Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

3.- Centros públicos

OBSERVACIÓN: No presente Capítulo recóllese só a lexislación publicada a partir do 23 de decembro de 2011. Para ver a lexislación anterior a dita data, ir a páxina 107 do “Manual Lexislativo do Ensino non Universitario Galego” (4ª edición).

I. LEXISLACIÓN BÁSICA

0. Información sobre o coronavirus

 • Para acceder a toda a información recollida nesta web sobre a pandemia do coronavirus, tanto desde o punto sanitario como educativo, véxase o Capítulo XXVII, apartado 2.

1. Normativa recollida noutros sitios

2. Legalización de documentos académicos oficiais.

3. Clasificación e Características de determinados centros

3.1. Clasificación dos centros públicos
3.2. Centros e postos cualificados de especial dificultade
 • ACTUALIZACIÓN dos anexos da Orde do 18 de outubro de 2010 pola que se establecen os centros e postos cualificados de especial.
 • ORDE do 6 de novembro do 2017 pola que se actualizan os anexos da Orde do 18 de outubro de 2010 pola que se establecen os centros e postos cualificados de especial dificultade na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 17/11/17). Corrección de erros, (DOG, 24/11/17).
 • ORDE do 22 de outubro de 2021 pola que se engade un anexo V á Orde do 18 de outubro de 2010 pola que se establecen os centros e postos cualificados de especial dificultade na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 02/11/2021).
3.3. Centros de prácticas (desenvolvemento do prácticum)
 • RESOLUCIÓN do 20 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico en formación profesional, na Comunidade Autónoma de Galicia, para o curso 2022/23. (DOG, 30/09/2022).
 • RESOLUCIÓN do 20 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas, na Comunidade Autónoma de Galicia, para o curso 2022/23. (DOG, 30/09/2022).
 • Para cursos anteriores ao 2017-2018 véxase Lexislación Complementaria desta web.
3.4. Centros docentes militares
 • RESOLUCIÓN 420/38318/2018, do 5 de decembro, da Secretaría Xeral Técnica, pola que se publica a Addenda correspondente á Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018, ao Convenio de Colaboración entre o Ministerio de Defensa, o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e as Comunidades Autónomas de Aragón, Castela-A Mancha, Castela-León, Galicia, Madrid e Región de Murcia, asinado o 24 de marzo de 2015, para impartir ensinanzas de Formación Profesional de Grao Superior nos Centros Docentes Militares de Formación de Suboficiais das Forzas Armadas. (BOE, 21/12/18).
 • Para Convenios anteriores véxase Lexislación Complementaria desta web.
3.5. Distintivo de calidade de centros docentes  Selo Vida Saudable

4. Rede de Centros Plurilingües

 • Véxase no Capítulo XVI desta web. (Linguas e Plurilingüismo)

5. Identidade corporativa dos centros educativos

 • DECRETO 112/2021, do 22 de xullo, polo que se aproba o uso dos elementos básicos da identidade corporativa da Xunta de Galicia. (DOG, 02/08/21).
 • RESOLUCIÓN do 3 de decembro de 2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, pola que se dá publicidade ao Manual de nova arquitectura pedagóxica e ao Manual de identidade corporativa para os centros docentes públicos da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 15/12/2021).

