Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

2.- Atención á diversidade e orientación educativa

OBSERVACIÓN: No presente Capítulo recóllese só a lexislación publicada a partir do 23 de decembro de 2011. Para ver a lexislación anterior a dita data, ir a páxina 57 do “Manual Lexislativo do Ensino non Universitario Galego” (4ª edición).

I. LEXISLACIÓN BÁSICA

1. Convivencia, acoso escolar e absentismo

2. Equipos de Orientación Específicos (EOE)

2.1. Disposicións xerais
2.2. Convocatorias de concursos de méritos
 • ORDE do 4 de abril de 2016 pola que se convoca concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos. (DOG, 19/04/16).
 • ORDE do 1 de setembro de 2016 pola que se resolve o concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos. (DOG, 23/09/16).
 • ORDE do 22 de outubro de 2018 pola que se convoca concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos. (DOG, 07/11/18).
 • Para cursos anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.

3. Alumnado con necesidade específica de apoio educativo

3.1. Aspectos xerais
 • CADRO-RESUMO das medidas de atención á diversidade en Galicia.
 • PORTAL WEB da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
3.2. Flexibilización da duración do período de escolarización
3.2.1. Nova xestión da medida extraordinaria del flexibilización
 • INFORMACIÓN sobre a nova xestión da medida extraordinaria de flexibilización da duración do período de escolarización, de atención á diversidade do alumnado escolarizado nos centros de ensinanza non universitaria.
3.2.2. Solicitudes “on-line” da flexibilización do período de escolarización
 • COMUNICADO do Director Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa en relación coa xestión ou tramitación da flexibilización da duración do período de escolarización (aplicación ANEAE).
3.3. Protocolos
3.4. Reforzo aos recursos dos centros para o alumnado con n.e.e.
 • COMUNICADO da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, do 25 de setembro de 2014, sobre o reforzo aos recursos dos propios centros para o alumnado con necesidades educativas especiais.
3.5. Trastorno por Déficit de Atención a Hiperactividade
3.6. Sentenzas
 • SENTENZA 68/13 do Xulgado Contencioso nº 2 da Coruña, do 27 de marzo, pola que se recoñece o dereito dun alumno con ACI á obtención do título de graduado en ESO.
 • SENTENZA do TC 10/2014, do 27 de xaneiro, de escolarización dun neno autista. (BOE, 25/02/14).
3.7. Convenios para a atención de alumnado con NEAE.
 • PORTAL WEB da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
3.8. Incorporación do alumnado con n.e.e. ás ensinanzas elementais de música
 • ORDE do 16 de decembro de 2011 pola que se autoriza a posta en marcha, con carácter experimental, dun proxecto para a incorporación de alumnado con necesidades educativas especiais ás ensinanzas elementais de música no Conservatorio Profesional de Música da Coruña. (DOG, 26/12/11).
 • ORDE do 13 de xuño de 2013 pola que se modifica a Orde do 16 de decembro de 2011 pola que se autoriza a posta en marcha, con carácter experimental, dun proxecto para a incorporación de alumnado con necesidades educativas especiais ás ensinanzas elementais de Música no Conservatorio Profesional de Música da Coruña. (DOG, 21/06/13).
 • RESOLUCIÓN do 5 de xuño de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación rofesional e Innovación Educativa, de prórroga do proxecto experimental para a incorporación de alumnado con necesidades educativas especiais ás ensinanzas elementais de música no Conservatorio Profesional de Música da Coruña. (DOG, 16/06/14).
3.9. Inclusión educativa do alumnado con discapacidade
 • ORDE EDU/2949/2010, do 16 de novembro, pola que se crea o Foro para a Inclusión Educativa do Alumnado con Discapacidade e se establecen as súas competencias, estrutura e réxime de funcionamento. (BOE, 18/11/10).
 • ORDE ECD/2489/2012, do 14 de novembro, pola que se modifica a Orde EDU/2949/2010, de 16 de novembro, pola que se crea o Foro para a Inclusión Educativa do Alumnado con Discapacidade e se establécen as súas competencias, estrutura e réxime de funcionamento. (BOE, 21/11/12).
3.10. Convocatorias de axudas

4. Programas

4.1 Programas de reforzo, orientación e apoio
4.1.1. Contratos-programa
 • RESOLUCIÓN do 8 de novembro de 2018 pola que se regulan, para o curso 2018/2019, os contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria.
 • Para cursos anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.
4.1.2. Plan PROA
 • RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2011, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma de Galicia para o desenvolvemento dos programas de reforzo, orientación e apoio (Proa) e de redución do abandono temperán da educación e a formación, no ano 2011. (BOE, 13/02/12).
 • RESOLUCIÓN do 16 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros de 14 de decembro de 2012, polo que se formalizan os criterios de distribución aprobados pola Conferencia Sectorial de Educación, así como a distribución resultante, dos créditos para o ano 2012 para o desenvolvemento do Plan PROA. (BOE, 31/01/13).
4.2.  Programas dirixidos á redución do abandono escolar
 • FONDO SOCIAL EUROPEO 2014-2020 – Novos itinerarios de 3º e 4º curso da ESO.
 • Para outra normativa, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.

