Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

3.- Centros públicos

OBSERVACIÓN: No presente Capítulo recóllese só a lexislación publicada a partir do 23 de decembro de 2011. Para ver a lexislación anterior a dita data, ir a páxina 107 do “Manual Lexislativo do Ensino non Universitario Galego” (4ª edición).

 

I. LEXISLACIÓN BÁSICA

 

1. Normativa recollida noutros sitios desta web

2. Legalización de documentos académicos oficiais.

3. Número de unidades e postos de traballo (Catálogo de centros)

 • ORDE do 20 de xullo de 2012 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. (DOG, 03/08/12).
 • ORDE do 30 de xullo de 2013 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. (DOG, 08/08/13). Corrección de erros,  (DOG, 07/10/13).

 • ORDE do 7 de xullo de 2014 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. (DOG, 29/07/14). Corrección de erros (DOG, 10/09/14).
 • ORDE do 6 de xullo de 2015 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. (DOG, 21/07/15). Corrección de erros, (DOG, 14/09/15).
 • ORDE do 29 de xuño de 2016 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. (DOG, 15/07/16).
 • ORDE do 6 de xullo de 2017 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. (DOG, 26/07/17). Corrección de erros, (DOG, 28/07/17) y (DOG, 10/10/17).
 • ORDE do 16 de xullo de 2018 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. (DOG, 30/07/18). Corrección de erros, (DOG, 21/09/18).
 • ORDE do 15 de xullo de 2019 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. (DOG, 29/07/19). Corrección de erros, (DOG, 25/10/19).

4. Clasificación e Características de determinados centros

4.1. Clasificación dos centros públicos
4.2. Centros e postos cualificados de especial dificultade
 • ACTUALIZACIÓN dos anexos da Orde do 18 de outubro de 2010 pola que se establecen os centros e postos cualificados de especial.
 • ORDE do 6 de novembro do 2017 pola que se actualizan os anexos da Orde do 18 de outubro de 2010 pola que se establecen os centros e postos cualificados de especial dificultade na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 17/11/17). Corrección de erros, (DOG, 24/11/17).
4.3. Centros de prácticas (desenvolvemento do prácticum)
 • RESOLUCIÓN do 30 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas, na Comunidade Autónoma de Galicia, para o curso 2019/20. (DOG, 11/09/19).
 • RESOLUCIÓN do 2 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao curso de especialización en Formación Pedagóxica e Didáctica do profesorado técnico en formación profesional, na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2019/20. (DOG, 17/09/19).
 • Para cursos anteriores ao 2017-2018 véxase Lexislación Complementaria desta web.
4.4. Centros docentes militares
 • RESOLUCIÓN do 23 de maio de 2013, conxunta das Direccións Xerais de Formación Profesional e de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se adapta a organización e o funcionamento dos centros docentes militares ás ensinanzas de formación profesional do sistema educativo. (BOE, 07/06/13).
4.5. Distintivo de calidade de centros docentes  Selo Vida Saudable

6. Rede de Centros Plurilingües

 • Véxase no Capítulo XVI desta web. (Linguas e Plurilingüismo)

7. Xestión económica

7.1. Pacto local en materia de educación
7.2. Factura electrónica
 • LEI 25/2013, do 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público. (BOE, 28/12/13).
 • ORDE HAP/492/2014, do 27 de marzo, pola que se regulan os requisitos funcionais e técnicos do rexistro contable de facturas das entidades do ámbito de aplicación da Lei 25/2013, do 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público. (BOE, 29/03/14).
7.3. Conta de xestión do orzamento
 • INDICACIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos  Humanos sobre a conta de xestión do orzamento do ano 2014.
 • INDICACIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos  Humanos sobre a conta de xestión do orzamento do ano 2015.
 • INDICACIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos  Humanos sobre a conta de xestión do orzamento do ano 2016.
 • INDICACIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre a conta de xestión do orzamento do centro do ano 2018.
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre a conta de xestión do orzamento do centro do ano 2019.
7.4. Contratación da subministración de gasóleo
7.5. Contratos de obras
 • RESOLUCIÓN do 11 de setembro de 2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se fai pública a formalización de contratos de obras, cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional nun 80 %, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, eixe 04, obxectivo específico 04.03.01. (DOG, 20/09/17).
7.6. Fondo Social Europeo
 • CIRCULAR sobre a conservación da documentación xustificativa das actuacións cofinanciadas polo FSE dende o curso 2014-2015.