6. Xestión económica

6.1. Pacto local en materia de educación
6.2. Factura electrónica
 • LEI 25/2013, do 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público. (BOE, 28/12/13).
 • ORDE HAP/492/2014, do 27 de marzo, pola que se regulan os requisitos funcionais e técnicos do rexistro contable de facturas das entidades do ámbito de aplicación da Lei 25/2013, do 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público. (BOE, 29/03/14).
6.3. Conta de xestión do orzamento
 • INDICACIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos  Humanos sobre a conta de xestión do orzamento do ano 2014.
 • INDICACIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos  Humanos sobre a conta de xestión do orzamento do ano 2015.
 • INDICACIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos  Humanos sobre a conta de xestión do orzamento do ano 2016.
 • INDICACIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre a conta de xestión do orzamento do centro do ano 2018.
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre a conta de xestión do orzamento do centro do ano 2019.
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre a conta de xestión do orzamento do centro do ano 2020.
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre a conta de xestión do orzamento do centro do ano 2021.
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre a conta de xestión do orzamento do centro do ano 2022.
6.4. Contratación da subministración de gasóleo
6.5. Contratos de obras
 • RESOLUCIÓN do 11 de setembro de 2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se fai pública a formalización de contratos de obras, cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional nun 80 %, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, eixe 04, obxectivo específico 04.03.01. (DOG, 20/09/17).
 • INSTRUCIÓNS da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e
  Formación Profesional para a implantación da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos
  do sector público no ámbito dos centros docentes dependentes da Consellería. (Inclúense os modelos normalizados de documentos para os procedementos de contratación).
6.6. Fondo Social Europeo
 • CIRCULAR sobre a conservación da documentación xustificativa das actuacións cofinanciadas polo FSE dende o curso 2014-2015.

7. Protección de datos e dos dereitos de propiedade intelectual

7.1. Protección de datos
7.2. Protección dos dereitos de propiedade intelectual
 • CIRCULAR conxunta 14/2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Secretaria Xeral Técnica da Conselleria de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria pola que se ditan instrucións aos centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería en relación coa reproducción de obras audiovisuais.
 • INFORMACIÓN da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre propiedade intelectual vinculada ao desenvolvemento de actividades educativas.
7.3 Software instalado nos ordenadores do centro
 • RECORDATORIO da Xerencia de Proxectos de Educación – AMTEGA, do 10 de febreiro de 2017, sobre a legalidade do software instalado nos ordenadores do centro.

8. Responsabilidade civil e patrimonial

9. Premios por boas prácticas

 • RESOLUCIÓN do 11 de xullo de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan os premios de carácter estatal, para o ano 2012, para os centros docentes que desenvolvan boas prácticas dirixidas ao alumnado que presenta necesidades educativas especiais e para os centros que as dirixen á compensación do alumnado que se atopa en contornas sociais desfavorables. (BOE, 07/08/12).
 • RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden os premios de carácter estatal, para o ano 2012, para centros docentes que desenvolvan boas prácticas dirixidas ao alumnado que presenta necesidades educativas especiais e para os centros que as dirixen á compensación do alumnado que se atopa en contornas sociais desfavorables. (BOE, 20/12/12).

10. Certame de Cooperativismo

 • ORDE do 12 de febreiro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras do certame Cooperativismo no ensino, dirixido ao alumnado e profesorado dos centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014. (DOG, 20/02/14).

II. LEXISLACIÓN COMPLEMENTARIA

1. Número de unidades e postos de traballo (Catálogo de centros)

 • ORDE do 20 de xullo de 2012 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. (DOG, 03/08/12).
 • ORDE do 30 de xullo de 2013 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. (DOG, 08/08/13). Corrección de erros,  (DOG, 07/10/13).

 • ORDE do 7 de xullo de 2014 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. (DOG, 29/07/14). Corrección de erros (DOG, 10/09/14).
 • ORDE do 6 de xullo de 2015 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. (DOG, 21/07/15). Corrección de erros, (DOG, 14/09/15).
 • ORDE do 29 de xuño de 2016 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. (DOG, 15/07/16).
 • ORDE do 6 de xullo de 2017 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. (DOG, 26/07/17). Corrección de erros, (DOG, 28/07/17) e (DOG, 10/10/17).
 • ORDE do 16 de xullo de 2018 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. (DOG, 30/07/18). Corrección de erros, (DOG, 21/09/18).
 • ORDE do 15 de xullo de 2019 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. (DOG, 29/07/19). Corrección de erros, (DOG, 25/10/19).
 • ORDE do 3 de agosto de 2020 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. (DOG, 12/08/2020). Corrección de erros, (DOG, 05/11/2020).
 • ORDE do 26 de xullo de 2022 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial. (DOG, 12/08/2022).

