Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

1.- Alumnado

OBSERVACIÓN: No presente Capítulo recóllese só a lexislación publicada a partir do 23 de decembro de 2011. Para ver a lexislación anterior a dita data, ir a páxina 19 do “Manual Lexislativo do Ensino non Universitario Galego” (4ª edición).

 

I. LEXISLACIÓN BÁSICA

 

1. Escolarización e admisión do alumnado

1.1. Infantil, Primaria ESO e Bacharelato
1.1.1. Decreto e ordes de admisión
 • DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 26/12/12). Derroga o Decreto 30/2007, do 15 de marzo e a Orde do 17 de marzo de 2007.
 • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 15/03/13). Corrección de erros, (DOG, 24/04/13).
  • Anexo I: Reserva de praza.
  • Anexo II: Solicitude de admisión.
  • Anexo III-1: Formulario de matrícula en educación infantil e primaria.
  • Anexo III-2: Formulario de matrícula en educación secundaria obrigatoria.
  • Anexo III-3: Formulario de matrícula en bacharelato.
  • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 01/02/17).
  • TEXTO REFUNDIDO da Orde do 12 de marzo de 2013, coa Orde do 25 de xaneiro de 2017 e coa Corrección de erros publicada no DOG do 24 de abril de 2013.
1.1.2. Outra normativa de especial interese
1.1.3. Proceso de admisión, curso 2020-2021
 • INSTRUCIÓNS para a configuración da oferta de prazas e para a reserva de praza en centro de adscrición. Curso 2020-2021.
 • INICIO DO PROCEDEMENTO de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos. Curso 2020/2021.
 • Para procesos de admisión de cursos anteriores, véxase Lexislación Complementaria deste Capítulo
1.2. Flexibilización da duración do período de escolarización
 • INFORMACIÓN sobre a nova xestión da medida extraordinaria de flexibilización da duración do período de escolarización, de atención á diversidade do alumnado escolarizado nos centros de ensinanza non universitaria.
1.3. Ensinanzas de Formación Profesional e de Réxime Especial
 • VÉXANSE os Capítulos IX e XI desta web dedicados, respectivamente, a ditas ensinanzas: (FP) e (E.R.E).
1.4. Sentenza sobre a ensinanza familiar en lugar da escolarización obrigatoria
 • SENTENZA 133/2010, do 10 de decembro de 2010, da Sala Primeira do Tribunal Constitucional, pola que se denega a opción dos pais de ensinar aos seus fillos no seu propio domicilio en lugar de proceder á correspondente escolarización obrigatoria.
1.5. Recoñecemento da compensación dos custos de escolarización
 • REAL DECRETO 591/2014, do 11 de xullo, polo que se regulan os procedementos administrativos relativos ao recoñecemento da compensación dos custos de escolarización previstos no apartado 4 da disposición adicional trixésimo oitava da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. (BOE, 30/07/14).

