 21 de xuño, polo que se regulan as condicións de cualificación e formación que deben posuír os mestres dos centros privados de Educación Infantil e de Educación Primaria. (BOE, 13/07/13).
 • REAL DECRETO 665/2015, do 17 de xullo, polo que se desenvolven determinadas disposicións relativas ao exercicio da docencia na Educación Secundaria Obrigatoria, o Bacharelato, a Formación Profesional e as ensinanzas de réxime especial, á formación inicial do profesorado e ás especialidades dos corpos docentes de Ensinanza Secundaria. (BOE, 18/07/15).
2.2. Normativa de ámbito da C.A. de Galicia
 • ORDE do 3 de xuño de 2011 pola que se desenvolve a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional e se establece o procedemento de habilitación. (DOG, 13/06/11). Derroga a Orde do 25 de novembro de 1997, (DOG, 22/12/97).
 • INFORMACIÓN do 30 de xaneiro de 2012 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre a solicitude de acreditación da habilitación para impartir docencia nos centros privados do mes de febreiro de 2012.
 • ORDE do 23 de xuño de 2014 pola que se modifica a Orde do 3 de xuño de 2011 pola que se desenvolve a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional e se establece o procedemento de habilitación. (DOG, 04/07/14).
 • ORDE do 3 de xullo de 2015 pola que se complementa a Orde do 3 de xuño de 2011, modificada pola Orde do 23 de xuño de 2014, pola que se desenvolve a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional e se establece o procedemento de habilitación. (DOG, 13/07/15).
 • ORDE do 29 de xullo de 2015 pola que se complementa a Orde do 3 de xuño de 2011 pola que se desenvolve a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional, e se establece o procedemento de habilitación. (DOG, 05/08/15).
 • Habilitacións para impartir docencia en centros privados de Galicia (Portal web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
 • RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 15 de novembro de 2018 polo que se aproba o acordo acadado o 5 de novembro de 2018 entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e as organizacións patronais CECE-Galicia, Educación e Xestión (Escuelas Católicas), ACES-Galicia e as organizacións sindicais FSIE-Galicia, CC.OO.-Ensino, UGT-Galicia e USO sobre incremento salarial do persoal docente do ensino concertado en réxime de pagamento delegado. (DOG, 11/12/18).
 • RESOLUCIÓN sobre a reanudación do prazo de solicitude de habilitación para impartir docencia nos centros privados.
 • ORDE do 22 de xullo de 2020 pola que se desenvolve a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional, e se establece o procedemento de habilitación. (DOG, 12/08/2020). Corrección de erros. Orde do 27 de maio de 2022 , (DOG, 10/06/2022).
 • DESENVOLVEMENTO da normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional e se establece o procedemento de habilitación.
 • ORDE do 27 de maio de 2022 pola que se modifica a Orde do 22 de xullo de 2020 pola que se desenvolve a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional, e se establece o procedemento de habilitación. (DOG, 03/06/2022).

3. Outra normativa

 • Actividades e Servizos Complementarios. Véxase a páxina 134 do Manual Lexislativo.
 • Órganos de Goberno. Véxase a páxina 134 do Manual Lexislativo.
 • Admisión e Escolarización. Véxase o Capítulo I desta web.
 • Protección de datos e dos dereitos de propiedade intelectual.
 • Proxectos de fomento do uso do galego

4.  Autorización, extincións, modificación de centros e cambios de titularidade

 • Véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Caítulo

5. Axudas

5.1. Atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo
 • ORDE do 14 de xullo de 2022 pola que se aproban as bases reguladoras das axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para atender o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2022/23, (DOG, 01/09/2022).
 • ORDE do 27 de decembro de 2022 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2022/23. (DOG, 12/01/2023).
 • Para cursos anteriores véxase Lexislaciónn Complementaria neste mesmo Capítulo.