2. Creacións, autorizacións, postas en funcionamento, transformacións, denominación de centros e traslado de ensinanzas

2.1. Creacións
 • DECRETO 49/2013, do 21 de marzo, polo que se crean e se transforman institutos de educación secundaria da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 25/03/13). Ligazón
 • ORDE do 14 de xuño de 2013 pola que se desenvolve o Decreto 49/2013, do 21 de marzo, polo que se crean e se transforman institutos de educación secundaria da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 21/06/13). Ligazón
 • DECRETO 79/2014, do 26 de xuño, polo que se crea un colexio de educación infantil e primaria no concello de Oroso (A Coruña). (DOG, 03/07/14). Ligazón
 • DECRETO 50/2015, do 26 de marzo, polo que se crea un instituto de educación secundaria no concello de Culleredo. (DOG, 13/04/15). Ligazón
 • DECRETO 51/2015, do 26 de marzo, polo que se crea un colexio de educación infantil e primaria no concello de Oleiros. (DOG, 13/04/15). Ligazón
 • ORDE do 8 de xuño de 2015 pola que se desenvolve o Decreto 50/2015, do 26 de marzo, polo que se crea un instituto de educación secundaria no concello de Culleredo (DOG, 16/06/15). Ligazón
 • ORDE do 8 de xullo de 2016 pola que se constitúe o Colexio Rural Agrupado de Caldas de Reis da provincia de Pontevedra. (DOG, 01/08/16). Ligazón
 • DECRETO 60/2017, do 22 de xuño, de reorganización de centros docentes de determinadas localidades. (DOG, 04/07/17). Ligazón. Corrección de erros,  Ligazón
 • ORDE do 19 de xullo de 2017 pola que se desenvolve o Decreto 60/2017, do 22 de xuño, de reorganización de centros docentes de determinadas localidades. (DOG, 04/08/17). Ligazón
 • DECRETO 56/2018, do 9 de maio, de reorganización de centros docentes públicos en determinadas localidades. (DOG, 01/06/18). Corrección de erros, (DOG, 13/08/18).
 • DECRETO 67/2020, do 12 de marzo, de creación do colexio de educación infantil e primaria Novo Mesoiro, no concello da Coruña. (DOG, 04/05/2020).
2.2. Autorizacións
 • ORDE do 20 de agosto de 2012 pola que se autoriza o bacharelato de persoas adultas na modalidade semipresencial no centro público de educación e promoción de adultos de Teixeiro (Curtis). (DOG, 30/08/12). Ligazón
 • ORDE do 22 de maio de 2013 pola que se autoriza a posta en funcionamento do Instituto de Educación Secundaria do Milladoiro no concello de Ames, provincia da Coruña. (DOG, 03/06/13). Ligazón
 • ORDE do 15 de xullo de 2013 pola que se autorizan as ensinanzas de educación secundaria para persoas adultas (modalidade presencial), niveis I e II, no IES Val do Tea de Ponteareas, a partir do curso 2013/14. (DOG, 30/07/13). Ligazón
 • ORDE do 14 de xullo de 2014 pola que se autoriza a posta en funcionamento do colexio de educación infantil e primaria de Oroso, no concello de Oroso. (DOG, 30/07/14). Ligazón
 • ORDE do 1 de outubro de 2014 pola que se autorizan as ensinanzas de bacharelato semipresencial para persoas adultas, modalidades de Ciencias e Tecnoloxía e Humanidades e Ciencias Sociais, no IES Antón Losada Diéguez da Estrada. (DOG, 22/10/14). Ligazón
 • ORDE do 28 de maio de 2015 pola que se autorizan as ensinanzas básicas iniciais (nivel II) e as ensinanzas de educación secundaria para persoas adultas, ambas pola modalidade semipresencial, no centro público de educación e promoción de adultos de Teixeiro, no concello de Curtis. (DOG, 15/06/15). Ligazón
 • ORDE do 17 de xuño de 2015 pola que se autoriza a posta en funcionamento do colexio de educación infantil e primaria de Oleiros, no concello de Oleiros. (DOG, 06/07/15). Ligazón