 2. Convivencia, acoso escolar, protección do menor e◦procedemento disciplinario

2.1. Convivencia
2.1.1. Disposicións xerais
 • LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. (DOG, 15/07/11).
 • DECRETO 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar. (DOG, 27/01/15). Derroga o Decreto 85/2007, do 12 de abril, polo que se crea o Observatorio Galego da Convivencia Escolar.
 • INTERPRETACIÓN do artigo 54 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. (DOG, 15/07/11).
 • INSTRUMENTO de Ratificación do Convenio Europeo sobre o Exercicio dos Dereitos dos Nenos, feito en Estrasburgo o 25 de xaneiro de 1996. (BOE, 21/02/15).
 • RESOLUCIÓN do 3 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o apoio á creación e ao funcionamento das escolas de nais e pais reguladas pola Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. (DOG, 07/08/18).
2.1.2. Plans de actuación
2.2. Acoso escolar e protección do menor
2.2.1. Acoso escolar
 • CAPÍTULO III do Título II da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. (DOG, 15/07/11).
 • DECRETO 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar. (DOG, 27/01/15). Derroga o Decreto 85/2007, do 12 de abril, polo que se crea o Observatorio Galego da Convivencia Escolar.
 • ARTIGO 28º do Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade. (DOG, 21/12/11).
 • PROTOCOLO xeral de prevención, detección e tratamento do acoso escolar e ciberacoso.
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa do 17 de xuño de 2013 polas que se traslada o protocolo xeral de prevención, detección e tratamento do acoso escolar e ciberacoso nos centros docentes de niveis non universitarios sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Gallcia.
 • ANEXOS ás Instrucións anteriores:
  • ANEXO CERO. Esquema gráfico do Protocolo xeral de prevención, detección e tratamento do acoso escolar.
  • ANEXO I. Comunicación sobre unha posible situación de acoso escolar.
  • ANEXO II. Designación dunha persoa referente da atención e apoio á presunta vítima. ANEXO III. Primeira comunicación á familia da presunta vítima.
  • ANEXO IV. Primeira comunicación á familia da persoa ou persoas presuntamente acosadora/s.
  • ANEXO V. Nomeamento dunha persoa responsable da tramitación (dilixencias previas e instrutora do expediente disciplinario sobre acoso escolar).
  • ANEXO VI. Comunicación a outros profesionais educativos e/ou outros axentes externos.
  • ANEXO VII. Recollida inicial de información.
  • ANEXO VIII. Comunicación e cuestionario de entrevista á persoa acosada/vítima.
  • ANEXO IX. Comunicación e cuestionario de entrevista individual á persoa ou persoas acosadora/s.
  • ANEXO X. Comunicación e cuestionario de entrevista individual ás persoas observadoras ou espectadoras.
  • ANEXO XI. Comunicación e cuestionario de entrevista á familia da vítima.
  • ANEXO XII. Comunicación e cuestionario de entrevista á familia ou familias da persoa ou persoas agresora/s.
  • ANEXO XIII. Solicitude de asesoramento e/ou apoio técnico ao departamento de orientación do centro.
  • ANEXO XIV. Solicitude de asesoramento e/ou apoio técnico a outros organismos (especialmente en situacións de ciberacoso).
  • ANEXO XV. Rexistro da análise da información.
  • ANEXO XVI. Proposta de medidas que se van adoptar.
  • ANEXO XVII. Esquema de tramitación do expediente disciplinario (tramitación e prazos).
  • ANEXO XVIII. Modelos para o procedemento e proposta de resolución do expediente disciplinario (conciliado e común).
  • ANEXO XIX. Comunicación á Inspección Educativa.
  • ANEXO XX. Rexistro do seguimento e avaliación das medidas adoptadas.
  • ANEXO XXI. Denuncia a Servizos Sociais.
  • ANEXO XXII. Denuncia á Fiscalía de Menores.
  • LEI 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia. (DOG, 25/04/14).
  • PROTOCOLO XERAL para a prevención, detección e tratamento do acoso e ciberacoso escolar, actualizado. Estratexia galega de convivencia escolar 2015-2020.
2.2.2. Protección do menor
2.3. PLAN DIRECTOR para a convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos e nos seus contornos
2.4. Procedemento disciplinario
 • LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. (DOG, 27/01/15).
 • DECRETO 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar. (DOG, 27/01/15).
 • ETAPAS a seguir na aplicación dun expediente disciplinario.
2.5. Protección de datos e dos dereitos de propiedade intelectual

3. Absentismo escolar

 • ARTIGO 22 do Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, (DOG, 21/12/11).
 • INSTRUCIÓNS do 31 de xaneiro de 2014 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa polas que se traslada o protocolo educativo para a prevención e o control do absentismo escolar en Galicia.
 • PROTOCOLO para a prevención e o control do absentismo escolar en Galicia, publicado na web da Consellería de Educación, Cultura e Ordenación Universitaria o 31 de xaneiro de 2014.

4. Procedemento de Acceso á Universidade (PAO)

6. Cooperativismo no ensino, dirixido ao alumnado dos centros educativos de Galicia

 • ORDE do 20 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras do certame Cooperativismo no ensino, dirixido ao alumnado dos centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019. (DOG, 31/01/19).
 • EXTRACTO da Orde do 20 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras do certame Cooperativismo no ensino, dirixido ao alumnado dos centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019. (DOG, 31/01/19).