5.2. Bibliotecas escolares e o fomento da lectura

 • ORDE do 14 de xullo de 2022 pola que se convocan axudas para centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia no ámbito das bibliotecas escolares e o fomento da lectura para o curso 2022/23, (DOG, 01/09/2022).
 • ORDE do 22 de decembro de 2022 pola que se resolve a convocatoria de axudas para centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia no ámbito das bibliotecas escolares e o fomento da lectura para o curso 2022/23. (DOG, 05/01/2023).

5.3. Para a realización de probas de nivel lingüistico

 • ORDE do 2 de setembro de 2021 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a realización de probas de nivel lingüístico para o alumnado que non curse os estudos dentro do programa da Rede de Centros Plurilingües no curso 2021/22, (DOG, 14/09/2021).

5.4. Para a contratación de profesorado

ORDE do 23 de setembro de 2022 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de profesorado de apoio e reforzo PROA+ (Plan Recupera) nos cursos 2022/23 e 2023/24, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU (código de procedemento ED301M). (DOG, 07/10/2022).

RESOLUCIÓN do 27 de decembro de 2022 pola que se conceden as axudas a centros privados concertados para a contratación de profesorado de apoio e reforzo PROA+ (Plan Recupera) nos cursos 2022/23 e 2023/24, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, (DOG, 09/01/2023).

5.2. Linguas estranxeiras
5.2.1. Normativa reguladora
 • ORDE do 18 de decembro de 2017 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 18/01/18). Ligazón.
 • ORDE do 13 de agosto de 2020 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 19/08/2020).
 • ORDE do 29 de decembro de 2021 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras (DOG, 21/01/2022).
 • RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2022 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 10/08/2022).
 • ORDE do 28 de decembro de 2022 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras, (DOG, 23/01/2023).
 • Para normativa anterior, véxase en Lexislación Complementaria deste Capítulo.
5.2.2. Convocatorias de axudas
 • ORDE do 12 de febreiro de 2019 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 26/02/19).
 • ORDE do 9 de agosto de 2019 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 27/08/19).
 • ORDE do 14 de xaneiro de 2020 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 19/02/2020).
 • ORDE do 15 de decembro de 2020 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras, ((DOG, 14/01/2021).
 • RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2021 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 01/06/2021).
5.3. Conservatorios e escolas de música
 • ORDE do 5 de decembro de 2012 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 30 de maio de axudas dirixidas a conservatorios e escolas de música non dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. (DOG, 18/12/12). Ligazón
 • ORDE do 30 de maio de 2012 pola que se convocan axudas dirixidas a conservatorios e escolas de música non dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. (DOG, 08/06/12). Ligazón

6. Certame de Cooperativismo

 • ORDE do 12 de febreiro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras do certame Cooperativismo no ensino, dirixido ao alumnado e profesorado dos centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014. (DOG, 20/02/14). Ligazón

II. LEXISLACIÓN COMPLEMENTARIA

1. Axudas

1.1. Atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo
1.1.1. Normativa reguladora
 • ORDE do 16 de decembro de 2011 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. (DOG, 28/12/11). Ligazón
 • ORDE do 11 de febreiro de 2013 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. (DOG, 20/02/13). Ligazón
 • ORDE do 24 de outubro de 2013 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2013/14. (DOG, 31/10/13). Ligazón
 • ORDE do 18 de agosto de 2014 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2014/15. (DOG, 26/08/14). Ligazón.
 • Orde do 26 de agosto de 2014 pola que se corrixen erros da Orde do 18 de agosto de 2014 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2014/15. (DOG, 28/08/14). Ligazón
 • ORDE do 23 de setembro de 2015 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2015/16. (DOG, 05/10/15. Ligazón
 • ORDE do 16 de xuño de 2016 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2016/17. (DOG, 01/09/16). Ligazón
 • ORDE do 9 de outubro do 2017 pola que se aproban as bases reguladoras das axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2017/18. (DOG, 25/10/17). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 9 de outubro do 2017 pola que se aproban as bases reguladoras das axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2017/18. (DOG, 25/10/17). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 16 de xuño de 2016 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2016/17. (DOG, 01/09/16). Ligazón
 • ORDE do 6 de xuño de 2018 pola que se aproban as bases reguladoras das axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2018/19. (DOG, 20/06/18).
 • EXTRACTO da Orde do 6 de xuño de 2018 pola que se aproban as bases reguladoras das axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2018/19. (DOG, 20/06/18).
 • ORDE do 12 de setembro de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras das axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2019/20 (código de procedemento ED301I). (DOG, 26/09/19).
 • ORDE do 22 de outubro de 2020 pola que se aproban as bases reguladoras das axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2020/21, (DOG, 02/11/2020).
1.1.2. Convocatoria de axudas
 • ORDE do 25 de maio de 2012 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. (DOG, 05/06/12). Ligazón
 • ORDE do 5 de xullo de 2013 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. (DOG, 19/07/13). Ligazón
 • ORDE do 31 de decembro de 2013 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2013/14. (DOG, 28/01/14). Ligazón
 • ORDE do 19 de decembro de 2014 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2014/15. (DOG, 05/01/15).Ligazón
 • RESOLUCIÓN definitiva das axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2015/2016. Ligazón
 • ORDE do 21 de decembro de 2015 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2015/16. (DOG, 31/12/15). Ligazón
 • ORDE do 21 de decembro de 2016 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2016/17. (DOG, 04/01/17). Ligazón
 • ORDE do 28 de decembro de 2017 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2017/18. (DOG, 11/01/18). Ligazón
 • ORDE do 6 de xuño de 2018 pola que se aproban as bases reguladoras das axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2018/19. (DOG, 20/06/18).
 • EXTRACTO da Orde do 6 de xuño de 2018 pola que se aproban as bases reguladoras das axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2018/19. (DOG, 20/06/18).
 • ORDE do 26 de decembro de 2018 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2018/19. (DOG, 09/01/19).
 • ORDE do 17 de decembro de 2019 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2019/20. (DOG, 10/01/2020).
 • ORDE do 5 de febreiro de 2021 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2020/21. (DOG, 24/02/2021).
 • ORDE do 30 de xullo de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras das axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para atender o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2021/22. (DOG, 01/09/2021).
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 30 de decembro de 2021 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2021/22. (DOG, 28/01/2022).
1.2. Linguas estranxeiras
1.2.1. Normativa reguladora
 • Orde do 6 de agosto de 2012 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 23/08/12). Ligazón
 • ORDE do 12 de novembro de 2013 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 18/11/13). Ligazón
 • ORDE do 1 de setembro de 2014 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 10/09/14). Ligazón
 • ORDE do 13 de outubro de 2015 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 28/10/15). Ligazón
 • ORDE do 16 de decembro de 2016 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 04/01/17). Ligazón
 • ORDE do 26 de maio de 2017 pola que se amplía a dotación orzamentaria da Orde do 16 de decembro de 2016 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 06/06/17). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 16 de decembro de 2016 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 04/01/17). Ligazón
 • ORDE do 18 de decembro de 2017 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 18/01/18). Ligazón.
 • EXTRACTO da Orde do 18 de decembro de 2017 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 18/01/18). Ligazón.
1.2.2. Convocatorias de axudas
 • ORDE do 10 de decembro de 2012 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 20/12/12). Ligazón
 • ORDE do 14 de xaneiro de 2014 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 27/01/14). Ligazón
 • ORDE do 15 de decembro de 2014 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 02/01/15). Ligazón
 • ORDE do 2 de febreiro de 2016 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 18/02/16). Ligazón
 • ORDE do 11 de agosto de 2017 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 29/08/17). Ligazón
 • ORDE do 25 de xuño de 2018 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. (DOG, 12/07/18).