 • ORDE do 29 de xuño de 2015 pola que se autoriza a posta en funcionamento do instituto de educación secundaria de Culleredo, no concello de Culleredo, provincia da Coruña. (DOG, 10/07/15). Ligazón
 • ORDE do 25 de xuño de 2015 pola que se autoriza a posta en funcionamento do instituto de educación secundaria de Carral, no concello de Carral, provincia da Coruña. (DOG, 10/07/15). Ligazón.
 • ORDE do 4 de setembro de 2015 pola que se autorizan as ensinanzas de educación secundaria para persoas adultas, na modalidade semipresencial, no IES Antón Losada Diéguez da Estrada. (DOG, 17/09/15). Ligazón
 • ORDE do 8 de abril de 2016 pola que se autoriza a implantación do bacharelato de Artes no IES Martaguisela, no concello do Barco de Valdeorras. (DOG, 06/05/16). Ligazón
 • ORDE do 27 de xuño de 2016 pola que se autoriza a implantación do bacharelato nas modalidades de Ciencias e de Humanidades e Ciencias Sociais no IES de Ponteareas. (DOG, 13/07/16). Ligazón
 • ORDE do 11 de xullo de 2016 pola que se autoriza a implantación do bacharelato nas modalidades de Ciencias e de Humanidades e Ciencias Sociais no IES Eduardo Blanco Amor de Culleredo. (DOG, 01/08/16). Ligazón
 • ORDE do 14 de xullo de 2016 pola que se autoriza a implantación do bacharelato de Artes no IES de Mos. (DOG, 09/08/16). Ligazón
 • ORDE do 12 de maio de 2017 pola que se autoriza o bloque común, na modalidade a distancia, no centro de ensinanzas deportivas Acadef, de Vigo. (DOG, 31/05/17). Ligazón.
 • ORDE do 8 de xuño de 2018 pola que se autoriza a posta en funcionamento do colexio de educación infantil e primaria de Culleredo. (DOG, 19/06/18).
 • ORDE do 8 de xuño de 2018 pola que se autoriza a posta en funcionamento do instituto de educación secundaria de Soutomaior. (DOG, 19/06/18).
 • ORDE do 1 de agosto de 2018 pola que se autorizan ensinanzas de bacharelato para persoas adultas, pola modalidade de Artes, no réxime de educación a distancia telemática, no IES San Clemente de Santiago de Compostela. (DOG, 14/08/18).
 • ORDE do 13 de febreiro de 2019 pola que se autorizan as ensinanzas de bacharelato na modalidade de Artes no IES Val do Tea de Ponteareas. (DOG, 25/02/19).
 • ORDE do 2 de maio de 2019 pola que se autorizan as ensinanzas de bacharelato na modalidade de Artes no IES Monte da Vila do Grove. (DOG, 14/05/19).
 • ORDE do 5 de febreiro de 2020 pola que se autoriza o cambio de sede do CRA A Picaraña, do concello de Ponteareas. (DOG, 17/02/2020).
 • ORDE do 17 de febreiro de 2020 pola que se autoriza a implantación das ensinanzas de bacharelato, nas modalidades de Artes e de Ciencias, no IES Valadares de Vigo. (DOG, 27/02/2020).
 • ORDE do 4 de xuño de 2020 pola que se autoriza a posta en funcionamento do colexio de educación infantil e primaria Novo Mesoiro, no concello da Coruña. (DOG, 12/06/2020).
 • ORDE do 24 de setembro de 2021 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CRA de Coristanco-Santa Comba. (DOG, 05/10/2021).
 • ORDE do 24 de setembro de 2021 pola que se modifica a autorización do CPR Big Formación de San Cibrao das Viñas (Ourense). (DOG, 05/10/2021).
2.3. Postas en funcionamento
 • ORDE do 7 de xullo de 2017 pola que se autoriza a posta en funcionamento do colexio de educación infantil e primaria de Outes, no concello de Outes. (DOG, 19/07/17). Ligazón
 • ORDE do 18 de xullo de 2017 pola que se autoriza a apertura e o funcionamento do centro público Escola Galega do Deporte, de Pontevedra, para impartir o bloque común das actividades de formación deportiva. (DOG, 11/08/17). Ligazón