5. Persoas con discapacidade

5.1. Accesibilidade
 • LEI 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade. (DOG, 17/12/14). Derroga a Lei 8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia, agás o establecido no parágrafo primeiro do punto 1 do artigo 40 e no punto 1 do artigo 44 da dita lei.
5.2 Atención temperá á discapacidade
5.3. Dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social
 • REAL DECRETO LEXISLATIVO 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidad e da súa inclusión social. (BOE, 03/12/13).

 6. Profesorado

 

I. LEXISLACIÓN COMPLEMENTARIA

1. Concursos de méritos para cubrir postos dos Equipos de Orientación Específicos (EOE)

 • ORDE do 18 de febreiro de 2015 pola que se convoca concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos. (DOG, 12/03/15).
 • ORDE do 4 de agosto de 2015 pola que se resolve o concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos. (DOG, 12/08/15).
 • ORDE do 4 de abril de 2016 pola que se convoca concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos. (DOG, 19/04/16).
 • ORDE do 1 de setembro de 2016 pola que se resolve o concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos. (DOG, 23/09/16).

2. Programas dirixidos á redución do abandono escolar

 • ORDE do 1 de marzo de 2012 pola que se establecen as bases e se convocan, en réxime de concorrencia competitiva, subvencións para o desenvolvemento de programas dirixidos á redución do abandono escolar, nos concellos de Galicia para o ano 2012. (DOG, 13/03/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 16 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros de 14 de decembro de 2012, polo que se formalizan os criterios de distribución aprobados pola Conferencia Sectorial de Educación, así como a distribución resultante, dos créditos para o ano 2012 para o desenvolvemento do plan para a disminución do abandono escolar cedo. (BOE, 31/01/13). Ligazón
 • ORDE do 2 de xullo de 2012 pola que se resolve a convocatoria de subvencións para o desenvolvemento de programas dirixidos á redución do abandono escolar, nos concellos de Galicia para o ano 2012. (DOG, 11/07/12). Corrección de erros, (DOG, 19/07/12). Ligazón
 • ORDE do 26 de abril de 2013 pola que se establecen as bases e se convocan, en réxime de concorrencia competitiva, subvencións para o desenvolvemento de programas dirixidos á redución do abandono escolar nos concellos de Galicia para o ano 2013. (DOG, 08/05/13). Ligazón
 • ORDE do 19 de agosto de 2013 pola que se resolve a convocatoria de subvencións para o desenvolvemento de programas dirixidos á redución do abandono escolar nos concellos de Galicia para o ano 2013. (DOG, 10/09/13). Ligazón

3. Programas de reforzo, orientación e apoio

3.1. Contratos-programa
 • RESOLUCIÓN do 26 de maio de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan, con carácter experimental, os contratos-programa e se establecen as bases para a convocatoria e selección de programas dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación primaria e secundaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG, 10/06/11). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 10 de xaneiro de 2012 pola que se fai pública a resolución definitiva dos centros seleccionados para desenvolver, con carácter experimental, os contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación primaria e secundaria dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. (DOG, 19/01/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan, con carácter experimental, os contratos-programa e se establecen as bases para a convocatoria e selección de programas dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación primaria e secundaria dependentes desta consellería. (DOG, 07/06/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 19 de decembro de 2012 pola que se fai pública a relación definitiva dos centros seleccionados para desenvolver, con carácter experimental, os contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación primaria e secundaria dependentes desta consellería. (DOG, 04/01/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan, para o curso 2013/14, os contratos-programa con centros educativos e se establecen as bases para a convocatoria e selección de programas dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación primaria e secundaria dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. (DOG, 05/07/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se hace pública la resolución definitiva de los centros seleccionados para desarrollar los contratos-programa dirigidos a la mejora del éxito escolar en los centros docentes de educación primaria y secundaria dependientes de esta consellería. (DOG, 16/05/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 31 de outubro de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan, para o curso 2014/15, os contratos-programa con centros educativos e se establecen as bases para a convocatoria e selección de programas dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación primaria e secundaria dependentes desta consellería. (DOG, 07/11/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 4 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a resolución definitiva dos centros seleccionados para desenvolver os contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación primaria e secundaria dependentes desta consellería. (DOG, 28/04/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 5 de novembro de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan, para o curso 2015/16, os contratos-programa con centros docentes e se establecen as bases para a convocatoria e selección de plans dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación infantil, primaria e secundaria dependentes desta consellería. (DOG, 13/11/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 26 de xaneiro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a resolución definitiva dos centros seleccionados para desenvolver os contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación infantil, primaria e secundaria dependentes desta consellería no curso 2015/16.(DOG, 24/05/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 31 de outubro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan, para o curso 2017/2018, os contratos-programa. Ligazón
 • RESOLUCIÓN provisional dos centros seleccionados con contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación infantil, primaria e secundaria dependentes desta Consellería para o curso 2017/2018. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 8 de novembro de 2018 pola que se regulan, para o curso 2018/2019, os contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria.