Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

1.- Alumnado

OBSERVACIÓN: No presente Capítulo recóllese só a lexislación publicada a partir do 23 de decembro de 2011. Para ver a lexislación anterior a dita data, ir a páxina 19 do “Manual Lexislativo do Ensino non Universitario Galego” (4ª edición).

I. LEXISLACIÓN BÁSICA

1. Escolarización e admisión do alumnado

1.1. Infantil, Primaria ESO e Bacharelato
1.1.1. Decreto e ordes de admisión
 • DECRETO 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 11/02/2022). Derroga o Decreto 254/2012 do 13 de decembro).
 • ORDE do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, (DOG, 08/11/2022). Corrección de erros, (DOG, 14/03/2022).
 • Normativa derrogada: Véxase en Lexislación Complementaria deste mesmo capítulo.
1.1.2. Outra normativa de especial interese
1.1.3.Proceso de admisión, curso 2023-2024
1.2. Escolarización do alumnado con necesidade esècífica de apoio educativo
 • CAPÍTULO III do Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 21/12/11).
 • CAPÍTULO III da Orde do 8 de setembro de 2021 pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia en que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 26/10/2021).
 • Máis información no Capítulo II desta web (Atención a diversidade e Orientación educativa)
1.3. Ensinanzas de Formación Profesional e de Réxime Especial
1.4. Sentenza sobre a ensinanza familiar en lugar da escolarización obrigatoria
 • SENTENZA 133/2010, do 10 de decembro de 2010, da Sala Primeira do Tribunal Constitucional, pola que se denega a opción dos pais de ensinar aos seus fillos no seu propio domicilio en lugar de proceder á correspondente escolarización obrigatoria.
1.5. Recoñecemento da compensación dos custos de escolarización
 • REAL DECRETO 591/2014, do 11 de xullo, polo que se regulan os procedementos administrativos relativos ao recoñecemento da compensación dos custos de escolarización previstos no apartado 4 da disposición adicional trixésimo oitava da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. (BOE, 30/07/14). Norma declarada inconstitucional e nula por Sentenza do TC 30/2018, de 22 de marzo. 

 2. Convivencia, acoso escolar, protección do menor e◦procedemento disciplinario

2.1. Convivencia
2.1.1. Disposicións xerais
 • LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. (DOG, 15/07/11).
 • DECRETO 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar. (DOG, 27/01/15). Derroga o Decreto 85/2007, do 12 de abril, polo que se crea o Observatorio Galego da Convivencia Escolar.
 • INTERPRETACIÓN do artigo 54 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. (DOG, 15/07/11).
 • INSTRUMENTO de Ratificación do Convenio Europeo sobre o Exercicio dos Dereitos dos Nenos, feito en Estrasburgo o 25 de xaneiro de 1996. (BOE, 21/02/15).
 • RESOLUCIÓN do 3 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o apoio á creación e ao funcionamento das escolas de nais e pais reguladas pola Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. (DOG, 07/08/18).
2.1.2. Plans de actuación
2.1.3. Comisións do benestar e a convivencia
 • ORDE do 19 de outubro de 2022 pola que se crean as comisións provinciais e a Comisión autonómica de seguimento do benestar e a convivencia nos centros educativos sostidos con fondos públicos. (DOG, 19/10/2022).
2.2. Acoso escolar e protección do menor
2.2.1. Acoso escolar
 • CAPÍTULO III do Título II da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. (DOG, 15/07/11).
 • DECRETO 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar. (DOG, 27/01/15). Derroga o Decreto 85/2007, do 12 de abril, polo que se crea o Observatorio Galego da Convivencia Escolar.
 • ARTIGO 28º do Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade. (DOG, 21/12/11).
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa do 17 de xuño de 2013 polas que se traslada o protocolo xeral de prevención, detección e tratamento do acoso escolar e ciberacoso nos centros docentes de niveis non universitarios sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Gallcia.
 • PROTOCOLO XERAL para a prevención, detección e tratamento do acoso e ciberacoso escolar (Outubro 2015).
 • PROTOCOLO EDUCATIVO para a prevención, detección e tratamento do acoso escolar e ciberacoso. (www.educonvives.gal)
 • LEI 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia. (DOG, 25/04/14).
2.2.2. Protección do menor
 • LEI ORGÁNICA 8/2015, do 22 de xullo, de modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia. (BOE, 23/07/15).
 • LEI 26/2015, do 28 de jullo, de modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia. (BOE, 29/07/15).
 • NOTIFICACIÓN de risco e maltrato infantil (Galicia).
 • RUMI_Protección de menores (Rexistro Unificado de Maltrato Infantil) como instrumento que ten por obxecto detectar e intervir tempranamente ante un indicio de maltrato infantil.RUMI
 • LEI ORGÁNICA 8/2021, do 4 de xuño, de protección integral á infancia e a adolescencia fronte á violencia. (BOE, 05/06/2021).
 • LEI ORGÁNICA 6/2022, do 12 de xullo, complementaria da Lei 15/2022, do 12 de xullo, integral para a igualdade de trato e a non discriminación, de modificación da Lei Orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do Código penal. (BOE, 18/07/2022).
 • LEI 15/2022, do 12 de xullo, integral para a igualdade de trato e a non discriminación. (BOE, 13/07/2022)
2.3. PLAN DIRECTOR para a convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos e nos seus contornos
2.4. Procedemento disciplinario
2.5. Protección de datos e dos dereitos de propiedade intelectual

3. Absentismo escolar

4. Procedemento a seguir nas reclamacións das cualificacións do alumnado

 • ORDE do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato. (DOG, 11/03/2021).
 • CIRCULAR 2/2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se precisan aspectos da Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación… (Modelos orientativos)

5. Cooperativismo no ensino, dirixido ao alumnado dos centros educativos de Galicia

 • ORDE do 30 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras do certame Cooperativismo no ensino, dirixido ao alumnado dos centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021, (DOG, 01/02/2021).
 • RESOLUCIÓN do 1 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se fai pública a concesión dos premios do certame Cooperativismo no ensino 2021, dirixido ao alumnado dos centros educativos de Galicia. (DOG, 16/06/2021).
 • ORDE do 9 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras do certame Cooperativismo no ensino, dirixido ao alumnado dos centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023, (DOG,07/02/2023).

6. Axudas

6.1. Axudas ao alumnado con necesidade específica de apoio educativo
 • EXTRACTO da Resolución do 20 de abril de 2023, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se convocan axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2023-2024. (BOE, 26/04/2023).
 • Para lexislación anterior véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo.
6.2. Adquisición de libros de texto e material escolar
6.2.1. Período de vixencia
6.2.2. Curso 2023-2024
 • ORDE do 10 de maio de 2023 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2023/24. (DOG, 19/05/2023).
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre a Orde do 10 de maio de 2023 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto.
 • Para cursos anteriores, véxase na Lexislación Complentaria desta web.
6.3. Outras modalidades de axudas
 • AXUDAS para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras: Véxase no Capítulo 16 desta web (Linguas e Plurilingüismo).
 • REAL DECRETO 951/2018, do 27 de xullo, polo que se establecen os valores mínimos de renda e patrimonio familiar e as cuantías das bolsas e axudas ao estudo para o curso 2018-2019, e se modifica o Real Decreto 1721/2007, do 21 de decembro, polo que se establece o réxime das bolsas e axudas ao estudo personalizadas. (BOE, 01/08/18).
 • Bolsas e axudas ao estudo. Ver en Lexislación Complementaria.

7. Outra lexislación de posible interese

 • Proxecto Educación Dixital (E-Dixgal): Véxase no Capítulo XXV desta web.
 • Premios e concursos. Ver en Lexislación Complementaria.
 • Programa Campus Científico de Verán. Ver en Lexislación Complementaria.
 •  