2.4. Tramsformacións
 • DECRETO 153/2012, do 5 de xullo, polo que se transforma o centro público integrado Celso Emilio Ferreiro de Vigo en centro público de educación primaria, se fusionan os institutos da localidade de Ribadeo e se trasladan ensinanzas. (DOG, 16/07/12). Ligazón
 • ORDE do 17 de xullo de 2012 pola que se desenvolve o Decreto 153/2012, do 5 de xullo, polo que se transforma o centro público integrado Celso Emilio Ferreiro de Vigo en centro público de educación primaria, se fusionan os institutos da localidade de Ribadeo e se trasladan ensinanzas. (DOG, 26/07/12). Ligazón
 • DECRETO 49/2015, do 26 de marzo, polo que se transforma o centro público integrado Vicente Otero Valcárcel en colexio de educación infantil e primaria e se crea un instituto de educación secundaria, ambos os dous no concello de Carral. (DOG, 13/04/15). Ligazón. Corrección de erros, (DOG, 17/07/15). Ligazón
 • DECRETO 59/2017, do 22 de xuño, polo que se transforman institutos de educación secundaria da Comunidade Autónoma de Galicia en centros integrados de formación profesional. (DOG, 04/07/17). Ligazón.
 • DECRETO 107/2021, do 1 de xullo, polo que se transforman institutos de educación secundaria en centros integrados de formación profesional e se trasladan ensinanzas. (DOG, 14/07/2120). Corrección de erros, (DOG, 30/09/2021).
 • ORDE do 26 de xullo de 2021 pola que se desenvolve o Decreto 107/2021, do 1 de xullo, polo que se transforman institutos de educación secundaria en centros integrados de formación profesional e se trasladan ensinanzas. (DOG, 02/08/2021)
 • DECRETO 135/2022, do 14 de xullo, polo que se transforma o instituto de educación secundaria Fermín Bouza Brey nun centro integrado de formación profesional e se trasladan ensinanzas. (DOG, 02/08/2022).
 • ORDE do 9 de agosto de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 135/2022, do 14 de xullo, polo que se transforman institutos de educación secundaria en centros integrados de formación profesional e se trasladan ensinanzas. (DOG, 23/08/2022).
 • ORDE do 15 de novembro de 2022 pola que se fai pública a relación do persoal docente que obtivo destino definitivo no proceso de adscrición regulado pola Orde do 9 de agosto de 2022 (Diario Oficial de Galicia do 23 de agosto), pola que se desenvolve o Decreto 135/2022, do 14 de xullo, polo que se transforman institutos de educación secundaria en centros integrados de formación profesional e se trasladan ensinanzas. (DOG, 01/12/2022).
2.5. Cambios de denominación
 • ORDE do 14 de marzo de 2012 pola que se autoriza o cambio de denominación do Instituto de Educación Secundaria A Carballeira no concello de Ourense. (DOG, 30/03/12). Ligazón
 • ORDE do 21 de maio de 2012 pola que se autoriza o cambio de denominación do instituto de educación secundaria Francisco Sánchez, do concello de Tui. (DOG, 28/05/12). Ligazón
 • ORDE do 3 de setembro de 2012 pola que se autoriza o cambio de denominación do Instituto de Educación Secundaria de Palas de Rei, na provincia de Lugo. (DOG, 13/09/12). Ligazón
 • ORDE do 19 de novembro de 2012 pola que se autoriza o cambio de denominación do Instituto de Educación Secundaria de Celanova na provincia de Ourense. (DOG, 30/11/12). Ligazón
 • ORDE do 18 de decembro de 2012 pola que se autoriza o cambio de denominación do colexio de educación infantil e primaria Menéndez y Pelayo, de Lugo. (DOG, 03/01/13). Ligazón