8. Protección de datos e dos dereitos de propiedade intelectual

8.1. Protección de datos
8.2. Protección dos dereitos de propiedade intelectual
 • CIRCULAR conxunta 14/2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Secretaria Xeral Técnica da Conselleria de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria pola que se ditan instrucións aos centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería en relación coa reproducción de obras audiovisuais.
 • INFORMACIÓN da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre propiedade intelectual vinculada ao desenvolvemento de actividades educativas.
8.3 Software instalado nos ordenadores do centro
 • RECORDATORIO da Xerencia de Proxectos de Educación – AMTEGA, do 10 de febreiro de 2017, sobre a legalidade do software instalado nos ordenadores do centro.

9. Responsabilidade civil e patrimonial

10. Premios por boas prácticas

 • RESOLUCIÓN do 11 de xullo de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan os premios de carácter estatal, para o ano 2012, para os centros docentes que desenvolvan boas prácticas dirixidas ao alumnado que presenta necesidades educativas especiais e para os centros que as dirixen á compensación do alumnado que se atopa en contornas sociais desfavorables. (BOE, 07/08/12).
 • RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden os premios de carácter estatal, para o ano 2012, para centros docentes que desenvolvan boas prácticas dirixidas ao alumnado que presenta necesidades educativas especiais e para os centros que as dirixen á compensación do alumnado que se atopa en contornas sociais desfavorables. (BOE, 20/12/12).

11. Certame de Cooperativismo

 • ORDE do 12 de febreiro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras do certame Cooperativismo no ensino, dirixido ao alumnado e profesorado dos centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014. (DOG, 20/02/14).

 

II. LEXISLACIÓN COMPLEMENTARIA

 

