Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

2.- Atención á diversidade e orientación educativa

OBSERVACIÓN: No presente Capítulo recóllese só a lexislación publicada a partir do 23 de decembro de 2011. Para ver a lexislación anterior a dita data, ir a páxina 57 do “Manual Lexislativo do Ensino non Universitario Galego” (4ª edición).

 

I. LEXISLACIÓN BÁSICA

1. Convivencia, acoso escolar e absentismo

2. Equipos de Orientación Específicos (EOE)

2.1. Disposicións xerais
2.2. Convocatorias de concursos de méritos
 • Véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.
2.3. Circulares organizativas
3. Rede de Acompañamento e Orientación persoal e familiar de Galicia
 • RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se crea, con carácter experimental, a Rede de Acompañamento e Orientación persoal e familiar de Galicia no marco do Plan Recupera, se seleccionan os centros educativos que a conformarán e se ditan instrucións para nomear as persoas responsables destas unidades.
 • WEB da Consellería.

4. Alumnado con necesidade específica de apoio educativo

4.1. Aspectos xerais
 • DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 21/12/11).
 • ORDE do 8 de setembro de 2021 pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia en que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 26/10/2021).
 • CADRO-RESUMO das medidas de atención á diversidade en Galicia.
 • FORMULARIOS DO DOCUMENTO de recollida de datos de atención á diversidade (DRDADI). Curso 2020-2021.
 • MATERIAIS  para o alumnado con necesidades educativas especiais.
 • NORMATIVA XERAL  de “Atención á diversidade e Orientación” publicada pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade (WEB).
 • LEI 8/2021, do 2 de xuño, pola que se reforma a lexislación civil e procesal para o apoio ás persoas con discapacidade no exercicio da súa capacidade xurídica, (BOE ,03/06/2021).
4.2. Ensino virtual
 • RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para a atención educativa ao alumnado vulnerable ou alumnado con conviventes vulnerables durante o curso 2020/21 como consecuencia da pandemia da COVID-19. (DOG, 03/12/2020)
 • RESOLUCIÓN do 18 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do ensino virtual garantindo a atención á diversidade e se establece un Plan específico de actuación.
 • ARTIGO 62.4 da Orde do 8 de setembro de 2021 pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro. (DOG, 26/10/2021).
 • MÁIS INFORMACIÓN NA WEB da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.
4.3. Flexibilización da duración do período de escolarización
4.3.1. Normativa básica
 • ORDE do 27 de decembro de 2002 pola que se establecen as condicións e criterios para a escolarización en centros sostidos con fondos públicos do alumnado de ensino non universitario con necesidades educativas especiais. (DOG, 30/01/03). Derrogada pola Orde do 8 de setembro de 2021 pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, (DOG, 26/10/2021).
 • Artigo 9 do Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 21/12/11). Ver os artigos 9º e 12º.
 • Artigos 58, 59 e 60 da Orde do 8 de setembro de 2021 pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro,  (DOG, 26/10/2021).
4.3.2. Nova xestión da medida extraordinaria de flexibilización (solicitude “on-line”)
 • COMUNICADO do Director Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa en relación coa xestión ou tramitación da flexibilización da duración do período de escolarización (aplicación ANEAE).
 • INFORMACIÓN sobre a nova xestión da medida extraordinaria de flexibilización da duración do período de escolarización, de atención á diversidade do alumnado escolarizado nos centros de ensinanza non universitaria.
4.4. Protocolos
4.5. Acordos e Convenios 
 • ACORDO: Cultura e Educación e Aspanaes colaborarán para reforzar a atención ao alumnado con trastorno do espectro do autismo (TEA)
 • CONVENIO de cooperación educativa entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Federación Galega de Asociacións de Persoas con TDAH.
 • PORTAL WEB da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
4.6. Sentenzas
 • SENTENZA 68/13 do Xulgado Contencioso nº 2 da Coruña, do 27 de marzo, pola que se recoñece o dereito dun alumno con ACI á obtención do título de graduado en ESO.
 • SENTENZA do TC 10/2014, do 27 de xaneiro, de escolarización dun neno autista. (BOE, 25/02/14).
 • SENTENZA 10/2017 do T.S.X. de Galicia sobre o trato inadecuado na atención educativa prestada a un alumno con NEE. 
 • SENTENZA 00152/2018 do Xulgado Contencioso-Administrativo nº 2 da Coruña, sobre titulación en ESO con ACI.
 • SENTENZA nº 51/2.019 do Xulgado do Contencioso-Administrativo. de Pontevedra do 15 de febreiro de 2019 sobre a decisión de non promocionar de curso a un alumno con TDAH.
 • SENTENZA nº 55/2019 do Xulgado do Contencioso-Administrativo de Pontevedra, do vinte e cinco de febreiro de dous mil dezanove, de desestimación dunha adaptación educativa relacionada coas altas capacidades.
4.7. Incorporación do alumnado con n.e.e. ás ensinanzas elementais de música
 • ORDE do 16 de decembro de 2011 pola que se autoriza a posta en marcha, con carácter experimental, dun proxecto para a incorporación de alumnado con necesidades educativas especiais ás ensinanzas elementais de música no Conservatorio Profesional de Música da Coruña. (DOG, 26/12/11). Modificada pola Orde do 13 de xuño de 2013, (DOG, 21/06/13).
 • RESOLUCIÓN do 5 de xuño de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación rofesional e Innovación Educativa, de prórroga do proxecto experimental para a incorporación de alumnado con necesidades educativas especiais ás ensinanzas elementais de música no Conservatorio Profesional de Música da Coruña. (DOG, 16/06/14).
4.8. Inclusión educativa do alumnado con discapacidade
 • ORDE EDU/2949/2010, do 16 de novembro, pola que se crea o Foro para a Inclusión Educativa do Alumnado con Discapacidade e se establecen as súas competencias, estrutura e réxime de funcionamento. (BOE, 18/11/10).
 • ORDE ECD/2489/2012, do 14 de novembro, pola que se modifica a Orde EDU/2949/2010, de 16 de novembro, pola que se crea o Foro para a Inclusión Educativa do Alumnado con Discapacidade e se establécen as súas competencias, estrutura e réxime de funcionamento. (BOE, 21/11/12).
4.9. Convocatorias de axudas