II. LEXISLACIÓN COMPLEMENTARIA

1. Escolarización e admisión do alumnado

1.1. Infantil, Primaria ESO e Bacharelato
1.1.1. Proceso de admisión, curso 2013-2014
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, do 22 de marzo de 2013, sobre o proceso de admisión de alumnado en centros sostidos con fondos públicos para o curso 2013-2014. Ligazón
 • INSTRUCIÓNS da Xefatura Territorial da Coruña sobre o proceso de admisión de alumnado en centros sostidos con fondos públicos para o curso 2013-2014. (Texto corrixido)Ligazón
1.1.2. Proceso de admisión, curso 2014-2015
 • RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2014 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se fai público o resultado do sorteo a que fai referencia o artigo 29 da Orde do 12 de marzo de 2013. Ligazón
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre o proceso de admisión de alumnado en centros sostidos con fondos públicos para o curso académico 2014-2015. Ligazón
 • INSTRUCIÓNS da Xefatura Territorial da Coruña sobre o proceso de admisión de alumnos en centros sostidos con fondos públicos para o curso 2014-2015. Ligazón
 • RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, do 14 de de marzo de 2014, sobre a situación da unidade familiar aos efectos de baremo no procedemento de admisión. Ligazón
1.1.3. Proceso de admisión, curso 2015-2016
 • INSTRUCIÓNS da dirección xeral de Centros e Recursos Humanos sobre o proceso de admisión de alumnado en centros sostidos con fondos públicos para o curso académico 2015/16. Ligazón
 • MODIFICACiÓN das Instrucións da dirección xeral de Centros e Recursos Humanos sobre o proceso de admisión de alumnado en centros sostidos con fondos públicos para o curso académico 2015/16. Ligazón
 • INSTRUCIÓNS da Xefatura Territorial da Coruña sobre o proceso de admisión de alumnos en centros sostidos con fondos públicos para o curso 2015-2016. Ligazón
 • ANUNCIO do sorteo público anual das letras de prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión de alumnado no curso 2015/16. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 25 de febreiro de 2015 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se fai público o resultado do sorteo a que fai referencia o artigo 29 da Orde do 12 de marzo de 2013. Ligazón
1.1.4. Proceso de admisión, curso 2016-2017
 • INICIO do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2016/2017. Ligazón
 • INSTRUCIÓNS da dirección xeral de Centros e Recursos Humanos sobre o proceso de admisión de alumnado en centros sostidos con fondos públicos para o curso académico 2016/17. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do sorteo público anual das letras de prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión de alumnado para o curso 2016/2017. Ligazón
1.1.5. Proceso de admisión, curso 2017-2018
 • ESCRITO da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre o inicio do proceso de admisión de alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos, curso 2017/2018. Ligazón
 • INSTRUCIÓNS para a configuración da oferta de prazas e para a reserva de praza en centro de adscrición, curso 2017/2018. Ligazón
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, do 10 de febreiro de 2017, sobre o proceso de admisión do alumnado para o curso académico 2017-2018. Ligazón
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, do 13 de febrero de 2017, sobre o proceso de admisión de alumnado en centros sostidos con fondos públicos para o curso académico 2017-2018.Ligazón
 • INSTRUCIÓNS da Xefatura Territorial da Coruña sobre o proceso de admisión de alumnos en centros sostidos con fondos públicos para o curso 2017-2018. Ligazón
 • INSTRUCIÓNS para o rexistro de solicitudes de admisión en centros sostidos con fondos públicos, para Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, curso 2017/2018. Ligazón
 • INSTRUCIÓNS para realizar o baremo e asignar as prazas, Curso 2017/2018. Ligazón
 • INSTRUCIÓNS para tramitar as reclamacións e recursos de alzada no proceso de admisión do alumnado, curso 2017/2018. Ligazón
1.1.6. Proceso de admisión, curso 2018-2019
1.1.7. Proceso de admisión, curso 2019-2020
 • INSTRUCIÓNS para a configuración da oferta de prazas e para a reserva de praza en centro de adscrición. Curso 2019-2020.
 • INICIO do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2019/2020.
 • ANUNCIO DO SORTEO PÚBLICO ANUAL das letras de prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión do alumnado para o curso 2019/2020.