7. Axudas

7.1. Bolsas e axudas ao estudo
 • REAL DECRETO 430/2019, do 12 de xullo, polo que se establecen os limiares de renda e patrimonio familiar e as contías das bolsas e axudas ao estudo para o curso 2019-2020. (BOE, 13/07/19).
 • EXTRACTO da Resolución do 29 de xullo de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan bolsas de carácter xeral para o curso académico 2019-2020, para estudantes que cursen estudos postobligatorios. (BOE, 31/07/19).
7.2. Alumnado con necesidade específica de apoio educativo
 • EXTRACTO da Resolución do 23 de xullo de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional pola que se convocan axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2019-2020. (BOE, 27/07/19).
 • Véxase lexislación anterior ao curso 2017-2018 na Lexislación Complementaria desta web.
7.3. Adquisición de libros de texto e material escolar
7.3.1. Período de vixencia
7.3.3. Curso 2019-2020
 • ORDE do 3 de maio de 2019 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2019/20 (código de procedemento ED330B). (DOG, 20/05/19).
 • EXTRACTO da Orde do 3 de maio de 2019 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2019/20 (código de procedemento ED330B). (DOG, 20/05/19).
 • INSTRUCIÓNS fondolibros, axudas libros e axudas material escolar. Curso 2019-2020.
7.3.4. Lexislación anterior ao Curso 2019-2020.
 • Véxase na Lexislación Complentaria desta web.
7.4. Outras modalidades de axudas
 • AXUDAS para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras: Véxase no Capítulo 16 desta web (Linguas e Plurilingüismo).
 • REAL DECRETO 951/2018, do 27 de xullo, polo que se establecen os valores mínimos de renda e patrimonio familiar e as cuantías das bolsas e axudas ao estudo para o curso 2018-2019, e se modifica o Real Decreto 1721/2007, do 21 de decembro, polo que se establece o réxime das bolsas e axudas ao estudo personalizadas. (BOE, 01/08/18).
 • Bolsas e axudas ao estudo. Ver en Lexislación Complementaria.
7.5. Outra lexislación de posible interese
 • Proxecto Educación Dixital (E-Dixgal): Véxase no Capítulo XXV desta web.
 • Premios e concursos. Ver en Lexislación Complementaria.
 • Programa Campus Científico de Verán. Ver en Lexislación Complementaria.

 

I. LEXISLACIÓN COMPLEMENTARIA

 