 • ORDE do 25 de abril de 2013 pola que se autoriza o cambio de denominación do centro público integrado Doutor Daniel Monje, de Navia de Suarna. (DOG, 10/05/13). Ligazón
 • ORDE do 19 de xullo de 2013 pola que se autoriza o cambio de denominación do Conservatorio Profesional de Música de Lugo. (DOG, 05/08/13). Ligazón
 • ORDE do 8 de outubro de 2013 pola que se autoriza o cambio de denominación do Instituto de Educación Secundaria de Ribadavia. (DOG, 22/10/13). Ligazón

 • ORDE do 27 de xaneiro de 2014 pola que se autoriza o cambio de denominación do Instituto de Educación Secundaria de Ribadeo. (DOG, 07/02/14). Ligazón
 • ORDE do 6 de febreiro de 2014 pola que se autoriza o cambio de denominación do colexio de educación infantil e primaria Antonio Vázquez Vázquez de Rairiz de Veiga. (DOG, 19/02/14). Ligazón
 • ORDE do 25 de xuño de 2014 pola que se autoriza o cambio de denominación do colexio de educación infantil e primaria de Aguiño do concello de Ribeira.(DOG, 09/07/14). Ligazón
 • ORDE do 5 de febreiro de 2015 pola que se autoriza o cambio de denominación do Colexio de Educación Infantil e Primaria da Bandeira do concello de Silleda. (DOG, 19/02/15). Ligazón
 • ORDE do 22 de outubro de 2015 pola que se autoriza o cambio de denominación do colexio de educación infantil e primaria de Meira (Lugo). (DOG, 06/11/15). Ligazón
 • ORDE do 16 de novembro de 2015 pola que se autoriza o cambio de denominación do colexio de educación infantil e primaria de Muras. (DOG, 30/11/15). Ligazón
 • ORDE do 10 de marzo de 2016 pola que se autoriza o cambio de denominación do colexio de educación infantil e primaria de Oroso, do concello de Oroso. (DOG, 23/03/16). Ligazón
 • ORDE do 4 de maio de 2016 pola que se autoriza o cambio de denominación do centro público integrado Conde de Fenosa do concello de Ares. (DOG, 19/05/16). Ligazón
 • ORDE do 12 de maio de 2016 pola que se autoriza o cambio de denominación do colexio de educación infantil e primaria de Vilarmide, no concello de Muxía. (DOG, 01/06/16). Ligazón
 • ORDE do 6 de xuño de 2016 pola que se autoriza o cambio de denominación do colexio de educación infantil e primaria Virxe da Soidade do concello de Lugo. (DOG, 29/06/16). Ligazón
 • ORDE do 14 de xuño de 2016 pola que se autoriza o cambio de denominación do instituto de educación secundaria de Culleredo, no concello de Culleredo. (DOG, 12/07/16). Ligazón
 • ORDE do 16 de xuño de 2016 pola que se autoriza o cambio de denominación do colexio rural agrupado de Boqueixón-Vedra. (DOG, 12/07/16). Ligazón
 • ORDE do 28 de novembro de 2016 pola que se autoriza o cambio de denominación do instituto de educación secundaria de Ponteareas, no concello de Ponteareas. (DOG, 13/12/16). Ligazón
 • ORDE do 1 de decembro de 2016 pola que se autoriza o cambio de denominación do colexio de educación infantil e primaria de Oleiros, no concello de Oleiros. (DOG, 21/12/16). Ligazón
 • ORDE do 16 de xaneiro de 2017 pola que se autoriza o cambio de denominación do instituto de educación secundaria de Tomiño, no concello de Tomiño. (DOG, 30/01/17). Ligazón
 • ORDE do 20 de marzo de 2017 pola que se autoriza o cambio de denominación do instituto de educación secundaria de Ponteceso, no concello de Ponteceso. (DOG, 07/04/17). Ligazón
 • ORDE do 30 de outubro de 2017 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CEIP plurilingüe Tomás de Lemos do Concello de Ribadavia. (DOG, 13/11/17). Ligazón
 • ORDE do 30 de outubro de 2017 pola que se autoriza o cambio de denominación específica da EEI da Igrexa do Concello de Brión.(DOG, 13/11/17). Ligazón 