1. Creacións, autorizacións, postas en funcionamento, transformacións e denominación de centros

1.1. Creacións
 • DECRETO 49/2013, do 21 de marzo, polo que se crean e se transforman institutos de educación secundaria da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 25/03/13). Ligazón
 • ORDE do 14 de xuño de 2013 pola que se desenvolve o Decreto 49/2013, do 21 de marzo, polo que se crean e se transforman institutos de educación secundaria da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 21/06/13). Ligazón
 • DECRETO 79/2014, do 26 de xuño, polo que se crea un colexio de educación infantil e primaria no concello de Oroso (A Coruña). (DOG, 03/07/14). Ligazón
 • DECRETO 50/2015, do 26 de marzo, polo que se crea un instituto de educación secundaria no concello de Culleredo. (DOG, 13/04/15). Ligazón
 • DECRETO 51/2015, do 26 de marzo, polo que se crea un colexio de educación infantil e primaria no concello de Oleiros. (DOG, 13/04/15). Ligazón
 • ORDE do 8 de xuño de 2015 pola que se desenvolve o Decreto 50/2015, do 26 de marzo, polo que se crea un instituto de educación secundaria no concello de Culleredo (DOG, 16/06/15). Ligazón
 • ORDE do 8 de xullo de 2016 pola que se constitúe o Colexio Rural Agrupado de Caldas de Reis da provincia de Pontevedra. (DOG, 01/08/16). Ligazón
 • DECRETO 60/2017, do 22 de xuño, de reorganización de centros docentes de determinadas localidades. (DOG, 04/07/17). Ligazón. Corrección de erros,  Ligazón
 • ORDE do 19 de xullo de 2017 pola que se desenvolve o Decreto 60/2017, do 22 de xuño, de reorganización de centros docentes de determinadas localidades. (DOG, 04/08/17). Ligazón
 • DECRETO 56/2018, do 9 de maio, de reorganización de centros docentes públicos en determinadas localidades. (DOG, 01/06/18). Corrección de erros, (DOG, 13/08/18).
1.2. Autorizacións
 • ORDE do 20 de agosto de 2012 pola que se autoriza o bacharelato de persoas adultas na modalidade semipresencial no centro público de educación e promoción de adultos de Teixeiro (Curtis). (DOG, 30/08/12). Ligazón
 • ORDE do 22 de maio de 2013 pola que se autoriza a posta en funcionamento do Instituto de Educación Secundaria do Milladoiro no concello de Ames, provincia da Coruña. (DOG, 03/06/13). Ligazón
 • ORDE do 15 de xullo de 2013 pola que se autorizan as ensinanzas de educación secundaria para persoas adultas (modalidade presencial), niveis I e II, no IES Val do Tea de Ponteareas, a partir do curso 2013/14. (DOG, 30/07/13). Ligazón
 • ORDE do 14 de xullo de 2014 pola que se autoriza a posta en funcionamento do colexio de educación infantil e primaria de Oroso, no concello de Oroso. (DOG, 30/07/14). Ligazón
 • ORDE do 1 de outubro de 2014 pola que se autorizan as ensinanzas de bacharelato semipresencial para persoas adultas, modalidades de Ciencias e Tecnoloxía e Humanidades e Ciencias Sociais, no IES Antón Losada Diéguez da Estrada. (DOG, 22/10/14). Ligazón
 • ORDE do 28 de maio de 2015 pola que se autorizan as ensinanzas básicas iniciais (nivel II) e as ensinanzas de educación secundaria para persoas adultas, ambas pola modalidade semipresencial, no centro público de educación e promoción de adultos de Teixeiro, no concello de Curtis. (DOG, 15/06/15). Ligazón
 • ORDE do 17 de xuño de 2015 pola que se autoriza a posta en funcionamento do colexio de educación infantil e primaria de Oleiros, no concello de Oleiros. (DOG, 06/07/15). Ligazón
 • ORDE do 29 de xuño de 2015 pola que se autoriza a posta en funcionamento do instituto de educación secundaria de Culleredo, no concello de Culleredo, provincia da Coruña. (DOG, 10/07/15). Ligazón
 • ORDE do 25 de xuño de 2015 pola que se autoriza a posta en funcionamento do instituto de educación secundaria de Carral, no concello de Carral, provincia da Coruña. (DOG, 10/07/15). Ligazón.
 • ORDE do 4 de setembro de 2015 pola que se autorizan as ensinanzas de educación secundaria para persoas adultas, na modalidade semipresencial, no IES Antón Losada Diéguez da Estrada. (DOG, 17/09/15). Ligazón
 • ORDE do 8 de abril de 2016 pola que se autoriza a implantación do bacharelato de Artes no IES Martaguisela, no concello do Barco de Valdeorras. (DOG, 06/05/16). Ligazón