1. Escolarización e admisión do alumnado

1.1. Infantil, Primaria ESO e Bacharelato
1.1.1. Proceso de admisión, curso 2013-2014
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, do 22 de marzo de 2013, sobre o proceso de admisión de alumnado en centros sostidos con fondos públicos para o curso 2013-2014. Ligazón
 • INSTRUCIÓNS da Xefatura Territorial da Coruña sobre o proceso de admisión de alumnado en centros sostidos con fondos públicos para o curso 2013-2014. (Texto corrixido)Ligazón
1.1.2. Proceso de admisión, curso 2014-2015
 • RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2014 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se fai público o resultado do sorteo a que fai referencia o artigo 29 da Orde do 12 de marzo de 2013. Ligazón
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre o proceso de admisión de alumnado en centros sostidos con fondos públicos para o curso académico 2014-2015. Ligazón
 • INSTRUCIÓNS da Xefatura Territorial da Coruña sobre o proceso de admisión de alumnos en centros sostidos con fondos públicos para o curso 2014-2015. Ligazón
 • RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, do 14 de de marzo de 2014, sobre a situación da unidade familiar aos efectos de baremo no procedemento de admisión. Ligazón
1.1.3. Proceso de admisión, curso 2015-2016
 • INSTRUCIÓNS da dirección xeral de Centros e Recursos Humanos sobre o proceso de admisión de alumnado en centros sostidos con fondos públicos para o curso académico 2015/16. Ligazón
 • MODIFICACiÓN das Instrucións da dirección xeral de Centros e Recursos Humanos sobre o proceso de admisión de alumnado en centros sostidos con fondos públicos para o curso académico 2015/16. Ligazón
 • INSTRUCIÓNS da Xefatura Territorial da Coruña sobre o proceso de admisión de alumnos en centros sostidos con fondos públicos para o curso 2015-2016. Ligazón
 • ANUNCIO do sorteo público anual das letras de prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión de alumnado no curso 2015/16. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 25 de febreiro de 2015 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se fai público o resultado do sorteo a que fai referencia o artigo 29 da Orde do 12 de marzo de 2013. Ligazón
1.1.4. Proceso de admisión, curso 2016-2017
 • INICIO do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2016/2017. Ligazón
 • INSTRUCIÓNS da dirección xeral de Centros e Recursos Humanos sobre o proceso de admisión de alumnado en centros sostidos con fondos públicos para o curso académico 2016/17. Ligazón
 • RESOLUCIÓN do sorteo público anual das letras de prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión de alumnado para o curso 2016/2017. Ligazón
1.1.5. Proceso de admisión, curso 2017-2018
 • ESCRITO da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre o inicio do proceso de admisión de alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos, curso 2017/2018. Ligazón
 • INSTRUCIÓNS para a configuración da oferta de prazas e para a reserva de praza en centro de adscrición, curso 2017/2018. Ligazón
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, do 10 de febreiro de 2017, sobre o proceso de admisión do alumnado para o curso académico 2017-2018. Ligazón
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, do 13 de febrero de 2017, sobre o proceso de admisión de alumnado en centros sostidos con fondos públicos para o curso académico 2017-2018.Ligazón
 • INSTRUCIÓNS da Xefatura Territorial da Coruña sobre o proceso de admisión de alumnos en centros sostidos con fondos públicos para o curso 2017-2018. Ligazón
 • INSTRUCIÓNS para o rexistro de solicitudes de admisión en centros sostidos con fondos públicos, para Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, curso 2017/2018. Ligazón
 • INSTRUCIÓNS para realizar o baremo e asignar as prazas, Curso 2017/2018. Ligazón
 • INSTRUCIÓNS para tramitar as reclamacións e recursos de alzada no proceso de admisión do alumnado, curso 2017/2018. Ligazón
1.1.6. Proceso de admisión, curso 2018-2019
1.1.7. Proceso de admisión, curso 2019-2020
 • INSTRUCIÓNS para a configuración da oferta de prazas e para a reserva de praza en centro de adscrición. Curso 2019-2020.
 • INICIO do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2019/2020.
 • ANUNCIO DO SORTEO PÚBLICO ANUAL das letras de prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión do alumnado para o curso 2019/2020.
 • INSTRUCIÓNS de admisión de alumnado sobre solicitudes de reserva presentadas en Sede Electrónica. Curso 2019-2020.
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre o proceso de admisión de alumnado en centros sostidos con fondos públicos para o curso académico 2019-2020.
 • INSTRUCCIÓNS da Xefatura Territorial da Coruña sobre o proceso de admisión do alumnado para os centros sostidos con fondos públicos, curso 2019-2020.
 • RESOLUCIÓN DO RESULTADO sorteo anual das letras de admisión.
 • INSTRUCIÓNS para o rexistro de solicitudes de admisión. Curso 2019/2020.
 • INSTRUCIÓNS para realizar o baremo e asignar as prazas, curso 2019/2020.
 • INSTRUCIÓNS para tramitar as solicitudes presentadas fóra de prazo, e para indicar que non hai solicitudes no centro. Curso 2019/2020.

2. Axudas

2.1. Alumnado con necesidade específica de apoio educativo
 • RESOLUCIÓN do 10 de febreiro de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades pola que se publican as axudas concedidas para alumnos con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2011-2012. (BOE, 05/03/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 2 de agosto de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2012-2013. (BOE, 09/08/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 6 de marzo de 2013, da Dirección Xeral de Política Universitaria, pola que se publican as axudas concedidas para alumnos con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2012-2013. (BOE, 21/03/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 13 de agosto de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2013-2014. (BOE, 19/08/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 3 de xullo de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2014-2015. (BOE, 12/07/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 1 de abril de 2015, da Dirección Xeral de Política Universitaria, pola que se publican as axudas concedidas para alumnos con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2014-2015. (BOE, 10/04/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN de 24 de xullo de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo, para o curso académico 2015-2016. (BOE, 01/08/15). Ligazón
 • EXTRACTO da Resolución da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2016-2017. (BOE, 06/08/16). Ligazón
 • ACLARACIÓNS da sección de bolsas da Xefatura Territorial da Coruña sobre a convocatoria de axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo para o próximo curso 2016/2017. Ligazón
 • INFORMACIÓN E INSTRUCIÓNS para os centros relativas ás bolsas NEAE 2016-2017.Ligazón
 • INFORMACIÓN E INSTRUCIÓNS para os departamentos de orientación relativas ás bolsas NEAE 2016-2017.Ligazón
 • RESOLUCIÓN da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, do 26 de marzo de 2018, pola que se determina a forma de publicar a concesión das axudas para o alumnado con necesidades específica de apoio educativo para o curso 2017-2018.
 • EXTRACTO da Resolución da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2018-2019. (BOE, 14/08/18).
2.2. Adquisición de libros de texto e material escolar
2.2.1. Curso 2012-2013
 • ORDE do 16 de maio de 2012 pola que se procede á ampliación dos importes para o financiamento das axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario destinadas ao alumnado matriculado en centros sostidos con fondos públicos no curso escolar 2011/2012 en 1.º, 2.º, 5.º e 6.º de educación primaria, 1.º e 3.º de educación secundaria obrigatoria e en educación especial. (DOG, 28/05/12). Ligazón
 • ORDE do 28 de novembro de 2012 pola que se procede á ampliación dos importes para o financiamento das axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos, no curso escolar 2012/13. (DOG, 07/12/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 16 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros de 14 de decembro de 2012, polo que se formalizan os criterios de distribución aprobados pola Conferencia Sectorial de Educación, así como a distribución resultante, dos créditos para o ano 2012 para o desenvolvemento do programa para o financiamento dos libros de texto e material didáctico e informático nos niveis obligatorios do ensino. (BOE, 31/01/13). Ligazón
2.2.2. Curso 2013-2014
 • ORDE do 29 de maio de 2013 pola que se determina o período de vixencia dos libros de texto e demais materiais curriculares. (DOG, 30/05/13). Ligazón. Corrección de erros, (DOG, 31/05/13). Ligazón
 • ORDE do 30 de maio de 2013 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial, en centros sostidos con fondos públicos, no curso escolar 2013/2014. (DOG, 31/05/13). Ligazón. Corrección de erros, (DOG, 04/06/13). Ligazón
 • Axudas libros de texto, curso 2013-2014. Ligazón
 • ORDE do 10 de outubro de 2013 pola que se procede á ampliación dos importes para o financiamento das axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos, no curso escolar 2013/14. (DOG, 18/10/13). Ligazón

 • ORDE do 27 de decembro de 2013 pola que se procede á ampliación dos importes para o financiamento das axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos, no curso escolar 2013/14. (DOG, 31/12/13). Ligazón
2.2.3. Curso 2014-2015
 • ORDE do 28 de maio de 2014 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial, en centros sostidos con fondos públicos, para o seu uso no curso escolar 2014/15. (DOG, 30/05/14). Ligazón
 • ORDE do 1 de setembro de 2015 pola que se procede á ampliación dos importes para o financiamento das axudas para a adquisición de libros de texto, destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial, en centros sostidos con fondos públicos, para o seu uso no curso escolar 2014/15. (DOG, 11/09/15). Ligazón
2.2.4. Curso 2015-2016
 • ORDE do 21 de maio de 2015 pola que se regula o fondo solidario de libros de texto destinado ao alumnado matriculado en 3º e 5º de educación primaria e en 2º e 4º de educación secundaria obrigatoria, en centros docentes sostidos con fondos públicos no curso escolar 2015/16. (DOG, 01/06/15). Ligazón
 • ORDE do 22 de maio de 2015 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º, 2º, 4º e 6º de educación primaria, 1º e 3º de educación secundaria obrigatoria ou educación especial, en centros sostidos con fondos públicos, para o seu uso no curso escolar 2015/16. (DOG, 01/06/15). Ligazón
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Recursos Humanos sobre os programas de libros
  de texto para o curso escolar 2015-2016. Ligazón
 • CALENDARIO conxunto EP-EE-ESO. Ligazón
 • CALENDARIO EP-EE. Ligazón
 • CALENDARIO ESO. Ligazón
 •  INSTRUCCIÓNS sobre novas funcionalidades nas aplicacións de libros de texto. Ligazón
 • INSTRUCIÓNS sobre as reclamacións e listaxes de fondolibros enviada o 7 de xullo de 2015. Ligazón
 • INSTRUCIÓNS do 21 de xullo de 2015 sobre o fondo solidario de libros para ampliación de existencias Centros públicos titularidade da consellería de cultura, educación eOrdenación universitaria. Ligazón
 • ORDE do 25 de agosto de 2015 pola que se convocan axudas para a adquisición de material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2015/16. (DOG, 01/09/15). Ligazón
 • ORDE do 6 de novembro de 2015 pola que se convocan axudas para a adquisición de material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2015/16. (DOG, 10/11/15). Ligazón
 • ORDE do 23 de decembro de 2015 pola que se procede á ampliación dos importes para o financiamento das axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º, 2º, 4º e 6º de educación primaria, 1º e 3º de educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos, para o seu uso no curso escolar 2015/16. (DOG, 31/12/15). Ligazón
2.2.5. Curso 2016-2017
 • ORDE do 27 de abril de 2016 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2016/17. (DOG, 16/05/16). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 27 de abril de 2016 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2016/17. (DOG, 16/05/16). Ligazón
 • PRAZO para a xustificación da adquisición complementaria de FondoLibros. Ligazón
 • ORDE do 27 de decembro de 2016 pola que se amplían os importes para o financiamento das axudas para a adquisición de material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2016/17. (DOG, 30/12/16). Ligazón
2.2.6. Curso 2017-2018
 • ORDE do 16 de maio de 2017 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2017/18. (DOG, 22/05/17). Ligazón. CORRECCIÓN DE ERROS, (DOG, 26/05/17). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 16 de maio de 2017 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2017/18. (DOG, 22/05/17). Ligazón.