 • ORDE do 13 de decembro de 2017 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CEE Príncipe Felipe de Pontevedra. (DOG, 04/01/18). Ligazón
 • ORDE do 28 de decembro de 2017 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CEIP Montel Touzet do concello da Coruña. (DOG, 15/01/18). Ligazón
 • ORDE do 17 de abril de 2018 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CEIP Antonio Pedrosa Latas, do concello de Viveiro. (DOG, 08/05/18).
 • ORDE do 17 de abril de 2018 pola que se autoriza o cambio de denominación da Escola Oficial de Idiomas de Viveiro. (DOG, 08/05/18).
 • ORDE do 31 de maio de 2018 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CEIP de Cervo número 1, do concello de Cervo. (DOG, 15/06/18).
 • ORDE do 31 de maio de 2018 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CPI de Panxón, do concello de Nigrán. (DOG, 15/06/18).
 • ORDE do 27 de xullo de 2018 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do colexio de educación infantil e primaria Santo Paio de Abaixo do concello de Redondela. (DOG, 09/08/18).
 • ORDE do 8 de outubro de 2018 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CEIP da Igrexa, do concello das Somozas. (DOG, 18/10/18).
 • ORDE do 14 de novembro de 2018 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CP Santo Anxo, do concello de Rábade. (DOG, 21/11/18).
 • ORDE do 23 de xullo de 2019 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do IES número 1 do concello de Ordes. (DOG, 07/08/19).
 • ORDE do 20 de maio de 2020 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CEIP Príncipe Felipe do concello de Pontevedra. (DOG, 01/06/2020).
 • ORDE do 21 de setembro de 2020 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do IES Ricardo Carballo Calero, do concello de Ferrol. (DOG, 30/09/2020).
 • ORDE do 13 de novembro de 2020 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CEIP Plurilingüe de Castrelo do Val, do concello de Castrelo do Val. (DOG, 01/12/2020).
 • ORDE do 10 de marzo de 2021 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do IES Calvo Sotelo do concello da Coruña. (DOG, 23/03/2021).
 • ORDE do 15 de abril de 2021 pola que se autoriza o cambio de denominación específica da EEI de Sarria, do concello de Sarria. (DOG, 22/04/2021).
 • ORDE do 22 de abril de 2022 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do IES Miguel Ángel González Estévez, do concello de Vilagarcía de Arousa. (DOG, 03/05/2022).
 • ORDE do 11 de maio de 2022 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CEIP Plurilingüe Recimil, do concello de Ferrol. (DOG, 24/05/2022).
 • ORDE do 11 de maio de 2022 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CEIP Sanjurjo de Carricarte, do concello da Coruña. (DOG, 24/05/2022).
 • ORDE do 3 de xaneiro de 2023 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CEIP da Igrexa, do concello de Cee. (DOG, 16/01/2023).
 • ORDE do 3 de xaneiro de 2023 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CEIP Plurilingüe Eugenio López, do concello de Cee. (DOG, 16/01/2023).
 • ORDE do 1 de febreiro de 2023 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CIFP Fermín Bouza Brey, do concello de Vilagarcía de Arousa. (DOG, 09/02/2023).
 • ORDE do 20 de febreiro de 2023 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CEIP Plurilingüe de Vite I, do concello de Santiago de Compostela. (DOG, 27/02/2023).
2.6. Traslado de ensinanzas
 • ORDE do 17 de febreiro de 2020 pola que se trasladan as ensinanzas de educación secundaria para persoas adultas e bacharelato do IES Universidade Laboral ao IES Rego da Trabe, ambos do concello de Culleredo. (DOG, 24/02/2020).