 • ORDE do 27 de xuño de 2016 pola que se autoriza a implantación do bacharelato nas modalidades de Ciencias e de Humanidades e Ciencias Sociais no IES de Ponteareas. (DOG, 13/07/16). Ligazón
 • ORDE do 11 de xullo de 2016 pola que se autoriza a implantación do bacharelato nas modalidades de Ciencias e de Humanidades e Ciencias Sociais no IES Eduardo Blanco Amor de Culleredo. (DOG, 01/08/16). Ligazón
 • ORDE do 14 de xullo de 2016 pola que se autoriza a implantación do bacharelato de Artes no IES de Mos. (DOG, 09/08/16). Ligazón
 • ORDE do 12 de maio de 2017 pola que se autoriza o bloque común, na modalidade a distancia, no centro de ensinanzas deportivas Acadef, de Vigo. (DOG, 31/05/17). Ligazón.
 • ORDE do 8 de xuño de 2018 pola que se autoriza a posta en funcionamento do colexio de educación infantil e primaria de Culleredo. (DOG, 19/06/18).
 • ORDE do 8 de xuño de 2018 pola que se autoriza a posta en funcionamento do instituto de educación secundaria de Soutomaior. (DOG, 19/06/18).
 • ORDE do 1 de agosto de 2018 pola que se autorizan ensinanzas de bacharelato para persoas adultas, pola modalidade de Artes, no réxime de educación a distancia telemática, no IES San Clemente de Santiago de Compostela. (DOG, 14/08/18).
 • ORDE do 13 de febreiro de 2019 pola que se autorizan as ensinanzas de bacharelato na modalidade de Artes no IES Val do Tea de Ponteareas. (DOG, 25/02/19).
 • ORDE do 2 de maio de 2019 pola que se autorizan as ensinanzas de bacharelato na modalidade de Artes no IES Monte da Vila do Grove. (DOG, 14/05/19).
1.3. Postas en funcionamento
 • ORDE do 7 de xullo de 2017 pola que se autoriza a posta en funcionamento do colexio de educación infantil e primaria de Outes, no concello de Outes. (DOG, 19/07/17). Ligazón
 • ORDE do 18 de xullo de 2017 pola que se autoriza a apertura e o funcionamento do centro público Escola Galega do Deporte, de Pontevedra, para impartir o bloque común das actividades de formación deportiva. (DOG, 11/08/17). Ligazón
1.4. Tramsformacións
 • DECRETO 153/2012, do 5 de xullo, polo que se transforma o centro público integrado Celso Emilio Ferreiro de Vigo en centro público de educación primaria, se fusionan os institutos da localidade de Ribadeo e se trasladan ensinanzas. (DOG, 16/07/12). Ligazón
 • ORDE do 17 de xullo de 2012 pola que se desenvolve o Decreto 153/2012, do 5 de xullo, polo que se transforma o centro público integrado Celso Emilio Ferreiro de Vigo en centro público de educación primaria, se fusionan os institutos da localidade de Ribadeo e se trasladan ensinanzas. (DOG, 26/07/12). Ligazón
 • DECRETO 49/2015, do 26 de marzo, polo que se transforma o centro público integrado Vicente Otero Valcárcel en colexio de educación infantil e primaria e se crea un instituto de educación secundaria, ambos os dous no concello de Carral. (DOG, 13/04/15). Ligazón. Corrección de erros, (DOG, 17/07/15). Ligazón
 • DECRETO 59/2017, do 22 de xuño, polo que se transforman institutos de educación secundaria da Comunidade Autónoma de Galicia en centros integrados de formación profesional. (DOG, 04/07/17). Ligazón.
1.5. Cambio de denominación
 • ORDE do 14 de marzo de 2012 pola que se autoriza o cambio de denominación do Instituto de Educación Secundaria A Carballeira no concello de Ourense. (DOG, 30/03/12). Ligazón
 • ORDE do 21 de maio de 2012 pola que se autoriza o cambio de denominación do instituto de educación secundaria Francisco Sánchez, do concello de Tui. (DOG, 28/05/12). Ligazón
 • ORDE do 3 de setembro de 2012 pola que se autoriza o cambio de denominación do Instituto de Educación Secundaria de Palas de Rei, na provincia de Lugo. (DOG, 13/09/12). Ligazón
 • ORDE do 19 de novembro de 2012 pola que se autoriza o cambio de denominación do Instituto de Educación Secundaria de Celanova na provincia de Ourense. (DOG, 30/11/12). Ligazón
 • ORDE do 18 de decembro de 2012 pola que se autoriza o cambio de denominación do colexio de educación infantil e primaria Menéndez y Pelayo, de Lugo. (DOG, 03/01/13). Ligazón