 • INSTRUCIÓNS de admisión de alumnado sobre solicitudes de reserva presentadas en Sede Electrónica. Curso 2019-2020.
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre o proceso de admisión de alumnado en centros sostidos con fondos públicos para o curso académico 2019-2020.
 • INSTRUCCIÓNS da Xefatura Territorial da Coruña sobre o proceso de admisión do alumnado para os centros sostidos con fondos públicos, curso 2019-2020.
 • RESOLUCIÓN DO RESULTADO sorteo anual das letras de admisión.
 • INSTRUCIÓNS para o rexistro de solicitudes de admisión. Curso 2019/2020.
 • INSTRUCIÓNS para realizar o baremo e asignar as prazas, curso 2019/2020.
 • INSTRUCIÓNS para tramitar as solicitudes presentadas fóra de prazo, e para indicar que non hai solicitudes no centro. Curso 2019/2020.
1.1.8. Proceso de admisión, curso 2020-2021
 • INSTRUCIÓNS para a configuración da oferta de prazas e para a reserva de praza en centro de adscrición. Curso 2020-2021.
 • INICIO DO PROCEDEMENTO de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos. Curso 2020/2021.
 • INSTRUCIÓNS configuración da oferta 2020-2021 para a configuración da oferta de prazas e para a asignación de permanencias en centros con unidades mixtas. (Educación Infantil, Educación Primaria).
 • INSTRUCIÓNS para o rexistro de solicitudes de admisión. Curso 2020/2021.
 • INSTRUCIÓNS para realizar o baremo e asignar prazas. Curso 2020/2021.
1.1.9. Proceso de admisión, curso 2021-2022
 • INICIO DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2021/2022, (Web da Consellería).
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Centros e de Recursos Humanos sobre desenvolvemento do proceso de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso académico 2021-2022.
 • INSTRUCIÓNS para a configuración da oferta de prazas e para a reserva de praza en centro de adscrición. Curso 2021/2022.
 • INSTRUCIÓNS para a configuración da oferta de prazas e para a asignación de permanencias en centros  con unidades mixtas (Educación Infantil, Educación Primaria).
 • INSTRUCIÓNS para o rexistro de solicitudas de admisión. Curso 2021/2022.
 • RESULTADO DO SORTEO público anual das letras de prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión de alumnado para o curso 2021/2022.
 • INSTRUCIÓNS para tramitar as solicitudes presentadas fóra de prazo ou ausencia de solicitudes. Curso 2021/2022
1.1.10. Proceso de admisión, curso 2022-2023
 • INSTRUCIÓNS para a configuración da oferta de prazas e para a asignación de permanencias. Curso 2022/2023.
 • INSTRUCIÓNS para a reserva de apraza en centro de adscrición. Curso 2022/2023. Instrucións de Reserva v.01.
 • INSTRUCIÓNS para a reserva de apraza en centro de adscrición. Curso 2022/2023. Instrucións de Reserva v.02. (Modificación da versión v.01 cuns pequenos cambios na redacción nos parágrafos 3º, 4º e 6º do apartado: Centro adscrito (de orixe). 
 • ANEXOS para a reserva de praza, cambio dun centro a outro a que se estea adscrito. (Tanto en formato PDF como en XML).
 • INICIO DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2022/2023.
 • INSTRUCIÓNS do 14 de febreiro de 2022 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre desenvolvemento do proceso de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso académico 2022-2023. Complemento posterior. Modificacións dos apartados 10 e 11.
 • INSTRUCIÓNS para o rexistro de solicitudes de admisión. Curso 2022/2023.
 • RESOLUCIÓN CONXUNTA do 15 de marzo de 2022, da Secretaría Xeral Técnica e da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, para o proceso de acollida e escolarización do alumnado desprazado polo conflito de Ucraína.
 • INSTRUCCIÓNS do 25 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, para facilitar os recursos materiais no ámbito educativo ao alumnado desprazado polo conflito de Ucraína, escolarizado nos centros docentes públicos de niveis non universitarios de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.
 • INSTRUCIÓNS para realizar o baremo e asignar as prazas. Curso 2022/2023.
 • INFORMACIÓN sobre axuda a Ucraina. WEB da Consellería
 • INSTRUCIÓNS para tramitar as solicitudes presentadas fóra de prazo ou ausencia de solicitudes.
 • NOVAS INSTRUCIÓNS tramitación solicituides de escolarización fóra de prazo (anteriormente procedemento extraordinario).
 • GUÍA para a matriculación no bacharelato para persoas adultas 2022-2023.
 • Para procesos de admisión de cursos anteriores, véxase Lexislación Complementaria deste Capítulo