5. Persoas con discapacidade

5.1. Accesibilidade
 • LEI 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade. (DOG, 17/12/14). Derroga a Lei 8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia, agás o establecido no parágrafo primeiro do punto 1 do artigo 40 e no punto 1 do artigo 44 da dita lei.
5.2 Atención temperá á discapacidade

6. Profesorado

7. Programas e plans

7.1. WEB de Programas e plans da Consellería de Educación.
7.2 Programas de reforzo, orientación e apoio
7.2.1. Contratos-programa curso 2020/21
 • RESOLUCIÓN do 30 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan os contratos-programa e se establecen as bases para a convocatoria e selección de plans dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para o curso 2020/21. Modificación do apartado 7 referido aos Compromisos de carácter xeral.
 • DOCUMENTOS contratos-programa. Ver na web da Consellería.
 • MÁIS INFORMACIÓN na web da Consellería.
 • Para cursos anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.
7.2.2. Plan PROA
 • RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2011, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma de Galicia para o desenvolvemento dos programas de reforzo, orientación e apoio (Proa) e de redución do abandono temperán da educación e a formación, no ano 2011. (BOE, 13/02/12).
 • RESOLUCIÓN do 16 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 14 de decembro de 2012, polo que se formalizan os criterios de distribución aprobados pola Conferencia Sectorial de Educación, así como a distribución resultante, dos créditos para o ano 2012 para o desenvolvemento do Plan PROA. (BOE, 31/01/13).
 • WEB da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.
7.2.3. Programa de Apoio, Reforzo de Competencias e Orientación (ARCO)
7.2.4  Programas dirixidos á redución do abandono escolar
 • FONDO SOCIAL EUROPEO 2014-2020 – Novos itinerarios de 3º e 4º curso da ESO.
 • Para outra normativa, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.

I. LEXISLACIÓN COMPLEMENTARIA

1. Concursos de méritos para cubrir postos dos Equipos de Orientación Específicos (EOE)

 • ORDE do 18 de febreiro de 2015 pola que se convoca concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos. (DOG, 12/03/15).
 • ORDE do 4 de agosto de 2015 pola que se resolve o concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos. (DOG, 12/08/15).
 • ORDE do 4 de abril de 2016 pola que se convoca concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos. (DOG, 19/04/16).
 • ORDE do 1 de setembro de 2016 pola que se resolve o concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos. (DOG, 23/09/16).
 • ORDE do 22 de outubro de 2018 pola que se convoca concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos. (DOG, 07/11/18).
 • ORDE do 26 de febreiro de 2019 pola que se amplía unha praza no concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos convocado pola Orde do 22 de outubro de 2018. (DOG, 06/03/19).
 • ORDE do 24 de xuño de 2019 pola que se resolve o concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos, (DOG, 03/07/19)