INSTRUCIÓN sobre a disposición adicional segunda da Orde do 16 de maio de 2017. (Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo). Ligazón

2.2.7. Curso 2018-2019
 • ORDE do 9 de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2018/19. (DOG, 21/05/18).
 • EXTRACTO da Orde do 9 de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2018/19. (DOG, 21/05/18).
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre a Orde do 9 de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2018/2019.
 • ANEXOS I e II do procedemento ED330B relativos ao fondo solidario de libros de texto, axudas para libros e axudas para material escolar para o curso 2018/2019.
2.3. Bolsas e axuda ao estudo
2.3.1. Disposicións xerais
 • REAL DECRETO 1000/2012, do 29 de xuño, polo que se establecen os limites de renda e patrimonio familiar e as contías das bolsas e axudas ao estudo, para o curso 2012-2013 e modifícase parcialmente o Real Decreto 1721/2007, de 21 de decembro, polo que se establece o réxime das bolsas e axudas ao estudo personalizadas. (BOE, 05/07/12). Ligazón
 • REAL DECRETO 609/2013, do 2 de agosto, polo que se establecen os limiares de renda e patrimonio familiar e as cuantías das becas e axudas ao estudo para o curso 2013-2014, e modifícase parcialmente o Real Decreto 1721/2007, de 21 de decembro, polo que se establece o réxime das becas e axudas ao estudo personalizadas. (BOE, 03/08/13). Ligazón
 • REAL DECRETO 472/2014, do 13 de xuño, polo que se establecen os albores de renda e patrimonio familiar e as contías das bolsas e axudas ao estudo para o curso 2014-2015, e se modifica parcialmente o Real Decreto 1721/2007, do 21 de decembro, polo que se establece o réxime das bolsas e axudas ao estudo personalizadas. (BOE, 14/06/14). Ligazón
 • REAL DECRETO 595/2015, do 3 de xullo, polo que se establecen os umbrais de renda e patrimonio familiar e as contías das bolsas e axudas ao estudo para o curso 2015-2016, e se modifica parcialmente o Real Decreto 1721/2007, do 21 de decembro, polo que se establece o réxime das bolsas e axudas ao estudo personalizadas. (BOE, 04/07/15). Ligazón
 • REAL DECRETO 293/2016, do 15 de xullo, polo que se establecen os limiares de renda e patrimonio familiar e as cuantías das bolsas e axudas ao estudo para o curso 2016-2017, e modifícase parcialmente o Real Decreto 1721/2007, do 21 de decembro, polo que se establece o réxime das bolsas e axudas ao estudo personalizadas. (BOE, 16/07/16). Ligazón
 • REAL DECRETO 726/2017, do 21 de xullo, polo que se establecen os límetes de renda e patrimonio familiar e as cuantías das bolsas e axudas ao estudo para o curso 2017-2018, e se modifica o Real Decreto 1721/2007, do 21 de decembro, polo que se establece o réxime das bolsas e axudas ao estudo personalizadas. (BOE, 22/07/17). Ligazón
2.3.2. Convocatorias
 • RESOLUCIÓN do 2 de agosto de 2012, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan bolsas e axudas ao estudo de carácter xeral e de mobilidade, para o curso académico 2012-2013 para alumnado que curse estudos postobrigatorios e superiores non universitarios. (BOE, 14/08/12). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 25 de xaneiro de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan bolsas para a participación nun programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, destinadas a estudantes de Bachillerato, de Grao Medio de Formación Profesional, de Artes Plásticas e Deseño, de Ensinos Deportivos, de Ensinos Profesionais de Música e Danza e de Idiomas de nivel intermedio e avanzado. (BOE, 19/02/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 13 de agosto de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan bolsas de carácter xeral para o curso académico 2013-2014, para estudantes que cursen estudos postobligatorios. (BOE, 19/08/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 18 de febreiro de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan bolsas para a participación nun programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, destinadas a estudantes de Bacharelato, de Grao Medio de Formación Profesional, de Artes Plásticas e Deseño, de Ensinanzas Deportivas, de Ensinanzas Profesionais de Música e Danza e de Idiomas de Nivel Intermedio e Avanzado.. (BOE, 10/03/14). Ligazón