2. Normativa derrogada

 • DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 26/12/12). Derroga o Decreto 30/2007, do 15 de marzo e a Orde do 17 de marzo de 2007.
 • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 15/03/13). Corrección de erros, (DOG, 24/04/13). Derrogada pola Orde do 21 de outubro de 2022
 • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 01/02/17).
 • ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (código de procedemento ED550A e ED550B). (DOG, 22/12/2020).
 • TEXTO REFUNDIDO da Orde do 12 de marzo de 2013, coa Corrección de erros publicada no DOG do 24 de abril de 2013, coa Orde do 25 de xaneiro de 2017 e coa Orde do 18 de decembro de 2020.
 • WEB da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

3. Axudas

3.1. Alumnado con necesidade específica de apoio educativo
 • RESOLUCIÓN do 10 de febreiro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades pola que se publican as axudas concedidas para alumnos con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2011-2012. (BOE, 05/03/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 2 de agosto de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2012-2013. (BOE, 09/08/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 6 de marzo de 2013, da Dirección Xeral de Política Universitaria, pola que se publican as axudas concedidas para alumnos con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2012-2013. (BOE, 21/03/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 13 de agosto de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2013-2014. (BOE, 19/08/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 3 de xullo de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2014-2015. (BOE, 12/07/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 1 de abril de 2015, da Dirección Xeral de Política Universitaria, pola que se publican as axudas concedidas para alumnos con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2014-2015. (BOE, 10/04/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN de 24 de xullo de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo, para o curso académico 2015-2016. (BOE, 01/08/15). Ligazón
 • EXTRACTO da Resolución da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2016-2017. (BOE, 06/08/16). Ligazón
 • ACLARACIÓNS da sección de bolsas da Xefatura Territorial da Coruña sobre a convocatoria de axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo para o próximo curso 2016/2017. Ligazón
 • INFORMACIÓN E INSTRUCIÓNS para os centros relativas ás bolsas NEAE 2016-2017.Ligazón
 • INFORMACIÓN E INSTRUCIÓNS para os departamentos de orientación relativas ás bolsas NEAE 2016-2017.Ligazón
 • RESOLUCIÓN da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, do 26 de marzo de 2018, pola que se determina a forma de publicar a concesión das axudas para o alumnado con necesidades específica de apoio educativo para o curso 2017-2018.
 • EXTRACTO da Resolución da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2018-2019. (BOE, 14/08/18).
 • EXTRACTO da Resolución do 23 de xullo de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional pola que se convocan axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2019-2020. (BOE, 27/07/19).
 • EXTRACTO da Resolución do 31 de xullo de 2020 da Secretaría de Estado de Educación, pola que se convocan axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2020-2021, para estudantes que cursen estudos postobligatorios. (BOE, 10/08/2020). Corrección de erros, (BOE, 24/08/2020).
 • EXTRACTO da Resolución do 28 de xullo de 2021, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se convocan axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2021-2022. (BOE, 02/08/2021).
 • EXTRACTO da Resolución do 31 de xullo de 2020 da Secretaría de Estado de Educación, pola que se convocan bolsas de carácter xeral para o curso académico 2020-2021, para estudantes que cursen estudos postobligatorios. (BOE, 10/08/2020).
 • EXTRACTO da Resolución do 13 de maio de 2022, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se convocan axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2022-2023. (BOE, 18/05/2022).
 • INFORMACIÓN E INSTRUCIÓNS para os centros relativas ás bolsas referidas a alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, curso2022-2023. Modelo de informe.Modelo de informe NEAE.
3.2. Adquisición de libros de texto e material escolar
3.2.1. Curso 2012-2013
 • ORDE do 16 de maio de 2012 pola que se procede á ampliación dos importes para o financiamento das axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario destinadas ao alumnado matriculado en centros sostidos con fondos públicos no curso escolar 2011/2012 en 1.º, 2.º, 5.º e 6.º de educación primaria, 1.º e 3.º de educación secundaria obrigatoria e en educación especial. (DOG, 28/05/12). Ligazón
 • ORDE do 28 de novembro de 2012 pola que se procede á ampliación dos importes para o financiamento das axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos, no curso escolar 2012/13. (DOG, 07/12/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 16 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros de 14 de decembro de 2012, polo que se formalizan os criterios de distribución aprobados pola Conferencia Sectorial de Educación, así como a distribución resultante, dos créditos para o ano 2012 para o desenvolvemento do programa para o financiamento dos libros de texto e material didáctico e informático nos niveis obligatorios do ensino. (BOE, 31/01/13). Ligazón
3.2.2. Curso 2013-2014
 • ORDE do 29 de maio de 2013 pola que se determina o período de vixencia dos libros de texto e demais materiais curriculares. (DOG, 30/05/13). Ligazón. Corrección de erros, (DOG, 31/05/13). Ligazón
 • ORDE do 30 de maio de 2013 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial, en centros sostidos con fondos públicos, no curso escolar 2013/2014. (DOG, 31/05/13). Ligazón. Corrección de erros, (DOG, 04/06/13). Ligazón
 • Axudas libros de texto, curso 2013-2014. Ligazón
 • ORDE do 10 de outubro de 2013 pola que se procede á ampliación dos importes para o financiamento das axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos, no curso escolar 2013/14. (DOG, 18/10/13). Ligazón