3. Centros de prácticas (desenvolvemento do prácticum)

 • RESOLUCIÓN do 10 de setembro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar novos centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas, na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2012-2013. (DOG, 17/09/12).  Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 13 de setembro de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas, na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2013/14. (DOG, 25/09/13). Ligazón

 • RESOLUCIÓN do 4 de setembro de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas, na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2014/15. (DOG, 12/09/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 3 de setembro de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas, na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2015/16. (DOG, 11/09/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao Máster en profesorado de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, formación profesional e ensinanzas de idiomas na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2016/17. (DOG, 13/09/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 30 de agosto de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas, na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2017/18. (DOG, 11/09/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 31 de agosto de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas, na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2018/19. (DOG, 11/09/18).
 • RESOLUCIÓN do 31 de agosto de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas, na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2018/19. (DOG, 11/09/18).
 • RESOLUCIÓN do 3 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do practicum correspondente ao curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico en formación profesional, na Comunidade Autónoma de Galicia, para o curso 2018/19. (DOG, 12/09/18).
 • RESOLUCIÓN do 30 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas, na Comunidade Autónoma de Galicia, para o curso 2019/20. (DOG, 11/09/19).
 • RESOLUCIÓN do 2 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao curso de especialización en Formación Pedagóxica e Didáctica do profesorado técnico en formación profesional, na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2019/20. (DOG, 17/09/19).
 • RESOLUCIÓN do 28 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico en formación profesional, na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2020/21. (DOG, 15/09/2020).
 • RESOLUCIÓN do 28 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en profesorado de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, formación profesional e ensinanzas de idiomas na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2020/21. (DOG, 11/09/2020).
 • RESOLUCIÓN do 31 de agosto de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas, na Comunidade Autónoma de Galicia, para o curso 2021/22. (DOG, 09/09/2021).
 • RESOLUCIÓN do 22 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico en formación profesional, na Comunidade Autónoma de Galicia, para o curso 2021/22. (DOG, 01/10/2021).

4. Centros docentes militares

 • RESOLUCIÓN do 23 de maio de 2013, conxunta das Direccións Xerais de Formación Profesional e de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se adapta a organización e o funcionamento dos centros docentes militares ás ensinanzas de formación profesional do sistema educativo. (BOE, 07/06/13).
 • RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2015, da Subsecretaría, pola que se publica a Addenda ao Convenio de colaboración subscrito entre o Ministerio de Defensa, o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e a Xunta de Galicia, para impartir os ensinanzas de formación profesional de grao superior nos centros docentes militares de formación de suboficiais das Forzas Armadas, no ano 2015. (BOE, 08/01/16).
 • RESOLUCIÓN do 31 de agosto de 2016, da Subsecretaría, pola que se publica a Addenda ao Convenio de colaboración entre o Ministerio de Defensa, o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e a Xunta de Galicia, para impartir os ensinanzas de formación profesional de grao superior nos centros docentes militares de formación de suboficiais das Forzas Armadas, no ano 2016. (BOE, 08/09/16).
 • RESOLUCIÓN 420/38318/2018, do 5 de decembro, da Secretaría Xeral Técnica, pola que se publica a Addenda correspondente á Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018, ao Convenio de Colaboración entre o Ministerio de Defensa, o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e as Comunidades Autónomas de Aragón, Castela-A Mancha, Castela-León, Galicia, Madrid e Región de Murcia, asinado o 24 de marzo de 2015, para impartir ensinanzas de Formación Profesional de Grao Superior nos Centros Docentes Militares de Formación de Suboficiais das Forzas Armadas. (BOE, 21/12/18).