 • ORDE do 25 de abril de 2013 pola que se autoriza o cambio de denominación do centro público integrado Doutor Daniel Monje, de Navia de Suarna. (DOG, 10/05/13). Ligazón
 • ORDE do 19 de xullo de 2013 pola que se autoriza o cambio de denominación do Conservatorio Profesional de Música de Lugo. (DOG, 05/08/13). Ligazón
 • ORDE do 8 de outubro de 2013 pola que se autoriza o cambio de denominación do Instituto de Educación Secundaria de Ribadavia. (DOG, 22/10/13). Ligazón

 • ORDE do 27 de xaneiro de 2014 pola que se autoriza o cambio de denominación do Instituto de Educación Secundaria de Ribadeo. (DOG, 07/02/14). Ligazón
 • ORDE do 6 de febreiro de 2014 pola que se autoriza o cambio de denominación do colexio de educación infantil e primaria Antonio Vázquez Vázquez de Rairiz de Veiga. (DOG, 19/02/14). Ligazón
 • ORDE do 25 de xuño de 2014 pola que se autoriza o cambio de denominación do colexio de educación infantil e primaria de Aguiño do concello de Ribeira.(DOG, 09/07/14). Ligazón
 • ORDE do 5 de febreiro de 2015 pola que se autoriza o cambio de denominación do Colexio de Educación Infantil e Primaria da Bandeira do concello de Silleda. (DOG, 19/02/15). Ligazón
 • ORDE do 22 de outubro de 2015 pola que se autoriza o cambio de denominación do colexio de educación infantil e primaria de Meira (Lugo). (DOG, 06/11/15). Ligazón
 • ORDE do 16 de novembro de 2015 pola que se autoriza o cambio de denominación do colexio de educación infantil e primaria de Muras. (DOG, 30/11/15). Ligazón
 • ORDE do 10 de marzo de 2016 pola que se autoriza o cambio de denominación do colexio de educación infantil e primaria de Oroso, do concello de Oroso. (DOG, 23/03/16). Ligazón
 • ORDE do 4 de maio de 2016 pola que se autoriza o cambio de denominación do centro público integrado Conde de Fenosa do concello de Ares. (DOG, 19/05/16). Ligazón
 • ORDE do 12 de maio de 2016 pola que se autoriza o cambio de denominación do colexio de educación infantil e primaria de Vilarmide, no concello de Muxía. (DOG, 01/06/16). Ligazón
 • ORDE do 6 de xuño de 2016 pola que se autoriza o cambio de denominación do colexio de educación infantil e primaria Virxe da Soidade do concello de Lugo. (DOG, 29/06/16). Ligazón
 • ORDE do 14 de xuño de 2016 pola que se autoriza o cambio de denominación do instituto de educación secundaria de Culleredo, no concello de Culleredo. (DOG, 12/07/16). Ligazón
 • ORDE do 16 de xuño de 2016 pola que se autoriza o cambio de denominación do colexio rural agrupado de Boqueixón-Vedra. (DOG, 12/07/16). Ligazón
 • ORDE do 28 de novembro de 2016 pola que se autoriza o cambio de denominación do instituto de educación secundaria de Ponteareas, no concello de Ponteareas. (DOG, 13/12/16). Ligazón
 • ORDE do 1 de decembro de 2016 pola que se autoriza o cambio de denominación do colexio de educación infantil e primaria de Oleiros, no concello de Oleiros. (DOG, 21/12/16). Ligazón
 • ORDE do 16 de xaneiro de 2017 pola que se autoriza o cambio de denominación do instituto de educación secundaria de Tomiño, no concello de Tomiño. (DOG, 30/01/17). Ligazón
 • ORDE do 20 de marzo de 2017 pola que se autoriza o cambio de denominación do instituto de educación secundaria de Ponteceso, no concello de Ponteceso. (DOG, 07/04/17). Ligazón
 • ORDE do 30 de outubro de 2017 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CEIP plurilingüe Tomás de Lemos do Concello de Ribadavia. (DOG, 13/11/17). Ligazón
 • ORDE do 30 de outubro de 2017 pola que se autoriza o cambio de denominación específica da EEI da Igrexa do Concello de Brión.(DOG, 13/11/17). Ligazón 
 • ORDE do 13 de decembro de 2017 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CEE Príncipe Felipe de Pontevedra. (DOG, 04/01/18). Ligazón
 • ORDE do 28 de decembro de 2017 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CEIP Montel Touzet do concello da Coruña. (DOG, 15/01/18). Ligazón
 • ORDE do 17 de abril de 2018 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CEIP Antonio Pedrosa Latas, do concello de Viveiro. (DOG, 08/05/18).
 • ORDE do 17 de abril de 2018 pola que se autoriza o cambio de denominación da Escola Oficial de Idiomas de Viveiro. (DOG, 08/05/18).
 • ORDE do 31 de maio de 2018 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CEIP de Cervo número 1, do concello de Cervo. (DOG, 15/06/18).
 • ORDE do 31 de maio de 2018 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CPI de Panxón, do concello de Nigrán. (DOG, 15/06/18).
 • ORDE do 27 de xullo de 2018 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do colexio de educación infantil e primaria Santo Paio de Abaixo do concello de Redondela. (DOG, 09/08/18).
 • ORDE do 8 de outubro de 2018 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CEIP da Igrexa, do concello das Somozas. (DOG, 18/10/18).
 • ORDE do 14 de novembro de 2018 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CP Santo Anxo, do concello de Rábade. (DOG, 21/11/18).
 • ORDE do 23 de xullo de 2019 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do IES número 1 do concello de Ordes. (DOG, 07/08/19).

2. Centros de prácticas (desenvolvemento do prácticum)

 • RESOLUCIÓN do 10 de setembro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar novos centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas, na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2012-2013. (DOG, 17/09/12).  Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 13 de setembro de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas, na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2013/14. (DOG, 25/09/13). Ligazón

 • RESOLUCIÓN do 4 de setembro de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas, na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2014/15. (DOG, 12/09/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 3 de setembro de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas, na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2015/16. (DOG, 11/09/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao Máster en profesorado de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, formación profesional e ensinanzas de idiomas na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2016/17. (DOG, 13/09/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 30 de agosto de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas, na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2017/18. (DOG, 11/09/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 31 de agosto de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas, na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2018/19. (DOG, 11/09/18).
 • RESOLUCIÓN do 31 de agosto de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas, na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2018/19. (DOG, 11/09/18).
 • RESOLUCIÓN do 3 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do practicum correspondente ao curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico en formación profesional, na Comunidade Autónoma de Galicia, para o curso 2018/19. (DOG, 12/09/18).