 • ORDE do 27 de decembro de 2013 pola que se procede á ampliación dos importes para o financiamento das axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos, no curso escolar 2013/14. (DOG, 31/12/13). Ligazón
3.2.3. Curso 2014-2015
 • ORDE do 28 de maio de 2014 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial, en centros sostidos con fondos públicos, para o seu uso no curso escolar 2014/15. (DOG, 30/05/14). Ligazón
 • ORDE do 1 de setembro de 2015 pola que se procede á ampliación dos importes para o financiamento das axudas para a adquisición de libros de texto, destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial, en centros sostidos con fondos públicos, para o seu uso no curso escolar 2014/15. (DOG, 11/09/15). Ligazón
3.2.4. Curso 2015-2016
 • ORDE do 21 de maio de 2015 pola que se regula o fondo solidario de libros de texto destinado ao alumnado matriculado en 3º e 5º de educación primaria e en 2º e 4º de educación secundaria obrigatoria, en centros docentes sostidos con fondos públicos no curso escolar 2015/16. (DOG, 01/06/15). Ligazón
 • ORDE do 22 de maio de 2015 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º, 2º, 4º e 6º de educación primaria, 1º e 3º de educación secundaria obrigatoria ou educación especial, en centros sostidos con fondos públicos, para o seu uso no curso escolar 2015/16. (DOG, 01/06/15). Ligazón
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Recursos Humanos sobre os programas de libros
  de texto para o curso escolar 2015-2016. Ligazón
 • CALENDARIO conxunto EP-EE-ESO. Ligazón
 • CALENDARIO EP-EE. Ligazón
 • CALENDARIO ESO. Ligazón
 •  INSTRUCCIÓNS sobre novas funcionalidades nas aplicacións de libros de texto. Ligazón
 • INSTRUCIÓNS sobre as reclamacións e listaxes de fondolibros enviada o 7 de xullo de 2015. Ligazón
 • INSTRUCIÓNS do 21 de xullo de 2015 sobre o fondo solidario de libros para ampliación de existencias Centros públicos titularidade da consellería de cultura, educación eOrdenación universitaria. Ligazón
 • ORDE do 25 de agosto de 2015 pola que se convocan axudas para a adquisición de material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2015/16. (DOG, 01/09/15). Ligazón
 • ORDE do 6 de novembro de 2015 pola que se convocan axudas para a adquisición de material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2015/16. (DOG, 10/11/15). Ligazón
 • ORDE do 23 de decembro de 2015 pola que se procede á ampliación dos importes para o financiamento das axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º, 2º, 4º e 6º de educación primaria, 1º e 3º de educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos, para o seu uso no curso escolar 2015/16. (DOG, 31/12/15). Ligazón
3.2.5. Curso 2016-2017
 • ORDE do 27 de abril de 2016 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2016/17. (DOG, 16/05/16). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 27 de abril de 2016 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2016/17. (DOG, 16/05/16). Ligazón
 • PRAZO para a xustificación da adquisición complementaria de FondoLibros. Ligazón
 • ORDE do 27 de decembro de 2016 pola que se amplían os importes para o financiamento das axudas para a adquisición de material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2016/17. (DOG, 30/12/16). Ligazón
3.2.6. Curso 2017-2018
 • ORDE do 16 de maio de 2017 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2017/18. (DOG, 22/05/17). Ligazón. CORRECCIÓN DE ERROS, (DOG, 26/05/17). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 16 de maio de 2017 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2017/18. (DOG, 22/05/17). Ligazón.

INSTRUCIÓN sobre a disposición adicional segunda da Orde do 16 de maio de 2017. (Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo). Ligazón

2.2.7. Curso 2018-2019
 • ORDE do 9 de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2018/19. (DOG, 21/05/18).
 • EXTRACTO da Orde do 9 de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2018/19. (DOG, 21/05/18).
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre a Orde do 9 de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2018/2019.