 • RESOLUCIÓN do 28 de xullo de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan bolsas de carácter xeral para o curso académico 2014-2015, para estudantes que cursen estudos postobrigatorios. (BOE, 07/08/14). Ligazón
2.3.3. Publicación de beneficiarios
 • RESOLUCIÓN do 28 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Política Universitaria, pola que se publican os beneficiarios de bolsas de carácter xeral para alumnado que cursa estudos postobligatorios non universitarios no curso 2015-2016. (boe, 07/05/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 6 de maio de 2016, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se publica a resolución provisional da convocatoria de bolsas para a participación nun programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, destinadas a estudantes de Bacharelato, de Grao Medio de Formación Profesional, de Artes Plásticas e Deseño, de Ensinanzas Deportivas, de Ensinanzas Profesionais de Música e Danza e de Idiomas de nivel intermedio e avanzado.(BOE, 13/05/16). Ligazón

3. Premios e concursos

3.1. Premios ao rendemento académico
 • RESOLUCIÓN do 4 de setembro de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan os Premios Nacionais de Educación na ensinanza non universitaria correspondentes ao ano 2014, na categoría de rendemento académico do alumnado. (BOE, 15/09/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 27 de marzo de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden os Premios Nacionais de Educación no ensino non universitario, na categoría de rendemento académico do alumnado, correspondentes a Educación Secundaria Obligatoria e Ensinos Artísticos Profesionais nos ámbitos de Música, Danza e Artes Plásticas e Deseño do curso 2013/2014, convocados por Resolución de 4 de setembro de 2014, (BOE, 10/04/15). Ligazón. Corrección de erros, (BOE, 18/04/15). Ligazón. Corrección de erros, (BOE, 01/05/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 9 de outubro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan os Premios Nacionais de Educación no ensino non universitario correspondentes ao ano 2015, na categoría de rendemento académico do alumnado. (BOE, 15/10/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 27 de maio de 2016, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se conceden os Premios Nacionais de Educación na ensinanza non universitaria, na categoría de rendemento académico do alumnado, correspondentes a Educación Secundaria Obrigatoria e Ensinanzas Artísticas Profesionais nos ámbitos de Música, Danza e Artes Plásticas e Deseño do curso 2014/2015, convocados por Resolución do 9 de outubro de 2015. (BOE, 06/06/16). Ligazón
3.2. Concursos
 • ORDE do 15 de maio de 2015 pola que se convoca o concurso Eduemprende Idea 2015, dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia, sostidas con fondos públicos. (DOG, 27/05/15). Ligazón

4. Programa Campus Científicos de Verán

 • RESOLUCIÓN do 19 do febreiro de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para participar no programa “Campus Científicos de Verán” para alumnos de ensinanza secundaria e bachillerato durante o ano 2013. (BOE, 01/03/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 28 de xuño de 2013, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se aproba a lista definitiva de alumnos admitidos no Programa Campus científicos de verán, convocado por Resolución de 19 de febreiro de 2013. (BOE, 18/07/13). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se publica a resolución provisional da convocatoria de axudas para participar no programa “Campus Científicos de Verán” para alumnos de ensinanza secundaria e bacharelato durante o ano 2014. (BOE, 24/05/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 16 de febreiro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas para participar no programa “Campus Científicos de Verán” para alumnos de ensino secundario e bacharelato durante o ano 2015. (BOE, 25/02/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 28 de abril de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se publica a resolución provisional da convocatoria de axudas para participar no programa “Campus Científicos de Verán” para alumnos de ensino secundario e bacharelato durante o ano 2015. (BOE, 30/04/15). Ligazón