2. Programas dirixidos á redución do abandono escolar

 • ORDE do 1 de marzo de 2012 pola que se establecen as bases e se convocan, en réxime de concorrencia competitiva, subvencións para o desenvolvemento de programas dirixidos á redución do abandono escolar, nos concellos de Galicia para o ano 2012. (DOG, 13/03/12).
 • ORDE do 2 de xullo de 2012 pola que se resolve a convocatoria de subvencións para o desenvolvemento de programas dirixidos á redución do abandono escolar, nos concellos de Galicia para o ano 2012. (DOG, 11/07/12). Corrección de erros, (DOG, 19/07/12).
 • RESOLUCIÓN do 16 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros de 14 de decembro de 2012, polo que se formalizan os criterios de distribución aprobados pola Conferencia Sectorial de Educación, así como a distribución resultante, dos créditos para o ano 2012 para o desenvolvemento do plan para a disminución do abandono escolar cedo. (BOE, 31/01/13).
 • ORDE do 26 de abril de 2013 pola que se establecen as bases e se convocan, en réxime de concorrencia competitiva, subvencións para o desenvolvemento de programas dirixidos á redución do abandono escolar nos concellos de Galicia para o ano 2013. (DOG, 08/05/13).
 • ORDE do 19 de agosto de 2013 pola que se resolve a convocatoria de subvencións para o desenvolvemento de programas dirixidos á redución do abandono escolar nos concellos de Galicia para o ano 2013. (DOG, 10/09/13).

3. Programas de reforzo, orientación e apoio

3.1. Contratos-programa
 • RESOLUCIÓN do 26 de maio de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan, con carácter experimental, os contratos-programa e se establecen as bases para a convocatoria e selección de programas dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación primaria e secundaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG, 10/06/11).
 • RESOLUCIÓN do 10 de xaneiro de 2012 pola que se fai pública a resolución definitiva dos centros seleccionados para desenvolver, con carácter experimental, os contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación primaria e secundaria dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. (DOG, 19/01/12).
 • RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan, con carácter experimental, os contratos-programa e se establecen as bases para a convocatoria e selección de programas dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación primaria e secundaria dependentes desta consellería. (DOG, 07/06/12).
 • RESOLUCIÓN do 19 de decembro de 2012 pola que se fai pública a relación definitiva dos centros seleccionados para desenvolver, con carácter experimental, os contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación primaria e secundaria dependentes desta consellería. (DOG, 04/01/13).
 • RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan, para o curso 2013/14, os contratos-programa con centros educativos e se establecen as bases para a convocatoria e selección de programas dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación primaria e secundaria dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. (DOG, 05/07/13).
 • RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se hace pública la resolución definitiva de los centros seleccionados para desarrollar los contratos-programa dirigidos a la mejora del éxito escolar en los centros docentes de educación primaria y secundaria dependientes de esta consellería. (DOG, 16/05/14).
 • RESOLUCIÓN do 31 de outubro de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan, para o curso 2014/15, os contratos-programa con centros educativos e se establecen as bases para a convocatoria e selección de programas dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación primaria e secundaria dependentes desta consellería. (DOG, 07/11/14).
 • RESOLUCIÓN do 4 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a resolución definitiva dos centros seleccionados para desenvolver os contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación primaria e secundaria dependentes desta consellería. (DOG, 28/04/15).
 • RESOLUCIÓN do 5 de novembro de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan, para o curso 2015/16, os contratos-programa con centros docentes e se establecen as bases para a convocatoria e selección de plans dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación infantil, primaria e secundaria dependentes desta consellería. (DOG, 13/11/15).
 • RESOLUCIÓN do 26 de xaneiro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a resolución definitiva dos centros seleccionados para desenvolver os contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación infantil, primaria e secundaria dependentes desta consellería no curso 2015/16.(DOG, 24/05/16).
 • RESOLUCIÓN do 31 de outubro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan, para o curso 2017/2018, os contratos-programa.
 • RESOLUCIÓN provisional dos centros seleccionados con contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación infantil, primaria e secundaria dependentes desta Consellería para o curso 2017/2018.
 • RESOLUCIÓN do 8 de novembro de 2018 pola que se regulan, para o curso 2018/2019, os contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria.
 • RESOLUCIÓN DEFINITIVA dos centros seleccionados e non seleccionados con contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria para o curso 2018/2019.
 • RESOLUCIÓN do 7 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan os contratos-programa e se establecen as bases para a convocatoria e selección de plans dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para o curso 2019/20.