ANEXOS I e II do procedemento ED330B relativos ao fondo solidario de libros de texto, axudas para libros e axudas para material escolar para o curso 2018/2019.

7.3.3. Curso 2019-2020
 • ORDE do 3 de maio de 2019 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2019/20 (código de procedemento ED330B). (DOG, 20/05/19). Modificada pola Orde do 4 de xuño de 2020. (DOG, 10/06/2020).
 • INSTRUCIÓNS fondolibros, axudas libros e axudas material escolar. Curso 2019-2020.
7.3.4. Curso 2020-2021.
 • ORDE do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21 (código de procedemento ED330B). (DOG, 19/05/2020). Corrección de erros, (DOG, 22/05/2020).
 • INSTRUCIÓNS fondolibros, axudas libros e axudas material escolar. Curso 2020-2021.
7.3.5. Curso 2021-2022.
 • ORDE do 6 de maio de 2021 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2021/22, (DOG, 20/05/2021).
  6.2.2. Curso 2022-2023
  • ORDE do 29 de abril de 2022 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2022/23, (DOG, 18/05/2022).
  • INSTRUCIÓNS fondo solidario de libros de texto, axudas para adquirir libros de texto e material escolar. Curso 2022/23.
  • RESOLUCIÓN do 5 de outubro de 2022 de concesión directa da ampliación da axuda para adquirir material escolar, regulada na Orde do 29 de abril de 2022. (DOG, 14/10/2022).
2.3. Bolsas e axuda ao estudo
2.3.1. Disposicións xerais
 • REAL DECRETO 1000/2012, do 29 de xuño, polo que se establecen os limites de renda e patrimonio familiar e as contías das bolsas e axudas ao estudo, para o curso 2012-2013 e modifícase parcialmente o Real Decreto 1721/2007, de 21 de decembro, polo que se establece o réxime das bolsas e axudas ao estudo personalizadas. (BOE, 05/07/12). Ligazón
 • REAL DECRETO 609/2013, do 2 de agosto, polo que se establecen os limiares de renda e patrimonio familiar e as cuantías das becas e axudas ao estudo para o curso 2013-2014, e modifícase parcialmente o Real Decreto 1721/2007, de 21 de decembro, polo que se establece o réxime das becas e axudas ao estudo personalizadas. (BOE, 03/08/13). Ligazón
 • REAL DECRETO 472/2014, do 13 de xuño, polo que se establecen os albores de renda e patrimonio familiar e as contías das bolsas e axudas ao estudo para o curso 2014-2015, e se modifica parcialmente o Real Decreto 1721/2007, do 21 de decembro, polo que se establece o réxime das bolsas e axudas ao estudo personalizadas. (BOE, 14/06/14). Ligazón
 • REAL DECRETO 595/2015, do 3 de xullo, polo que se establecen os umbrais de renda e patrimonio familiar e as contías das bolsas e axudas ao estudo para o curso 2015-2016, e se modifica parcialmente o Real Decreto 1721/2007, do 21 de decembro, polo que se establece o réxime das bolsas e axudas ao estudo personalizadas. (BOE, 04/07/15). Ligazón
 • REAL DECRETO 293/2016, do 15 de xullo, polo que se establecen os limiares de renda e patrimonio familiar e as cuantías das bolsas e axudas ao estudo para o curso 2016-2017, e modifícase parcialmente o Real Decreto 1721/2007, do 21 de decembro, polo que se establece o réxime das bolsas e axudas ao estudo personalizadas. (BOE, 16/07/16). Ligazón
 • REAL DECRETO 726/2017, do 21 de xullo, polo que se establecen os límetes de renda e patrimonio familiar e as cuantías das bolsas e axudas ao estudo para o curso 2017-2018, e se modifica o Real Decreto 1721/2007, do 21 de decembro, polo que se establece o réxime das bolsas e axudas ao estudo personalizadas. (BOE, 22/07/17). Ligazón
2.3.2. Convocatorias
 • RESOLUCIÓN do 2 de agosto de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan bolsas e axudas ao estudo de carácter xeral e de mobilidade, para o curso académico 2012-2013 para alumnado que curse estudos postobrigatorios e superiores non universitarios. (BOE, 14/08/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 25 de xaneiro de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan bolsas para a participación nun programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, destinadas a estudantes de Bachillerato, de Grao Medio de Formación Profesional, de Artes Plásticas e Deseño, de Ensinos Deportivos, de Ensinos Profesionais de Música e Danza e de Idiomas de nivel intermedio e avanzado. (BOE, 19/02/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 13 de agosto de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan bolsas de carácter xeral para o curso académico 2013-2014, para estudantes que cursen estudos postobligatorios. (BOE, 19/08/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 18 de febreiro de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan bolsas para a participación nun programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, destinadas a estudantes de Bacharelato, de Grao Medio de Formación Profesional, de Artes Plásticas e Deseño, de Ensinanzas Deportivas, de Ensinanzas Profesionais de Música e Danza e de Idiomas de Nivel Intermedio e Avanzado.. (BOE, 10/03/14). Ligazón

 • RESOLUCIÓN do 28 de xullo de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan bolsas de carácter xeral para o curso académico 2014-2015, para estudantes que cursen estudos postobrigatorios. (BOE, 07/08/14). Ligazón
2.3.3. Publicación de beneficiarios
 • RESOLUCIÓN do 28 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Política Universitaria, pola que se publican os beneficiarios de bolsas de carácter xeral para alumnado que cursa estudos postobligatorios non universitarios no curso 2015-2016. (boe, 07/05/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 6 de maio de 2016, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se publica a resolución provisional da convocatoria de bolsas para a participación nun programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, destinadas a estudantes de Bacharelato, de Grao Medio de Formación Profesional, de Artes Plásticas e Deseño, de Ensinanzas Deportivas, de Ensinanzas Profesionais de Música e Danza e de Idiomas de nivel intermedio e avanzado.(BOE, 13/05/16). Ligazón

3. Premios e concursos

3.1. Premios ao rendemento académico
 • RESOLUCIÓN do 4 de setembro de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan os Premios Nacionais de Educación na ensinanza non universitaria correspondentes ao ano 2014, na categoría de rendemento académico do alumnado. (BOE, 15/09/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 27 de marzo de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden os Premios Nacionais de Educación no ensino non universitario, na categoría de rendemento académico do alumnado, correspondentes a Educación Secundaria Obligatoria e Ensinos Artísticos Profesionais nos ámbitos de Música, Danza e Artes Plásticas e Deseño do curso 2013/2014, convocados por Resolución de 4 de setembro de 2014, (BOE, 10/04/15). Ligazón. Corrección de erros, (BOE, 18/04/15). Ligazón. Corrección de erros, (BOE, 01/05/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 9 de outubro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan os Premios Nacionais de Educación no ensino non universitario correspondentes ao ano 2015, na categoría de rendemento académico do alumnado. (BOE, 15/10/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 27 de maio de 2016, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden os Premios Nacionais de Educación na ensinanza non universitaria, na categoría de rendemento académico do alumnado, correspondentes a Educación Secundaria Obrigatoria e Ensinanzas Artísticas Profesionais nos ámbitos de Música, Danza e Artes Plásticas e Deseño do curso 2014/2015, convocados por Resolución do 9 de outubro de 2015. (BOE, 06/06/16). Ligazón
3.2. Concursos
 • ORDE do 15 de maio de 2015 pola que se convoca o concurso Eduemprende Idea 2015, dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia, sostidas con fondos públicos. (DOG, 27/05/15). Ligazón

4. Programa Campus Científicos de Verán

 • RESOLUCIÓN do 19 do febreiro de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para participar no programa “Campus Científicos de Verán” para alumnos de ensinanza secundaria e bachillerato durante o ano 2013. (BOE, 01/03/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 28 de xuño de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se aproba a lista definitiva de alumnos admitidos no Programa Campus científicos de verán, convocado por Resolución de 19 de febreiro de 2013. (BOE, 18/07/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se publica a resolución provisional da convocatoria de axudas para participar no programa “Campus Científicos de Verán” para alumnos de ensinanza secundaria e bacharelato durante o ano 2014. (BOE, 24/05/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 16 de febreiro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para participar no programa “Campus Científicos de Verán” para alumnos de ensino secundario e bacharelato durante o ano 2015. (BOE, 25/02/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 28 de abril de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se publica a resolución provisional da convocatoria de axudas para participar no programa “Campus Científicos de Verán” para alumnos de ensino secundario e bacharelato durante o ano 2015. (BOE, 30/04/15). Ligazón